Reklama

pátek 22. března 2019

Ultimativní požadavek A. Merkelové vůči členským zemím EU na úplné odevzdání jejich suverenity Bruselu – stále bez reakce našich představitelů (4.díl)

Jaroslav Tichý
Jaroslav Tichý 
22. 3. 2019  E-republika
Pokračuji tímto ve snaze informovat čtenáře o ultimativním požadavku A. Merkelové vůči členským zemím EU na úplné předání jejich suverenity Bruselu, vč, souvisejících důsledků takového kroku, který je nutné ze strany našich občanů v jejich vlastním zájmu odmítnout.


předchozí, 3.díl ZDE
Část IV.

Cesta k ovládnutí členských zemí EU, prezentace důvodů a dopady pro členské země

Nejprve si porovnejme, jaké jsou rozdíly mezi:
a/ tvorbou vůle na vnitrostátní úrovni členských zemí EU a v samotné EU, kdy:
• na vnitrostátní úrovni se vůle realizuje v parlamentu prostřednictvím zástupců volených občany, zatímco
• na (nadnárodní) úrovni EU to probíhá či probíhat má:
- v Evropské radě na úrovni zástupců vlád členských zemí;
- v Evropské komisi, kde ale sedí nikým nevolení komisaři z členských zemí EU, kteří mají v popisu práce hájit zájmy EU vůči členským zemím, a to i vůči zemi, která je do funkce navrhla. Jejich odsouhlasování do funkcí je řízeno ze zákulisí.
- v Evropském parlamentu pak sedí europoslanci z jednotlivých zemí, jejich vliv na dění v EU je však slabý, přičemž nositel konceptuální moci nepřipustí jeho zvýšení.
b/ zdrojem moci na vnitrostátní úrovni členských zemí EU a v EU, kdy:
• na vnitrostátní úrovni to jsou občané příslušného státu, zatímco
• na (nadnárodní) úrovni EU, která nemá žádné občany, to jsou členské země prostřednictvím svých představitelů, kteří se podílejí na schvalování právních aktů, které jsou pak závazné pro členské země a jejich občany. Nikoliv náhodou tak dochází k tomu, že tyto právní akty jsou pak v rozporu se zájmy většiny obyvatel členských zemí EU.


Cesta k ovládnutí členských zemí EU spočívá v těchto krocích:
1. Vytvoření samostatného „komunitárního právního řádu“
Vytvořením společenství členské státy omezily svoji suverenitu a byrokraté tohoto společenství vytvořili samostatný „komunitární právní řád“ (nyní nazývaný právní řád Evropské unie), který je nezávislý na právním řádu jednotlivých členských zemí a nevychází z něj.
Oficiálně dnes platí, že komunitární právo má nadnárodní charakter, je vydáváno za výraz vůle členských zemí EU, je nadřazeno právnímu řádu jednotlivých členských zemí.
Skutečnost je ale přitom taková, že:
• nejde vůbec o výraz vůle členských zemí EU;
• jde o určitým způsobem zorganizovaný souhlas představitelů členských zemí EU s návrhy předkládanými nositeli konceptuální moci prostřednictvím vedení EU a jeho orgánů;
• dochází ze strany představitelů jednotlivých států k podpisu různých smluv podle jejich uvážení, aniž by byly vůbec projednány předem v parlamentech členských zemí, které je potom obdrží k formálnímu odsouhlasení jako nadřazených vlastním zákonům jejich zemí za účelem jejich zařazení do právního řádu příslušných zemí, což parlamenty členských zemí také automaticky provádějí;
• zakládací smlouvy této mezinárodní organizace pod současným názvem EU jsou vydávány za ústavu této mezinárodní organizace (avšak dosud stále nikoliv státu) a jsou vydávány za primární právo jako pramen nadnárodního (komunitárního) práva.


2. Ustanovení právní moci, která bude dbát o systém právní ochrany EU 

Nositelé konceptuální moci v zákulisí prosazují tento právní řád jednotně ve všech členských zemích. Za tímto účelem nechali smluvně ustanovit Evropský soudní dvůr, který zajišťuje dodržování práva při výkladu a provádění smluv EU, tj.:
• přezkoumává legalitu aktů orgánů Evropské unie,
• dbá na dodržování povinností členských států vyplývajících ze Smluv a
• vykládá právo Unie na žádost vnitrostátních soudů.
Jeho význam spočívá nejenom v jeho pravomoci rozhodovat v právě uvedených řízeních, ale i v tom, že v rámci těchto řízení se vyslovuje i k zásadním otázkám celého práva Společenství a svým výkladem toto právo dotváří. Rozhodnutími Soudního dvora tak například byla rozpracována problematika účinků práva Společenství v členských státech nad rámec toho, co by bylo možné na první pohled vyčíst ze zřizovacích smluv. (tolik citace z Wikipedie).
Krom toho existuje dále ještě Tribunál (dříve Soud prvního stupně), který rozhoduje některé spory na 1. stupni jejich projednávání s tím, že odvolacím soudem je pak právě Evropský soudní dvůr.
****3. Vytvoření samostatného institucionálního systému EU nepodléhajícího členským zemím EU
Řízení integračního procesu v Evropě nebylo ponecháno na iniciativě a rozhodování členských zemí EU, bylo z rozhodnutí světových globalistů jako nositelů konceptuální moci předáno institucionálnímu systému EU, který byl za tímto účelem vytvořen.
Ten se skládá z:
• Evropské rady - v níž zasedají představitelé členských zemí EU;
• Evropské komise – v níž jsou nevolení zástupci členských zemí EU, kteří jsou fakticky osoby z členských zemí EU jmenované či odsouhlasené světovými globalisty v zákulisí;
• Evropský parlament – do něhož jsou sice voleni europoslanci v jednotlivých členských zemí podle klíče vyplývajícího z počtu jejich obyvatel, avšak se značně omezenými kompetencemi a vlivem ve vedení EU;
• Evropský soudní dvůr – viz bod 2.
• Evropská centrální banka – která má kromě vydávání měny EURo řídit i velké banky v členských zemích, zatímco ve skutečnosti skupině bankéřů z těchto zemí (známých jako „Gang třiceti“) ve skutečnosti podléhá, přičemž tito bankéři jsou podporováni (či spíše fakticky řízeni) Rockefellerovou nadací založenou již v 70. letech min. století a sídlící stále v USA
• některé další jako jsou Evropská investiční banka, Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů či Evropský úřad auditorů.

Realita je tedy taková, že EU je formálně mezinárodní organizací jejích členských zemí, fakticky je ale nástrojem k ovládání těchto členských zemí konceptuální mocí ze zákulisí.
Tato skutečnost se nepromítá jen do právního řádu této organizace, nýbrž i do obsahu různých smluv a rozhodnutí, které podepisují a činí představitelé jednotlivých členských zemí dle vlastní úvahy, a to vč. souhlasu s převodem konkrétních kompetencí (a tedy částí suverenity svých zemí) na nadnárodní úroveň, a to bez předchozího souhlasu svých parlamentů.
Ty pak tyto často protiústavní kroky pouze dodatečně legalizují. K některým z těchto kroků však nemají kompetenci ani parlamenty členských zemí (např. předávání částí suverenity do Bruselu) a je bezpodmínečně třeba k těmto otázkám konat referenda s řádnou předchozí informační kampaní a následně postupovat podle jejich výsledků. Tak se tomu ale v praxi neděje, a proto lze dosavadní postup ze strany našich představitelů v mnohých souvisejících otázkách označit za nelegální.


Prezentace důvodů k nastolení tohoto stavu


Především je třeba si uvědomit, že veškerá státní moc má v demokratických zemích vycházet z lidu. Obyvatelé členských zemí sice odsouhlasili v referendech vstup do této mezinárodní organizace (a tam, kde ne, tak referendum opakovali, až bylo dosaženo předem stanoveného cíle, což s demokracií má pramálo společného), avšak šlo o členství jejich států v mezinárodní organizaci. O nic více. Tedy nikoliv v nějaké společné říši při současném zrušení členských zemí EU.
Aby tomu tak ale alespoň formálně mohlo být, když žádná říše ještě neexistovala a neexistuje a kdy tedy nemá a ani nemůže mít své občany, bylo třeba tento zásadní problém obejít. K tomu byla zvolena následující cesta:
1/ nositel konceptuální moci se musel zaměřit na takový postup, z něhož by alespoň přibližně vyplývalo, že EU:
a/ je výtvorem práva a
b/ společenstvím vzniklým na základě práva;
2/ tvůrci celého projektu se proto odvolávají na potřebu zachování míru v Evropě a na zvyšování její prosperity, a proto uvádějí, že hospodářská spolupráce a sociální soužití národů Evropy se má namísto silou moci řídit právem tohoto společenství, tedy Komunitárním právem jako základem celého institucionálního systému.
3/ K tomuto účelu uvádějí tvůrci celého projektu tyto dva důvody:
a/ vůle zachovat mír a
b/ cestou ekonomických vazeb vytvořit lepší Evropu.
To, že jde od počátku pouze o důvody umělé a navenek účelově tvrzené, potvrzují i výsledky činnosti EU, které směřují zcela opačným směrem (ať jde o účast EU v agresích proti jiným zemím vč. její účasti na přípravě války s Ruskem či o prohloubení ekonomické nerovnosti mezi členskými zeměmi a tím i o vytvoření značné ekonomické nestability v EU jako celku), jak dále uvedeno.


Dopady pro členské země


a/ z hlediska zachování míru
S postupem času je stále více zřejmé, že účelem založení EU bylo, je a bude:
• vytvoření nové (v pořadí již Čtvrté) říše v Evropě pod velením Německa, a to jak z důvodu vytváření „životního prostoru“ v tzv. postsocialistických zemích, tak i jako
předpolí k dalšímu útoku na Rusko;
• zapojení do agresí i v dalších zemích světa (Jugoslávie Afghánistán, Libye, Sýrie atd.);
• podpora německého militarismu a neokolonialismu Francie a některých dalších zemí EU ve světě;
• příprava této 4. říše k přeměně na Evropský islámský chálifát podle plánů a instrukcí světových globalistů.

Je třeba si uvědomit, že:
- na nás nikdo neútočí;
- ohroženi teprve budeme výstavbou cizích vojenských základen či instalací cizích raket na našem území, neboť se tak staneme logicky cílem odvetné palby Ruska, bude-li ze strany NATO smluvně provázaného s EU Rusko napadeno (nikoliv náhodou silně znervózněli představitelé západoevropských členských zemí EU s americkými základnami po odstoupení USA od smlouvy INF);
- neustále do Evropy dovážení migranti (vč. teroristů) se stanou příčinou rozpoutání občanských válek v Evropě.
Za těchto okolností je zřejmé, že první z obou uváděných důvodů pro vznik EU a jejího právního opodstatnění je zcela lichý.

b/ z hlediska hospodářské spolupráce, prosperity a sociálního soužití v Evropě
Hospodářská spolupráce, která:
• nepřihlíží k ekonomických rozdílům mezi zeměmi a udržuje je v eurozóně, kam některé z nich EU neměla vůbec vpustit;
• další členské země postupně zbídačuje, neboť je nastavena tak, aby byla výhodná především pro Německo;
• činí z tzv. postsocialistických zemí kolonie Západu, především pak Německa,

přímo vylučuje možnost prosperity postižených členských zemí a dobrého klimatu pro sociální soužití v Evropě. To je dále nabouráváno dovozem migrantů a jejich vnucováním na bezpracnou obživu do všech členských zemí EU, vč. těch, které dosud významnou měrou přispívaly prací svých občanů na blahobyt zejména v Německu.
Na to, jaký vliv mají takové praktiky na sociální soužití, se stačí podívat do sousedního Německa či do Itálie, Rakouska nebo Francie a Švédska.
I tento důvod pro vznik EU a jejího právního opodstatnění je tedy lichý.

Bez mýlky lze tak pro shrnutí této části konstatovat, že:
1. uváděné důvody pro vznik EU jsou nejen liché (tak, jak to často bývá u uměle vytvořených konstruktů);
2. praxe realizovaná ze strany EU v případě obou důvodů dokonce další existenci EU zásadně škodí, což se projevuje jak na problémech uvnitř členských zemí, tak i samotné EU jako takové.
3. EU pod hesly o míru usiluje ve skutečnosti o provádění imperiální politiky jak v Evropě, tak i ve světě;
4. z této praxe EU jasně vyplývá, že EU nesleduje a nerealizuje zájmy členských zemí (bez ohledu na tvrzení či přetvářku jejich představitelů), nýbrž zájmy světových globalistů v pozadí, kteří ji používají pouze jako nástroj k realizaci svých dlouhodobých cílů v Evropě;
5. má-li být zachován mír v Evropě, je třeba usilovat o jeho zajištění smlouvami o kolektivní bezpečnosti (viz OBSE a potřeba její aktualizace) a nikoliv o budování Společné evropské armády. Do tohoto mírového procesu je bezpodmínečně třeba zahrnout i Rusko a nikoliv ho ohrožovat na jeho hranicích pod komickou záminkou jeho „zadržování“, když se přitom soustřeďuje na obranu svého vlastního území, přírodního a nerostného bohatství, které cizí agresoři chtějí násilím ukrást a často se s tím ani nikterak netají.


Pokračování


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 400 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!

Související články:

32 komentářů :

 1. Tak to je souhlas s článkem nesmíme se dát zotročit frankoskopčáky. A nevolit podporovatele tohohle svinstva ODS,TOP09,PIRÁTY,KDU a ČSSD.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. https://aeronet.cz/news/proc-kscm-ztraci-volice-stejne-jako-cssd-vedeni-strany-uz-neni-autentickou-levici-asistent-predsedy-kscm-jezdi-v-aute-za-5-milionu-a-jeho-maminka-pracovala-pro-harvardske-fondy-radila-tunelarum/

   Smazat
  2. JE TO PĚKNÉ POPISOVAT JAK SE VĚCI MAJI.NO A REŠENI?

   Koho máme vlastně volit,když ani Babiš nám nechce splnit co sliboval,tj že prý bude řidit ČR jako ÚSPĚŠNÝ podnik.
   Proč nám neumi zajistit solidárni společnost,kde vláda přejimá odpovědnost za politickou,ekonomickou a sociálni prosperitu.
   Od čeho je všehoschopný,všemocný a bohatý,když cosi naslibuje a pak se na SVÉ voliče vykašle.
   V Německu si jeho firma takový stát prý uživá plnými hrstmi a na nás jeho voliče ON v ČR kašle.

   MÁ ON ROZUM NEBO HO NEMÁ,NEBO LŽE?CO MYSLITE?

   Smazat
  3. Babiš je sobec a majitelé velkých peněz ho drži na provaze,protože mu ty penize přihráli a on žádnou firmu ani řidit neumi.
   To vidite všichni,že jeho vláda se dělá pitomá prý nechápe,že bohatnout musi drobni a středni podnikatelé a živnostnici,aby se stali oporou státu jak je to normálni ve vyspělých státech Evropy,jenom ne v Česku,kde je havaruje oligarcha Babuš a oni mu ještě pitomci za to tleskaji jako pominuti!

   Smazat
  4. 23:38 Souhlas též sem kdysi volil KSČM ale oni úplně opustili komunistické ideje. Teď jsou liberální přisluhovači kapitalismu.

   Smazat
  5. 2:40 Já volím vlasteneckou SPD jen kvůli vlastenectví nečekám žádné osobní výhody.

   Smazat
  6. V DŮSLEDKU TOTÁLNIHO SELHÁNI ELIT,TY NESMI VOLIČŮM

   V ČR vysvětlit,že vznik Solidárni společnosti kde vláda přejimá odpovědnost za politickou,ekonomickou a sociálni prosperitu byl zubožovaným ČR DOMORODCŮM,kteři jsou vlečeni jimi zvolenými křiváky mezi rozvojové státý ZAKÁZÁN a jen tiše MUSI závidět vysoké platy,které pan Babiš v Německu akceptoval,KDE TENTO STÁT UŽ DÁVNO EXISTUJE.

   Občané vůbec nevi proč tomu tak je a prý jim stači být okrádaným vlastencem,který na to jen zirá a ještě tu argumentuje,že prý NECHCE VÝHODY.
   SPD nemá za cil tento stát realizovat a nedalo si ho ani do Programu a tak vlastně nevi o co TU jde!

   Zároven nechce realizovat TÉMĚŘ OKAMŽITOU OBČANSKOU PŘIMOU DEMOKRACII a jen slibuje,že vyžene prý výhodné pracovni sily,které tu cpe šilená Angela a proti ni je SPD jen malým pánem,protože nechce zejmána většinu ve Sněmovně a stači ji klesajici %!

   NO TAK DEJTE ZA TO ŠÉFOVI,KTERÝ TY DALŠI MRAKY VOLIČŮ DE FAKTO NECHCE KORUNU,

   Smazat
  7. 10:59 Vy jste asi nepochopil o co v článku jde prvořadým úkolem je zachránit Českou státnost. Nechci žít v jejich super chalífátu Rakousko Uhersko 2.0.

   Smazat
  8. 12:55 A tak jako se Kosovci odtrhli od azbuckého Srbska aby se připojili k ještě primitivnější Albánii, Čecháčkové se odtrhli od civilizovaného Rakousko-Uherska aby se připojili k putinovskému Rusku! Patří za Ural ... Albánci měli ten rozum, že se včas (myslím že již v 16. století) zbavili nejvíce zatuchlé konfese - tzv. křesťanství, které nejvíc ze všeho dusí všechny národy, které si podmanilo! Oč je levnější a prost všelijakých předražených symbolů právě islám a čeho všeho neblahého by se nejen náš národ zbavil jeho přijetím! Stačí srovnat ropné státy typu polokomunistické Venezuely či polokatolické Nigérie s prosperujícími monarchiemi Perského zálivu kde mají čistý islám a vidíme že to on je zdrojem prosperity a nikoliv ropa! Nebo vlastenecké Turky či Araby se zdegenerovanými Evropany (krom Albánců a Turků) a Severoameričany! Bohužel Adolf začal válku se Západem, protože nepochopil, že tím etnikem co nejvíce škodí nejsou Židé, ale Slované jako celek, jelikož už tehdy vědci prokázali, že populace ve východní Evropě vykazuje znaky masivní degenerace. Právě Židé byla populace, kterou naopak potřeboval, stejně jako muslimy. Hitler měl přátelské styky s muslimskými zeměmi, které, stejně jako on, pohrdali slovanskou zdegenerovanou pakáží. Měl je poslechnout a dnes by svět vypadal mnohem lépe. Teď to budeme muset napravit a poslat Slovany proti sobě, aby se vyničili. Potenciál vzájemné nenávisti k tomu maj. Jejich stávající státy se následně samozřejmě rozpadnou a území se připraví pro nové kolonisty.
   O tom přeci hovořili a psali všichni proroci včetně Marxe celé věky, že je třeba vyměnit zdegenerovanou populaci primitivní východní Evropy a když se tento prostor uvolní pro kvalitnější genofond, nastane i tam prosperita! - https://blisty.cz/art/93823-vychodoevropane-povazuji-svou-kulturu-za-nadrazenejsi-jinym.html

   Radili stále to samé: zbavte se zbabělé a domýšlivé chátry na východě, která odjakživa rozvracela a zaplevelovala kontinent svým poškozeným genofondem a nastane zlatý věk pro Západní civilizaci!

   Smazat
  9. Návrh na přemýšlení, koho volit, či komu se vyhnout....

   https://youtu.be/n2B9oAHVD3I .....

   https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=uP-peOhxi-s

   Smazat
 2. Evropské vlády jsou zbytečné, Soroš ustanoví v Bruseli demokratickou komisi a ušetří se za volby.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano máte pravdu,celý EU prdlament je drahý a zbytečný.

   Ve volbách by se měly potvrdit jen ti zástupci voličů,kteři tam půjdou s tim,že zajisti jeho hlubokou reformu a když ne, tak odhlasuji jeho úplné zrušeni.
   Na co je nám EU PARLAMENT,KTERÝ NEZASTUPUJE ŽÁDNÝ STÁT,má komisi,která vyrábi směrnice a ty jsou VESMĚS vadné a chtěji pouze,aby Parlamenty zemi zajistily zrádným a podlým jednánim policejni státy a ukradeni suverenit a brzy i armádu,která bude demonstranty střilet jak králilky a my ji máme za to platit!

   Smazat
  2. 2.51

   Proč toto doporučeni nenapsal ten autor TICHÝ do svého článku.
   Vždyt ten jeho elektrický web je registrován v zahraniči tak at se neboji a práskne to tam.
   Ono nestači jenom vykřikovat vystupme z EU,to chce reformu EU a odstraněni bouračnice EU Angely,která padá a je už rozesraná skoro na mraky.
   Copak ten chlap nevidi jak natahuji ty angličáky a nakonec jim vystoupit zakážou a budou tam mít ještě větši VB bordelismus než dneska!

   Smazat
 3. Nevim co muzete ocekavat od ceskych politiku ,kdyz je vidite jak se servilne ,temer s buzerantskym vyrazem blazenosti slouhu divaji do oci panu a narizovatelu .Po shlednuti Babise u Trumpa kde chodil zasadne v predklonu neco jako vreckovy nozik "rybicka" usmival se stylem predkuraku za doby Brezneva nelze snad cekat ze neco spitnou na obranu eventuelne na svou ci zemi kterou maji zastupovat.Nazval bych to vyrazem z drivejska kdy jsme rikali " jezdi po prdeli sroubovici " v predklonu .Podobne blekoce Tlacenka ktery rad sve monology proklada anglictinou kterou ihned "blbcum " vysvetluje .Je to k pohledani pekna tlupa slouhu zlodeju a oportunistu jak spravne rikali komunisti .Tlacenka podobne jako "blondyna" cekaji podporu od tech co nam gojimum davaji tu praci (dekujeme vam ,vy moudri a vyvoleni)ale jak jsou naivni ,vzdyt preci to jsou ti kteri pracuji pouze stylem mafie a do kola se pripousteji pouze ti co to prokazi rodnum listem -motherglejt.
  Tot ma mala poznamka neb verim ze ochranci svobodneho vyjadreni slova to zamaznou na udani ceskeho rozhorceneho obcana ,ktery vcera jiste udal svou babicku ze vari koralku ve sklepe s dedkem za poklepani na rameno

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jestliže je Babiš křivák,slibuje ČR,že ji povede k prosperitě ale neumi to,tak se musi vymyslet jak to udělaji sami občané voliči,odpáli ty zločince co nás už třicet let trápi embargem na Zákon o referendu a zvoli sami sebe misto budižkničemů v Parlamentu,kteři když poslanec jenom kvikne ve prospěch svých voličů viz KLAUS, vyhodi ho na dlažbu jak to udělala havarujici ODS,která je pravice jako z kozi pyče ruksak!

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 4. Dr Davide proc postite ty blazny na vychazku prave v patek? Mohou zpusobit nejakou nehodu ,urcite se ozoiraji levnou koralou

  OdpovědětSmazat
 5. Pindoure konecne se ti ozval spolublb piste si na Svobodne republice dar od horni dolni Vim ze mas problemy na internetu ale kdyz do googlu napises to jmeno, on to za tebe udela a my budeme mit pokoj debile

  OdpovědětSmazat
 6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 02:37 Jsi jako Hitler, celé noci meleš o prdu a k prdu. Dej si šláftruňk a ulev své zmučené duši.

   Smazat
 7. je to janduf řitní sabotér

  OdpovědětSmazat
 8. Je to sico ten Pindour

  OdpovědětSmazat
 9. svět se v rdel obraci když dosazena jalovice vladne evrohujersku a to je celičky mile děti aniž bych se dotknul že je agent vatikanu což je ještě horši než jsme puvodně očekavali halt historicky němec je od toho aby zničil co se zničit necha stejně jako jelita von čehuni kteři nikdy nechtěji zustat pozadu a snaži se historicky němce předhonit

  OdpovědětSmazat
 10. I když se říká Německo nás ovládne,ale měla by se říci pravda,tak jako Německo komplet ovládají židé,tak i další EU státy chtějí mít pod dohledem a dozorem.Merkelová je jen věrná služebnice židů.Vždyť je podobný záměr jako v USA i tam jsou nějaké rozdíly v zákonech,předpisech,ale hlavní slova má Washington,jednou za čtyři roky jim dovolí divadlo s prezidentskou volbou.To podstatné v USA ale je,že jsou ovládané židy také,kteří chtějí ovládat další státy,co se jim daří přes své slouhy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 11. Nechápu, proč při tomto stavu máme vládu, parlament, senát, vše královsky placeno. Jako "schvalovač" by bohatě stačil prezident,stejně do většiny věcí nemá národní vláda co mluvit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. záleží ovšem na osobnosti presidenta. Byl-li by prounijní, vydržel by celé funkční období. Jestli ne, tak by vydržel jen do "obžaloby z velezrady", pro zločin aenta cizí mocnosti. Jaké, to už je na vašem dosazení.

   Smazat
 12. Merkel do hrobu !!! FAŠOUN

  OdpovědětSmazat
 13. Teď alespoň víte, jak má vypadat totalitní diktatura.

  OdpovědětSmazat
 14. A jak musite proti ní bojovat, nebot jinak budete sežráni a zbytek poslán na Ukrajinu,kde pohnoji jejich černozem!

  OdpovědětSmazat
 15. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 16. No ano, ale to jsme si měli rozmyslet dávno, zda chceme být znovu okupováni, či zda chceme si udržet samostatnost. Takže Merkel jen pokračuje v díle Adolfa Hitlera a smiřme se s guvernanty postnacistického Německa.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.