Reklama

sobota 6. dubna 2019

Černé dílo CIA: Usáma i Rudé brigády. K čemu má sloužit terorismus? Musel SSSR do Afgánistánu? Role nacismu a islamismu na cestě k NWO. Práce tajných služeb tzv. demokracií. Jaký je cíl? Naženou nás do králíkáren?

Vladimír Pavlenko
6. 4. 2019 Iarex a ProtiProud
Vladimir Pavlenko vysvětluje vznik, vývoj a současné zaměření teroristických uskupení od nacistů, trockistů a maoistů, k dnešním islamistům, kteří jsou vědomě či bezděčně součástí plánu na planetární tyranii Nového světové řádu


„Nepřizpůsobivý“ nebo tzv. Třetí svět se rozvinul mezi hlavními soupeři studené války. To jest mezi západním blokem vedeným USA a NATO, který zahájil proces západoevropské integrace, a Sovětským svazem, který zase převzal kontrolu nad vývojem ve východní Evropě. Od konce čtyřicátých let 20. století se na západ od ruských hranic začalo formovat jádro světového socialistického systému integrovaného do Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) a Varšavské smlouvy.

A byl to právě „Třetí svět“, který se stal arénou soupeření obou velmocí. Zájem o něj prudce vzrostl na přelomu padesátých a šedesátých let v důsledku kolapsu koloniálního systému západních zemí. Vůdci socialismu i kapitalismu z něho všemi prostředky čerpali spojence, aby posílili své vlastní pozice a oslabili konkurenty. „Horkými“ místy tohoto soupeření v poválečných letech byly četné lokální ozbrojené konflikty: 

 • Na Blízkém východě, kde se v roce 1948 objevil pouze Izrael, ačkoli podle příslušné rezoluce OSN měly být vytvořeny dva státy – židovský a palestinský (války v letech 1948, 1954, 1967, 1973 a také pozdější četné konfrontace, které se mísily s arabskými intifádami). 
 • Válka v Koreji (1950-1953), do níž byla hluboko vtažena nově vzniklá Čínská lidová republika (ČLR);
 • Francouzské a americké intervence ve Vietnamu a mnohaletá podpora loutkové jihovietnamské kliky Washingtonem (1953 a 1963-1975);
 • Sovětská účast v občanské válce v Afghánistánu (1979-1989);
 • Události v jižní a severovýchodní Africe (Angola, Mozambik, trojúhelník Somálsko – Etiopie – Eritrea) a další.

Jeden z lokálních střetů na Kubě v souvislosti s revoluční vládou Fidela Castra orientovanou na Sovětský svaz a svrženým proamerickým diktátorem Batistou se v říjnu 1962 stal téměř osudovou rozbuškou globálního jaderného konfliktu, který hrozil sebezničením lidské civilizace.


Teroristické páky mocenského vlivu

Nejvíce „pokročilí“ zástupci „třetího“ světa se s pomocí SSSR, USA a dalších jaderných mocností proměnili v „prahové“ státy, které mají nebo jsou schopny vyrábět jaderné zbraně. V šedesátých letech se z této skupiny zemí po vystoupení z aliance se SSSR vyčlenila Čína, která se vydala směrem k dosažení vlastní dominance ve „třetím“ světě.

Nábor spojenců, jaký SSSR a Spojené státy prováděly ve „třetím“ světě, se stal odrazovým můstkem pro vytváření struktur mezinárodního terorismu. Jako takové se představily organizované, vycvičené a vyškolené bojové jednotky určené k obraně zájmů velmocí v různých oblastech planety. V závislosti na tom, k jaké straně se hlásili, příslušníci těchto jednotek (a organizací, které jim poskytovaly politické krytí) označovali sami sebe buď za bojovníky proti komunismu nebo proti imperialismu, nebo za členy národně osvobozeneckého hnutí.

Za cvičiště bojovníků ze SSSR i z USA v praktikování teroristických forem bojové činnosti sloužila během tohoto období Afrika a Latinská Amerika, kde vznikaly režimy pod vedením jednotlivých supervelmocí. V každém z táborů se však odehrávalo konkurenční soupeření. Na africkém kontinentu docela úspěšně soutěžili Francouzi s Američany a v Latinské Americe se spolu se sovětským vlivem prosazovala alternativní větev světového komunistického hnutí – pročínské maoistické skupiny, a také trockistické hnutí spojené se zbytky IV. Internacionály.

Teroristické organizace se objevily také v prosperující západní Evropě. Jako příklad lze uvést separatistická hnutí ETA a IRA (Irská republikánská armáda) požadující nezávislost Baskicka na Španělsku a Severního Irska na Velké Británii.

Rozklad USA postupuje: Na počátku úpadku byl Vietnam. Proč Amerika plodí bídu? Od demokracie k finanční oligarchii. Kapitoly z dekád, kdy se lámal chleba. Útok na Sovětský svaz, dělníky i produktivní ekonomiku


Osudový zlom

Novým referenčním bodem, který do značné míry určil tvář současného mezinárodního terorismu, byl vstup sovětských vojsk do Afghánistánu na konci roku 1979. Díky tomu se USA podařilo překonat syndrom „přívěsku Izraele“ a posílit své dosud slabé pozice v islámském a zejména v arabském světě. Pod svým vedením tak mobilizovaly nejvlivnější země regionu (Pákistán, Saúdskou Arábii, Jordánsko a o něco později Egypt) proti SSSR.

Do této protisovětské konfrontace byl zapojen dokonce i vcelku protiamerický Írán, jehož radikální islámští vůdci pod vlivem sovětské intervence nejenže podporovali afghánský odpor, ale také se účastnili bezprecedentní zákulisní dohody sjednané tajnými službami USA.

Peníze přijaté Američany za benevolenci k obcházení amerických sankcí ve věci dodávek zbraní a náhradních dílů pro režim Ajatolláha Chomejního šly na činnost teroristických povstaleckých skupin „Contras“ v Nikaragui. Tyto skupiny bojovaly proti prosovětské vládě Daniela Ortegy, který se dostal k moci podle kubánského scénáře – svržením proamerické diktatury generála Somozy.

Měl SSSR nějakou rozumnější alternativu? V této souvislosti se šíří mnoho protisovětských spekulací, které plně rozkvetly u příležitosti 30. výročí stažení sovětských vojsk z Afghánistánu. Ve skutečnosti nebyla náhoda, že vyostření vnitropolitického napětí v Kábulu, které předcházelo sovětské operaci, časově zapadalo s revolučními událostmi v Íránu.

Jednalo se totiž o vzplanutí „zeleného“ islámského geopolitického „oblouku“ podél jižních hranic SSSR, což představovalo faktor nestability a dokonce hrozbu muslimské "inspirace" v sovětské Střední Asii. Nechat běžet vývoj samospádem by ve středně i dlouhodobém horizontu znamenalo čelit těžkým problémům.Zrození al-Kaidy

V každém případě s obdobím afghánské války souvisí vznik několika úzce provázaných procesů.V jejich centru vystupují na scénu přední vůdci současného mezinárodního terorismu a mezi nimi pochopitelně "ikonický" Usáma bin Ládin a jeho al-Káida (arabsky Základna) stvořená a povýšená CIA do role hlavního prostředníka mezi USA a afghánským odporem.

Bin Ládin, vybraný v roce 1980 do role hlavního finančního mecenáše afghánských mudžahedínů, se alespoň dvakrát tajně setkal s tehdejším ředitelem CIA Williamem Caseyem při konspiračních sezeních ve Francii. Tehdy bylo afghánskému odporu zásadně navýšeno financování a v jeho výzbroji se objevily rakety „Stinger“, které znamenaly velký problém pro sovětské vzdušné síly.

Zbývá podotknout, že na pozadí afghánské války Sovětský svaz postupně ztratil vedoucí pozici ve „třetím“ světě a odevzdal Američanům řadu klíčových zemí, především Egypt a Somálsko. Afghánská válka tak urychlila rozklad socialistického tábora, který později vedl k rozpadu a k likvidaci samotného SSSR.

Ve všech těchto procesech bezprostředně působily teroristické organizace a skupiny. Kolaps bipolárního světového pořádku samozřejmě musel vést k rozsáhlému přeskupení sil, a to jak na Západě, tak na Východě. Poté následovala korekce v určení směru jejich činnosti: potřeba „antiimperialistického“ boje a „socialistické orientace“ odpadla. Zato národně osvobozenecký boj se otočil o 180 stupňů a jeho ostří bylo v nových podmínkách namířeno na odstranění „imperiálního dědictví“ Ruska, Jugoslávie a dalších bývalých socialistických zemí.

Operace Gladio: Tajný projekt CIA a NATO je už veřejným tajemstvím. Operace pod falešnou vlajkou jsou řízeny ze zámoří. Je také současný teror v Evropě dílem tajné armády NATO? Merkelová nám to neřekne...


Konec levicových brigád

Levicový komunistický terorismus s rozpadem Sovětského svazu odumřel. Po zániku SSSR v něm zůstaly jen malé oddíly a struktury maoistů a trockistů, které postupně odvál čas. Peking, odkud byly financovány maoistické skupiny, tyto projekty zastavil, protože nemířily ani tak proti Západu, jako proti Sovětskému svazu v boji za ovládnutí světového komunistického hnutí. Co se týká trockistů, IV. internacionála, jíž založil Trockij v exilu v letech 1936 - 1938 za účelem boje proti Stalinovi a Kominterně, se nakonec rozpadla na několik soupeřících skupin.

Pro levicový terorismus tedy nezůstal žádný ideologický podklad, žádné cíle ani úkoly, ani žádné zdroje, protože po celou dobu jeho činnosti byl podporován buď sovětskou stranou, nebo těmi silami na Západě, které se stavěly proti SSSR. Například takzvané Rudé brigády byly italské levicové teroristické skupiny, které stály za největšími únosy a vraždami politických osobností koncem sedmdesátých a počátkem osmdesátých let, například atentát na bývalého italského premiéra Aldo Mora, šéfa Vatikánské banky Roberta Calviho a další, přitom byly úzce svázány s CIA a dalšími západními výzvědnými službami.

Později se ukázalo, že mnoho teroristických skupin a hnutí v Evropě, včetně „Rudých brigád“, byly součástí teroristické sítě CIA s názvem „Gladio“. Ta svými kořeny zasahovala do amerických, nacistických a vatikánských tajných služeb a jejími hlavními postavami byli mocní zástupci západní veřejné i stínové politiky. Mezi jinými zakladatel a dlouholetý první ředitel CIA Allen Dulles – na konci války rezident americké rozvědky ve Švýcarsku.

A velitel východního oddílu Abwehru a vojenské rozvědky Třetí říše generál Reinhard Gehlen, jehož naverboval Dulles. Gehlen prozradil Dullesovi celou rozvědnou síť Abwehru v SSSR a v zemích budoucího socialistického bloku, podstoupil stáž v USA a pak vytvořil a dvanáct let vedl zahraniční zpravodajské služby Německé spolkové republiky. Měli bychom také zmínit papeže Pavla VI., v té době kardinála Montiniho, který odpovídal za operaci „Vatikánský koridor“, jejímž cílem bylo evakuovat vysoce postavené nacisty do Latinské Ameriky – za tím účelem jim byl vystaven vatikánský pas.


Nástup islamistů pod britskou vlajkou

Terorismus přežil, ale prošel podstatnou transformací. Přestal být fašistický či neonacistický a stal se islamistický. Islamismus byl zpočátku úzce propojen s vládnoucími kruhy a tajnými službami Západu. Hnutí „Muslimské bratrstvo“, které stálo u zdroje islamismu, vzniklo koncem dvacátých let v Egyptě, který byl tehdy pod britskou koloniální vládou. Toto hnutí postavilo první mešitu v pásmu Suezského průplavu, tedy ve výlučné zóně britských národních a vojenských zájmů. Tyto projekty měl osobně pod dohledem britský lord-protektor Egypta Evelyn Cromer, potomek největších britských oligarchů Baringů, kteří v devatenáctém století úspěšně konkurovali Rothschildům.

Angličané měli prsty i ve stvoření wahhábismu. Islámský radikalismus byl v současné Saúdské Arábii zaváděn před a během první světové války, aby rozvrátil Osmanskou říši, která se paktovala s Německem a Rakousko-Uherskem. „Otcem zakladatelem“ současné Saúdské Arábie byl Thomas Lawrence známý jako Lawrence z Arábie – zosobněná legenda britské zahraniční rozvědky.

Proto Britové, kteří stvořili základy radikálního islámu a jeho ideologii, podpořili vůdce islámského radikalismu a dosud si s ním udržují kontakt. Dnes společně s Američany, Izraelem a tajnými službami několika dalších zemí.

 Klára Samková se nemýlila: Nacismus a islám jsou příbuzní. Vzájemné sympatie tu nebyly pro nic za nic. Hitlerův kamarád a muslimské jednotky SS v akci. Budou české ženy pod nikábem šťastnější? Fakta jsou fakta


Islamisté a nacistické Německo

Během a po druhé světové válce se ke kontrole nad islamismem přidal i nacismus. Jeruzalémský muftí, Muhammed Haji Amin al-Husseini, strávil celou válku v Berlíně a v roce 1940 podepsal dohodu o spolupráci s nacistickou vládou. Osobně konzultoval u Reichsführera-SS Himmlera, opakovaně se setkal s Hitlerem a dával mu dokonce lekce biblické historie. Co je však velmi důležité, po válce skupina zaměstnanců Hlavního říšského velitelství bezpečnosti Třetí říše v čele s vedoucím personálního oddělení Aloisem Brunnerem konvertovala na islám a splynula s islamistickými sítěmi na Blízkém východě, především v Egyptě a Sýrii.

Brunner žil velmi dlouhý život, ale nezemřel přirozenou smrtí: v roce 2010 byl zabit v rámci speciální operace namířené proti jeho osobě. I z této skutečnosti lze usoudit, jak hluboko pronikl nacismus do islamismu a smísil se s ním. Když vezmeme v úvahu propojení s tajnými službami, máme tu výbušnou směs, v níž je islamismu přidělena role teroristy bojujícího za západní „Nový světový řád“, který ostatně byl a je v podstatě konečným cílem celého nacistického projektu.


Metropolitané na jedné hromadě

Jak vypadá tento „Nový světový řád“? Celý svět se sjednotil a rozkládá se na něm síť velkých metropolitních aglomerací, jichž má být podle plánu celosvětově 200 až 300. Tato města-megapolis budou propojena prvotřídními a oplocenými dálnicemi, hromadnou dopravou a digitální komunikací. Takový má být podle této vize svět budoucnosti.

(Záměr globalistů dle této teze je soustředit a uzamknout lidstvo do několika velkých hromadných sídlišť, aby co nejméně zatěžovalo okolní volnou přírodu. Žít na venkově a v nedotčené přírodě bude privilegiem několika málo vyvolených – pozn. PP).

Smysl celého projektu, který není vůbec utajený, ale jen ho nikde neprezentují, spočívá v záměru vyhnat lidi z venkova, nacpat je do velkých měst a tak je dehumanizovat a odsoudit k nihilismu a vymírání. Venkov tak bude uvolněn pro kolonizaci vyšší třídou bohatých. Ve všech státech a na všech kontinentech můžeme sledovat podobný proces.

Jelikož zóna úpadku a chaosu v rámci velkoměst je obrovská, je možné ji udržovat pouze tvrdými metodami. Za tímto účelem se pěstuje islamismus a islamistický terorismus.

Směřování východního bloku bylo vůči této vizi v řadě ohledů odlišné či přímo protikladné. I proto se mezi islámskými radikály rozvinula myšlenka „světového chalífátu“ současně s rozpadem SSSR. Tyto skutečnosti je třeba si uvědomovat, chceme-li pochopit kořeny toho, čemu se dnes říká mezinárodní terorismus. Bez toho se mu totiž nemůžeme úspěšně bránit.

Migrační invaze do Evropy je jen jeho další podobou.

22 komentářů :

 1. Žádné teroristické činy nejsou jen "náhodné" činy nějakých fanatiků. I k tomu fanatismu je někdo systematicky dovedl. Sociální procesy ve společnosti neprobíhají jen tak, náhodou. A pokud to není náhoda, tak je někdo řídí ! A řídí je s nějakým cílem ! Kdo řídí v každé době společnost ? SYSTÉM !!!! Dnes se zdá, že všude vládne liberální kapitalistický systém. Ale to je jen vývěska, současné označení, pod kterým permanentně vládne v zákulisí otrokářský, tlupo-elitářský systém zákulisních loutkářů, kteří tento systém zavedli a nazvali "zastupitelskou demokracií".
  Ta se v nové době masově začala prosazovat po Francouzské revoluci 1789. Ve většině zemí světa po většinu času od té doby tedy "volíme - jak voli" ! A žádné volby nikdy nic k lepšímu pro většinu nezlepšily. U nás po sametovém podvodu už 30 let volíme (jak voli) ! Vystřídalo se v parlamentu a ve vládě mraky stran (=mafií a zločineckých korporací). A vše je stále horší a horší ! Jak je to možné ? Protože žádné volby nemění podstatu a tou je SYSTÉM : otrokářský tlupo-elitářský ! Mění se jen loutky=paraziti, kteří za udržování SYSTÉMU u moci dostávají podíl na moci a prachy. Takže tzv. zastupitelská demokracie je podvod od samého počátku. Ve skutečnosti vše, většinou bezstrukturně aniž bychom to viděli, řídí SYSTÉM ! A ten je stále stejný. Stále otrokářský ikdyž změnil formu okovů. Už nemáme na rukou železné náramky. Ale okovy peněz a dluhů z nás udělaly ještě větší otroky. A pro majitele SYSTÉMU je nás už moc. Jadernou válku SYSTÉM spustit nemůže - to by i jeho vlastníci zdechnuli. A tak vymyslel pomalou postupnou genocidu. A genocidních nástrojů používá plno. Drogy, chlast, sexuální zvrácenosti, jedovaté potraviny a léky, nemoci, multi-kulti atd. Ale protože to jde pomalu, tak je to třeba urychlit. Aby se lidé zabíjeli sami. A tak se vymyslí "světový terorismus". A náboženské a rasové války urychlí genocidu přemnožené populace. Kdo to nevidí, je slepý nebo blbý. Mnohdy oboje.

  Světovou válku mezi velmocemi jako byly ty předcházejíci dvě, si už Globalisté nemohou dovolit. Protože by přerostla v jadernou a tu by tentokráte nepřežili ani zákulisní zločinné elity. Aby dosáhly svých zločinných cílů především snížení světové populace na jim dostačující tzv. Zlatou miliardu a dnes už možná i méně, rozjely genocidní scénář mnoha regionálních konfliktů a náboženských válek. Nejvíce se jim hodí konflikt mezi křesťanstvím a islámem. Proto spustili řízenou migraci islamistů do Evropy a organizují teroristické útoky tzv. náboženských fanatiků na občany. Začaly s útoky islamistů na bílé křesťany ale postupně to bude i naopak. Cíl je jasný : Aby se co nejvíce lidí vyzabíjelo mezi sebou klasickými zbraněmi. Nehrozí tak jaderná válka, ale cíle bude stejně dosaženo. Jedinou obranou obyvatel planety je likvidace tlupo-elitářského systému !!!!

  Když ale víme, že vším tím stojí SYSTÉM, tak je nutno tento zločinný systém odstranit ! A odstranit se všemi jeho samozvanými elitami viditelnými i zákulisními ! Se všemi jeho protagonisty, podporovateli, slouhy a slouhy slouhů. Volby nic neřeší - ony jsou jen součástí systému a proto ho nemohou změnit ! Chce to jiný, nový SYSTÉM ! Systém bez zločinných a parazitních elit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14 25 to je sice dobre napsano ale chybi konkretni navod jak to udelat. My sice vime co by se melo udelat ale nikdo neni schopen udelit rozkazy UDELEJTE TOTO a to v ten a ten den .Jinak jsou to jenom psanicka o tom co vsichni vime.To znamena narikani si od klavesnice. Ale abych byl uprimny ani ja nevim jak to udelat.Takze cekame na spasitele. Verici to maji lehci ty spasi Jezisek ale nas atheisty kdo?

   Smazat
  2. Nežvaň blábolo 18.30. Příspěvek je napsán nejen velmi dobře, ale naprosto a zcela reálně. Je úplně jedno, že ty jsi v tomhle bordelu spokojenej, protože jsi takříkajíc už za vodou, nic se po tobě nechce, a můžeš si vydřepávat u počítače imrvére. A možná i tvoje dětičky se ti zdají být v pohodě, přestože z té české senkrůvny už tečou sračky všema směry. Stačí, když si čím dál víc lidí uvědomí, jak ty sračky tečou, a jak je to začíná dusit. Samozřejmě že nikdo nemůže vědět, jak tenhle bordel co nejrychleji a nejúčinněji očistit, ale stačí, když jsou lidi nasraný, a začnou pohánět k zodpovědnosti všechny ty politický sráče a šašky, kteří tady przní život za západní money -stačí začít sráčům psát a žádat informace proč se na radnicích děje to a ono. Stačí chodit na veřejná zasedání a žádat stanovisko k bordelu kolem - aby tam ti sráči u svejch přeplněnejch koryt nedřepěli jen tak zbůhdarma. Ať jim začne bejt jasný, že lidi jsou na ně nasraný a že je nenávidí. Ať musí konečně "konat" nejen dřepět a v mediích probírat sračky a blábolit. Jestli se to nestane co nejdřív, tak i ty tvoje dětičky budou za nějaký čas brečet - až zas nějaký sráč vymyslí "krizi" protože už nebude z čeho krást, až zas nějací sráči začnou "utahovat opasky" a vyhazovat lidi z práce. Pak budeš muset živit svoje dětičky z důchodu, jestli ti ho ovšem sráči nepřestanou vyplácet se zdůvodněním, že "tamti ti minulí všechno rozkradli a prožrali" blá blá blá - jako se to mele pořád dokola. Dřepěním u počítače opravdu - ale opravdu vyřešíš prd. Opakuju - ten první příspěvek je do detailu pravdivej!

   Smazat
 2. 14.25 - komentář vystihuje to, co se odehrává ve Francii a začíná v Německu. A to se tam obyčejní lidé mají dobře.

  OdpovědětSmazat
 3. V současné době, lze již na základě znalostí a vědomostí akumulovaných společností, vytvořit společnost postupně přecházející, ze života na úkor budoucnosti za současného ničení životního prostředí okolo nás, na život s minimem vlivu na prostředí.
  Devastace prostředí je způsoben naprostou ignorací důsledků jakékoliv činnosti na přírodu. Vnucením a propagací spotřebního způsobu života se lidstvo postupně dostává na hranu možností. Pokud dosáhneme bodu zlomu a nebudeme ochotni změnit způsob myšlení, pokud se nadále necháme ovládat zájmy "elit", potom většina obyvatel planety skončí návratem zpět, do světa bez technologií. Vize vytvoření průmyslových aglomerací obsluhující potřeby "vybraných elit", a zón "klidu" není pouhá konspirace. Je to cesta rozporů, mezilidských třenic a bojůvek či lokálních konfliktů.
  Alternativní cesta formou spolupráce, zvýšením zodpovědnosti v rozhodování systému je závislá na co nejvyšších znalostech každého jednotlivce, uvědomění si skutečnosti a nutnost omezení spotřeby nepovažovat za něco vnuceného, ale za potřebu nutnou pro spokojený a plnohodnotný život budoucích generací.
  Bohužel rozpor v přerozdělování hodnot práce by bylo třeba zásadně změnit. Do rozhodování připustit argumenty z různých oborů a důsledně dodržovat pravidla. ( míněno ve smyslu - budeme používat plasty jako obaly? Co nám to přinese? Povolíme hromadnou výrobu? Jaké vlivy bude mít dlouholeté používání na přírodu, obyvatele atd. Kdysi byl igelitový sáček a plastová láhev považovány za výdobytek a dnes? Omezuje se jejich použití, ve chvíli kdy je prostředí okolo nás už velmi zamořené.)
  ABC

  OdpovědětSmazat
 4. V archivu Protiproudu je vícero přeložených článků od tohoto autora Vladimíra Pavlenka nebo Valentina Katasanova a dalších ruských vědců.
  Zabývají se tím nejdůležitějším v dnešním světě -pěnězi, jejich tvorbou a úlohou pro vznik všeho zla.
  Reforma světového peněžního a finančněkapitálového systému, kterou Rusko plánovitě připravuje, může jediná odstavit moc pseudoelit vládnoucích nekrytými virtuálními penězi, a změnit Svět k lepšímu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jo, vzít těm infantilům jejich hračičku penízky a nezbyde jim jiná hračka než jejich penisy, které si od pradávna navzájem mrzačí, aby se odlišili od ostatních lidí.

   Smazat
 5. Hele, Dvořáku,
  měl bys i s autorama těchhle fantasmagorických blábolů (viz poslední odstavec) navštívit psychiatra. Ale ne Davida, protože ten ho potřebuje taky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No-go zóny zase až taková fantasmagorie není, kde soudruh Soroš udělal chybu?

   Smazat
  2. Hele, Anonyme, měl bys raději pohnout více svým mozkem namísto hraběcích rad. Ovšem pokud to jde, a když ne, tak ne! Co naděláš!

   Smazat
  3. Největším nebezpečím pro lidi je BLB, zejména pokud je to arogantní hulvát bez argumentů...

   Smazat
  4. Ano, ten 17:44 je hlupák. Má nutkání psát. Za každou cenu psát. Sice blbosti, ale je to nutkání. Pochopte.

   Smazat
  5. Který prase si dovoluje začínat příspěvek "hele Dvořáku!?" Jsi taky jeden z těch, kteří si cosi nakeťasili a nakradli právě jen z toho úchvatnýho bordelu po devadesátym, kdy se lidem bralo, kradlo, a utahovaly se opasky, teď se ti daří královsky právě z těch sraček, který lidi kolem dusí, jenomže ty máš strach z nějakých změn, který třeba utáhnou opasek i tobě? ˇUžasná krysa - takový lidi, to je stejný jako humus z kanálů. Je jim úplně fuk, že spousta lidí nemají na obědy pro děti ve školách, a senioři, kteří oddřeli pro státní proměnlivou senkrůvnu i 40 let!! ( pro dnešní generaci nepředstavitelný!) na starý kolena živoří za životní minimum, aby svině u koryt mohly mít statisícové platy, a těm to připadá NORMÁLNÍ!!!! Takže nepeskuj nikoho ty lumpe, a jestli si ve sračkách lebedíš, tak nic nepiš - ne? Než tady nadávat! Drž hubu a buď rád.

   Smazat
  6. 21:25 Pravda, jakejpak Dvořák? Je to Hoffstein - známý čichač prdů téhle škardé židočekistické poloopice - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   který se snaží všemi silami zabránit tomu, aby i u nás proběhla důsledná dekomunizace jako na Ukrajině, či v Pobaltí, páč ho spolu s bandou místních odulců děsně trápí bejt součástí civilizovanýho světa a touží nás zatáhnout mezi tuhle smradlavou hordu odulých podlidí v pochcaných teplákách! - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   který bude nutno tak či onak zlikvidovat v zájmu zachování civilizace!

   Smazat
 6. Kdo buduje, kdo potřebuje a kdo podporuje existenci lidstvo terorizujících elit? Jsou do tohoto "projektu" nelidských zrůd zapojeny struktury z Číny, Japonska, Indie, Ruska??? Pokud ne, nebude to mít terorismus Západu přece jen tak jednoduché. Jeho teroristické války budou také jednou potlačeny a i Západ bude donucen k mírovému soužití, pokud pro něj nebude pozdě a nezbude z něj už jen spálená zem!

  OdpovědětSmazat
 7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vyser si voko ty starej debile z Floridy. Ty jsi s těma sračkama ještě nepřestal? Co ty víš o českých poměrech? Proč tady pořád žvaníš ty hovadiny? Lez na nějaký americký servery a tam žvaň - přece ty nejsi Čech, tak přestaň bejt drzej jako vopice, a přestaň lézt na české diskuze. To jsi pořád tak blbej, nebo už jsi doopravdy nemocnej! Mně by vůbec nenapadlo, abych lezl na americké diskuze, nebo anglické či německé - nic o jejich poměrech nevím, tak co tam žvanit? Jenom ty jsi drzá filcka, lezeš diskutovat pořád. A ještě si dovoluješ peskovat redakci, že tvoje žvásty odstraňuje! Co si to dovoluješ? Stal se z tebe obyčejnej americkej sprostej drzoun.

   Smazat
 8. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Koukej vypadnout z diskuze ty praštěnej blbej dědku! To snad ani není možný - tak drzej votrapa - a každý den a každý den a každý den votravuje se svejma žvástama! Tebe už by měl někdo odstřelit, blbej drzej zmetku. Už toho nech, a dej tady nám Čechům pokoj. Máme svýho dost, ještě aby nás otravoval kdejakej drzej dědek ze zámoří!

   Smazat
  2. 21:34 Nebere si Čechy do tlamy, rusáckej xindle! Nick honolulu je Vlastenec, rasista, aktivní člen KKK! Kdyby tě ty kremelská židobolševická filcko spatřil - na kilák - dva, tak tě složí svou winchestrovkou jak škodnou! Teda proč jak, viď? Však už záhy to bude povolený i u nás. Pak vás vy hnusný rudý xindlové budem střílet na loveckej lístek:)

   Smazat
 9. Venezuelská televize zveřejnila fotografii Huga Cháveze po prosincové operaci na kubánské klinice. Podle mediálních odborníků snímek prokazuje, že prezident je v dobré kondici a zákeřné chorobě bude úspěšně čelit i následujících pět let.

  OdpovědětSmazat
 10. Tak nechci skončit je třeba proti tomu bojovat všemi prostředky.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.