Reklama

čtvrtek 4. dubna 2019

Ještě o současné globální moci/1: Mayer, Campbell

Radim Valenčík
4. 4. 2019  RadimValenčíkPíše
Karel Mayer uveřejnil na svém blogu jako 5. díl věnovaný globalizaci část, kterou věnuje polemice s mým pojetím "jádra současné globální moci", celé (a stojí za přečtení) viz: ZDE Korektně cituje celý článek, který jsem uveřejnil před delším časem na svém blogu, viz: ZDE  Z toho, co jsem tehdy v článku uvedl a co K. Mayer cituje, připomínám (a odlišuji fialovou barvou): IV.

Zlo současné globální moci (jehož obdobu bychom v dějinách těžko hledali) vzniklo pod vlivem dvou faktorů:
- Vzlínáním zdola, vytvářením struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Tj. struktur, kdy je člověk na základě toho, že se dopustil něco difamujícího, vydírán, ale také kryt a protěžován v institucionálních strukturách. Struktur, ve kterých začíná být považováno za normální to, co normální není. Struktur, které postupně pronikají institucionálním systémem, podřizují si enklávy zpravodajských služeb, podřizují si majetkové elity, začínají ovládat společnost tunelováním jejích zdrojů prostřednictvím státu a dosazováním vydíratelných a nesvéprávných figur do reprezentací států a nadstátních organizací.
- Absencí vize možností neomezeného vývoje, vlivem demoralizace pocházející z představy, že není jiná cesta k přežití vyvolených, než cesta obětování velkého množství lidí či spíše velké většiny obyvatelstva naší planety.
V.
Jádro současné globální moci v podobně nekontrolovatelných enkláv zpravodajských služeb, finančních agentů propojených s částí tradičních elit využívá permanentního vyvolávání a stupňování konfliktů:
- K překrývání příčin současných problémů.
- K vytváření prostředí vhodného pro tunelování zemí shora.
- K posilování prostředků kontroly obyvatelstva (jak formou technické vybavenosti, tak odbouráváním administrativních omezování kontroly soukromí).
VI.
Pokračující degenerace jádra současné globální moci zašla tak daleko, že roste intenzita tlaku na reformu jak zevnitř, tak i zvenku, ze strany veřejnosti. I zde se projevuje snaha jádra globální moci řešit problémy vyvoláním drastických konfliktů, tentokráte přímo uvnitř jednotlivých zemí, v nichž má jádro globální moci původ. Hrozbu pokračující degenerace a úpadku řeší jádro současné globální moci obdobně jako goebbelsovsky vyšinuté nacistické Německo pokusem o dotažení stávající tendence vyhrocování konfliktů k totální válce proti všem vedené slouhy, slouhy slouhů a zapouzdřenými poskoky této současné globální moci. Jsme přímými svědky a oběťmi této šílené totální války, jejím následkům se však dokážeme efektivně bránit, protože je stále zřetelnější, o co jde.
K. Mayer uvedenou část z hlediska svého pojetí současné globální moci interpretuje a kriticky hodnotí současně s prezentací svého alternativního pohledu takto (odlišuji modrou barvou):
Nebuďme tedy "intelektuálně netrpěliví" a pokusme se v klidu rozebrat, co asi docentu Valenčíkovi skutečně na jádru globální moci vadí. V jeho kritice lze s trochou představivosti najít tyto dvě hlavní oblasti:
Za prvé: globální moc je soustředěna jen v rukách extrémně malého počtu osob, což může vést k chybnému rozhodování => tedy je nutno tento počet rozšířit ve smyslu "více hlav – více rozumu"
Za druhé: globální moc odvozuje svou oprávněnost rozhodovat z příslušnosti k elitě, nikoliv z vůle obyvatel, kterých se její rozhodování týká => tedy je nutno dostat tuto skupinu "pod demokratickou kontrolu".
Podíváme-li se do historie, zjistíme, že demokracie je velmi vzácné, teritoriálně i časově omezené "koření". A toto "koření" roste jen za podmínky velmi omezeného počtu členů příslušné komunity. Tak jsme byli svědky demokracie v klasických řeckých městských státech, ale již málo se mluví o tom, že "demokracie" se mohli zúčastnit jen někteří z obyvatel a že ani zde nešlo o universální demokracii pro všechny. Obdobně v Říme se demokracie týkala jen členů Senátu, tedy nejvýznamnějších patricijských rodin. A demokracie měšťanská mohla fungovat jen mezi uzavřenou skupinou nejvýznamnějších měšťanských rodin.
Proto jsou mnozí vyznavači demokracie tak často zklamáni vzniklým chaosem, jakmile se demokratická práva rozšíří i na "plebejce"? Má-li za situace, kdy všichni chtějí uplatnit svá demokratická práva, nová elita a celá jí podléhající komunita přežít, musí vnitřními samozáchrannými opatřeními omezit demokratická práva na úroveň, která již komunitu (a samozřejmě i elitu) neohrožuje (tedy nějaká "formální demokracie"). V době globální komunikace je ideálním prostředkem "znehybnění mas" zahrnutí těchto mas takovým množstvím vzájemně protichůdných informací, až není vůbec jasné, co je a co není pravda. Diskuse informačně naprosto vykolejených obyčejných občanů na nejrůznějších diskusních portálech již nemají žádnou "demokratickou" hodnotu a společnost je schopna přežít.
Docent Valenčík se mýlí, když se domnívá, že zdrojem všech problémů současnosti (a zejména budoucnosti) je nekontrolovatelné "globální zlo" a neuvědomuje si, že objektivně je příčinou problémů "demokratický" vstup nedostatečně vzdělaných a kvalifikovaných subjektů (občanů) do řídících a rozhodovacích procesů globální civilizace. Dokud tedy subjekty demokratických práv nenabydou takové kvalifikace a morálních kvalit, aby mohli usilovat o větší podíl na řízení, je vždy lepší, když globální společnost řídí sice externě nekontrolovatelná elita, ale alespoň svým vnitřním systémem edukace dostatečně připravená pro řízení globální civilizace. (Podtrženo RV)
Protože státem řízené postupné celoplošné a celospolečenské posilování úrovně vzdělání padlo s pádem reálného socialismu, nezbývá, než aby se každý svobodně rozhodl, zda chce žít v klidu (a pak vzdělání omezí na úroveň potřebnou pro přežití do příštího dne) nebo se chce výrazněji podílet na řízení globální civilizace a pak se musí stát součástí některé z elit. Vše mezitím je dle docenta Valenčíka "slouhovstvím", které je hodné nejhrubšího  odsouzení. Přitom si neuvědomuje, že odsuzuje konání převážné většiny čtvrtou průmyslovou revolucí uvolněné populace, protože málokdo chce žít "z ruky do huby" a jen málokomu se podaří dostat mezi elity. Drtivá většina populace tak prožije život v tak odsuzovaném "slouhovství".
Pokud jsem to správně pochopil, tak současné globální modenské elity se chovají dostatečně zodpovědně, což je projevuje na úspěších jejich politiky (Afghánistán, Libye, Sýrie, Ukrajina...), svět je mnohem klidnější než kdykoli jindy, globální finanční situace stabilizována, EU reprezentuje nejférovější vztahy mezi státy v historii atd. atd. Ohrožuje nás jen pár netrpělivých nekvalifikovaných křiklounů....
Pro porovnání uveřejňuji ještě názor Jana Campbella, který formuloval v rozhlasovém pořadu Stanislava Novotného "Na prahu změn" a jehož podstatné pasáže přetiskly "Parlamentní listy" (odlišuji zelenou barvou):
Budou a mohou USA být schopny si uchovat roli hegemona a současně roli globální velmoci? Tady již odpověď není jednoznačná. Teoreticky mohou, ve skutečnosti, v pravděpodobnosti hraničící s jistotou, však ne, především v současných realitách světa. Podíváme-li se na USA, je možno říci, že před několika roky měly USA možnost kvalitního kompromisu. Ten by představovala role globální velmoci a odchod z jednopolarity. Kvalitu tohoto kompromisu by demonstrovalo rozdělení planety na různé sféry vlivu se svými potenciálními partnery. - Tuto možnost však podle Jana Campbella USA ignorovaly a rozhodly se vyvíjet tlak na celý svět. A to jak na své konkurenty, tak na své "asymetrické spojence, jako jsou státy Evropská unie a státy NATO včetně toho našeho". Asymetričtí spojenci znamená spíš sluhové a vazalové, tedy "partneři" v nerovnovážném postavení. "Tlak je prováděn s cílem udržet za každou cenu jednopolární svět. Proto nikdo nezohledňoval a nezohledňuje metody vyvíjení tlaku a potírání nepřátel. Proto se setkáváme s nehumánními procesy a následky," řekl Jan Campbell, podle nějž se USA dostaly v roce 2016 do slepé uličky – boj sice neztratil na síle, ale očekávané výsledky se nedostavují. Jaká je důvod toho, že se přestává dařit jako dřív?
"Způsobilo to znovuobrození Ruska, zvýšení vlivu a váhy Číny a vznik vnitřního boje elit. Tímto způsobem se USA dostaly do situace, která je nutí se buď přizpůsobit novým realitám, nebo se ještě tvrdšími metodami pokusit zachránit jednopolaritu. Pokud by se USA rozhodly přizpůsobit, mohly by zůstat globální velmocí a působit v rámci svých hranic a národních zájmů. Protože se ale rozhodly jinak, vystavily se nebezpečí, které představuje hospodářský úpadek, riziko dedolarizace a rostoucí vojenské výdaje a vznik nových konfliktů."
Tím, kdo za tímto nešťastným rozhodnutím stojí, není podle pana Campbella nikdo jiný než mýty opředený deep state – globální stínová vláda, která celé tohle divadlo z pozadí řídí, a, jeho slovy, "ovládá svět a globalizační procesy od 70. let minulého století".
Součástí řízení nadnárodní stínové vlády jsou kromě vyvolávání převratů a revolucí po celém světě i jiné taktiky, například "taktické a operativní prostředky, ke kterým se řadí nevýhodné obchodní dohody, nepokoje včetně terorismu v místech s nerostnými surovinami, korupce zabalená v umělé sleposti orgánů a udržovaná vědomě pomocí Mezinárodního měnového fond a podobných institucí". "Elity včetně vnitroamerických doposud mohly být spokojeny, ale žádný strom neroste do nebe. Konec této spokojenosti přineslo angažmá Ruské federace v Sýrii. Války nebývají jen horké, ale i studené, obě jsou velmi nepříjemné," dodává Jan Campbell v rozhovoru. (Podtrženo a zvýrazněno – RV)
V další části se Stanislav Novotný a Jan Campbell dotkli boje mezi jednotlivými skupinami elit, nadnárodními a národními. "Transnacionální elity nemají zájem o budoucnost jakéhokoli státu, a to platí i pro USA," myslí si pan Campbell a jejich řádění popisuje slovy "homeopatická menšina bohatla, ostatní chudli". A nastínil rozdíl mezi vnímáním jednotlivých skupin. "Čínu nadnárodní elity chápaly celou dobu jako korporaci světa. Národní elity ji hodnotí jako konkurenci, a to i v kontextu budoucnosti USA."
Host se ještě pozastavil u rozhodnutí Spojených států o snahu udržet svoji vedoucí úlohu za každou cenu. Čína a Rusko se podle něj budou Američany snažit dotlačit k nějaké "trojdohodě". "Než dojde k dohodě, nacionální elity USA se budou snažit držet Rusko v neutrální pozici. Transnacionální elity a jejich slouhové včetně českých a evropských to ale budou sabotovat, včetně dohod mezi USA a Čínou. Že si tím kopou sami pro sebe hrob, je jiná věc."
Stanislav Novotný poznamenal, že "oni v té své vyprázdněnosti jedou ve stále stejné politice, podle stejných předpisů a nejsou schopni se chovat ani trošku kreativně". "Karty jsou rozdány a čas nejede zastavit. Čína a Rusko teď pokračují v realizaci svých rozhodnutí bez USA, ale s ohledem na ně," odpověděl Jan Campbell, jenž v závěrečné části vyprášil kožich i Evropské unii.
"Vést válku proti nacionalismu, kterou zmiňuje Macron, je mnohem pohodlnější pro současné pokrytecké vůdce než vést válku proti chudobě a sociální nespravedlnosti, která je v podstatě příčinou nepokojů žlutých vest a podobně. Recept je přitom jednoduchý: boj s chudobou a sociální nespravedlností, kterou trpí většina lidí. Je třeba mít fungující hospodářství, takové EU ani my nemáme. Proto se koncentrují na hrozby, strašení a pokrytecké tvrzení, že válku nechtějí. Přitom kdyby si ji EU a NATO mohly dovolit, dávno už by ji vedli."
Úměrně s naštvaností lidí, patrné je to třeba ve Francii, se zvětšuje nebezpečí války občanské. "Proto jsem přesvědčen, že ideály moderního světa se nedožijí dospělosti. Když se na to podívám, co řekl třeba Juncker, který označil zacházení Brity v budoucnosti jako s dezertéry... To je varování všem."
Jan Campbell také zmínil, že nikdy nebyly vyřešeny příčiny finanční a ekonomické krize, a to je též obrovský problém: "Evropské unii věří jenom ti, kteří ji neznají. EU se stává nehumánní, protože se vytrácí měkká síla jako dříve, a nabírá na intenzitě tvrdá síla. Snaží se aplikovat věci, i když nemá mandát ani demokratickou způsobilost. Je vedena sebeklamem, že za úspěch může ona a za neúspěch národní vlády."
Poznámka na závěr:
Oporou hledání pravdy je diskuse a dobrá teorie. Obojí je nejlepší prevencí proti netrpělivosti i proti nekvalifikovanému vstupu občanů do společenského dění. Zítra a pozítří se pokusím o zformulování určitého teoretického modelu, který umožní lépe pochopit, co se dnes odehrává, jak se může vyvíjet vztah mezi prosazováním změn "shora" a "zdola", což je v každé době, kdy příslušné změny nazrály, nejdůležitější.
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/6754-jeste-o-soucasne-globalni-moci-1-mayer-campbell.html

55 komentářů :

 1. Demokracie vyžaduje kvalifikované občany, současná demokracie je ve skutečnosti mediokracií, která se snaží ohlupovat a podvádět občany.
  Stále platí Leninovo učit se, učit se, učit se .., a jeho krédo o posazení bolševiků znova do školních lavic. Vzdělávání bolševiků bylo hlavním faktorem vítězství bolševiků.
  Dnešní ohlupování občanů medii a jejich nechuť k vlastnímu vzdělávání a zaměření se na medii produkovanou "kulturu" je hlavní příčinou proher a otroctví běžných lidí.
  Co píše Mayer, to jsou hloupé elitářské názory lidí, které žijí ve svém namyšleném světě bez kontaktu se skutečným životem. Takoví lidé právě tvoří podpůrnou kastu degenerované sekty s duševně nemocnými jedinci, kteří tvoří "jádro globální moci".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. DEMOKRACIE je fikce! Lůza není schopná sebeřízení! Od toho tu přeci existuje od počátku dějin kasta pánů nadaná Vůlí k moci, která ovládá tuto vůli postrádající kastu otroků! Bohužel ta první dnes musí předstírat vládu té druhé! Tzv. demokracie (=lůzovláda) je levicová idea a levice byla vždy nepřítelem velkých mužů, kteří místo toho, aby jim druzí s radostí sloužili a nacházeli nejvyšší uspokojení v tom, že mají tu čest podílet se na jejich dějinném poslání, musejí strpět, že se jim tito pletou do cesty. Zatímco v nerovné společnosti může průměrný muž velkému muži dobře sloužit k vzájemnému prospěchu, v rovnostářství jsou průměrní muži pro ty velké břemenem. Rovnostářství je triumfem nízkých mužů s nízkými ambicemi! Neboť, i levičák se ochotně staví do pozoru, jakmile se začne točit ve hře zajímavá finanční odměna, případně když mu nějaký darebák slibuje dosažení více rovnosti nebo svobody po níž jeho duše tolik pase. Levičáctví (ve všech jeho podobách) se projevuje jako duševní společenská choroba, která vede k jejímu postupnému úpadku, kdy všemu nemocnému, slabému, patologickému a dokonce kriminálnímu je věnována dojemná starost a péče, která daleko přesahuje péči o zdravé, a to proto, aby se opět zařadilo do stáda obecné uniformity. Skutečná pravice, která jediná může zajistit zdravou společnost, musí v první řadě odmítnout rovnoprávnost! Neb jak klasik napsal: "Nadčlověk je smyslem Země ... a právo nutně znovu povstane z násilí a moci. Protože jen malý počet lidí je natolik vynikajících, aby mohl vládnout, zatímco sloužit musí vždy nesčetné zástupy." - https://www.flowee.cz/civilizace/5256-naplni-se-posledni-vzkaz-stephena-hawkinga-pry-nas-znici-superlide?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

   Smazat
  2. Ten Anonymní 4. dubna 2019 10:23, je jenom další namyšlený elitář, který nevědomě slouží degenerátům "jádra globální moci".

   Smazat
  3. Anonymní4. dubna 2019 9:55
   Souhlas. Demokracii nikdo nikomu nedá, tu si musí lidé prosadit. A to můžou pouze lidé poučení. To lze realizovat tak, že již na základních školách, se budou učit pravidla řízení státu a ekonomiky. Současná doba jim dá dost studijního materiálu, kam to vede, když se lidé o to nezajímají a správu státu přenechají politické třídě. P.K.

   Smazat
  4. 10:23 - obyčejný vůl patlající … dohromady.

   Smazat
  5. 10:23 - není obyčejný a dokonce ani neobyčejný vůl. To by byla krutá urážka všech volů a že jich po světě chodí. 10:23 - je satanistický slouha, poskok nosatých jelit, které si namlouvají, že vlastní svět. Jeho zrůdné projevy (těžko nazvat myšlenkami) se však týkají především něho samého, protože až jako užitečný idiot už přestane sloužit bude zařazen na konec otrocké řady gojimů v čekání na krutou smrt.

   Smazat
  6. Re (10:23):
   Další výtrysk neotřelého "intelektu"!
   ... přesně tak to vždy dopadne, když se ve vzdělávacím systému zavede ta inkluze.
   To už i prof. Šauer kdysi v r. 1897 odtušil, že blb vyžaduje zvláštní péči a pomocnou školu .. (a dodávám, že ve které se nešetří rákoskou).

   Smazat
  7. 10:23 vite,ze jste se predstavil obycejna bekajici ovce...Nikdo s vlastnim mozkem a sebeuctou,by tyhle blaboly neopakoval

   Smazat
  8. Média zjistila novou možnou příčinu havárie Boeingu 737 MAX v Etiopii
   Přeci Boeing nedělá zmetky, bude platit za prostoje letadel, že nakonec zkrachuje.

   Smazat
  9. 10:23 - 15:57

   Hergot, copak ho už nepoznáte "lůzokraté" z první věty? Vždyť je to žůžovitý, brněnský Ing. Bořivoj Pauk, majitel pavlačové bytové a nebytové, třicet let chátrající památky, uprostřed Brna, kterou restituoval, nechal zchátrat, vybírá pronájem a památkáři šílí!

   Páč je nadán k vládnutí, je z kasty pánů nadaných vůlí k moci, tudíž Rastafarian, proto nájemníkům padá jeho dům na palice, od rána navštěvuje všechny dikuze ve většině má bohužel zaracha.   https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?passive=1209600&osid=1&continue=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F102483489539857983790&followup=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F102483489539857983790&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin

   Smazat
  10. 20:26 To sotva putlerprde! Už máš málo plynu, když si pleteš texty! Tohle je přeci kníže von Tartarus!:)) - http://www.vontartarus.cz/bibliotheca/pravda-o-pravici-a-levici-2

   Smazat
 2. Jasně ten ztrouchnivělí strom prolezlí červotoči s us vlajkou padne a Juncker je obyčejný diktátor jejich vize světa je nepřijatelná.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ... ztrouchnivělý strom prolezlý ...

   ...a pak ta děsná interpunkce!

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  3. Junker podle mne nicemu nevladne,je ovladan..

   Smazat
  4. 10:07 Bohužel jsem to po tolika letech zapomněl. Tak pane oprava jo ztrouchnivělý strom prolezlý.

   Smazat
 3. Vždy existují dva úhly pohledu na globální procesy.

  Kolektivní, kdy naše civilizace žije v ohraničeném světě, jenž je definován prostorem a časem, které utvářejí podobu našeho vědomí. S plynutím času se mění kulisy, nikoliv však vzorce chování, které jsou vlastní této civilizací a které vedou k cyklickému opakování událostí.

  Individuální rovina je představovaná jednotlivcem, jenž se neodchyluje od vzorců chování prezentovaných na kolektivní rovině, jeho subjektivní prožitky v rámci zkušeností z něj utvářejí aspoň jakousi "individualitu".

  Podstatná je otázka, jak staré jsou elity, když války jsou vedeny od počátku této civilizace a popis společenské nerovnosti existuje již v nejstarších dochovaných textech.

  Pointa "tragikomedie" současnosti leží na samém počátku vzniku naší civilizace, což vede k etickým otázkám, které nejsme schopni svým poznáním vyřešit. Alespoň však můžeme tušit, proč z nás systém dělá"blbce".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Změnu pohledu na život pro nedospělé lidstvo Západu a návod na změnu kolektivního vědomí přineslo už před dvěma tisíci lety křesťanství.
   Přibližné směrování cesty, jakou dříve šel a měl by znova jít další vývoj Západní civilizace je tak známý ...
   Ruská civilizace jde stejnou cestou ...

   Smazat
  2. 12.02
   Elity se v čase neustále obměňují, ty degenerované nahrazují nové elity, které ty staré přechytračily.
   Důležitá je ideologie, kterou se nové elity začnou řídit a ovládnutí hospodářské základny (Marx), které se stále zatím vládne prostřednictvím peněz. Materiálno má největší vliv na život nedospělých lidí ....

   Stálá je vláda peněz, nikoli elit, stačí změnit tvorbu a používání peněz a zaniknou pseudoelity, které pomocí peněz vládnou ...

   Smazat
  3. 12:02!
   Davově elitární systém byl zaveden již v ranných civilizacích východu (Čína, Indie) a středního východu (Persie, Egypt, Skýtové). V podstatě byl zděděn ze zápisků od předpotopních civilizací a pouze upraven pro primitivní úroveň vlády a technologií té doby. Elity měly vždy zásadní znalostní náskok a svá tajemství si udržovaly v rodech (proto dědičné koruny a území). Vzdělání plebsu neřešily, spíše ho potlačovaly až do doby křesťanství, kdy bylo třeba přizdělat otroky, aby zvladli výkonnější technologie. Naprostá většina technologií byla známa již před potopou (cca 16 000 let p. K.) a spisy byly předávány faraony, kněžími a později církví pouze vyvoleným. Hluboká sklepení papežského chrámu v Římě dodnes obsahují celou alexandrijskou knihovnu (kterou prý Cézar nechal spálit), ve které jsou spisy z Indie a Číny a z Hyperboji. A v nich je všechno i technologie moci. Stačí vymyslet nový název systému, rozšířit ho mezi ""lid"" pomocí užitečných debilů a pak se postavit do čela nového hnutí, určit symboly (barvy, znaky, pozdravy), cíle (cizince, boháče, původní vládce) a do čela debilů dosadit ""vůdce"" (Atila, Sámo, Johanka, Žižka, Napoleon, Hitler) a o úspěch nové tyranie je postaráno. Sem tam se najde nějaký vůdce, který selže a hodí do systému vidle (Spartakus, Ježíš, Hus, Stalin), ale to se dá zkorigovat zavřením Overtonova okna a plebs za dvě generace ani nechápe co se doopravdy stalo (histérie = vylhané dějiny).
   tož tak

   Smazat
  4. 17:14 Rudocancy! Kdežto podstatou existence tzv. Nové republiky je bohužel jen ubohá vzpoura podlidí*) proti společnosti řízené elitami, neboť se přirozeně nerodíme rovní! Požadavek rovnoprávnosti je v podstatě základní levicové dogma, pravičák tedy musí v prvé řadě odmítnout rovnoprávnost! Masy jsou zženštilé a potřebují být vedeny, ale nesmí mít v čele nějakého ráčkujícího opilce, profesůrka s hláskem jako konipásek a ukradeným perem v kalhotách, nebo uslintanýho žvanila s holí či šimpanzoidního jako krysa z kanálu pištícího estebana, nýbrž potřebují muže s holínkami, který udeří do stolu a zařve: "Toto je správná cesta!" A tak to dnes mohu shrnout prohlášením, že já jako neznámý jedinec jsem povstal proti neobolševismu a zahájil boj s tímto rudým lejnem a neskončím, dokud jako jev definitivně nezmizí ze života nejen Čechů!!! Jen napneme-li k tomuto posvátnému cíli veškeré své síly, vůli, důmysl, píli a houževnatost, jen pak budeme moci opět začít stoupat k výšinám, tak jako kdysi naši dávní předkové, kteří nedostali výsadní postavení na Zemi darem, nýbrž si ho museli za cenu nesmírné brutality vybojovat!

   *)Americký novinář a filosof Lothrop Stoddard když popisoval situaci v Rusku po svržení cara, definoval tamní obyvatele jako spodinu, kterou označil za nejvíce zdegenerované lidi na Zemi, a to v knize "Revolta proti civilizaci: hrozba podčlověka" (1922) - https://cdn.counter-currents.com/wp-content/uploads/2011/11/revolt_against_civilization.jpg

   Označil tamní typ podřadného člověka, jehož existence nedosahuje na kritéria adaptability zavedená nerovnostářským společenským řádem jako Podčlověka. A fašismus je reakcí nerovnostářské společnosti proti násilí těchto podlidí, usilujících o její zničení násilnou revolucí! A protože jak napsal novinář a historik Lothrop Stoddard, podlidé budou vždy proti řádu přirozené, tedy nerovnostářské společnosti povstávat, tak etablovaná společnost se proti nim vždy bude bránit až do krajnosti! - http://www.stjoseph.cz/pojem-fasismu/

   Tož tak ...

   Smazat
 4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 5. Všechno, co je v současné době někde napsáno, a o čem se dlouze žvaní v televizi, jsou jen sračky! Už nic jiného než sračky! Proč zatím nikde nebyl článek o tom, že v Anglii byl vydán zákaz prodeje kuchyňských nožů lidem mladším 18 let? protože v Anglických městech řádí gangy mladých parchantů, kteří se baví tím, že se navzájem v noci zapichujou nožem. Každou noc několik mrtvých!! A proč to naše media neuveřejní a píšou jen nepodstatné sračky? Protože už zaznělo z řad psychologů, že veškerý mravní úpadek a násilnický bordel mají na svědomí jen a jen mediální sráči a štváči. Svými články přímo podněcují nenávist, smrt už nic neznamená, mrtvý člověk se posuzuje asi jako chcíplý pes - Asi by měl někdo pochytat a pověsit všechny novinářské parchanty, protože to je ztělesněné zlo. Každý den se píše o tom, jak a kde všude se krade, a jak už je republika rozkradena, jaký hnus nalezl do politiky, a zabývá se tam kravinama, ale vážné věci se vůbec neřeší. Proč nikde není článek o tom špitále, kde před týdnem zemřela pacientka proto, že namísto desinfekce dostala trubičkou do zažívacího traktu louh? Musela mít strašnou smrt! Teď se o tom žvatlá a žvaní kdo za to může a tak, ale je vůbec možné představit si, co za odpornej a neskutečnej bordel začal být v našich nemocnicích? Kdyby mi takhle někde zemřela máma nebo manželka či dcera, vletím tam a veškerej ten živej bordel vystřílím! Pak bych vletěl na ministerstvo a vystřílel bych všechny ty zbytečný šmejdy, kterých se všude válí po židlích kvanta, dělají hovno za těžký prachy, a mravnost a morálka v zemi totálně chcípe. Jen se krafe, žvaní a žvatlá o kravinách - co si lidi ještě všechno nechají líbit? Proč každej drží hubu a čumí si do koryta, jestli tam je ještě alespoň kus žvance? Proč už nejsme v ulicích, proč neděláme kravál, nezapalujeme auta a nevěšíme všechny ty prasečí šmejdy na lucerny? Ubožejší hovada, než jsou čeští řadoví občané, si ani nelze představit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nasraný 13:46

   Plně s tebou souhlasím, zlo přichází z Prahy, soběstředného města, zhýčkaných lidí, neustále vysávajících rozpočet České republiky po socialisticku, zdravotnictví, školství, pakultůra, církve, ministerstva, všemožné úřady plné pijavic a tak dále, stále vše zdarma, jak v utopické ideologii komunismu. V Ú/L zase spadl rentgen na zdravou pacientku, na místě mrtvá. A v ČT stále dokola omílané Rusko, útočí na nás Rusko, Rusko nás chce zamordovat! A poté nasednou do vozu a jedou na ruský benzín, naftu. Ze sporáků ruský plyn, plynové topení v domech a bytech, škoda mluvit?

   Smazat
  2. Redakce Nové republiky a většina jejích přispěvatelů a autorů sídlí v Praze.

   Smazat
  3. Dvořáku!
   Bydlet v praglu, kde místní populace nevytvoří ani setinu toho co spotřebuje, tak si hodím šlajznu a nečekám na novodobé Husity (a ti jistě přijdou Prahu zachránit i jejím MAHREBEM).

   Smazat
  4. Píšete nesmysly. Největší šmejdy vysílají do Prahy voliči z celé republiky. Ti si k nám pak natahají další poskoky a služebný personál. Buďte trochu spravedlivý a přemýšlejte.

   Smazat
  5. Václav Dvořák 4. dubna 2019 23:02

   Tak také čerpáte ty fakultní PAMLSKY atd., o kterých jsem výše psal, s tou většinou přispěvatelů z Prahy si dost fandíte a ta část Prahy, která na NR přispívá je vzácná sorta lidí, která se vymiká pražským hvězdným manýrům, ale má k dispozici ty socialistické PAMLSKY, markanta je zdravotní péče!

   Já Vám pane budoucí tajemníku na HRADĚ (tam to musíme pospolu dobýt!), natočím pouze cestu k naší jediné Mostecké nemocnici ukázkové video a dám Vám jej sem pro představu, života mimo Prahu, kam vám syn koordinuje a přeposílá "vámi" zatracované uhlí. Minulý rok na závěr zimy, mrzlo až praštilo a vaši uhelní skladmistři, podlehli globálnímu oteplování, že už budou jenom teplé zimy a u syna a jeho kolegů, zpytovali svědomí a somrovali kvanta UHLÍ do tepláren a kotelen a domů v Praze?! Co na to vaši Buzíkovci (LES), somrovali s Kocábem peníze na americké ambasádě (milionáři). Ty vám dělají mediální vizitku!!!

   Můj švagr podniká v Praze má kancl na Václaváku a sám se mi svěřil, že Praha se blahobytem ODTRHLA od zbytku republiky a nás v regionech má za podlidi a DOJNÉ KRÁVY! Proto ta obliba, ale samozřejmě nelze paušalizovat, ale ty PAMLSKY, to je fakt pro celou Prahu!

   Váš oblíbenec Ramón

   Smazat
  6. Ramóne, váš rasizmus dělící lidi na Pražany a nePražany je fascinující.

   Smazat
  7. Anonymní 5. dubna 2019 6:01

   Vám se příčí stále socialističtí PAMLSKÁŘI → PRAHA? Co je na tomto faktu rasistického a k panu Dvořákovi se nevyjádříte? Václav Dvořák 4. dubna 2019 23:17, má částečnou pravdu, většina z nich používá slovo " ZME ", My zme (poskoci pro pár špinavých dukátů a pro falešnou slávu), ti jsou taktéž z fakultních regionů PAMLSKŮ. Jen s tím podstatným rozdílem, jejich loutkovodiči jsou opět Pražští miliardáři (loutkovodiči)?!

   Ještě uvedu na pravou míru, svého švagra, podniká po celé ČR, kancelář má na Václaváku, jelikož v Praze chodí kontrola z finančáku snad jednou za šedesát let!?

   Já jsem "rasista" na ty, co kritizují socialismus a jejich služby od daňových plátců z celé ČR, z UŽITEČNÉ PRÁCE! Prožírají právě ONI, vrcholem je Praha. Požitky jsem Vám popsal v 4. dubna 2019 15:12, vynechal jsem rejdiště těchto pseudokapitalistických PAMLSKŮ, socialistickou Českou televizi, rozhlas a všechny ty rady a granty, sociokapitalistické herce a sportovce. Je mi až s podivem, jak to všechno může našinec (motrok) UTÁHNOUT, no to jsou ty nízké, taktéž kartelové mzdy v regionech. Máme tu ÚOHS, a kartely jsou ve všemvšem služby, ceny, mzdy, zakázky atd.

   Popřete má slova Anonymní 5. dubna 2019 6:01 ...

   Ramón

   Smazat
  8. Jedno je jistý! lŽIDavid s lŽIDvořákem se už dávno ani nepokoušej předstírat, že NR je cokoliv jiného, než běžný, tu dobře, častěji ale mizerně z ruštiny přeložený putlerský hoax! Součást to hybridní války vedené a financované tímto gangem obřezaných kremlovorů - https://img.opentown.org/store/news/180407/te-url-9f0e394ab55deec1225656a563db0bf8.jpg

   proti civilizaci s cílem nadělat i z nás tuhle sortu za bílýho dne v pochcaných teplákách křepčících či po zemi se válejících ožralých podlidí - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   které bude třeba zlikvidovat tak jako tak v zájmu přežití civilizace!

   Smazat
 6. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 7. Globalizaci jde o jediné:
  Není národ, nebude znárodnění...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. I tak se to da rict..Rozbourat zakladni stavebni jednotky,vytvorit chaos a vladnout

   Smazat
 8. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 10. Vážený pane Dvořáku, proč byl smazán, bez hlášky, následující koment?
  "Anonymní4. dubna 2019 13:40
  Zdejší diskuze, především díky možné anonymitě, je dobrou ukázkou míry hlouposti a neznalostí určité části populace, kterou lze poměrně dobře vymezit. Protože existuje možnost vést statistiku, volit kriteria ... jsou tu podmínky pro seriózní analytiku, která by mohla leccos napovědět k otázkám diskutovaným v článku. Samozřejmě netuším, jak široký soubor je k dispozici což neříká návštěvnost, ale počet unikátních IP."

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nechci vas nijak kritizovat...ale....proc si myslite,ze je nekdo zvedavy na to,ze si rad hrajete na chytreho...Bez vaseho prispevku se tedy vetsina obejde:-)

   Smazat
  2. Hloupě urážíš ostatní diskutující a tvúj koment vypovídá hlavně o tvé namyšlenosti. Přešti si pravidla diskuze.

   Smazat
  3. 19:39, 19:42, že by se potrefené husy ozvaly?

   Smazat
  4. 20.37 Žádné potrefené husy, ale slušní lidé, kteří se snaží domluvit blbovi, ale jak je vidět je to zbytečné, blb to nikdy nepochopí ..

   Smazat
  5. Ad 19:10:
   Musím jen zopakovat. Nebudu se kdejakému náckovi, úchylovi a trolovi omlouvat za to, že jeho tapety mažu. Omlouvat se nevychovanému dobytku za to, že ho vyhodím z mojí párty, na kterou nepozván vlez, sprosťačí a uráží, je podle vás korektní? Člověče, přemýšlejte!

   Smazat
  6. Václav Dvořák 6. května 2018 21:54

   Promiňte, že jsem nereagoval. Byl jsem v lese. Idiot 20:05 pokračuje ve své mantře zapouzdřeného člověka. Jeho osočování není založeno na argumentech, nepřemýšlím, jako poslušný slouha slouhů jen bezdůvodně napadá, podsouvá, tvrdí, dehonestuje. Co s ním? Věcnou diskuzi zavrhl. Asi nic. S idioty neradno se bavit

   Smazat
  7. Ale pane Dvořáku 23:20, text zopakovaný v 19:10 přec nic takového co popisujete neobsahuje, neoznačuje za korektní, ani se nedožaduje omluvy! Vyslovuje pouze názor na rysy diskuse, vhodnost a možnosti analýz. Přemýšlet můžu leda o tom, co Vás v tom textu vlastně zlobí.

   Smazat
 11. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ale vy take.pokud si s nekym chcete soukrome dopisovat, zaridte si to.Tady je diskuze a tenhle monolog nikomu nic neprinasi

   Smazat
 12. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 13. Světa znalý Honolulu, pokud se vyjadřujete k textu z 19:10, tak jste se zařadil mezi potrefené husy sám a dobrovolně. Zdravím srdečně.

  OdpovědětSmazat
 14. Zdar, Floriďane, nejvíce s CENZŮROU operuje naše bis (to je tajná služba(?) pouze šmíráků vlastních občanů, zda-li nesympatizují s Rusy nebo Čínou, kterou vytvořilo 80% bývalých StBáků po 89 no nic, stalo se), ale co je divné, že dnes její ředitel "František" Koudelka, který udělal CHAOS, kolem HUAWEI?! Dnes dostal od vaší CIA vyznamenání za skvělého poskoka D. Trumpa. Co mi na to povíš světáku, je to v rozporu s tvou "proruskou prognózou" prezidenta D.T.?

  Rovněž, ty jako katolík blahořečíš ameriku, ale ta je čím dál více PERVERZNĚJŠÍ a jde s touto perverzí celému světu VZOREM! Dnes jsem shlédl, dvěma přihřátým manželům, porodila máma jednoho z nich dítě k výchově rodičovství. Před čím jsem si odplivl, byla účast obou bukvic u porodu, kdy si syn točil na kameru vlastní matku, jak jemu a jeho prdelovztyčníkovi rodí dítě k homovýchově, jako náhradní rodička?! Nevymklo se to u vás trochu více z kloubů přirozeného života, který ty v usa vychvaluješ?! Nechcete následovat pád starého Říma, SODOMA GOMORA ...

  Zdraví celoživotní nestraník a přítel.

  Ramón

  OdpovědětSmazat
 15. Jsem upřímně rád, že pan prezident Zeman opakovaně nepovýšil pana Koudelku od generálské funkce. Koudelka , stejně jak jeho předchůdci, je služebná figurka cizí moc, cizí velmoci. Nechrání české národní zájmy ale poslouchá pokyny z instituce, která mu za poslušnost dává vyznamenání.

  MM

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. MM 4. dubna 2019 23:30

   Tak, tak souhlasím!

   Ramón

   Smazat
 16. Pokud, pane Valenčíku se nechcete stále dokola babrat ve vedlejších sračkách kapitalismu a relativních pravdách jeho entit, kdy kecá každý, kdo má do prdele díru něco jiného, a jde vám o to, vytvořit ideu letu orla a ne oklovávání mrtvoly, tak by bylo záhodno se zabývat linií: Maximální rozvoj tvořivosti lidstva a jejího využití - k tomu žádoucího rozvoje výrobních sil - a k nim žádoucího rozvoje výrobních vztahů, pokud víte o čem hovořím. Analyzovat stav, co je uděláno a co po této linii dále dělat. Protože pouze práce polidšťuje člověka a jeho podmínky života! Banksterská hra s pseudočísly vycucanými z prstu odtržená od hmotné reality lepší život nevytvoří akorát neustálá další kola dalšího a dalšího přerozdělování již jednou vytvořeného ve prospěch několika psychopatický parazitických parchantů! (Slabý růst živitní úrovně pouze pro některé v područí kreténů zanedbævám!)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 0:04, konečně něco rozumnýho Pauku, gratuluji! To jsou pultíkoví Che Guevarové, jejich zbraní je proud v mikrofonu a dost.

   Smazat
  2. 0:04 není sociopat Pauk, ozdoba to jihomoravských blázinců, ale soudný člověk.

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.