Reklama

pátek 19. dubna 2019

M a r g i n á l i e o civilizačním pokroku / Co čeká naši civilizaci?

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová
Stanislava Kučerová
19.4.2019

Úvod

Nejeden autor úvah o budoucnosti lidstva vzpomíná na zkázu lodi „Titanic“ (1912). Při spoustě pohrom, které dnes hrozí světu, současná elita pěstuje bezstarostný způsob života. Má hesla, jako: „Konkurenceschopnost, zisk, maximalizace zisku. Růst růstu. Konzum. Co nejvíce konzumu.

Nešetřit, vyhazovat, rozhazovat!“ Jako vybraná společnost na „Titanicu“ si hoví v luxusu, dopřává si požitků a rozkoší. A ta společnost na „Titanicu“ i osudný večer tančila po skvělé večeři v přepychovém sále s kvalitním hudebním orchestrem, libovala si ve vybraných toaletách a bavila se společenskou konverzací. Nic netušila o tom, že loď právě narazila na ledovec, že to byl zničující náraz, a že to znamená brzký konec. Jak se zdá, vládnoucí elity světa dnes si počínají jako ti prominentní cestující na „Titanicu“. Užívají si a ani je nenapadne pomyslet na hrozící katastrofu. Ale je tady jeden rozdíl. Zatímco lid v podpalubí „Titanicu“ neměl tehdy o hrozícím nebezpečí ani tušení, lid našeho světa a jeho mluvčí o tom současném nebezpečí vědí. Zopakujme si, co se o tom vykládá a píše.

Po únoru 1948 se u nás zdálo velice nevědecké uvažovat o smyslu dějin. Historikům nešlo přece o nic jiného, než o objasnění příčinných souvislostí minulých událostí a dějů na základě platných zákonitostí dějinného pohybu. Události a děje byly vykládány jako důsledky ekonomického dění. Určující byl rozvoj výrobních sil a jejich vliv na výrobní vztahy, na strukturu společnosti, na politické zájmy společenských skupin. Sledoval se i odraz ekonomické skutečnosti ve sféře idejí. Socialistická ideologie se pokládala za vědu. Vycházelo se z učení historického materialismu a o tom, jak po sobě následují společenské řády. Od prvobytně pospolného přes otrokářský, feudální a kapitalistický směřuje vývoj údajně k revoluci a k socialismu. Budování socialismu bylo tudíž společenskohistorickou nutností, zákonem a úlohou. A tak vláda s neomezenou mocí, vedena svou představou o socialismu, určovala a plánovala výrobu, obchod, spotřebu, celý život společnosti a podrobovala jej svému centralizačnímu a unifikačnímu modelu i donucováním a násilím. Svou moc a vliv se snažila uplatňovat nejen na veřejnosti, ale i v detailech každodenního života jedinců. Svoboda byla z hodnotové orientace lidí vyřazena. Nehodila se. Žádala se jen disciplína a plnění stanovených úkolů.

Po listopadu 1989 se u nás situace změnila. Ekonomie jako základ života společnosti i jedince zůstává. Ale místo dřívějšího sociocentrismu a normocentrismu dostává určující postavení egocentrismus a neoliberalismus. Neoliberalismus se v západních zemích intenzivně začal prosazovat v 70. letech. U nás o 20 let později. Přinesl ideál svobody jedince, svobody podnikání, privatizaci všeho dříve společného národního vlastnictví. Místo plánománie zavládla trhománie. Neviditelná ruka trhu prý vyřeší vše.

Skutečnost je ovšem jiná. Zatímco někteří jedinci prosazují a uskutečňují své zájmy a bohatnou,
jiní chudnou. Už se nepředkládá lineární ekonomicky podložený historický příčinný vývoj, který je objektivně a zákonitě daný a pro organizaci beztřídní společnosti určující. Dějiny jsou chápány jako různosměrný pohyb mnoha subjektů, jako skládání rozmanitých, často i protikladných sil, uplatnění mnoha rozmanitých, i protikladných zájmů. Ty nalézají svůj výraz v různých programech, požadavcích a návrzích, v různých skupinách. Údiv vyvolá, že se někdy dává prostor i deklaracím a požadavkům pochybného významu, které společnost jen zbytečně a malicherně štěpí a dělí a odvádějí pozornost od věcí podstatných. Dřívější zaměření na pravici (zaměstnavatele) a levici (zaměstnance) ztrácí, jak se zdá, zastánce. Všude rozhodují peníze, majetek, vliv a moc.

K uplatnění moci patří i masmédia, která v zájmu mocných přispívají k atomizaci společnosti, k dezorientaci občanů, k občanské pasivitě a falešnému uspokojení, k celkové mravní a kulturní nedospělosti, k faktické bezmoci.

Octli jsme se v období tzv. globalizace. Informovaní lidé vidí, že vládne globální politika.

Situace je komplikovaná a přináší neočekávané důsledky v životě jedinců, společenských skupin, národů. Různé subjekty v různých patrech společnosti mají různé intence a různě je formulují.

Myslím, že pro řadu otázek, týkajících se různých obratů společenského vývoje není zbytečné prolistovat alespoň letmo dosavadní historii. Tím spíše, že představitelé globalizace nedávno triumfálně oznámili, že s vítězstvím neoliberalismu dějiny skončily. A tak se ptáme: Člověk už nemá cíle pro další pokrok a vývoj? Už nemá, k čemu by hledal jiné cesty? Je odsouzen k fatalismu? Už se na světě nedá nic změnit, nic zlepšit?

Myslím, že s globalizací je zapotřebí znovu promyslet podstatné znaky člověka. Jen tak bude možno stanovit, co globalizace přináší dobrého, co zlého, co je zapotřebí z dosavadních dějin zachovat a s čím je zapotřebí bojovat.

Člověk a příroda


Od počátku své existence na Zemi člověk prožíval svůj život jako součást přírody. Jeho vztah k přírodě je nezrušitelný. Člověk je zakotven v přírodě, v přírodním prostředí. Příroda mu poskytuje přirozený způsob života a obživy. Sběrač, lovec, pastevec, zemědělec, řemeslník – všichni nalézali svou obživu jen dík tomu, co jim příroda poskytla. Přitom shromažďovali zkušenosti o tom, co dělat, aby jejich součinnost s přírodou byla úspěšná. Svou elementární činností (technikou) z přírody vycházeli a zase se do ní vraceli. Neopouštěli ji.

Příroda prvotních mýtů je světem lidské fantazie, oživování a perzonifikování jevů podle lidských prožitků a ve shodě s nimi. Všude působí bytosti, jimž se člověk podobá, ale které ho předčí po všech stránkách. Jsou bozi Olympští, suchozemští i vodní, jsou nymfy, dryády a oreády. Podivuhodný svět obklopuje člověka, plný záhad, dobra i protivenství. A on si jej postupně stále více osvojuje.

Civilizační pokrok
, jako obdělávání půdy, kácení lesa, zavlažování, chov dobytka, kutání a zpracovávání rud - působí v přírodním prostředí určité změny, ale rovnováha přírodních sil tím na tomto stupni není ohrožena.

I mýtus překonávající formování světového názoru u starých Řeků začíná přírodní filozofií. Člověka zajímá to, co jej obklopuje, touží poznat, jakou to má příčinu, počátek, podstatu.

A jsou to přírodní živly: voda, vzduch, oheň, půda a „semena všech věcí“. Ohled na přírodu, antický naturalismus, se prosazuje i v poznávání věcí lidských. Pro lidské chování platí dva principy: žít ve shodě s přírodou (fysei) nebo žít ve shodě se zákonem (nomó, thesei).

V řecké obci se z filozofie časem oddělují některé vědy, orientované na teoretické poznání. Nejsou ještě neseny poznávacím zájmem praktické činnosti. Až na aritmetiku a geometrii v architektuře, technika spočívá většinou na otrocké práci a obejde se bez vědecké teorie. Ani antika, ale ani středověk nemá žádnou „vědotechniku“.

Středověk zná 7 rytířských ctností pro vládce a jeho družiny, pro ozbrojené držitele moci, a 7 svobodných umění pro učené kleriky v církevních řádech a školách. Zdědili je z antiky. Jsou to: logika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometrie, astronomie a muzika. Obživu obstarává pracující člověk tradičně přímou součinností s přírodou.

Změnu ohlašuje renesance. Zámořské plavby vedou k objevům nových světů. Přinášejí podněty pro nové poznání i jednání. Ukazuje se, že vědění o přírodě lze pěstovat nejen pro uspokojení ducha, ale i pro zvelebení lodí, plavby, mechanismu strojů, domácí výroby i polního hospodářství. Cení se poznání povahy různých užitečných látek. Objevuje se utilitární význam teorie – sloužit potřebám praxe. Poznatky mají směřovat k praktické, nejčastěji technické aplikaci. Příroda se jeví jako učitelka. Tento vývoj k zasvěcení vědy potřebám praxe pokračuje i v době osvícenství. Novodobé přírodní vědy se těší velké úctě. Cení se stále více v zájmu praktického využití. Přichází stadium manufaktur, pak zavádění strojů, zrychluje se intenzifikace výroby, objevují se nové energetické zdroje.

Novodobé přírodní vědy, astronomie (Koperník), fyzika, mechanika, optika, chemie, geografie ... mají obohatit praktický život. Povinnou školní docházku zavedla u nás Marie Terezie r.1774 mimo jiné pro „sílu poznání“ v zájmu „všeobecného blahobytu“.

Vztah k přírodě, kult přírody a přirozenosti ovlivnil romantismus. J.J. Rousseau (1712 – 1778) hlásal návrat k přírodě, odvrat od neuspokojivé kultury. Poznání má vést k zdokonalování lidského života. Rousseauovský romantismus ovlivnil na dlouho část odborné i laické veřejnosti. Městský člověk objevuje půvab výletů do přírody. K.H. Mácha (1810 – 1836) putuje pěšky po vlasti a kreslí si české hrady do skicáře.

V 1. třetině 19. století vznikají spolky nejen na ochranu kulturních památek, ale i na ochranu přírodních památek (Národní parky, Chráněné oblasti). Jde o ochranu přírodních jednotlivin i celků (staré stromy, skály, vzácné rostliny, vzácní živočichové) před vandalským ničením, kterého se někteří lidé dopouštějí v přírodě, vědomě i nevědomě.

Souběžně probíhá další zvýšení zájmu o vědecké poznání vlivem industrializace a urbanizace.

Roku 1806 je v Praze založeno Vysoké učení technické. Pokračuje celosvětová strojová výroba v průmyslu, ale i v zemědělství, enormní se stává těžba nerostného bohatství, energetika, moderní doprava a komunikace. Život se člověku stále více odcizuje. Přicházejí větší i menší krize, dvě ničivé světové války. Žádá se stále více páry, elektřiny, ropy, atomu. To všechno se bez vědeckého poznání neobejde a to tvoří základy současné evropské civilizace. Dává jí i specifickou podobu, podmiňuje určité cílové zaměření, hodnotovou orientaci, životní styl. Technické využití vědeckého poznání se šíří dnes už globálně a podílí se na vzniku nových, tentokrát globálních problémů.Konfliktů, které se stávají mezikontinentálními.

Od konce 60.let 20.století přibývá varovných hlasů, poukazuje se na nutnost omezit růst a nebezpečí, plynoucí z překročení mezí přiměřenosti. Mizí dosavadní všeobecná euforie z bezbřehého produktivismu. (Meze růstu, 1968, Trvale udržitelný život, 1992.)

S postupující industrializací postupuje i devastace přírody a ta vyžaduje ochranu životního prostředí širokého celospolečenského zaměření. Problémy ochrany životního prostředí vystupují jako důsledek současného stupně civilizačního vývoje velmi naléhavě. Formulují se ekologické principy. Přihlíží se k ekosystémům, k ekologickým vztahům organismů (včetně lidského) k okolí a jeho vlivům. Zjišťuje se komplexní ohrožení existence živočišných i rostlinných druhů vlivem masové exploatace přírody s vedlejšími doprovodnými jevy, které ji znehodnocují. Současnou vědeckotechnickou civilizací je bezpochyby ohrožen nejen člověk, ale i život na planetě Země vůbec. Možnému kataklysmatu se věnuje mnoho autorů.

„Hospodářský růst, který v mnohém učinil náš život příjemnějším, může jej učinit nesnesitelným“, napsal E.Eppler. Dodejme, že působením heterogonie účelů dospěl člověk svou vědeckotechnickou civilizací nikoli do stavu zamýšleného většího bezpečí, blahobytu a humanity, ale naopak do stavu globální krize a mnohostranného ohrožení celé biosféry, včetně zdraví a života člověka. Globální krize je naléhavou výzvou k jinému způsobu života, k jiným hodnotovým orientacím.

Neboť pochybuje se o tom, zda je pro lidi dobré:
- stále širší ulice pro stále více automobilů
-stále větší podniky se stále větší spotřebou energie
-stále dražší balení pro stále spornější spotřební statky
-stále větší letiště pro stále rychlejší letadla
-stále více pesticidů pro stále větší úrody
-stále více lidí pro stále těsnější svět
-stále horší vzduch, odpornější hromady odpadků, nesnesitelnější hluk
-stále méně čisté vody, stále podrážděnější lidé, stále více jedovatých látek v organismech a stále více mrtvých na silnicích ...
„Budoucnost je v našich rukou“, napsal A.Peccei. „Po průmyslových a politických revolucích musí přijít revoluce LIDSKOSTI.“

Vyžaduje se změna civilizačního PARADIGMATU. Změna myšlení, hodnotové orientace, životního stylu, étosu společnosti. Naše civilizace je antropocentrická, člověkostředná, ale na určitém stupni vývoje přestala sloužit rozumnému hospodaření a všeobecnému blahobytu (uspokojování oprávněných životních potřeb člověka). Stala se zdrojem hromadění majetku a moci světové oligarchie. Jestliže ona redukuje smysl existence obyvatel planety na provozní záležitosti slepého hektického produktivismu, jestliže cílem se má stát nadspotřeba zbytečností, je třeba usilovat – i ekologickou výchovou – o novou životní hodnotovou orientaci a motivaci. Vědotechnika by měla napříště sloužit přírodě (člověk je její součástí), nikoli zisku a bezbřehému konzumu. A každý člověk by se měl stát dobrým hospodářem „na svém kousku planety.“

V 90. letech se vlivem globalizace trhů stává civilizační krize krizí globální. Celoplanetární. Už nebude kam se ukrýt, kam se schovat. Hrozí zánik lidského života – a možná života vůbec.

Nemá smysl bádat o tom, kdo zavinil cestu vědeckotechnického vývoje od antiky, od Prométhea k dnešku.

Je nejvyšší čas změnit cíle, orientaci, směřování civilizace. Obživa, pohodlný život, bezpečí? Ano. Ale ne za cenu zničení životního prostředí. Uspokojovat potřeby? Jistě. Ale hospodárně a skromně. Soustředit se na péči o přírodu, respektovat, pěstovat a chránit její bytí a její krásu. Šetřit se vším, co člověk k životu potřebuje.

Půda již nemůže být redukována na pouhý výrobní prostředek. Je obdělávána, ale není jen zdrojem obživy pro člověka. Je obalovou vrstvou planety Země a životodárným podlažím, na kterém od věků spočívá existence rostlin i živočichů. Je podlažím a základnou krajiny, v které žily a pracovaly celé generace lidí, které si tu vytvářely domov plný pohody a krásy. Malířství má o tom mnoho dokladů. I krásu krajiny je nutno respektovat.

Potřebujeme nový způsob života. Příroda není sídlo antických bohů, není ani sama bohyní, které někteří její současní ctitelé říkají Gaia. Ale je to sídlo, zdroj a ochránkyně života, životních sil, sil ducha i těla. Sama sebou a od sebe. Ne za peníze. Naopak. Nekonečné dobývání peněz na její úkor ji ničí a odsuzuje k zániku.


Člověk a společnost


Po převratu 1989 jsme prožili odvrat od absolutního kolektivismu k absolutnímu individualismu. Obojí je svou jednostranností nepravdivé a zavádějící, pro další vývoj nebezpečné. Jestliže v minulém režimu byl jedinec povinen obětovat své zájmy zájmům celku, nyní, autonomní, emancipované JÁ došlo svého zbožnění. EGO vyhlásilo právo na uspokojení všech svých osobních potřeb a přání. Společenské skupiny neuznává. Známý novinář se např. vyslovil proti dříve respektované příslušnosti k národu a lidu. Řekl :„ Na Václavském náměstí 28. října 1918 stál můj děd jako příslušník národa. 28. února 1948 tu byl můj otec jako součást lidu. A 17. listopadu 1989 jsem tady já, já sám, já sám za sebe.“

Sociální ohledy byly vytlačeny právem na sebeuspokojení a tzv. „seberozvoj“. Jedinci vyznávají hedonismus, požitek je jim cílem, užít si, veškeré požadavky kladou ne na sebe, ale na ty druhé. Dřívější socialistický ideál byl ovšem vládou násilí diskreditován. Na jeho místo nastoupil antisocialismus, ale s ním marasmus, morální sešlost společnosti. Nedošlo k morálnímu pokroku.

Prázdno po neúprosné a pokřivené morálce bývalého režimu nebylo naplněno očištěnou morálkou. bez deformací. Zavládla amoralita. Snad jako reakce na předchozí přísně vyžadovaný morální idealismus uvolnila se dosud nepoznaná materialistická potřeba odvrhnout všechny zábrany, objevila se žízeň po snadném nabytí peněz, horečka obohatit se za každou cenu a vášeň chtivosti a ochoty k jakékoli korupci.

Odvrhlo se i to, co bylo po staletí zavedené, uznávané, šířené a aspoň více nebo méně realizované. Nedbalo se ani o elementární etiku podnikání, o fair play. Jediným kritériem úspěšné činnosti se stal zisk. Zisk za každou cenu. I lichvářskou.

Člověk člověku vlkem. Boj všech proti všem. Maskovaný pokrytecky institucemi a bezzásadovou rétorikou veřejného života. Hesly o svobodě a lidských právech. I T. Hobbes by se tomu regresu a předstírání podivil.

Všeobecně se pocítilo morální vakuum. Někteří se je marně snažili naplnit nabádavým návratem k „DESATERU“. „Desatero Božích přikázání“ přijal prý Mojžíš pro svůj lid na hoře Sinai, za bouře, hromů a blesků. Jsou to přirozeně pravidla, která odrážejí tehdejší stupeň společenského vývoje židovsko-hebrejského kmene. My máme „Desatero“ zprostředkované křesťanstvím. I to ovšem prošlo již dvoutisíciletým vývojem a odráží evropskou minulost. Morálka původního „Desatera“ byla skupinová a platila jen uvnitř starožidovského kmene. Např. „Nezabiješ“ neplatilo ve vztahu k jiným kmenům, s kterými byli Židě v ustavičných válečných střetech o „zaslíbenou zemi.“ Sám Hospodin je nabádal (tak to stojí v Bibli), „aby neživili ani muže ani ženy ani děti“. I morálka křesťanská byla skupinová. Ani středověcí křesťanští rytíři neváhali „ohněm a mečem“ dobývat orientální země a uchvacovat jejich bohatství - pro křesťanské panovníky. Zbraněmi „osvobozovali“ Boží hrob, násilím šířili slovo Kristovo a ve velkém bezcitně hubili pohany. Láska k bližnímu se na pohany nevztahovala.

Nevztahovala se na pohany, divochy a barbary, ani v době od 15. století, kdy se s nimi Evropané začali stýkat. Rokem 1492 začíná NOVÝ věk, období objevů nových kontinentů, počínaje Amerikou. Slavní mořeplavci byli sice dobří křesťané, ale křesťanská morálka se na chování k domorodcům objevených zemí nijak nevztahovala. Shrabovali jejich bohatství, ničili jejich říše, vraždili je nemilosrdně bez sebemenších výčitek svědomí. Pohané přece nejsou bližní.“

Ach, Kryštofe, žes raději nezůstal doma“, vzdychá studentka ve své slohové práci a vzdychá tak jménem domorodců ve vzpomínce na Kryštofa Columba (1451 – 1506). Ale mohla by ten povzdech adresovat i všem mořeplavcům ostatním. Byli to Vasco da Gama (1469 – 1524), Fernando Magalaens (1480 – 1521), Francis Drake (1540 – 1596) „Pirát jejího veličenstva.“ A Amerigo Vespucci (1454 – 1512).

Slavní muži, kteří kladli základy bohatství pro evropské koloniální říše. Vydávali se na dobrodružné objevné cesty ve jménu křesťanství, křesťanského krále, křesťanského království. Za Španělsko, za Portugalsko, za Anglii. Ctili Bibli i Desatero, věděli, že se nesmí zabíjet a krást, ale to platilo jen mezi křesťany. A domorodci byli přece pohani! A tak, pověřeni vyššími zájmy, vraždili a loupili, uchvacovali bohatství zámořských zemí a byli za to povyšováni do šlechtického stavu. Tu admirál, tu hrabě, sir, baronet, rytíř. „Královský pirát“ přepadal cizí mírumilovné lodi, olupoval je a potápěl. Napadal pobřežní města Chile, Peru, Mexika, Cadiz.

Pozoruhodná doba objevů zemí a cest, ale i drancování zlata, drahokamů, slonoviny, koření a podrobování cizích území, poroba i vyhlazování etnik. A také lov na otroky, prodávání lidských bytostí jako věcí. Násilná kolonizace pokračovala ve všech kontinentech. Ještě v 19. stol. pocítili bílí Američané „nezvratnou nutnost a nezvratný úděl“ expandovat od východního pobřeží na západ a vytvořit jednotnou říši přes celý kontinent, Spojené státy Severoamerické. Na úkor domorodých Indiánů. Také pohanů.

Prožili jsme převratná 90. léta minulého století. Jejich výmluvným odrazem byl spis amerického politologa Fr. Fukuyamy, který zachytil triumfalismus Západu po pádu „železné opony“. Všeobecně s nadšením byla vítězi přijímána jeho teze o „konci historie“. Dějiny jako souboj alternativních ideologických koncepcí společnosti podle něho skončily definitivním vítězstvím liberální demokracie. Nic již nebude bránit jejímu šíření po celé planetě. Th. Friedman pěl ódy na postupující proces ekonomické spotřební globalizace na základě investic bohatého Západu a dík jemu. Úzká vrstva přebohatých finančníků a expertů nejnovějších technologií byla nadmíru spokojená.

Netrvalo však dlouho, objevil se nový spis, který, jak bylo současníky řečeno, působil jako studená sprcha. S. Huntington uvedl do hry fakta universálního obsahu a rozsahu. Prezentoval výsledky studií o historii i současnosti lidstva. Předložil nejobecnější a charakteristické znaky lidských funkčních dlouhodobých systémů – civilizací. „Střet civilizací“ se jmenuje jeho dílo. Bylo to 4 roky po pádu „železné“ opony, 2 roky po pádu SSSR, 2 roky po pádu Hussainova režimu, po demontáži v Jižní Africe, svržení režimu na Haiti, po válečném řešení etnického knfliktu v Jugoslávii. A došlo k rozšíření NATO, vlivu Světové banky a Mezinárodního měnového fondu.

Huntington ukazuje, že civilizace mají svůj vznik, vývoj i zánik. Zanikly civilizace mezopotámská, egyptská, krétská, antická, byzantská, mayská, inkská.

Dnes existují civilizace západní (euroatlantická), pravoslavně slovanská (ortodoxní), latinskoamerická, islámská, čínská, japonská, hinduistická, africká. Všechny světové civilizace v průběhu svého vývoje opakovaně čelily hrozbám, jimž některé nakonec podlehly. Některé však byly schopny proces úpadku oddálit, někdy i zvrátit. Vzkřísit svou vitalitu a upevnit svou identitu. Huntington podává rozbor dlouhodobých kulturních, ekonomických a demografických trendů v jednotlivých částech světa a scénáře možných konfliktů. Ukazuje, jak důležitá je identita příslušníků civilizace, kotvící v tisícileté historii na rozdíl od povrchních, importovaných politických, kulturních a spotřebních vzorců.

Huntington nebagatelizuje pozůstatky kolonialismu. Je si také vědom 1500 let starého konflktu judeokřesťanství a islámu. Domnívá se však, že civilizace mohou žít vedle sebe, nebudou-li si navzájem násilím vnucovat své hodnoty a svůj způsob života. Huntington je patriot. Ví dobře, že Amerika je tavící kotel (tyglík), který z přistěhovalců z různých zemí, civilizací a kultur činí rajskou (tomatovou) polévku, případně „salát“. Přesto by si přál vrátit Ameriku k anglosaské protestantské kultuře prvních přistěhovalců, k tradicím a hodnotám, které jí dávaly svobodu, jednotu, prosperitu a – podle něho – i morální převahu, prosazující ve světě dobro. Již 350 let.

Přitom ovšem zjišťuje, že role současné Ameriky je střídavě kosmopolitní, imperiální, nacionalistická. Na tom, která role zvítězí, záleží budoucnost. Ameriky i světa. Huntingtonovo dílo kalí růžový obraz budoucnosti vyznavačů globální multikulturní civilizace. Místo střetu ideologií je tu střet civilizací. A tím se potvrzuje znovu otevřená nutnost hledat smysl lidských dějin, smysl historie člověka.

Rozhodování amerických elit ovšem nenasvědčuje naději na příznivou budoucnost. Významný americký politolog, Paul Craig Roberts, republikán s řádem Čestné legie, píše, že „se stydí za Spojené státy, impérium lži, které ovládá svět.“ Ukazuje podvody a orwellovštinu západních státníků, kteří se nehanbí šířit tzv. demokracii a ozbrojené pluky invazí, kazetových pum a ochuzeného uranu posílají do Afghánistánu, Iráku, Libye, Sýrie i jinam. Kdekterá oblast, obor společenské činnosti se privatizuje, přetváří na ziskově orientovaný podnik. Jsou to neuvěřitelné loupeže. Finanční světová centra jsou ve skutečnosti legalizovanými, vládou podporovanými mafiánskými gangy, které vytrvale loupí. Jejich zisky pocházejí z loupeží. Pro zisk se privatizují pošty, školy, nemocnice i věznice. Pro zisk se prodávají řecké a italské ostrovy i s památkami národního kulturního dědictví. Pro zisk v bezedném zájmu soukromých podnikatelů. Celý svět se ocitá v područí neurvalé vlády peněz.

Výstižná charakteristika z analýzy P. C. Robertse: “Západní civilizace, v tom, co v ní z civilizace zbylo, je konfrontována s totálním kolapsem ekonomické a vládní morálky. Loupež a kořistnictví se staly pravidlem a mediální presstitutky dělají co mohou, aby tento fakt zakryly.“
Nepřipadá vám, že je něco podobného na šíření křesťanství v minulosti a na šíření demokracie v době přítomné?


Z á v ě r


Historie učí, že i lidská společenství mají svůj vznik, vývoj a zánik. Procházejí procesy evoluce a involuce, progresu a regresu. Nemůžeme si zastírat, že na náš život od konce minulého století dopadly temné stíny. Pocítili jsme, jak se uplatňují důsledky zákona nechtěných důsledků, zákona heterogonie účelů. Současný člověk svou vrcholnou vědotechnikou nedospěl do zamýšleného stavu většího bezpečí, blahobytu a humanity, ale naopak do stavu globální krize a mnohonásobného ohrožení celé biosféry, včetně života a zdraví člověka. Je teď na něm, aby jako součást a ochránce přírody, jako součást, tvůrce a ochránce kultury účinně reagoval na krizi euroatlantické civilizace, ke které patříme.

Denně jsme svědky zpráv o tom, jak se množí dezintegrativní procesy. Jsou to zprávy varovné a výstražné. Naše civilizace nemusí přežít. Problémy ekologické, ekonomické a etické jsou na světě stále propletenější. Stejnou hrozbou jako devastace přírody je ztráta jistého nepsaného konsensu o pravidlech ohleduplného vzájemného soužití mezi lidmi. Jestliže většina obyvatel určitého území přestane morální konsensus sdílet, je marná všechna snaha vyhlašovat etické kodexy, charty,

deklarace, zákony a novely zákonů. Nestanou-li se žádoucí principy chování pro většinu lidí hodnotou, normou, ideálem, osobním vyznáním a svědomím, jsou všechna ustanovení „shora“ zcela neúčinná.

A přece je zapotřebí čelit šířícímu se bezpráví, v kterém vládnou ti, kteří mají nepředstavitelné globální bohatství, moc a vliv a korumpují ve vlastním zájmu vlády, způsoby řízení a politické praktiky stejně jako působení masmédií, zvláště televize a tisku i kulturních a uměleckých institucí. Všechno je koupitelné. Všechno je za peníze. Humanisté si představovali sjednocený svět jako kulturní domov pro všechny. Dnes působí zespolečenštění světového teritoria pocity úzkosti a strachu. Je to jen ekonomicko-spotřebitelský prostor, zbavený kulturního dědictví lidstva a ohromuje jen šířícím se kvantem nerozumu, nevědomosti, hrubosti, sprostoty a krutosti. Jak se bránit krizi civilizace a úpadkovým jevům, které vyvolává?

Především - nedat si vzít svou lidskou identitu. Lidství může bránit jen člověk, který neztratil odpovědnost za stav světa, který neztratil lásku a úctu ke kulturnímu dědictví po předcích.

Slovo identita vyjadřuje jednak totožnost, shodnost, jednotu, harmonii, nezaměnitelnost a stálost osobnosti (člověk je identický sám se sebou), jednak přijetí motivů, aspirací, hodnot a ideálů od jiných a ztotožnění se s nimi. Člověk se identifikuje s hodnotami skupin, ke kterým patří, od rodiny- která je bránou jeho vstupu do života, až po národ, „skupinu poutníků dějinami“. Identita se vytváří jednak z faktů, uchovávaných v paměti, jednak z projektování budoucnosti. Stabilita identity je určena tím, co setrvává v paměti.

Každý národní program předpokládá identitu národa, vědění o vlastní orientaci, o specifické cestě mezi dějinnými cestami jiných národů, vůli ke kontinuitě generací, reflexi národního vědomí v čase, spojení tradice s inovací.
My jsme r.2004 vstoupili do Evropské unie. A stali jsme se údajně evropskými občany. Získali jsme novou, nadnárodní identitu. Vymycování vlastenectví z českých hlav se stalo každodenní náplní veřejného prostoru. Láska k vlasti byla prohlášena za zlopověstný nacionalismus. Národní cítění mělo být vystřídáno evropským. Sama hlava státu odsoudila lásku k národu jako inferiorní touhu příslušet k stádu či smečce, vlast označila za dvorek, noru, nevětraný pelech, semeniště šovinismu, provincialismu, skupinového egoismu, xenofobie a rasismu a – speciálně v našich podmínkách – projev krátkozrakého sebeničivého „čecháčkovství“. A národ sám? Prý je to příčina neštěstí, nepřátelství, nesnášenlivosti a násilí. Tak tedy máme být podle vlivné skupiny vládců Evropany - bez národní příslušnosti.

Ale vize budoucnosti u evropských elit šly dále. S neobyčejnou vstřícností se otevřely hranice ke vstupu migrantům z Asie a Afriky do Evropy. Přicházejí v mnohaciferných počtech a státy, které je nevítají, byly konfrontovány s povinností přijímat utečence – podle předem stanovených kvót. Důvody se uváděly morální, pomoc lidem, kteří jsou ohroženi válkou a bídou s nouzí.

Poukazovalo se i na nedostatek pracovních sil v Evropě. Ale přes zavedené „korektní“ mlžení oficiálního zpravodajství jsme se dověděli, oč ve skutečnosti jde. O neuvěřitelný program mísit obyvatelstvo kontinentů a vytvořit tak novou rasu, nahnědlé barvy pleti, zcela homogenní, beznárodnostní. Vznikne prý zcela nový evropský občan. Bez tradic, bez historie, bez národní filozofie a kultury, bez vize a perspektiv. Dokonale ovladatelný předmět manipulace pro uspokojování potřeb vládnoucí elity. 

Poznali jsme, že v současné Evropské unii je míra rovnoprávnosti a suverenity jejích členů problematická. Že v soustavě evropských států se prosazují velmocenské ambice velkých států a nerespektují se zájmy těch malých. Ale nejstrašnější že je cíl masové imigrace. Je to Kalergiho plán rasy míšenců a likvidace evropských národů. Není tu válka, a přece nám jde o holé bytí a nebytí.

Víme, že lidské dějiny neprobíhají bez vlivu lidských účelů a plánů, programů a hnutí. Pochopili jsme, že máme jinou představu o smyslu naší cesty dějinami, než nám chtějí vnutit prominentní vůdci europeizace a globalizace. Chceme zůstat sami sebou. Chceme zůstat věrni své identitě a s ní reflektovat spolubytí s jinými národy. Nechceme být obětí „multikulturního“ programu, který proměňuje zúčastněné národy „v beztvarou beznárodní kaši.

Nechceme multikulturalitu s tavícím kotlem. Chceme interkulturalitu. Spolubytí různých kultur, jejich vzájemný respekt, komunikaci, dialog, spojení lidí přes hranice prostoru i času , s respektem k jejich etnické nebo národní rozdílnosti. Na základě společně sdílené a spojující humanity. Není pravda, že národní identita překáží hlásit se k nadnárodním celkům. Naopak. Uvedu malý příklad.

V osmdesátých letech 19. stol. se projevila v procitnuvším českém národním životě mocná snaha po rozšíření kulturního obzoru. Naši předkové chtěli tehdy poznat a dohonit kulturně vyspělejší západní Evropu. Od r. 1882 působila v Praze česká universita. Universitní učenci seznamovali posluchače a veřejnost s pokrokem věd v cizině a přímo na něj navazovali. O rok později bylo otevřeno v Praze Národní divadlo, které zase usilovalo rozšířit obzory ve sféře umění. I v literatuře se projevil hlad po evropské vědě a umění. Tehdejší básníci otevřeli svými překlady brány do velkého bohatství evropské a světové tvorby a vedle svých vlastních děl předkládali čtenářům i překlady z cizích literatur. A nejednou zpracovávali umělecky látky a náměty nejen české, ale i cizí. Cítili se Čechy. Ale to jim nebránilo cítit se zároveň občany celého světa, být světoobčany. Český kosmopolitismus se nezříkal národa. Národ a svět mu patřily k sobě.

V zájmu euroatlantické civilizace je chránit, nikoli ničit národní identitu. Ta je základem veškerého evropského kulturního dědictví. A bez uvědomělé vůle a statečnosti nelze národní identitu udržet.

Prožíváme krizi národní identity. Bez uvědomělé vůle a statečnosti nelze identitu chránit. Jak se zdá, po převratu 1989 se u nás přijaly a rozšířily bez odporu a bezmyšlenkovitě postoje, které protiřečí našemu dosavadnímu kulturnímu vývoji a naší národní filozofii. Neschopnost cítit souvztažnost svobody a odpovědnosti, svébytnosti a vzájemnosti, odpor k identifikaci jedince s hodnotami skupiny, k níž patří, to jsou jen další alarmující příznaky krize současného vědomí.

Tuto krizi je možno osvětovým působením překonat.

T.G.Masaryk ještě před válkou uveřejnil několik úvah o demokracii. Upozornil na její obtíže, na potřebu vědy a mravnosti v politice, na potřebu zapojit každého do smysluplné práce a do efektivní dělby práce. Masaryk právem razil heslo: „Tolik svobody, kolik je možno a tolik řádu, kolik je nutno“. Je to zásada, která řeší i konflikt jednostranně pojatého kolektivismu a individualismu našich nedávných dějin. A je to i příspěvek k boji za naši nadnárodní civilizaci v současnosti.

Je cesta k záchraně naší civilizace? Ano. Tou cestou je nefalšovaná demokracie jako opravdová vláda lidu. A demokracie humanitní, ne liberální., která dává svobodu i špatnosti.

Situace je zralá na revoluci lidskosti, na revoluci „hlav a srdcí“ jak si přál T.G.Masaryk


- - -

Zdravím čtenáře svého článku. 

Především chci upozornit, že název "Marginálie" znamená "poznámky na okraj". Na okraj toho, co vidíme a slyšíme o současné civilizaci. Není to program. Jistěže potřebujeme program. Ale jedinec sotva může program vytvořit. Program je práce pro celý tým. Např. co dělat v tom či onom subsystému, abychom dosáhli změny celého systému. A těch subsystémů je přemnoho. Poznámky vyjadřují jen to, jak se skutečnost jeví a doporučení, jak bychom měli na ni reagovat. Co přijímat, co odmítat. 

Děkuji těm, kteří to pochopili a doufám, že to pochopí i ostatní.

St. Kučerová

31 komentářů :

 1. Pani Dr. Kucerova ! Vy mate rada dejiny, (ja take) !
  Ten zivotni styl na Titaniku se jmenuje GILDED AGE !

  Doporucuji Vam navstivit NEW PORT , Rhode Island, kde se schazela a zila americka smetanka slavnych jmen.

  Budete mit inspiraci na socialni studie na dalsich 300 let !
  Jak zili, jak mysleli a jaky lesk dali Americe.

  V roce 1913 byly zavedeny dane a v roce 1914 Gilded Age oficialne zkoncit.

  NEZKONCIL ! Dodnes tuto Smetanku najdete v nekterych mistech Ameriky a my jim rikame Old Money.
  Oni nemaji radi presidenta Trumpa, protoze patri do skupiny New Money. Ty dve skupiny bohacu se nesnasi !
  Nikdo nebude rozumet kapitalismu dokud nenahladne do minulosti techto lidi.


  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. MOUDRÁ PANI PROFESORKO KUČEROVÁ.RÁDI SE POUČIME

   ale ve vašem dlouhém popisu jsme nenašli žádný návod jak dnešni situaci ČR zmenitči řešit v náš občanský prospěch.
   Dovolte,aby jsme vám doporučili si všimnout těch našich intelektuálů,.kteři už za vizi budoucnosti bojuji a a maji už připraven dokonce návrh Národniho programu nápravy.
   Namisto respektu však zaživaji pekelná muka buditelů,kteři budou jrdnoho dne slavni a nesmrtelni,ale dnes jsou všemi silami zla ničeni a pronásledováni,nebot chtěji realizovat novou a opravdovou vizi budoucnosti ČR,KTERÁ VŠAK PŘEDPOKLÁDÁ ZMĚNU VE PROSPĚCH OBČANŮ.

   To pochopitelně vyvolává neuvěřitelně silný odpor těch,kteři dostali republiku do pozice rozvojového státu a povedou ji dále mezi tzv Banánové republiky,kdy nenšina majitelů velkých peněz bude chtit zrušit demokracii a vládnout terorem většině.

   JE DOCELA MOŽNÉ,ŽE I TENTO NEŠKODNÝ KOMENT BUDE VYMAZÁN A TAK BY NÁS POTĚŠILO,KDYBY JSTE SE POSTAVILA NA STRANU OBČANŮ A AŽ UVIDITE JEJICH NÁRODNI PROGRAM,KTERÝ JE TAK SILNÝ,ŽE SE HO POLITICI V PANICE BOJI

   zkusila zkomentovat jeho konkrétni články,zvláště jeho článek č.1.požadujici i pro ČR

   Typ solidárni společnosti,kde vláda přejimá odpovědnost za politickou,ekonomickou a sociálni prosperitu

   což v ČR známo neni,nebo si toho intelektuálni elity všimat NESMĚJI .

   Děkujeme a přejeme vám mnoho úspěchů ve vaši dalši práci a pokud toto uvidite bylo by zajimávé,kdyby jste se i tady ozvala,pokud by jste o novou vizi budoucnosti ČR měla zájem.

   Smazat
 2. Víte, nejúžasnější je, že "naše" civilizace je nejsilnější (vojensky zcela jistě, ekonomicky zrovna tak) a přesto to vypadá, že to bude ona, kdo chcípne. Chípne, protože kapitalista je nenažranej a pro vidinu zisku přenese svou výrobu tam, kde nejvíce vydělá, čímž přenese znalosti a schopnosti do "jiné" civilizace, která si je postupně osvojí. Je mu jedno, že "vlastní" civilizace, jeho spoluobčané, začnou mít existenění problémy, chudnou, zhoršuje se kvalita jejich života - prostě vydělá a "vo tom to je". Kapitalista je (snaží se být" globální. Vlasní národ, civilizace, je mu u brusele. Volby těžko bez ostrakizace a závaznosti programů mohou něco změnit a tak se stále recyklují jedni a tíž jidáši - jednou vládnou, podruhé jsou v opozici, ale vždy prosazují zájmy onoho "kapitalisty". Je to "zacyklený". Majstrštyk je, že nositeli svobody a demokracie se v našem civilizačním okruhu stali občané bývalého socíku a trochu jim začíná přizvukovat Itálie a Rakousko. V Evropě se rodí méně lidí (přirozená odpovědnost za správu "svého místa k žití", kdežto jinde si to rozdávaj vo sto péro a když si "své místo k bytí" vybydlí, mají pocit, že my máme vůči nim povinnost a naši jidáši je v tom podporují. Náš civilizační okruh přestal být o naší morálce, začal být jen o penězích, o zisku, o tom, co nejvíce si toho urvat pro dnešek ... po nás potopa. Co s tím? My, na rozdíl od těch na západ od našich hranic ještě máme šanci. Je třeba volit ty, kteří jsou schopni a ochotni onu šanci uchopit a uvést v život.

  OdpovědětSmazat
 3. A co je nám do nějaké euroatlantické civilizace my k nim nepatříme jsme Slované a nikdo to nemůže změnit. Je třeba se nevoleným vládcům eu bránit. A nevolit u nás liberální sluhy eu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, vidím to zcela podobně. Slované žili v kultuře a nikoliv v civilizaci, dokud nebyli nuceni přijmout tzv. civilizační (rozuměj západní) hodnoty. Kultura=KULT RA je kultem Světla. Pokud my, Slované (a týká se to i Rusů, neboť i oni blázní za západním stylem života) nebudeme schopni obnovit ve svých srdcích kult Světla, pak nemáme dlouhodobější vyhlídky. Zanikneme spolu se západní civilizací v propadlišti dějin. Pozor! Kult Světla není totéž co křesťanství v západním tedy židovském pojetí. Nemá smysl to tu rozepisovat. Kdo chce, je schopen si rozdíly mezi slovanskou kulturou a židokřesťanskou tradicí vyhledat...
   Honza, Havířov

   Smazat
  2. 22:13, 6:38 Zřejmě o věci nevíte nic a tak píšete "hlouposti". A "stačí" tak málo, ten článek p.prof.Kučerové naší civilzaci (kultuře) si přečíst...

   Smazat
  3. Hlouposti jsou to pro vás, ale ve skutečnosti je civilizace konec kultury.
   Kultura žije a tvoří, rozvíjí se. Civilizace už jen stagnuje a jednou končí.

   Smazat
  4. 6:38 Ale současné Rusko zůstává i v 21. století molochem zaostalosti, kde se projevuje se stále větší naléhavostí nutnost zásadní restrukturalizaci společnosti (což platí v menší míře pro celý bývalý východní blok!), aby vznikla prosperující společnost respektující principy civilizovaného světa, čehož se v této oblasti ještě plně nedosáhlo. Tento archaický kaganát musí být důsledně dekolonizován, přičemž v žádném nově vzniklém národním státě nesmí mít živel "Rus" většinu a rozhodovací práva. Nesmí se používat jejich jazyk, ten musí být zcela a nemilosrdně vymýcen spolu se vším, co je na něj vázáno. Velmi vhodná by byla nová kolonizace obyvatelstvem třeba z Afriky nebo lidnatých asijských států. Jen v evropské části by tak mohlo vzniknout 32 nových států pod přímou patronací USA a EU.
   - Asijská část by se měla demarkačními liniemi rozdělit pod správu OSN a vyspělým Západním státům přidělit status protektora.
   - nutnost zásadní restrukturalizace společnosti platí pro celý bývalý východní blok, aby vznikla různotvárná prosperující společnost respektující principy, čehož se v této oblasti ještě plně nedosáhlo. Stejně tak by se mělo přistoupit k internacionalizaci nové společnosti uzákoněním angličtiny jako úředního jazyka.

   Smazat
  5. 9,54 - po přečtení vašeho výtvoru jdu jako první blít a pak vám doporučuji vyhledat neprodleně psychiatra. A znovu jdu blít.

   Smazat
 4. Ideální společnost nezná zákazy.

  OdpovědětSmazat
 5. Se zkušenostmi ubývá optimismu, optimismus se tomu začíná říkat až se zkušenostmi, před nimi, je to prostá bezstarostnost. Ve stavu bezstarostnosti není optimismus k čemu vztáhnout a zůstává nereflektovaný, což jej jen umocňuje. V tomhle stavu jsou všichni až na výjimky do nějakých 18ti, pětadvaceti, možná třiceti. Potom se obrázek světa začne zatahovat chmurami a stíny zažitých desiluzí. Jenže mezitím tu jsou noví 15ti a 18ti letí, kteří jsou úplně stejně bezstarostní a nic z toho nevnímají, jejich čerstvé vědomí se adaptuje aktuálnímu stavu společnosti. V lecčems jsme pozadu, reakční doba civilizace je asi tak jedna až dvě generace. Například klimatické změny, jedna generace je zjistí, druhá se začne připravovat na nějaké skutečné kroky k nápravě a třetí nápravu začne uskutečňovat. 60 by neměl být čas, za který by lidstvo stihlo provést něco nevratného a fatálního. Tudíž jsem optimista, a jestli nám něco hrozí, tak je to buďto zásah velkým meteoritem, což se naposledy stalo před necelými 13ti tisíci lety, a znamenalo to vyhynutí větší části velkých savců, anebo výbuch supervulkánu, anebo jaderná válka. To jsou tři věci, které hrozí civilizaci jako takové. Vše ostatní je napravitelné a dá se nějak přežít. Ještě možná hrozí nějaký druh plíživé dekadence, a nově také zrod umělé inteligence, která lidstvo zotročí pro své vlastní nečitelné účely. Všechno ostatní by se mělo překonat z podstaty člověka jako takového, tvora přizpůsobivého a inteligentního. Přes všechno, čemu je možno lát, tu stále zbývá spousta toho, co je možno obdivovat a nad čím se může žasnout, za co civilizace sama sebe může chválit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. https://www.youtube.com/watch?v=5bn56wouOao

   Smazat
 6. Soucasne "elity" povazuji za blazny.Vazne jim nedochazi,ze stavet spolecnost na spotrebe a rustu HDP(a samozrejme globalizace) a pritom si hrat na ekology je magorina?

  OdpovědětSmazat
 7. Ke zdejším názorům, mám dvě připomínky. Jednak hromaděním kapitálu (majetku) není jen vlastnost horních desetitisíc je to infekce, která narazila většínu. Majetek pro mnohé představuje stav svobody, ale současně narůstá strach o jeho ztrátu či znehodnocení a svoboda je tatam. I já nejsem imunní, co mi pomůže hledat vyšší hodnoty, když musím naplnit ledničku, zaplatit hypotéku a na koncert mi nezbyde a někdo nemá ani na jídlo. Korunky nás opravdu zotročily, ale není to jen vliv kapitalizmu, dosud to platilo snad krom prvobytněpospolné společnosti. Nyní se jen prudce rozebírají nůžky mezi majetnými a ostatními. Kdy tento fenomén skončí, asi neodhadnem. Dále musím nesouhlasit s odsuzováním Slovanů. Vážím si naší národní historie, miluji pověsti (má je každý národ) a nepopírám náš slovanský původ. Na rozdíl od některých kosmopolitů si myslím, že se vůbec nemusíme stydět. Mám jen jeden argument, od nepaměti jsme uprostřed Evropy, vedly tudy obchodní cesty, pochodovaly a válčily zde armády, nebude asi nelogické, že docházelo k mísení národů. Kdo si je jist svými (:pra:)babičkami i (:pra:)dědy. I naše rodina má část francouzské krve díky tažení Napoleona. Tak buďme trochu tolerantní,nebuďme omezenci stejně svět kráčí dál.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. „Tak buďme trochu tolerantní,nebuďme omezenci stejně svět kráčí dál.“
   Můžete upřesnit, kam až máte představu, že bychom měli s tou trochou tolerance zajít? Mám dojem, že jsme tolerantní dostatečně. Žijeme zde s velkým množstvím cizinců a nečekáme za to pochvalu.
   Ale pokud někdo realizuje plán na likvidaci evropských národů, jejich zavezením Afričany a Araby, potom mi ta Vaše výzva, připadá trochu pitomá. P.K.

   Smazat
 8. no Titanic - trocha pravdy - nič by sa mu nebolo stalo, keby nebol existoval PREDPIS - dostať sa do prístavu - a predpis poslal Titanic do hlbín - a aj my máme predpis - zákony - a skvele ich uplatňujeme, a tak pôjdeme ku dnu tiež - a vraj kultúra, civilizácia, pche

  OdpovědětSmazat
 9. Dobrý článek, víme co nedělat, ale kdo zařídí aby se dělalo co je třeba, něco pro záchranu lidstva. V.V.Pjakin říká "my jdeme do světa s něčím jiným, s ideou ruského světa, s ideou harmonického života všech národů na planetě zemi, s ideou míru a vzájemně vhodné spolupráce a šestá priorita (armáda) nám slouží pouze k naší obraně." Zmiňovaný ruský svět bych chápal jako slovanský svět. Jestli to někdo dokáže, tak to nebude nikdo jiný než Rusko, všechny předpoklady pro to má. A ať se to někomu líbí, nebo ne, je to prostě fakt. Rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
 10. noviczech
  ...hezký článek, ale ruku na srdce! Viděl někdo z nás, čtenářů, že západ byl někdy "demokratický"? Co známe Americký světadíl tak tam byli války a otroci, jednou černí, potom u pasu u Forda! To podobné "Zlatá Anglie", Francie, Španělsko!!! Jaká kultura může asi existovat ve společnosti, kde jeden okrádá druhého! A to tam bylo, i v " dobrém západním Německu!!! Kulturně můžeme žít jen, když budeme uznávat, že nejsem Robinson a nemusim od zrna,brambory,dolování uhlí a rudy a vyrábění elektřiny a strojů a zařízení DĚLAT SÁM!!! RUKU NA SRDCE, ZNÁTE NĚJAKÝ POLITICKÝ SYSTÉM, Z HISTORIE, KTERÝ UDRŽOVAL SOCIÁLNÍ CÍTĚNÍ NÁRODA, NE JEDNOTLIVCE? Kdo zná lepší, sem s ním. Zkusíme ho prosadit! Na rovinu, na demokracii NEVĚŘÍM!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Krátce a jasně. Demokracie je vše co vymyslí a provede západ. Tedy i humanitární zabíjení lidí humanitárním bombardováním v čele s demokratem Havlem největším géniem všech dob jehož knížky se nedají číst a jehož film odcházení je nejhorší co kdo mohl vytvořit. Když jsou nám takové individua dávaný za příklad a hodné následování tak jsme ve fázi degenerace společnosti.

   Smazat
  2. 6:16 Demokracie je fikce! Lůza není schopná sebeřízení! Od toho tu přeci existuje od počátku dějin kasta pánů nadaná Vůlí k moci, která ovládá tuto vůli postrádající kastu otroků! Bohužel ta první dnes musí předstírat vládu té druhé! Tzv. demokracie (=lůzovláda) je levicová idea a levice byla vždy nepřítelem velkých mužů, kteří místo toho, aby jim druzí s radostí sloužili a nacházeli nejvyšší uspokojení v tom, že mají tu čest podílet se na jejich dějinném poslání, musejí strpět, že se jim tito pletou do cesty. Zatímco v nerovné společnosti může průměrný muž velkému muži dobře sloužit k vzájemnému prospěchu, v rovnostářství jsou průměrní muži pro ty velké břemenem. Rovnostářství je triumfem nízkých mužů s nízkými ambicemi! Rozum je další mantrou masonů! Bez základního instinktu a vůle k moci je ale k ničemu! A nadáním obého se právě Nadčlověk se svou morálkou pánů liší od podčlověka. Morálka podlidí se projevuje jako duševní společenská choroba, která vede k jejímu postupnému úpadku, kdy všemu nemocnému, slabému, patologickému a dokonce kriminálnímu je věnována dojemná starost a péče, která daleko přesahuje péči o zdravé, a to proto, aby se opět zařadilo do stáda obecné uniformity. Skutečná vůle k moci, která jediná může zajistit zdravou společnost, musí v první řadě odmítnout rovnoprávnost! Neb jak klasik napsal: "Nadčlověk je smyslem Země ... a právo nutně znovu povstane z násilí a moci. Protože jen malý počet lidí je natolik vynikajících, aby mohl vládnout, zatímco sloužit musí vždy nesčetné zástupy." - https://www.flowee.cz/civilizace/5256-naplni-se-posledni-vzkaz-stephena-hawkinga-pry-nas-znici-superlide?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

   Smazat
 11. "Titanik" se chystá vyplout. Státy EU jsou naloděny. Západ EU už je rozhodnut palubu neopustit. A co my? Moc času na opuštění paluby už nám nezbývá.

  OdpovědětSmazat
 12. Já jsem optimista, možná bude chybět ledovec, planeta se otepluje a Titanik doplňuje.

  OdpovědětSmazat
 13. Pěkné, ale trochu utopické.

  1. Je jasné, že vývoj od r.1500 je přirozenou cestou pokroku, holt lidé dostali rozum aby si vymýšleli.

  2. Je jasné, že naše genetika je založena na soutěživosti - lepší vyhrává.

  3. Ano, kolem roku 1920 došlo k tomu, že se ekonomické špičky spojily, a začaly ovládat média i politiku.

  4. Počet obyvatel roste, to je také přirozené. Konzum vs. university je prohraný boj, učitelé už neučí, co se stalo ve 20.století.

  5. Přirozeně také dojde k rozpadu naší civilizace, tak jako vžy za posledních 5000 let. Jedinou změnou by mohlo být využití informačního potenciálu nikoliv k souboji (danému hodně i geneticky), ale ke spolupráci.

  6. Dění po r.2000 nám ukazuje, že k tomu nedošlo.

  7. Malé státy jsou vždy "pod ochranou" někoho, kdo si je víc nebo méně vycucává. Vyhrává ten, kdo ostatní poštve proti sobě, a profituje na tom. Kdo ovládá média a má vliv i na školách. Lidé jsou konzumem korumpováni, doba přeje nemyšlení, lže se zcela natvrdo.

  Přirozený vývoj, obrat k lepšímu nevidím, akademici taky potřebují jíst, tak učit o svinstvách 20.stol rozhodně nebudou.

  Takže spolupráce se nekoná, asi lidstvo není ještě zralé. Lidé by mohli zjistit, že spolu válčit nemusejí, a pak by zas zařval nějaký "Kennedy".

  OdpovědětSmazat
 14. Vše co prožíváme a jsme svědky dění dnes tu už jednou bylo. Lidstvo se vyvíjí po spirále. Když se chceme dovědět jak to tady bude v budoucnu, musíme prostudovat podrobně dějiny a zjistíme jak to tady bude. Dnes je socialismus kritizován, zesměšňován, zatracován a to každým rokem intenzivněji. Položil si někdo otázku proč tomu tak je, když nám v televizi neustále říkají v jakém žijeme dnes ráji.
  Ano v ráji s exekucemi, dluhy, bezdomovectvím, imigranty, teroristickými útoky a proto je nutné neustále připomínat jak to bylo strašné, když osmdesát tisíc rodin ročně dostávalo byt bez toho, aby se zadlužili na celý život a dostali jenom klíčky od nového bytu první kategorie. Jinými slovy, už se nikdy nesmí vrátit doby, aby lidé dostávali byty a zahraniční banky a zahraniční kapitál neměl z toho nic a nemohl vysávat práci naších lidí. To se už nikdy nesmí stát protože zisk zahraničního kapitálu je to hlavní a je to také smysl našeho života, aby jsme uspokojili a uživili darmožrouty na západě. Většinové společnosti u nás je neustále dávat za příklad naší romskou menšinu a zdůrazňovat jakým je přínosem pro nás všechny a a za všechno vinit většinovou společnost. Podívejte se do historie a vzpomeňte si jak zanikla Římská říše a uvidíte velké množství stejných okamžiků jejího zániku, jaké prožíváme dnes. Ne všechny, ale většinu. Takže, nic nového pod sluncem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Všiml jsem si, že každý den v hlavních televizních novinách od 19.30 hodin na ČT 24 je zařazen na několik minut vždy boj proti komunismu a zesměšňování všeho co tady Československo vybudovalo do roku 1989, ač žijeme z toho do dnešních dnů.

   Smazat
  2. Ano je rozdíl mezi tím co jsme dělali do roku 1989 a co děláme po roce 1989. Do roku 1989 jsme tvořili, vynalézali, plánovali a hospodařili. Po roce 1989 už jenom montujeme a zadlužujeme se a z naší práce žijí darmožrouti na západě.

   Smazat
  3. 6:21 + 6:34
   Souhlas, jsou to rozcvičky k nenávisti.

   Smazat
 15. noviczech
  ...ještě poznámku! Paní Kučerová, jeden můj známý, co jeho dcera jezdila v hluboké noci z diskotéky domů stopem jí to definitivně zakázal a řekl jí toto: ty dcero, máš čisté myšlenky a proto naivně a bezstarostně sedneš k cizímu do auta, s dobrým úmyslem, že on má ten samý dobrý úmysl a doveze tě kam potřebuješ! Ale pozor, nežijeme všichni na této Zemi s těmi dobrými úmysly! Také by to mohla být tvá poslední jízda a poslední, velmi negativní životní zážitek! A z toho vycházejme i v normálním i v politickém i v právním životě! Přeji vše nejlepší!

  OdpovědětSmazat
 16. Zdravím čtenáře svého článku.

  Především chci upozornit, že název "Marginálie" znamená "poznámky na okraj". Na okraj toho, co vidíme a slyšíme o současné civilizaci. Není to program. Jistěže potřebujeme program. Ale jedinec sotva může program vytvořit. Program je práce pro celý tým. Např. co dělat v tom či onom subsystému, abychom dosáhli změny celého systému. A těch subsystémů je přemnoho. Poznámky vyjadřují jen to, jak se skutečnost jeví a doporučení, jak bychom měli na ni reagovat. Co přijímat, co odmítat. Děkuji těm, kteří to pochopili a doufám, že to pochopí i ostatní.
  St. Kučerová

  OdpovědětSmazat
 17. Klobouk dolů pani Kučerová. Obávám se že k obratu nedojde, že se ženeme ke konci civilizace cíleně nejvyšší možnou rychlostí. Likviduje se rodina, jako nositel tradic, likviduje se školství, které učilo mladou generaci jak se orientovat a přežít v civilizaci. Zlikvidována byla úcta ke starší generaci, která je nositelem zkušeností. Ve školách se nyní musí děti hlavně bavit, dříve se musely hlavně učit. Zpochybňují se vědy a řemesla, která tuto společnost vystavěla. Zpochybňují se přírodní zákony, které tu jsou od počátku světa a dle nichž se řídí náš svět. My prostě víme, díky internetu, všechno lépe! A samec a samička je jen výsledek duševního stavu jedince a země je placatá. Bože můj!
  Technika, zemědělství a pak asi i medicína a.a.a....jsou potlačovány, nebo alespoň zpochybňovány. Oproti tomu se zavedly a tvrdě prosazují obory, jako různý gender, sociální úchylky...pracovaz už nechce skoro nokdo. Absolventi těchto zvrácených oborů pak vysávají dále společnost náklady na platy ale hlavně psychickými deformacemi, neboť jsou přednostně usazováni na vedoucí místa v mainstreamu, ve vládě, v parlamentu, senátu a v neziskovkách, kde se přičiní o realizaci vsech zvráceností. Z těchto preferovaných pozic pak i úspěšně potlačují normálně myslící lidi s jejich návrhy a dal šíří osvětu svých úchylných smyšlenek a ideologií. Roste počet lehkoživek ve státních službách, tedy i represivnich složkách. Jen se divím, že to ještě uživí ti, co se živí poctivou tvořicí prací.
  Tahle společnost skončí tehdy až na rozhodujících pozicích ve společnosti dojde k úplné generační výměně a tito nositelé nové kultury nebudou rozumět tomu, co jim tu předchozí generace zanechaly. Údržba, oprava, či, nedejbože inovace.... třeba taková atomová elektrárna, nebo i tramvaj , vodárny, zpracování potravin, zemědělství, starost o krajinu...
  Bye, bye

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.