Reklama

sobota 25. května 2019

Ultimativní požadavek A. Merkelové vůči členským zemím EU na úplné odevzdání jejich suverenity Bruselu – stále bez reakce našich představitelů – část VII. /závěr/

Jaroslav Tichý
25.5.2019   Outsidermedia
V této závěrečné části předám čtenářům zbytek informací vycházejících z původních článku slovenského autora Dušana Hirjaka s jejich doplněním o některé moje postřehy a o závěry k EU, a to především v souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu. Tato část série obsahuje především následující okruhy dané problematiky.
Předchozí část najdete ZDEČást VII.

EU usiluje o nabytí vlastní státnosti za cenu likvidace členských států; postupná cesta k vytvoření impéria; vznik eurostátu nemá reálné odůvodnění; skutečné cíle vedení EU a jeho loutkovodičů; jaké možnosti řešení máme.

EU usiluje o nabytí vlastní státnosti za cenu likvidace členských státůMá-li EU jako pouhá mezinárodní organizace (a nikoliv stát) dle plánů globalistů nabýt vlastní státnost (a stát se tak skutečným státem), nelze ji nabýt ze vzduchu. Může ji jedině nabýt na úkor členských států, které tak současně zaniknou. Spolu s jejich státností tak přejde na EU i území těchto členských států a jejich obyvatelstvo. Z jednotlivých národů se tak postupně stanou pouhé etnické skupiny postupně rozmělňované pilně naváženými migranty přesně dle Coudenhove-Kalergiho plánu.
Západní propaganda přitom dělá vše pro to, aby občané členských zemí uvěřili tomu, že ve skutečnosti existují jakési evropské hodnoty, evropská identita, evropská kultura, evropské veřejné mínění a že existuje jednotná politika pro každou oblast lidského života.
Snaží se tak před občany zakrýt skutečnost, že:

1/ k ustanovení komunitárního právního pořádku došlo nezákonnou cestou, tedy nedemokraticky, a to z důvodu absence plné moci, kterou za tímto účelem mohou udělit představitelům členských států EU pouze jejich obyvatelé, což se nestalo;

2/ tvrzení vedení EU, jakož i s ním spolupracujících skupin uvnitř členských států EU o tom, že EU nemůže být jen ekonomickým společenstvím (zónou volného obchodu), nýbrž že musí být (a je) i „hodnotovým společenstvím“, se nezakládá na pravdě.

Je též otázkou, o jaké „hodnoty“ se jedná, jeli celá konstrukce postavená na podvodu na občanech a jeli vybudována nezákonnou cestou.

Postupná cesta k vytvoření impériaNěmecko po prohrané 2. světové válce získalo opět masivní podporu globalistů při své obnově, aby se tak mohlo stát znovu jejich nástrojem k ovládnutí Evropy. Tentokrát však mírovou cestou. Za tímto účelem dostávalo tehdejší „západní“ Německo obrovskou finanční a technickou pomoc, nemuselo platit dalším zemím jako je Rusko, Polsko, Československo či Řecko a dalším válečné reparace, byť k jejich úhradě bylo odsouzené. Proto byla založena v 50. letech i předchůdkyně EU pod názvem Montánní unie uhlí a oceli, která se později změnila na EHS a dále na ES a EU. Na činnosti a západním kapitálem doslova vypiplané prosperitě Německa pak profitovali především globalisté. Nešlo tehdy o „německý hospodářský zázrak“, nýbrž o urychlenou obnovu nástroje globalistů pro další pokus o ovládnutí Evropy.

Aktuální situace je taková, že Německo bylo obnoveno, ekonomicky opět vzrostlo a v podstatě si již podrobilo evropskou ekonomiku. Dostalo se tak do čela Evropy (bez Ruska) a nyní potřebuje tento proces dovršit politickou a finanční integrací Evropy.

Evropa jako „hodnotové společenství“ se tak stala zástěrkou pro rozšiřování moci a vlivu EU v čele s Německem do všech oblastí politického a kulturně-společenského života jednotlivých členských států. Touto cestou tak dochází ke zprivatizování politiky národních států pod jednu střechu EU a Bruselu, což umožní již podruhé v historii vyhlásit nezákonnou cestou evropské impérium (euroříši), aniž by se přitom bral ohled na to, zda členské státy EU mají od svých občanů k takovému kroku udělenou plnou moc či nikoliv. To vše pod pláštíkem tzv. evropských hodnot.

Návazně na to EU už zahájila aktivity na obranu deklarovaných hodnot EU, což v praxi znamená, že se automaticky ospravedlňuje použití jakýchkoliv prostředků k tomu, aby bylo možné přeformátovat vědomí a chování občanů členských států ve prospěch tohoto „hodnotového společenství“.
V důsledku toho klasický liberalismus se z prostoru demokratického Západu vytratil, přichází místo něj neoliberalismus a s ním i obavy lidí z perzekuce za jejich názory. To vše pod záminkou boje proti extrémismu, proti antisemitismu či boje proti ruské propagandě.

Vznik eurostátu nemá reálné odůvodněníJe skutečností, že neexistuje:
• žádný evropský národ jako takový;
• žádná evropská identita;
• žádná (celo)evropská kultura;
• žádné evropské veřejné mínění ani
• žádné evropské hodnoty (za které je podle potřeby schováváno ledacos).

Existují ale naopak:
• Evropa jako kontinent
• různé národy obývající Evropu
• národní státy v rámci Evropy
• pestrá paleta kulturně-hodnotových identit národních států.

Žádní „populisté“ (rozuměj vlastenci) nemohou EU rozdělit či oslabit, jak často tvrdí eurohujeři, neboť EU není a nikdy historicky nebyla státem. Tím se naopak nyní hodlá mezinárodní organizace pod názvem EU stát, a to na úkor zániku národních států Evropy, k čemuž EU potřebuje získat zbytek jejich suverenity (a společně s tím i jejich území a obyvatele). Takže realita je oproti tvrzení eurohujerů a jim podobných zcela opačná.

Není ani možné:
- stavět se na ochranu evropských hodnot, které jako takové v jednotné podobě neexistují (jde pouze o (často i odlišné) hodnoty jednotlivých národních států, které si EU nemůže přivlastňovat) a přitom
- nehájit demokratický právní stát.
Je zjevné, že při tomto postupu EU dochází k unifikaci obyvatel Evropy, jejich kultur, historie, jazyků a způsobu života, přičemž základní principy, na nichž je Evropa, její kultura a historie postavena, spočívají právě v rozmanitosti a určité výjimečnosti jednotlivých národních států na tomto kontinentu.

EU si tak nemůže přivlastňovat hodnoty národních států, pro něž je charakteristická jejich pluralita, tj. pestrost a různost v jednotlivých sférách života společnosti, zatímco sama usiluje o pravý opak.

Skutečné cíle vedení EU a jeho loutkovodičůSkutečné cíle vedení EU a jeho loutkovodičů lze shrnout do následujících bodů, které mohou sloužit jako vysvětlení, nikoliv však na obhajobu níže uvedených záměrů:

1/ Ovládnutí a přeměna Evropy podle záměrů globalistů (na základě Coudenhove-Kalergiho plánu) s cílem zavedení Nového světovému řádu (NWO), tj.:
• navážet nekompatibilní migranty ze zemí Afriky, Blízkého a Středního východu v obrovských počtech do Evropy (viz smlouva Agenda 2030 či EUROMED, tj. 56 mil. migrantů do r. 2050);
• vytvořit promícháním původních obyvatel Evropy s nově naváženými novou světle hnědou rasu a
• snížit její průměrné IQ na 90 tak, aby tato nová rasa byla schopna vnímat a poslouchat příkazy, nebyla ale již schopna odporu;
• snížit průměrnou životní úroveň jejích obyvatel a tím i jejich spotřebu;
• přeměnit Evropu v Evropský islámský chálifát, který později nahradí nyní připravovanou 4. říši v Evropě).

Budovaná Evropská unie je tak přestupní stanicí do Evropského islámského chálifátu, o čemž se při průběžném používání obvyklé salámové metody ze strany jak představitelů EU, tak i představitelů členských zemí EU zatím nemluví.

2/ Vytváření konfrontační politiky proti Rusku
EU již dávno překročila rámec mezinárodní organizace, místo původně deklarované ekonomické organizace se přeměnila z rozhodnutí loutkovodičů jejího vedení v politickou organizaci, která usiluje o to stát se klasickou imperiální říší. Tomu odpovídají i její další kroky, její další rozšiřování o země, které naprosto nesplňují dříve požadovaná ekonomická kritéria. Jejich začleňování má čistě politické a strategické důvody. Těmi jsou sledovány záměry globalistů, nikoliv obyvatel Evropy. Jde přitom o:
- vytvoření co největšího impéria, které si zřizuje z některých členských zemí vlastní kolonie, a
- postupné obkličování Ruska a o rozšiřování tohoto impéria až na jeho hranice.

Nikoliv náhodou již německý kancléř Bismarck říkal, že „slovem Evropa se ohánějí zejména státníci těch zemí, kteří si pouze jejím jménem odvážili požadovat od jiných národů to, na co neměli dost drzosti vyžádat si jménem vlastním“.

Jaké možnosti řešení mámeV situaci, kdy Evropská unie:
1. krom již výše řečeného se odchýlila daleko od původně deklarovaného záměru být mezinárodní organizací rovnoprávných členských zemí, přičemž její tendence směřuje k ustanovení evropské říše a Nového světového řádu;
2. není demokratickou organizací, neboť vytváří a dále prohlubuje nerovnoprávnost mezi členskými zeměmi a v případě některých zemí přímo napomáhá svými zákony a vyhláškami k jejich kolonizaci;
3. usiluje o zničení členských států, jejich národů a kultury přímým prosazováním, organizací a spolufinancováním navážení migrantů do Evropy, jejichž kultura není kompatibilní s kulturami evropských zemí a jejichž náboženství potřebnou asimilaci dokonce zakazuje;
4. je nástrojem globalistů k prosazení těchto jejich plánů, přičemž Německo za aktivní spolupráce Francie se snaží dotlačit členské země a jejich obyvatele žít v této evropské říši,
5. stále více omezuje možnost členských zemí a jejich poslanců v Evropském parlamentu vyjádřit se k základním otázkám, které se těchto zemí a jejich obyvatel bezprostředně týkají, přičemž stále více rozhodovacích pravomocí je přesouváno na nikým nevolenou Evropskou komisi, jejíž komisaři z jednotlivých členských zemí mají přímo v popisu práce prosazovat zájmy EU proti zájmům svých mateřských zemí;
6. nadále postupuje v záměně našeho právního řádu za právní řád protlačovaný nikým nevoleným členy Evropské komise, do něhož fakticky nelze promítnout případné připomínky či změny ze strany poslanců členských zemí, kteří nemají v Bruselu zákonodárnou iniciativu, čímž mění členské země a právní prostředí v nich takřka za pochodu a bez souhlasu jejich občanů. Členské země si totiž přitom ve svých ústavách často nadřadily zákony a nařízení EU nad své vlastní zákony.
Je zřejmé, že tento stav je pro naprostou většinu členských zemí dále nepřijatelný a tedy ani udržitelný. Naskýtá se v této souvislosti, jak dále postupovat směrem k nápravě.
Jaké možnosti řešení tedy vlastně máme?

A/ - nedělat nic, trpně vyčkávat na předání zbytku naší suverenity do Bruselu a tím i na dokončení likvidace našeho státu a ještě si to pochvalovat v marném očekávání zázraku spočívajícího v samovolném příchodu blahobytu

B/ - pokoušet se o reorganizaci EU – v případě zásadních změn v personálním složení Evropského parlamentu na základě výsledků nadcházejících voleb do europarlamentu s tím, že zastánci této metody teprve metodou pokusu a omylu poznají, že skuteční majitelé EU (globalisté) žádnou zásadní změnu nepřipustí a že sami europoslanci ji nemohou přivodit nebo

C/ odejít po vzájemné dohodě z EU současně ve větším počtu členů (např. na bázi V4+).
Je třeba konstatovat, že:
a/ ultimátum A. Merkelové
b/ stále šílenější nápady a předpisy Evropské komise, jakož i
c/ čerstvě podepsaná smlouva mezi Německem a Francií
k tomu přímo vybízejí. K takovému rozhodnutí musí ale nutně dojít v příslušných členských zemích, nemůže k němu dojít v Bruselu. To by měli současní kandidáti na europoslance, stejně jako je kandidující politické subjekty u nás vědět a neslibovat nemožné.

K možnosti A/:
Na toto téma jsem se vyjadřoval již v předchozích částech této série, proto nepovažuji za účelné opakovat se.

K možnosti B/:
Projekt světových globalistů je v EU prosazován a realizován v EU především prostřednictvím nikým nevolené Evropské komise a její agendy. Má-li dojít skutečně k potřebným změnám, je třeba tuto praxi zastavit.
Skutečná a smysluplná reorganizace EU by znamenala realizovat především tyto kroky:
1. zrušení Evropské komise bez náhrady a nově koncipovat toto seskupení jeho mezinárodní ekonomickou organizaci na bázi dobrovolnosti a rovnoprávnosti, a to s možností bezproblémového vystoupení členů z této organizace v případě jejich potřeby;
2. rozhodování by realizovala Rada Evropy a v ní představitelé členských zemí, Evropský parlament by sloužil pouze k projednávání o odsouhlasování technických a kvalitativních norem výrobků a potravin, případně pak společných celních a dalších předpisů, pokud se na jejich principech Rada Evropy dohodne. Europoslanci musí bt oprávněni vykonávat zákonodárnou činnost (musí tedy mít zákonodárnou iniciativu, jako je tomu v naší Sněmovně);
3. odstranění tisíců různých zákonů a nařízení z právního řádu členských zemí, kdy ponechány by byly jen technické a kvalitativní normy na výrobky a potraviny, a to společně platné pro všechny členské země, což by znamenalo i komplexní přehodnocení norem stávajících;
4. dramatickou redukci aparátu EU – jako příklad by mohla sloučit organizace EFTA (ESVO) s celkem asi 50-ti členným aparátem (namísto stávajících tisíců zaměstnanců vedení EU);
5. zavedení trestněprávní a majetkové zodpovědnosti členů vedení EU na všech stupních, povinnost zástupců členských zemí hájit přednostně zájmy jimi zastupované země;
6. zásadní redukce Evropského soudního dvora, v případě jeho zachování by se měl zabývat pouze příp. porušováním 2- či vícestranných mezinárodních smluv v rámci nově pojaté mezinárodní organizace (namísto EU);
7. Reorganizovaná EU by se nutně musela vrátit před Lisabonskou smlouvu a přehodnotit i obsah Maastrichtské smlouvy, neboť její účel a cíle by byly zcela odlišné. I nadále by se totiž jednalo o mezinárodní organizaci vytvářející ekonomické prostředí pro další rozvoj členských států. Pak je ale třeba změnit název Evropské unie, neboť bude zcela nepatřičným;
8. Okamžité zastavení dalšího organizovaného přílivu migrantů do Evropy, a to definitivně, s navrácením rozhodovacích pravomocí v otázkách migrace výlučně do kompetence členských zemí a s okamžitým vyloučením veškerých neziskovek z této činnosti a se zastavením jejich financování z jakéhokoliv důvodu ze strany reorganizované EU;
9. Dočasné či trvalé zastavení volného pohybu osob ve vztahu s těmi evropskými zeměmi, kde je v současnosti již velký počet migrantů - tedy z důvodu bezpečnosti dalších členů, a to až do doby, kdy si tyto evropské země své problémy uspokojivě vyřeší, příp. těmto zemím do té doby pozastavit členství. Zachovávat přitom pravidlo, že Evropa není EU a ani reorganizovaná EU není Evropou;
10. zakotvení zásad reciprocity a vzájemné výhodnosti ve vztazích mezi členskými zeměmi se zakotveným právem obrany práv členských zemí v případě jejich nedodržování. Odstranit diskriminaci a kolonializaci některých členských zemí, jako je ČR;
11.Zrušit v této souvislosti tlak na členské země za účelem jejich nuceného přechodu na EURo.
12.Přeměnit ECB na banku zaměřenou výlučně na financování rozvojových projektů v členských zemích nové mezinárodní organizace, a to bez rozdílu a za zcela srovnatelných podmínek. Národní banky členských zemí pak vyjmout z pravomoci ECB a MMF a vrátit je do pravomoci příslušných států.
Těch změn by v rámci reorganizace muselo být ještě daleko více. Pro představu o rozsahu změn nutných při skutečné reorganizaci uvádím namátkou jen některé.


V této souvislosti kladu tyto jednoduché otázky:
1/ opravdu si někdo myslí, že takovou reorganizaci EU lze provést a že to její skuteční vlastníci v zákulisí dovolí?
2/ jaký má být cíl a skutečná budoucí podoba stávající EU po uvažované reorganizaci?
3/ Ví to vůbec někdo, existuje snad na tom širší mezinárodní shoda?
4/ Jak toho chtějí dotyční reorganizátoři zajistit?
5/ Není veškeré vyprávění o požadované reorganizaci EU jen zastíracím manévrem s cílem přemalovat štít a pokračovat dále, fakticky po staru?

Je vůbec někdo z těch „reorganizátorů“ schopen tyto (a další) otázky uspokojivě zodpovědět?
Pokud ne, pak není absolutně důvodu v této organizaci dále setrvávat, neboť nesplňuje zdaleka to, co slibovala. Ani z hlediska prosperity ani bezpečnosti pro členské země. V současné podobě se již stala přítěží a nikoliv přínosem pro členské země. Její reorganizace je přitom nereálná.

A ti, kteří krátce před volbami do Evropského parlamentu ještě vůbec o jakési reorganizaci EU hovoří, by měli být schopni dát ještě před volbami na tyto konkrétní otázky též konkrétní a jasné odpovědi. Jinak jde jen o výmluvu s cílem zachovat dosavadní status quo v EU, zatímco podmínky členských zemí a možnost jejich přežití se den ode dne zhoršují.

K možnosti C/:
Tuto možnost by měli volit ti, kteří jsou si vědomi především těchto skutečností:
1. EU není již zdaleka organizací, do níž jsme vstupovali. Její průběžně pozměňované podmínky zhoršují naši situaci a nevyhovují většině členských zemí vč. ČR;
2. EU k realizaci cílů globalistů vytvořila dotacemi největší korupční prostředí v dějinách Evropy, s nímž (stejně jako se zastrašováním a příp. vydíráním politiků členských zemí) je třeba okamžitě skoncovat; Je tedy třeba zrušit obrovské odvody do EU, stejně jako zpětné dotace do členských zemí;
3. chceme-li se bránit přílivu masové migrace do ČR, nelze tak činit při členství v EU, jejíž vedení tuto masovou migraci do Evropy a následně do členských zemí nejen prosazuje a organizuje, nýbrž i spolufinancuje z příspěvků členských zemí;
4. chceme-li postavit náš stát ekonomicky a v rámci možností i politicky opět „na nohy“, nelze tak činit v podmínkách EU nastavených na pravý opak, kdy jsme se stali fakticky kolonií a krmníkem Evropy;
5. je daleko jednodušší z EU odejít a založit nový projekt formou Konfederace nezávislých (středo)evropských států založený na základě vzájemně uzavřených mezinárodních smluv mezi samostatnými národními státy. Tedy žádnou říši, ani superstát, tedy žádnou unii či federaci) a již vůbec ne na stávajících základech EU. Na špatně založených základech dobrá stavba nikdy nevyroste.

Zastánci této možnosti by proto měli:
a/ iniciovat vystoupení ČR z EU;
b/ iniciovat jednání na úrovni představitelů států za účelem koordinace takového kroku s dalšími zájemci ze zemí V4+. Takový krok nelze realizovat bez řádné přípravy a bez jasného
plánu, jak postupovat od prvního dne „poté“ (po vystoupení z EU);
c/ tlačit na definitivní odmítnutí jakýchkoliv požadavků na předání zbytku naší suverenity, a to komukoliv a naopak tlačit na realizaci kroků vedoucích zpětně k obnovení naší suverenity a k zachování našeho národního státu na původních křesťanských (křesťansko-židovských) základech;
d/ setrvale podporovat české národní zájmy, jakož i politické subjekty a představitele, kteří tak činí či činit hodlají, a to nikoliv pouze slovy, nýbrž především skutky;
e/ účastnit se nadcházejících eurovoleb a volit v nich subjekty hodlající hájit české národní zájmy, a to i za situace, kdy otázku našeho dalšího vztahu s EU (našeho vystoupení) lze účelně řešit pouze doma a nikoliv v Bruselu. Pouhou reorganizací (navíc blíže nekonkretizovanou) to nepůjde, je to jen pokus zahrát celou záležitost do autu, a to až do doby, až bude na možnou nápravu definitivně pozdě;
f/ přes různé (často i oprávněné) výhrady k tomu či onomu subjektu snažme se ve volbách netříštit zbytečně hlasy mezi větší množství alternativních subjektů, soustřeďme si na subjekty, které mají šanci uspět a které nabízejí systémovou změnu.

Volte každý dle své úvahy, informací máte k tomu dost. Připustíte-li ale svoji neúčastí či chybnou volbou v těchto eurovolbách rozsáhlejší zastoupení ČR v Bruselu eurohujery, ač to neodpovídá názorovému rozložení našeho obyvatelstva, zvětšíte tak již nyní narůstající problémy ČR, Vás a Vašich rodin samotných.

Každý pracuje v rámci svých znalostí na sebe, nad jejich rámec pak na druhé. Máme u nás horší kvalitu zboží, především pak potravin, a to za stejné ceny jako na Západě. Mzdy a platy však třetinové. Něco je tedy v nepořádku. Pojďme udělat první krok k tomu, abychom to společně zastavili! Ztratímeli ale stát, nemůže se nám to podařit. V následném islámském prostředí nám nastanou zcela nové starosti a problémy.

Nemůžeme již promarnit žádnou z dalších příležitostí, jak k tomu došlo v říjnových volbách 2017. Mějme to trvale na paměti a jednejme též podle toho.

Konec

Související články:
Ultimativní požadavek A. Merkelové vůči členským zemím EU na úplné odevzdání jejich suverenity Bruselu (5.díl)
Ultimativní požadavek A. Merkelové vůči členským zemím EU na úplné odevzdání jejich suverenity Bruselu – stále bez reakce našich představitelů – (6.díl)
Lépe později než vůbec ne, ale víme už dnes, jak na to?
Ultimativní požadavek A. Merkelové vůči členským zemím EU na úplné odevzdání jejich suverenity Bruselu – stále bez reakce našich představitelů (4.díl)
Ultimativní požadavek A. Merkelové vůči členským zemím EU na úplné odevzdání suverenity Bruselu – stále bez reakce našich představitelů (2. díl)Jak vzniká sociální necitlivost
Ultimativní požadavek A. Merkelové vůči členským zemím EU na úplné odevzdání jejich suverenity Bruselu – stále bez reakce našich představitelů – (6.díl)

34 komentářů :

 1. Pokud nepujdou České lemri k volbám, tak zanikneme a budeme evropané. Tak si to přál Schwarzenberg

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. nebudeme evropané ale otroci

   Smazat
  2. Naprostá šílenost!
   Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o základních právech lidí afrického původu v Evropě

   https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0239_CS.pdf

   Hlasovali pro - defilé vlastizrádců: Charanzová ANO, Telička ANO, Dlabajová ANO, Petr Ježek ANO, Konečná KSČM, Kohlíček KSČM, Maštálka KSČM, Jan Keller ČSSD, Poche ČSSD, Sehnalová ČSSD, Niedermayer TOP09, Polčák TOP09, Pospíšil TOP09, Štětina TOP09, Šojdrová KDU-ČSL, Zdechovský KDU-ČSL, Svoboda KDU-ČSL.

   Negrizace Evropy a genocida evropských národů!
   bod 23
   žádá Komisi a členské státy, aby s ohledem na stávající právní předpisy a postupy zajistily bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do EU

   Rasový apartheid vůči bělošskému obyvatelstvu Evropy!
   bod L
   vzhledem k tomu, že dospělí a děti afrického původu jsou stále zranitelnější, když jsou zadržováni policií, a v četných případech jsou oběťmi násilí a úmrtí ve vazbě; vzhledem k tomu, že jsou vystaveni rutinnímu rasovému profilování, diskriminačnímu zastavování, prohlídkám a policejnímu sledování v souvislosti se zneužíváním pravomoci v oblasti vymáhání práva, prevence kriminality, opatření proti terorismu nebo kontrol přistěhovalectví;
   bod 16.
   žádá členské státy, aby efektivně reagovaly na zločiny z nenávisti, včetně vyšetřování trestných činů motivovaných předpojatostí založené na rase, národnosti nebo etnickém původu; žádá členské státy, aby zajistily, aby byly trestné činy z nenávisti proti lidem afrického původu zaznamenávány, vyšetřovány, stíhány a sankcionovány;

   Absurdity
   bod O
   vzhledem k tomu, že i když lidé afrického původu v dějinách významně přispěli k vybudování evropské společnosti, přesto velká část z nich čelí na pracovním trhu diskriminaci;

   Černochům se nesmí dát ve škole špatná známka - rasová diskriminace!
   bod K
   Vzhledem k tomu, že vzdělávací systém disponuje omezenými údaji o rasové diskriminaci, nicméně důkazy naznačují, že děti afrického původu v členských státech EU dostávají ve školách nižší známky než jejich bílí vrstevníci a děti afrického původu mnohem častěji předčasně ukončují školní docházku

   Smazat
  3. jen blazen by si podřezal slepici co snaši zlata vejce a nějake svědomi či co tak to už je opravdu dneska chupce a ktere neměla nikdy cirkec svata co vladla před stoletim a dneska by take chtěla jen vovci je nedostatek vic jak u vyrobnich linek

   Smazat
  4. tak duležite je že ji volila ve čtyřka jestli to neni gebls propaganda zebi sudruh kobliha s hungarem orbanom je těžko pochopitelne jestliže tim nechtěji vyhnat davy do ulic na majdan

   Smazat
  5. Lemri jsou nějací choroši-chazaři z talmudu?

   Které řiditel PLB přivedl do Čech a zřídil jim chrám v pavilonu 3, kde jim Lenka Plačková v pátek čte Levity?

   Švancenberk si přál upálit všechny berkuty, proto přivezl na mejdán vyšívací kroužky českých naplňovaček molotovo koktejlů (kárl zná molotova z Vídně, kde ten měl ambasádu vedle hotelu jeho tety, kde jemu dovolovali dělat provozního:
   zval náhradního vůdce proletariátu na šedesátiprocentní smirnovku zdarma a učil se od něj nalévat koktejly) a nikomu neřekl, že je marxist levý. Až teprve za Grünglasse - Zeleňského to začíná vyplývat na povrch.

   Ostatně Molotovov - Skrjábin, Volf Mojsejevič, kterému zfalšovná sovětská historiografie přičítala udmurtské předky se nad mladým padouchem slitoval a opatřil mu kontrakt s NKVD, který mu umožnil hlásit se u CIA za dvojitého agenta a přestat třít bídu v hoteli.
   Tajně, aby Olga nic nevěděla nosil Havlovi zmrzlinové poháry s vodkou. Někdy stačí pár špatných helsinských přátel, aby zničili člověku život.

   Smazat
  6. Pane generále Blaško, gratuluji.
   Na Schwarzenbergi či Hamáčky vůbec nereagujte, to nejsou Češi, jen se za ně vydávají. Bratr Žižka bude mít radost.

   Smazat
 2. Pokud jde o evropské vztahy s Ruskem a Čínou, obvinil západní státy z obrovského pokrytectví. Poukázal na to, že Západ uvaluje na Rusko a Čínu sankce, zakazuje středoevropským zemím obchodovat s těmito velmocemi, ale sám s nimi vesele obchoduje dál, přičemž rozsah obchodů Západu s Ruskem a Čínou rychle roste. „Západní pokrytci využili sankce, aby nás dostali z Ruska a Číny,“ zdůraznil Viktor Orbán. Vyzval proto, aby se středoevropské země vzdaly nesmyslné politiky sankcí a spíše aktivněji rozvíjely obchodní vztahy s Ruskem a Čínou.

  OdpovědětSmazat
 3. Odpovědi
  1. Do Abrahámovy vinice, nebo do Ibrahímovy? Za nádeníky... křížit se s dementy k cílovému IQ 90. Bože, nauč bílé blby býti... myslet za ně budou lepšolidi...

   Smazat
  2. EU je výtvorem organizací jako Bilderberg, Trilaterální komise, Římský klub atd. Hlavním režisérem je CIA. Kašpárky v těhle organizacích dělá evropská aristokracie, oligarchové a CEO nadnárodních korporací.
   Tento konglomerát určuje agendu a směr EU. Poslanci evropského parlamentu hrají roli užitečných idiotů a vytváří divadelní kulisu demokracie.

   Smazat
  3. Velká Británie: The Brexit Party (31,6%) získala o třetinu více hlasů než Konzervativci (7,6%) a Labouristé (16,4%) dohromady!

   Smazat
 4. „Francouzské školy už se otevřeně začínají přizpůsobovat imigrantské kultuře místo toho, aby se imigranti přizpůsobovali kultuře francouzské,“

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Byl jsem v Paříži v roce 2 000
   Vystoupili jsme na náměstí Bastyli s všude lidé z afriky. Na Momtmártru jsem kupoval obrázek u arabů. Jeden krámek muslimský za druhým . A to byl rok 2000

   Smazat
  2. Když budu chtít nakoupit od Arabů, udělám to v Arábii. NAUČME SE NAKUPOVAT OD SVÝCH!

   Smazat
 5. Obchod je obchod. I když přijde Turek do hospody,tak je to host a politika jde stranou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To máte ze Švejka. A ono to v hospodě platí. Ale jenom v hospodě!

   Smazat
 6. Kam kráčí, poznáme až místo GB přijme Kosovo.

  OdpovědětSmazat
 7. Pokud bych mohl a měl příležitost,tak bych Makrelce řekl: Táhni ty svině do hajzlu a neotravuj lidi.Lidi na takovou svini jako jsi ty serou.

  OdpovědětSmazat
 8. Tak naštěstí nejsme sami kdo chce žít ve svém státě Poláci,Maďaři,Rakušané a Italové jsou s námi.

  OdpovědětSmazat
 9. Skvěle Okamura:

  Bruselu se to rozhodně líbit nebude. Okamura prozradil, o co půjde po volbách do Evropského parlamentu:

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201905259989629-bruselu-se-to-rozhodne-libit-nebude-okamura-prozradil-o-co-pujde-po-volbach-do-evropskeho/

  OdpovědětSmazat
 10. „Evropské hodnoty“, je ideologický nástroj, stejně jako „obrana lidských práv“. Těmito pseudohodnotami, chtějí loutkovodiči nahradit skutečné demokratické hodnoty, národních států. Jménem těchto pseudohodnot, které byly postaveny nad státní svrchovanost, byla také rozbombardována a rozložena Jugoslávie.
  V EU, nám jsou nějaké celoevropské pseudohodnoty, dosazovány seshora od EK a očekává se, že se jim národní státy podřídí. Domnívám se, že zde, ve střední Evropě, bychom se mohli na nějakých společných hodnotách dohodnout mnohem snadněji, vycházeje zezdola, od národních států. A na jejich základě, navázat užší, smluvní spolupráci. Takový středoevropský Benelux (?).
  Možná, že tento přístup již naši politici připravují, nebo alespoň neblokují, i když na jeho veřejné vyhlášení, je asi EU ještě příliš dominantní, aby ho nějakým způsobem nerozmetala. P.K.

  OdpovědětSmazat
 11. Dovolím si uvézt několik svých soukromých názorů k právě proběhlým volbám. Vycházím z několika svých postřehů. 40-50% populace politice vůbec nerozumí. Nechápou principy ani souvislosti.Nemají historické, ani ekonomické základy vědomostí a drží se názoru, že jeden, ten jejich hlas nic neznamená. Pak je tady 20-30 procent lidí, kteří sice k volbám občas chodí, ale vybírají si pouze ty, o kterých si myslí, že ovlivňují jejich životy. Paradoxně, v době, kdy nějakých 80% zákonů pouze přejímáme z Bruselu, evropské volby považují za nedůležité. Vždyť českou podobu musejí odkývat ti naši poslanci. Co na tom, že nemají na výběr. Tak že k těm právě proběhlým přišlo volit nějakých 20%. Tuto skupinu bych rozdělil na dva tábory. První je ten, který z EU profituje. Nemusí to být lidi jako Bureš. Stačí se podívat na armádu byrokratů, umělců a jiných příživníků, žijících životem nad jejich skutečné fyzické, nebo duševní možnosti. V reálném životě, kde by museli žít pouze ze svých skutečných dovedností by jejich životní úroveň šla rapidně dolů. Jejich jedinou dovedností je drzé čelo a prořízlá huba. Tak že těmito volbami hájí svůj nezasloužený životní standard. No a pak je tady tábor nespokojených. Ti nemusí být v tuto chvíli bezprostředně ohrožováni, nebo omezováni, ale vidí nastoupený trend, kdy již omezováni, nebo ohrožováni budou.Ten druhý tábor je zatím početně slabší. Mimo jiné i díky tomu, že lidí přisátých na státní vemeno neustále roste. Tím roste i počet zavázaných loajalitou k systému.
  Tak že k proběhlým volbám přišli z drtivé většiny zástupci těchto dvou táborů. Tím byla dosažena volební účast, plus, mínus 20%. Jak jsem uvedl, protože počet zavázaných loajalitou je poměrně vysoký, očekávám výsledek voleb v poměru 2 ku 1 ve prospěch eurohujerů. ANO, ODS, KDU, Piráti a ČSSD na straně jedné, Svobodní, SPD na straně druhé. Pro někoho vítězství, pro někoho prohra. Pro mne jenom logický posun. Vše možná rozhodne budoucí ekonomická krize. Teprve až se okolnosti dotknou konzumu primitivů, tak se tito zvednou a přijdou k urnám. Je ale otázkou, zda to bude k lepšímu, nebo horšímu.

  OdpovědětSmazat
 12. A co můžeme očekávat jiného od našich parlametních,senátních,soudních a vládních přizdisráčůch a vlezpo...ků.

  OdpovědětSmazat
 13. Jak dopadnou volby ale demokratické nebudou ! mají dost času to předělat !

  OdpovědětSmazat
 14. "Když necháte lidi svému osudu, ať se probíjí životem na prý volném trhu, jak umí, co asi dostanete? Liberální demokraty duší a tělem?"
  Skvěle popsáno:Veronika Sušová-Salminen.Argument-Dokáže se Evropská unie ještě změnit?
  http://casopisargument.cz/2019/05/23/dokaze-se-evropska-unie-jeste-zmenit/

  OdpovědětSmazat
 15. Od Německa beru podobné požadavky jako folklór. Po svém sjednocení měli v každém století nějakou tu válku a do konce tohoto je ještě daleko, takže nějakou jistě stihnou vyprovokovat nebo zařídit.

  OdpovědětSmazat
 16. http://svobodnenoviny.eu/vedeli-jste-ze-hlavnim-architektem-bruselske-eu-je-nacista-hallstein/
  https://ulozto.cz/!AB1Ag6ack0mU/nacisticke-koreny-bruselske-eu-pdf
  Stovky nelegálních muslimských migrantů z Afriky Storm letiště Charlese de Gaulla v Paříži Křičel „Francie nepatří francouzům!“
  https://beforeitsnews.com/v3/global-unrest/2019/2518440.html

  OdpovědětSmazat
 17. Když se podíváme na mapu Afriky a na stručnou historii jejích zemí, jedná se v podstatě o stejné příběhy: Nejdříve, obvykle cca v 16. století, je objevil nějaký schopný Brit, Francouz, Holanďan, Němec, Ital. Ti to rozhlásili svým známým, pokud byli bohatí, schopní (nejlépe všeho) a vrátili se zpět na místo. Potom domorodce zpacifikovali a prohlásili se vládci. Tím jim připadlo území, otroci, kteří byli po dlouhá století zajímavý obchodní artikl, s jejich pomocí začali také „hospodařit“; hodilo se vše, počínaje exotickými plodinami, přes nerostné bohatství, vzácné kovy, diamanty apod. A jejich domovské státy bohatly. Ty se svých hostitelů po několika staletích vysávání pustily, až když už nebylo zbytí - obvykle kolem poloviny 20.století.
  Nu a po cca 70 letech tyto slavné státy pociťují opět jistou vyčerpanost, kterou by mohly zmírnit další, méněschopné národy; tentokrát ne směrem na jih, ale na východ: lákavý to, ač zatím ne příliš úspěšný "Drank nach Osten". Know-how, jak demokraticky dojít k cíli, mají taky... Francie sladká, hrdý Albion; a my jsme je milovali, jak praví básník. A.Š.

  OdpovědětSmazat
 18. Jedině svobodná země,nepodléhající diktátu kohokoliv,je zemí s šancí na prosperitu a bezpečnost.Všechny strany,zaprodávající ČR komukoliv,současně ekonomickým okupantům z Bruselu Paříže a Berlína,jsou zrádci a zaprodanci našeho národa.

  OdpovědětSmazat
 19. Upřímné poděkování panu Bakalovi za likvidaci ČSSD a za jeho nenažranost, ani jeden europosranec, dobrá práce.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale, ale, ČSSD spáchala sebevraždu, už když si do čela dala Špidlu, Grose, Sobotku. Hamáčkovo vedení je jen pokračování sešupu. Oni totiž nemají voliče. Kolaboranti s nadnárodními monopoly, přizdisráči na politickém kolbišti, sluhové nedemokratické a protinárodní Evropské unie a kolaboranti se zločineckou organizací NATO.

   Leo

   Smazat
 20. Európska Únia tu vnucuje nejaké hodnoty, ktoré asi v Bruselu majú nejak prekrútené!! Ich hodnotví rebríček je zrejme naruby obrátení. To znamená že Hodnotám EU bežní človek nerozumie, ale rieši svoje vlastné problémi, ktoré mu život prinesie.
  Potom tie voľby vyzerajú že jedno veľké Hlavné mesto poráža okresy, kde počet voličov nestačí si presadiť svoju vôlu.
  A doslova to vyzerá že jedno mesto z cca 400 000 voličmi poráža okresy, kde príjde voliť cca 22 000 alebo 15000 voličov. Preto sa nečudujem že zo 79 okresov 31 okresov volilo, a skončili druhí, zatial čo 28 okresov volilo a doslova vyhrali voľby do EU. A 9 okresoch vyhrali voľby a nemajú zastúpenie v Bruseli vôbec.

  Ako chcú budovať Európsku identitu, keď tu je zmes národov, a nároností, zo svojou vlastnou historickou skúsenosťou.
  Ich predstava je že krajnám ktoré nekolonizovali ako Rakusko-Uhorsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Albánsko, ktorím v minulosti západ bránil založiť kolónie, alebo iba manofaktúri, bránili, a teraz ten isti Západ znova vnucuje svoje koloniálne dedictvo národom Balkánu, a Rakúsko-Uhorska.

  Aké vzory máme prebrať z Afriky?? ETIÓPSKY (DERG) a vzor bi mal biť MENGISTA HAILE MARIAM??, alebo Angolu (MPLA) MOVIENT POPULAR LIBERATION ANGOLA, a Augustina Neta?? alebo BENIN (PRPB) REVOLUČNÁ STRANA ĽUDIA BENINU?? Z Ameriky KUBA FIDELA KASTRA?? NIKARAGUU (FSNL) Venezuelu MADURA?? a Bolíviu Moralesa?? Ktoré vzory vlastne máme prebrať, keď o ich kolonálne dedictvo vôbec nestoíme. Ako sa integruju obyvatelia Rwandi a Burundi v Európe, keď medzi nimi prebieha kmeňová vojna.
  To chce Brusel aby sme prijali utečencov z Krymu asi 900 000 Rusov, z Južného Osetínska 30 000 Juho Osetincov, z Podnesterska 200 000 Rusov, z Náhorného Karabachu 40 000 Arménou, Zo Severného Cypru (SCTR) 100 000 Cyperských Turkov, a 200 000 Cyperských Grékou?? Z Kosova 50 000 Srbov Z Abcházska 60 000 Abcházscov??

  OdpovědětSmazat
 21. ANO federalizaci Evropy a NE nacionalistickým sráčům typu Salvini, Orbán nebo rusofilní náckoidní debilové kolem SPD

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.