Reklama

pátek 10. května 2019

Ústavní soud ČR potvrdil svůj politický status, když poskytl další důkaz o své podjatosti. Na druhou stranu vydal návod, jak beztrestně odmítat klienty z USA a jejich „spojence“ (1/2)

10.5.2019  Agentura EXANPRO
Specifická analýza a hodnocení (13058)
O velmi zavádějící výstup v médiích se postaral Ústavní soud České republiky, když ve svém rozhodnutí ze dne 17 dubna 2019 zveřejněném 30. dubna 2019 konstatoval, že provozovatel ostravského hotelu s názvem Brioni Boutique byl oprávněn na vstupních dveřích hotelu vyvěsit nápis:

„S platností od 24. 3. 2014 neubytováváme občany Ruské federace. Důvodem je anexe Krymu. Služby našeho hotelu mohou využít pouze ti občané RF, kteří se podepíší pod prohlášení, ve kterém vyjádří svůj nesouhlas s okupací Krymu, který odporuje všem normám, které by měly platit v 21. století. Váš hotel Brioni Boutique.“

Uvedené prohlášení, které měli podepsat výhradně hosté z Ruské Federace, mělo následující znění:

„Prohlašuji tímto, že nesouhlasím jako občan Ruské federace s okupací Krymu, který odporuje všem normám, které by měly platit v 21. století. Jméno a příjmení, adresa a podpis.“

Ústavní soud (ÚS) svým rozhodnutím reagoval na ústavní stížnost provozovatele hotelu, jenž nebyl spokojen s verdiktem Nejvyššího správního soudu (NSS). ÚS své rozhodnutí shrnul do závěru, že rozsudkem NSS ze dne 28. června 2018 byla porušena svoboda projevu stěžovatele zaručená v čl. 17 odst. 1 a 2 ve spojení s právem podnikat podle čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Rozsudek NSS se proto ruší.

ÚS své rozhodnutí (nález) odůvodnil v několikastránkovém elaborátu klamným a zpolitizovaným způsobem, čímž už poněkolikáté zpochybnil svou odbornou a morální způsobilost jako nejvyšší soudní instance (shrnutí problematických bodů dále v textu).

Ústavní soud České republiky opakovaně prokazuje, že pokud řeší kauzy spojené s Ruskou federací nebo jejími občany, přikloní se vždy bez racionálního a spravedlivého vysvětlení na tu stranu, která je vůči ruským subjektům v opozici. Pokud by to bylo ve jménu spravedlnosti a v souladu s českým právním řádem obhajitelné, nebylo by možné nic namítat. Avšak postup ÚS je natolik absurdní, že není možné hovořit o nezávislém soudu, nýbrž o soudu politickém, jenž se řídí podle politického trendu Západu, a nikoli spravedlivým čili nestranným přístupem v posuzování jednotlivých kauz. Novodobá a příznačná přezdívka pro ÚS ČR je „mainstreamový soud“.

ÚS se již nechvalně a „velkolepě“ proslavil v kauze ruského občana Jevgenije Nikulina, jež přerostla v nevídaný komplot výkonné a soudní moci. Dosud to ale nikoho z českých zákonodárců netrápí. Morální i právní pokles ÚS v uvedené záležitosti je podrobně rozebrán v produktu 11100, ve kterém jsou uvedeny odkazy na další analytické produkty spojené se zmíněnou kauzou (první výstup k tomuto komplotu byl na stránkách EXANPRO zveřejněn v březnu 2018). Na konci dokumentu jsou uvedeny investigativní otázky, které už jenom svým obsahem dokládají pochybení ÚS v kauze „Nikulin“.

Nejnovější kontroverzní rozhodnutí ÚS v souvislosti s hotelem Brioni Boutique provozovaným společností GOLDEN GASTRO SERVICE (s. r. o.) je podle analytického nálezu* jak falešné, tak neúplné – absentuje v něm komplexnost zkoumané záležitosti. Před podrobnějším rozborem pochybného rozhodnutí ÚS předkládáme shrnutí problematických bodů:

A) ÚS klamným způsobem interpretoval zmíněné články Základní listiny práv a svobod (ZLPS), přičemž úmyslně do svého objasnění nezahrnul jiné články ZLPS, které se ke zkoumané problematice vztahují.
B) ÚS mylně dokladoval, že provozovatel hotelu chtěl svým činem pozitivně ovlivnit chování druhých, ale už nezkoumal, proč si provozovatel vybral pouze občany Ruské federace, když mnohonásobně více prokazatelných prohřešků proti mezinárodnímu právu je za posledních 20 let na straně západních států.
C) ÚS klamně konstatoval, že jednání provozovatele bylo racionálně odůvodněno a že nebylo nenávistné ani zasahující do důstojnosti spotřebitele.
D) ÚS nezkoumal, co chtěl provozovatel hotelu provést s prohlášeními ruských hostů, ve kterých požadoval uvedení osobních údajů včetně podpisu.
E) ÚS dospěl k falešnému závěru, že státní příslušnost není zakázaný diskriminační důvod.
F) ÚS si ve svém odůvodnění několikrát protiřečí, a to především ve vztahu slov „svobodný projev“ versus „ovlivňování“ a „nepřímý nátlak“.
G) ÚS si plete soudnictví s výkonnou politikou státu, když se své odůvodnění snaží opřít o zahraniční politiku ČR a o politiku EU. Navíc členské země EU již několikrát porušily mezinárodní právo (blíže viz odůvodnění problematických bodů), čímž se stávají nespolehlivými garanty v určování toho, co je správné, a co nikoli.

Před rozborem uvedených bodů je vhodné doplnit několik poznámek:
Ústavní soud rozhodoval v tříčlenném senátu složeném z předsedy senátu Vojtěcha Šimíčka, soudce Ludvíka Davida a soudkyně Kateřiny Šimáčkové.
Soudce Ludvík David nesouhlasil s výrokem ani s odůvodněním rozhodnutí (nálezu) a pod rozhodnutí senátu přidal své písemné oponentské stanovisko.
Nález Ústavního soudu a jeho odůvodnění je zvláštní „román“, který stojí za přečtení, neboť se jedná o vzorový vhled do myšlení ústavních soudců a ukázku jejich vědomí a svědomí (viz doplnění v části „Závěr“ v navazujícím produktu 13059). Slovo román je použito záměrně, protože při čtení není vždy jasné, zda se jedná o beletrii, anebo o soudní nález z reálného života (viz též text ÚS pod názvem „I při podnikání je zaručena svoboda projevu“).
Po kauzách „Nikulin“ a „Hoteliér“ (aktuální případ) se tak již pět ústavních soudců zpronevěřilo svému nezávislému a nestrannému poslání, a to jen kvůli politickému trendu Západu, kterému se stále více podřizujeme, aniž bychom zkoumali za využití všech státních institucí (včetně zpravodajských služeb*), zda je tato politika správná a pro Českou republiku prospěšná.
Mezi spornou pětici ústavních soudců patří soudci Jan Musil (odstoupil v lednu 2019), Jan Filip, Jaromír Jirsa, Vojtěch Šimíček a Kateřina Šimáčková. První tři soudci se dopustili prokazatelné machinace v kauze „Nikulin“, a to nikoli kvůli obsahu svého rozhodnutí, ale kvůli způsobu jeho provedení (viz níže). Další dva soudci pak z důvodu svého politického přesvědčení upozadili v kauze „Hoteliér“ své odborné vědomí a soudnické svědomí.
V kauze „Nikulin“ museli o jejím pozadí vědět také předseda ÚS Pavel Rychetský a jeho dva zástupci: místopředsedkyně Milada Tomková a místopředseda Jaroslav Fenyk. /////

Pro lepší objasnění pozadí kauzy „Nikulin“ zveřejňujeme upravené investigativní otázky z produktu 11067 „Průkazné důkazy o narušení nezávislosti Ústavního soudu ČR“, který byl publikován v dubnu 2018.

Formulace investigativních otázek pro Ústavní soud je následující:
1) Proč ÚS zveřejnil své rozhodnutí o zamítnutí stížnosti Jevgenije Nikulina až po zahájení jeho transportu do USA, a tedy až po rozhodnutí ministra Pelikána o jeho vydání americkým úřadům?
2) Na základě čeho rozhodl ministr Pelikán o vydání Nikulina do USA, když podle usnesení ÚS platil odklad vykonatelnosti takovéhoto rozhodnutí?
3) Kdo z výkonných politiků oslovil v době od 25. do 29. března (případně dříve) Ústavní soud?
4) Kdy ministr Pelikán obdržel od ÚS informaci o zamítnutí stížnosti Nikulina?
5) Proč ÚS zveřejňoval na Twitteru informaci o svém rozhodnutí o zamítnutí Nikulinovy stížnosti 30. března ve tři hodiny ráno (v té době byl Nikulin v polovině své cesty do USA), když usnesení o rozhodnutí ÚS je datováno k 27. březnu?
6) Pokud připustíme, že soudci ÚS se usnesli o zamítnutí stížnosti 27. března, tak se poté musíme ptát, proč tak činili v ten samý den, kdy na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR řečnil americký politik Paul Ryan, jehož hlavním a později zveřejněným cílem návštěvy ČR bylo zajistit úspěšnou extradici Nikulina do USA?
7) Uvědomovali si soudci ÚS, že jejich rozhodnutí učiněné v době návštěvy Paula Ryana může mít politický charakter, anebo to přímo věděli?
8) Proč ÚS nerozhodoval o zamítnutí stížnosti Nikulina v jiném časovém období než právě ve dnech, kdy do Prahy přicestoval třetí nejvyšší ústavní činitel USA?
9) Usiloval někdo z ústavních soudců o rozhodnutí v jinou přijatelnější dobu než ve dnech návštěvy Ryana v Praze?
10) Bylo usnesení ÚS učiněno skutečně 27. března tak, jak je v dokumentu datováno, anebo později s uvedením dřívějšího data s cílem sladit papírovou činnost ÚS s činností výkonných politiků, v tomto případě ministra Pelikána?
11) Proč nikdo z ústavních soudců nechce přiznat narušení nezávislosti ÚS, když byla činnost ÚS spojena s rychlým politickým rozhodnutím ministra spravedlnosti? (Ministr spravedlnosti je výkonný politik, není soudce, a proto má jeho rozhodnutí vždy politický charakter.)
To jsou základní otázky, na které je pro ÚS vzhledem k jeho nešikovnému a podřízenému jednání složité uspokojivě odpovědět. Otázky pomáhají doložit, že soudci ÚS nejednali nezávisle a nestranně tak, jak jim ukládá ústavní zákon. Stejně tak se ukazuje, že zákonodárný sbor neplní svou funkci ve skutečně závažných případech, mezi které bezpochyby patří právě tento popisovaný výkon Ústavního soudu ČR.

Pozadí extradice Jevgenije Nikulina do USA má pouze dvě varianty, přičemž obě jsou protiústavní:

a) Mezi USA a ČR byla předem učiněna utajovaná dohoda, přičemž Američané věděli, kdy bude uskutečněno rozhodnutí o ústavní stížnosti Nikulina, a věděli také, že jeho stížnost bude odmítnuta. Proto do Prahy dva dny před rozhodnutím ÚS jakoby nečekaně přijíždí Paul Ryan, aby zde na půdě Parlamentu ČR sehrál divadlo o velkém spojenectví mezi USA a ČR a „dohlédl“ na úspěšnou extradici Nikulina do Spojených států amerických.
b) Američané využili politickou situaci s vyhošťováním ruských diplomatů z ČR (březen 2018 v souvislosti s kauzou otravy ruského dvojitého agenta* Sergeje Skripala) a vyvinuli nátlak na českou vládu k dalšímu příspěvku v „boji“ proti Ruské federaci. K tomu do ČR narychlo posílají Paula Ryana. Premiér Andrej Babiš a ministr spravedlnosti Robert Pelikán se tlaku podvolují a spěšně po dohodě s Ústavním soudem vyhovují politickým požadavkům USA.

Přes všechno výše uvedené je zajímavé, že se Ústavní soud na Twitteru v exponované době v březnu 2018 chlubil, že jeho předseda Pavel Rychetský je podle blíže nespecifikovaného průzkumu veřejného mínění nejdůvěryhodnějším ústavním činitelem v ČR.

Pokud si připomeneme znění slibu soudců Ústavního soudu, kde slibují, že budou chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občana, řídit se ústavními zákony a rozhodovat podle svého nejlepšího přesvědčení nezávisle a nestranně, tak se musíme ptát, jaké mají nyní soudci ÚS a zvláště jejich předseda svědomí a co si myslí o své cti po kontroverzních kauzách „Nikulin“ a „Hoteliér“.

Podrobné objasnění problematických bodů v kauze nazvané „Hoteliér“ je obsaženo v navazujícím produktu 13059 (připravováno ke zveřejnění).

* Definice termínů a stručný popis zpravodajských organizací jsou objasněny v produktu „ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK – sjednocená verze“.

Zpravodajský produkt 13058
Specifická analýza a hodnocení
© 2019 Agentura EXANPRO

54 komentářů :

 1. Celé se to točí okolo jednoho odstavce antidiskriminačního zákona, který za určitých podmínek dovoluje "diskriminační" chování, které za těchto podmínek není diskriminační.

  Prvně je třeba říci, že zákon chrání váš světový názor, na něj máte nezadatelné a nezcizitelné právo. Jestliže je součástí vašeho světového názoru určitý žádoucí cíl, který je objektivně odůvodněn a tudíž legitimní, můžete použít přiměřené a nezbytné prostředky k jeho prosazování, uplatňování.

  Soud v takovém případě zkoumá splnění těchto tří podmínek. Jestliže zastáváte určitý legitimní světový názor, máte právo jej přiměřenými prostředky prosazovat.

  Soud zkoumal legitimnost "názoru, že anexe Krymu byla protiprávní", a shledal, že takový názor je legitimní, v souladu s aktuální demokratickou politikou státu.

  Soud zkoumal přiměřenost uplatňování tohoto světového názoru, prostředků, kterými byl uplatňován, a shledal, že prostředky byly přiměřené. Zejména v tom smyslu, že nedošlo k přímému ohrožení jiného chráněného zájmu.

  Jde o konflikt mezi právem na světový názor a právní úpravou podnikání, zejm. diskriminace zákazníků, uživatelů služby. Zastáváte-li legitimní světový názor, zákon vás nemůže nutit jej v sobě zcela zapřít, a dává vám možnost přiměřeně jej uplatňovat.

  Ve stejném smyslu byste např. mohli odmítnout Čínské turisty a požadovat prohlášení o nesouhlasu s okupací Tibetu, a znovu by se zkoumala legitimita názoru.

  Zákon vám jednoduše ponechává určitou svobodu pro skutečné "dílčí politické" akty v rámci vašeho vlastního soukromého majetku, i přesto, že je to majetek používaný k podnikání. Podnikáním se vaše dispozice omezuje ve velké míře, stále je vám však ponechána určitá minimální míra názorové autonomie, kterou byste mohli uplatňovat např. ve svém vlastním domě anebo bytě. Zde rovněž rozhodujete zcela dle svých vlastních preferencí, komu umožníte vstup, a nemůžete být nucen jednat proti svému přesvědčení.

  Že šlo o občany Ruské federace může být dost dobře jen shoda náhod, stejná kauza ve stejném obecném teoretickém smyslu se mohla objevit u občanů kteréhokoliv jiného státu, jemuž je vytýkána nějaká politická aktivita, kterou je možno obecně považovat za nespravedlivou.

  Kladný výstup je, že zákon vám každému ponechává určitou názorovou svobodu, a to i v oblasti podnikání, jenž je v tomto smyslu obecně limitovaná.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zapomněl jste na Listinu základních práv a svobod. Svoboda projevu je o vyjádření se a ne o nucení někoho přijmout můj názor. Nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá (podepisovat prohlášení, jinak nebude ubytován). A ten dům a byt, to už je mimo mísu - to je o právu na soukromí a tam si už ani nemusíte vyvěšovat žádnou ceduli a můžete se svobodně rozhodnout, koho si tam pozvete. To už je míchání hrušek s jablky: soukromý prostor a prostor, kde se poskytují veřejné služby přístupné všem. Také jste zapomněl, že nikdo nemůže být nucen k tomu, aby vyjádřil svůj názor, který si může nechat pro sebe. Tady jsou Rusové bráni jako rukojmí kvůli politice své vlády. Moc by mě zajímalo, pokud by to samé začali dělat hoteliéři kvůli politice USA, Velké Británie, Francie apod. a není snad nutné uvádět případy porušení mezinárodního práva těmito státy. Za politiku svých vlád přece neodpovídají občané, anebo je chcete tímto způsobem vychovávat a ovlivňovat volby - ono by to ani nešlo, ale vidíte už z toho máme ovlivňování voleb, na což ÚS také zapomněl, ale přitom píše o působení na občany, kteří mohou politiku ovlivnit. Ale jak ovlivnit? No přece volbami, demonstracemi a stávkami. Jak to, že najednou tohle ovlivňování nikomu nevadí? Proč tedy pořád mluvíme o ruském vměšování a sami se snažíme o něco podobného. Více k problematickým bodům ÚS v druhém dílu. S úctou Jiří Wagner

   Smazat
  2. Že nedošlo k "přímému ohrožení jiného chráněného zájmu" je samozřejmě lež, protože každý má právo na důstojnost a svobodu názoru a uvedená podmínka hotelu nebyla nic jiného, než forma vydírání. Sice zákazník mohl jít do jiného hotelu, ale tam mohlo být třeba plno. Kdo poskytuje veřejnou službu, tak ji nemůže poskytovat tak, že bude zákazníky kádrovat, co si myslí a když si myslí něco jiného než on, tak že je bude nutit odvolávat svůj názor, nebo je zesměšňovat, nutit aby mu zatancovali nebo odříkali básničku, nebo kdo ví co. Soudci ÚS to musí vědět, čili vědomě porušili Ústavu v zájmu politické ideologie nebo společenského prospěchu. Nevím ale, jestli je možné na soudce ústavního soudu podat žalobu.

   Rudý škorpión

   Smazat
  3. Vnucování jakéhokoli "legitimního světového názoru" je násilí odporující Listině základních práv a svobod, která je součástí naší ústavy. Ústavní osud prokázal, že je sestaven z lidí smýšlejících nedemokraticky, fandících násilí a prosazujících jen jeden jediný správný "legitimní světový názor".

   To už tady bylo a my to vycinkali klíči. Teď se nám to prostřednictvím Ústavního soudu vrací. Už aby paní Benešová v té zatratcené justici udělala pořádek a vnesla tam princip osobní odpovědností soudce, včetně těch ústavních!

   Pan hoteliér má hotel na Stodolní. Ať si dá raději pozor na hmyz a zvířátka v kuchyni a na pokojích. Tak ať si klidně honí rusy i šváby.

   Smazat
  4. Legitimní světový názor - no to je opravdu gól. Byla zde zmínka o Stodolní - to je ostravský fenomén, na který mohou být velmi odlišné názory (slušně řečeno). Hotel Brioni (přes svoji historii) je toho součástí. To, že tento hotel není pro každého, mě nepřekvapuje. Dokonce jsou i tací, kteří celou Stodolní bůhví proč nemají rádi, místně příslušné policisty nevyjímaje. Koho normálního by napadlo řešit Stodolní napalmem, ale to tady taky občas zaslechnete - zjevně nelegitimní názor, že ?

   Smazat
  5. Nerozumím, nebo lépe rozumět nechci. Diskriminace podle pohlaví, rasy, víry a národnosti by snad neměla být povolena. Chápu okolnosti jako možnost ohrožení násilím, infekcí, zbraní či diagnozou atp, ale o to zde nešlo. To třeba soukromý holič, taxikář či instalatér neobslouží černocha ? No to snad ne.

   Smazat
  6. 10. května 2019 16:35 kecy v kleci

   http://dfens-cz.com/analyza-homosexualni-manzelstvi-neni-svoboda-nybrz-zakaz-nesouhlasit/

   Smazat
  7. Byla to diskriminace podle národa a státní příslušnosti. Že to Ústavní soud rozhodl politicky, je evidentní. Je to ale špatně - žádný živnostník nesmí rozhodovat koho obslouží a koho ne podle toho, zda obsluhuje Žida nebo Rusa nebo Američana. Každému z nich může dát podepsat vyjádření, hanící vlastní stát a podle Ústavního soudu je to zcela oprávněný postup. Nicméně je to postup špatný a nepochybuji o tom, že soudce Šimíček bude v případě nesouhlasu s jednáním státu Izrael těžce hledat způsob, jaký paragraf na své rozhodnutí napasovat.

   Smazat
 2. Tohle je totální výprask! Toto by mohlo v konečném důsledku vést až k občanské válce!
  Ústavní soud udělal pravý opak toho, od čeho tady je!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hlavně je to totální kravina. Kdo si může dovolit rozdělovat zákazníky politicky v dnešní době nadměrné spotřeby, kdy je boj o zákazníka bojem o přežití podnikání.

   To je první menší blbost a druhá kardinální blbost, že kdyby to prošlo tak se rozbije právní řád kousky a každý začne dělat co chce a povede to k rozkladu a chaosu. O to má zájem státní elita USA, aby se zachránila na rozpadu a zničení Evropských států. Je hned jasné za koho, který soudce kope, takhle se odhalit, myslel jsem, že soudci mají vyšší IQ.

   Smazat
 3. Mám takový dojem, že v ÚSTAVĚ je zaručena SVOBODA PROJEVU, ale není tam snad ani zmínka o nějakém LEGITIMNÍM SVĚTOVÉM NÁZORU.
  Ještě by měl ÚSTAVNÍ SOUD definovat co je LEGITIMNÍ a co NENÍ LEGITIMNÍ SVĚTOVÝ NÁZOR!

  Vše je v lidech, Jaké lidi máme ve vedení, takový máme stát. Je na místě LEGITIMNÍ otázka: JSME JEŠTĚ VŮBEC PRÁVNÍ STÁT?

  Spíš to vypadá, že co státní zaměstnanec (včetně úředníků), to politik. A to na všech úrovních - od shora až dolů (a nebo naopak).

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon

   § 7, odst.1 Diskriminací není rozdílné zacházení z důvodu pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru ve věcech uvedených v § 1 odst. 1 písm. f) až j), pokud je toto rozdílné zacházení objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné. Ustanovení § 6 tím není dotčeno.

   Světový názor spadá do svobody myšlení a svědomí. viz Listina, Článek 15,
   (1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena.

   Smazat
  2. no jo ale už nikde není zaručena svoboda po projevu !!!

   Smazat
  3. pro 18.13
   Je vámi uvedený: 198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon nedílnou součástí Ústavy?
   Jestli ne, tak jeden o voze a druhý o koze.

   Smazat
  4. pro 18.13
   Pane, snažíte se obhajovat neobhajitelné a snažíte se manitulovat s jinými. 19.45 má pravdu, on o voze a vy o koze. udělejte si revizi ve svých myšlenkách

   Smazat
 4. My vždycky založíme nějakou instituci se vzletným názvem, aby v ní vyvolení mohli bez zábran realizovat úmysly těch, či oněch. Kdyby měla takovéhle krytí bývalá totalita, tak jí nebylo v podstatě co vytknout, všechno by tzv. "hrálo". Svobodná Evropa by se mohla jít bodnout.

  OdpovědětSmazat
 5. Pokud Ústavní soud neplní svou funkci vymezenou Ústavou a ještě podvodně a svévolně datuje svá rozhodnutí, jeho rozsudky porušují zákon a občané ČR nejsou povinni se jimi řídit.


  JUSTIČNÍ MAFIE DEMASKOVÁNA

  Také to ukazuje, že prezident Zeman asi skutečně překazil plány justiční mafii ve složení Baxa, Šimíček (zodpovědný za paskvil v článku) a Rychetský. Tuto tři chtěli obsadit pozice předsedů Ústavního, Nejvyššího a připravované Soudcovské rady. Zeman ovšem do čela Nejvyššího správního soudu jmenoval soudce Mazance a odmítl žádost soudce Baxy. Teprve poté přišel Baxa s pohádkou, že před rokem a půl (!) ho Zeman uplácel a hned přispěchal s pomocí i Šimíček. Opravdu Baxa rok a půl držel basu, když byl údajně uplácen? Poté v rozhovoru Baxa lavíroval a tvrdil, že to nebyl nátlak, bylo to jen takové naznačení. Aha, takže jde o slovíčkaření, co bylo a nebylo naznačení. Faktem ovšem je, že soudci Zemanovi nevyhověli. Takže buď Zeman naznačoval velmi slabě, anebo si to po roce a půl pánové vymysleli. Proč se neozval žádný jiný soudce? Máme věřit zrovna těmto dvěma?

  Kromě toho Zeman to nemohl zařídit, protože další ústavní soudce bude jmenovat až jeho nástupce. Musel by někdo ze soudců odstoupit. Což měl kupodivu v plánu pouze Rychetský! Čili indicie ukazují spíše na to, že pánové Baxa, Šimíček a Rychetský jsou justiční mafiáni a plánovali si mezi sebe rozdělit soudy a Zeman jim to narušil, načež první dva veřejně lhali a očernili ho.

  OdpovědětSmazat
 6. Lide bdete!

  https://zpravy.aktualne.cz/domaci/pripominka-tech-kteri-se-po-osvobozeni-ze-svobody-radovat-ne/r~5dd038fc733411e98a200cc47ab5f122/

  OdpovědětSmazat
 7. Justice coby ta zaba na prameni se pomalu (nebo rychle?) blizi vyrokum “soudu” treti rise.....

  OdpovědětSmazat
 8. viz též
  http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/8098-omyly-nebo-lzi-ustavniho-soudu

  OdpovědětSmazat
 9. Zajímalo by mne, jak v hotelu zjistili, co si ti Rusové myslí a jak je to závadové, že je vykázali? Nejde tady o převratný objev tajných služeb současného režimu? Takový jejich agent se na někoho podívá a hned vidí, co si myslí o ústavním soudu a poměrech tady v republice. Samozřejmě má služební povinnost to zapsat a na patřičných místech udat. Soudy budou odsuzovat k trestům mnohaletého vězení za to, co si oni myslí, že si někdo myslí, aniž se přiznal a nějakým činem to dokázal. Čeká nás skvěla budoucnost ve svobodě a lidských právech na zvůli dědičně vládnoucích monster.

  OdpovědětSmazat
 10. https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/na-ostrove-kanibalu-jedli-vezni-lidske-maso-donutily-je-k-to/r~aee10d48851e11e89f80ac1f6b220ee8/

  OdpovědětSmazat
 11. Dle mého názoru jsou na ústavním soudu ústavní blci, kteří by se mněli léčit v Bohicích nebo v Dobřanech. Doufám, že tato blbost bude pokračovat i při návštěvě veřejných činitelů z Ruské federace. Pokud na hranicích nebo na letišti nepodepíší podobný blábol nebudou vpuštěni do země zaslíbené dnešním idiotům zvané Česká republika.

  OdpovědětSmazat
 12. Pěkný článek na Aktualne, kde jsou shrnuty podstatné důvody, které vedly k rozhodnutí.

  citace
  Je to možná důležitější rozhodnutí, než se na první pohled zdá: rozšiřuje totiž pole svobody pro všechny a dává také větší šanci podílet se na věcech veřejných, na možnostech ovlivňovat politiku. Nutí stát respektovat odlišnosti jednotlivců. A mimoděk také ukazuje, že jednotlivec může něco dělat i proti bezpráví, které se děje tisíc kilometrů od něj.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak to je paráda. Zítra jedu nakupovat do SRN mám to cca 20 km . Doufám ,že mě v obchodech nebude ústavně někdo nutit podepisovat nesouhlas s dekrety presidenta Beneše a tak. To bych se ze samé svobody asi pos.. vzteky a něco provedl. Bredy

   Smazat
  2. Bredy Já tam jedu v pondělí mám to o 20 kiláků dál ale nic jim nepodepíši.

   Smazat
  3. Jak to ty mudrlante 20:13 víš, že se tisíc kilometrů od tebe děje bezpráví? Není to náhodou naopak a ty jsi šiřitelem zla a bezpráví?

   Smazat
 13. 16:35 (popř. i 20:13), sdělte mi prosím zda je, podle vašeho, legitimním politickým názorem, že:
  a/ bombardování Srbska bylo porušením platného mezinárodního práva
  b/ kapitalismus jako společenský systém je nemorální
  Děkuji předem JiH

  OdpovědětSmazat
 14. Je to ten soudce Šimíček co nařknul spolu s Baxou prezidenta Zemana ,že chce ovlivnovat soudy ?Určitě ano.Je to poměrně mladý člověk ,prý havlista.Naše soudy jsou nezávislé?Cha,cha cha

  OdpovědětSmazat
 15. Nejsme jako oni...

  OdpovědětSmazat
 16. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 17. Jsem rád, že tak ÚS rozhodl. Nejde o ty rusáky ale budu zvědav až zas nějaký vlastenec či doktor odmítne službu nějakému muslimskýmu hovádku. Na druhou stranu se těším, až vy, co jste zastánci těch rusů se budete prát za práva afričanů. Dvojí metr je na NR celkem normální, co?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Prokázal jste mimořádný stupeň hlouposti a nenávisti. Nová republika má, na rozdíl od české vlády, Evropské unie či administrativy USA jen jeden metr. Vaše trapné podsouvání a nelogické vývody snad platí v "pražské kavárně", ale pro většinu lidí myslících s citem pro spravedlnost jsou vaše blábly jen úsměvným zpestřením sobotního dopoledne.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. Dvojity metr vzít na tebe.A pořádně te přetáhnout.A kdyby jsi přišel ku mně do hospody,tak ti nenaleju,protože smrdíš.To vís,kazdej nějak smrdi a kazdy si něco myslí.To je právo.

   Smazat
  4. Ne pane Václave! Vy mu dovolíte vlézt ne tenhle server, až Vám podepíše, co Vy od něj budete považovat za správný názor. Jinak bude smazán a pak ať si bláboli ocenzuře:-). Tady přeci vůbec "nejde o Rusáky,vy zástanci rusů", ale o zákon reciprocity.

   Smazat
  5. Pro pana Dvořáka a ostatní. Proč sem pletete USA zájmy a podobně. To máte ty klapky na očích tak špinavé? Já na rozdíl od Vás nejsem nikterak angažovan v politice a mě jen vadí ta hloupost blbečků i vaší myšlenky, co chce jen tkzv. Havlismus ve prospěch všeho Ruska. Přece toho soudce od ÚS nebudu masakrovat, když jeho rozhodnutí má širší význam jako ukázka jak ukázat pěst Bruselu

   Smazat
 18. Ústavní soud jako instituce byl zakotven i v Ústavě ČSSR, ale nebyl nikdy zřízen. Při jednom semináři výuky "státní právo" někdy v roce 85-86 jsme probírali význam tohoto institutu a padla otázka proč tedy není zřízen. Přednášející velmi lapidárně odpověděl že "by musel pouze potvrzovat rozhodnutí příslušných státních orgánů a soudů a proto není nutná jeho faktická existence". Až nyní mi dochází jaká to byla velká pravda. Tento Ústavní soud je sice zřízen, ale jeho hlavní úkol je plnit, nebo potvrzovat především zájmy těch co stojí někde v pozadí, ale přitom vládnou. Nález ÚS podepsaný soudcem Šimíčkem to jen potvrzuje.

  OdpovědětSmazat
 19. Už to vidím, jak před volební místností se (např. ve škole) se postaví ředitel a jeho svěřenci a příchozí voliču budou podepisovat prohlášení, že nesouhlasí s určitými stranami . Pokud nepodepíší nebude jim umožněn vstup do budovy. Žijeme "ve skvělé době debilů".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tebe vzdy do skoly pusti, protoze chodis do pomocne a tam se zadna inteligence nepredpoklada.

   Smazat
  2. 1O:34 Ten výše, už má školu za sebou. Ale ty blbe vypadáš na absolventa vyšší pouliční.

   Smazat
 20. Chápu to tak, že každý majitel, čehokoliv, hotelu či veřejného
  záchodku, bude určovat který světonázor je ten správný.
  Jak k tomu, ve světle všech těch "lidských práv", přijde ten
  co má jen své ruce.
  Nemůže nějakou vývěskou zabránit, aby mu do bytu nevstupoval
  exekutor či pán domácí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kolego, ten co má jen své ruce, to právě bude všechno podepisovat. Nic víc se vod něj nečeká už nějakej ten pátek.

   Smazat
 21. Vašnosti, a vo jakym ústavu je tu vlastně řeč ? Vyhnul bych se tomu velkym obloukem.

  OdpovědětSmazat
 22. Všichni soudci ústavního soudu studovali za bývalého režimu a zastávali na různých místech v tehdejší době různě odpovědné funkci a byli nejspíš i členy KSČ, nebo aspoň SSM, nebo byli hodně aktivní, aby mohli zastávat vysoké funkce. Jejich rozhodnutí o tom, že je správné Ruské turisty kádrovat podle toho, zda souhlasí nebo nesouhlasí s připojením Krymu k Ruské federaci je ukázkou toho, že ústavní soudci mají strach, aby na ně Americké velvyslanectví prostřednictvím novinářů nevytáhlo nějakou tu funkci, nebo rozhodnutí, které učinili za doby před rokem 1989. O nezávislosti v této věci nemůže být ani řeč, protože sami ústavní soudci přesně vědí, že toto jejich rozhodnutí je mimo mísu a je poplatné dnešnímu totalitnímu režimu, kterého oni jsou součásti. Je to hnus velebnosti a jdu blejt!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bylo by dobře tuto věc předat Evropskému soudu pro lidská práva a hned by jsme viděli jestli tady vládne fašismus. A to vládne.

   Smazat
  2. 14:24
   To byl opravdu dobrý kandský žertik, dopadlo by to jako osouzení těch kteří hájili svůj stát a těch kteří humanitárně tento stát napadli. Sni dál své hloupé sny.
   Václav

   Smazat
 23. Rozhodnutí Ústavního soudu ve věcech hotelu Brioni v Ostravě mne naplnilo téměř jistotou, že v tomto státě opravdu nalézt spravedlnost je velice obtížné, ne-li nemožné. Výrokem ústavního soudce jsem pozbyl poslední zbytky jakékoli důvěry v náš soudní systém ! A nepochybně se připojím k těm, kteří tvrdí, že je možné si u nás objednat trestní stíhání, když je možný takový paskvil z pera soudu ústavího !

  OdpovědětSmazat
 24. Bohužel, soudnictví se oproti socíku otočilo o 360 stupňů, takže je na tom stejně jako dřívější. Tehdy ve službách diktatury proletariátu, dnes ve službách diktatury kapitálu. Ale snad jsi človíčku nečekal, že v kapitalismu budou soudy nezávislé, nestranné - když čekají na palmare za své "výkony" právě od kapitálu. A zastavit tento tok prebend? Přece nechcete vyhladovět ubohé rodiny soudců - podívejte se na jejich tabulkové platy a srovnejte je s tabulkovými platy lékařů ve státních nemocnicích. Začínající soudce na okrese má více, než končící primář v nemocnici!!! Samozřejmě, že vás oblbují "příjmy" lékařů - nevíme kolik mají soukromí doktoři, to se tají, ale ti špitální se mohou došplhat se dvěma úvazky i k těm základům těch soudců. A v tom je ten trik: vezměte si dvě zaměstnání, dnes se zaměstnanci shánějí, plat vám poskočí. Jenže doktor, ten musí konat, představte si, že by léčili tempem, jako soudci soudí - to už by byla Čechů jen hrstka!

  OdpovědětSmazat
 25. Soudci by si své volání a lpění na nezávislosti neměli plést s nezodpovědností. Musejí nést zodpovědnost za svá soudní rozhodnutí, přičemž musejí mít vytvořeny podmínky, aby soudili nezávisle na zájmech politických kruhů a bez tlaku své osobní sociální situace.
  Sociálně jsou zajištěni vrchovatě, od politické moci jsou oddělení rovněž dostatečně. Chybí však nástroj na nesení zodpovědnosti.
  Není to jednoduché, jde o známý případ "kdo má hlídat hlídače", ale částečné kroky by šli udělat. Kupř. zodpovědnost za propuštění z vazby a určení kauce. Když by dotyčný obžalovaný pak k soudu nedorazil a na jeho přivedení před soudy a náhradu škody poškozeným by kauce nestačila, tak by se měla daná suma zaplatit z rozpočtové kapitoly justice. Nebo případy, kdy kárné senáty nestihnou projednat přestupek kolegy a ten je tím pádem promlčen. Sankce za zločiny a fauly exekutivních politiků a tím spíše zákonodárců by měly být vyšší oproti ostatním občanům, ovšem pro soudce, poslední instanci v rozhodování o osudech lidí, by měly být velmi, ale velmi vysoké, v některých případech, jako korupce či podobné úmyslné deformace rozhodnutí, by měly být přímo devastační. Nikdo soudce nenutí tuto profesi vykonávat, učinit mylná rozhodnutí je možné, ale vědomě rozhodnutí ohnout je na nejen ztrátu postu, ale přinejmenším i sociálních výdobytků. Nejen stávajících či budoucích, ale i zpětně či včetně celého majetku, nechť jej třeba nabyl i legálně. Koupené selhání se nesmí nijak rentovat. Nějaká sankce by mohla být spojena s nápravou rozhodnutí, zvláště pak judikátu, k němuž by došlo po změně vlády, kdy by se tak ukázalo, že judikát nebyl až tak obecný, jak by měl být. Soudní právo nemůže být šito na jeden konkrétní případ, ale obecně. Takže pokud nález Šimíčka a Šimáčkové nepřežije zkoušku času, tak by za to měli nést zodpovědnost.
  KR

  OdpovědětSmazat
 26. Soud neměl co zkoumat prohlášení o Krymu, měl se zabývat výlučně a jedině postupem hoteliéra Brioni podle našich zákonů, zejména zákona o ochraně spotřebitele.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:19
   Máte pravdu protože pokud je mi známo hotel Brioni není nějaký soukromý klub.

   Smazat
 27. 20:19
  Budu se opakovat soudci tohoto soudu by mněli být vyšetřeeni lékaři kteří posuzují dušení zdraví.
  Václav Vodrážla

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.