Reklama

pátek 28. června 2019

Andrej Babiš a konflikt zájmů

Michal Brand
28. 6. 2019
Andreje Babiše nemám rád. Jeho působení ve vrcholné politice považuji za velice nešťastnou věc. O to horší pro mne je muset se ho zastávat. Ale fakta jsou fakta a jejich pochopení je důležité pro pochopení toho, o co opravdu jde, co se opravdu a ne jen zdánlivě děje. Tak se pojďme podívat na fakta, abychom porozuměli tomu, oč opravdu jde, co je opravdu v sázce, jaké jsou skutečné motivy těch skutečných hráčů velké hry „Babiš musí odstoupit protože ....“


Andrej Babiš byl majitelem Agrofertu, rádia Impuls a novin Dnes a vstoupil do velké politiky.

Následně byla přijata aktualizace Zákona o střetu zájmů (Zákon č. 159/2006 Sb.). https://zakonyprolidi.cz/cs/2006-159

Milá čtenářko, milý čtenáři – přečti si sám znění tohoto zákona.

Napíšu svůj názor, který nemusíš akceptovat, milá čtenářko nebo milý čtenáři. Ale nejprve si zákon přečti a vlastním rozumem se nad ním zamysli – nepřejímej tupě a bez přemýšlení ani názor můj ale ani „názor“, který halasně vytrubuje propaganda probíhající barevné „revoluce“ (převratu).

Podle mého názoru tento zákon o střetu zájmů poměrně jasně říká, že politik ve vrcholné funkci se musí zdržet jednání, ze kterého by měl on nebo nějaká jeho firma majetkový nebo jiný prospěch. (HLAVA II STŘET ZÁJMŮ § 3) Logicky se musí zdržet takového jednání, ze kterého by jeho firma nebo on měl takový majetkový prospěch, který by neměl bez politické funkce daného politika. Takže když Agrofert dostává dotace, jako je dostával před vstupem Babiše do politiky a jaké by dostával podle existujících pravidel i bez (přímé) účasti Babiše na politice, neznamená to střet zájmů a Babiš nijak neporušuje tento zákon. Zákon přeci neznamená, že když politik XY, majitel třeba truhlářství vstoupí do politiky a stane se Veřejným funkcionářem ve smyslu Zákona o střetu zájmů, pak toto truhlářství nesmí odečítat třeba odpisy ze základu daně, protože tím by dotyčný veřejný funkcionář, resp. jeho firma, získávala majetkový prospěch. Zákon v tomto smyslu znamená, že dotyčný Veřejný funkcionář nesmí přijít s novými pravidly, například se zákonem, že truhlářství v severních Čechách (kde sídlí jeho vlastní truhlářství) nemusí odteď platit daně. Ale pokud před vstupem daného člověka do politiky takový zákon existoval, pak nemusí jeho truhlářství začít platit daně ani po vstupu svého majitele do politiky.

Dle paragrafu 3, odst. 2

(2) Dojde-li ke střetu řádného výkonu funkce ve veřejném zájmu se zájmem osobním, nesmí veřejný funkcionář upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které je jako veřejný funkcionář povinen prosazovat a hájit.

Dotace pro Agrofert, stejně jako pro jakoukoli jinou firmu v ČR, jsou veřejným zájmem, alespoň to tak tvrdí Brusel a všichni ostatní neomarxisté a neo-komunisté. Takže tedy Babiš nijak neupřednostnil žádný svůj osobní zájem nad veřejným zájmem, protože dotace EU jsou přeci veřejný zájem a naopak je zločin těmto dotacím bránit, odmítat je nebo je zpochybňovat jako škodlivé.

Dle odstavce 3 pak:

(3) Veřejný funkcionář nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že

a) využije svého postavení, pravomoci nebo informací získaných při výkonu své funkce k získání majetkového nebo jiného prospěchu nebo výhody pro sebe nebo jinou osobu,

b) se bude odvolávat na svou funkci v záležitostech, které souvisejí s jeho osobními zájmy, zejména s jeho povoláním, zaměstnáním nebo podnikáním, nebo...


Ale nic z toho Babiš neučinil. Nevyužil svého postavení, aby zavedl nová pravidla, která by zvýhodnila jeho firmu Agrofert. Agrofert pouze nadále užíval existujících pravidel a pravidel výhradně definovaných Evropskou Unií. (Kde je Babišův vliv nulový.)

Další omezení pro politika přináší HLAVA III OMEZENÍ NĚKTERÝCH ČINNOSTÍ VEŘEJNÝCH FUNKCIONÁŘŮ A NESLUČITELNOST VÝKONU FUNKCE VEŘEJNÉHO FUNKCIONÁŘE S JINÝMI FUNKCEMI.

Tato ustanovení Babiš přesně naplnil. Přestal být ‚členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, která podniká (dále jen „podnikající právnická osoba“)‘ a stejně tak přestal být zaměstnancem Agrofertu nebo jakékoli jiné firmy.

Takže i zde Babiš naplnil požadavky zákona.

Dále v odstavcích 4a a 4b zákon stanovuje, že politik nesmí vlastnit média (ani prostřednictvím jím ovládané osoby) a že nesmí vlastnit firmy, které by dostávaly veřejné zakázky. O tom, že by neměl vlastnit firmy, které dostávají dotace EU, o tom zákon mimochodem nehovoří, i kdyby Babiš vlastnil nadále Agrofert.

Ale Babiš Agrofert ani Dnes nevlastní. Byl vytvořen Svěřenský fond, který převzal vlastnictví Agrofertu i dalších firem z původního vlastnictví Andreje Babiše.

Právní postavení Svěřenského fondu po vzoru anglosaského práva upravuje nový Občanský zákoník v části Díl 6 Správa cizího majetku (https://zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#cast3 ) Svěřenský fond rozeznává správce, kterou je fakticky třetí osoba, která má ale povinnosti vůči beneficientovi, a dále má Svěřenský fond právě beneficienta, který je majetkově majitelem, aniž by vykonával všechna vlastnická práva přímo, zejména neřídí přímo daná aktiva (například firmy) a neřídí přímo jejich správu. Babiš svoje podnikání převedl do této formy a tím zcela naplnil ustanovení Zákona o střetu zájmů. To, že se to některým nezdá dostatečné, dokud Babiš Agrofert neprodá nebo nezlikviduje, to je věc jen pouhé nenávisti vůči Babišovi a nikoli věc práva ba ani morálky. Právě různé formy Svěřenského fondu jsou běžně a široce používanou formou oddělení správy majetku od vlastnictví majetku – zcela běžné v EU (Lichtenštejnsko například jich bude mít tisíce, možná deseti nebo statisíce) i v USA, tedy ve vzorech hlasitých kritiků Andreje Babiše. A je zcela bezpředmětná debata o tom, že stejně to vlastní, protože výnosy jsou jeho (nebo jeho rodiny, podle toho, kdo je a jakým poměrem beneficient dotyčného nebo dotyčných Svěřenských fondů.) Je to stupidní „argumentace“. Tohle je prostě právní rámec převzatý z právních systémů vyspělých (nebo „vyspělých“) západních zemí, kde tyto instituty fungují desítky a desítky let a byly zavedené a dlouhá desetiletí respektované už v době, kdy ještě Mirek Kalousek s červeným šátkem na krku salutoval u pionýrské standardy.

Co je ale zcela zásadní, je skutečnost, že Andrej Babiš přesně dodržel nejen ustanovení českého Zákona o střetu zájmů, ale dokonce i doporučení Evropské Unie. Evropská Unie Babišovi dala doporučení, jak vše řešit, a to dopisem evropského komisaře pro rozpočet Günthera Oettingera. Dopisem, který jistě jen náhodou získal v plném znění Bakalovsko-Schwarzenbergovský časopis Respekt. respekt

Podle tohoto doporučení EU měl Babiš:
Buď vytvořit Trust (u nás Svěřenský fond), u kterého bude zajištěno, že Babiš nebude vědět, zda on a jeho rodina nějak finančně profitují z rozhodnutí přidělujících fondy firmě ve skupině; s tím, že zda jde o naplnění tohoto požadavku, mají rozhodnout výhradně české orgány
NEBO zajistit, že Agrofert (a tedy prakticky celé české zemědělství) přestane dostávat jakékoli EU dotace, což by se rovnalo likvidaci českého zemědělství, které už tak je hluboce znevýhodněno ve výši dotací a státních subvencí proti francouzským nebo německým nebo dokonce i polským zemědělcům (díky „výhodným“ podmínkám dojednaným Teličkou);
NEBO, jak uvádí Schwarzenbergo-Bakalův respekt, zdržet se všech (politických, vládních) aktivit ve vztahu k rozhodování o přidělení EU strukturálních fondů.

Andrej Babiš naplnil variantu 1, žádné české autority neshledaly a podle mého názoru ani nemohou shledat porušení tohoto požadavku. Evropskou islamizační komisí objednaný a zaplacený audit není vůbec relevantní, i kdyby nešlo jen o návrh auditní zprávy, tedy kdyby nešlo jen o plané žvanění bez váhy a bez závažnosti. (Do návrhu auditu lze napsat i to, že existuje podezření, že Babiš žere děti, protože návrh auditu se – na rozdíl od auditu, od finální auditní zprávy - nemusí nijak dokazovat nebo obhájit před soudem.) K tomu stačí posouzení podle Zákona o střetu zájmů.

A jak jsem již psal, celé řešení pro Babiše jistě připravovali špičkoví právníci a ne jeho uklízečka nebo šofér. Tito špičkoví právníci jistě připravili takové řešení, které plně naplňuje požadavky Zákona o střetu zájmů. A podle vlastního tvrzení EU, jen české autority jsou oprávněné posoudit adekvátnost řešení prostřednictvím Trustu (Svěřenského fondu) a žádný audit EU s tím nemá co dělat, i kdyby nešlo jen o cíleně zveřejněný manipulativní blábol „návrh auditní zprávy“.

Navíc Andrej babiš v prosinci 2018 odstoupil z rady pro Evropské Strukturální a investiční fondy a tak naplnil kromě varianty 1. i variantu 3. zmíněného doporučení EU. archiv.ihned

Co je ze všeho zřejmé?

Že tu nejde o žádný střet zájmů Andreje Babiše. Ani o „slušnou politiku“. Jde o neurvalý a hrubý nátlak Evropské Unie, resp. jejich neo-totalitních byrokratických struktur na naši zemi. Jde o snahu o převrat, ze zahraničí podporovanou a zřejmě i iniciovanou, o snahu o změnu politické scény mimo rámec demokratických procedur, mimo institut demokratických, svobodných voleb.

Jde o snahu dostat k moci „politiky“, kteří nejsou schopni uspět v řádných svobodných a demokratických volbách. Jde o pokus dostat k moci zbabělce a lokaje, kteří nemají na to, vyhrát ve volbách v otevřené politické demokratické soutěži a tak mohou být k moci instalováni jen za pomoci neo-bolševických metod a za pomoci hrubého nátlaku cizích zemí a cizích „orgánů“ (jako je byrokratická, neo-totalitní struktura EU).

Jde o snahu zoufalých a frustrovaných voličů TOP09, KDU, ODS, STAN a spol. kteří nejsou dostatečně dospělí a dostatečně inteligentní, aby dokázali unést to, že jejich strana, jejich volební program ve volbách neuspěl. Rozmazlení frackové na pískovišti – jak nevyhrávají, hned chtějí měnit pravidla. Nedospělí, hloupí, rozmazlení frackové, kteří uvěřili ve vlastní „výjimečnost“, „morálnost“, „vzdělanost“ a „inteligenci“, i když to vše postrádají v míře, kterou převyšuje jen jejich deficit schopnosti sebereflexe a deficit schopnosti kritického sebehodnocení.

Když neo-marxisté, vítači, multikulturalisté, eurohujeři (TOP09, KDU, STAN, ODS, Piráti atd) nemohou vyhrát volby, tak je EU aparátčíci zkouší dostat k moci nedemokratickými metodami. Když Janukovyč na Ukrajině souhlasil s předčasnými volbami, které by zřejmě opět vyhrál, tak rychle organizátoři ukrajinské barevné revoluce sehnali odstřelovače, kteří postříleli desítky nevinných lidí a desítky nevinných policistů a tím jakákoli možnost klidného demokratického rozuzlení skončila. Protože demokratická politická soutěž organizátorům podobných převratů nesedí, neumí v ní uspět se svými loutkami. TOP09, Fialova ODS, KDU, ČSSD, STAN a spol se mohou dostat k moci jen jako dosazené loutky zahraničních zájmů, jako pamprlíci zahraničních organizátorů převratů z pimprlového divadýlka „barevná revoluce, po dvěstěpadesáté“.

Ostatně, jak si liboval staro- i neo-komunista Pithart v rozhovoru pro neomarxistický Seznam.Zprávy – volně citováno – ‚co, nějaké volby, ale demonstrace lidí, kteří mají názor jako já, to je ta pravá demokracie, na volby na...t‘ – Aneb Milion chvilek pro demokracii, únor 48: http://svornost.com/wp-content/uploads/1lidove-milice.jpg Jen ty pušky zatím těm dnešním neo-lidovým milicionářům chybí. Zatím.

Jak trefně napsal Petr Štěpánek – milionchvilkaři v naivní iluzi, že opakují listopad 1989, ve skutečnosti opakují únor 1948.

Shrnuto:

Babiš naplnil požadavky Zákona o střetu zájmů

Babiš dokonce naplnil a přeplnil návrhy EU na řešení, když ze tří možností naplnil hned dvě, i když by stačila jedna.

EU stupňuje požadavky a mění pravidla uprostřed hry s cílem dosáhnout změn politické scény České republiky nedemokratickými, mimo parlamentními nátlakovými formami.
Dříve stačilo posouzení českými orgány, nyní si EU k likvidaci vítěze demokratických voleb v naší republice objednala „nezávislý audit“, který je náhle Evropskou komisí i domácími aktéry pokusu o převrat vyhlášen za rozhodující, i když předtím byl za rozhodující vyhlášen výhradně názor českých autorit.

PS Zde je velice solidní rozbor návrhu auditní zprávy, návrhu zcela nezávazného a jako všech návrhů auditních zpráv NE zcela vážně míněného: http://blog.aktualne.cz/blogy/jiri-chyla.php?itemid=34221

102 komentářů :

 1. Babiš správně argumentuje " je to útok na Česko " ze strany EU a proto by bylo vhodné z EU vystoupit a založit staronový systém EHS který zachová suverenitu všem státům Evropy a osvobodí je od bruselských opilců !!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Aha, a s kým by ČR ten staronový systém EHS zakládala?

   Smazat
  2. Pro začátek třeba s Maďarskem, Rakouskem, Itálií, Řeckem. Další by se určitě přidali, kdyby s tím někdo začal.

   Smazat
  3. 17:01 No, nemám ten pocit, že by někdo z těchto států usiloval o opuštění EU.

   Smazat
  4. 17:01 Proc ne rovnou s Ruskem, rudy troubo?

   Smazat
  5. 16:35 V roce 2010 proběhlo v Praze setkání amerického a ruského prezidenta. Po tomto setkání byl na iDNES rozhovor s poradcem amerického prezidenta Obamy. Jedna z otázek zněla: jak bude vypadat Evropa po r. 2020? Odpověděl: " Myslím, že z EU se odštěpí východní země a mezi starou EU a Ruskem vznikne nové soustátí. Pracovně bych to nazval Středoevropskou federací" Takže to co dnes vidíme je naplňování plánu Američanů.

   Smazat
  6. 17:16 Ono mezi "starou EU" a Ruskem vzniká nějaké nové soustátí??? Jaké?

   Smazat
  7. Pane Brand oblečte si "hnědou košili" a běžte se proskočit na Letnou. Bohužel dnes tam nikdo nevystupuje s programem, budete tam sám jako kůl v plotě.

   Smazat
  8. 17:04 to máte pravdu, proč né s Ruskem, hnědý troubo. Celý svět se předhání, kdo bude s Ruskem a v Rusku obchodovat a podnikat a jenom my jako správný hrdý a blbý prcek, si budem hrát na Davida, který zrujnuje Goliáše. Je vidět že je léto, jestli to je tím teplem, že lidi blbnou, nebo kvete blbost, nevím. Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
  9. obchod s ruskem a s činou je přeci kvuli prachum ne kvuli ideologii jak řikala americka politička naši mili činšti přatele když tim myslela obrovsky miliardovy trh nenasytnych lidiček to same v menšim je přeci i okleštěne rusko když jde o velke prachy tak se na komunisti a kapitalisti moc nehraje viz jalova anžela co rusa naoko nešetři ale plyn anerostne bohastvi ji vubec od rusa a to vubec bych podtrhl nevadi natož aby o tom jen špitla jo něco jineho je unas naš veliky vzor amerika řekla že s rusem ne tak se všichnio mužou poondit aby donika nevydraždili zatimco donik obchoduje s rusem protože trh je trh až se za kočarenm praši

   Smazat
  10. koblihu na byl čert dlužen misto ab se staral o čehuny tak se stara jen o sebe jak vyklouznout z te pasti do ktere se dostal sam a ruzni figalove bartuškove kradlouskove to moc dobře vědi ja byj jim tak stim praštim a milioony evro tečou zase naplny pecky jako mala domu a proč nema rad koblihu no protože jsem se stal sam malinkatou oběti eštěbaku a odvolani nemate žadne protože vladnou a ještě se vam směji do ksichtu pač vědi že na ně nikdo nema

   Smazat
  11. Nestydím se, mám rád koblihy i jogurty. Nemám rád ideologické bláboly. Že všeho nejvíc nesnáším lží a předpoklad, že jsem blb, který jim uvěří. Pánové Rettig a Bakala jsou křišťálově čistí a hlavní zlo je pan Babiš. Já to tak jednoduché nevidím.

   Smazat
  12. Článek by byl zajímavý, nebýt všechno NEO. Není třeba dělat z kdekoho neo-marxistu, zvláště když to s marxismem ani komunismem nemá nic společného. Nejvíc tam trčí ten Pithart. Těžko se zařazuje do nějaké kolonky kromě jedné. Kariérista až za hrob. Od členství v KSČ přes OH až po KDÚ-ČSL. Ale jsem si jist, že v případě totálního vítězství KSČM někdy v budoucnu by prohlásil, že do antikomunistických stran vstupoval vždy se záměrem jim co nejvíce škodit zevnitř. V poslední době mu docela sype spojenectví se sudetskými Němci a kdyby žil o trochu dřív, byl by schopen být i dobrým Němcem, stejně jako kvalitním Číňanem... Vzkaz pro autora - není nutné vše pojmenovat. Nechejte trochu i čtenářům.

   Smazat
  13. 18:57 váš text je přesně to, čemu se říká pomluvy. Žádný důkaz, ani logický argument, valně nesouvísící slova, kdesi vyhrabaní estébáci. Vy jste tedy materiál!

   Smazat
  14. utok na čezko to neni to čezko je totiž jen iluzie jeto utok na peněženku soudruha andreje a všech jeho genose kameraden kteři v šikovnosti v manipulaci s vovčany dokazali tyto donutit aby protestovali za prava miliardařu jak se řika spisovně pravu brat benefity a nespisovně čerpat sosačkem dokud je z čeho či jak řika luza krast na statnim protože tato loupež je posvědcena zakonem nejen od cirkve svate ale i z vudcova hlavniho stanu to je tak ve zkrace všechno ostatek jsou jen blaboly otom jak jeden krade vic jak druhy aniž by krast přestali

   Smazat
  15. No nechápem, ak vyhral voľby v demokratickom zriadení. A už voliči, ktorí išli voliť, vedeli o tích závažných veciach, prečo mu dali hlas, a išli voliť jeho stranu "HOVNO" U nás Andrej exprezident dokonca založil stranu "PRE SVOJICH ĽUDÍ" a to už naši ľudia vedia, akých káuz sa v Našej krajne dopustil, to by bola hlúposť a naivita voličov, ktorí bi mu dali hlas Andrejovej strane PRE SVOJICH ĽUDÍ.
   A dnes v Čechách vyšli nespokojný česky voliči do Pražských ulíc protestovať.

   Smazat
  16. Komentář byl asi vyroben v Babišově dílně. Stačí ale číst zprávu OLAF o Čapím hnízdě a ten návrh auditoské zprávy Evropské komise, který asi za několik měsíců spolu s další zprávou bude definitivní. Spolu s očekávanou obžalobou v ČR bude už obtížné, takové komentáře psát.

   Smazat
 2. Vas clanek je zajimavy pane autore , ale jako cizince me zajimama - a NEROZUMIM tomu, proc Janukovic nepslal svoje odstrelovace a proc premier Babis nevyuzil prilezitost a nedal NAFACKOVAT vsem na Letne - kdyz nemaji respekt pred volbami !
  h.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Protože slované nejsou fašisti, jako třeba Makron.

   Smazat
  2. 16:57 - Ty lidi na Letný se naprosto v klidu sešli a křičeli své názory. A to se tady u nás smí, víš? Takže nebyl nejmenší důvod kohokoliv fackovat.
   U vás to tak nemáte?

   Smazat
  3. 17:18 Toho rudeho picuse fackovali v decaku od rana do vecera kazdy den.

   Smazat
  4. Já bych panu Babišovi poradil, jak jednou provždy zakroutit krkem Čtvrt milionu zhulenejch chvilek. Ať nechá odebrat všem fetkám řidičáky na základě zákona o nepřípustnosti řízení vozidel pod vlivem omamných látek a je po problému.
   Feťáci se vrátí z Prahy domů a budou pást zase vepře a pěstovat trávu, bez které nemohou ani dýchat. A na Prahu zapomenou.

   Smazat
  5. Když se mi výsledek voleb nelíbí, tak se spojím s podobně smýšlejícími a půjdu to vyřvat na letnou??? Respekt k vítězi je pod úroveň gentlemanů??? Počkejte na další volby, demokrati!

   Smazat
 3. Vazeny pane Babis !
  Vase uspesna navsteva u naseho oblibeneho presidenta Trumpa vas zaradila k odpurcum Globalistu a vy jste na LISTINE jejich nepritel !
  Ale stal jste se velkou osobnosti v ocich nas vsech , kteri budou znovu volit Trumpa 2020 !

  At cokoliv ted udelate , tak Globaliste Vas budou sabotovat a vse vyuziji ve Vas neprospech !
  NEUSTUPTE JIM V NICEM - ani o Inch ! Oni jsou NESMIRITELNI nepratele civilizace, hladovi po absolutni moci !
  Oni posilaji milliony Africanu do Evropy, aby ji znicii
  h.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Asi máte pravdu, jenomže Pjakin říká "máte pravdu? A dokážete si ji prosadit? A o tom to je globalisté, by už dávno chtěli to či ono, například Rusko už mělo být rozdrobené na řadu malých bezvýznamných státečků a už dávno mělo být spuštěno drancování jeho přírodního bohatství, dokonce už byly natištěny peníze států, které měly vzniknout. Takže ono něco chtít a něco moci udělat, v tom je setsakramentský rozdíl a nakonec rozhodne morálka a etika účastníků procesu. Rudý dědeček

   Smazat
  2. Dobré, až na jednu drobnou chybičku: Trump koná podle vůle Globálního Principála , tedy je jím k tomu konání pověřen - k likvidaci domácí parazitní elity USA, která si hraje na globálního policajta a konkviskátora a kromě toho, že leze Globálnímu Principálovi silně do zelí, ještě k tomu drancuje všechny globální zdroje tempem, které může urychlit globální ekologickou katastrofu. Za to USA stíhá trest a nějaký Babiš v tom nehraje žádnou roli jako bezvýznamný premiér bezvýznamné země (v očích jak Globálního Princiála, tak US domácí elity.

   Smazat
 4. Omlouvam se za chyby ! Me ta cestina dnes nefunguje !
  h.

  OdpovědětSmazat
 5. Odpovědi
  1. jo hovado honolulu (uz verejne nedava cele jmeno)!!!

   Smazat
 6. Vracíme se do doby feudalismu,kdy největší boháči vládli státu.Teď je to ještě horší,ovládat stát,občany,mají mnoho prostředky,elektronikou počínaje.Naprostá většina boháčů jsou židé a přes finance jsme rukojmí této skupiny úplně.Dění kolem Babiše,je jen bitva naších oligarchů,Babiš leze do zelí dalším,tak ho chtějí kapánek zkrotit,ale zničit ho nemůžou.

  OdpovědětSmazat
 7. Andrej Babiš není přijatelný pro ty, kteří financují Milion chvilek z jednoho prostého důvodu - namísto Kalouskova běhání s tibetskou vlajkou po Praze a poníženého Sobotkova poklonkování Merkelové se zajímá o byznis a je tak rovnoceným soupeřem německých průmyslníků a podnikatelů, kteří si hezky už v ČR zainvestovali a nyní už jenom tradičně využívají levnou českou pracovní sílu. Zajímá se o fungování a prosperitu českých podniků a začíná Nměcům vidět pod ruky. Český byznismen je pro jejich zájmy naprosto nepřijatelný a proto nastupuje stará osvědčená praxe s dotováním lidí, kteří jej mají za úplatu vyřadit ze hry. Kalousek s lidovci selhali, tak nastupují Piráti a spol. Nepochybuji o čistých úmyslech drtivé většiny lidí na Letné - podle mě jsou ale přesně tam, kam je dotované skupinky "odboje a vlastní spravedlnosti" měly dovést.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ovšem, že mnozí na Letné mají čisté úmysly, ale bohužel to mají poněkud pomotané v hlavách. Babiš byl zvolen. Zeman byl zvolen. Proto vykonávají svůj mandát. Lze jistě demonstrovat proti nějakým dílčím krokům vlády, zvláště kdyby se výrazně lišily od volebního programu. Ale demonstrace za odstoupení zvoleného, když podmínky, za nichž byl zvolen, se nijak nezměnily? Demonstrace za nezávislost justice, aniž by bylo specifikováno, čím že je najednou tak ohrožena? Demonstrace proti ministryni, která sotva nastoupila?

   Smazat
  2. 28. června 2019 21:49 - kdyby reklama nalévaná do hlav lidí nebyla k ničemu, nestála by miliony.

   Smazat
 8. 17:18 - Oni, ti zmetci, zneuznali volby !
  Dozadovali se odstoupeni legalne zvolene vlady !
  Babisova strana ANO, vyhrala a proto i kdyz Babis je puvodem Slovak , nebo by byl fialovy Eskylak - tak je CHIEF !

  ------------------------------------------------------------

  17:15 - NEVNUCUJ SE MI, ty sudickami osizeny, nepotrebny, a nevnimany, zbytecne zijici, nedodelanku !
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dožadovat se odstoupení legálně zvolené vlády se u nás smí, u vás ne?
   (Krom toho, že něčeho takového se na Letné nikdo nedožadoval)

   Smazat
  2. Anonyme, kdo podlehne západní propagandě, ten se již brzy dočká odměny - půjde s celým západem ke dnu.

   Smazat
 9. Zde nick honolulu vola k pozornosti, vsechny policke
  TRPASLIKY !

  Prohrali jste volby, tak se zplachnete do zachodu, vy NEPOTREBNA, NESIKOVNA NEMEHLA !

  Budte Galantni vy ZMETCI a pokorte se pred vitezem !
  Babis to vyhral na cele care, tak bezte s vasimi protesty DO P...LE !
  To jsem napsal ja, uprimny nick honolulu - cizi obcan a stoupenec presidenta Trumpa a jeho agendy !
  honolulu - vase nedostizna mentalni velicina.

  OdpovědětSmazat
 10. V pripade, ze premier Babis ustoupi, tem hlupakum na Letne, tak se dopusti zrady na svych volicich !

  Az do pristich voleb, je POVINNOST premiera Babise zastavat jeho funkci a hajit zajmy republiky !

  V pripade, ze nejaci hlupaci, chteji udelat z Ceske republiky BANANOVOU REPUBLIKU, kde jsou volby kazdych 14 dni, tak mi dovolte pripominku !

  Nerostou u vas banany a zjevem jste na tom hure, nez opice v bananovych republikach, takze nejste kvalifikovani a neumite ani lozit po stromech !

  Prijem pracovnika v bananovych republikach je $ 25 tydne , tak co vy OSLI z Letne vlastne chcete ?

  Globaliste vas navNadi k sebevrazde a by jim sezobnete jejich navnadu, jako slepice sezobne sopel !

  Nasi nestastni mentalne postizeni pacienti, jsou na tom lepe v logickem mysleni, nez jste vy !
  RIKA OD SRDCE NICK HONOLULU !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jsme radi videti zde opet chochorache jak rika nas ucitel engliz a jazikospitec h
   Bez nazoru tohoto cloveka z pampy by cesti obcane byli zcela bezradni jako male 3lete deti ktere vypustite do ulic Dekujeme vam pane zdelance za vse ctene rady kterych si 100% zde pritomnych citatelu vazi velice-vice pice.
   Jen bych doporucoval aby jste si rozmyslel sex channge ve vasem junackem veku Na to mate cas az vam bude pres devadesat ,nekdy se vagina nepovede a vznikne otvor zvany patvor a dochtori jiz nemaji co prisit zpet neb to vetsinou se ihned pouziva pro sex zeny-muze ktere take v dnesni dobe netrpelive cekaji na zmenu
   Tot rada pro zaslouzileho -lou propisovatele-ku
   s pozdraven Napytelny

   Smazat
  2. Nicku, z Honolulu můžete podpořit Trumpa v jeho boji s parazitní US domácí elitou (deep state). Letnou nechte nám, s tou se vypořádá čas, který se rychle blíží.

   Smazat
 11. 17:15 Hovado tak to skutečně jste. Pan h tentokrát nepoužíval žádné vulgarizmy jen napsal své názory na článek a tak to má být.

  OdpovědětSmazat
 12. andrej do nich!!! na fckn FBook tvych stranek se sympatizanti ANO blokuji mazou a cenzoruji:!

  OdpovědětSmazat
 13. Náhodou volby dopadly úplně pohodově. Za prvé Zeman, paráda, to jak se mohli všichni štváči vzteky podělat, to jsem si užíval. Babiš, sice jsem ho nevolil, ale v tandemu s prezidentem, bude dokopán k tomu aby robil dobro a zase se všichni štváči můžou vzteknout i Dutohlávky pražské dotlačili na Letnou a zase ho.no, co peněz to stálo. Jelikož to má Zeman srovnaný v hlavě, tak ho tací hlupáci nerozhází, prostě na něho nemaj ani náhodou. Taky se mi líbí že už 3 miliony korun ze svého dal na nějakou charitu, to jsou smysluplně vynaložené peníze. Prostě kdo umí, ten umí, kdo neumí ten jenom tupě čumí a bude čumět i nadále. Hej hou dutý lebky jdou. Rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
 14. Vas president Zeman, je ve svete velmi popularni tim, ze mysli a jedna samostatne !
  Vzpomente si na podzim v roce 2016, kdy verejne prohlasil, ZE SE STAVI za kandidata Trumpa ! (Amerika z toho onemnela udivem !)

  To bylo v dobe , kdy my volici Trumpa, jsme si nebyli jisti nasim viteztvim !

  Dalsi vec o jeho samostatnem myleni byla navsteva Moskvy, kdyz tam meli slavnost a Globalistum se jeho navsteva nelibila a dalsi vec byl jeho uspech v Cine.

  ------------------------------------------------------------

  Upozornuji vas i na to, ze vas president Zeman je popularni i mezi cernochy, protoze neustoupil tlaku PANSTVA z Bruselu a Berlina.
  Oni rekli , ze je evropsky MACHO MAN, coz zn. v cestine svalovec, ktery se neda pokorit a ohnout, ze vi co chce !

  Vy tam v Cesku nadavate vsem, kdo ma hodnotu pro stat !

  A vy jste zvykli na to, ze vam kazdy lichoti, kvuli volebnim hlasum !

  Ja jsem nick honolulu, ktery na vase hlasy a UZNANI kasle a proto vam rikam na rovinu, ze mate mezi sebou vysoke % sebedestruktivnich hlupaku, kteri nepoznaji, kdo haji jejich zajmy a kdo ne. Vy mate radi frau Merkerovou - Huuuu, ha, ha, ha, (nekdy mi hrozi, ze neudrzim stolici, SMICHEM) ! Koncim pro dnesek k vasi uleve. Nadavejte mi, az se vratim.
  h.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Drzeni stolice pane chochorach neco ale signalisuje
   huuuhuhaha v tom pripade je treba navstiviti dochtora tzv hovnometnika krery vam za malou odmenu
   otvot zasije a vyvede trubicku jez ma mechanicke ovladani a nebudete tudiz obtezovann svymi vykaly neb vypousteni probehne zcela dle vaseho rozvazeni v dobu kdy jiz nespite a nebo nam nesdelujete sve dojmy a rady.Pevne doufam ze v pripade ze se pokalite jdete se do more jez mate za garazi ,vykoupat a vydrbat i potrisnene kalhoty Tot rada
   Napytelny

   Smazat
  2. Rádoby vtipný, ovšem blbý jak sám autor. Honolulu má naprostou pravdu a jen pitomci, kterým je jedno co píše, ani to nečtou a stačí jim jen podpis Honlulu a už slintaj jako ti Pavlovovi psi. Rudý dědeček

   Smazat
  3. Dedecku vdime ze jsi v obraze a nebo pod obraz .To co pise h jsou jeho blbosti z jeho pomatene hlavy,a kdyz neco prepise z nejakeho clanku ,jsou to zname veci jiz nejmene den.Proto kdyz ti staci info od h tak se snim spoj jiste te rad pozve a vysvetli i dalsi velikosti okolo Trumpa ,ktere nemuze zde psat neb je sledovan CIA a Homeland security a hlavne ten Venca co ciha ,ten ho nema rad ,neb kdyby mel ho rad tak by si ho jiste pozval jako externiho dopisovatele Sleduji te jiz delsi dobu a jiste zde plati "komu neni shury dano...atd.A hlavne pis pis tesim se
   Nazdar bojovniku

   Smazat
  4. S tim souhlas cernosi Zemana milujou a demonstrujou za to aby se zase dal dohromady At zije Bolton

   Smazat
  5. 22:31 No jasně, někdy v obraze, někdy pod obraz, taky vždycky s Honolulu nesouhlasím, taky jsem ho tady taky nazval, Hoňolulín, ale pokud napíše rozumnou úvahu i když je třeba den stará, tak s ním nemám problém souhlasit a asi to bude to co T.G.M., nazval diskuzí, která je potřebná k demokracii, pokud má teda demokracie fungovat. Rudý dědeček

   Smazat
 15. Doktor NAPYTELNY - 19:46 ! Je uznavany PROCTOLOGIST a o vysoke kvalifikaci na masazovani a lizani zadku Glovbalistum zde nikdo nepochybuje.
  Jsem si jist , ze ma zdarma jizdenku i do Bruselu !
  Sharp observer nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 16. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Už asi 25 let nekouřím, a když vidím antireklamy na cigárkrabkách, tak to mě vždycky rozesměje. To že ministerstvo "varuje", měli by tam napsat "Že ministerstvo gratuluje, že kouření způsobuje to a to a to. Nevím proč mě zrovna tohle napadlo po přečtení příspěvku z 21:42, možná jsem úplně mimo, ale o nic víc než zmiňovaný přispěvovatel. Hej hou

   Smazat
  2. Martin Jan Stránský 21:42 vede minulé války tam, kde jde o problémy současnosti stejně a možná i víc, o národní existenci. A tak se nám ten pán zdobí Janem vedle Martina, nabubřelým textem a červeným písmem. Tím nezakryje, že obrůstá mechem.

   Smazat
 17. Tak Babiš se nemá čeho bát a měl by přejít do protiútoku zatnout peníze komediantům a neziskovkám. A podat žalobu na nýmandy co ho pomlouvají např zoufalec kraďousek.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V podstatě nemůže nic jiného udělat, a ty šmejdi a to je zajímavé, protože vědí co musí udělat, před tím už v předstihu varují. To je jako když rozleju vodu na podlahu, co bude následovat? Musím ji vytřít, šmejdi to vědí čím narušují rovnováhu a tak už v předstihu vědí co musí ten kdo nechce bordel, udělat. Lidi by asi měli trošku přemýšlet svým selským rozumem. Rudý dědeček

   Smazat
 18. Andrej Babiš chce vidět do mnoha věcí, týkajících se fungování našeho státu, což z něj dělá nejnebezpečnějšího člověka v ČR pro ty, kteří za posledních 30 let rozhodovali prakticky o všem u nás systémem "Ruka ruku myje". Bordelstát vyhovuje přirozeně úzké skupince lidí, kteří zde 30 let parazitují na společnosti, která se podvodem díky privatizaci sama vzdala státního majetku ve prospěch porevolučních zbohatlíků, kteří k majetku přišli jak slepý k houslím. Je to boj o právo řídit si své věci sami a bez cizinců - Němců.

  OdpovědětSmazat
 19. Zeman: Miroslav Poche je pitomec. Milion chvilek? TOP 09! A té přeji 4,9 procenta. SPD může podpořit vládu:

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Zeman-Miroslav-Poche-je-pitomec-Milion-chvilek-TOP-09-A-te-preji-4-9-procenta-SPD-muze-podporit-vladu-587151

  OdpovědětSmazat
 20. 21:42 - Pane Stransky ! Tomu vasemu clanku nikdo NEVERI !

  Kdyz nemate radi Komunisty, tak jste na stejne lodi jako ja, TAKE JE NEMAM RAD, byli to vrazi !

  Tak proc se ale stotoznujete s agendou a snahamy Sorose a radikalni americke levice vedene lidmi, jako Maxine Waters.
  a nebo utopistou Bernie Sandersem.

  Je v poradku, ze mate radi Zapad, ale musite byt opatrni KDO predstira , ze REPRESENTUJE ZAPAD !
  Zapad neni Washingtonska kavarna a byrokrate jmenovani do funkce utopistickou levici ! Zapad neni administrace Obamy a Globalistu !
  Zapad je Trump a jeho agenda !
  Trumpa voli lide, kteri chodi denne do prace.

  Globalisty voli lide, kteri nastavuji ruku a nemaji pracovni dochazku. Tito lide stale chteji neco zdarma.

  V dnesnich dnech se dozaduji odskodneho za dobu otroctvi, Coz je nas "skupinovy hrich."

  Amerika je JINA , nez ji vidi vasi mladi lide ! JE LEPSI !
  Ale neni zde nic zdarma !
  honolulu

  OdpovědětSmazat
 21. President Trump zamazil nekolikrat valce !
  Napred se Globaliste dozadovali NEJEN sankci proti Rusku, ale i AKCI PROTI RUSKU !

  Volicum Trumpa je Rusko lhostejne ! Globalistum lhostejne neni !

  Ted se snazi zamezit valce s Iranem ! Do ktere je tlacen !

  President Trump NECHCE delat ve svete policajta ! Ale Globaliste chteji svet ovladat cely, jednou vladou a svymi dosazenymi representanty v Evropskych oblastech.
  (Budete mit moderniho Ponces Pilata. Kdyz Globaliste vyhraji.) Demonstrace na Letne NEBYLA v prospech Trumpovi Ameriky, ale Globalistu !
  GOD BLESS PRESIDENT TRUMP ! VITEZ VE VOLBACH 2020 !
  h.

  OdpovědětSmazat
 22. A. Babiš je konečně po dlouhé době prvním politikem, který chce udělat v džungli porevolučního podnikání v ČR pořádek. Jeho kroky jsou přirozeně nepopulární pro vlivné podnikatele, ale pořádek ve výběru daní je namístě. Nejmocnější podnikatelé tak přirozeně musí platit více, než za Topolánků, Nečasů a Kalousků, což přirozeně vnímají po letech svinčíku jako "sáhnutí na jejich peníze". Babiš není žádný zázrak a sám má jako protřelý byznismen patrně také máslo na hlavě, ale snaha o uvedení státu do pořádku se mu nedá upřít a výsledek je vidět.

  OdpovědětSmazat
 23. Me se zhorsila cestina ! (Asi z horka.) Omlouvam se za preklepy a chyby !
  honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ne to neni z horka ,to je Alzheimer v poslednim stadiu ,neudrzet stolici psat chymery a bydlet zde ,to jiz signalisuje ze by s.David te mel pozvat do sanatoria-klecova luzka ,tepla studena a silni osetrovatele kterym bys mohl na cernou tabuli i psat nove vedomosti o rychlosti svetla cerne hmote a pyramidach v Ceske kotline .My bychom si konecne oddechli dedecek by nemel kde cerpat informace a musel by na CT 24 (mimochodem mnohem lepsi nezli ty hruzne programy v juesej ) kde to prevzali barevni a ridi je lzidi -ostatne jako vzdy Nazdar Napytel
   PS Cesi i kdyz stoji TV na Pytel porad je o 100 % lepsi nezli stoka lzi ktere tecou 24 hodin z drahych televisoru v juesej

   Smazat
  2. 1:01 = TRAPNY A VLEZLY BLBEC !
   Za kazdou cenu se dozaduje pozornosti !
   Ted chce na me udelat dojem, ze zna CNN !

   To jsou tvoji kamosi a ne moji - a zmizni cerve ! Je s tebou pohrdano !
   h.

   Smazat
  3. Jak te tak sleduji, jeste chlastas v tom horku? Hlavne nos cepici s ksiltem proti upalu hlavne cervenou s napisem USA first .Trenyrky mas jiste jiz davno usite z fangle pruhovane takze te konecne pozname jak pobihas za garazi v ruce sixpack z 7/11
   Jako bych te videl hlavne tu cepici, nebo te odnesou do lednice a dedecek nebude mit absolutne prehled o svetovem sudtotu a co Trump twitoval zase za blbosti Posledni jak ti jiste neuniklo bylo oznameni ze si jede podat ruku na lajnu s Kimem se kterym si pry velmi dobre rozumi(ze by hovorili korejsky?)

   Smazat
 24. http://video.barrandov.tv/video/2019/06/19103000200001_DUELJSSPECIAL_HD_wide.mp4

  OdpovědětSmazat
 25. Cesi ! NEDEJTE SI VZIT pravo rozhodovat o tom, koho zvolite ke kormidlu vasi republiky ! Stujte za presidentem Zemanem a prime-ministrem Babisem !
  Ignorujte snahy vasich indoktrinovanych decek z Letne !
  My Republikani a stoupenci presidenta Trumpa to VYHRAME v Americe a vy to vyhrejte v Evrope !
  h.

  OdpovědětSmazat
 26. Ty ubohé komentáře, co začínají sloganem, "nemár rád Babiše", ale.... Hospodářství šlape, a majdanoví šmejdi ho nenávidí, proč!? Mám rád Babiše, je to frajer, jestli někomu překáží tak těm, kteří musí prokazovat přijmy a potřebují naštvané lidi na majdany.

  OdpovědětSmazat
 27. Andy, nedej se , psi štěkají a karavana jde dál. Zase tě zvolím, protožé DB nehraje fér. Raději jdu do hospody, než do kavárny.

  OdpovědětSmazat
 28. George Soros slíbil před nedělní demonstrací každému zúčastněnému demonstrantovi finanční odměnu za účast. Počet účastníků nakonec přesáhl 250 tisíc, což zapříčinilo, že Soros ihned po vyplacení všech odměn vyhlásil bankrot.
  George Soros se tímto de facto sám zničil a končí tak jeho nadvláda na světěm. Hlavní podíl na tom měl premiér Andrej Babiš, který Sorose porazil naprosto nenásilnou cestou.
  „S Georgem Sorosem nejde bojovat konvečními zbraněmi. Andrej Babiš ale vymyslel brilantní strategii, jak zbavit svět nadvlády tohoto zlého ještěra.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jestli podle nich je Soros plajte, jsou gojischer kopff.

   Smazat
 29. Udeluji ceske obcanstvi pro Nicka Honolulu,
  a k tom majetek Walderode.

  Vaclav Nehavel

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ja pridam vyznamenani TGM podepsanou dedeckem vlastnorucne na zadni strane

   Smazat
 30. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 31. Nick, kdyby jsme stali uplne za hovno, tak bys nam nic nepsal. V Americe je parchantu taky dost ....

  OdpovědětSmazat
 32. Jsem zhnusený. Jsem zhnusený politikou, lidmi a touto společností. Politika byla vždycky jedna velká špína, ale lidi takoví dříve nebývali. Hlupáci, kterých jakoby výrazně přibylo, sebou nejenom nechávají snadno manipulovat, ale čím dál častěji se snaží i sami manipulovat druhými. Neskutečně mne sere, když blb, který toho o historii, politice, ekonomice,... ví o poznání méně, než si vleze před kameru, na pódium, nebo řečnický pultík a začne mne přesvědčovat o správnosti svých názorů, ignorujíc snadno doložitelné historické, ekonomické, nebo jiné skutečnosti, které jsme se my starší učili již na bolševické ZŠ. A stále častěji se setkávám s tím, že se těmto blbům daří vcelku snadno prorážet do politiky a přes různé kamarády do státní správy. Prostě tam, kde za naše peníze víc než negativně ovlivňují naše životy.
  Babiš nás nepřišel spasit. Babiš se přišel opeřit. To tvrdím od první minuty po jeho vstoupení do politiky. Ale lepšího dnes nemáme. Je to žalostné, že na výběr máme mezi lumpem, nebo ještě větším lumpem, popř. hloupým lumpem.

  OdpovědětSmazat
 33. Dnes je to vsude absolutne sama zruda ktera veli a patri jim STAROMESTSKE NAMESTI 1621 Jeste ze je tady Trump jeez ma ty znamosti v Saudi Arabii velice kulturni zeme a mnoho princu rado pobyva v jeho apartmentech ,jeden tam vlastni cele patro dalsi kamosi oligarchove z Ruska na ktere ani Puta nestaci a je rad ze ho nechaji zit Podporu ma take v majiteli Sheldonovi v Las vegas Venetian jez mu dal 300mil $ a ocekava za nejakou tu bombu na Iran ostatne je to nahrano na sjezdu zidu kde se vyjadroval zcela presne .Vlastni asi 50 bilionu$ coz je mezi temi hochy prumer Nikdo nema predstavu o jejich zpusobu zivota perversite zlodejnach ale vse je kosher Takze cest a zejtra v sest

  OdpovědětSmazat
 34. Ještě k té Letné a k připitomělým dutohlávkám. I kdyby tam loutkovodiči dokopali všechny zpovykované Pražáky včetně kojenců, stejně jim to bude houbelec platný a dopadnou stejně blbě. Strach mám jenom z toho aby účelově nevyrobili nějaké mrtvé, naštěstí u nás se nic neutají, takže tak daleko to snad nedojde. Takže milión dutohlávek vedených loutkovodiči a hnaných prodejnými presstitutskými kurvičkami proti celé republice? Chá chá chá. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
 35. Vyhrál volby PAN Babiš? -vyhrál!Byly to svobodné volby -o tom není pochyb.Takže se uklidněte,nebo snad ostatní strany kterým se to nelíbí mají na hlavě svatozář? Jde vám o koryta co? a potřebujete podporu,každý to ví.

  OdpovědětSmazat
 36. Kolik těch demonstrujících na Letné v roce 1989 tušilo, že si vycinkají klíči rozprodej národního majetku, církevní restituce, návraty panství cizácké šlechtě, exekuce, nezaměstnanost, bydlení za miliony?
  Kolik těch, dnes demonstrujících na Václaváku a Letenské pláni tuší, kolik pravdy se dozvídají z tribun a za koho, v čí prospěch v nové, stejně nepoučené generaci, nastavují nejen vlastní kůži?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Píšete blbosti. cinkáním na Václaváku a na Letné v roce 1989 jsme nic takového nechtěli. Chtěli jsme aby neschopní normalizační "vládcové" ze strany, která se sama masovými čistkami a dalším terorem zbavila té odvážnější, tvořivější a charakternější části, aby tihle samozvaní vládcové odešli od kormidla. Až teprve po volbách se kormidla zmocnili gauneři, kteří stát rozkradli a pustili sem kolonizátory. Za to věčná hanba Havlovi, Klausovi, Zemanovi, a těm různým Ježkům, Kočárníkům, Třískům....

   Smazat
  2. Nepíše blbosti, a vy jinými slovy píšete to samé. Lidi věděli, co chtějí, ale netušili, co se potom (plánovaně) stane.

   Smazat
  3. Proto nesnáším revoluce, vždy došlo ke zneužití davu. Velká Francouzská revoluce pojídala své děti (gilotinou), Řijnová revoluce byla prý ukradená a taky nešetřila tresty smrti a navíc zavedla gulágy. Zaplať Bůh za sameťák, ale anžto občanstvo zhrublo a začíná obdivovat násilí, žádá do svých domácností zbraně, ztrácím představu dalšího slušného sameťáku. Vždyť jen stačí číst zdejší názory.

   Smazat
 37. Věra Jourová (ANO proč jen ji Babiš podporuje) míní, že dědkové a báby, soudci a lékaři nad 60 let jsou nesvéprávní. Tak při jejím věku 55let to má za pár, a její dvě děti jí určitě seberou všechny účty, maily, a hlavně na konta jistě nezapomenou:
  http://www.skrytapravda.cz/domaci/2566-vsichni-dedkove-a-baby-soudci-a-lekari-nad-60-let-jsou-nesvepravni-ohlasila-jourova-seberte-jim-konta-ucty-a-maily

  OdpovědětSmazat
 38. To, co se organizuje na Letné stojí pořádný prachy a někdo je těm organizátorům na to dává. Za povšimnutí stojí už i to, že symboly boje s opravdovou totalitou jako např. Marta Kubišová se od těchto demonstrací proti demokracii rozumě distancují, protože jejich skutečný smysl velice dobře chápou. Cílená propaganda s lidmi udělá ale své - i se vzdělanými. Sám to vše vnímám jako snahu Babiše o vymanění se z Německého ekonomického sevření a postavit stát konečně na vlastní nohy. Němci ale včas zainvestovali do skupinky Čechů, kteří za ty jejich "jim nesmrdící" prachy položí i svůj život, což je současný problém naší země. Tito Češi dnes vlastní největší média v zemi, či na ně mají největší vliv. Je to jakýsi boj o právo být německým podstátem na úrovni Kalouskovy banánové republiky - montovny po vzoru z válečných let. Dejte Čechům dostatek žrádla a pošlete je do práce - na přesun na sibiř je času dost.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nemůže tam být ještě další úmysl potomků nacistů, kteří chtějí vracet oprávněně zabavené majetky? Co když si pomocí kolaborantů chtějí zajistit útěk z jejich vlasti před "novými občany", s historicky neslučitelnou ideologií, do "sedmé nejbezpečnější" země, jejíž lid považují za lehce ovládnutelný, a okradnutelný.

   Smazat
  2. 29. června 2019 8:37 - většina sudeťáků co sem jezdí už nic nechce. Existuje ale stále to tvrdé jádro řvoucí menšiny, které to bude neustále zkoušet jakýmkoliv způsobem. Jsou to lidé kolem Posselta, kteří hledají mezi českými politiky ty správné darebáky, které stačí pozvat, dát jim pořádně nažrat a napít a poplácat bratrsky po ramenou k tomu, aby ve vizích vlastního blahobytu položili naši zemi k jejich nohám sami a dobrovolně. O jakou stranu tradičních českých odpadlíků a kolaborantů jde snad nemusím ani psát.

   Smazat
 39. Libi se mi, jak tady porad vriskaji rudi paviani s holou rudou …:-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:53 vřískají a kvičí nejen ti s holou a rudou, ale odporuji vám hloupým nebo zaprodaným i já, docela majetný a odevždy nekomunista. Poshánějte lepší, než tak ubohý, jeden jediný, omšelý argument.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. 29. června 2019 9:53 - a co takhle s holou zrzavou? :-)
   https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/610771/co-odsava-penize-z-uctu-milionu-chvilek-vyplata-pro-minare-web-i-technika.html

   Smazat
  4. 11:46 Chovej se slušně debile. Tady nejsi u Vás doma. V.J.Horák

   Smazat
  5. 9:53 pán by potřeboval vlastní klec v pavilonu vedle paviánů možná by ho uspokojilo i studium mandrilá přepestrého. Kďyž se mu to líbí, tak v ZOO by mohl dostat prostor pro výuku vývoje od primatů po homo erektus, pan jestě není sapiens.

   Smazat
  6. 11:46 Vy Letnomajdančíci toužíto po nastolení sudeťácko-gesTOPácké junty! Jenomže ... do cesty se vám postaví skutečný Národ! A vaše plány skončí novým Děbalcevem. Až uprostřed kvílivého burácení kaťuší "huíííhuííííhuíííí!!!" budeš v modroesesáckým munduru neslyšeje nic krom zběsilého tepu v hlavě a s pachutí železa a smrti na jazyku zmateně pobíhat mezi vraky ohořelých vejtřasek, v nichž budou krutou smrtí zmírat tvý soukmenovci, pak věz že nastala tvá poslední hodina, havlobanderovče! NEPROJDETE!

   Smazat
 40. Dík 11:46, potvrdil jste svou úroveň. Pozdravuji JiH

  OdpovědětSmazat
 41. Babiše mám rád, ačkoliv oligarchy jinak vůbec nemusím, neb oni jsou Vůdci diktatury kapitálu. Babiš a já nevím proč, se vysmekl té smečce zločinců z povolání, kteří řídí politiku v našem státě prostřednictvím koupených politických loutek tzv. tradičních stran - ale i netradičních desperátních Pirátů. Babiš, ač oligarcha, šel s vlastní kůží na politický trh, představil vizi, ze které nejsem jako sociálně zaměřený občan jednoznačně nadšen. Ale Babiš udělal něco, co žádná z partají po r. 1989 neudělala: dal si a realizuje program konsolidace země, ekonomicky rozvrácené předchozími vládami, zadlužené a vykradené do dna a po uši, dala sociální program a snaží se vrátit důchodcům aspoň část toho, oč je předchozí vlády reálně okradly a zejména podpořila starodůchodce, kteří byli okradeni jeden každý o staatisíce Kč!!! Babiš stvořil program regenerace národa, podporuje mateřství a tedy po letech vymírání národa je šance na restart, aby česká populace zase rostla. Začínají se budovat zase školky a také státní jesle, dávající šanci ženám nevypadnout ze svého oboru na dlouhá léta a tak ztrácet karierní postup! A Babiš konzoliduje rozvrácené školství, zdravotnictví. Babiše volím z těchto a dalšího tuctu pozitivních důvodů, pro které bych nikdy nemohl volit Kalousy, Fialový, Bartošovky, Ukňourané Stany a další sbírku jednou blbců, jakých bylo za socíku 12 do tuctu, jindy gauneru se stejnou matematikou. Babiš je volba pro normálně myslící, aspoň t.č. a všechny ty kauzy, které se snaží zhatit vše to nejlepší v jeho programu jen dokladují zločinnost těch aktérů proti Babišovi. Být proti Babišovi je stát na straně diktatury velkokapitálu, Kožných, Krejčířů, Bakalů, na straně rozkrádání majetku státu a občanů, stát na straně válek a obecně zločinu!!!

  OdpovědětSmazat
 42. Podstata střetu zájmů není pouze v tom, že si někde něco "přiklepne", ale v tom, že nemůže dělat nezávislá a objektivní rozhodnutí. To dokládá již sestavení problematické koalice, kdy si vzhledem k tlaku z EU nemohl AB dovolit SPD, která znamená problém pro dobývání restitučních a jiných nároků nejen pro Němce. Babiš a jeho "melody boys" ve střetu zájmů prostě jsou a jediná otázka je, jestli jsou podle platné legislativy za svá rozhodnutí právně odpovědní nebo ne. Co AB drží u vesla je zoufalost voličů a vědomí, že ta tzv. opozice je ještě horší.

  OdpovědětSmazat
 43. Zastávat se Babiše je asi nesmysl, protože když podporuje ty kteří ho vedou na porážku jak vola a on jen přitrouble bučí místo aby je nabral na rohy? Nezaslouží si ani úctu těch kterří ho volili.
  Václav

  OdpovědětSmazat
 44. 19:53 Premiér má rozehrány šachy na několika šachovnicích těžko soudit podle jediné. Úctu do toho nepleťte, nemá nic společného s vhozeným volebním lístkem, maximálně jde o zklamanou důvěru, ale i ta je zaviněna vaší špatnou volbou.

  OdpovědětSmazat
 45. Paradox komunismu

  Stále žijeme v paradoxu. Jak to tak bývá, nemůže být pravda pro i proti. Komunismus je prý zlo. Jenže jsme zvolili komunisty, aby nás reprezentovali v místních i evropských orgánech. Dnes nám vládne bývalý kariérní komunista a estébák, s otevřenou podporou komunistické strany a prezidenta, který obdivuje komunistickou Čínu a bývalého důstojníka KGB v čele Ruska.
  To je nejen výsměch, ale i facka všem obětem komunistické zvůle.

  Komunismus je myšlenkové schéma. Jeho dědictví je stále patrné všude, kam se podíváte. Právě proto nepotřebují dnešní komunisté a nacionalisté nic předstírat. Právě proto odmítají společný evropský projekt a naši příslušnost k Západu.
  Nemáte toho komunistického paradoxu po třiceti letech plné zuby?

  Vzpomenout si na oběti komunismu a připomenout si minulost nestačí. Doplňme vzpomínku na oběti komunistického režimu osobním předsevzetím, které zatím nenaplňujeme: nepodejme žádnému komunistovi ruku, donuťme Babiše k odstoupení a hledejme v KSČM každou stopu, která může vést k jejímu poškození a likvidaci.
  A ze všeho nejvíce, přesvědčme toho vedle nás, aby ty komunisty nevolil.

  Ze svobody do nesvobody to není vůbec tak daleko.
  Právě proto, vzdor tvrzení dědků z Hradu, je náš odpor proti nešvarům na místě ne pouze jednou za čtyři roky, ale pořád. Na Letné, dnes tady a zítra. Jen takhle konečně vystoupíme ze stínu minulosti do budoucnosti bez paradoxu.


  * * *
  Tato glosa byla inspirována textem Petra Havlíka Vysvědčení komunistů.

  Autor je iniciátor a sponzor pomníku Milady Horákové u Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

  Martin Jan Stránský

  OdpovědětSmazat
 46. JE KOMICKÉ, jak každý, kdo píše ve prospěch Babiše se napřed dušuje, že ho nemá rád, či že ho nevolí a jiné „omluvy“.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.