Reklama

pondělí 24. června 2019

Konečné slovo v restituci Walderode musí vynést Ústavní soud

PhDr. Jiří Jaroš Nickelli
Jiří Jaroš Nickelli
24.6.2019  ČeskéNárodníListy
Nekonečný příběh restituce majetku panství Hrubý Rohozec u Turnova, který do roku 1945 patřil rodu Des Fours-Walderode, nebere konce. O tento kontroverzní průběh se zasloužil nejen příběh posledních majitelů za protektorátu, ale i hrubá nedbalost státu v posuzování charakteru a počínání JUDr. Karla Des Fours-Walderode orgány státu počínaje rokem 1945. Následky po novelizaci restitučního zákona se potom dostavily a způsobily lavinový efekt naprosto protichůdných soudních řízení, které korunoval stoprocentně kontroverzní rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové.


Případem třímiliardové restituce se zabývali nejen správní orgány a soudy, ale i badatelé, a právnické kapacity, jako například universitní profesor JUDr. Václav Pavlíček, CSc., kapacita na prezidentské dekrety a ústavní právo z Karlovy university, a rovněž docent Josef Benda, žák prof. Pavlíčka. Vedle toho se případem desetiletí zabývalo sdružení Linie práva pod vedením čestného občana Turnova, zastupitele města pana Josefa Kunetky, jenž nedávno zesnul. Dále se případem Walderode zabýval brněnský genealog Dr. Stehlík v knize „Skandální pozadí velkých restitučních kauz šlechty“ vydané v Brně roku 2003 nakladatelstvím GARN. Doktor Petr Stehlík publikoval své závěry jako první, poté následovala publikace CUI BONO RESTITUCE (II. vydání 2007) a konečně velmi obsáhlá monografie docenta Bendy „Restituce majetku bývalých šlechtických rodu po roce 1989 (II. vydání Tuláček Praha 2013, 816 stran.). Docent Benda se restitucí dvou větví rodu Walderode - dřínovské, a smržovsko-hruborohozecké – zabýval celkem na stranách 238 až 314, což dokládá velkou složitost případu. Vezměme rozbory badatelů chronologicky a započněmež závěry prvního publikujícího badatele dr. Petra Stehlíka z roku 2003. Dr. Stehlík v citované knize dospěl k těmto závěrům.

Nevlastní matka posledního majitele hruborohozecké větve, hraběnka Gabriele des Fours-Walderode požádala o říšské občanství již 1. 8. 1939 a od dubna 1938 byla členkou Henleinpartei.

O říšské občanství požádali i dva její synové, přičemž bratr dr. Karla Walderode , Maxmilian Josef prodělal vývoj od Hitlerjugend, přes nacistickou organizaci NSV, č. legitimace 16.048.496 až k příslušnosti SS. Zemřel roku 1945 v pevnosti Josefov.

Druhý bratr dr. Walderodeho, Louis, od HJ dospěl přes RAD k SS a padl v Rusku roku 1943.

Otec dr. Karla Walderodeho, hrabě Nicolaus Wladimir obdržel říšské občanství r.1939, zesnul 1941.

Konečně sám JUDr. Karl des Fours-Walderode se přihlásil k němectví již při sčítání roku 1930. Již za I. ČSR byl koncipientem Svazu německých velkostatkářů v Praze. Podle dr. Stehlíka vstoupil do Henleinpartei, což dr. Stehlík dokládá seznamem členů a členskou legitimací na jeho jméno s bydlištěm Praha Úvoz 3. Od jara 1940 podle Stehlíka byl vedoucím právního oddělení Zbrojovky Praha, poté od 5. 9.1941 příslušníkem německé vojenské tlumočnické čety v Praze, přeložen na ABWEHRSTELLE PRAG jako překladatel, což autor dokládá kartotékou spolupracovníků s Němci. V roce 1943 byl propuštěn do civilu ke správě velkostatku. Podle Stehlíka „5.10, 1945 ve vylhaném životopise uvedl, že nikdy nebyl v Henleinpartei, což opakoval dvakrát“. (Stehlík 2003,str.74.).

Dr. Stehlík dále uvádí jeho sňatek se Sylvií Marií Anicou Galliovou, v Londýně, za války aktivní nacistkou a vedoucí Hitlerjugend, v Moravském Písku. Její matka Dr. Irene Galliová byla dle Stehlíka členkou nacisložek, udavačkou. Svatby dr. Walderodeho v Londýně 1949 se Dr. Galliová nezúčastnila pro odsouzení v ČSR k 5ti letům těžkého žaláře a konfiskaci majetku.

Vzhledem k tomu, že dr. Stehlík operoval se závažnými nálezy, podle něj dokládajícími nacistický profil dr. Walderodeho, existují pouze dvě možnosti:

Buďto se dr. Stehlík dopustil nejen omylu, ale i osočení dr. Walderodeho a jím uváděné nálezy jsou pochybné – a pak měl být žalován dr. Kammenlanderovou, dědičkou, pro pomluvu, což se nestalo - anebo je pravdou opak, a pak se rozhodnutí hradeckého soudu nezakládá na faktech a je kontroverzní. Třetí není dáno – tercium non datur.

Druhým publicistou, který popsal kauzu hruborohozecké větve Walderodů, byl čestný občan Turnova, poslanec Josef Kunetka v knize CUI BONO RESTITUCE (dvě vydání, cituji II. vydání Praha 2007,str.60-79 s dokumenty.) Kauzu rozdělil do tří časových etap, od 1991 až do roku 2007, kdy byla kniha vydána. Při rozboru kauzy dospěl k výsledku, že podle něj dr. Karl Walderode byl právem konfiskován podle dekretu 12/1945 Sb., neboť se podle Kunetky provinil proti čs. státu jako říšský Němec a nesplnil podmínky dekretu č.33/1945 Sb. pro zachování čs. občanství.

Nálezy dr. Stehlíka o dr. Walderodovi doplnil Josef Kunetka v tom smyslu, že dr Walderode byl od 15. 5. 1942 do 25. 11. 1943 v říšském vojenském svazku wehrmachtu v pancéřovém regimentu v Neu-Ruppin (dnes psáno dohromady Neuruppin-JJN) ve výcviku do října 1942 a poté přeložen jako tlumočník českého a anglického jazyka v Praze, Clam-Martinicova 9. Podle Kunetky z těchto fakt plynou důkazy pro konfiskaci majetku ve smyslu dekretu 33/1945 Sb. a prováděcí směrnice ministerstva vnitra A 4600-16/8-45-ref. (Kunetka 2007, str.62.) Josef Kunetka dokonce publikoval závažný dokument – Fragebogen, čili přihlášku k říšskému občaství podle norimberských rasových zákonů, kde na str.2 tohoto dotazníku dr. Walderode uvádí svou příslušnost („Zugehörigkeit“) ke straně Henleinpartei (opus cit., str 72, bod 12 Fragebogenu.). K tomu podotýkám, že v dotazníku původně dr.Walderode vyplnil slovem „Mitglied“ - člen, a pak podle instrukce dotazníku, která požadovala příslušnost („Zugehörgkeit“) opravil tímto německým výrazem! Viz fotokopii v citované knize, str.72.

Ani tento badatel nikdy nebyl žalován pro pomluvu dr. Kammenlanderovou.

Konečně se kauze Walderode věnoval doc.JUDr. Josef Benda ve výše citované monografii o velkých restitučních kauzách bývalé šlechty po r.1989 (zde cituji II. vydání Tuláček 2013.).

Nové skutečnosti o JUDr. Karlu Des Fours-Walderodea jeho rodičích

Docent Benda v citované monografii zveřejnil doslova bombu pro dosavadní řešení kolaborace němčící šlechty protektorátu. Byl to nález Návštěvní knihy reichsprotektora Protektorátu Böhmen und Mähren Konstantina von Neuratha, válečného zločince Norimberského soudu. V této návštěvní knize se podepsaly desítky příslušníků vysoké i nižší německé šlechty: docent Benda návštěvní knihu von Neuratha nalezl ve státním archivu U.S.A. a její pravost nelze zpochybnit. Je famózní, že české média nejenže nezaznamenala vydání této knihy, byť její vernisáž proběhla v Senátu ČR, ale velkoryse a velecudně zamlčela právě epochální význam tohoto nálezu pro vývoj hodnocení kolaborace protektorátní šlechty v okupovaném Československu.

V této návštěvní knize je podepsán nejen dr. Karl Walderode sám, ale rovněž i jeho rodiče.

Co to znamená pro hodnocení postojů této šlechty k protektorátu, je zjevné a bude to i předmětem dalšího rozsáhlého bádání – a nepochybně i naivních pokusů protistrany o zlehčování a bagatelizaci této dějinné reálie protektorátu!

Dnes je neoddiskutovatelně jasno, že každý návštěvník říšského protektora, který byl rozhodujícím hybatelem okupačního režimu zavrženého hitlerismu, byl a musel být prověřeným árijcem, říšským občanem plně loajálním k III. říši a k jejímu zavrženíhodnému režimu, anebo osobou v obdobném postavení. Podle terminologie poválečné Mezispojenecké komise, která zavedla příslušné stupně kolaborace, byl každý takový návštěvník minimálně tzv. „souběžcem“ („Mitlaufer“) III.říše, loajálním k říšské nadvládě protektorátu. U nás se takové osoby označovaly jako „kolaboranti“. Vyviňování z tohoto hodnocení je podle mne nesmyslné a nepřípustně zjednodušující.

JUDr. Karl des Fours-Walderode byl podepsán v Návštěvní knize von Neuratha již brzy po okupaci, a to dne 4. července 1939. Jeho rodiče pak 10.10.1939. Op.cit. str.784 a 785. (II.vydání Tuláček Praha 2013.).

Resultát: Pakliže obecné soudy doposud zvrátily osvícený rozsudek Okresního soudu v Liberci JUDr. Jiřiny Tauchmannové ze dne 29.12.2005 čj. 24 C 167/2004-188, kterým soudkyně naprosto jednoznačně konstatovala provinění JUDr. Karla Walderodeho vůči státu dle dekretu 33 a Výnosu Ministerstva č.20 věstníku č.33/1945 Sb., a zamítla restituční nárok, je nanejvýše kontroverzní, kdy se po tak dlouhém době a rozsáhlém bádání dospívá ke kontroverznímu výnosu vyššího soudu ve smyslu známé římské praktiky „AETHIOPEM DEALBARE“ anobrž „vypírání Etiopana“. Proti nálezům, proti dekretálnímu právu, proti všem.

Čest dekretálního práva tak prozatím zachránila osvícená liberecká soudkyně. Zdali se toto naplní, o tom musí rozhodnout instance nejvyšší – Ústavní soud. V opačném případě se dočkáme BESTIE TRIUMPHANS na českém státním právu.


* * *


51 komentářů :

 1. Autorovi děkuji za věcný komentář. Zůstává pro mě nepochopitelný postup krajského soudu a jeho uznání "nároků" tohoto šlechtického rodu. O jaká fakta se soud opíral, jakou argumentaci zvolil? Jména soudců je třeba zveřejnit, ptát se jich na důvody jejich rozhodnutí, mají prostě povinnost tak průlomové rozhodnutí obhájit. V opačném případě je nesmí ani talár ochránit před trestem...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. soudci taky chtěji mit pěkny renty když duchod je strašně maly aněkteři jsou ztoho strašně flustrovani nahlou ztratou velice heske sumičky každy měsic a navrch třinacty a čtrnacty plat a za každou takovouto kauzičku premiemi ve vyši platu a to nemluvim o nedvolatelnosti a nesmrtelnosti viz josef visarionovič stalin to pak jdou nějake paragrafy a jedina pravda stranou když vykladat si to muže každy podle sebe či podle jak se vyhaja nebo jestli mu podrželi nebo nepodrželi

   Smazat
  2. To jsme dva, soud rozhodl údajně mladý soudce Michal Polák. Údajně se nebraly v úvahu námitky některých stran, některé důkazy se nenašly, svědci umřeli.

   Smazat
  3. Každý, kdo si přečetl knihu pani V. Jandečkov chápe, jaký ksindl se nám vrátil po válce s Anglie. Minimálně polovina těch, kteří byli v Londýně byli agenti MI6, nebo Američanů. Teď už tu pakáž nemusí řídit z ciziny, ale přímo tady. Jen taková úvaha, každý rok jsme mohli sledovat to "zvracení" na téma smrti Jana Masarika. A letos? Po vyjití jmenované knihy totálni "rádiový klid". Řekl bych normálně demokraDi, ale to je slabé slovo. Lžou dokud ví, že jim to bude procházet, ale pak ticho a vytažení další lži.

   Smazat
  4. Kdy tito "soudci" budou hnáni k zodpovědnosti, že nectí zákony ČR?

   Smazat
 2. Velmi aktuální a velmi výstižně shrnuto:

  https://www.youtube.com/watch?v=c4DYfRU0s0A&noapp=1&client=mv-google&fbclid=IwAR20AIXVCz829v9iAUw44Sd3dU1ypZejgGlx7XxI0fhnxtCSo3CPYMYbLzA&

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:07Takovýto dlouhý odkaz je na prd, nikdy se ti po zadání neukáže...

   Smazat
  2. Zkuste tohle, snad se to ujme...:

   https://www.youtube.com/watch?v=c4DYfRU0s0A&noapp=1&client=mv-google&fbclid=mo

   Smazat
  3. 16:34 co bys zadával, podbarvi odkaz a dej vyhledat

   Smazat
  4. Ten odkaz funguje úplně normálně. S oběma pány, v prvém případě pouze s jedním existují ještě dvě videa.

   Chcete vědět, kdo to vše zpunktoval !?! Kdo je řídící pracovník Mináře – nebo jak se jmenuje. Jedou v tom vládní představitelé Německa. Poslouchejte pozorně:
   https://www.youtube.com/watch?v=lhZK5yqGjYU

   No a s jejich první úspěšnou perličkou. Hradecký soud v těchto dnech vydává majetek za miliardy vdově po gestapákovi v utajení . Prolamuje tak Benešovi dekrety. Krok první byl, že tomuto gestapákovi v utajení dal cca před 20 roky Ruml zpět české občanství.

   Na to se začal soudit o majetek za miliardy zabavený mu jako odsunutému. Tento druhý odkaz přímo navazuje na výše uvedený.
   https://www.youtube.com/watch?v=T0zAI3JQtfs

   Smazat
  5. pro 16:34
   Ale otevře se, jen nesmíš být překvapený obsahem!

   Mnoha lidem by to otevřelo oči a ještě většímu počtu obyvatel by ty "dnešní politické tlaky" daly vysvětlení "proč to všechno se děje tak, jak se děje?"

   Smazat
  6. Prosím vás 17:30, váš odkaz vrací " na váš odkaz", snažte se být trochu seriozní.

   Smazat
  7. Kristepane, tak si to otevřete kliknutím na tento odkaz: https://youtu.be/c4DYfRU0s0A

   Smazat
  8. To by jste musel/nebo za to múže admin?/ vložit odkkaz v jiném formátu. Takto ho musím přenést do vyhledávače, a tam, "bohužel, nic hsem nenašel".

   Smazat
 3. Sudeťáci už se těší, jeden z nich měl proslov i na Letné o:(((( přímo ho představili jako římsko-katolického jáhna ze Sudet

  OdpovědětSmazat
 4. Možná právě i takto si milionáři z Letné představují nezávislost justice. Aneb. Milión chvílí, do Beneše střílí !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jim, těm zrádným zmetkům, jde opravdu a upřímně o nezávislost justice a to na zákonech a ústavě...

   Smazat
 5. Vracení zabaveného majetku Němcům je podle Postupimských dohod válečným aktem, kterým ČR vstupuje do válečného stavu vůči spojencům - včetně USA. Takže se ptám, jestli se to neděje třeba proto, aby si tu mohli Američané jezdit se svou vojenskou technikou, jak se jim zachce.

  OdpovědětSmazat
 6. A Schwarzenberg nedávno blekotal do novin, že "Češi měli za války u hraběte Walderodeho veliké zastání ..." !!! Prostě neuvěřitelný hnus!!! Naštěstí Karel Havlíček Borovský se už před drahnou dobou výstižně vyjádřil svým epigramem: "Zle, matičko, zle, Švarcenberci zde!".

  OdpovědětSmazat
 7. Co se čílíte, omluva V. Havla sudetským němcům byla jenom pokusným balónkem, jak budeme reagovat na vracení majetku, zatím jenom vybraným jedincům. Výsledek? Drželi jsme chrup a teď sklízíme plody této bohulibé iniciativy božského Vendy, až se začnou takto hlásit obyčejní sudeťáci, tak budem čumět na drát, neboť bude zjišťováno, že to byli zasloužilí bojovníci proti A. Hitlerovi a že byli ČR ožebračeni, okradeni.

  OdpovědětSmazat
 8. Naše babičky a dědečci byli mučeni, umírali. Byly vypáleny Lidice, Léžáky, Javoříčko.
  Němci nás chtěli vyhladit.
  Jak mohou čeští nezávislí, neúplatní soudci prolamovat benešovy dekrety? Začalo to Schwanzenbergem, který restituoval podle rakouského nikoliv českého práva a ještě ke všemu podplatil úředníka. Sám se tím veřejně chlubil a nebyl souzen za poskytnutí poplatku. Chvilkaři mu tleskají. To by se v jiném státě snad nemohlo stát. Poláci by to nedopustili.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Benešovy dekrety jako první prolomil Ústavní soud, Brno, Joštova 8. Tam hledejte odpovědi na palčivé otázky minulosti. Obecné soudy, pokud někdo ví, o co jde, jsou povinny precedenční závaznost rozhodnutí ÚS respektovat.

   Smazat
  2. 23:31 Nakonec v restituci Walderode rozhodne Ústavní soud. Tak uvidíme, jak naloží se spravedlností. Benešovy dekrety se nadále nesmí prolamovat, je to hanebné vůči všem obětem nacistického Německa.

   Smazat
 9. Krajský soud byl pěkně namazan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Prokaž co píšeš, jinak jsi blb.

   Smazat
  2. No, nějak ten hrozný rozsudek musel vyniknout. Jaké je tvoje vysvětlení?

   Smazat
  3. 23:19 dokaž ty že to není pravda.Že jsi pablb to víme všichni.

   Smazat
  4. Prokazuje se pozitivní skutečnost, nikoliv negativní. To je alfa a omega procesualistiky trestní i civilní.

   Smazat
 10. Německo má vyčíslený dluh na reparacích ve výši 360 miliard předválečných korun, tj. více než 3 biliony dnešních korun a dosud splatili (za 72 let po válce) méně než 0,5 %". Obrařte se na Německo, ať splácí. Za ty peníze nebudeme muset řešit rozpočet.
  https://www.email.cz/web-office/3wO8r8sNYydSOi-9V9xkUAkubs14ikqr__cp47frTkR7MQ4HvQXac-yjtiX4L8KxNbvOEQE/Ceny%20pro%20otroky.docx

  OdpovědětSmazat
 11. Tomio Okamura: KDU ČSL jezdí na sjezdy fašistů a nacistů:
  https://www.youtube.com/watch?v=G-4AQUytpDU

  OdpovědětSmazat
 12. Mýlí se autor článku. Konečný verdikt vynese Nejvyšší soud,a to senát specializující se na restituční agendu Ústavní soud řeší hoteliéra a Rusy. Bohužel.Badatelé jsou fajn, ale právo je jen jedno. Padni komu padni. A pokud padne tomu nepravému? Pořad je to právo.

  OdpovědětSmazat
 13. Doufám že ústavní soud rozhodne po právu, i když jeden u nás, nikdy neví. Už jsem to tady psal, pokud by to pro nás špatně dopadlo, měl by stát trvat na tom, aby se nic nevracelo a hodnotu vysouzeného majetku ať proplatí Němčouři z konta na naše válečné reparace, které nám Německo dluží. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rudý dědečku doufáš marně .Rychetský se už postará aby se rozhodlo podle práva .A jeho vidění práva je jiné než tvoje .

   Smazat
  2. Nácek na vracení majetku nemá. To je právo, které musí respektovat i ten pičus Rychetský a jeho melodybojs.

   Smazat
  3. Blbeček trolíček 7:11 Ale my predsa vieme, že videnie práva zo strany Rychetského je iné, ako u normálnych ľudí a tobôž u právnikov, ktorí si ctia zákony.

   Smazat
  4. Blbka trolka 14:41 zřejmě nepochopila sarkasmus 7:11 . A co Čaputová jaké ona má videnie práva ? Podobné jako Kiska ?

   Smazat
  5. Jak myslíte, že to si dopadne? Jeden debilní tzv. ustavní soudce rozhodne, že se bude ubytovávat podle politického přesvědčení a ta krůta druhá není o nic lepší. Hlavně že pan Gerloch byl pro ně nýmand. Zrušte SENÁT!!!!!

   Smazat
 14. Chtělo by to možná trochu lépe znát dekrety č. 5, 12 a 108/1945 Sb. a umět mezi nimi rozlišovat, včetně právních důsledků pro možné navrácení majetku. Autor a většina diskutujících o tom neví vůbec nic. Takže propagandistické a ideologické blábolení.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nikoho nenapadej. Dekrety prezidenta mluví jasně a podle nich nepatří Walderodům ani halíř, stejně jako sudeťákům , kteří si brousí zuby na další majetky, podle mustru Walderode. Takže si ty dekrety raději přečti a potom mudruj.

   Smazat
  2. O Walderodech a sudeťácích se v nich nic nepíše. Čtu je na rozdíl od jiných každý den, takže vím, jak kauza Johanny Kamerland skončí. Na rozdíl od tebe.

   Smazat
  3. Pan Jiří Jaroš Nickelli není v otázkách 2. světové války a česko-německých vztahů žádný nováček, takže jej těžko podezírat z neznalosti obsahu dekretů prezidenta E. Beneše.
   Nevím, kdy ÚS měl prolomit dekrety, ale nálezem 55/1995 zamítl návrh na zrušení dekretu č. 108/1945 o konfiskaci nepřátelského majetku.
   Bude to ještě zajímavá právní bitva, ale i bitva o identitu, suverenitu, sebevědomí a historické povědomí českých občanů. Někdo se snaží, dlouhodobě, aby oběť nacistické agrese osvobozená Spojenci, byla opět oběť. Pokud připustíme, aby nacističtí zločinci nakonec nebyli nijak potrestání a vyšli z válečného běsnění, které právě oni rozpoutali, bez úhony, nejprve majetkové a posléze i morální, tak 350 000 Čechoslováků, 140 000 Sovětů, desítky tisíc Rumunů, stovky Poláků a Amíků zemřely zbytečně. A český krajský soud tomu přitakal.
   Případ ale ukazuje ještě něco. Pánům šlechticům jde o majetky, bez ohledu na to, jaké oběti a škody ostatním lidem jejich konání, obrana jejich majetku, způsobí či způsobilo. Nulová sebereflexe. Mít, nikoli být. Je to čiré feudální či buržoazní pachtění za majetkem. V tomto Walderode a spol. odhalili podstatu pravice, třídní podstaty otrokářství, feudalismu, kapitalismu. A od uvedeného soudu to máme i s kulatým razítkem.
   KR

   Smazat
  4. 23:42 To je stupidní, i směšné, že byste tam očekával jmenovitý seznam konkrétních zločinců.

   Smazat
 15. Jsem proti tomu aby se v naši zemi dávali majetky nacistům. Sami máme holé zadky a ohromné dluhy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ten stav ale nezpůsobili nacisti, ale vlády po roce 89. Jen na dividendách odchází každý rok z ČR 300mld. Kč. Takže trochu přemýšlet by neškodilo.

   Smazat
  2. 23:34 Samozřejmě souhlasím ale já myslel dnešní situaci tož asi tak jo.

   Smazat
  3. 23:34 Poválečný stav ale způsobili, a reparace nikdo nevymáhá.

   Smazat
  4. 23:26
   No jo ale s těma holýma zadkama už nemusíte stát frontu na banány a můžete si místo toho holým zadkem sednout na lavičku Veškrny Havla .

   Smazat
  5. Anonymní25. června 2019 13:55
   Co bychom za totality za to dali, mít taková demokratická Veškrnova sedátka. Ve stínu těchto sedátek, blednou i jiné demokratické výdobytky, jako např. koncerty Stones. P.K.

   Smazat
 16. Už vidím tu krůtu Simáčkovou, jak jim to zase dá zpátky. To je myslím důvod jít na Letnou!

  OdpovědětSmazat
 17. Zachránit nás může jedině Putin, protože v archivu jsou všechny dokumenty o těchto hrabátkách, jak spolupracovali s náckama. Německejma náckama. Ještě jednou budete Zemanovi děkovat, že má dobré vztahy s Putinem.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.