Reklama

pátek 7. června 2019

Rozpaky nad OVM z 2.6.2019

Zdeněk Jemelík
7. 6. 2019     JemelikZdenek
Ve veřejném prostoru víří spousta dohadů o současném a budoucím dění v resortu spravedlnosti. Od zveřejnění návrhu na podání obžaloby v kauze Čapí hnízdo napětí ve společnosti a hlad po informacích postupně rostou, neboť se stále něco děje. Pokračují snahy o zvrácení výsledků voleb, jejichž nositelům se hodí úplně cokoli.


Náhlá změna v čele ministerstva spravedlnosti a neuvážené výroky ministryně Marie Benešové o jejích reformních záměrech vyvolaly obavy z přípravy vnějšího zásahu do kauzy Čapí hnízdo. Debatuje se, zda lze objednat trestní stíhání. Do ulic vyrazili demonstranti, volající po nezávislosti justice, bránící nejvyššího státního zástupce před domnělou hrozbou odvolání a požadující odstoupení Andreje Babiše a Marie Benešové. Nemají sice představu, čím je ohrožena nezávislost justice a jak asi by mohla seniorka Marie Benešová zasáhnout do kauzy Čapí hnízdo, ale spokojeni sami se sebou křičí.

Václav Moravec si do nedělního diskusního pořadu 2. června 2019 sezval autority, jejichž moudrá slova asi měla vnést řád do informačního zmatku ve věcech justice (v nejširším pojetí obsahu slova). Přišel předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a náměstek ministryně spravedlnosti Jeroným Tejc (chválím Marii Benešovou, že zůstala doma). Mám obavu, že Moravcův záměr příliš nevyšel, neboť úvahy jeho hostů spíše svědčí o neujasněnosti jejich názorů a jejich vzdálenosti od praktického života.

Na zemi oběma nohama stál a nevznášel se ve výšinách vznešených úvah pouze Jeroným Tejc. K otázce po možnosti objednat trestní stíhání se stavěl střízlivě: snad jen jako výjimečný výstřelek neodpovědného jedince, který by se mohl vyskytnout mezi stovkami příslušníků orgánů činných v trestním řízení, vykonávajících řádně službu, ale i tak bez naděje na dotažení do pravomocného rozsudku. Dal správný rozměr zprávě, kterou na toto téma vypracovala pro prezidenta republiky Marie Benešová jako jeho neplacená poradkyně: její význam je omezen účelem a ohraničením prostoru působnosti, nelze ji chápat jako oficiální potvrzení, že objednávání trestních oznámení je běžnou záležitostí. Poukázal na vážný problém vyvolávání státními zástupci trestního stíhání osob, jež později soudy zprostily obžaloby, tedy jež zřejmě vůbec neměly být stíhány. Dostal se v tomto směru do polemiky s nejvyšším státním zástupcem, který tvrdil, že ministerstvo nemá správná čísla a problém je ve skutečnosti méně závažný. Jeroným Tejc ale trval na tom, že i v případě správnosti čísel, uváděných Pavlem Zemanem, se beztak jedná o závažný problém, protože trestní stíhání je velmi účinným a nepříjemným zásahem do života obviněných i jejich blízkých, a také je třeba brát do úvahy rok od roku se zvyšující výdaje na odškodnění obětí nesprávně vedeného trestního řízení. Připustil v této souvislosti, že státní zastupitelství by možná nemělo být součástí moci výkonné, ale zdůraznil, že není naděje, že by kvůli změně jeho ústavněprávního zakotvení došlo ke změně ústavy. Nezdálo se mi, že by mu tento ryze teoretický až filozofický problém dělal velké starosti. Pronesl uklidňující slova o tom, že nehrozí žádná ukvapená reforma justice a státního zastupitelství. Slíbil, že do konce roku ministerstvo vypracuje analýzu stavu justice a státního zastupitelství, která bude východiskem pro přípravu reformních kroků příštích ministrů spravedlností.

Jeho vystoupení působilo skutečně uklidňujícím dojmem. Musel jsem při něm přemýšlet, proč jej Andrej Babiš dvakrát obešel, když hledal vhodného nositele funkce ministra spravedlnosti. Kdysi jsem slyšel, že vadila jeho sociálně demokratická minulost, ale ta by měla ještě spíše vadit u Marie Benešové, kromě vlastního členství poznamenané vazbou na pana prezidenta, rovněž bývalého sociálního demokrata. Jeroným Tejc jako bývalý advokát ví cosi o tom, jak vypadá trestní řízení v praxi, a má značné politické zkušenosti, které zcela postrádal Jan Kněžínek. Byl náměstkem dvou ministrů spravedlnosti, čili zná úřad, neztrácel by čas seznamováním s jeho chodem. Navíc netrpí sklonem k ukvapenému vynášení soudů a neználkovské tlachavosti, vyvolávající neklid v odborné veřejnosti.

Pavel Rychetský se naproti tomu vznášel ve „velkých“ tématech, která nemají pro bezprostřední praxi výkonu služby justice a státního zastupitelství velký význam, pokud vůbec nějaký mají. Starosti mu dělá částečná neúspěšnost snahy justice o dosažení rovnovážného postavení s mocí zákonodárnou a výkonnou a s tím související nezávislosti. Zdůraznil, že jedinou její zbraní je důvěryhodnost jejích rozhodnutí. Zřejmě nevnímá syrovou skutečnost zneužívání nároku na rovnoprávnost a nezávislost justice k prosazování práva na nadřazování soudců nad ostatní občany a zejména na beztrestnost za přehmaty ke škodě stran řízení. Ostatně je-li zbraní justice důvěryhodnost jejích rozhodnutí, namítám, že její údržbu soudci často zanedbávají.

Rozumně se vyjádřil k domněnce o možnosti „objednat“ trestní řízení. Upozornil, že se stalo módou podávat trestní oznámení pro cokoli proti komukoli a orgánům činným v trestním řízení nezbývá než je prověřovat. To je situace, která může vyvolat zkratové vyjádření o možnosti objednat trestní řízení.

Velkou pozornost věnoval také ústavně právnímu začlenění státního zastupitelství do organizační struktury státního aparátu a rozhořčeně poukazoval na absenci pojmu „nezávislost státního zastupitelství“ v ústavě a v zákoně o státním zastupitelství. V tom ohledu se báječně doplňoval s Pavlem Zemanem, trpícím až sklonem k mesianismu. Oba pánové by rádi postavení státního zastupitelství povznesli do výšin, ale neříkají nic o tom, v kterých civilizovaných státech se vyskytují v postavení státního zastupitelství všechny vymoženosti, jichž se domáhají. Zřejmě chtějí jít specifickou českou cestou postupného nadřazení státního zastupitelství nad ostatní subsystémy státní správy. Pokud by se to povedlo, byli bychom na tom hůř než za totality, kdy prokuraturu držel na uzdě aparát KSČ, kdežto dnes je nejvyšší státní zástupce prakticky podřízen přímo pánubohu.

K vystoupení pana předsedy Ústavního soudu podotýkám, že kdo se chce vyjadřovat o problémech organizace justice a státního zastupitelství, měl by rozumět aspoň základním pojmům. Zmatenost, danou nezpůsobilostí odlišovat organizační strukturu od struktury řízení, následně články organizační struktury od stupňů struktury řízení nelze bagatelizovat jako věc sémantického významu. Také senzační objev absurdnosti územní struktury soudnictví, spočívající údajně v tom, že máme okresní soudy, nikoli však okresy, svědčí o přehlížení funkční provázanosti jednotlivých subsystémů státní správy. Územní struktura prvostupňových soudů kopíruje uspořádání státního zastupitelství, které navazuje na logickou strukturu policie, a ta opět na civilní územní správu. Těžiště práce státního zastupitelství spočívá v dohledu nad činností policie v předsoudní fázi trestního řízení. Překrývání jejich územních struktur usnadňuje život oběma složkám. A soudy jsou „spotřebiteli“ produktů součinnosti zmíněných orgánů, je proto logické, že jejich územní struktura na ně navazuje. Právě na tomto místě by se dalo hovořit o sémantickém zmatení pojmů: strůjci územní organizace policie nahradili okresní ředitelství územními odbory. Kdybychom tedy přejmenovali okresní soudy na obvodní nebo územní, pan předseda Ústavního soudu by se už nemusel pohoršovat nad absurdností jejich územní struktury.

Jinou stránkou problému je velikostní nevyváženost soustavy prvoinstančních soudů. To by se mělo řešit, ale nebylo by vhodné soustředěním soudů ztížit občanům přístup k nim.

Ani pohled Pavla Rychetského na požadavek zavedení pevného funkčního období vedoucích státních zástupců nesvědčí o dobrém přehledu ve věci. Lichá je námitka, že v celé státní správě, řídící se zákonem o státní službě, pevná funkční období neexistují a není tedy důvod, proč by měla být zavedena ve státním zastupitelství. Především: povaha činnosti státních zástupců a úředníků civilní administrativy se v mnohém liší. Státní zástupci proto nepodléhají zákonu o státní službě, ale zákonu o státním zastupitelství (ač např. v SRN a Rakousku tomu je jinak, státní zástupci mají status úředníků). Požadavek na zavedení pevného funkčního období se zrodil v době, kdy se po nástupu Jiřího Pospíšila do druhého mandátu začalo intenzivně pracovat na novém zákonu o státním zastupitelství. Mělo to dva důvody. Především na řadě vedoucích míst seděli možná až od Listopadu stále stejní „staří ještěři“ ( terminus technicus Marie Benešové), kteří sice vládli špatně, ale nebylo možné je z jejich pozic vykouřit. Zákon by tento problém vyřešil. Dalším důvodem je poznatek, že vedoucí státní zástupci jsou řídící pracovníci a u těch je rotace ve funkcích podmínkou zachování výkonnosti. Řídící pracovník, který je ve funkci „přes čas“, již nic nového své jednotce nepřináší, jen přežívá. Přesazen do jiného prostředí se musí „restartovat“ a zase funguje dalších pár let na přijatelné úrovni.

Posléze Pavel Rychetský vyjádřil uspokojení nad demonstracemi, jež právě probíhají, jako o důkazu emancipace občanské společnosti. Zejména jej těší, že u nás jako v jediné evropské zemi se demonstruje za nezávislost justice, která obvykle nebývá miláčkem davů. Nevšiml si, že u nás to jde bez zapalování aut a jiných projevů vandalismu.

Předseda Ústavního soudu čelil i všetečným otázkám a pochybnostem ze strany moderátora. Mimo jiné kvůli tomu, že u Ústavního soudu leží již tři roky ústavní stížnost proti tzv. lex Babiš. Vysvětlil, že vlastně Ústavní soud neřídí, neboť musí nechat na uvážení soudcům zpravodajům, kdy předloží stanovisko k ústavní stížnosti. Ač se jinak k rozhodnutím soudců Ústavního soudu nevyjadřuje, tentokrát prohlásil, že se stydí za rozhodnutí ve prospěch hoteliéra, který odmítl ubytovat ruské zájemce, kteří odmítli distancovat se písemně od okupace Krymu.

Pavel Zeman se především ohradil proti tvrzení Václava Moravce, že připustil možnost objednání trestního řízení. Naopak podle jeho názoru není možné beztrestné objednání trestního stíhání. Hovořil pak pochvalně o „střílení do vlastních řad“, ovšem viníků úplně jiných nepřístojností. Samozřejmě nepřipustil, že takových případů je v poměru k častému výskytu různých ničemností jako šafránu, či dokonce že jeho úřad různé ničemnosti kryje.

Za nejzávažnější považuji vyjádření Pavla Zemana ke konceptu auditorské zprávy Evropské komise, které je obsahově shodné s jinými jeho projevy na jiných místech. Povzbuzován otázkami a narážkami Václava Moravce pan nejvyšší státní zástupce projevil zájem nechat zprávu vyhodnotit vlastními silami státního zastupitelství s cílem prověřit, zda obsahuje informace, které by mohly posloužit jako záminky k podání trestního oznámení. Jako laik považuji jeho vyjádření za nepřijatelné. Zmíněný dokument má nulovou právní hodnotu, neboť se jedná o koncept, který má sloužit jako podklad pro diskuzi s národními orgány. Pokud kolem něj křepčí opoziční politici válečné tance, lze se tomu usmát, neb se pouze usvědčují z hlouposti. Ale právník v postavení nejvyššího státního zástupce by měl vyčkal až na dodání konečné verze dokumentu. Pokud jedná jinak, navozuje riziko, že vyvolá trestní řízení proti nevinnému člověku nebo firmě. V daném případě dokonce může svým postupem nadělat nepříjemnosti legitimně zvoleným poslancům a jiným ústavním činitelům. Postup, v němž se budou zkoumat informace, o nichž není jisté, že jsou pravdivé, a cílem má být kriminalizace dosud nevinných osob, je zřejmě nezákonný. Ze souvislostí lze vyvodit, že cílem této taškařice má nejspíš být předseda vlády. Nejvyšší státní zástupce tak směřuje k destabilizaci politických poměrů v zemi, za což by měl být přiměřeně potrestán. Jeho jednání je neslučitelné s postavením nástroje k realizaci trestní politiky vlády.

Nesmíme zapomenout na moderátora. Tentokrát se příliš neprojevoval a ponechal účastníkům debaty právo ztrapnit se sami. Nicméně neodolal pokušení projevit svou domnělou genialitu vyjádřením názoru, že by bylo na místě zrušit okresní soudy a zahajovat prvostupňové řízení přímo na krajských soudech. Občany by asi nepotěšila nutnost kvůli soudnímu řízení cestovat do krajského města i v případě nicotných problémů. Navíc by se smazala současná specializace prvostupňových senátů krajských soudů na závažnou trestnou činnost.

Ale uklidněme se. Marie Benešová bude nejspíš udržovat úřad v chodu, aniž by se pouštěla do „revolučních“ kroků. O vývoji kauzy Čapí hnízdo se bude dovídat z medií stejně jako obyčejní smrtelníci.

19 komentářů :

 1. Zbytečné žvásty. Samozřejmě když jde o politiku, musí se to ožvatlávat. Samozřejmě že trestní stíhání jde objednat, v každém případě jeho zahájení. Trestní oznámení může podat kdokoliv na kohokoliv. Můžu napsat, že mám podezření že.... a už to jede! Že například soused pěstuje marihuanu, že jiný soused týrá zvířata, dědeček dalšího souseda ošahává dítě... atd atd. Každýmu tím způsobím děsná muka. Začnou za ním lézt policajti, zničím mu pověst v místě bydliště, v zaměstnání, u rodiny - dnes se může cokoliv. Tak proč se o tom tak žvatlá ve vazbě na paní Benešovou? Ta úplně jako první řekla na plnou "ústa" že jde o justiční mafii! V době, kdy už bylo jasný, že tato "demokracie" potřebuje zbohatlíky jako voličskou základnu ( šmejdi z ODS) vytvářeli se zbohatlíci s pomocí justice z každého šmejda, který se neštítil jít přes mrtvoly. Ono bylo málo rozsudků, které legalizovaly padělané a falšované směnky? Společnost Profi-real Pardubice na tom založila podnikání. Každej kdo chtěl půjčku, musel podepsat prázdnou směnku jakožto "zajištění úvěru" a už to jelo! Sajrajt jako prase! Doplňovali si tam co chtěli, a u soudů přes to nejel vlak! Ačkoliv justiční bestie musely vědět a věděli, že jde o jasnej podvod, všechny tyto směnky legalizovali rozsudkem, a tak ti ubožáci, nejen že zaplatili půjčku, ale k ní třeba i sto tisíc - podle toho, kolik si šmejd do směnky napsal! Co to muselo být za soudce? Samej bejvalej komouš! Prorežimní lumpové, pomáhali režimu, a ne že byli "nezávislí" to je blaf - samej morálně zkorumpovanej šmejd! Když se to po několika letech provalilo - kdo z těch šmejdů v talárech byl potrestán? A vrátily se peníze? Nikomu!Ačkoliv ti lidé byli s pomocí soudů legálně sprostě okradeni. A kdo s tím udělá něco dnes, po dvaceti letech? A ty jejich "procenta"? Proč to soudy vůbec dovolují, proč to zákony umožňují? Když přikážu vrácení nějaké částky, proč k tomu soudy umožňují ty procenta? Jestliže z původní částky sedm tisíc je osmnáct tisíc - je to vina zákonů a soudů!!! Nikoho jiného! Je to odporná, sprostá, státní lichva! Jak můžou stíhat soukromou lichvu, když ta, kterou zavedl a umožňuje stát, je mnohem sprostější??? Co se pořád žvaní o "čapím hnízdě" - ať se konečně začne žvanit o justiční mafii, která vytvořila ze spousty lidí bílé koně pro šmejdy, kteří zbohatli na podvodech a lumpárnách legalizovaných právě soudci! Je za tím spousta obětí. Kdo je odškodní? Když řeknete advokátovi, že potřebujete podat žalobu na "stát" a docílit zrušení nějakého zcela evidentně a snadno prokazatelného prasečího rozsudku, začne se kroutit jako dešťovka v deliriu, že prý to "nejde" a tak dále. "Stát" je cosi jako zaklínadlo, " soudce" je cosi jako zaklínadlo, to nemůže být jen obyčejný hajzl, šmejd a lump, proboha to ne! Tady mají určitou šanci zase jen hajzlové z politiky, nebo žoky peněz - kdepak obyčejnej občan. Až bude další převrat, a všechna ta verbež půjde na špagát, nepostačí stromy!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V armádě se používá maskáč, hmyz má od přírody mimikry a v politice je to odklon pozornosti.

   Smazat
 2. Ano u Milionu chvilek jde o uraženou ješitnost, že to určitá část společnosti projela při volbách. Babiš a Benešová je jen zástěrka. Nemám Babiše rád, ale respektuji ho a jeho hnutí ANO jako ty s největším počtem voličských hlasů. Odstraní se Babiš a kdo po něm? Zase někdo podobný a nedej bože Fiala, Kalousek...Kde se do toho motá rozvracečská Amnesti International a Člověk v tísni, tam to smrdí. A ti kluci Klus, Mádl a holky Geislerová, Farna a spol.? Škoda slov!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Milión úchylek se aktivoval zejména proto, že všem příživnickým neziskovkám hrozí ztráta penězovodu ze státního rozpočtu. Nedávno se k tomu u Babiše otevřela diskuse, že se jedná o 25 miliard ročně! Pokud ztratí tento penězovod, tak v Praze skokově vzroste nezaměstnanost nad celorepublikový průměr :-)

   Smazat
  2. Pokud bude někdy schválen zákon o referendu, tak prvním referendem by mělo být vyloučení Prahy ze svazku České republiky. Jenomže proti bude i Okamura, taktéž zarytý Pražák...

   Smazat
  3. 18"30- škoda území, navrhuji deportovat zavilé ne občany ČR na území původní Palestiny.

   Smazat
  4. Opravdu nechápu, proč státem financovat a podporovat neziskovky, které se navíc proti tomuto státu postaví a nerespektují nejdemokratičtější právo volby? Ať si získájí své přispěvovatele svým programem z řad občanů a stát nechají na pokoji! 136 organizací na podporu a dobré bidlo pro cikány? Kurva a co já???

   Smazat
  5. Mádlo, 141 cm sxaček.
   Jo!
   Zabij bábu!

   Smazat
 3. Pro mě pouze dvě podstatné informace z poněkud dlouhého článku: a) Rychetský coby předseda ÚS tento soud neřídí, b) stydí se za rozhodnutí kolegy Šimečka. Obojí si zaslouží úsměv :-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. soudruch doktor husak moc doře věděl proč nazvat tyto komunisty pomylenym odpadem a poslal je do kotelny aby si to doštudovali no a někteři to většinou nemaji doštudovany dodnes

   Smazat
  2. je pravda že jsou nedostudovany ale převrat jim jejich doktoraty zlegalizioval tak nechapu proč dnes nařikame misto nasypani popilku na sve tupe makovice jako je pravda že nam ten polilek sypou lepe a radostněji jini

   Smazat
 4. ČR byla oškubána o 20 miliard, za 6 a půl roku natvrdo se to vyplatí, zvláště ve chvíli, kdy je místo politiků odsedí koník. To je přece Česko! A JE TO VENKU- proč vadí Benešová na vnitru.............
  https://aeronet.cz/news/svodka-mafie-2-vysetrovaci-spisy-karel-zenon-a-sky-soft-odhaluji-napojeni-cssd-a-top09-na-financni-toky-podnikatelske-a-justi cni-mafie/

  OdpovědětSmazat
 5. Samozřejmě, že objednat u nás trestní stíhání lze! Už více zasvěcených lidí, naposledy předseda US, prohlásilo, že kdokoliv může na kohokoliv podat trestní oznámení, a co je nejdůležitější, policie se tím musí zabývat. A když se tím policie začne zabývat, je dotyčný cíl (politik) okamžitě za pomoci medií zdiskreditován a odepsán, jak jsme toho často svědky. A ani nezáleží na tom, zda to pak policie odloží, státní zástupce to zastaví, nebo dotyčného soud osvobodí. Takže znovu a přesněji řečeno, zlikvidovat kohokoliv (politika) pomocí trestního oznámení u nás lze a velmi snadno!

  OdpovědětSmazat
 6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 8. Také se mi příčí, že stát vytvořil stádo ziskuchtivých, kteří cosi údajně organizují, ale řekněte mi: na řešení sociálních problémů dostaly na r. 2019 "neziskovky" 15 miliard - a v květnu křičí, že jim to nestačí a chtějí další 2,5 miliardy. To už těch 15 miliard stačili rozkrást??? To ještě do prázdnin zase budou bečet o další peníze a zaštíťovat se potřebnými. Rád bych věděl, kolik peněz ti dobrodinci sami ze svého vložili do sociální péče a kolik na druhé straně si přidělili jako odměnu za práci. Lidé zakládají nadační fondy a já bláhový jsem myslel, že jednak pracují v nich zadarmo a jednak do nich vložili své úspory jako dar potřebným. A ono je to jinak. Ty dary do jejich fondů musí dávat pracující a oni si z toho přiřknou výši platu a pokud něco ve "fondu" zbude, tak to dají na reklamu o tom, jak "obětavě" podporují potřebné a na ty potřebné pak zbude jen potřesení rukou!

  OdpovědětSmazat
 9. řadovych vovčanu se hratky na jakemkoliv ministerstvu netikaji což plati trvale a je to neodvolatelne a panstvo co rychle zbohatlo milonnasobně než po bilehoře si musi podle toho kdo kolik ma upravit svuj vztah k takto nabytym funkcim a penězum zbytek je pořežen už davno a kdyby ten zbytek vovčanu nebyl potřeba k vyrobě většiho ale neustale maleho mamonu nutny tak už davno přestal existovat

  OdpovědětSmazat
 10. České soudnictví, i celý systém právních postupů nestojí za nic, i když majdanisti tvrdí opak a hájí tuto nekonečně dlouhou nespravedlnosti. Každý je schopen určovat priority důležité pro rozvoj státu, ale u nás má přednost každá blbá rozkrádačka před vyřešením tak důležité kauzy pro chod státu jako je je třeba Čapí hnízdo.

  OdpovědětSmazat
 11. NEJLEPŠÍ ONLINE LÁSKA SPELL CASTER PŘIJÍMEJTE EX LOVER,
  HUSBAND, WIFE, GIRLFRIEND NEBO BOYFRIEND ZPĚT. PŘIDEJTE HIM UP NA WHATSAPP: +2349083639501
    -Email- blackmagicsolutions95@gmail.com
  Ahoj, jmenuji se Darci Lyne, přečetl jsem si post-komentáře online novináře Los Angeles, který odhaluje, jak 2 měsíce poté, co ho jeho žena opustila a on také řekl, že Dr. manželka se vrátí po 2 letech odloučení. Obrátil jsem se na téhož doktora NOSA kvůli mým výzvám v životě, mám tyto mocné záměry, že věci budou fungovat pro mě, věřil jsem ve svědectví, že skutečný život dokazuje. Uvědomil jsem si, že by bylo dobré se o to podělit, protože vím, že bude inspirovat i ostatní. Měl jsem to štěstí, že jsem narazil na osobní kontakt BLACK MAGIC SPELLS Caster - e-mail-blackmagicsolutions95@gmail.com
  Nejsem si jistý, jestli jsem to mohl udělat bez něj. Vzdal bych se a věřil, že protože můj manžel viděl někoho jiného a on říkal, že jsme skončili. Poté, co Dr.NOSA nakrmila kouzlo Magic Love, můj manžel mě zavolá na mobilní telefon a vrátí se domů. Mockrát vám děkuji za to, že jste po 3 letech odloučení vrátili domů svého manžela. Jsme navždy zadlužení. dnes svědčím s radostí a štěstí světu ... také, můžete
  WhatsApp s ním-- +2349083639501
  Láska kouzla Win-zpět Ex milenec
  Úspěch a propagace kouzlo kouzla
  * šarm štěstí - BUSINESS STAR
  * oddělení - OCHRANNÝ HÁK
  * prokletí rozlišení
   * Rozvod problém řešení?
    * řešení nemoci a nemocí těla
  * Chcete milostné kouzlo pro nového milence?
  duchovní očištění
  * magie plodnosti - ŽENY
  * Bezdetné řešení problému?

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.