Reklama

sobota 22. června 2019

Sázka na krále (Projev Lenky Procházkové 21. 6. 2019 na Staroměstském náměstí) + dodatek o páteční noci na pražském Magistrátu

Lenka Procházková
22.6.2019
Jaký byl motiv stavovského povstání? Stručně řečeno to byla reakce na soustavné porušování zemských práv a náboženských svobod ze strany Habsburských panovníků. Už nástup prvního Habsburka na trůn zemí Koruny české byl osudovou chybou, ale to víme my, zatímco stavové, kteří Ferdinanda I. na sněmu zvolili, věřili, že posílí jejich vliv na vnitřní politiku a zvýší obranyschopnost vůči nájezdům, například tureckým. Brzy však poznali, že předvolební sliby byly jen vějičkou. 


Stavovské výsady, včetně těch, co náležely městům, byly za vlády prvních Habsburků průběžně oslabovány tzv. salámovou metodou, vedle tradičních zemských úřadů vnikaly nové posty řízené a obsazované přímo panovníkem a správa zemí Koruny české spěla k centralizaci.

Zásadní spory přetrvávaly i v oblasti náboženství. Připomeňme si, že v Čechách bylo v té době jen 10 % obyvatel katolického vyznání, především v řadách šlechty, nicméně při obsazování úřadů dostávali přednost. I ten těžce vydobytý Majestát Rudolfa II. z roku 1609, který konečně uznal i Jednotu bratrskou za povolenou konfesi, byl v praxi porušován, oprávněné stížnosti házeny pod stůl a stěžovatelé zatýkáni a vězněni, protože nejvyšší úředníci v České kanceláři byli, dnešním jazykem řečeno, pátou kolonou. Rozhodnutí stavovské elity vyřídit si to nejprve s domácími škůdci, působí jako logická taktika. Defenestrace místodržících tedy znamenala symbolický akt - svrhnutí kolaborantů, zatímco král Ferdinad II. byl podle všech regulí oficiálně odvolán až hlasováním sněmu. Než k tomu došlo, ujala se moci vláda stavovských direktorů.

K jejím prvořadým krokům patřilo: informovat zahraničí a požádat o vojenskou a finanční pomoc. Proto byla vydána Apologie – obhajoba českých stavů. Souběžně direktoři jednali i s představiteli dalších zemí Koruny české a vyzvali stavovské elity Moravy, Slezska a obou Lužic k jednotnému postupu.

Dále svolali zemskou hotovost, čili armádu k obraně hranic.

Jejich vskutku historickým činem pak bylo vypracování nové ústavy, jejímž přijetím na generálním sněmu byla legalizována středoevropská stavovská konfederace nezávislých zemí propojených voleným panovníkem bez dědického nástupnického práva, a v neposlední řadě náboženská svoboda všem i poddaným.

Stavovské povstání tedy byla revoluce organizovaná národní elitou. Příčiny, proč se nezdařila, byly ve stručnosti tyto:

Moravští stavové pod vedením pasívního Karla z Žerotína byli příliš dlouho neutrální a umožnili průchod císařských vojsk do Čech. Také reakce zahraničních protestantů byla proti očekávání liknavá. Čeští direktoři doufali, že zvolením Fridricha Falckého za českého krále získají vojenskou podporu Protestantské unie, jejímž vůdcem Fridrich byl. Nepočítali s tím, že německá protestantská knížata podle přísloví bližší košile než kabát úmluvy nedodrží a místo podpory Fridricha si po jeho pražské korunovaci přisvojí jeho falcké léno. Mír sjednaný v Ulmu mezi Protestantskou unií a Katolickou ligou evokuje ono známé „o nás bez nás“. Neblahou roli v něm sehráli francouzští diplomaté. Ani anglický král Jakub I., tchán Fridricha Falckého svému zeti nijak nepomohl. Kratičké panování Fridricha Falckého na Pražském hradě nebylo šťastnou volbou i z dalších důvodů, připomeňme zničení výzdoby katedrály Sv. Víta, kterou provedla jeho kalvínská soldateska. Zatímco stavovská vojska, podporovaná jenom nizozemskými financemi a několika smluvními zahraničními pluky a vojevůdci (Mansfeld, Hohenlohe a Kristián Anhalt), sváděla boje a dokonce dvakrát obléhala i sídelní Vídeň, český král si liboval v loveckých kratochvílích a evidentně netušil, do jak vysoké hry byl vtažen a jaké naděje v něj stavové vložili. Z dnešního pohledu, tedy 400 let poté, je však nepatřičné kritizovat tehdejší volbu generálního sněmu jako zřetelně chybnou. Mladík z elitního rodu, vůdce protestanské unie, zeť anglického krále, to působilo jako sázka na jistotu. Protikandidáti měli nižší preference, i ten Jiří Saský, který se pak zklamaně choval jak korouhvička a nakonec se přidal k císaři a získal za odměnu obě Lužice.

Bitvu na Bílé hoře probírat nebudu, připomenu jen, že trvala necelé dvě hodiny a Fridrich Falcký ji zmeškal. Ale výsledek této, z vojenského hlediska spíše jen „šarvátky“, otočil směr českých dějin ke zpětnému chodu. Konfederace stavovských zemí s náboženskou svobodou a voleným králem byla zrušena a nahrazena novým absolutním pořádkem. Vestfálský mír, kterým v roce 1648 skončila třicetiletá válka a který je slaven jako předěl k nové a tolerantnější Evropě, znamenal pro země Koruny české rozsudek nehybnosti, poddanské poslušnosti a náboženské totality pod dohleden jezuitů. Symbolickým razítkem na tomto rozsudku se stal Mariánský sloup, postavený před někdejším popravištěm stavovské elity.

Nevím, zda si některý z odsouzených mužů v té poslední noci při čekání na exekuci, která započala při prvních paprscích slunovratu, v duchu položil otázku, zda to všechno stálo za to. Jsem ráda, že nevěděli, že jejich popravou brutalita nekončí a že vítězné mocnosti, tedy Habsburkové a římskokatolická církev, budou hnát na porážku celý národ. Možná při psaní dopisů svým budoucím vdovám a při modlitbách spíš přemýšleli o tom, že kandidátem na českého krále nemusela být falcká loutka, ale některý zemský šlechtic, jeden z nich. Například pan Václav Budovec z Budova. Vzdělanec, člen Jednoty bratrské, autor mnoha knih, diplomat, čestný a statečný muž, jehož zásluhou byl vydán Majestát o náboženské svobodě. Mohla bych jmenovat i celou řadu dalších mužů na slovo vzatých, neboť v té přelomové době nebyla v zemích Koruny české o osobnosti nouze. Jejich myšlenky však zdaleka předběhly svou dobu a bohužel dodnes narážejí na mantinely. Bylo by však zbabělé se jich vzdát a přizpůsobit se opět, tentokrát dobrovolně, cizímu diktátu. Neboť odolnost menších národů vůči agresivitě těch velkých vždy spočívá spíše v síle ducha než zbraní. Sjednocující myšlenka, idea, která svým významem přesahuje limit lidského života a přenáší se na další generace, vytváří spojnici mezi mrtvými, žijícími a ještě nenarozenými. Udržování této myšlenky navzdory všem dočasným prohrám a vnitřním i vnějším zradám, je páteří identity národa.


* * *


Na závěr chci vřele poděkovat všem, kteří se v dnešní noci zúčastnili zasedání zastupitelstva HMP a svými projevy a fundovanými argumenty odvrátili hanebný záměr, aby Mariánský sloup byl znovu na Staroměstském náměstí vztyčen.

Byl to veliký a povznášející zážitek, že dnes nad ránem pravda zvítězila. Ze zkušenosti mnoha generací však víme, že v Čechách pravda vždycky zvítězí jenom na chvíli. To, že jsme dnes v noci Prahu uhájili před pátou kolonou, je tedy jen dočasné vítězství. A proto zůstaňme bdělí a ostražití. A nikdy už nesázejme na cizí krále.

(Praha 21.6.2019)

* * *36 komentářů :

 1. Víte paní Lenko, chápu angažovanost v akci pomníku, ale podle mne odpoutavá pozornost od aktuálních, závažnějších problémů (pád vlády). Třeba se zapojí další občanské hnutí s požadavkem postavit tam sochu J.Haška a F.Sauera. Zrovna tak je na programu jednání v parlamentu "důležitý" problém pití piva při vodních sportech a diskuze o množství hrazeného canabis pojišťovnou. Nechci zlehčovat jednotlivé problémy, ale připadá mi to jako diskuze o repertoáru hudby hrající v noci na Titaniku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nevím,jak jste přišel na to,že je případný pád vlády důležitý.Po třiceti letech budování kapitalizmu je naše země ve stavu,kdy pro obyčejné občany neznamená pád vlády naprosto nic.Problém,který řeší autorka je alespoň řešitelný u nás,rozkradený stát,nesvoboda slova a nový kolonializmus ze strany západních států je, dle mého,neřešitelný.

   Smazat
  2. Oldo, TGM by vám asi řekl - tož zkusme to.

   Smazat
  3. To jak je pád vlády pro občany důležitý poznáš, až ti ta příští "demokratická" zase utáhne opasky ty chytráku.

   Smazat
 2. Paní Lenku Procházkovou uznávám a řadím se k jejím přívržencům. Ale tohle vzala poněkud zkratkou. Trochu bych připomenul situaci, ve které k povstání došlo. To určilo i jeho výsledek. Situace v Evropě: Habsburkové vládnou ve střední Evropě (mapu lze vygůglit). Ale i ve Španělsku. A to v té době znamená, že i v Latinské Americe a v oblastech Asie. Tedy opravdu říše, nad níž slunce nezapadalo. Patřilo mu oficiálně i území dnešního Beneluxu. Tedy ohromná síla. V celé Evropě se válčilo. Na jihu proti Turkům, kteří byli na Balkáně a až na hranicích Slovenska. Na západě s Nizozemím. Další mocnosti, zejména Francie neměla zájem na posilování vlivu Habsburků a tak podporovala protestantské Nizozemce. Prostě řezalo se to všude. Na duchovní frontě to mělo krycí masku náboženství: Protestanti proti katolíkům. Protestanti měli ze začátku navrch: Skandinávie, Anglie, Švýcarsko a sever Německa se stali protestantskými. Češi byli nekatolíci už od začátku 15. století. Ale situace se začala měnit po Tridentském koncilu, který katolíky sjednotil a posílil (bojovný řád Jezujtů byl uveden v život zde). Vznikla Protestantská unie (1609) a Katolická liga (1610). Boj byl vyčerpávající a nerozhodný. Katolíci uzavřeli s protestanty tzv. Utrechtský mír na 12 let. Obě strany čerpaly síly k dalšímu střetu. Na domácí frontě:Po skonu Rudolfa II. převzal vládu bezdětný Matyáš. Pod tlakem a za peníze tzv. španělské strany prosadil na český trůn svého synovce Ferdinanda Štýrského (posléze vládl říši jako Ferdinand II.). Jak? Tak jak bylo a je dosud v Čechách zvykem: uplatil české stavy aby na sněmu Ferdinanda zvolili. No a tito stavové se rozhodli tohoto krále svrhnout. Defenestrace a dál to známe. Tedy: svrhli krále, kterého si sami zvolili, v době, kdy nemohli doufat v reálnou zahraniční pomoc (Utrechtský mír), neměli peníze a ty co měli tak nehodlali utratit. Ono chtěli peníze získat - zabráním katolických panství.Do čehož se hned po (zpackané) defenestraci taky pustili. Povolali zemskou hotovost. Ale to byly houfy šlechticů složené z jejich poddaných. Ale války v té době rozhodovali profesionálové - žoldnéři. A ti bojují za peníze. Proto to na Bílé Hoře dopadlo jak dopadlo. Spojené vojsko Ligy a císařských složené z ostřílených profesionálů po pár výstřelech stavovské vojsko prakticky rozprášilo. Doboví svědci uvádějí, že řada velitelů stavovských jednotek v době bitvy ani nebyla u svých pluků, ale veselila se v Praze. Tak jak to asi mohlo vypadat. Pak už to šlo ráz na ráz. Habsburkové, jako všichni vládci budovali jednotný stát. V té době absolutistický. Ale to byla i Anglie a ostatní zěmě. Nikde nertpěli, aby si vyznával každý co chtěl. Poddaní museli vyznávat víru panovníkovu. U protestantů i u katolíků. Takže i kdyby nakrásně Fridrich vyhrál, byli bychom všichni protestanty a navíc fanatičtí kalvinisti. Neboť těch byl tento panovník hlavou. Takže by nás žádná svoboda vyznání nečekala. I on by ustavil centrální, absolutistický stát. A kdo by se mu postavil, povolal by Mydláře.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. takhle kdysi pěvovali TGM, přesto, že nechal střílet do hladovějících dělníků, KG, který pozavíral stovky nevinných, aby zavřel tisíce zločinců, VH, který prochlastal a prom.dal svůj zbytečný život.

   Smazat
  2. danny 14:35- je to zajímavá úvaha ale které ze dvou zel by bylo to lepší? Pro nás Čechy.

   Smazat
  3. Pro pana Novotného. Jde o spekulaci, protože historie nezná "kdyby". Ale historikové se shodují na tom, že bychom se stali jedním z neustále se mezi sebou hašteřících státečků protestantské strany. Protestanti se neměli rádi s kalvinisty pro jejich fanatismus. A tak se spojovali jen když jim šlo o krk všem. Ale hned spojenectví rušili a vytvářeli jiné spolky atd. Příkladem může být saský kurfiřt Jiří III., který byl hlavou německých protestantů a nesnášel falckého kurfiřta Fridricha ("našeho" Zimního krále). Ten byl hlavou kalvinistické strany. Proto Jiří III. vydal Václava Budovce z Budova císařským a nepomohl Fridrichovi, když vojska Katolické ligy napadla Falc (po Válce české 1618 - 1620 začala Válka falcká). Budovec skončil na Staroměstském rynku 21.6.1621 i se svými kolegy a Fridrich přišel o svoji zemi i právo volit německého císaře a římského krále. To dostal Maxmilián I. bavorský kurfiřt a vítěz z Bílé Hory. Jiří III. za to dostal "do pronájmu" obě Lužice, které patřily českému státu. Sasové je už nikdy nevrátili. Takže kdybychom spadli do této mlýnice, patrně bychom byli dneska součástí nějakého německého státu a česky by se zde nemluvilo. Takto jsme se stali součástí mocné říše (v té době). Nové zemské zřízení (1627 a 1628) zrovnoprávnilo němčinu s češtinou. Nenahrazovalo ji! Ale při dvou konfiskacích - při první po Bílé Hoře kdy se ještě napakovala česká katolická šlechta, ale zejména po druhé kdy císař rozdal jeho statky generálům, kteří odstranili Valdštejna se napakovala cizí šlechta (zejména německá, ale i španělská a francouzská). A sídelním městem císaře se stala definitivně Vídeň. I když je známo, že Ferdinand II. byl vychován na španělském dvoře a německy mluvil prabídně a do smrti se to pořádně nenačil. I tak se začalo mluvit více německy a čeština postupně zůstala venkovu. Ale to by bylo na další pojednání. Ale jak říkám. Hisorie nezná slovo "kdyby".

   Smazat
  4. Dovolím si uvést na pravou míru Dannyho tvrzení o zásadě přijaté vestfálským mírem "koho země, toho víra". Striktně byla uplatněna v rakouských císařských dědičných zemích a v českých zemích. Jinde to tak striktně nebrali a existovala i nábožensky smíšená území nebo města. On totiž pozdní, zahnívající feudalismus, resp. jeho vládci, potřeboval taková malá, zlatá, nebo stříbrná kolečka a ta si musel půjčovat od obchodníků a nastupujících kapitalistů. Cpal si je do kapes a truhel, ale také od očí, uší a úst, aby neviděl, neslyšel a nemluvil o tom, od koho je má, že to nejsou jenom katolíci, ale i jiná vyznání, obratnější v obchodě a podnikání. (Třídní zájem prostě odsunul ideologické a rasové záležitosti bokem.)
   Úvaha o zániku češtiny po příkladu Lužice kvůli spadnutí do nehabsburské "mlýnice" je čirou spekulací. Jakpak by asi čeština a slovenština skončily, kdyby se Jungmann, Dobrovský, Palacký, Kollár, Hurban, Štúr a s nimi pak další nerozhodli vzepřít se situaci. Kolik by času zůstalo našim jazykům, kdyby se národní obrození nekonalo? Asi by na tom byly jako dnes Slované na Lužici. Posledních pár škol. Češtinu nezachránili Habsburkové, ale Češi sami. (Ovšem schopnější než ti, co vedli český stát v období Bílé hory.)
   Mariánský sloup symbolizoval mnohé, přerostl totiž z uměleckého díla v symbol, a o symbolech je i současný spor o něj, protože o památku již nejde a kam si repliku její přívrženci postaví, pokud to bude jejich pozemek a nikoli exponovaný veřejný prostor, je odpůrcům celkem fuk. Zužování problému na pouze uměleckou stránku věci je strategií, jak podsunout tajně symbol zpět, a jakmile by tam stál, tak by se rouška časem sňala. Nebrat.
   KR

   Smazat
 3. Jo a ještě k tomu Václavovi Budovci z Budova. Ten utekl do Saska kde dostal od saského kurfiřta Jiřího II. azyl. Ale ten jej pak vydal Ferdinandovi (a tedy i katu) za "pronájem" obou Lužic. Od té doby jsme je neviděli. A ten Jiří III. byl hlavou německých protestantů.

  OdpovědětSmazat
 4. Velké díky paní Lence Procházkové, i ostatním, kteří se zasloužili o to, aby ten ohavný symbol ponížení nebyl obnoven, a doufám, že to tak zůstane navždy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15:45 Souhlas pane také se k vám připojuji.

   Smazat
  2. Projev ma mezery. Tenkrat bylo vsude zvykem , kdyz vymrel panovnicky rod , hledal se kral jinde. Svedove si vybrali Napoleonskyho generala, britove malej germansky gang zchudlych "slechticu" /Saxon-Coburg a Ho..atd/, my jsme vybrali dobre s J.Luxemburgem a Karlem IV. Ne vzdy se to povede..Pravidlo po zkusenostech je kazdej jenom ne zrudnej german..I pro brity , dnes si /to mam radost/ voli do cela vlady Johnsona,ktery je poradne zvrhla politicka a skodliva Maskara ,do kazdodenniho britskeho maskarniho plesu zvrhlych Anti-Euronacistu.. Jsou germani vzdy Nakazliva epidemie zla..nasili, masakru a valek , rasismus,bez konce a v dusledku jsou pravidlem..
   A vzdycky.Bez vyimky. Uz jste videli nekdy mirumilovnyho germana a kterej nechce sezrat celej svet ??
   Sloup byl jen symbolem neceho v minuosti , jako jine pomniky i treba budovy ,palace a kostely /Notre Dame/. Jsou to pamatky na minulost a jenom fanaticky a jen podli zbabelci a psychopati na ne utoci a nici .Nejsou schopni neco vytvorit , jejich nenavist jen znici vse na co prijde...Teroristi predevsim musi znicit svet i potom sebe..Jako treba Merkel. Nic jineho neznaji..
   Misto projevu, zase nejakej seminar,zvlastni skoly o problemech 17.stoleti na coz je uz spousty inteligentu a vzdy bylo. Je to probadane asi stokrat,dokola dokola a neni co pridat a v kazde knihovne jsou stohy knih a kazdej kdo ma zajem muze cist o tom cele dny i noci....Autorka neumi psat projevy a clanky, nema pojem co se deje a jake problemy obrovske a vazne stoji pred nami ,nevidi souvislosti svetoveho deni a nebezpeci zaniku,spojeneho s nami. Neni schopna ani urcit problemy, hledat a navrhnout nejake reseni, neni schopna pozvednout ruce k brane naroda mimo nejake zaplavy prazdnych v tomto pripade dejepisne a ucitelsky podanych..tedy, kde jsou zapotrebi nejake schopnosti dusevni a Moralni...

   Smazat
  3. Souhlas!!!! Připomíná mi to fanatiky z Islámského státu, kteří ničí staleté památky jen proto, že mají v hlavách kus trusu místo mozku. Čím větší duševní mrzák, který v životě nic nevybudoval, tím větší fanatik a ničitel všeho, co by sám nikdy nedokázal vytvořit. Ptám se, kdo to byl ten ubožák Franta Sauer který to vše popíchl a co po něm zůstalo? Kdo toho zbabělého, dementního jedince dnes ještě zná? Naškrábal pár obrázků, no a co dál???

   Smazat
  4. Kasteláne,. běž dštít oheň a sýru na své Katolickou Kostnici, Zapálenou hranici nebo Jezuitský beobachter či jak se ty vaše plátky jmenují.

   Franta Sauer a pražští hasiči vykonali dílo očisty a odstranili symbol totality a národnostního útlaku.
   A tak to i zůstane!

   Smazat
  5. Já nic nedštím, jsem, byl a vždycky budu ateista, tak i má žena a děti, které nejsou ani křtěné. Takže tvé ubohoučké argumenty jdou mimo mě. Franta Sauer byl prostě zfanatizovaný idiot a s tím nic nenaděláš. Památky bourá jen barbar,který sám nic nikdy nedokázal a neumí, jen z prostého komplexu méněcennosti. A houfuje se s podobnými hurárevolucionáři, jakým jsi zřejmě i ty. A propos...jak to že nevyřváváš na Letné???

   Smazat
 5. možná byste měli vsadit na pravdu, Český národ a čest!
  ty vaše tanečky jsou stejně kudrnaté, jako u soudr. Kalouska, Klause nebo Zemana.

  OdpovědětSmazat
 6. Projev hezký jako rozebrání stavovského povstání a příčin jeho porážky zaviněné bohužel i neschopností Zimního krále, ale jako odůvodnění toho, proč neobnovit mariánský sloup to nedává smysl. Sloup byl postaven na památku úspěšné obrany Prahy proti Švédům roku 1648. Pražané se roku 1620 císařskému vojsku nebránili a otevřeli brány, ale Švédy po skoro 30 letech nevítali, netoužili být jim oloupeni při tom "osvobozování".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lid ho vnímal jako symbol 300leté poroby, jímž také byl. Jeho zbourání bylo správné. Obnovení si přejí jen ti, kteří nejsou Čechy, ale rádi by Čechy opět ovládali, ponižovali, a podřizovali si je. To Češi už nikdy nesmí dopustit, Endrjůůů.

   Smazat
  2. 19:01 Ty seš ale hujer...ještě že nejsem Čech, ale Moravan...my jsme si své Brno uhájili, naštěstí si to národovectví nemusíme dokazovat bouráním staletých památek..

   Smazat
  3. I na Moravě jsou ateisté. Tak si dej pozor, ty lidovecký hade!

   Smazat
  4. Už jsem psal před chvílí, že jsem, byl jsem a budu ateista...nejde mi vůbec o nějaké náboženství, ale o princip. Památky bourají jen duševní mrzáci a je jedno jaké jsou příslušníky víry či politické strany.

   Smazat
  5. Pro kastelána
   Proberte se, teď tu nikdo památky nebourá. Váňova replika původního sloupu není památkou. Ještě ji nepostavil, tak ji těžko lze zbourat. A když, tak by se alespoň zjistilo, nakolik je věrnou nápodobou. Ale ani zbourat mu ji nechceme, jen ať si ji postaví jinde.
   A i když tam stál původní sloup, během čtvrt tisíciletí se stal krom památky a uměleckého díla i symbolem - a to symbolem něčeho, co zdejší obyvatelstvo ponižovalo, a proto to nenáviděli a z nemalé čísti to odmítají dodnes. Neboříme jiné barokní památky, jen tu symbolickou, přesněji její repliku, nechceme obnovit na původním místě a tak potvrdit původní symboliku. To je podstatný rozdíl proti zaslepeným islamistickým pitomcům, kteří boří cokoli, co je starší Mohameda.
   Takže můžete být v klidu a meditovat, zdali Jste si zvolil správnou přezdívku, když se v problému neorientujete.
   KR

   Smazat
 7. Paní Lenko a ostatní diskutující, nepřijde vám zvláštní, že hned vedle stojí monumentální pomník Mistra Jana Husa, který byl postaven za vlády, a tedy souhlasu Habsburků. Bývala to mnohem tolerantnější doba, přemýšlejte prosím o tom.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nepřijde vám zvláštní, že jste se na to ptal už dvakrát, a dvakrát vám na to odpověděl pan KR, a vy se teď ptáte potřetí? Takže potřetí odpověď KR: "Bylo to pro ni jednodušší než povolit česko-rakouské státoprávní vyrovnání. Habsburkové poloviny 17. století a počátku 20. století byli ve značně odlišné situaci. Půldruhého století po obnovení zemského zřízení v Čechách a na Moravě Josef II. v odezvě na pád Bastily povolil poměry. Na přelomu 19. a 20. století se nad mocnářství již smrákalo, císař musel povolit všeobecné volební právo (pro muže), politická emancipace zemí české koruny byla na spadnutí a poslední rakousko-uherský císař se pro ni také krátce před pádem říše vyslovil. Už bylo ale pozdě. Habsburkové - jako celek - totiž určitě nebyli osvícenským rodem. Poptejte se ve Španělsku, Nizozemsku, v Jižní Americe."

   Smazat
  2. Pred casem mela autorka vzneseny , ale zase povrchni projev vsech moznych obvyklosti ...O J.Husovi.
   Prispevek . Pro ty kteri snad maji zajem videt neco nove a dalsi Pravdy o Pravde Mistra Jana..
   /Vubec,snad nekdy domyslim, neco o povaze a analyzu pravdy samotne/..
   Tedy Mistr Jan se veselil tradicne u piva se studenty , jak je nase tradice i na zensky fraucimor doslo...
   Ale svymi kazanimi ukazal ,ze ma neco z Magicke Osobnosti ,ze ma neobycejne schopnosti /v nasi magicke Praze/,ze jeho pravde lide ve velke vetsine uplne veri beze zbytku, ze je pritahuje ,ze ta duvera se meni v lasku a viru v lepsi svet , ze umi vzbudit nejen sympatie svych privrzencu ale i lasku velke masy prostych lidi /zrudy se i tehdy poznaly tim, ze Mista nenavideli/...
   Dnes se tomu souhrnu rika Charisma.
   Prvni problem byl s kazanim o povaze cirkve a chamtive a zradne vrchnosti a Mistr sam nedbal !!!, svych slov a Duveroval tem, o kterych sam kazal, ze duveru nesmi za zadnou cenu dostat !!!
   I se zradnym germanem /povahou/,Zimundem..
   Dale pri procesu v Kostnici cely snem Uznal velkou vetsinu jeho bodu. /Myslim ,celkem jich bylo asi 42/.Jiste zde pusobilo i Mistrovo velke a nevsedni Charisma, schopnosti presvedcit jine ,svoji pevnou sebeduverou v pravdu, naseho Mistra Jana !!!!...
   Jak to byva ,byli jen nekteri proti jen nekterym bodum.
   Tady se ale Mistr Jan zmenil. Tvrde a nesmlouvave /snad i ponekud fanaticky/, trval, ze Koncil Musi uznat vsechny do jednoho.
   Tady konci realna situace a zacina neco jineho a neskutecneho. Neco se zmenilo v osobe Mistra Jana, v jeho vnitrnim usporadani a chapani sveta kolem.. ..
   Totiz Mistr Jan mohl s klidem odejet a pokracovat ve svem a velmi uspesnem kazdodennim boji za uznani svych presvedceni sve pravdy a uznani zbyvajicich bodu a dokoncit tak vitezstvim, svuj boj za pravdu a beze sporu by mel uspech diky sve osobnosti..Svym neobycejnym schopnostem a umeni videt a navic i vyjadrit objektivni pravdu a ziskat pro ni vetsinu lidi i na celem svete. Na svoji stranu...Zvolil vsak konec a tim i konec moznosti zvitezit nad lzi, podvodem a Nepravdou...A mel cely narod za plne sebou a ku pomoci...

   Smazat
  3. Anonyme 5:33 - plácáš nesmysly.

   Copak Mistr Jan prodával odpustky?
   Copak Mistr Jan upaloval za heretické názory?

   Co to tu meleš za nesmysly?

   Smazat
 8. Vlastenecký čin paní spisovatelky a bojovnice Lenky Procházkové - boj proti symbolu naší národní poroby - Mariánskému sloupu - by měli oslavovat žáci a učitelé na všech školách. Děkuji Vám paní Lenko. Jana

  OdpovědětSmazat
 9. Kéž by pozornost věnovaná pomníkům, pod nadpisem vlastenectví se věnovala postupné demontáži našeho státu. Začátek byl v minulém století odtržením Slovenska, pak nejasná rezoluce (ne smlouva) s Německem, pokračování s církevními restitucemi (ohromný rozsah půdy je věnován Vatikánu), aktuální prolomení Benešových dekretú uznáním restitucí Walderodovi, což otevírá cestu Lichtenštejnům atp. Cesta popření Dekretů, Beneše, TGM vede do pekel. Můžeme se zde předhánět ve znalostech historie, dovolávat se morálky, ale aby jsme náhodou nepřehlédli, že mezitím nám zmizel stát. Pak už bude pozdě hrát si na národní obrození a obnovit Fialkové bály. Pokuste se mne pochopit jsem pragmatik a vlastenec.

  OdpovědětSmazat
 10. Hmm... na cizí krále už jsme si dávno vsadili. Bohižel. V zastoupení Havla a podobných individuí. Ale protesty kvůli mariánskému sloupu jsou s prominutím totální békovina. Ale "zpovykaní" Pražáci byli vždycky idioti, takže fakt žádný překvapení.


  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jediní, kteří neustále protestují proti církevním restitucím a Mariánskému sloupu jsou Pražané, vedení Lenkou Procházkovou. Tak si ty nesmyslné výpady proti Pražanům nechte!!!

   Smazat
  2. No však právě...asi neumíte číst...nic proti protestům proti církevním restitucím. Ale proč bořit památky??? Kdyby každý nový císař v Řimě bořil všchno co zbudovali jeho předchůdci, tak bychom asi o Římu ani nevěděli.
   A Pražané? O jejich idiocii nejlíp svědčí jejich protesty proti demokraticky zvolené
   vládě. Takže žádné výpady, jen holý fakt. Definice nové jednotky: Jeden dementos(jednotka dem)= míra blbosti jednoho průměrného demonstranta na Letné.:-D

   Smazat
  3. Jasně, chci na Letnou opět Stalina s jeho frontou na maso. Lidí je tam teď dost, mentálně jsou na tom stejně jako davy v 50tých letech, tak by to odhalení mohlo být dnes mimořádně důstojné.

   Radosta

   Smazat
 11. Tímto nesmyslným činem ohledně neobnovení Mar.sloupu, se u mně pí.Procházková zařadila společně po boku pirátů, zelených a jiných ateistických sluníčkářů. Radil bych ji, aby se zabývala tím, čemu rozumí a nepletla se do něčeho, o čem nemá ani ponětí...

  OdpovědětSmazat
 12. 15:56 a to, jako že protestují proti znovuobnovení mariánského sloupu, má být něco kladného a obdivuhodného? Však jako první oni Pepíci z Prahy poznají na vlastní kůži a dle proroctví, jak byli hloupí a naivní, pokud se znovuobnovení budou bránit.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.