Reklama

pátek 26. července 2019

Čekání na Godota

Jaroslav Tichý
26. 7. 2019
Česká republika se nachází již delší období v obtížné situaci, která se dále zhoršuje. Náš stát a převážná část jeho občanů jsou vysávány ze zahraničí, fungujeme v rámci EU v přidělené roli kolonie, existují požadavky na odevzdání zbytku naší suverenity, nadále existují snahy zvenčí o naši islamizaci. Dochází k ohrožení samotné existence našeho státu a národa. Namísto snahy o řešení však stále čekáme, přičemž toto vyčkávání navozuje dojem čekání na Godota popsaného v absurdním dramatu Samuela Becketta.


Česká republika a my, jako její občané, se nacházíme v obtížné situaci, která byla již mnohokrát popisována a kterou lze ve stručnosti charakterizovat následovně:
v rámci EU nám byla přidělena role kolonie. Jsme stabilně vysáváni souběžně více způsoby ze zahraničí, byla cíleně zlikvidována naše nezávislost v ekonomice, zejména pak nezávislost potravinová, kde namísto dřívější naprosté soběstačnosti a vývozu potravinových přebytků jsme dnes z více než 60 % závislí na dovozu potravin ze zahraničí, vesměs nevalné úrovně, avšak za vysokých cen;
každoročně vzrůstá odliv zisku z ČR do zahraničí (nad rámec našich odvodů do EU), který je až násobně větší než v případě dalších zemí V4, nikoliv náhodou je ČR nazývána krmelcem Evropy;
dokonce i naši vodu jsme nuceni si kupovat od cizích firem za předraženou cenu;
nikoliv neoprávněně nás renomovaná americká investiční banka J.P. Morgan přeřadila na jaře 2017 z kategorie středně rozvinuté průmyslové země, kde jsme byli v podstatě od založení ČSR v r. 1918, do kategorie rozvojových zemí.;
k dovršení problémů se objevil v posledních letech nový fenomén, a to islamizace Evropy vč. ČR prosazovaná vedením EU podle projektu světových globalistů vůči jednotlivým členským zemím;
krom toho sílí snahy vedení EU o likvidaci členských států EU, o předání zbytku jejich suverenity vedení EU a o vytvoření nové (čtvrté) říše pod vedením Německa s její plánovanou pozdější přeměněnou na Evropský islámský chálifát.

Ten výčet problémů by mohl ještě dále pokračovat, leč není to účelem tohoto článku. Jde naopak o to připomenout si, proč k tomuto negativnímu vývoji u nás (ale i v okolních zemích) dochází, zda a co lze podniknout ke zlepšení této situace.

Příčiny negativního vývoje

Příčiny, proč k tomuto negativnímu vývoji u nás dochází, lze velmi stručně (a zjednodušeně) shrnout tak, že vycházejí:

1/ ze záměrů světových globalistů obsažených zejména v těchto dokumentech:
Torontské protokoly – z r. 1967 – manuál světových globalistů k prosazení Nového světového řádu ve světě;
Washingtonský konsensus - medicína ze začátku 90. let min. století naordinovaná tzv. postsocialistickým zemím ze strany MMF, Světové banky a amerického ministerstva financí (podobně jako nedlouho předtím zemím Latinské Ameriky, které se z ní dodnes nevzpamatovaly);
přístupové smlouvy s EU
smlouva EUROMED a Agenda 2030 – k islamizaci Evropy
Maastrichtská smlouva
Lisabonská smlouva
Globální kompakty k migraci a k uprchlíkům – k prosazení islamizace jednotlivých zemí v širším měřítku
a v některých dalších, jakož i

2/ z netečnosti či nevšímavosti příp. nízké angažovanosti našich obyvatel, jakož i obyvatel dalších členských státu EU.

Situace se pomocí postupných změn formou salámové metody ze strany vedení EU dostala až do situace, že dnes se nacházíme v jiné EU, než do které jsme 1.5.2004 vstupovali. Dnes již skutečné cíle vlastníků EU (světových globalistů) vycházejí stále zřetelněji na povrch. K nim patří spojení evropských zemí do jediné říše pod vedením Německa a průběžná islamizace jako prostředek k rozvratu Evropy, k občanským válkám, ke snížení její průměrné životní úrovně a tím i spotřeby jejích obyvatel atd. EU přitom slouží jako nástroj k realizaci těchto jejich záměrů.

Přitom ponechávám pro zjednodušení stranou otázky uvažovaného zneužití občanů Evropy k jejich zapojení do příp. vyprovokované války s Ruskem.

Co a jak dále?

Především je třeba si uvědomit, že:

- jde o řízenou likvidaci stávající Evropy národních států a jejich národů tak, jak je známe, o jejich islamizací pomocí organizované migrační invaze z islámských zemí s cílem vytvořit novou světle hnědou rasu podle návodu Coudenhove-Kalergiho, snížit spotřebu a tedy i životní úroveň v Evropě, vyvolat zde občanské války a v konečné podobě pak zde zřídit Evropský islámský chálifát;

- projekt islamizace Evropy je již v běhu, smlouva EUROMED, jejímž signatářem je EU a její členské státy, předpokládá navezení 56 mil. migrantů do Evropy do r. 2050, a to bez ohledu na to, co zde budou dělat, kde budou bydlet, zda jsou objektivně využitelní k práci, kdo je bude živit, jaké problémy tím vzniknou původním Evropanům atd. Z určitého pohledu jsou totiž i tito migranti pouhým nástrojem globalistů k dosažení jejich cílů.

A jaké problémy tento záměr v praxi v zemích západní Evropy v současnosti přináší, již též víme. A to je islamizace teprve po rozběhu. Přitom právě vedení EU je tím činitelem, který islamizaci Evropy prosazuje. Je tedy nesmyslné bránit se islamizaci a přitom chtít setrvat nadále v EU. Možné je pouze jedno či druhé;

- islamizací Evropy nejde přitom o nějakou pomoc Africe či státům na Blízkém a Středním východě, neboť úbytek jejich obyvatel v podobě migrantů lehce nahradí zvýšenou domácí natalitou;

- snahy vedení EU (a jejích skutečných vlastníků) o likvidaci národních států a národů a o islamizaci Evropy podle návodu Coudenhove-Kalergiho nejsou pouhou bouřkou, která bez následků přejde, když se dočasně přikrčíme. Právě naopak;

- není trvale možné vystačit si vůči globálním silám reprezentovaným navenek bruselským (či německým) vedením EU nám typickým švejkováním;

- nemůžeme vyhrát, budeme-li nadále hrát podle pravidel soupeře.

Máme-li tedy zachránit národní stát i národ a máme-li se opět postavit ekonomicky a v rámci možností i politicky na vlastní nohy, je nutné ze systému představovaného EU vystoupit, a to ve spolupráci s dalšími zeměmi V4+ a vytvořit s nimi Konfederaci nezávislých evropských států na bázi mezinárodních smluv. Vytvořit tak společný trh a začít spolupracovat se všemi zeměmi, kde to pro nás bude výhodné. Tento krok je v daném případě nezbytně nutný. V rámci EU to možné nikdy nebude, neboť tam máme předurčenou roli kolonie, kterou již nyní plníme. Máme-li se této podřadné a pro nás krajně nevýhodné role zbavit, musíme se zbavit nejprve chomoutu EU.

Krom toho je třeba konečně si uvědomit, že velký rozvoj zažívá a nadále bude zažívat euro-asijský prostor, zatímco euroatlantický prostor jde do dlouhodobého útlumu. Vázat se tedy pouze na něj je pro nás nevýhodné. Nastává doba, kdy každý stát musí sledovat zejména své zájmy a nikoliv masochisticky prosazovat cizí zájmy na úkor těch svých národních a ohánět se přitom nějakými bezobsažnými či zcela pochybnými hodnotami, jež jsou používány čistě účelově, a to dle potřeby.

Jaký je dosavadní stav?

Ačkoliv čas a globalisté prostřednictvím vedení EU pracují tvrdě proti nám, neděláme v zásadě nic, abychom tento stav změnili. Vyčkáváme v marné představě, že vše samo časem „vyhnije“ či že se vše časem „samo vyřeší“.

Tento setrvalý stav až nápadně připomíná absurdní drama o 2 dějstvích Samuela Becketta „Čekání na Godota“, kdy:

2 tuláci (v našem případě pak obyvatelé ČR a dalších členských zemí V4) čekají na jakéhosi Godota (zřejmě Boha), aby zlepšil jejich životní osudy;
jejich nekonečný rozhovor je přerušen příchodem p. Pozzo s bičem v ruce (vedení EU) se svým otrokem Luckym (představitelé členských zemí EU) s provazem na krku, ten první z nich je osobou vychloubačnou a arogantní, ten druhý pak osobou zcela poníženou;
tuláci (obyvatelé členských zemí EU) navazují absurdní a nikam nevedoucí rozhovor s p. Pozzo (s vedením EU);
po jejich odchodu ze scény přichází chlapec, který oznamuje, že p. Godot dnes nepřijde, dorazí však určitě zítra;
chlapec poté odchází, čímž končí 1. dějství;
ve 2. dějství se děj opakuje s tím, rozdílem, že znovu přicházející p. Pozzo (vedení EU) je slepý, čímž se stal závislým na svém otroku (představitelé členských zemí EU), který je pro změnu němý;
na konci 2. dějství přichází opět chlapec, aby sdělili, že p. Godot ani tentokrát nedorazí;
oba tuláci (obyvatelé ČR a dalších členských zemí V4) jsou tedy opět na odchodu, leč odejít náhle nemohou.

Nejde snad o až nápadnou podobnost naší situace s touto hrou? Nepochybně ano, avšak s jedním podstatným rozdílem.

Oproti hře, která vykresluje absurditu lidského údělu spočívajícího v nesmyslném očekávání jako jediném smyslu života, nemůže náš úděl spočívat v pouhém zabíjení času, který nám byl na tomto světě vymezen, očekáváním čehokoliv.

Právě naopak je toho času třeba využít ke smysluplnému a účelnému konání ve prospěch náš, našich dětí, našich rodin, našeho národa a státu. Je přitom třeba spoléhat se na vlastní síly, znalosti a zkušenosti, nikoliv na falešné představy o tom, že vstupem do Evropy se staneme (přechodně) „Evropany“ a tím získáme bezpracně vstupenku do ráje. Po té Evropě, kde budeme jako Slované pořád považování za podřadné a kde i nadále budeme pracovat na jiné, přijde totiž následně chálifát.

Je tedy třeba vrátit se zpět do normálních kolejí, ke klasickému „selskému rozumu“, kterému se dnes ti, kteří usilují o to nasadit si sami čepice kašparů a bláznů, tak vysmívají, aniž by byli schopni navrhnout a používat něco lepšího a užitečnějšího. To „naše místo na Západě“ to zcela určitě není, stačí se podívat na videa, co se děje dnes v západní Evropě, kde Evropa přestává být Evropou, na kterou jsme zvyklí.

K takovému konání je ale nezbytné vytvořit nejprve potřebné podmínky, což je v rámci EU nemožné. Plány jejího vedení a jejích skutečných vlastníků se totiž zásadně liší od těch našich. Čím dříve si toto uvědomíme a začneme ve smyslu toho i konat, tím dříve u nás skončí čekání na Godota. Teď půjde ještě o to, aby k tomu nedošlo nevratně pozdě. Dále otálet již proto nelze.

14 komentářů :

 1. President Zeman nikdy Šmardu nebude jmenovat ministrem. Jestli se mýlím, ať se propadnu do Západního Německa.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:03-pravda, doba je spíš příznivá stvoření Sírael.

   Smazat
 2. Přežití jednotlivce i společnosti závisí na jejich síle a umění předvídat, resp. včas odhalit případnou hrozbu. A netýká se to jenom lidí, ale každého živočišného druhu. Sílu jsme ztratili a nahradili jsme jí iluzí kolektivní bezpečnosti, kdy se spoléháme, stejně jako všechny členské země, na NATO. Otázkou je, na koho se spoléhá NATO. Předvídavost jsme nahradili pro změnu iluzí falešné bezpečnosti. I pasažéři Titaniku věřili v jeho nepotopitelnost až do okamžiku, kdy k nim dorazila voda.
  Já jsem všechny iluze ztratil. NATO považuji za agresívní spolek, určený ke všemu, jenom ne k naší obraně. A iluzi momentálního bezpečí nesdílím, protože jsem již dost otlučený životem. Mnohokrát jsem zažil radikální změnu situace, kdy jsem se z naprosté pohody ocitl v krizové situaci. Možná proto jsem se naučil vnímat včas varovné signály a předvídat , nikoliv jisté, ale silně pravděpodobné krizové situace.
  Pokud zejména mladí odmítají Murphyho zákon, že: "Optimista nemůže být nikdy příjemně překvapen", je to jejich věc. Zejména oni si vyberou cenu za svůj nezájem a naivitu. My staří můžeme říct, že jsme většinu svého života prožili šťastně a spokojeně. Většina z nás nezažila válku, ani skutečný hlad. Obávám se, že dnešní dvacetiletí si něco podobného říct už nebudou mít šanci.

  OdpovědětSmazat
 3. Ano, jsou existenční problémy státu, které vyžadují neodkladné řešení (klima, saldo vody tudíž i potravin, otázka zvýšení státních rezerv možná snad i příprava na křízová řešení). Místo toho jsou na programu prkotiny ohledně výměny vládních židlí ještě slabšími experty, než tam byli dosud a tuto ztrátu času a vládní krizi navíc vyvolává pol.strana, která je na odchodu do důchodu. Prosím, ukončete tuto patrovou situaci a požadujeme předčasné volby.

  OdpovědětSmazat
 4. Pokračování.
  Začněme s ruskou ponorkou. Čtrnáct ruských vyšších námořních důstojníků, včetně sedmi admirálů, bylo minulý týden zabito na palubě nejtajnější ruské ponorky, podle zpráv z oficiálních ruských vládních zdrojů.
  Podle ruských a amerických armádních zdrojů není hlášeno, že by napadení ponorky byla pomsta za potopení izraelské ponorky v Perském zálivu. Dřívější zprávy byly na webu Debka, napojeného na Mossad, smazány a snažily se vinit z potopení ruské ponorky Američany, v dalším zřejmém izraelském pokusu o zahájení III. světové války.
  Zdroje Pentagonu říkají: „Speciální jaderná ruská ponorka Lošarik mohla být usmažena řízenou energetickou zbraní (Direct Energy Weapon), která však nedokázala rozpoutat WW3, a její kabalističtí zosnovači mohli sklízet okamžitou karmu (odplatu) nikoliv s jedním, ale se dvěma otřesy na námořní základně u China Lake v Kalifornii. Seizmografy z Kalifornie ukazují jasné známky otřesů, jako následek výbuchů a nikoliv přirozené síly. Můžete vidět na videu, přepněte prosím na minutu 2:28.Ruská ponorka kontrolovala ruskou podmořskou jadernou bezpilotní sondu a důstojníci zemřeli, aby zabránili jejímu spuštění, říkají ruské zdroje. To je důvod, proč rodinám mrtvých ruských vojáků bylo řečeno, že jejich příbuzní odvrátili „planetární katastrofu.“
  V Bruselu se nic závažného nerozhoduje. Brusel je pouze drahá hlásná trouba oněch tří center – Washingtonu DC, City of London a Vatikánu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kde bereš ty úžasné informace???
   "sedm admirálů"(!) - to bere dech.
   "pomsta za potopení izraelské ponorky v Perském zálivu" - no toto! Fascinující!
   Lošarik potopen? - dechberoucí, originální, dosud neslyšené!!

   O tom mohu konečně prohlásit - skutečný "fake", superkonspirace. Bezva. Pokračuj!! Pokračuj!! Bavíš!!!!

   Smazat
 5. Jo pane Tichý to jste dobře popsal realitu v které se nacházíme. Ale bohužel vládnoucí ANO nechce referendum.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:02 ANO hlavně nebude a není schopno nic řešit, stejně jako Babiš.

   Smazat
  2. 11:34 Souhlasím pane je to strana pro bohaté, kteří chtějí zůstat za každou cenu v eu.

   Smazat
 6. A kdo si myslí, že v referendu bude Zeman odvolán, ať se přihlásí.

  OdpovědětSmazat
 7. Výborný článek, vyčerpávajícím způsobem shrnující dnešní situaci.
  Čekání na Godota je dobrou charakteristikou dnešní bezvýchodné situace. Člověk se vyznačuje potřebou vyšších duševních funkcí. Především pak nějakým obecným společenským smyslem. Ten je posledních 30 let důkladně likvidován a nahrazován extrémním individualismem, různýma úchylárnama, náboženským bludařstvím, vírou v americkou nadřazenost, nebo novou multikulti eurospolečnost, drogama, nezřízeným konzumismem atd. Nic, s čím by se rozumný člověk dokázal ztotožnit. Velká část společnosti byla navíc redukována na otroky uvízlé v dluhových pastech, jejichž jedinou starostí je přežít. Vzniklo tady obrovské duševní vakuum, zničujícím způsobem působící na celou společnost.
  Hodnoty, které by toto vakuum zaplnily máme a všichni je známe, ale jsou režimem důsledně likvidovány. Komunisti tyto hodnoty ohýbali, ale nikdy si nedovolili je likvidovat. V tomto se současný režim podobá nacistickému režimu za druhé republiky.
  Lidi spolu už ani nedokáží komunikovat, protože zmizel společný hodnotový rámec. Vymizel humor, lymfa proudící v žilách společnosti a zajišťující její imunitu. Každý je tady jen sám za sebe, jako mimozemšťan vysazený na podivné planetě. Tento stav je velice stresující. Není divu, že se počet duševně nemocných od roku 1989 zvedl desetkrát. Počet uživatelů léků na deprese a úzkosti dokonce patnáctkrát.

  OdpovědětSmazat
 8. Nu vot, charašo, moloděc. Ale jak z toho marasmu ven?
  "Nakonec vám budou vládnout ti nejhorší a nejneschopnější z vás. To bude trestem za váš nezájem o politiku a správu věcí věřejných."
  Platón, 400 př.n.l.
  Už chápete, proč Godot, Mesiáš, Vůdce, Putin, ani nikdo jiný nepřijde?
  Musíme MY SAMI. Každý jeden z nás. Začít u sebe, vychovat tak své děti, diskutovat s kolegy, sousedy, příbuznými, přesvědčovat, argumentovat a učit se, učit se, učit se. Bude to trvat dlouho - nejméně 10, 20 možná i více let. Ale jiná cesta není. Takže vzhůru k volbám, kandidovat, volit, pracovat, žít skromně a poctivě. nelhat a nekrást (nepodvádět, neuplácet, nezabíjet, atd). Zkrátka začít žít jako LIDÉ.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nelze žít podle takovýchto pravidel v systému, kde vládnou peníze, vše se dělá pro peníze a kde peníze představují absolutní hodnotu, která bez škobrtnutí láme vaz veškeré morálce a svědomí. To je jako chtít uspět v rozjeté tankové bitvě vlídným slovem.
   Lidoopi, sami sebe domýšlivě nazývající Homo sapiens sapiens, musejí opět zažít pořádný otřes a padnout na hubu, aby se jim na chvilku v makovicích rozsvítilo. V tom krátkém momentu mezi šokem a nadechnutím se možná podaří člověka zase trochu polidštit.
   Ale máte pravdu, každý musí začít u sebe.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.