Reklama

středa 17. července 2019

EU - od naděje ke zkáze

Stanislav Balík
17.7.2019
Vznik EU byl spjat se snahou zabránit vzniku válečného konfliktu na evropském kontinentě po druhé světové válce. Evropské státy chtěly mít Německo pod kontrolou a již nikdy nepřipustit válečný požár, který by vyšel z německé půdy. Proto vzniklo Evropské společenství uhlí a oceli a v roce 1958 Evropské hospodářské společenství. 

Předělem v evropské integraci se stala Maastrichtská smlouva, která vstoupila v platnost roku 1993. Po roce 1989 všechny postkomunistické evropské země s výjimkou Ruska toužily po vstupu do EU. Politici i občané v Evropské Unii viděli blahobyt, prosperitu, v zásadě bájné Eldorado, kde se budou mít všichni dobře a budou šťastni. V naší zemi všichni nekriticky vzhlíželi k sousednímu Německu. A když se roku 1995 stalo členem EU také Rakousko, bezmála všichni Češi toužili po tom stát se členy tohoto exkluzivního klubu, kde je bohatství a prosperita zajištěna pro všechny občany. Po šokové terapii Václava Klause, kupónové privatizaci a utahování opasků jsme se na naše sousedy dívali podobně, jako Mexičané na Američany po překročení Rio Grande.

Všichni jsme si mysleli, že český tunelářský kapitalismus, který umožnil nelegální rozptýlení veškerého národního majetku vytvořeného za sto padesát let, bude nahrazen vládou zákonů, vymahatelného práva a práv zaměstnanců na úrovni obdivovaného Německa. Především šlo o životní úroveň, ke které jsme se toužili přiblížit, a v tom nám bylo Německo nedostižným vzorem. Byl absolutní konsensus o vstupu do EU. Jediným kritikem evropské integrace byl tehdy Václav Klaus, který se především obával toho, že by se mu někdo začal vměšovat do jeho království, jenž si vytvořil k obrazu svému. Ve svém názoru zůstal osamocen, lidé nechtěli korupční model a žebrácké výplaty, mocenská elita toužila po evropských dotacích a mocenském lesku Bruselu. Cesta do Evropy se tak stala okřídleným heslem pro všechny s výjimkou komunistů a Klause.

Roku 2004 jsme se konečně dočkali a stali jsme se členy EU a tak jsme se pod vedením eurooptimistického předsedy vlády Špidly mohli vydat na cestu růstu, blahobytu a prosperity. Na knižním trhu se objevila kniha, která byla napsaná z euroskeptického britského úhlu pohledu. Hned po svém vydání vyvolala kniha Johna Laughlanda Znečištěný pramen: nedemokratické počátky evropské ideje (TheTainted Source: TheUndemocratic Originsofthe European Idea, Little, Brown and Co. 1997, WarnerBooks 1998) značný rozruch a rozporuplné reakce nejen v řadách politiků, ale i u odborné a laické veřejnosti.Autorovo politické uvažování odpovídá směru, který zastává euroskeptické křídlo britských konzervativců, například bývalá premiérka Margaret Thatcherová či její ministr financí Norman Lamont. Filozoficky Laughland vychází z britské politické filozofie (Hobbes, Locke, Burke) a z konstitucionalismu, tradice, v jejímž centru stojí pojem suverenity. Stejně jako Thomas Hobbes v Leviathanovi Laughland konstatuje, že suverenita je absolutní – buď existuje, nebo ne, nelze ji mít „zčásti“. Zdůrazňuje, že suverenita je věcí autority, nikoli moci. Bez pojmu suverenity si nelze vůbec položit základní otázku veškeré politiky: Kdo má právo vládnout?

Laughland svoji práci rozdělil do sedmi kapitol: I. Odumírající stát, II. Fašisté a federalisté, III. Udržení centra (Evropy), IV. Evropská ideologie, V.Jde o peníze, popř. Problematika peněz, VI.Třetí Řím a VII. Kontinent v úpadku. Pro nedostatek místa se zde budeme zabývat především první, čtvrtou a závěrečnou kapitolou a zcela pomineme autorovy pozoruhodné úvahy o geopolitice ve třetí a vztahu ruského imperialismu k ideologii evropské integrace v šesté kapitole.

V úvodní kapitole Laughland charakterizuje stoupence politické integrace Evropy: „Podle názoru evropských federalistů, proroků světové vlády a technokratických liberálů jsou státy příliš malé, jsou příliš anachronickou formou společenského uspořádání, než aby dokázaly vyhovět nárokům, které na ně klade moderní svět a jeho ekonomika. Jen málokterý z nich má odvahu přiznat, že chce zcela zrušit národní stát. Ale všechny jejich další teorie tomu nasvědčují. Tvrdí se, že moderní hromadná doprava, komunikace, technologie a stále navzájem propojenější mezinárodní ekonomika způsobují, že ‚suverenita‘ ztratila smysl, že národní stát bude nahrazen ‚regionálním státem‘, že mnohonárodní společnosti jsou dnes mocnější než státy a že záhy převezmou mnohé z jejich funkcí, že se vyvíjíme směrem k vládním strukturám, které budou působit v planetárním měřítku.“

„Podobně jako marxisté jsou tito lidé přesvědčeni, že struktury státu závisejí na strukturách hospodářských: že jsou jejich ‚nadstavbou‘. Jejich chápání státu a práva je primárně ekonomické, a nikoli politické. Proto jsou přesvědčeni, že se stát musí přizpůsobit změnám ekonomiky. Zastávají deterministický názor na historii a lidskou podstatu. Věří, že vše ovládají zákony ekonomie, a nikoli rozumové schopnosti a svobodná volba. Ve skutečnosti lze problém definovat právě opačně: stát, zvláště jeho zákony, vytvářejí trh tím, že zajišťují, aby svobodně uzavřené smlouvy byly respektovány a právně prosazovány.“

Laughland připomíná, že liberální národní stát nebyl nikdy samostatnou hospodářskou jednotkou a že se suverenita nikdy nerovnala izolaci. „Moderní vládnutí … není pouhým hospodářským účetnictvím… Stát je veřejnou entitou založenou na zákonech, nikoli podnikem, který je veden neveřejně činěnými rozhodnutími manažerů. Vládnutí je veřejnou činností, která vyžaduje politické vedení a jasná rozhodnutí… Názor, že při vládnutí jde pouze o dosažení určitých materiálních výsledků a že politikové by měli být voleni pouze proto, aby „dodali zboží‘, je pouhou iluzí založenou na pokleslém pojetí politické legitimity. Ve svých nejhorších formách se blíží jakémusi feudalismu, v němž lidé platili za svoji ochranu poslušností.“

Toto pojetí nahlodává smysl pro občanství a společenství. Ve značné části kontinentální Evropy – zvláště výrazně ve Francii, Německu, Beneluxu, Skandinávii a Rakousku – je sociální stát považován za hlavní pojivo státu. „Takovéto systémy jsou svojí podstatou dirigistické. Dirigismus je systém vlády, v němž převládá exekutivní svévole nad neutrálním zákonodárstvím parlamentů. Je to manažerský, administrativní systém vládnutí, v němž vláda chce dosáhnout určitých cílů tím, že rozkazuje společnosti. Je opakem režimu založeného primárně na právu, v němž hlavním cílem vládnutí je udržení právního řádu (vlády zákona) tím, že bude přizpůsoben měnícím se okolnostem.“

Dirigismus má své důsledky i pro postavení národů: „V zahraniční politice vede nahrazení vlády správou k posílení mezinárodních orgánů a k iluzi, že svět lze ovládat shora… Stejně jako ve vnitřní politice se toto nepolitické vidění dívá na svobodné individuální rozhodování občanů jako na možný zdroj svárů a konfliktů … svobodné národy jsou považovány za hrozbu pro stabilitu a racionální hospodářské plánování.“ Podle tohoto pojetí „národy – a z nich prý nevyhnutelně vyplývající nacionalismus – v sobě údajně nesou válku stejně jako bouřkový mrak bouřku“. Aby bylo zabráněno válkám, musí být prý národy „podřízeny nadnárodním shromážděním, aby se v ‚postnacionální‘ budoucnosti vytratily veškeré politické rozdílnosti“.

„Tato postnacionální budoucnost je nejenergičtěji prosazována v Evropě… Technokratický program Evropské měnové unie (dále jen EMU) je nepolitický a protinárodní. Z ústavního hlediska je něčím kvalitativně odlišným od projektu vytvoření jednotného trhu, přestože používá jazyka svobodné výměny mezi národy, aby zakryl svůj projekt zřízení centrální kontroly nad nimi. Jeho stoupenci pohlížejí s podezřívavostí na přirozený konflikt mezi osobami, stranami, národy, mezi jejich hodnotami a cíli, které jsou – protože člověk je tvor politický – určujícími prvky lidské společnosti.“

Stoupenci federální Evropy tvrdí, že národy mohou existovat i bez států, že národ a národní stát nejsou totožné. „‚Kulturní identita‘ národa … je ale stejnou kompenzací za politickou identitu a nezávislost jako je elektrický krb náhražkou krbu se skutečným ohněm.“ Problém kulturní identity jako náhražky za národní stát Laughland zkoumá na příkladu vichistické Francie: „Vichistická vláda měla za to, že identitu Francie a francouzský národ lze zachovat i bez národní suverenity: proto zničila politické základy francouzského národa a tím i francouzského občanství. Zredukovala ušlechtilé, demokratické a nesnadné pojetí politického národa na úroveň odsouzeníhodného a pokleslého folkloru. Jinak řečeno, zatímco de Gaulle řídil odboj, maršál Pétain vyzýval všechny francouzské děti, aby mu posílaly kresby svých vesnic. Vichistické Francii tak zbyla jediná koncepce občanství – rasová. Výsledkem byly autobusy do Osvětimi.“

Laughland ostře kritizuje – mezitím uskutečněný – projekt evropské měnové unie (EMU) jako projev neveřejné byrokratické regulace a kuloárové politiky. Nijak neskrývá své obavy, že parlamentní režimy všech evropských členských států budou hospodářsky ovládnuty jedinou nezávislou centrální bankou a že celková hospodářská politika (zvláště rozpočet) navíc přejde pod pravomoc Evropské rady nebo nějakého jejího podřízeného orgánu, přestože Evropská rada není kontrolovatelná žádným parlamentem či voličstvem. V takové Evropě by všechny podstatné exekutivní a legislativní pravomoci byly rozděleny mezi tři stejně nekontrolovatelné a nezvolené instituce: Centrální banku, Evropskou radu a Evropskou komisi.

Ve druhé kapitole („Fašisté a federalisté“) se Laughland zaměřuje na koncepce jednotné Evropy, které se objevovaly v politice i propagandě nacistického Německa a vichistické Francie. Dnes je kladný postoj k evropské integraci lakmusovým testem politické korektnosti. Ale ve skutečnosti je rodokmen myšlenky evropské integrace dosti sporný. Běžně se uvádí, že se zrodila v hnutí odporu za druhé světové války, že poválečná západoevropská generace chtěla sjednocením Evropy odstranit militarismus a despocii, zažehnat války. Ve skutečnosti existuje dostatek dokladů o tom, že program evropské politické a hospodářské integrace propracovávali nacisté s veškerou vážností již od třicátých let a že za druhé světové války se k nim přidali nejen italští fašisté, ale i vichisté a kolaboranti v dalších evropských zemích obsazených Německem. Vznikl tak do značné míry koherentní systém nacistického proevropského myšlení. Mnozí, kteří toto připouštějí, je považují za pouhý fíkový list, jímž byla v roce 1940 ospravedlňována německá agrese. Chronologie to však nepotvrzuje. Například již v roce 1937 řekl Adolf Hitler na sjezdu nacistické strany v Norimberku: „Máme asi větší zájem o Evropu než o jiné země. Naše země, náš lid, naše kultura a naše ekonomika vyrostly z obecných evropských podmínek. Musíme se proto postavit proti každému pokusu o zavlečení prvků nesouladu a destrukce do evropské rodiny národů.“ K obraně proti mimoevropským vlivům vyzýval i okruh francouzské katolické revue L’Esprit, z něhož se – podle Laughlanda – zrodil francouzský prointegrační proud. Revue L’Esprit zastávala „mlhavou filozofii personalismu … jehož krédo bylo levicové, antiliberální, katolicko-ekumenické, federalistické, proevropské, antiindividualistické … a požadovalo třetí cestu.“ Personalismus si udržel vliv i po skončení německé okupace Francie. Z jeho okruhu vyšel i Jacques Delors, předseda Evropské komise od roku 1985. Za války kladli publicisté revue L’Esprit důraz na evropanství, které v jejich očích bylo třeba bránit proti mimoevropským vlivům Ameriky, Ruska a Číny (podivnou shodou okolností tehdejších hlavních nepřátel nacistického Německa). Stavěli se rovněž proti svobodnému trhu ve jménu dirigismu. I když se L’Esprit zastřeně distancoval od méně atraktivních aspektů nacistické politiky, propagoval již tehdy francouzsko-německé dorozumění jako páteř budoucí integrované Evropy.

Jaký měli fašisté postoj k národnímu státu a k jeho atributům? Laughland připomíná, že „Hitlerovi nezáleželo na národní suverenitě zemí, které dobyl … fašisté národní stát nenáviděli“. Tento postoj považuje za významnou charakteristiku fašismu a nebezpečně nepolitické mentality, která jej inspirovala. „Nacismus a fašismus byla zjevně od základů antiindividualistická, antiliberální, antiparlamentární a antikapitalistická hnutí… Fašisté nenáviděli myšlenku, že by se malé národy či jednotlivci měli sami rozhodovat…“ Rasismus, úhelný kámen nacionálního socialismu, označuje Laughland za formu materialistického determinismu, za nenárodní pojetí. „Rasa překračuje hranice národa a státu. Rasistická teorie je proto nutně internacionální. Je také nepolitická, neboť jejím předpokladem je názor, že obec a politické chování jsou determinovány biologickými silami, nikoli svobodnou volbou či rozumným veřejným chováním.“

Koncepci národní suverenity a státnosti odsuzoval i přední nacistický ekonom Werner Daitz, který v roce 1938 tvrdil, že nacistické pojetí zrušilo primát státu. „Jestliže biologický, z života vycházející proces, jímž opět srůstají příslušníci evropské rodiny národů, vyžaduje určitou demontáž státní suverenity jednotlivých národů, kterou anglická politická a právní filozofie v posledních čtyřech stoletích přehnaně zdůrazňovala, bude tuto nezbytnou demontáž státní suverenity nutno vyvážit růstem suverenity lidové (völkisch).“ Podobně se vyjadřoval (moravský rodák) Arthur Seyss-Inquart, v roce 1938 rakouský ministr bezpečnosti a vnitra. Již jako říšský komisař v okupovaném Nizozemsku poučoval své holandské poddané:

Laughland cituje další autory, kteří argumentovali ve stejném duchu, jako byli vichistický ekonom Delaisi či norský kolaborantský vůdce Vidkun Quisling. Ostře se proti národním státům vyjadřoval i sám Hitler, který měl pro ně opovržlivé slovo Kleinstaatengerümpel („harampádí malých států“).

V kapitole „Evropská ideologie“ vznáší Laughland proti stoupencům evropské integrace dvě závažné výhrady: za prvé poukazuje na jejich nepřátelství vůči pojmům „suverenita“ a „národní stát“, za druhé je obviňuje z „ekonomismu“, tj. z názoru, že politika v podstatě znamená správu ekonomiky a společnosti. Nepřátelství vůči suverenitě a státu znamená destrukci demokracie a vlády zákona. „Nepolitická podstata procesu evropské integrace tkví v samých jejích kořenech. Už od začátku byla Evropa hospodářským společenstvím. Stavebními kameny evropské stavby byly a jsou uhlí a ocel, atomová energie, zemědělství, jednotná měna. Skutečně politické prvky evropské integrace zůstávají slabé… Žádná z institucí Evropské unie není demokratická. Tyto instituce tak ani nebyly míněny. Měly usnadnit rozhodování exekutivy … všechny dávají přednost exekutivní a technické moci před legislativou. To je nejzřetelnější u nejvyššího legislativního orgánu, Evropské rady. Tato rada, která zasedá a rozhoduje tajně, se skládá z ministrů členských států… Rada není odpovědna žádnému parlamentu, žádnému voličstvu… Jednotliví ministři jsou individuálně odpovědni svým národním parlamentům a voličstvu, ale to nic neznamená, neboť rozhoduje-li se většinou hlasů, souvislost mezi národními parlamenty a ministry se nenávratně vytrácí. V důsledku dávno zavedeného principu, že zákony společenství mají přednost před zákony jednotlivých států, jsou v takových případech národní parlamenty bezmocné… Evropská rada je nejdokonalejším případem svévolné moci, jaký si lze představit: nikdo ji nekontroluje, nikomu se nemusí odpovídat… Osmdesát procent rozhodnutí Evropské rady je navíc připravováno úředníky při jednáních, která předcházejí skutečným setkáním ministrů. To zvýrazňuje exekutivní, dirigistický charakter značné části evropské legislativy. Složitý a do značné míry neveřejný proces byrokratického dialogu mezi národními a evropskými byrokraciemi je tak hlavním zdrojem evropských rozhodnutí, která vycházejí z Evropské rady jako kouř z konkláve kardinálů volících nového papeže… I když má Evropská rada nejvyšší legislativní moc, fakticky nejmocnější institucí Evropské unie je Evropská komise, která se skládá ze státních úředníků – jinými slovy z nezvolených byrokratů, kteří se nemusí nikomu odpovídat.“

Velmi kriticky píše Laughland i o projektu peněžní unie: „Poslední zbytky demokracie skončí, jestliže bude vytvořena peněžní unie, již bude spravovat nezávislá ústřední banka. Pak budou všechny páky moci v rukou nikomu se neodpovídajících a nevolených orgánů. Centrální banka, Evropská komise a Evropská rada se budou dělit o moc, ale žádný z těchto orgánů nebude mít demokratický mandát, nebude se muset odpovídat žádné instituci ani voličstvu. Ti, kteří tvrdí, že tuto mezeru může zaplnit Evropský parlament tím, že se jednou stane parlamentem celého kontinentu, projevují trapnou neznalost toho, čím by parlament měl být.“

Zajímavě uvažuje Laugland v kapitole věnované evropské ideologii i o „subsidiaritě“, již označuje za korporativistickou doktrínu. „Tento princip, který je také zakotven v německé Ústavě (přesněji Základním zákonu, pozn. překl.), má zajistit, aby na „vyšší“ úrovni vláda jednala pouze v případě, že její akce bude ‚efektivnější‘ než na „nižší“ úrovni. Zdálo by se, že princip subsidiarity povede k decentralizaci, ale skutečná decentralizace je nemožná již proto, že podle článku C Smlouvy o Evropské unii je nutno plně respektovat acquiscommunautaire (soubor politických rozhodnutí, která byla přenesena na úroveň Evropské unie)… „Centralizace“ není vždy špatná. Naopak, centralizace zákonodárné autority a práva je předpokladem demokracie, zatímco legislativní decentralizace umožňuje místním mocipánům, aby si vytvářeli vlastní politická léna. Stejně jako lid tradičně očekával od krále, že oslabí moc místní šlechty – aby tak byla překonána omezení feudalismu – považují demokraté za nezbytnou podmínku svobody právní rovnost všech. Decentralizace je oblíbená idea v zemích, kde je feudální model dosud silný, například v Německu, neboť v těchto zemích je politika spojována hlavně s rozdělováním státních peněz, tj. výměnou poslušnosti za přízeň, a ne s vytvořením podmínek pro svobodnou interakci odpovědných občanů.“

Jsou členské státy Evropské unie dosud suverénní? Eurofederalisté argumentují tím, že mnohé členské státy Evropské unie již suverenitu postoupily, například Organizaci Spojených národů, alianci NATO a dalším mezinárodním organizacím. Laughland jim namítá: „Členství v aliancích nijak nevyžaduje „sdílení“ či „rozředění“ suverenity. Suverenita je naopak nutným předpokladem podepsání aliančních smluv a převzetí závazků… Rozdíl mezi většinou aliancí a Evropskou unií spočívá v tom, že Evropská unie má federální funkci. Liší se od všech ostatních mezinárodních organizací v jednom základním ohledu: v kvalitě svého práva. Zatímco ve většině mezinárodních organizací jsou předmětem práv a z nich vyplývajících povinností státy, právo Evropské unie platí přímo pro občany členských států.“

Součástí evropské ideologie je i konsenzuální pojetí politiky, představa, že zájmy všech lidí, všech národů jsou stejné, že všichni mají se všemi ostatními souhlasit. Tento přístup, převládající na evropském kontinentu, zapomíná na možnost inteligentního nesouhlasu. Naproti tomu v Británii i v USA se prosadilo poznání, že konflikt je samou materií života. „Anglosaské země rozvinuly ústavní systémy, v nichž mohou konflikty vzkvétat. Britský parlamentní systém dává absolutní prioritu principu nesouhlasu tím, že v něm vždy existuje opozice. Americká tradice je podobná. V Listech federalistů Publius (tj. James Madison v Listě č. 10, pozn. překl.) argumentuje, že konflikt lze odstranit jen za cenu odstranění svobody, která je pro politický život stejně důležitá jako vzduch pro živočichy.“ Konflikt vede ke společnému dobru. Tam, kde neexistuje konflikt, už není politika, nýbrž pouze management. Politika žije z konfliktů, protikladů stran, zájmů a ideologií, antagonismů mezi různými názory, hodnotami a cíli.

Jaké jsou důsledky kontinentálního konsenzuálního pojetí? Laughland poukazuje na neokorporativistické ekonomické struktury ve Francii, a především v Německu, kde mocní, kteří zasedají ve správních radách velkých bank, jsou současně řediteli ve velkých firmách, zatímco samy banky mají v těchto firmách významné podíly.

Tento neokorporativismus je podstatou „rýnského kapitalismu“, který po krachu sovětského i sociálnědemokratického modelu tolik přitahuje levici. Němečtí politikové i Spolková banka dávají hlasitě najevo opovržení „kasinovým kapitalismem“, který existuje v liberálnějších anglosaských systémech. „Protože evropské daňové úrovně jsou o mnoho vyšší než v Asii a ve Spojených státech, protože evropské státy pohlcují obrovské procento hrubého domácího produktu (ve Francii padesát pět procent), protože sociální náklady hrubě zkreslují mzdovou úroveň v Evropě směrem vzhůru (přičemž německé pracovní náklady jsou dnes nejvyšší na světě) a protože došlo k ohromnému zbytnění kultury závislosti (pouze dvacet osm procent belgického obyvatelstva pracuje), staly se liberální tendence v těchto státech strukturálním rukojmím systému a jeho zájmů.“

V závěru své knihy Laughland varuje: „Politicky sjednocovat Evropu kolem společné měny, s veškerou kontrolou monetární, finanční a industriální politiky, jaká vyplývá z přijetí německého modelu … také znamená povýšit systém, který byl v jednotlivých zemích neúspěšný, na evropskou úroveň, bez parlamentní kontroly, bez institucí, které jsou pro demokratickou diskusi nezbytné. Takováto intelektuální lenost a nedostatek imaginace mohou být jedině příznakem obecného kulturního úpadku Evropy. Není divu, že za deset let se podíl Evropy na světovém obchodě snížil o dvacet pět procent. Tento pokles nebude zastaven, nýbrž prohlouben, budeme-li budovat vzdušné zámky.“

Jako příklad takovýchto zámků cituje Laughland vskutku bizarní vyjádření Jacquesa Delorse, který v roce 1990 prohlásil, že jej „děsí“ možnost, že by sovětské republiky zavedly vlastní měny – jako by konec komunistické diktatury a jaro národů byly důvodem k obavám. V roce 1991, den po moskevském puči, o němž Delors téhož dne napsal v deníku Le Figaro, že by mohl mít „pozitivní důsledky“, řekl v Evropském parlamentu, že „nemůžeme sjednocovat státy západní Evropy a současně podporovat odtržení sovětských republik“ – jako by proces západoevropské integrace byl v podstatě stejný jako ruský imperialismus. A v roce 1994 se v rozhovoru s jedním vyšším ruským úředníkem svěřil, jak jej překvapilo zrušení sovětského clearingového systému zúčtování založeného na rublu. Zvolal tehdy: „Jak jste něco takového mohli opustit, vždyť my jsme se vaším systémem inspirovali při zavádění ECU?! Naše ECU je evropskou verzí (adaptation) toho, co jste vy dělali v RVHP.“ Laughland ironicky poznamenává: „Zdá se, že konvergence kapitalismu a komunismu … zřejmě nebyla pouze sovětskou myšlenkou.“

Co dělat? Laughland vyzývá euroskeptiky, aby si dodali odvahy veršem 22 žalmu 118: „Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným.“ Jejich úkolem je obnovit věčné principy spravedlivé společnosti, které tak nemilosrdně zavrhují eurofederalisté. Tyto principy jsou: odpovědná vláda (demokracie), vláda zákona a zdravé peníze. Aby je mohly národní parlamenty po celé Evropě institucionálně prosadit, musely by být před začátkem jakékoli evropské konstrukce reformovány. Jde především o dvě reformy: „Zrušení poměrného zastoupení, které ve jménu většího zastoupení ve skutečnosti odděluje parlamenty od lidu, a zrušení příliš těsného svazku mezi politickými stranami a státem, který existuje v mnoha kontinentálních zemích.“

Britský profesor před dvaceti lety přesně předjímal, k čemu EU směřuje a jasně identifikoval totalitní podstatu, ze které celý tento projekt vzešel. V kořenech této babylonské věže najdeme nacistické, fašistické a komunistické ideje. Modrá totalita čerpá ze všech evropských totalitních hnutí dvacátého století a směřuje ke zničující syntéze totality 21. století, která má zničit evropské národy. Má přijít ten pověstný konec dějin v podobě islamistické totality, která má nahradit současnou měkkou totalitu EU.

Otevření hranic, ke kterému došlo v roce 2015, dalo další impuls přeměny EU na tvrdou islamistickou totalitu v průběhu jedné generace. Německá kancléřka a nomenklatura EU dělá vše proto, aby proces zničení národních států byl nevratný. Britové vystoupili z tohoto evropského Titaniku a vydali se cestou své vlastní suverenity a identity, odmítli totalitní diktát Bruselu. Naší povinností je vydat se na cestu nezávislosti a vlastní suverenity. Pokud chceme jako národ přežít, tak se musíme vydat svou vlastí cestou a důsledně se rozloučit s Bruselem a Berlínem. Nesmíme si nechat vnutit multikulturalismus a islám podle požadavků Bruselu.

Problém má samozřejmě hlubší souvislosti a je zakotven v současném duchovním stavu Evropanů a šířeji chápaného evropanství. Moderní člověk světa průmyslové revoluce a osvícenství věřil, že svět lze poznávat do značné míry objektivně a lze se opřít o jisté nezpochybnitelné hodnoty jako východiska lidského myšlení a jednání. Postmodernimus to vše šmahem odsoudil do propadliště dějin a hovoří v tomto kontextu o pouhé iluzi. Postmoderna staví na prioritě poznávajícího subjektu, který si do značné míry konstruuje vlastní svět. Důsledky multikulturní filozofie jako součásti postmoderního světa jsou tedy předem definovatelné. Islám či přímo islamismus jako přizvaná součást evropanství mají tedy v tomto pohledu přirozeně právo na redefinici našich evropských hodnot, jež vznikly v horizontu několika tisíc let nepřetržitého duchovního vývoje. Dle vlastních militantních postojů tak v duchu postmoderny může učení islamismu naše tradice i „beztrestně“ zničit. V tomto ohledu nesmíme těmto sebevražedným myšlenkovým trendům podlehnout, utopit se ve vlastních pochybnostech a rádoby intelektuálském relativismu. Z tohoto hlediska je kritika postmodernismu nerozlučně spjata s odmítnutím ekonomického liberalismu, na jehož základě současná EU staví. Nedostatek společné státní ideje, společných duchovních základů našeho evropanství, může radikální islamizaci Evropy jen urychlit. Ekonomický obrat či prodejnost zboží nerozlišuje zákazníky na příslušníky evropských národů a islámské radikály. Hlavní záležitostí zůstává krátkodobý hospodářský profit. Proti tomu postavme společnou a velmi starou myšlenku evropanství stojící na základech řecké filozofie, římského impéria, křesťanské tradice a středověkého univerzálního císařství, jehož symbolem je pro nás Čechy největší panovník pozdního středověku, římský císař a český král Karel IV. Právě on hledal v podmínkách rozkolísaného světa bez hodnot, kterým 14. století bezpochyby bylo, stejné principy jako my – řád proti chaosu. Pokud je realita staré dobré Evropy tou pozitivní informací, tak naopak chápejme islám myšlenkově setrvávající na středověkých dogmatech jako entropii, neuspořádanost toho nejvyššího řádu a potenciální hrob našeho evropského světa.

U zrodu celého evropského integračního projektu byly USA, které si tak chtěly udržet kontrolu nad Evropou. Migrantská krize byla vyvolána Američany, aby si udrželi Evropu pod kontrolou a zároveň, aby ji co nejvíce oslabili. Islamisté jsou nástrojem americké války proti Rusku a Evropě. Kolaborantské vedení EU si nechalo vnutit sebezničující politiku a navíc přijalo agresivní politiku proti Rusku. Ať již zastáváme jakékoliv názory na politickém spektru, měli bychom pochopit, že Rusko – přes všechna svá „politicky nekorektní“ specifika – součástí Evropy bylo, je a bude. Jako celá evropská civilizace má i stejného soupeře, jímž se vlastní vinou stal nesnášenlivý a militantní islamismus.

Helmut Kohl a další politici se při podpisu Maastrichtské smlouvy dušovali, že chtějí navždy zabránit touto smlouvou všem válkám na evropském kontinentě a měli pravdu. Evropa je islamisty dobývána bez jediného výstřelu, to byl cíl celého tohoto amerického projektu na domestikaci Evropanů, kteří tak měli ztratit svou politickou nezávislost.

V Častohosticích 13. 7. 2019

37 komentářů :

 1. Přesně tak je třeba se na totalitní vůdce eu vykašlat. Zatím je tu nemáme ve větším množství. Tak se musíme držet jako Polsko a Maďarsko. Ty jim určitě svoje země nedají.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bohužel článek je pravdivý a jeho závěr je drcující ! CZEXIT se stává nutným !

   Smazat
  2. Kdo je pan Stanislav Balik autor článkuq,vime tady o něm něco?
   Neni to nahodou ten co ho zterorizovali a vyhodili ze školy za to,že citoval při vyučováni pana Jana Husa?

   Smazat
  3. ČSV ZASLECHLO,pokud to je on,źe by možná CHTĚL BÝT

   pan autor mentorem prozatim chybějici KSDH tj Křesťansko socialně demokratické platformy.
   ŽE by to byl jeji úvodni PROSTOR?

   Ovšem můžeme se mýlit,nezapomente,že se stále hledá zastupce či zastupkyně křestanů,kteři si maji prý dát dobrovolně uřezat po způsobu středověku hlavy a ještě přitom chroptět spokojenosti!

   Smazat
 2. Odpustit je možné, ale zapomenout nikdy. My jsme zapomenuli, že Němci měli v úmyslu poslat komínem do nebe, po židech, naše prarodiče a rodiče. Dnes se o tom nesmí mluvit a televize nám naopak nařizuje nenávidět, ty na východě. Zapomenuli jsme také na to, že Franice a Británie nás před Německem v roce 1938 a pak následně v roce 1939 hodila klidně přes palubu, protože se západním demokraciím hodilo, že Hitler má namířeno zaútočit na Rusy. Zapomenuli jsme i na to, že ti na západě nás nikdy nebudou považovat za sebe rovné a naší lidé v Německu budou hrát jenom roli, kterou hrají Ukrajinci u nás. My nikdy nedostihneme západní státy v úrovni platů a jejich životní úrovně, protože oni nás mají za kolonii, která je živí. Funguje to asi následovně. Oni nám s velkým humbukem a křikem dají 100 miliard z Evropských dotací a my jim za to odvedeme na západ nezdaněných 800 miliard, ale bez humbuku a křiku. Každým rokem co jsme v Evropské unii jenom chudneme a chudneme a západní Evropa se nám vzdaluje a vzdaluje. Česká televize a politici nás přesvědčují, seč můžou, v jakém jsme ráji, ale velký opak je pravdou. Svědčí o tom jenom 800 tisíc exekucí za minulý rok, dvou miliardové zadlužení občanů, obrovské zadlužení státu. A až přijde krize o které nikdo nepochybuje, že přijde, západ nás opět hodí přes palubu a rázem se octneme na úrovni nejchudších státu světa a budou nám naší politici ihned říkat, jak jsme si to zavinili sami, jak jsme neschopni, protože oni tam na západě, oni jsou ve všem lepší. Ano jsou lepší ve lhaní a okrádání. V tom jsou na západě mistři.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano doplatíme na to, že jsme zapomněli na hrůzy, které nám Němci způsobili.

   Smazat
  2. No jo co k tomu dodat? I když jsem rudý dědeček, tím chci říci, že své vnuky budu budu ovlivňovat podle svého nejlepšího svědomí, tak k tomuto příspěvku z 23:37 nelze dodat nic, než absolutní souhlas. Hej hou

   Smazat
  3. Ad 23:37 - výborný a poučný komentář! Je naší chybou a západním marketingovým úsilím, že si většina Čechů zásadní fakta Vašeho příspěvku neuvědomuje, ani se uvědomit nesnaží. Myslí si totiž, že k osobnímu šťastnému životu zcela postačuje, když je chválena západním, bohatším páníčkem. Je národní katastrofou, když srovnáme naši hospodářskou suverenitu před listopadem a dnes v EU. Naštěstí to mohou srovnávat jenom ti už hodně postarší, mladí jsou zahlceni výdobytky konzumu a možností se demokraticky „sdílet“, nasávat dekadentní výdobytky svobody, genderizmu, ekologizmu…. Jejich pozdější probuzení do reálna bude hodně překvapivé a rozhodně nebude šťastné.

   Smazat
  4. 0:35
   Jejich probuzení do reálna bude přesně takové jako bylo probuzení našich otců a dědů po Mnichovu 38". Protože mladá generace nezná a dokonce už nechce znát naši minulost tak si to všechno pěkně zopáknou a potom už snad si to pamatovat budou . Pokud je nějaký novodobý Hitler nepošle do plynové komory .

   Smazat
  5. Anonymní17. července 2019 23:37
   Také si myslím, že my nejsme Západ. Západ, to jsou silné koloniální státy. Tedy hlavně Británie, Francie, Německo, Španělsko, Holandsko. Ostatní svět i ostatní evropské státy, jsou v podřízené pozici. Buď „dobrovolně“, nebo otevřeně násilně. My se hlásíme do té pozice „dobrovolně“ a mýtus o tom, že jsme Západem, je součástí té skutečnosti.
   Jako přívěšek Západu, se nikdy nemůžeme dostat na jeho úroveň. Pouze můžeme mít „jistotu“ pracovní síly západních firem. A naši politici, kteří ten stav spravují, jistotu zajištění svých rodin a potomků.
   Ale národ se může pozvednout, jedině trnitou cestou práce na vlastní (středoevropské, V4?) suverenitě. Snadnější způsob neexistuje. K tomu hledejme a podporujme, vhodné politiky. P.K.

   Smazat
  6. Ono to platilo odjakživa, pro Západ jsme byli už v předkoloniální době, tedy ještě dříve než pohádkově zbohatnul na exploataci porobených zemí a ras, jen zaostalým barbarským Východem! Když Jindřich z Valois prchal v červnu 1574 z Polska, aby se ujal po svém zemřelém bratru francouzského trůnu, napsal tato slova jež vystihují vše:

   „Sbohem Polsko, sbohem pusté pláně stále pokryté sněhem a ledem, barbarský národe, nadutý a nestálý, žvanivý a neznající nic než svůj jazyk, jenž ve dne v noci ve své zatuchlé špeluňce se sklenkou v ruce nacházíš své potěšení...".

   Smazat
  7. Anonymní18. července 2019 16:40
   No, nevím jak moc dávat na názor nějakého princátka. Ve Wiki o něm píší:
   „zajímal se o tehdejší módu, šperky a parfémy, což kromě jiného vyvolávalo spekulace o jeho sexuální orientaci. V chlapeckém věku se u něj krátce projevoval příklon k protestantské víře.“

   V Polsku se zákonitě nemohl cítit dobře. Ale bude věcí názoru, čí vinou.
   Na druhou stranu, Západ nacházející se na území římské říše, měl před ostatní Evropou civilizační náskok. Také přístup k moři napomohl jeho rychlejšímu rozvoji, oproti zbytku Evropy. Samozřejmě pracoval na tom, aby to tak zůstalo.
   Naší chybou není ono zpoždění, které bylo dané těmi objektivními skutečnostmi. Naší trvalou chybou je, že Západ za to obdivujeme a nepracujeme dostatečně tvrdě, na vlastní suverenitě. P.K.

   Smazat
  8. 17:01 Na tom cosi je! Až na ten "obdiv", spíš jde o to vyhrazování se vůči němu. Náš pohled na svět je od raného středověku založenej na určitém vzdoru proti tzv. karolinizaci! Ono to taky nebyla žádá prdel, páč před vpádem Mongolů k nám všecko špatný přicházelo výhradně ze Západu! Jen co ženských a děcek vodsud odtahali Židáci do severní Afriky! A dnes se to ještě omlouvá cynicky tím, že se tam měli líp, pokud měli "hodné pány":-)) - http://www.xantypa.cz/vime-vic/1061-3/zide-bohatli-na-obchodu-s-otroky

   Smazat
  9. Vymena Flaskisty Junckera za Feministky , dokonce i FEMINISTY !! Dneska je to jedno , pak znaci to samy co uz asi 50 let skodi vsem..

   Smazat
  10. Anonymní18. července 2019 17:18
   „Až na ten "obdiv"“
   Ten se vztahuje na naši pátou kolonu, zamíchanou mezi naši elitu. Bohužel patří také k nám, my máme povinnost se s ní vypořádat.

   „Náš pohled na svět je od raného středověku založenej na určitém vzdoru proti tzv. karolinizaci!“
   Ten „vzdor“, byl pud sebezáchovy. Když nás dvakrát vyplenili a téměř zahubili hladem, nelze z naší strany očekávat nějaké sympatie. To předurčilo náš vztah ke Germánům. P.K.

   Smazat
  11. Vypada to ze my jsme jim ty nase opravdu drahy zahynuly odpustili ,ale Oni nam NIKDY a nic. Ani to ze jen existujeme..

   Smazat
  12. Paw20. července 2019 5:37
   Já bych to nebral osobně. Jak říkají mafiáni, nic osobního, pouze byznys. A politika je totéž. Každý národ se snaží prosadit a naráží na sousedy. Budiž naším předkům ke cti, že vůči germánské záplavě, stále držíme pozice (bohužel, až na Lužické Srby, ale je také na nás, abychom jim pomáhali udržovat sounáležitost).
   Někdy jsme jim platili tribut, jindy byli donuceni nám stvrdit svrchovanost. Ale co je psáno, bude roztrháno, každá generace musí prokázat svoji životaschopnost. Nyní je na nás, pochopit co je naším národním zájmem a usilovat o to. Důrazně, ale bez nějaké nenávisti, která zatemňuje mozek. P.K.

   Smazat
 3. Mnoho reci pro nic za nic a kratce -k hovnu .Internacionalni zid ,ten to zmaknul a take byl v Praze prvni kdo radil a rozdeloval ,velmi jednoduche, mnoho zbytecnych plku veci zamlzuje a to jejich ucel .Mnoho tzv demokratickych stran -vzajemne osocovani pomlouvani vlevovpravo cerni, belosi , cikani, arabove, cernosi a dokonce i zidi- soa ovsem. Vim presne jak to fungovalo a neveril jsem ani svym usim kdyz mne navstevy zbotliku v tom velkem Klausove SUPERBORDELU vypravely o svem rychlem zbohahtnuti .Toto vse je k nicemu ,je jen jedina cesta jak z toho ven .Tenhle chomout je dobre vyzkousen a doveden ku konci temi, kteri nedbaji na nejaky ten milion mrtvych zmrzacenych a totalne rozbitych zivotu.Zamest tu luzu do skarpy a zalejt vodou a dolejvat a dolejvat

  OdpovědětSmazat
 4. Proboha: „Agentka!“ Děsivé věci o prezidentce Čaputové:

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Proboha-Agentka-Desive-veci-o-prezidentce-Caputove-589305

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vypada jako predkuracka ze soutezi "kolik jich zmaknu" soutezi v boxersken ringu v obcovani .Neb muzi zajemci stoji v rade za sebou a pred prichodem do ringu jim predkuracky pomahaji kourenim

   Smazat
 5. 23.37 plný souhlas. Ještě by bylo zajímavé zjistit, jak to bylo s odškodněním za válečné škody naší republice. Prý to pohřbil náš "první demokratický" prezident při jeho věčných omluvách Německu.

  OdpovědětSmazat
 6. „Příznivci Racketové ať vyhledají doktora Chocholouška.“ Maříková nekompromisně o migrační politice EU:

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019071710361670-priznivci-racketove-at-vyhledaji-doktora-chocholouska-marikova-nekompromisne-o-migracni-politice-eu/

  OdpovědětSmazat
 7. Omlouvam se , ze odbehnu od thematu ! !

  Vy panove v Cesku, ty vase hranice budete muset uzavrit, at chcete, ci nechcete !

  EBOLA se na vas zene ! Lekarska asssociace vyhlasila svetovou pohotovost. (Emergency). Cerni immigranti to pritahli z Conga do Evropy !

  (Je to prudka infekcni nemoc ! Do 3-4 dnu se zasazeny pacient rozpusti / roztece v hnisu !)
  To zverejnili nase autority, tak to neberte na lehkou vahu !
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zalez pablbe!!!!!

   Smazat
  2. 5:35 - Nicku Mugabe, ty poloopice, ja to (2:10) nemam ze sve hlavy.
   Vase Ct. 24 to nikomu nerekne . Ji se to nehodi.
   Mugabe, cim budes premyslet, az ti uhnije zadek a odpadne ti, ty budouci "Einsteine" ?
   nick honolulu

   Smazat
 8. Laughlanda naroubovat na islamofobii je dost silne kafe.Nebo drzost.

  OdpovědětSmazat
 9. Žereme jim to i s navijákem, jakmile dostanou v rámci některé země občanství, tak mají právo volného pohybu a mohou se usadit kde chtějí, tedy i tady a nikdo to neregistruje, neeviduje. A nikdo s tím nic nenadělá,že je tady nechceme je nám houby platné, protože oni přijdou jako jinak zbarvení Italové, Němci a pod.. Stačí pohled na některé fotbalové reprezentace, kdyby se neuvádělo kdo s kým hraje tak v případě Anglie s Francií už by to vypadalo na dvě africká mužstva.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naprostá pravda, stačí se jít podívat na dnešní Václavské náměstí a uvidíte Afriku uprostřed České republiky, kde se volně prodávají drogy, procházející jsou neurvale obtěžování Afričany na koupi čehokoliv nepotřebného s nátlakem, že když to odmítnou, tak to může dopět až k fyzickému násilí. V nočních hodinách se je lepší Václaváku vyhnout. Na druhé straně tu máme prohlášení premiéra o tom, že budeme my rozhodovat kdo tady bude a kdo ne.

   Smazat
  2. 11:05 Stačí se podívat na stránky ministerstva vnitra o přihlašování cizinců ze zemí EU a pak už jen tiše žasnout. My je tu skutečně "nemáme" , protože se tu nemusí přihlásit k pobytu.

   Smazat
 10. Nevím, do jaké míry všechny postsocialistické evropské země (žádné postkomunistické nikdy neexistovaly) viděly v EU nějaké bájné Eldorádo či něco podobného si slibovaly. Pravdou ale je, že dost občanů se nechalo přesvědčit reklamou podobnou reklamě na prací prášky, že stačí do EU vstoupit a budeme žít bezpracně v blahobytu a v trvalém míru. Že se spojí Evropa mírovou cestou. Tedy všichni ti, kteří rádi věří pohádkám, nespoléhají na vlastní síly (či jim nedůvěřují) a kteří nemají potřebné znalosti, aby věděli, že již Hitler chtěl spojit Evropu a to bez boje. On přece nechtěl primárně válku, jak říkával. Ale když to nejde po dobrém..... Aby ti lidé též věděli, že projekt EU se zrodil ještě před koncem 2. sv. války, když již bylo jasné, že silou to Hitler nedokáže. Bylo přitom dost lidí, kteří pochopili včas, o co půjde, nebylo jich ale tehdy bohužel dost. Dnes si dost lidí nechce přiznat, že naletělo na různé sliby, dost lidí to ještě nepochopilo. V zásadě se opakuje situace s r. 1989, kdy lidé teprve postupně začínají chápat, že všechno bylo jinak, že o žádnou revoluce fakticky nešlo, že to byla předem připravená a sjednaná akce. Tím nezlehčuji účast lidí na této akci, ti ji brali vážně. Na skutečnosti to ale nic nemění. A zbytek článku je jaksi již nepotřebný, stačí tato fakta jasně konstatovat a stejně jasně říci, jak celou záležitost napravit. A takovým krokem může být pouze Czexit či spíše V4exit. čím dříve, tím lépe a za menšních ztrát.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:37
   Czexit či spíše V4exit ? V současnosti nereálné . Copak nevidíte jak probíhá Brexit ? A je ve hvězdách jak to u těch Englišů vůbec dopadne . A troufám si tvrdit , že v české kotlině by něco podobného bylo ještě mnohem a mnohem horší .

   Smazat
  2. 13:37
   Nevím jestli jsem výjimka, ale já jsem byl pro vstup do EU nikoli proto, abych mohl žít bezpracně v blahobytu, ale protože po těch poplyšových letech rozvratu a vedení od desíti k pěti jsem chtěl, aby tady zase zavládla aspoň nějaká zákonnost, aby už byl konec všem těm šokům, které se postupně stávaly normou. Aby jsme to nedovlekli až na úroveň Zimbabwe. Přestože s komunisty jsem už tehdy opět souzněl, ve věci vstupu do EU, narozdíl od vstupu do NATO, jsme se rozcházeli.
   Když se ohlédnu, neočekával jsem žádné zázraky, ale čekal jsem víc. No a dnes, když je řeč o vystoupení z EU, tak nevím, jestli bych byl pro. Kdyby naše země byla v pozici ČSSR na konci roku 1989, nejen že bych byl pro vystoupení z EU, ale ani by mě nenapadlo do EU vstupovat. Jenomže tato země už dávno není soběstačná v ničem, podstatné součásti hospodářství nám už nepatří, taktéž banky, zásadní prvek ekonomiky, jsou v cizích rukách, zemědělství rozvráceno, žijící z úplatků za neproduktivitu, školství katastrofální, ořezané zdravotnictví se potácí mezi žitím a nežitím, policie a rozvědka nefungují, armáda neexistuje, celý státní aparát je protkaný nitkami cizích zájmů. Co chcete s tímto dělat? Mně takový nápad připadá jako chtít odpojit člověka v komatu od přístrojů.

   Smazat
  3. EU ani zdaleka neměla takovou podporu mezi občany ČR, jak autor článku bájí. V r. 2003 z 8,26 mil. oprávněných voličů přišlo k volbám 4,56 mil. a pro vstup hlasovalo 3,45 mil., tj. sice 76 % z hlasujících, avšak jen 42 % z celkového počtu oprávněných voličů. Proti bylo 1,01 mil. voličů, tj. 12 % z oprávněných voličů, tj. každý osmý dospělák nejen, že nebyl pro či mu to bylo lhostejno, ale aktivně vyjádřil svůj odmítavý postoj k Unii.
   Paušalizace osobních autorových názorů nesvědčí o jeho kompetentnosti k analýzám společenských dějů, tím spíše, že svým osobním názorem přebíhá z jednoho pólu na druhý, takže se dá soudit, že svůj názor neformuluje dle nějakého pevného ideového, myšlenkového, morálního žebříčku, nýbrž podle momentální osobní situace, aktuálních sociálních a společenských ne/prospěchů. Tudíž pokud by udělal unijní kariéru, tak by třeba byl naopak zastáncem EU.
   Touhy po ovládnutí Evropy, resp. území mnoha národů se, datují od dob starověku: Alexandr Makedonský, Perská říše, Řím. V novověku se o to snažili Habsburkové ovládající od Španělska přes Nizozemsko a střed Evropy po Balkán. O světové revoluci snili sociálnědemokratičtí, resp. komunističtí revolucionáři a zatímco Lenin realisticky cíl opustil, Trockému to vydrželo dlouhá léta. Až pak přišel Kalergi, Hitler a po nich Jean Monet a Robert Schuman s Evropským společenství uhlí a oceli.
   Ani společná měna nemusí být nezdolnou zátěží - Češi by mohli vědět, odkud se vzal název dolar. Pochází z jáchymovského tolaru a to ne kvůli tomu, že by si jej američtí osadníci nechali razit v Jáchymově, nýbrž proto, který tehdejší měny poměrně volně putovaly světem, neboť nebyly měnami iluzivními, ani nebyly měnami krytými nějakou užitečnou komoditou, nýbrž byly přímo tímto užitečným kovem. Kupř. dolar dnes používají asi čtyři desítky států a rozhodně nepláčí tak, jako Řecko a Itálie kvůli používání eura. Podstatou ekonomických problémů jednotlivých států (národních veřejných správ) Unie totiž není společná měna, nýbrž rozpočtová nesvrchovanost a rozpočtová nekázeň (přílišný schodek rozpočtu). Pokud by Itálii a Řecku nekafraly do rozpočtu unijní orgány, tak by své národní ekonomické problémy řešily mezi "svými", takto si na nich mastí kapsu i cizí subjekty. Ruku v ruce s tím kráčí nezvládaný rozpočtový schodek a přílišné zadlužení veřejné správy, které je zbavilo politické samostatnosti a stát musí hopsat dle věřitelů, protože je snadno vydíratelný. Cestou určitě není plošné škrtání výdajů a stejně zaslepené zvyšování daní, vždy jde o to, jak která položka se aktuálně a v budoucnosti promítne do vývoje rozpočtu, takže klidně je možný i krátkodobý schodek (zvýšení investic apod.), pokud přinese v budoucnu vyšší příjmy či snížení výdajů, dlouhodobě je ovšem třeba držet trend oddlužování.
   To jen letmo k obsahu článku a probírané knihy. Svět a problémy EU jsou složitější, než jak je vidí autor článku a autor knihy.
   KR

   Smazat
  4. 18:46
   Naprostý souhlas s článkem jednou v budoucnosti /pokud nějaká bude/ budou historici
   zkoumat jak mohlo dojít k tomu , že se tak vyspělý národ jako Češi dokázal sám zničit bez války a dobrovolně .

   Smazat
 11. Ona ta blonďatá svině se brzy vyblila.

  OdpovědětSmazat
 12. Po prečítaní knihy "Obroda Slovanov" od P.P. Kysuckého si myslím, že EU zanikne v r. 2022.

  OdpovědětSmazat
 13. Myslíte si, že 17:55 je náš spoluobčan ? Já ne. K jeho pleti se hodí hnědá košile a v naší kotlině nemá co pohledávat. Tady žili a žijí slušní lidé.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.