Reklama

pondělí 12. srpna 2019

Jak je to s klimatickými změnami aneb stručný průvodce historií bludů o globálním oteplování a skutečnými příčinami změn klimatu na Zemi.

Jaromír Bradávka
12. 8. 2019  Rukojmí
Čas od času se na různých serverech i v tištěných médiích objeví články, ve kterých autoři předkládají publiku různé vize klimatických změn v blízké i vzdálenější budoucnosti a také předpovědi o zániku planety Země a celé sluneční soustavy.


Všechny tyto vesměs slátaniny, občas opřené o údajné výzkumy z různých center a univerzit, mají jedno společné: produkce skleníkových plynů roste, planeta se vinou činnosti člověka ohřívá, ledovce tají, pouště se rozšiřují a náš svět i vesmír skončí v obrovském žáru, proti němuž není obrany. Ledaže my, lidé, zmoudříme, přejdeme k výrobě energie z obnovitelných zdrojů a zachráníme se tak ze spárů globálního oteplování.

Prvním mýtem prosazovaným eko-termo aktivisty je tvrzení, že růst produkce kysličníku uhličitého má za následek oteplování globálního klimatu. Není to pravda. Tzv. skleníkových plynů je celá řada – CO2, metan, oxidy dusíku, oxidy síry, halogeny (fluor a chlor) – a všechny mají v zemské atmosféře minimální zastoupení, které je předurčuje k pouze dílčím a lokálním vlivům na pozemské počasí a podnebí. (Např. při výbuchu sopky dojde k uvolnění oxidů síry a dusíku a můžou se vyskytnout kyselé deště, sopečné plyny, prach a popel zastíní sluneční záření a objeví se „rok bez léta“ jako v r. 1815 po výbuchu sopky Tambora v Indonésii apod.) Nejrozšířenějším, nejúčinnějším a tím pádem nejdůležitějším skleníkovým plynem v zemské atmosféře je vodní pára. Její vliv si ověří každý snadno a rychle ve svém bydlišti – ráno při zatažené obloze je zhruba o 3-5 °C tepleji než při jasné obloze.

O chybně pojatém vlivu CO2 na podnebí svědčí i analýzy dávných sedimentů a vrtů v ledovcích, z nichž klimatologové dospěli k závěru, že nejprve se klima oteplí a teprve potom dojde ke zvýšení množství CO2 v atmosféře. Podobný proces pozorujeme i dnes – od konce 19. století se po skončení malé doby ledové otepluje, ale nárůst množství CO2 se projevuje s určitým zpožděním.

Dalším důkazem nesmyslného tvrzení o škodlivosti CO2 je klima v karbonu. Karbon je geologický útvar v prvohorách, který trval cca 70 mil let (déle než celé třetihory od zániku dinosaurů po současnost) a je od nás vzdálen 360 mil let do minulosti. V karbonu dosahovalo množství CO2 v atmosféře zhruba trojnásobku dnešního množství, na celé planetě vládlo tropické až subtropické podnebí, všude bujel život podobně jako v afrických a amazonských pralesích a z padlých rostlinných obrů vznikla většina našich současných (i vytěžených) zásob černého uhlí. Podobná situace se v menším měřítku opakovala ve starších třetihorách, z nichž nám zbyly zásoby hnědého uhlí v Podkrušnohoří. (viz též http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/2355-glosa-posledni-cteni-na-prazdniny-jsou-zdroje-fosilnich-paliv-opravdu-neobnovitelne).

Druhým mýtem eko-termo aktivistů je tvrzení, že změny klimatu působí člověk svou průmyslovou činností. Ani to není pravda. Klima planety a jeho změny podléhají vlivu mnoha faktorů, přičemž člověk je až ten úplně poslední.

Hlavní faktory působící na pozemské klima jsou:

1. Vzdálenost Země od Slunce a změny oběžné dráhy.
2. Cykly sluneční činnosti.
3. Působení kosmického záření na zemskou atmosféru.
4. Poloha a pohyb pozemských kontinentů.
5. Směr, rychlost a objem proudění a promíchávání mořské vody (termohalinní výměník a mořské proudy).
6. Velké sopečné výbuchy (Yellowstone, Toba)
7. Pády velkých vesmírných těles (Chicxulub na přelomu druhohor a třetihor před 66,5 mil. let)

Kombinace těchto faktorů, jejich vzájemné zesilování a rušení vytvářejí nesmírně složitý proces pravidelných i nepravidelných změn zemského klimatu.

Vzdálenost Země od Slunce a její změny na oběžné dráze je velmi důležitá. Čím je planeta od Slunce dále, tím méně tepla dostává a tím je chladnější. Venuše je blíž ke Slunci než Země a její povrchová teplota je mnohem vyšší. I bez silného skleníkového efektu, vyvolaného složením atmosféry, by na Venuší za stejných podmínek jako na Zemi pravděpodobně život kvůli příliš vysoké teplotě neexistoval. Naopak Mars je chladnější než Země, protože je od Slunce dál.

Důkazem jsou i změny teplot v našem mírném pásmu v průběhu roku, kdy se vzdálenost Země od Slunce průběžně mění – v létě je nejblíž a je tepleji, v zimě je dál a je chladněji, přičemž kolísání vzdálenosti od Slunce nedosahuje ani 1%.

To, že teplota se vzdáleností od zdroje rychle klesá, vědí i skauti u táboráku za chladných srpnových nocí.

Pohyb Země kolem Slunce se řídí Keplerovými zákony. Tuto skutečnost zná každý ze školy. V průběhu 19. století byly řadou vědců objeveny změny této dráhy, kolísání polohy zemské osy a její kývavý pohyb (jako u dětské káči). Všechny tyto parametry mají vliv na intenzitu ozařování zemského povrchu a tím na pozemské klima v jednotlivých oblastech. Ucelenou teorii o vlivu změn oběžné dráhy Země na pozemské klima vypracoval v první polovině 20. století srbský inženýr a matematik Milutin Milankovič. Práce mu trvala 30 let a i když byla v 50. a 60. letech 20. století jeho teorie odmítána, výzkumy a výpočty z následující doby ji potvrdily. Propojení Milankovičových cyklů a teorie zemské tektoniky se slunečními cykly podává poměrně ucelený obraz o průběhu pozemského klimatu za poslední cca 3 miliony let, včetně vysvětlení příčin vzniku ledových dob v mírných šířkách severní polokoule i předpověď vývoje klimatu v budoucnosti.

Tři Milankovičovy cykly:

1. Excentricita oběžné dráhy Země a její změny v periodě 100 000 let.
2. Změny sklonu zemské osy v periodě 40 tisíc let.
3. Precese zemské osy v periodě přibližně 19 a 21 tisíc let.

Milankovičovy cykly se dají vystopovat až do prvohor a jejich význam je pro pochopení příčin změn klimatu za posledních 500 milionů let klíčový.

Cykly sluneční činnosti jsou jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují kolísání a změny zemského klimatu. Je jich celá řada, od nejznámějšího Schwabe-Wolfova cyklu změn orientace magnetického pole Slunce, trvajícího +11/22 let, přes 400-letý sluneční cyklus, Bondův cyklus 1450 +500 let až po cykly trvající tisíce až miliony let. Jejich vzájemné překrývání, rušení a zesilování spolu s Milankovičovými cykly, které popisují pohyb Země na oběžné dráze, a desková tektonika vytvářejí složitou mozaiku vlivů na kolísání a změny pozemského klimatu. Dojít k určitým výsledkům a vypracování modelu chování klimatu trvalo badatelům v minulosti celá desetiletí a dnes se k tomu používají výkonné superpočítače. Přesto jsou výsledkem jen trendy s vysokou mírou pravděpodobnosti, protože nelze přesně kvalifikovat a kvantifikovat všechny procesy, které se na změnách klimatu podílejí. V každém případě však žijeme v čase mezi dvěma ledovými dobami, v období výrazného kolísání klimatu, které trvá cca 3 miliony let a zřejmě jen tak neskončí. Nejlépe zdokumentovaných a popsaných máme posledních 12 000 let od skončení poslední doby ledové a tady je trend jasný: zhruba každých tisíc let nastává klimatické optimum (v tom posledním právě teď žijeme), mezi nimi se nacházejí chladnější období, a tyto cykly jsou narušovány dalšími výkyvy v podobě slunečních minim a dočasným kolísáním teplot. (Naposledy Daltonovo minimum v letech 1790 – 1830.) Celkově se však klima severní polokouli posledních 6 000 let pomalu ale trvale ochlazuje a soudě podle průběhu současného 24. slunečního cyklu, který se přehoupl do fáze poklesu sluneční aktivity, čeká nás opět obdoba (Daltonova) slunečního minima v letech 2020 – 2050, zmírněná tisíciletým teplotním optimem, které vyvrcholilo v r. 1998 – 2008. Důkazem dlouhodobého ochlazování je, mimo jiné, vznik a následné rozšiřování Sahary a zánik starověkých kultur v oblasti od Egypta přes Sýrii a Mezopotámii až k Indii.

Teplotní „hokejkový“ graf z dílny IPCC, prognózující oteplení klimatu o cca 5°C do konce 21. století, byl obyčejný podvod, jak ukázala zveřejněná emailová korespondence jeho tvůrců.

Výzkum působení kosmického záření na pozemské klima je v počátcích. Až donedávna totiž nikoho nenapadlo tyto dvě kategorie spojovat a hledat mezi nimi nějaký vztah. Z měření kosmických družic a sond však vyplývá, že určité závislosti zde existují, zejména v souvislosti s oběhem Země kolem Slunce a její polohou vůči zdrojům kosmického záření, jimiž jsou jednak vzdálené vesmírné objekty všeho druhu a především naše Slunce, které vyzařuje v nejrůznějších spektrech a vlnových délkách obrovské množství energie. Její množství kolísá rovněž podle slunečních cyklů a a momentální sluneční aktivity. Každý si jistě vzpomene na občasné zprávy o slunečních protuberancích, které ovlivňují radiové a televizní vysílání, řízení leteckého provozu či dostupnost mobilního telefonního signálu. To jsou ty drobné praktické dopady. Ty velké a dlouhodobé jako je rozsáhlá ionizace atmosféry, změna koloběhu vzdušných a na ně navazujících oceánských proudů ve své lidské přízemnosti vůbec nevnímáme. Nanejvýš nadáváme na příliš teplou nebo naopak krutou a mrazivou zimu či deštivé léto a vůbec si neuvědomujeme, že se jedná o projevy faktorů ovlivňujících pozemské klima.

O deskové tektonice a pohybu kontinentů asi každý slyšel ve škole nebo si přečetl ve vědeckých časopisech. Že poloha a velikost kontinentů v minulosti byla jiná, je známo, a že poloha kontinentu má vliv na jeho podnebí, ví také každý. Stačí si porovnat polohu a podnebí Antarktidy a Afriky.

Už v době zámořských objevů v 16. a 17. století si lidé všimli, že západní pobřeží Afriky a východní pobřeží Jižní Ameriky jsou si podobné a jakoby do sebe zapadají. Byla vyslovena řada teorií, ale se skutečným řešením přišel až německý geolog Alfred Wegener v r. 1912, když zveřejnil svou teorii o kontinentálním driftu. Ta byla v 60. letech 20. století řadou dalších vědců rozpracována, zpřesněna a doplněna o další poznatky a souvislosti a jako teorie deskové tektoniky je dnes všeobecně přijímána jako základ poznání geologického vývoje Země, včetně vlivu na vývoj života a na změny klimatu.

Podstata teorie spočívá v poznání, že zemské desky, kterých součástí jsou kontinenty, „volně plují“ po zemském plášti, neboť jsou tvořeny lehčími horninami než plášť. Směr a rychlost pohybu jsou ovlivňovány mnoha faktory, působícími převážně z hloubi zemského tělesa, v prvé řadě nerovnoměrným vedením tepla jednotlivými vrstvami zemského tělesa. Rovněž pohyb Měsíce a velkých planet se podílí na změnách pohybu a polohy tektonických desek a tím i kontinentů.

Současná poloha kontinentů není konečná. Existuje několik předpovědí poloh kontinentů v budoucnosti. Zatím s jistotou víme, že Atlantický oceán stále rozšiřuje, Afrika se dál blíží k Evropě, na jejím východě se prohlubuje příkopová propadlina, která bude brzy zaplavena mořem, Austrálie postupuje k severovýchodu a stane se tropickým kontinentem. Tyto změny polohy budou i příčinou změny klimatu v jednotlivých oblastech. Zda k lepšímu nebo k horšímu, na to si musíme několik milionů let počkat..

Termohalinní výměník a mořské proudy jsou jedny z pozemských faktorů, které ovlivňují kromě podnebí také počasí. Termohalinní výměník je soustava hlubokomořských proudů, které obtékají kontinenty a vynášejí z hlubin oceánů chladnou vodu, která se na hladině ohřívá.. Tímto způsobem se v průběhu desetiletí a za pomoci pasátů promíchávají masy vody, které pak v podobě mořských proudů roznášejí teplo po celé zeměkouli. To, že Golfský proud otepluje severozápadní pobřeží Evropy, je obecně známo. Bez tohoto oteplování by ve Velké Británii, v Norsku a v Murmansku bylo podstatně chladněji. Naopak chladný Humboldtův proud, který teče od jihu k rovníku podél západního pobřeží Jižní Ameriky, toto pobřeží ochlazuje a má na svědomí suchou poušť Atacama.

Dalším důkazem o vlivu mořských proudů na pozemské klima je období zvané mladší dryas. Jedná se o cca 1.300 let trvající studený klimatický výkyv na celé planetě, který začal náhle zhruba tisíc let po skončení poslední doby ledové. Jeho příčinou bylo protržení obrovského (po)ledovcového jezera v Kanadě a odtok několika tisíců km3 sladké vody do Atlantického oceánu. Došlo k zastavení Golfského proudu a narušení celého termohalinního výměníku. V Evropě a v Severní Americe se ochladilo přibližně o 8°C a na třináct století se vrátila ledová doba. I v současnosti už několik desetiletí Golfský proud slábne. Pokud vymizí úplně, budeme mít úplně jiné starosti, než globální oteplování

O jevu zvaném El Niňo slyšel nebo četl skoro každý. Jedná se o změnu proudění v Tichém oceánu, která se následně promítne do změny proudění vzdušných mas nad oblastí Indonésie a tím ovlivní monzunové proudění a počasí na několik let v jižní a jihovýchodní Asii. El Niňo (a jeho studená fáze La Niňa) mají celoplanetární dosah a mohou výrazně ovlivnit např. roční srážkové úhrny nebo průběh zimy i v Evropě.

Výbuchy supervulkánů jsou jedním z jevů, které jednorázově, ale významně a někdy i nevratně ovlivňují vývoj života na zemi a mají krátkodobé, ale intenzivní dopady na místní i globální klima. Mezi nejznámější supervulkány patří Yellowstone v Severní Americe, Toba na Sumatře v Indonésii a Taupo na Novém Zélandu.

Supervulkán lze zjednodušeně definovat jako obrovskou sopku, s kráterem o průměru až několik desítek kilometrů (Toba 100x30 km), která při výbuchu vyvrhne několik stovek až tisíc km3 materiálu a zdevastuje své okolí do vzdálenosti tisíců kilometrů. Každý výbuch supervulkánu znamená zánik života v okruhu tisíců kilometrů, spad silné vrstvy prachu a popela, kyselé deště, zastínění Slunce na několik let a „jadernou zimu“ na Zemi trvající až několik desítek let. Klima se do původního stavu vrátí až za mnoho tisíc, případně i desetitisíce let. Je to jeden z faktorů, který může způsobit masové vymíraní živočichů i rostlin na celém kontinentu, včetně člověka.

Také v Evropě máme dva supervulkány, o kterých veřejnost většinou ani neví. První z nich se nachází v Itálii nedaleko Neapole a jmenuje se Campi Flegrei (neplést s Vesuvem – to je jen malá prskavka). Druhý leží v Německu nedaleko Bonnu. Jmenuje se Laacher See a jeho kráter je zatopen vodou. Jezero má rozměr 8x3 km a pod ním se nachází obrovský magmatický krb. Špatnou zprávou pro obyvatele Evropy je to, že oba supervulkány v posledních několika letech o sobě daly vědět zvýšenou aktivitou. V Campi Flegrei silnými výrony plynů a par a pohybem zemské kůry, v Laachu únikem plynů do jezera. Signálem mohou být i nedávná silná zemětřesení ve střední Itálii, kdy zahynuly stovky lidí. Rovněž v Yellowstone se zemská kůra postupně zvedá a sopečná aktivita pod ní narůstá. Všechny tři supervulkány vybuchují ve víceméně pravidelných intervalech a všechny tři už mají “malé zpoždění“. Zda se spící obři pod povrchem jen převalují nebo opravdu probouzejí, ukáže čas. Zabránit jejich výbuchu lidstvo nedokáže a pokud k němu dojde, budeme mít pouze jedinou možnost: zavčas utéci na druhý konec světa, kde nebudou následky tak drastické.

Pády velkých vesmírných těles jsou dalším faktorem, který může jednorázově, ale výrazně ovlivnit pozemské klima. Nejznámější katastrofou tohoto druhu je pád tělesa o průměru asi 10 km nedaleko mexického města Chicxulub na poloostrově Yucatan, po němž má své jméno zbytkový kráter, a který ukončil před 66,5 mil. let éru dinosaurů. V novodobé historii je znám pád tunguzského meteoritu na Sibiři v r. 1908 a zvídavější si jistě vzpomenou na proslulý kráter Diabolo v americké Arizoně nebo i méně známý meteoritický kráter Ries v Německu. Vliv na klima a život na Zemi však z uvedených měl právě Chicxulub, jehož dopad měl podobné následky jako nejsilnější výbuchy supervulkánů. Zničená krajina, obrovské tsunami (spadl do oceánu), výrazné ochlazení a globální změna klimatu na stovky tisíc let. Právem tato událost znamenala jeden z předělů v geologickém, klimatickém a následně i biologickém vývoji Země.

Pády podobných těles jako Chicxulub se odehrají jednou za desítky milionů let, takže z nich až takové obavy mít nemusíme, ale astronomové přesto sledují desítky tzv. křížičů, tj. drobných těles ve sluneční soustavě, která protínají oběžnou dráhu Země a jsou potencionálními kandidáty srážky. I pád poměrně malého tělesa o průměru několika desítek nebo stovek metrů by v hustě obydlených oblastech totiž znamenal pro lidskou civilizaci velkou katastrofu.

Člověk a činnost jeho technické civilizace nejsou faktorem, který by měl nějaký přímý vliv na změny pozemského klimatu. Zastánci tzv. globálního oteplování si pletou vliv klimatického optima, v němž momentálně žijeme, s vlivem průmyslové výroby. Existují lokální odchylky – např. města, plná betonových domů a asfaltových či dlážděných ulic, jsou vlivem vlastní produkce tepla a zvýšené absorpce slunečního záření většinou o něco teplejší než okolní zemědělská či lesní krajina, ale to jsou jen nevýznamné odchylky, které jsou v rámci globálního klimatu zanedbatelné.

Velkou hrozbou pro přírodu i člověka je celosvětové ubývání orné půdy, lesů a pralesů, drancování a ničení všech druhů biotopů a specifických přírodních společenstev a především ubývání zdrojů pitné vody ve všech podnebných pásmech – to vše pod rouškou ekonomického rozvoje a růstu životní úrovně obyvatelstva.

Další nebezpečím pro lidstvo i celý svět je znečišťování přírodního prostředí cizorodými a nepřírodními látkami – produkty lidské civilizace. Jedná se zejména o ekologické havárie a produkci odpadů všech druhů a forem (jedovaté plyny z průmyslu a dopravy, veškeré odpadní vody, pevné odpady z průmyslu a z těžby a zpracování nerostů i ropy, atd., ale i z běžné lidské činnosti – vyléváním špinavé úklidové vody do dešťové kanalizace počínaje, přes vyhazování vybitých baterií do odpadkových košů a pliváním žvýkaček na ulici konče) a jejich nekontrolované ukládání a rozptylování, které působí nevratné škody všude, kde se objeví. Znečišťují oceány, řeky i podzemní zdroje (pitné) vody, půdu i atmosféru a ničí přirozené životní prostředí všech živých organismů na Zemi, včetně člověka.


Scafetta, N., “Empirické doklady kosmického původu klimatických oscilací a jejich důsledky,“Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 2010

•SLUNEČNÍ AKTIVITA: DOMINANTNÍ FAKTOR V DYNAMICE KLIMATU

by Dr. Theodor Landscheidt

Schroeter Institute for Research in Cycles of Solar Activity, Nova Scotia, Canada

92 komentářů :

 1. V zimě je slunce blíž a v létě dál.Pokud autor myslel vzdálenost na oběžné dráze.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. globální oteplování vymyslela zlatá miliarda, když viděla, jak rychle se jí tenčí světové zdroje surovin

   Smazat
  2. Co se tyce "zimy" a "tepla", zalezi HLAVNE na SKLONU zemske osy, nikoli na VZDALENOSTI od Slunce. Fyzika SEDME tridy!!! Ze Slunce zanikne, je PRAVDA, ne, ze NE!! Pocne se rozpinat, pohlti i planetu Zemi!! Pokud se Zeme nepresune na jinou obeznou drahu. Slunecni soustava, hlavne VNEJSI planety, by zaniknout nemela. V jejim stredu zustane ZBYTEK naseho Slunce - "Bily trpaslik". Asi za 5 miliard let. NAUCTE se fyziku!! Vy, i autor clanku!!! Bludy, co siri ta postizena holcicka, je SOZREJME BLBOST!! To souhlasim.

   Smazat
  3. Země se pohybuje okolo Slunce po téměř kruhové dráze. Nejblíže slunci je země 4. ledna a proto zima na severní polokouli je mírnější než na Jižní. Sklon zemské osy je 23,45 stupně od kolmice na rovinu oběhové dráhy všech planet (ekliptiku). Mění se plus mínus o dva stupně tzv. nutací (sínusovými odchylkami) od precese, což je pohyb zemské osy po povrchu jehlanu se středem ve středu země (precesní oběh zemské osy trvá 26 000 let). Díky excentricitě dráhy země okolo slunce se mění solární konstanta (množství záření dopadající kolmo na horní hranici atmosfery). Solární konstanta má v současnosti hodnotu 1365 +/- 39 Watů/m2 (min= 1326, max= 1404 W/m2). Tato hodnota se mírně mění nutací zemské osy. Dopadající energie slunce je ovivněna Linkeho zákalovým koeficientem, který udává vliv znečistění atmosfery jako násobek její vrstvy (1-jasno velehory, 3-jasno Ostrava, 5- zataženo Prágl).
   Literatura:
   Halahyja, Valášek a kol.: Solárna energia a jej využitie, Alfa, 1983
   Kittler, Mikler: Základy využívania slnečného žiarenia, Veda, 1986

   Smazat
  4. 21:29
   Souhlas, autorův závěr je platný pro JIŽNÍ polokouli, nikoli např. v Humpolci.

   Smazat
  5. Klimaalarmismus je zoufalý pokus o zavedení výpalného, když selhaly křesťanské desátky a odpustky a začíná pád chazarského výpalnického systému, založeného na úžeře z povinného dluhu.
   Všechny změny klimatu v současnosti jsou způsobeny klimaterorismem, který pomocí chemotrailů a harpů ovládá klima planety již 60 let a způsobuje totální chaos v distribuci vody v atmosféře (sucha-pouště, potopy a cyklony-záplavy). Cílem je zotročení hloupých gojimů, kteří hykají strachem a přebíhají se kdo bude do bruseli posílat vyšší ekovýpalné. Dobře vám tak nevzdělaní debilové. Ve škole jste chrápali ožralí a pod vlivem drog a vaši učitelé vzdělávání již před desítkami let zalomili jako nesmyslnou aktivitu. Dnešní učitelé pro jistotu raději již nic nevědí a nechápou, čest vyjimkám (všem dvěma, které znám).

   Smazat
  6. Ja se toho vubec nebojim..Zniceni zeme kometou mne nechava klidnym ani tlak krevni nestoupne trochu..Nuklearni valky mne nevzrusujou ani nemuzou, moje telesna teplota se nezvysi...Uz pred 15 lety vypukla strasliva hrozba ,ze nejake ostrovy nekde budou presne 8 metru pod vodou a Australie bude vyschnuta bez jedine kapky vody. Australie,vlastne vlada zpanikoval rychle a korporace postavila rychle odsolovaci tovarny za miliardy dolaru , aby je zase zavrela pro nedostatecny nedostatek Pitne vody....Voda se tady nechce vyparit,tak jak vedci Rozkazali. Vedeni nejlepsimi umysly nas zachranit za pouhych 800 tisic rocnich platu...Ani jeden z nich neemigroval a neuprchl daleko aby sebe sve drahe, nejdrazsi aby se zachranil od tregerie jiste smrti zizni !!,,Je zde neco velmi a daleko horsiho...
   V Tramtarii /byvala Australie a Lucky country/,se ted denne mnozi tezke a ponure vyhruzky a za vsech stran..Domorodci zadaji pomstu na Australii , vsichni uprchlici a je jich hodne a mnozi se hodne za tim ucelem, a dokonce i vedci se vyjadruji, vyjadruji o Tramtarii jako o straslive zemi, kterou cekaji jen katastrofy, nestesti , tragedie gigantickych proporci , vyplneni odplaty tech nejhorsich vyctu australskych zlocinu ,ktere Australie spachala a jejich straslivych ale spravedlivych trestu, jako nasledek..
   Jako nasledek... Australie stale navic neprijmula okolo 500 milinu uprchliku z predem urcenych statu a nektere vysetruje co jsou zac ..
   Za to a dalsi veci rovnez bude straslive pykat.
   Ja bejt na jejich miste bych sem vubec nelez %&*&()*.

   Smazat
  7. Ad 12. srpna 2019 21:57 : Díky za zdravý rozum!

   Smazat
  8. 23:24 Vždy, pokud někdo napíše něco ve smyslu " CHEMTRALS nebo HARP " tak pochybuji o jeho zdravém mozku. Další z totálních blábolu slouží pouze k dehonestaci Západu. Smutné uchylovat se ke lži, ale vše co pošpiní Západ je dobré.co

   Smazat
  9. 40 let žiji v Port Stephens 2 metry nad nejvyšším přílivem a jako navzdory všem oteplovačům jsou to pořád 2 metry. Nejak se to moře nezvedá a nezvedá.

   Smazat
  10. Anonyme z 13. srpna 2019 10:30!!
   Pochybujte raději o vašem rozumu, protože jste indoktrinován chazarskou ideologií. Chemtrajzli-hajzli létájí i nad Beskydami ve výškách 7 - 12 km, pěkně v řadě (rozestup 1 km, závěs 1 km) stejným směrem. Bez vysostných znaků a bohužel bez sestřelu (všeho do času). No a první harp byl u černobylu zkoušen v květnu 1986 a po zapojení úplně vycucnul 3. blok místní jaderné elektrárny. Nebo chcete popírat i černobyl? Klimateror není o západu, ikdyž ten v něm bezkonkurenčně vede. Klimateror je o nahrazení starých výpalen (desátky, odpustky, úžera) novým celosvětovým výpalným. Kdo nezaplatí si může vybrat mezi suchem s obrovskými požáry, nebo cyklony s obrovskými záplavami či bonus v podobě cunami nebo zemětřesení. Přírodě přece neporučíš. To věděli i atlanťané před velkou potopou cca 8 000 let p.n. l. No a máte další důvod nasadit mi psí hlavu (já budu psem rád).

   Smazat
 2. Dlouhý článek o ničem podstatném. Poslední dobou se tu vyskytuje řada takových, které dle mého na NR vůbec nepatří. Kdybych se živil překladem, tak se dám info o cyklickém přepólování zemských pólů. To bude jiné kafe. Pro celý svět a již brzy! Ale nedám, byl bych jenom alarmista.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Puvodne se o tom mluvilo v souvislosti s 2012:
   https://www.youtube.com/watch?v=1Eg_17Ns0sk

   Smazat
  2. Shodneme se snad na tom, že země není placatá a nenesou ji sloni stojící na želvě. Odvážnější z nás fandí Koperníkovi. Jinak máme demokracii a každý má právo na svůj sebeblbější názor.

   Smazat
  3. 21:49 ak sa ti nepáčia články, choď inam, alebo si založ vlastný web. A článok "o ničom" je pre gretenistov, ktorým zbúrava tie ich klamstvá. Veď nimi práve teraz vo veľkom zaplavujú ľudstvo, že?

   Smazat
  4. Dobrý článek. Srozumitelnou formou sděluje, v čem tkví omyly alarmistů a jaké jsou nejdůležitější příčiny změn klimatu na Zemi (Nezaměňujte změny klimatu se změnami počasí a s ročními obdobími! I na Aljašce a v Grónsku svého času rostly palmy - protože tam bylo naprosto odlišné podnebí oproti dnešku. )

   Smazat
 3. Mezinárodní organizace pro civilní letectví a Letecká mapa světa zobrazují plochou zemskou vlajku a přidávají vrstvu zednářských intrik. Plochá vlajka OSN je rozdělena do třiceti tří svobodných zón.To něco naznačuje!
  https://www.youtube.com/watch?v=VsqBkC965uA pokud sledujete západ slunce vidíte tvar země

  OdpovědětSmazat
 4. Nešel by ten článek zpracovat jako komiks, nebo zrappovat? (Nevím jestli je to správný výraz... Tedy tak, že by jej přednesl nějaký rapper). Pokud naše polodementní mládež místo výuky čtení ve škole bude stávkovat za klima, tak si ten článek nebude schopna přečíst a už vůbec ne jej pochopit. :-)

  OdpovědětSmazat
 5. No ty bláho, fascinují mě tihle chytrolíni jako je tento Bradávka. Jejich odbornost v oboru se rovná nule, ale arogantní jsou (bludy, slátaniny údajné výzkumy...) jako kdyby byli nositelé Nobelových cen.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Plně s Vámi souhlasím!
   Tento pán, tedy Bradavka, obhajuje stejně jako exprezident Klaus neobhájitelné, tedy využívání fosilních zdrojů energie. CO2 dle něj nevadí a není dle tohoto "vědce" skleníkovým plynem. Na roveň s CO2 rádi chlor a fluor, které narušují ozónovou vrstvu, jak známo.
   Takových bradavků více a planeta Země si od škůdce Homo Sapiens Sapiens brzo oddechne.

   Smazat
  2. Proč pomlouváś bez důkazů. Dej link!!!

   Smazat
  3. Pod článkem je spousta zdrojů. Nejsou to výmysly pana Bradávky, ale logicky uspořádané argumenty. Pokud umíte anglicky a trochu matematiky a fyziky, tak si poslechněte prof. Salbyho: https://www.youtube.com/watch?v=nFPP3RlycB8
   PK2

   Smazat
  4. Blbeček trolíček a gretén k tomu 21:48 a 4:59: autor udáva závery vedeckého skúmania a nie závery svedkov sorošovych.

   Smazat
  5. Je to populárně naučný článek pro normální lidi, kteří se o změny klimatu zajímají a stručně shrnuje příčiny jeho změn. Tys nepochopil vůbec nic a ani netušíš, jaký je podíl CO2 v atmosféře, takže namůžeš nic vědět o jeho vlivu. Přitom je to plyn důležitý stejně jako kyslík O2 - je totiž "potravou" pro rostliny při fotosyntéze a čím více je ho v atmosféře, čím více rostliny rostou a plodí... bez rostlin by totiž život na Zemi skončil.
   Přečti si to ještě jednou, abys pochopil o čem to celé vlastně je.

   Smazat
 6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 7. období zimy a léta v našem klimatickém pásmu nezpůsobuje excentricita oběžné dráhy země, ale sklon zemské osy vůči rovině oběhu, jinými slovy sklon dopadu slun. paprsků na zemský povrch...

  OdpovědětSmazat
 8. Je vidět, že autor toho hodně nastudoval a s největší pravděpodobností o tom ví více, než Gréta. Jak uvádí, na klima má vliv mnoho cyklů, které alarmisté vůbec neberou v úvahu. K těm cyklům také patří rotace naší sluneční soustavy v rámci galaxie i samotný oběh galaxie, atd. To vše ji zanáší do jiných oblastí vesmíru, s jinými toky kosmického záření, či elektrických proudů, čímž je ovlivňována i aktivita Slunce. Sondy zjišťují, že se také otepluje na Marsu, takže alarmistická „řešení“ v podobě uhlíkových daní, na dotace pro elektromobily, jsou pouze podnikatelskými záměry globalistů. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Stačí se podívat, kdo založil "odpustkovou burzu" a kdo na ní nyní vydělává. PK2

   Smazat
  2. jj, dobrý článek a velmi potřebný v dnešní době, kdy se tento CO2 podvod vyžívá k okrádání lidí..
   Překvapuje mě zde koncentrace chytráků co nejsou schopni pochopit delší text než je SMS.
   Ladislav

   Smazat
 9. No jo jen nástroj který má lidstvo uvrhnout do totality jaká tu ještě nebyla.

  OdpovědětSmazat
 10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 11. Jo,jo. Rusko nám potřebuje prodat ropu, plyn a ukradené ukrajinské uhlí. Proto žádné oteplování nesmí být, i kdyby rudé zadky začaly doutnat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní12. srpna 2019 23:18
   Nejspíš jste nepochopil pointu. Změny počasí (oteplování, ochlazování) jsou na Zemi od nepaměti. Zde jsou výhrady pouze k tomu, že si v současnosti na tom chce někdo mastit kapsy, pod primitivními výmysly, příčin těch změn. P.K.

   Smazat
  2. Blbeček trolíček 23:18 zrejme si mal na mysli ruský pyn ukradnutý Ukrajinou, že?

   Smazat
 12. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 13. 23:18!
  Ani netušíte jak blízko pravdě jste, ikyž jste spojil satiru s rusofobií. Uhlovodíky nám nutí všichni a velmoci o jejich zdroje vedou tajnou třetí světovou, ale energie je všude na zemi přebytek. Na metr výšky zemské atmosfery existuje průkazně el. napětí (rozdíl potenciálů) cca 1100 Voltů. Problém je jak z té atmosféry tu el. energii dostat beze skratu se zemí (nulovým potenciálem). To věděl Nikola Tesla, a proto z něj udělal westinghaus blázna a nechal umřít hladem v nejvyšším patře mizerného hotelu v Ňú jorku v roce 1943. Zdravotní sestru Teslovi dělala agentka Abweru, takže všechny jelita v tom zatajování jedou spolu (chazaři, židé, angláni, germáni, vatikáni).

  OdpovědětSmazat
 14. Uz par let tvrdim, ze clovek nema sice vliv na globalni oteplovani, ale svymy zasahy soustavne odvodnuje krajinu, ve ktere dochazi k lokalnimu prehrivani.
  Zacalo to uz pri "rozorani mezi", ale nabira to na "obratkach" az v poslednich par letech. Kdyz vidim, kolik ploch urodnych poli se na Jirenskem katastru promenilo v logisticke haly a obrovske vyasfaltovane plochy kolem tech hal, je mi jasne, ze vsechna voda, ktera se driv zadrzovala v tech polich, je dnes odvadena nekam pryc, aby se zde uz nezdrzela. Totez dnes roste hned vedle, kolem drive nesmyslneho kruhaku, u Mstetickeho prejezdu. Totez se dele v okoli vsech vetsich mest u nas.
  Dalsi zmena je, ze se dnes uz neprovadi hluboka podzimni orba, ktera pole pripravovala na to, aby zadrzely vodu ze snehu, tajiciho na jare. To ze se cyklus, jak casto se smi osivat repka zkratil ze 7 let na 3 roky, je uz pak jen detail.

  Tento stav vsak vyhovuje "centralni planovaci komisi" EU, kde v Bundestagu uz je navrh na ekologickou dan z nafty, pry ve vysi az 1/2 Eura a mluvi se uz i o uplnem zakazu spalovacich motoru, do r.2030.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Takže už ten travopolní systém užívání půdy neplatí? A já jsem z toho tenkrát dostal kuli a doma pak vejprask.
   Jsem rád, že nejsem jedinej blb, kterej to celý přečetl. Q. Jo a zdravím tu Grétu!

   Smazat
 15. Svět se oteplil ze čtyř procent na takových deset .
  Žel, s tím žádný klimatolog nehne a gréta už vůbec ne.

  OdpovědětSmazat
 16. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 17. 23:57!
  To že netrpíte je moc dobře, ale naučte se číst i další, nejenom první řádek a závěry dělejte z celku. Získáte tím logiku a trpělivost a možná i lidskost místo té nabubřelosti.

  OdpovědětSmazat
 18. Něco se sice děje, ale není to tak jak nám říkají. Počasí se ovládá již několik desítek let a umí to néjen USA, ale i Čína Rusko a další. Jak se to dělá se dozvíte třeba zde: http://orgo-net.blogspot.com/p/proc-se-manipuluje-pocasi.html
  Smutné jen, že i naše vláda to ví a nechá si to líbit. Ví to i Karel Gott: http://orgo-net.blogspot.com/2012/01/karel-gott-vi.html
  že to vše bylo úplně jinak se dozvíte třeba v tomto zajímavém filmu Dr. Stevena Greera, kterému jde díky tomu o život. První tým mu zlikvidovali. Film se jmenuje Sirius: https://youtu.be/RqlYlPFf7VM

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. 0:26 technológiami sa počasie neovláda, ale rozdrbáva.

   Smazat
 19. o:o6 Článek nám předkládá, že vliv lidí na změnu klimatu je zanedbatelný a tak můžeme kouřit z komína jak chceme a tím přímou úměrou kupovat uhlovodíky kontrolované mafií. Děkuji za vaši starost o mou logiku, ta je snad ale v pořádku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Něco jiného je klima a něco jiného je znečištění ovzduší. To byste mohl logicky pochopit, že popílek a oxidy dusíku nebo síry nají zcela jiný vliv na organismy než CO2. Rostliny používají CO2 k fotosyntéze a optimální koncentrace CO2 je cca 4x větší než současná, tedy taková, jaká byla ve druhohorách (jurský park). PK2

   Smazat
  2. 0:27 Greténista, zase si nedočítal článok do konca? A ako ti píšu aj iní, je rozdiel medzi fiktívnym podielom znečistenia produkovaného človekom na zmene klímy a jeho vplyvom na zdravie človeka. Ale je zaujímavé, že klimateroristi majú ako jedinú mantru CO2, ale vôbec si nevšímajú odpady, pľundrovanie lesov, pôdy....,že? A riešenie vidia v zdanení CO2, aké príznačné!

   Smazat
  3. Jé Jani, tys konečně napsala normální příspěvek, který má hlavu i patu!

   Smazat
 20. Nikde jsem nenašel porovnání mezi množstvím energie přicházející ze Slunce a množstvím energie, které se na Zemi produkuje a taky mi není jasný vliv elektromagnetismu, který je na zemi běžný a teď i umělý. Všechno žvanění je zřejmě na nic.
  Stejně tak oblbování lékařských odborů o potřebě neustále lít peníze do zdravotnictví. Kajina a příroda je nemocná a nemá to nic společného s komunismem, spíš naopak.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ze Slunce k nám přichází cca 1E24 J/rok. Součet zemětřesení je cca 1E22 J/rok, součet slapů je cca 1E19 J/rok a lidstvo vyrábělo v roce 2012 cca 6E17 J/rok, tedy 6% slapů (příliv a odliv) a zcela zanedbatelně proti toku energie ze Slunce i proti zemětřesením a vulkánům. PK2

   Smazat
 21. Malá technická. Vzdálenost od slunce má jistě velký vliv na zahřívání těles, ale v případě střídání ročních období mírného pásma je rozhodující úhel dopadu slunečního záření.
  Zemská osa je vychýlená. Tak že v některém ročním období je mírné pásmo nastaveno kolměji a v jiném šikměji vůči dopadajícímu slunečnímu světlu.
  Ale jinak vcelku souhlasím. Snad jenom, že lidé mají bezesporu vliv na měnící se klima. Jen je otázkou, jak je ten vliv velký. Další otázkou je, zda radikální omezení spalování fosilních paliv v zemích EU něco dokáže změnit. Sám za sebe říkám, že ano. Pošle nás do doby kamenné. A Na celosvětové klima zapůsobíme tlakem 0,00001%.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lidé mají vliv na klima. Velikost vyčíslil prof. M. Salby: https://www.youtube.com/watch?v=nFPP3RlycB8
   Je to cca 3% z nárůstu teplot vlivem CO2 (zpětná vazba), tedy od roku 1980 cca 0,03°C, tedy téměř neměřitelně. PK2

   Smazat
  2. 5:12 Ľudia majú vplyv na mikroklímu určitej oblasti, nie na klímu celej planéty.

   Smazat
  3. Ponechme na chvíli stranou, jak velký podíl mají lidé na změnu klimatu a věnujme se možnostem případného řešení problému.
   EU se podílí na celkových emisích cca 9%. Pokud snížíme náš podíl byť jenom o třetinu, bude nás to stát neskutečné peníze. Dramaticky se sníží životní úroveň, a to především u nízko příjmové skupiny obyvatel. Nezdraží jenom teplo a elektrická energie. Uvalením uhlíkové daně na pohonné hmoty zdraží naprosto všechno. Zejména potraviny. V praxi to bude znamenat asi to, že dnešní chudí půjdou do ubytoven a pod most a většina střední třídy obsadí jejich místa. Typoval bych si, že se zruší, nebo výrazně omezí volební právo. Síla hladových žebráků, rozrostlá o nově příchozí, bude zařazena mezi "hloupé venkovany", kteří nechápou, jak šlechetné je zemřít hlady pro záchranu planety. A těm se přece nesmí umožnit rozhodovat ve volbách. A nebo se výrazně proberou politické partaje a ty, které nebudou zastávat ty "správné" názory, budou rovnou zrušeny a nahrazeny jednotnou kandidátkou národní fronty.

   Smazat
 22. TENTO IDIOT , administrator bloqu , smazal Edisona, Teslu, Cayceho , a Lindu Goodman , a zakladatelku VRIL society
  Marii Ostrich a misto techto osobnosti, nam dal stejne hovno, jako ma ON v jeho hloupe omezene palici !
  Toto upozorneni napsam NICK HONOLULU

  A tak umlceli i Teslu po jeho smrti, ale UKRADLI VSE CO NAPSAL ! !

  Za prvni knihu kterou napsala Linda Goodman, dostala na ruku $ 2.5 millionu a to v 70-tych letech, kdy Dollar mel daleko vetsi hodnotu ! A tento hlupak ji neuznava a ona byla ve vesmiru jako doma ! ! (Znala 88 Konstelaci v mlecne Gallaxii.)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. vidme to u nas lesy mizi jakoby byli na obtiž avladni sebranky řeši co bude za padesat let ale co bude zitra na to nemaji mozeček ani ručiky stači přeci zakon o ochraně lesu ale ten ani nikdo nečte natož aby hlidal dodržovani a tvrde postihy ne koukat jak lesy mizi a nic se neděje ledaže se řeši jak ochranit broučka aby je lepe sežral a bylo co kacet zakon nezakon a k tomu dotačky z evrohujerska ale ani ty se neřeši jestli se použiji na to k čemu jsou určene takže směle a radostně kračime do pr ele a co jsme si zvolili to mame zaslouženě

   Smazat
 23. Neni nic PITOMEJSIHO, nez jesitny "vedec"
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Moravští vědci po desetiletích výzkumu zjistili, že deci slivovice denně JE MÁLO!

   Smazat
 24. Není tomu tak dlouho,
  kdy bylo hlavní téma ozónová vrstva a díry.
  Pak si také vzpomínám na jakési emisní povolenky,
  kyselé deště a nyní je to CO2,
  kterého je v zemské atmosféře 0,04 % podílu k ostatním složkám, což je dle alarmistů tragické a hlavním důvodem oteplování.
  Naprostá většina těchto "ochránců přírody" přitom netuší, nebo nechtějí vědět, že CO2 je nezbytná součást přírody, že je těžší než vzduch a veškerá zeleň by bez přítomnosti CO2 uhynula.
  Komentář pod " Ďuro Trulo " - 23:24, popsal
  realitu uměle vyvolané hysterie klimaalarmismu
  naprosto výstižně,
  stručně řečeno, za vším hledej prachy...

  Z mého pohledu pak není vůbec náhodou,že nejvíce hysterčí zmanipulovaná mládež v Německu, denně omílané téma Záchrana planety je spolehlivě odvádí od nevhodných témat, v prvé řadě islamizace Německa.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pravda, bez CO2 nic neroste! Proto ho musím kupovat v bombě a foukat pomalu do skleníku aby mi moje medicínka krásně rostla.

   Smazat
 25. nenažranost honorace ktere je malo mit deset miliard a chce sto mio k tomu deset parniku padesat aut sto třiskaču dvěstě milenek milion hektaru votroku nespočitatelně samosebou nejlepe deset tivi kanalu aby mohli před světem onanovat v duhovych pochodech

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní13. srpna 2019 7:07
   Tu uvedenou nenažranost honorace, bych vztáhnul na poskoky mocných, jako jsou např. úplatní politici, nebo vědci. Těm mocným, nejspíš jde čistě o moc. Tj. mít možnost kontrolovat lidi, pokud možno všechny. Proto prostřednictvím svých poskoků, se snaží stále přísnějšími předpisy, likvidovat nezávislost, či soběstačnost lidí. Energetickou, potravinovou, bytovou, atd. A naopak lidi svazovat s centrálními zdroji těchto potřeb, samozřejmě v jejich vlastnictví.
   Uvedený CO2-alarmismus, je nejspíš dalším krokem tímto směrem. Po prosazení názoru Greténistů, že CO2 všem škodí, nebude daleko k tomu, to mocensky zužitkovat. Např. příkazy, aby domy musely mít takovou kvalitu, že je dokáže postavit pouze několik (jejich) specializovaných firem, případně ostatní firmy budou muset platit drahé výpalné, v podobě nákupu licencí, či technologií. Další logickou návazností, může být povinnost občanů být napojen na centrální vytápění a další a další příkazy k omezování svobody občanů. P.K.

   Smazat
  2. 11:37, asi nějak tak.

   Ovšem stále mě dokáže udivit ta zanícenost až fanatismus, s jakým se lidé upřimují na nějaké ideje s cílem páchání dobra.

   Smazat
  3. Anonymní13. srpna 2019 17:24
   Pokud to člověka uživí, tak si k tomu nejspíš vztah najde. P.K.

   Smazat
  4. 17:24, to je fakt, ale znám spoustu lidí, co jsou zaníceni úplně zadarmo. Ale předpokládám, že až přijde islám, tak někteří z nich vymění náboženství.

   Smazat
 26. V zimě je zima v létě teplo.Když bude moc teplo zasadím si na zahradě banány

  OdpovědětSmazat
 27. Článek velice dobře shrnuje nejpodstatnější vlivy na klima. Je tam ale jedna hrubá chyba: Střídání ročních období není dáno excentricitou, ale sklonem zemské osy a tím pádem změnami osvitu severní a jižní polokoule. Země je nejblíže Slunci v zimě (čímž se zmírňují rozdíly mezi létem a zimou na severní polokouli a naopak zvětšují rozdíly na jižní polokouli). PK2

  OdpovědětSmazat
 28. Stačí si dát do jednoho grafu zvyšování konc.CO2 a součet měsíčních odchylek od dlouhodobého průměru teplot kdekoliv a bude autorovi jasné, že fyziku a chemii si musí zopáknout. Jiná věc je neřešitelnosti tohoto problému v individualisticko-egoistickém systému, který vše zneužívá proti většině obyvatel. Viz solární baroni, připravované dotace na bioplyn, dotace na drahé a nebezpečné elektromobily(viz na Sputniku výbuch Tesly)atd.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. CO2 chodí s teplotou, ale je to důsledek změn teploty a nikoli příčina. Teoretický rozbor udělal už prof. M. Salby: https://www.youtube.com/watch?v=nFPP3RlycB8
   PK2

   Smazat
  2. Energie ze Slunce je 7% té celkové akumulované. Sluneční činnost na minimu-viz R slunečních skvrn. CO2 jako skleníkový plyn si může vyzkoušet každý doma sám. Raději diskuzi o řešeních, která neodnesou lidé a nenapakují se miliardáři.

   Smazat
  3. Kdybyste četl pozorně, věděl byste, že Země se od konce malé doby ledové (cca 1890) skutečně pomalu otepluje. A růst koncentrace CO2 se zpožděním narůstá za tímto oteplováním. Není to však dáno člověkem, ale skončením Bondova cyklu (viz poslední odkaz). Za nějakých 100 - 200 let začne další Bondův cyklus a začne se zase ochlazovat. Kromě toho nás (podle průběhu současného končícího slunečního cyklu) čeká další sluneční minimum a mírné globální ochlazení. Uplynulo totiž 210 let od Daltonova minima (1790 - 1830) a také se blíží 400 let od Maunderova minima, což jsou další sluneční cykly.

   Smazat
 29. Podobnú teóriu ako je v článku zastáva aj Jiři Grygar známi astrofyzik. V televízii raz povedal ,že najviac doktorátov na svete je z klimatológie ale z terajšej teorie. Ina sa nedostáva do médii.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. J.Grygar je pouze placený sedmilhář jako většina pseudovědců a pseudohistoriků. Žijeme v Marixu a peníze slouží k našemu otroctví.Bohužel většině lidí stačilo ve středověku a stačí i dnes CHLÉB a HRY .
   https://www.youtube.com/watch?v=LUWVPGJtTE0
   ISS je počítač na zemi a kosmonauti jsou herci.

   Smazat
  2. Bozi prostoto - vy jste ale najivka. Vratte se do skoly.

   Smazat
  3. Unknown13. srpna 2019 8:46
   Nerozdává ten Grygar také BLudné Balvany, nemainstrýmovým aktivistům? Tedy nepodílí se náhodou také na likvidaci jiných pohledů na svět, než těch doporučených? P.K.

   Smazat
  4. Posledních 200 let se ve školách učí kým si schválené bludy a nepotřebné informace jež žáky pouze zatěžují.No posledních 30 let to už není školství,ale politická nalejvárna. Matematika a tech.vzdělání jdou mimo. Tato řízená destrukce se nám vymstí !!!

   Smazat
  5. 11:42 Bláznum se nemá odporovat.Sepsat takový blábol, dá to hodně práce ? 13:26 Máte pravdu, rozdává, ale na druhou stranu si dohledejte co ti " vědci " předkládají za totální píííííč...oviny.

   Smazat
  6. 15:29, vy budete zjevně velice moudrý člověk, hotový koryfej všech věd. Škoda vás tady, měl byste to zkusit na nějaké prestižní univerzitě v zahraničí.

   Smazat
  7. RE: Anonymní13. srpna 2019 15:29
   Autor 8:46 má pravdu v tom, že jiný pohled na svět je nepřípustný, protože kdybychom se dozvěděli jak to skutečně je, tak by se mohl zhroutit systém. Zatím na to nejsme připraveni. I když se už někteří probudili a pochopili. A jsou i čeští vědci, kteří dostatali bludný balvan a bláboly nešíří. např.Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. ( https://www.strunecka.cz/). Za své názory dostala bludný balvan a musela odejít z UK a AV ČR, ale nebojí se (jich) a pokračuje v osvětě dál. Takových si vážím. Díky i za lidi, kteří zjistili, že počasí je uměle řízeno klimatickými zbraněmi ( HAARP, radary ( u nás jsou to radary Brdy, Skalka a Velký Javorník či další) a mobilní věže). O tom se dočtete třeba zde:http://orgo-net.blogspot.com/

   Smazat
 30. RB: Autor je predevsim neznalek a pekny blbec. Takovou demagogii jsem jeste necetl :-(

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. to 12:09 Souhlas! Lepší je začít čtením diskuze, k článku pak už není třeba se vracet. Q

   Smazat
  2. Nějaký důkaz by nebyl? Třeba v čem se mýlí, v čem lže a podobně...

   Smazat
 31. ADMINISTRATOR BLOQU se posrava do kalhot strachem v pravidelnych intervalech, kdyz zahledne neco politicky nekorektniho !

  Napr: TESLA REKL pred celym New Yorkem, ze Edison je zlodej, ktery krade penize a Eintein je zlodej, ktery krade napady !

  Jak to zahledl administrator bloqu, tak se posral strachem a hned to smazal !

  -----------------------------------------------------------

  Musim rychle napsat dalsi politickou nekorektnost !
  Cela VRIL society se pridala k Nacistum a jejich nejvetsi vedmy, TRAUME, SIGRUM a Maria OSTRICH, + 150 nejblizsich vedcu uteklo z Nemecka 15.5.1945 a nikdy nikdo je nevidel, i kdyz je vsechny mocnosti zoufale hledaly !
  (A hledaji dodnes !)
  Administratore ty POSEROUTKO, my nezmenime nikdy nic, na tom co se stalo !
  NICK HONOLULU - svobodne myslci ctenar !

  OdpovědětSmazat


 32. Dobrý článek. Díky za jeho publikování.


  OdpovědětSmazat
 33. A takhle skončíme všichni, nejen klimatičtí pošuci, pokud se rychle nevzpamatujeme.

  http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/8522-cteni-na-prazdniny-podivne-setkani

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nerespektováním fyzikálních a přírodních zákonů skončíme všichni.
   Tož ctěné zvýšení emisí CO2, vlivem nárůstu teploty tání ledovců, permafrostu na Sibiři a uvolňovàní ještě kvalitnějšího skleníkového plynu CH4. Homo Sapiens Sapiens půjde do kytek a planeta Země se vzpamatuje.

   Smazat
 34. Je to marný, je to marný...Zavrhneme umělá brčka a udáme každou babku, která pálí v kamnech staré hadry. Nikdo vám ale nespočítá, kolik toho vyčudí jeden tank za hodinu, jeden bombardér, jedná letadlová loď a nikdo z nás je vůbec nepotřebuje. Taky výroba ťěchto vraždících monster za sebou zanechává uhlíkovou dálnici. Zato budeme mít nositelku Nobelovy ceny, která chodí za školu, "aby protestovala" proti establišmentem zavedené zvyklosti a tento establišment s ní naprosto souhlasí. Nevím kdo, komu tu dělá blbce. A vy se tu mezi sebou perete a svět si zatím přivlastnila a využívá malá elitní hrstka, která má naprostou radost z toho jak si tu nadáváte. Tak už přestaňte a chvilku myslete.Já Nickovi nadávat nebudu a nejsem slouhou levice aní pravice, nepotřebuji příkopy mezi občany, ale dávám si pozor na nositele "zaručené pravdy". Jsem jen průměrný občan, ale vůl nebudu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdyby jste místo nadávání mysleli, tak zjistíte, že tanyny okolo záchrany planety jsou jen předehrou pro zdražení energii.

   Smazat
 35. S článkem souhlasím až na tu vzdálennost od Slunce!Země je Slunci nejblíže ve dnech rovnodennosti.Nejdále je buď 21 .6. nebo 21.12.Vyšší teplota v létě a nižší teplota v zimě je dána náklonem Země ke slunci.Tak lidem nepleťte hlavy.Doučit látku ze školy!!!!!

  OdpovědětSmazat
 36. Nevzdělaný anonyme 22:06!!
  Slunce není nejblíže zemi ve dnech rovnodennosti. Důvod je prostinký. Již Tycho de Brahe a po něm Johanes Kepler potvrdili výpočty na základě Tycheho pozorování, že planety se pohybují okolo slunce v rovině ekliptiky (odkloněné o 67 st. od roviny Mléčné dráhy) po eliptických drahách a slunce je umístěno v ohnisku těchto elips (růžicový pohyb všech objektů soustavy). Z toho pro zemi plyne, že pouze jednou za oběh (rok) je slunci nejblíže (ve 20. století to bylo 4. ledna) a jednou za oběh je slunci nejdále (28. prosince). Tomu odpovídají změny solární konstanty (min= 1326, max= 1404 W/m2). Princip oběhu se počítá pomocí goniometrických součtových vzorců (periodické goniometrické funkce), ale vy jste nepochopil ani goniometrické funkce pravoúhlého trojúhelníka. Další debil, který poučuje imbecily!! Jak signifikantní a jak gojímské. Podle toho také dopadnete, nevzdělaní a nemyslící gojové. Nejdříve si nastudujte parametry sluneční soustavy, pak parametry a pohyby země a nakonec solární teorii a pak pište se znalostí věci a to EXAKTNĚ = pravdivě, jednoznačně a přesně.
  D.ú: nastudovat literaturu:
  Halahyja, Valášek a kol.: Solárna energia a jej využitie, Alfa, 1983
  Kittler, Mikler: Základy využívania slnečného žiarenia, Veda, 1986
  Serete mne dementi, absolventi současných schule, naprosto neznalí, neschopní a hloupí. Jenom chechtáky umíte získávat podvody a manipulacemi, nic pozitivního po vás na této zemi nezůstane (jenom smrad a uhlíková stopa).

  OdpovědětSmazat
 37. Ďuro, skvělé. Jen tak do zelinářů a jejich polopravd, vlastně lží.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.