Reklama

neděle 4. srpna 2019

Na ostří nože – nacistické pojetí české otázky - O českém národě (kapitola 8.)

Prof. PhDr. Mojmír Grygar
Mojmír Grygar
4. 8. 2019
1. V době, kdy nacistické Německo ovládlo většinu Evropy, kdy mnoho Hitlerových odpůrců doma i za hranicemi bylo šokováno jeho úspěchy a kdy se zdálo, že se jeho dobyvačný Weltanschauung (světový názor) vyjádřený v knize Mein Kampf osvědčuje; v době, kdy fyzik Carl Friedrich Weizsäcker, nejstarší syn státního sekretáře, generála SS Ernsta von W. a bratr pozdějšího prezidenta Richarda v. W., vypracoval pro stranu a vládu zprávu o možnosti sestrojit atomovou pumu; ve chvíli, kterou nacisté považovali za hvězdnou hodinu vítězného tažení proti bolševismu, v předvečer útoku proti Sovětskému svazu 21. června 1941, K.H. Frank, zástupce říšského protektora v Praze, měl v Krakově na pozvání místního generálního guvernéra přednášku Böhmen und Mähren im Reich (české vydání Čechy a Morava v Říši, 1941), v které prohlásil, že neschopnost Čechů vytvořit samostatný stát vyplývá již z geografické polohy jejich území jako nedílné součásti germánského–německého prostoru.


Vznik Československa prohlásil za „šílenství“; jeho zakladatele nazval zrádci, lháři, dobrodruhy toužící po slávě a o budoucnosti Čechů se vyjádřil jednoznačně: „V budoucnosti Evropa může být bez Čechů, ale Češi nemohou žít bez silné Německé říše.“ SS-Gruppenführer z Prahy svým hostitelům ve Východním institutu v Krakově nejdřív nabídl stručný přehled českých dějin, který měl dokázat závislost slovanského národa na německé převaze, potom popsal všechny aspekty nadvlády Třetí říše nad českým obyvatelstvem; přitom neopomněl fakt, že všechna nařízení týkající se Čech a Moravy podléhají Vůdcovu svrchovanému rozhodnutí. Ve výkladu o demografické situaci u nás se ani slovem nezmínil o Židech, naproti tomu obsáhle popsal zvláštní status, který Němci u nás získali tím, že se od 16. března 1939 stali občany Říše; nepodléhali protektorátním úřadům ale byli rozděleni do čtyř říšských žup – Sudetenland, Bayerische Ostmark, Oberdonau, Niederdonau; toto správní začlenění Protektorátu do Říše je příznačné, protože vyznačuje budoucí dělení českého a moravského teritoria v době vítězného ukončení války, kdy již protektorátní rámec nebude nutný. Za zmínku stojí ještě dva Frankovy výroky: Ferdinanda I., vítěze bitvy na Bílé Hoře, chválí jako Habsburka, který, na rozdíl od posledních potomků vídeňské dynastie, měl ještě to pravé německá smýšlení, a o Druhé republice tvrdil, že i ve své okleštěné podobě představovala pro Říši nebezpečí, protože „obrovský arzenál zbraní a bomb“ byl dosud v rukou českých vojáků. K publikacím, které K.H. Frank věnoval Protektorátu Čechy a Morava a které stojí za pozornost, patří reprezentativní kniha Das Böhmen und Mähren – Buch, Volkskampf und Reichsraum. Volk und Reich. (Kniha o Čechách a Moravě, lidový boj a říšský prostor. Lid a Říše.) Obsáhlý titul knihy, vydané na kvalitním papíře a opatřené bohatou fotografickou přílohou, spolu s označením měst, kde nakladatelství knihu vydalo – Prag, Amsterdam, Berlin, Wien – svědčí o tom, že nacisté této publikaci přikládali značný význam. Ale jaký, když v podstatě ničím novým nerozšířila koncepci české otázky, jakou si šovinisté mezi sudetskými i říšskými Němci vypracovali již dávno před okupací? Čechy považovali za méněcennou slovanskou rasu (sám lord Runciman, který před Mnichovem připravoval pro britskou vládu zprávu o národnostních poměrech v Československu, prohlásil, že rozumí Němcům, že nemohou snést nadvládu Čechů, lidí jiné rasy); slovanské kmeny v Čechách a na Moravě označovali za přistěhovalce, kteří se vetřeli do starého germánského území; o jejich řeči, zvycích, kultuře, mentalitě se vyjadřovali s pohrdáním; Československo považovali za nádor ohrožující Němce a všechny sousední země a o otázce, kdo ovládne Čechy, Moravu a Slezsko, měli již dávno jasno: přebírali názory hlasatelů pangermánské ideje, z nichž jedni vycházeli z rasové teorie rozlišující národ pánů (Herren) a národ pacholků (Knechen), druzí se odvolávali na nezvratitelné ekonomické zákony a primitivní výklad darwinismu, který chudým a malým etnikům a národům nižší kultury a vzdělanosti neumožní vyrovnat se bohatším a mocnějším národům. Když 27. září 1941 přiletěl do Prahy Reinhard Heydrich, dal nepokrytě najevo, jaká budoucnost Čechy čeká: „Tento prostor se jednou musí stát německým a Čech tady nemá už koneckonců co pohledávat“. Přestože na stole již bylo několik variant konečného řešení, Heydrich oznámil, že plán se odkládá na poválečnou dobu. Zatímco lidé u moci v podobných projevech používají sloveso v množném čísle (pluralis maiestatis), on mluví jako diktátor, který klade důraz na svůj vlastní zájem: „V tomto prostoru potřebuji klid, aby český dělník nasadil pro německé válečné úsilí svou pracovní sílu“ a přitom upozorňuje, že je třeba dávat pozor, „aby Čech nevyužil svého zvyku... a nevydobyl pro sebe soukromé a vlastní české výhody“. 2. Jaký byl tedy smysl publikace Das Böhmen und Mähren – Buch, která vyšla v roce 1943, kdy wehrmacht již byl nucen přejít od bleskové války k totální? Seznámíme-li se s doprovodným textem K.H. Franka, prohlédneme-li si fotografické přílohy, je zřejmé, že kniha plnila propagandistický účel, týkající se nejen současného stavu, ale také výhledu do budoucnosti. Přestože Německo již získalo naprostou kontrolu a moc nad prostorem Československa a jeho obyvateli, sudetští nacisté se jednak chtěli pochlubit svým historickým vítězstvím, ale jednak se snažili také cizincům vštípit svoji představu o bezpráví, kterému byli vystaveni v Masarykově a Benešově republice. Některé fotografie z roku 1938 to mají doložit – zvlášť strašný je pohled na otevřený masový hrob – nahoře vidíme mrtvolu mladé dívky jako důkaz o zvěrstvech, kterých se Češi dopouštěli na svých mírumilovných německých spoluobčanech. Výmluvné jsou také fotografie dvou školních budov – jedna, německá, je barabizna podobná stodole, ta druhá, česká, je moderní budova s trojitými okny, jakoby vystřižená z odborného časopisu. Co je to jiného, než dodatečné šíření lži o Češích s úmyslem ospravedlnit nejen Mnichovský diktát, ale i pozdější rozbití a obsazení celého státu.? Byl to také pokus připravit Evropu na konečné řešení české otázky, vyvolat u cizinců dojem a přesvědčení, že takový barbarský a pokrytecký národ nemá v civilizované Evropě co pohledávat. Dnes se již zapomíná na to, jakým překážkám musel prezident Beneš v exilu čelit, aby dosáhl poválečné obnovy Československa v původních hranicích. V britských konzervativních kruzích ještě doznívalo neblahé dědictví předválečné doby, kdy velká většina aristokratů byla fascinována Hitlerovým řešením sociálního napětí – fašismus považovali za „účinný protilék proti bolševickému moru“. Těmito slovy Churchill při návštěvě Říma v roce 1935 pochválil Mussoliniho. Větší úspěch měli za války v Anglii polští političtí exulanti, kterým nikdo nevyčítal spojenectví s Hitlerem ani jejich ochotu připojit se k Němcům v případě, napadnou-li Československo. V zákulisí se dokonce hovořilo o tom, že po válce bude vytvořen jeden polsko-česko–slovenský stát; není třeba dlouho uvažovat, kdo by v tomto soustátí hrál prim. Složité bylo také Benešovo jednání s Wenzlem Jakschem, sudetským sociálním demokratem, který vystupoval proti obnovení Československa v původních hranicích a nesouhlasil s odvoláním Mnichovské dohody. Aby posílil svou pozici jako obhájce samostatnosti sudetského Deutschböhmen, dosáhl toho, že Britové umožnili skupině německých dobrovolníků–výsadkářů podniknout v severočeském pohraničí teroristický útok proti vojenským cílům. Tato akce ztroskotala, ale její pověst poškodil i fakt, že výsadkáři pocházející z Ústecka hledali pomoc u svého známého, který byl místním nacistickým funkcionářem. V této souvislosti sehrál významnou roli atentát československých vojáků na Heydricha; pokouší-li se dnes někdo kritizovat Beneše na základě neprokazatelného tvrzení, že český národ tuto vojenskou misi neschvaloval, pak je to zřejmě důsledek dlouholeté a systematické kampaně sudetských Němců proti prezidentu Benešovi. Této kampaně se bohužel zapojili i někteří společensky exponovaní lidé, jako Jiří Gruša, disident normalizační éry a polistopadový diplomat v Německu a Rakousku. (Dodnes nepochopím, jak mohl klesnout tak hluboko, že se ve svých česko-německých verších dovolával zlého ducha německého mýtu o Wacht am Rhein, Stráži na Rýnu.) Tvrzení o nesprávnosti Benešovy vojenské mise se objevilo například i v nedávném příspěvku Václava Bělohradského v diskusi pořádané redakcí Lidových novin. V době, kdy k Heydrichově popravě došlo, bylo mi 14 let a dobře si pamatuji, jakou radost tento čin vyvolal u všech blízkých a známých; ani ve snu by mě tehdy nenapadlo, že se po mnoha letech najde český renomovaný publicista, který napadne Beneše jako iniciátora atentátu na třetího nejmocnejšího muže v Hitlerově Německu. Je trapné připomínat, že Hácha, Emanuel Moravec a desítky dalších kolaborantů se tehdy snažili šířit mínění o tom, že Češi nesouhlasili s atentátem osnovaným londýnskou exilovou vládou. 3. Útoky proti Čechům zdaleka nejsou charakteristické jen pro meziválečné období, kdy se nacistická propaganda chystala učinit první krok k tažení na Východ, ale datují se již od okamžiku, kdy se na začátku šedesátých let 19. století, po pádu absolutismu a přijetí konstituce, mnozí Němci v Českých zemích cítili ohroženi nečekaným vzedmutím českého a slovanského národního vědomí. Když Jan Neruda v roce 1961 jel do Francie, ptal se ho spolucestující Němec, jakmile zjistil, že je Čech, proč jsou Češi na Němce tak zlí, proč je utlačují. Na otázku, jak přišel k takové zvěsti, odpověděl, že přece čte doma v Badensku noviny a ví, co se za hranicemi děje. Stálo by za to, aby se někteří historikové, místo sbíráním dokladů o loajalitě českého lidu k císaři Franzi Jozefovi, zabývali tím, jak německé, ale třeba i jiné zahraniční noviny, líčily a komentovaly ohlasy událostí u nás. Skutečnost, že Theodor Mommmsen, německý historik, znalec antického Říma, vystoupil v roce 1897 s prohlášením, v němž obvinil Čechy, že rozbíjejí jednotu německého národa a škodí soukmenovcům v Českých zemích, je výsledkem dlouhodobé protičeské a protislovanské kampaně šířené v Německu. Nacisté v 30. letech měli na co navázat. Josef Goebbels se ve svých deníkových záznamech z let před Mnichovem a vpádem do Polska věnoval Československu soustavnou pozornost. Uvedu z jeho poznámek několik citátů, které nepotřebují komentář: „Češi jsou národem špinavců.“ (3/8/37) – „Čechárna (Tschechei) je skutečnou hromadou trusu.“ (29/1/38) – „Tenhle podělaný stát musí pryč. Čím dříve, tím lépe.“ (3/6/38) – „Lord Rothemere píše velmi ostrý článek proti Československu. Je naším dobrým přítelem.“ (19/7/38) – „Nenávist mezi Němci a Čechy je nepřekonatelná.“ (10/7/38) – „Co s 6 miliony Čechů, až jednu budeme mít zemi. Těžká, téměř neřešitelná otázka.“ (1/8/38) – „Hovořím obšírně s Horthym. Je naplněn divokou nenávistí vůči Čechům.“ (24/8/38) – „Jütler [Henleinův šéf propagandy] mi z Prahy podává zprávu. Tvrdí, že se u Čechů opět probudil starý duch husitů. Bojovali by na život a na smrt, kdyby k tomu přišlo.“ (30/8/38) – „Naše propaganda vůbec pracuje vzorně. Dostává celý svět pod tlak. Díky ní jsme už půlku války vyhráli.“ (18/9/38) – „Praha ještě žije v dokonalé iluzi. Věří ve francouzskou, ruskou a dokonce anglickou pomoc. Ubozí idioti!“ (Psáno pět dní před podepsáním Mnichovského dokumentu.) Goebbels v rámci propagandistického záměru ovlivňovat zahraniční veřejnost, žádal po Göringovi peníze na podplácení cizích, zejména anglických a francouzských novinářů.

Snad si čtenář pomyslí, že podobné výroky a fakta již není třeba připomínat, válka přece dávno skončila, po Hitlerovi a jeho zločinecké klice již slehla zem, Německo je oporou sjednocené demokratické Evropy – tak nač vytahovat staré věci. A přece! Když jsem nedávno sledoval televizní zprávu z elitního gymnázia, kde studenti na otázku, co by měli politici řešit nebo s čím nesouhlasí, odpověděli, že k odsunu Němců nemělo dojít. Několik dní předtím kancléřka Merkelová prohlásila, že vyhnání Němců neospravedlní žádné politické ani morální důvody. To už je přímý útok na důsledky porážky Hitlerova Německa. Přibližně ve stejné době mě šokovala zpráva, že náš ministr zahraničních věcí nepovažoval za nutné protestovat proti rehabilitaci členů ukrajinské nacionalistické armády, kteří bojovali proti Sovětskému svazu v řadách oddílů SS. Právě tak nikdo z politiků a novinářů, kteří s neobyčejnou pozorností a kritickou vervou zaznamenávají všechno, co staví Rusko – ať právem, nebo neprávem – do špatného světla, neprotestoval proti tomu, že Romanu Šuchevičovi, válečnému zločinci, nedávno odhalili na Ukrajině pomník, zatímco dav strhává pomníky ruských vetitelů, kteří bojovali za osvobození Ukrajiny. Šuchevič, velitel dobrovolnického praporu SS Nachtigal a Ukrajinské povstalecké armády, byl odpovědný za popravu desetitisíců Židů, Ukrajinců, Rusů i volyňských Čechů v rámci etnické čistky prováděné v týlu postupujícího wehrmachtu. Uvedu ještě jeden fakt, svědčící o tom, že výsledek druhé světové války podléhá korozi. V Le Monde jsem se dočetl, že výsledek veřejného mínění ve Francii po válce ukázal, že lidé rozhodující míru zásluh za porážku Německa připisovali sovětské armádě, ale dnes statistiky mluví jinak – veřejnost, dobře seznámena s mnohokrát opakovanými filmy o vylodění spojenců v Normandii, uděluje dnes prvenství vojákům Spojených států. Proč ne také Britům a Kanaďanům? Dodejme, že Američanů při dobývání Německa přišlo o život přes 400 000, zatímco sovětských vojáků jen při dobývání Berlína padlo 80 000. Nikdo přitom nezjistí, kolik tisíc padlých rudoarmějců padá na vrub skutečnosti, že Stalin nařídil o několik dní zkrátit přípravy útoku proti Berlínu, protože ho o to požádali spojenečtí velitelé tísnění německou protiofenzívou v Ardenách.39 komentářů :

 1. Coz meli /kritici/ uplnou pravdu .Sestavit CSR z jedne strany dodnes z /kdy uz DOKONCE zadnej z nich nezije/, nenavidejicich nas tisice let , lupicskych sudetskych germanu , kteri zbyli z Rakouska ale kupodivu touzili utect "domu" do germanske rise a prestehovat cele CSR s nimi , ostatne jako dnes, jako Hitler a na strane druhe Vychodni, slovaky , rovnez nenavidejici nas az za hrob,milujici houroucne Hitlera, nacisty az z toho nadseni musela cela Modra divize byt poslana do SSSR !! byla to jen priprava ,vytvoreni CSR a jinych narodu stredni Evropy ,aby dalsi svetova valka po prestavce byla bezpecne pokracovana..
  Bylo na prvni pophled jiste ,kdyz ten Chamberlain behal taky jako pudl za Hitlerem a nemel nikdy dost, ze kdyby Britanie sousedila s Risi , skoncila by podobne jako fasisticky stat spojeny s Nacisty..
  Podobna rovnopravnost se chysta i dnes v Tramtarii , kdy vedci a doktori objevili Prvni Obcany statu a Prvni Narod ve state..Kteri musi z te rovnopravnosti vladnout. Visi to na referendu..zatim..
  Klid k praci na vitezstvi pak byl zabezpecen , kdyz Himmler zacal cestovat vsude a zakazal prisne spatne zachazeni s vezni, kteri budovali tovarny nezbytne pro boj na Vychode. Koncentracni tabor Osvecim ,/jeden z nejdulezitejsich /byla pracovni kolonie , kde ukol byl splnit Hitlerovu Petiletku ,postavenim dvou tovaren , jedna tovarna byla na lih a druha na umelou gumu /BUNA/. Heydrich opakoval slova a rozkaz sveho nadrizeneho.. Jenom tovarna na lid byla dokoncena ale ta dulezitejsi se nestihla kvuli Rude Armade..ktera jak se dnes zda NEOSVOBODILA VUBEC NIKOHO a fasisti porazili sami sebe s asistenci Churchila a spol...S tim rozdilem ze od jiste doby Churchil za Hitlerem uz nebehal..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Velmi dobre , zahajim diskusi sam se sebou.
   V boji za vznik, sestavovani a budovani naseho statu se vymrstily predevsim demokraticke problemy. Tedy nutnost povolit a priznat germanum a slovakum to same jako Cechum, jinak, ignorovanim, by zapadni svet velmi kricel ,ze jsme Cesky Sovinisti, Supremacisti ,Antipravnici i kdyz vuci tem , kteri kazde pravo ihned ZNEUZIJI.. atd..Priznam se ze reseni me zadny nenapada....I kdyz revoluci a stat nam poridily predevsim nase a VELMI SLAVNE LEGIE.
   Ostatni se jen svezli, parasitovali a snazili ukoristit a znicit co se dalo.. Wilson kricel na vsechny strany a pak zmizel do USA.
   A nic neratifikoval..
   Demokracie zradily i samy sebe v Nemecku jako jinde, coz maji ve zvyku a na rozdil od Masaryku a Benesu , pro nas, co vzdy neseme bremena dusledku pac ,nikdy a nikam neprchame ,neni jim /demokraciim/, radno vse verit..
   Mozna odkopnout Zavislosti na nekterych Demokratickych a nezdravych zasadach a daleko mene ZAVISLOSTI a zavislactvi a dogmatickych, na vsem demokratickem a jejich neprednostech, by pomohlo k vyleceni a ozdraveni naroda a statu.. Bez toho jsme stale /a budeme/, magnet na parazity vseho i toho nejhorsiho druhu. Bulhari vykopli Islamisty /a mnozstvi jich / a dodnes maji klid od kazdeho, a kdo se jmenoval Mohamed musel se prejmenovat . Nebo premistit..Z Jugoslavie utekli germani bez prinuceni a velmi rychle.
   A meli hodne az prilis proc. Jako my.
   Kdyz Hlavne srbove se tesili na povalecnou prevychovu germanu...Dodnes tam german ani nepachne ani jako turista.. Asi mene ohledu k demokracii a vice pro nas cechy ,by prospelo..

   Smazat
 2. A teď ty SRAČKY přelož do češtiny!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Překlad je,
   vami zvoleni zástupci a jejich Geheime Staadspolizei vám pověsili už dnes na krk zakon o předsudkové nenávisti,aby jste se nesměli bránit. Odtud je jen krůček ke koncentrákům,ale tam nepůjdou jen židé, tentokrát tu chybu neuděláme,ale vy všichni jako hloupá podřadná massa,která si sama o to koleduje!

   Smazat
 3. 5:58 Proč by Češi neměli rozumět předchozímu příspěvku? Zato žlučovitost a vulgarita, kterými po ránu častujete příspěvky, ke kterým se vám nedostává nějakých argumentů jsou jen stěží pochopitelné. Možné vysvětlení je, že trpíte chronickou nespavostí. To pak uznávám, že život za moc nestojí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. S Putlerprdem je třeba hovořit sprejem! Tomu jedinému tento shluk atomů smrdutého putléria rozumí!☺

   Smazat
 4. 6:30
  A proč jejich příspěvek je jedna velká zhovadilost,argument bude zřejmě v příštím roce následovat jako bonus☺
  Šel raději do pelechu,tam jsou a budou nadále neškodný.

  OdpovědětSmazat
 5. Prezident Beneš věděl co říká, když nás varoval, že z německé strany, na nás bude číhat stálé nebezpečí. Češi přežívají v sousedství germánských kmenů celá staletí. Je to důkaz velké vitality našeho národa, což uvádí i Heydrich, v projevu uvedeném v článku.
  Bylo by velkým proviněním naší generace, kdyby se zřekla českého státu, kultury, či národnosti z blbosti. Jak po nás požaduje současná liberální propaganda. Z článku je patrné, že propaganda zaměřená proti nám, byla vždy germánským nástrojem, ve snaze nás zlikvidovat.
  Kdo hledá přátelství, ze strany Německa a v jeho zájmu jim podlézá, např. účastí na sněmech německých protičeských spolků, je buď blázen, nebo vědomý škůdce, českých zájmů. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak když to nešlo násilnou cestou tak to dělají mírovou cestou a myslí si že jim k tomu budeme tleskat.

   Smazat
  2. Dojemné je, že na prezidenta by někteří rádi podali podali žalobu za vlasti zradu a obvykle titéž rozdávají naši zem. Za současnou mizerii poděkujme i panu Rumlovi, který dal čs.občanství aktivnímu pracovníku SS, jehož potomci nyní vysoudli cca 3-5 mld Kč za majetek konfiskovaný podle Dekretů. Tento čin se stane vzorem pro další rozkradení posledních zbytků státního majetku. Je mi líto, ale proti tomu je krize okolo Babišova Čapince prkotina. Smutné je , že 250 000 lidí na Letné to vidí jinak.

   Smazat
  3. 13:00 Ti lidé to jinak nevidí, ti nevidí vůbec. "Jenom" nechtějí Babiše a Zemana. Tím a účastí na těch shromážděních se ( jak se domnívají ) řadí po bok VIPek a trocha z jejich lesku je nasvěcuje - nelze odolat!

   Smazat
 6. Jo rozmnožovat parazity jim skutečně jde. Dokázaly to i za komoušů a teď mají tady ráj. Je to způsob který praktikují chazaři od svého rozehnání do celého světa. Dokáží parazitovat i na těch jejichš víru převzaly /holokaust/ a ještě z toho těžit. Odpozorovaly to z přírody /kukačka/ a rychle pochopily že je to nejefektivnější způsob jak ovládnout svět. Jenže z toho zdegenerovaly a v současnosti se zvrhly, takže nás čeká AMAGEDON.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:10
   Prosím vás, nemotejte všechno dohromady. Návrat našeho občanství panu Karl Des Fours Walderode, bylo od pana Rumla šlápnutí do exkrementu. Nepleťte do problému chazary, pan šlechtic nebyl jen řadový člen Wehrmachtu, ale byl za protektorátu ve vysoce exponovážných funkcích a škodit tak našemu národu. Zrovna tak je mi líto, že vás musím poučit, že prezident Beneš nebyl "komouš" a jeho dekrety jsou dodnes platné. Já nesouhlasím se snahami, prohlásit Benešovy dekrety za už vyvanuté (neplatné).

   Smazat
 7. Končí etapa vaší vlastní existence! - pozitivnisvet.cz
  www.pozitivnisvet.cz/wp-content/uploads/2019/07/...
  Končí etapa vaší vlastní existence! Toto je skutečný vzkaz a symbol vyslaný českému národu! Sudetští Němci jásají a triumfují! Češi sami a dobrovolně, skrze své vlastní zrádcovské soudy, prolomili enešovy dekrety! Povedlo se! Otevírá se tak cesta pro žaloby ze strany desítek tisíc potomků sudetských Němců. Obr.

  OdpovědětSmazat
 8. Plnou parou do německého područí, zprvu ekonomického a pak i národnostního. Stačí jak v pohodě diktují celé Evropě, když baba Merkelová, z pozice německé kancléřky, vykřikuje do světa větičky počínající "EU MUSÍ" udělat, to, či ono. A nenajde se nikdo, kdo by ji umravnil a upozornil, že SRN je jednou z rovnocenných zemí. Podobně vykřikoval jeden její předchůdce v mnichovské pivnici a jeho požadavky vedly k válce. Nikdo si nenechá kálet na hlavu věčně.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:00

   Nevím, proč do tohoto taháte Německo a německý národ. Právě Německo samotné a německý národ samotný byly první obětí posledních globalistických vlád (nenávidějících německý národ a německou zemi), včetně vlády Angely Merkelové.

   Smazat
  2. 14:56 Ano, německý národ je vždycky něčí obětí, děje tak celá staletí. Jinak, jestli jste si toho nevšiml, tak diskutované téma je o Němcích, moderně o jejich sortě, nacistech. Takže je do toho, s dovolením, tahám.

   Smazat
  3. 15:08

   Jde o to, že agenda vlády Merkelové (stejně jako vlád SRN před ní) je protiněmecká. S cílem zlikvidovat Německo a zničit německý národ (prostřednictvím masivní nebělošské imigrace). Proto je vaše kritika Německa (která nanejvýš je platná v případě Německa v období 1871-1945) v tomto případě mimo mísu. Protože hrozba Německa jako země a Němců jako národa je to poslední, co dnes Evropě a naší zemi hrozí.

   Smazat
  4. 15:26 Pane bože, Angelu Merkelovou asi v Německu volí Marťani. Ti je přesvědčili, aby rezignovali na pravidla Schengenu a začali se opět chovat jako panská rasa, která ví všechno nejlíp a přikazuje celé EU. Zkrátka Němci zase ujíždějí a s jejich přispěním a z jejich území opět hrozí celé Evropě zkáza a je jedno jakou formou. Podle Vás jsou oběti čehosi a co potom ti okolo, ti pachatele znají. Nakonec zřejmě víc trpěl ten, kdo zavíral dveře u plynové komory, než ten kdo byl uvnitř.

   Smazat
  5. Kdyby byli Němci schopni sebereflexe, tak madame Merkelová už dávno sedí pro porušení německých zákonů, ničím menším než vydáním německého území invazní armádě.

   Smazat
  6. 16:53

   Snažíte se vykroutit z něčeho, z čeho se vykroutit opravdu nelze. Jde o to, že Německo ovládají globalističtí internacionalisté (něco jako dávní bolševici), kteří nemají žádný vztah k Německu a německému národu. Kteří naopak usilují o likvidaci Německa a celé bílé rasy a evropské civilizace. O to jde.

   To, že část německé veřejnosti i nadále volí Merkelovou, je blbostí německé veřejnosti. Blbost Němců, že si utahují oprátku kolem krku svého národa a své země. Je to něco, jako blbost dávné české veřejnosti, když si zvolila komunisty do čela státu. Byla to blbost Čechů, že si takto utáhli provaz kolem krku svého národa a své země. Nic to však nemění na tom, že Československo samotné a Češi samotní byli jednou z největších a prvních obětí československých komunistů. Stejně jako Německo samotné a Němci samotní byli první a jednou z největších obětí globalistické moci, ovládající SRN.

   Smazat
  7. 17:32 Necítím nejmenší potřebu se z něčeho vykrucovat. Jste nesporně velmi dobře informován, takže jistě uvedete nějaká jména a hmatatelné důkazy, že ty ubohé Němce někdo řídí. Stejně jako je někdo řídil za Hitlera. Na pohádky jsem už trochu starý,take bych prosil fakta, ne vyviňující fráze.

   Smazat
  8. 17:41

   "...takže jistě uvedete nějaká jména a hmatatelné důkazy."

   To platí naopak pro vás. Vy tu obviňujete Němce a Německo z toho, že je hlavním organizátorem genocidní agendy EU. Tedy že tato agenda má německý původ. Prosím fakta a hmatatelné důkazy.

   Smazat
  9. 17:46 Nechcete si hrát na babu? Já Vás k něčemu vyzvu a vy se kroutíte jak had. Takže vy první, ju. Teď a bez vytáček, jinak mám na neděli lepší program než plané plkání.

   Smazat
  10. 17:54 Obdivuji tvojí trpělivost. Potvrď mu, že Němce řídí mandelinka bramborová a ne Merkelová s cílem ovládat EU, on to dělá někdo jiný. Ovšem germánům ku prospěchu.

   Smazat
  11. 17:54

   Když někoho z něčeho obviníte, musíte holt dokázat jeho nevinu. Ne naopak, že druhá strana bude dokazovat svou nevinu. Tedy dokažte, že současna genocidní agenda EU je národního německého původu. Fakta, dokumentární důkazy, svědectví atd.

   Smazat
  12. 17:59

   A z toho má Německo jako země a Němci jako národ? Nic. Jen vlastní národní likvidaci.

   Smazat
  13. Oprava: A co z toho má Německo jako země a Němci jako národ?

   Smazat
  14. 17:59 s vámi bych chtěl kamarádit, nemáte ještě zatmění mozku. Někteří zdejší diskutéři mi připadají jako býci před mueltou.

   Smazat
 9. Velká škoda, že Německo nebylo rozdrceno Ruskem už během 1. světové války. Carské Rusko (pravé Rusko - tj. pravoslavná Svatá Rus) bylo tehdy na vítězné vlně a Německo postupně směřovalo k definitivní porážce v 1. světové válce. Rusko by bylo vítězem války (opět s největším podílem na porážce Německa). Bohužel západní podpora západnických a bolševických zrádců (viz Únorová a Říjnová revoluce) vykonala své.

  V případě ruského vítězství v 1. světové válce by přišlo skutečné ruské osvobození východní Evropy a Slovanů (bez nějaké komunistické okupace). A bez krutých protiněmeckých sankcí (v podobě Versailleské smlouvy, která vedla přímo k hrůzám nacismu a 2. světové války) a krutého dobývání Německa - pro Německo by naopak ruské vítězství bylo místo dobytí naopak OSVOBOZENÍM - osvobozením od velkoněmeckého šovinismu, který nakazil prakticky celý německý národ od doby "německého sjednocení". Ruský car Nikolaj II. připravoval též v případě ruského vítězství regionalizaci Německa na jednotlivé německé země - něco jako před sjednocením Německa (které bylo projektem velkoněmeckých šovinistů, kteří byli také iniciátory 1. a 2. světové války). Německo by se vrátilo do éry před sjednocením německého státu - stalo by se opět Německem Goetheho, Schillera, Kanta. Německem kultury, hudby, poezie, tradice. Německem bez šovinistického velkoněmeckého imperialismu a fašismu. Tím Německem, které nebylo hrozbou pro slovanské národy.

  Bohužel, osud tomu chtěl jinak.


  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nic se neděje náhodou ani osudem.Vše je připravováno a řízeno. Stává se,že se věci pouze nepovedou dle plánu.Války vyhráli Židé, jako vždy. Na začátku podnikali na všech stranách konfliktu, aby sklízeli lví podíl kořisti na straně vojenských vítězů. Vojákům metál, (kulky, střepiny, medaile, odznáčky, čestné řády, sanatoria pro válečné "mrzáky" a práce za pár drobných pro přeživší ve zdraví...) VÁLEČNÝM DODAVATELŮM MILIARDY... aby milostivě zaměstnali po válce "vítěze i poražené" a měli z nich všech další tučné zisky...Evropská unie je organizace založená na nacistických základech. Můžete si přečíst knihu Nacistické kořeny Bruselské EU, ke stažení zde:https://web.tresorit.com/l#ELjdDBXEX_qnUL__f2R5Mg

   Smazat
  2. EU nemá nacistické kořeny, ovšem kdyby Adolf vstal, tak by zjistil, že má v celé řadě oblastí kupodivu splněno. Zřejmě jenom náhoda.

   Smazat
  3. 16:58

   Kdyby Hitler vstal, byl by proti EU. Hitler chtěl čistou německou rasu a silné Německo. Ne zničené Německo, rozvrácené masivní nebělošskou imigrací.

   Smazat
  4. 17:23 Tak v první řadě byl jedna ruka s muslimama, viz jejich divize SS. Nevím jak to sice souvisí s čistou německou rasou, ale je to všeobecně známý historický fakt. A muslimů je v SRN habakuk.

   Smazat
  5. 17:34

   A čeho je to důkaz?
   Nijak jste nevyvrátil můj komentář výše. Tak o co jde?

   Smazat
  6. 17:36 Tak schválně, koho je v SRN víc, černochů nebo muslimů? Počet tamních černochů by zřejmě byl pod jeho rozlišovací schopnosti. Omlouvám se, pokud to opět nepochopíte, ale dělám co mohu. A nic to nemění na tom, že by měl ve většině bodů splněno i když EU nemá nacistické kořeny.


   Smazat
 10. Žádný tzv. demokratickýstátnenísuverenní.Prezidenti,premiéři jsou vydírané-poslušné loutky. TRUMP,PUTIN a někteří další neposlouchají..Svět řídilo :
  https://tadesco.cz/prislo-velke-viteztvi-tri-mocenska-centra-washington-londyn-a-vatikan-padla/
  Declass středa Trump 3tí atentát zmařen.
  https://beforeitsnews.com/v3/blogging-citizen-journalism/2019/2630552.html

  OdpovědětSmazat
 11. Forever Slav (14:26, 15:26, 17:32, 17:41, 11:37, 11:38, 14:44, 16:01, 17:23, 17:36 ....) se zas jednou našel. Setrvává v tom, jako by českým Němcům bylo ukřivděno, když oni, nikoli evropská, na západě, výhradně shodou historicky daných okolností vzniklá průmyslová civilizace vtrhala i do Českých zemí poněkud dřív, než do dalších zemí Rakousko-Uherské monarchie jako by to nad a jedině, bylo zásluhou Němců. Hraničit Čechy s Francií, Přes La Manche s Britanií, ležet Německo dál na východ, mohli si tuto zásluhu přičítat Češi. Pobývat v německém historickém prostoru kterýkoli jiný národ, zejména té početnosti co Němci, sehrál by stejnou roli.
  Neoddiskutovatelným faktem ovšem je, že Český národ spolu s Moravany a Slezany se domohl navrácení státnosti a státnost svými aktivitami umožnil i Slovákům a to, Slováky nepočítaje, výhradně a jedině na územích, která byla historickým prostorem Českého království, tedy Českého státu do času, kdy se ho válečnými prostředky zmocnil Rakouskou monarchií představovaný německý živel.
  Jestli se České (atd.) intelektuální a politické elitě za trvání rakouského císařství, především díky „českým Němcům“ nezdařilo dosáhnout narovnání tak, jako Maďarům (těm mocensky zcela pochopitelně), bylo záslužným a intelektuálně skvělým výkonem Čs. elity, že našla a prosadila východisko z válečné katastrofy „Centrálních mocností“ (Císařské Německo a Rakousko-Uhersko do času s Italským královstvím) v obnovení Českého státu, pragmaticky současně s restaurací slovenského národa. Tím byla řešena otázka vleklého poněmčování teritoria i samotných národů či národností Českého království, potažmo i maďarizace Slováků.
  Ze zcela autentických poznatků si dovolím tvrdit, že za meziválečné ČSR měli Němci v Čechách naprosto rovná práva, možnost a přístup ke státem poskytovaným službám i občanské povinnosti jako Češi. Dokonce, protože často osidlovali rozvinutější oblasti, byli zvýhodněni příležitostmi i majetkově. Ztratili ovšem postavení vládnoucího národa, i když v místech s většinou měli zcela ve svých rukou samosprávu. Za hospodářsky krachujícího Německa, tedy až do patrného hospodářsko-politického úspěchu hitlerovské Německé říše si v klidu, své jisté pohody a stále ještě výsadního postavení užívali. Když ovšem bylo očividné, že sociální výhody i životní úroveň v hitlerovské Říši, i její mocenské postavení jsou na vzestupu, jejich nacionální cítění získalo vzpruhu, navíc podpořenou propracovanou propagandou nejen hitlerovské Německé říše, ale i jejích podporovatelů. A tak se stalo, co se zákonitě stát muselo.
  A znovu tu byla obratnost a správný odhad Čs. politické a intelektuální elity a její podpory národem (teprve koncem Druhém světové obou státních národů ...), že byla ČSR obnovena ve svých původních hranicích (krom df. polokolonie „Podkarpatské Rusi“) i s tím, že potencionální problém menšinového národa, který měl schopnost stát rozvrátit, byl vyřešen, z rozhodnutí vítězných mocností, jeho odsunem do původní vlasti. Dnes ovšem takoví jako Forever Slav historickou zkušenost s poněmčováním národa (za daného mocenského uspořádání) zpochybňují a argumentují ve prospěch vývoje, který by ze zcela objektivních důvodů, vedl k témuž. Pak jsou plně srozumitelné aktivity Landsmanschavt/ů i k nim nijak nepříznivý postoj Německého státu, tedy BRD. Otázkou pak je jen to, do jaké míry je schopna reagovat politika ČR, její politický národ a do jaké míry naprostá dominance BRD v tomto prostoru by vyhovovala dalším evropským mocnostem, sousedům ČR a nakonec i světovým supermocnostem, zejména pak USA. O tom je současná politika, kde Forever Slav (nikoli zcela sám) buď trapně, nebo vědomě v čísi prospěch, plká, plká a plká.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Neoddiskutovatelným aktem je, že Rakousko-Uhersko bylo zcela legitimním nástupcem Svaté říše římské. Od obou říší jste dostali šanci stát se kulturními Evropany, kterou jste ovšem nevyužili! A tak jako se Kosovo odtrhlo od azbuckého Titova Srbska, aby skončilo v náručí ještě primitivnější Albánie, tak se Čecháčkovo odtrhnulo od demokratického Rakousko-Uherska, aby skončilo přesunem do ruských stepí! Historie lenivého, příživnického pronároda se stále dokola opakuje: etapu lžidemokracie vystřídá diktatura lapkovské lůzy, která se následně připojí k zacinkání klíči – až zase všechno nakradené prožere. A každých dvacet let plive na tu lůzu předchozí a nostalgicky vzpomíná na tu lůzu předpředchozí. Rakovinový nádor husitsko-bolševické loupeživé, rusofilské, protievropské, zamindrákované, pomlouvačné a lumpenproletářské lůzy a zhoubného, kainovsky loupeživého kolektivizmu se sama od sebe nevyléčí a vnější zásah může přijít paradoxně jedině z Ruska - přesunem tupého a kolaborantského čecháčkostánu za Ural, kam dávno patří, a osídlením kotliny Novými Rusy nebo z Ruska a Německa vypuzenými muslimy! A přitom i Švajc nám moh koukat na záda, kdyby došlo k odsunu čechomužiků do Bosny podle původního plánu Všeněmců, kteří v tom směru tlačili na jejich císařské Výsosti Franze Josefa I. a Wilhelma II.! Viz slova pana říšského kancléře Bethmanna-Hollwega: "Tato válka (rozuměj WWI.) jest vedena aby byl zničen živel slovanský v Rakousku!" Zneuznaný Prof. TGM se sice proti literárním padělkům postavil, ale politický stvořil! Ani synáček se mu moc nevyvedl. Pravda vyděsí!!!

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.