Reklama

středa 21. srpna 2019

Srpen 1969 – konec nadějí

Srpen 1969 - Brno - zastřelená Danuše Muzikářová
Vlastimil Podracký
21.8.2019   Zvědavec
Potlačením demonstrací 21. srpna 1969 skončily veškeré naděje na reformu komunistického režimu v jakékoliv, byť omezené formě. Toto potlačení jen demonstrovalo obrovský tlak Sovětů, kteří se nesmířili s žádným kompromisem a požadovali absolutní korektnost ke svým požadavkům.


Varující příběh politické korektnosti – cesta do temnot

Po březnových hokejových událostech se Sověti velice zlobili především na Dubčeka, že něco takového dovolí a dávali mu za vinu, že dosud se situace nenormalizovala, tedy, že poťouchle a švejkovsky se Sověti ostouzí. Na jedné straně tu byl příklad studentů Zajíce a Palacha, kteří chtěli národ burcovat, aby se nevzdával své svobody, na druhé tlak, aby se této svobody nevyužívalo k ostouzení SSSR. Neřešitelný protismyslný požadavek. Rozporný stav se musel nějak řešit. Jak? Buď bude SSSR tolerantní k podobným projevům a čekat až vyšumí, nebo je prostě nedovolí a mocensky zadusí. Sověti zůstali i v tomto případě věrni své tradici – zadusit.

Neznali jinou metodu? Pokud dosáhli toho, že tu umístili armádu a základny, stačilo přece dosáhnout nějaké normalizace na úrovni konsenzu, abychom se cítili alespoň uspokojivě komfortně. Proč nebyli mírnější, tolerantnější? Jejich chování, zvláště v r. 1969, i když jejich vůli vykonávali československé loutky, odcizilo český a ruský národ na celou epochu. Věc se nedala nikdy nijak vysvětlit, nelze ji pochopit ani dnes jinak než jako nesmyslnou aroganci moci. Pokud se vede diskuse o chování Sovětů, lze pochopit v krajním případě i jejich zásah v r. 1968 (nějaké vojenské strategické důvody), ale nelze pochopit jednání v r. 1969.
Nadšená demonstrace po porážce sovětské hokejové sborné 28.3.1969
- spontánní oslava vítězství nad okupanty.

Dubnové plénum ÚV mělo situaci vyřešit. Všichni ve straně, kteří znali celé pozadí, si uvědomovali, že Dubčeka je potřeba vyměnit, situace potřebuje pevnou ruku. Dubček ji nezajistí, je to prostě člověk, který je příliš „lidový“, nedovede jít proti vůli národa, nedovede lidem ani říct, že toto se nesmí. Pro Husáka bylo 156 hlasů z 182. Proti hlasovali fundamentalisté a prosovětští zatvrzelci. Většina reformistů hlasovala pro Husáka. Bylo potřeba zvolit člověka, který dokáže se Sověty lépe jednat a se kterým také Sověti jednat budou. Ale Husák zklamal ty, kteří si mysleli, že dokáže Sověty nějak usmlouvat. Naopak. Začal stále více ustupovat. Už v květnu byl vyloučen ze strany Kriegl (člověk, který odmítl v Moskvě podepsat protokoly o pobytu sovětských vojsk).

Podle Macháčka (viz 1): „Husák po svém nástupu do čela KSČ působil velmi suverénně a zbraní mu nebyla ani represe, nýbrž vzrůstající strach, apatie a mluvené slovo, které používal jako účelový a taktický prostředek politického zápasu. ..... Navíc pardonoval osoby za předpokladu jejich konformismu a pokání za předchozí „pomýlenost“ za což byl ovšem nejednou kritizován zásadovými straníky... Na druhé straně byl nekompromisní: „Před žádnými nepřátelskými silami, před antisocialistickými silami, před pravičáckými elementy ustupovat nebudeme, Hodili rukavici k zápasu naposledy v březnu, zdvihneme tuto rukavici a povedeme stranu do politického zápasu s těmito silami...““ Husák předstíral nějaký zápas. Zápasit nebylo s kým. Sověti jasně určili, jak to bude. Šlo o to jen s nimi smlouvat.

(viz 1): „Husák se snažil demonstrovat před Moskvou, že má situaci pevně v rukou a vyzýval k ostražitosti a nekompromisnímu potlačení případných nepokojů. „Divoký západ si z našeho státu dělat nebudeme“ veřejně se vyslovil před výročím 21. srpna s tím, že „v těchto dnech se bude prověřovat každý sám a jaký posudek si napíše, takový bude číst“. Přítomna byla totiž obava, že jinak si Sověti zajistí pořádek sami a on za nezvládnutí situace skončí v politice. V této souvislosti se také diskreditoval Dubček, jenž pod tlakem Husáka a Svobody z titulu předsedy Federálního shromáždění odsouhlasil opatření umožňující perzekuci demonstrujících, kteří nejednou provolávali jeho jméno. Nakonec bylo policejně zadrženo více než 2 400 účastníků protestů, z nichž 80% tvořili osoby mladší 25 let. Celkovou bilanci doplňovalo množství raněných, včetně pěti obětí na životech.“ Zásah byl tedy velmi brutální.

Následně nastalo korektní „přehodnocení“ (viz 1): „ .... k přehodnocení, včetně zrušení negativního prohlášení předsednictva ÚV KSČ z 21. srpna 1968 (odmítnutí vstupu vojsk), došlo na naléhání sovětské strany v září 1969 a následně se stále více ustupovalo. Vpád cizích vojsk již veřejně nebyl pro Husáka tragickým nedorozuměním, ale nutnou internacionální pomocí proti kontrarevoluci, za kterou ještě „bratrským stranám“ v čele se Sovětským svazem děkoval“. „Tragické nedorozumění“ to bylo ještě rok předtím, ale v této době už to byla „bratrská pomoc“. Jak se vše změnilo! Ptáček zpěváček v kleci korektně zpívá.

Uvažme ovšem události jednu po druhé: Husák předem mluví o nepokojích, které přijdou. Jak věděl, že přijdou? Samozřejmě, že nějaké nepokoje se daly čekat, ale jak věděl, že budou mít význam? Měl informace od StB? Kolik z toho manipulovala StB a kolik z toho bylo spontánní? Nebo snad přímo KGB? Na jedné straně bylo jistě velmi potřebné demonstrace provést a vyjádřit se proti vpádu vojsk, na druhé to sovětská strana potřebovala, protože chtěla dokázat, že tady byla kontrarevoluce. Konečně chtěla mít nepřítele, do kterého by mohla střílet a prohlásit jej za „kontrarevoluci“. Ale Husák je předešel, střílet přikázal sám. Co tím zachraňoval? Větší masakry?

Agitace v jednotkách Československé lidové armády, které měly zasahovat proti demonstrantům v srpnu 1969.

Demonstrovat šly převážně „děti“. Jak se toho dosáhlo, kdo to organizoval? Víme, že dnes se musí demonstrace organizovat. Organizace v totalitním režimu? Dodnes nemám představu, jak se to organizovalo mezi mladými lidmi do 25 let. My jsme tenkrát něco tušili, ale v přátelských kroužcích jsme se ujišťovali, že taková demonstrace jen režimu napomůže, nežijeme přece ve svobodném světě, kde mají demonstrace jiný význam. Také se to stalo. Demonstrace byly zneužity k upevnění režimu. Ale o jejich průběhu a organizaci jsem nikde neviděl podrobný rozbor. Tají se to snad ještě dnes? Určitě ovšem jejich podstatná část byla spontánní.

Čelo demonstrace proti okupaci Československa tvořili i v Brně mladí lidé.

Nakonec tu máme Husákovo „přehodnocení“. Husák tyto demonstrace potřeboval. Konečně mohl přehodnotit svoje prohlášení z minulého roku. Konečně i on byl pomýlený a tímto se vlastně kál. Kontrarevoluce tu byla, konečně se projevila, ale on nad ní zvítězil. Sověti byli prozíraví a přišli včas, aby nás zachránili před kontrarevolucí. Všecko to, sice velmi trapně, se dalo vysvětlit, hlavně asi v Sovětském svazu samotném.

Potom nastal režim, který nazýváme normalizací. Musíme si uvědomit podstatu celého paradigmatu, systémovou situaci totalitního režimu. Vše je v rukou vládnoucí kliky, tedy předsednictva Ústředního výboru strany. Není žádná jiná alternativní moc a tlak vykonávají jen příkazy z Moskvy. Nikdo jiný. Hokejové události, když lidé oslavovali vítězství československé reprezentace nad SSSR v hokejovém zápase příliš okatě a dokonce ještě i sdělovací prostředky o tom referovaly s neskrývanou radostí, bylo dáváno za vinu Dubčekovi. Jakoby Dubček mohl za smýšlení lidu. Jakoby on je mohl změnit. Naposledy ještě Dubček mluvil dosti otevřeně a nekritizoval jednání lidí, gratuloval československé reprezentaci k vítězství. To bylo naposledy. Naposledy a navždy. Od dubna byl konec. Dubček dostal poslední výstrahu. Od dubna byl už jen předsedou Národního shromáždění, což byla v totalitě naprosto zanedbatelná funkce, a už šlapal v linii. Nechal odhlasovat v Národním shromáždění řadu opatření proti svobodě slova i jednotlivce. Postupně byl odstaven i on a strávil 20 let v domácím vězení. Na každého odpůrce došlo. I na ty drobné straníky, kteří se zúčastnili „obrodného procesu“.

Je to varující proces směřující do temnot, jehož metodou je politická korektnost podle mocenského zadání. Podle normálního uvažovaní, které asi zaujme většina současníků, to tak být nemuselo (viz 2), nezískal tím nikdo nic (proč nepřijali Štrougalovu verzi?). Jen jsme 20 let prožili v režimu, který byl už předem zcela jasně neschopný a historicky odepsaný, ruský (ne ruský, ale sovětský - pozn.redakce) stát se diskreditoval v celém světě, český a ruský národ se rozeštvaly na celou epochu. Buď to bylo neuvěřitelně hloupé, nebo neuvěřitelně účelové.

Tuhost režimu dokazuje další příhoda (viz 1): „Na jaře 1972 bylo zastaveno vydávání Svobodových pamětí: Cestami života, které straničtí ideologové a sovětská ambasáda hodnotili jako protistranické a zneužitelné nepřátelskou propagandou, jelikož se jim dostalo chvály v západních i exilových médiích.“ Tak si představme, že ani prezident se nemohl svobodně vyjadřovat (náš současný prezident má k dispozici alespoň soukromou televizi).


Poučení z krizového vývoje


V prosinci r. 1969 potom vyšla brožurka Poučení z krizového vývoje. Tam už jsou jen floskule a soustava propagandy a lží. Tam už byli obviněni všichni, kdo nějak „selhali“ v komunistickém fundamentu. Už se čekalo jen na prověrky a vyhazovy ze strany. Dalo se jen nějak „stáhnout“ do minisvěta. Všichni věděli, že režim je na hony vzdálen lidské přirozenosti, věděli to i komunisté, věděli, že jeho ideologickou vizi nelze uskutečnit, nebylo za co bojovat, bylo možné pouze přežívat a čekat na konec. Za této situace téměř absolutní nesmyslnosti, nepravdivosti a nereálnosti vykrystalizovali se tito ideologičtí obhájci komunistického režimu:

1/ Nemyslící ideologičtí roboti bez svědomí a humanity, v podstatě mentální zločinci.

2/ Tvořitelé nepřítele, kteří žili ve svém omezeném světě a bojovali proti západním imperialistům a domácím protisocialistickým živlům. Tito, pokud to mysleli vážně, se obvykle zhroutili poznáním reality západní Evropy. Někteří svůj blud nechtěli opustit a fantazírovali.

3/ Zachraňovatelé, kteří pokud mohli něco říci, vyjádřili, že jinak to nejde a že oni prostě jen zachraňují, aby to nebylo horší. Mezi ně patřil asi i Husák.

Vzepětí lidové vůle a využití chvilkové svobody v r. 1968 bylo přirozeným procesem, v žádném případě to nebyl „krizový vývoj“, byl to vývoj ke svobodě a demokracii, tedy k tomu, co reprezentuje pokrok. Naopak navracení totality byla devoluce do středověkého temna. Krizový vývoj je vždy omezování svobody, nikoliv naopak. A poučení z tohoto vývoje platí obecně, platí s jinými kulisami také pro současný krizový vývoj.

První dvě skupiny ideologů (ovšem jiných ideologií) existují i dnes, první jsou aktivisté nebojící se násilí a dokonce tvrdící, že diktát je nutný k dosažení cíle - obvykle evropského univerzalismu, multikulturalismu, gendrismu. Druzí vytváří a nadsazují existenci nepřátel prezentovaných jako nacionalisty, komunisty, xenofoby (jak podobné s „kontrarevolucí“!). S postupující totalitou vzniká i třetí skupina, která vytváří z některých sdělovacích prostředků jakési Rudé právo, kde mezi řádky občas propustí pravdivou informaci nebo nechají promluvit nekonformní osobu, prostě něco jakoby „zachraňují“, vytváří zdání svobody a plurality nějakým ústupkem.

Postupující totalita má svoje zákonitosti, a v rámci lidské přirozenosti se lidé chovají vždy velmi obdobně. Daleko větším poučením než r. 1968 je pro nás dnes r. 1969, protože připomíná svým korektním ustupováním dnešek, kdy se korektnost opakuje třeba mnohem pomaleji a s jinou ideologickou náplní.


Literatura:
1/ Michal Macháček – Gustáv Husák – Vyšehrad 2017
2/ Lubomír Štrougal – Paměti a úvahy – Epocha 2009

94 komentářů :

 1. Akorát že pár grázlů a mocichtivých darebáků si tyto události dnes vzali za štít svých mocensko-politických záměrů a choutek. Hanba jim za zneužití těch, co odmítali konec demokracie!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Buržoazní sebranka, zlodějští bankéři a podobná lepší společnost se snaží dnes lživě předstírat jak jim leží na srdci rozvoj socializmu anebo to byl pokus o první barevný puč v režii CIA ?? Dubček jako hlavní protagonista roku 68 se vybarvil v roce 89, kdy se projevil jako zastánce tohoto zlodějského a protilidového režimu !! Spolu s ním se zmocnili moci bývalí členové KSČ s cílem si nakrást ze státního majetku co to dá !!

   Smazat
  2. .. a čo tak , ale úplne iný pohľad, z úplne iného uhla, ale po skúsenostiach s touto "demokraciou"?!?
   Ja, ktorý som ako študák zažil vstup "spriatelených" armád, si dovoľujem mať vlastný názor, overený časom, a pýtam sa: .. čo ak nás tie ruské tanky, na 40 rokov Oslobodili"?! od pripravovaného šúčasného bordelu zvaného demokracia???.
   Teda, aspoň na dve generácie.
   Som človák(ekonom) na penzii, ktorý "vďaka" Klausovmu podvodu s konvertibilitou koruny voči vtedy západnej mene (si pamätajú moji vrstovníci), sme sa naše fabriky, stali ľahko vykupiteľnými západnými špekulantmi, pod "mantrou" potreby západného investora.
   A koruna??
   Dnešné uro má rovnakú kúpnu silu ako vtedajšia koruna. Tiež si pamätajú všetci penzisti!!!
   2.
   POvedal mi jeden ujo:.. teda nikdy som si nemyslel, že raz prehodnotím túto "historiu 8/68".
   3.
   Demo-kracia vznikla v Grécku a Starom Ríme.
   ALE!!! vážení, to predsa boli dve otrokárske spoločnosti, kde sa demokracia pestovala, ako hobby v majetnej vrstve.
   4.
   Mimochodom, nádherný výrok emeritného pápeža Benedikta 17.: .. Pravda nemôže vzniknúť hlasovaním!!!!!
   Tak, o čom ... tak.. o hovne, aby som citoval Wericha.

   Smazat
  3. .. a čo tak , ale úplne iný pohľad, z úplne iného uhla, ale po skúsenostiach s touto "demokraciou"?!?
   Ja, ktorý som ako študák zažil vstup "spriatelených" armád, si dovoľujem mať vlastný názor, overený časom, a pýtam sa: .. čo ak nás tie ruské tanky, na 40 rokov Oslobodili"?! od pripravovaného šúčasného bordelu zvaného demokracia???.
   Teda, aspoň na dve generácie.
   Som človák(ekonom) na penzii, ktorý "vďaka" Klausovmu podvodu s konvertibilitou koruny voči vtedy západnej mene (si pamätajú moji vrstovníci), sme sa naše fabriky, stali ľahko vykupiteľnými západnými špekulantmi, pod "mantrou" potreby západného investora.
   A koruna??
   Dnešné uro má rovnakú kúpnu silu ako vtedajšia koruna. Tiež si pamätajú všetci penzisti!!!
   2.
   POvedal mi jeden ujo:.. teda nikdy som si nemyslel, že raz prehodnotím túto "historiu 8/68".
   3.
   Demo-kracia vznikla v Grécku a Starom Ríme.
   ALE!!! vážení, to predsa boli dve otrokárske spoločnosti, kde sa demokracia pestovala, ako hobby v majetnej vrstve.
   4.
   Mimochodom, nádherný výrok emeritného pápeža Benedikta 17.: .. Pravda nemôže vzniknúť hlasovaním!!!!!
   Tak, o čom ... tak.. o hovne, aby som citoval Wericha.

   Smazat
 2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je velice zajímavé, že taková mnichovská zrada kdy nás naši slavní spojenci hodili Hitlerovi do chřtánu a následná okupace Německem, za což jim zdárně lezeme do pozadí, takovou podporu a publicitu nemají. Čím to asi bude? Lidi by neměli být hloupí a nefungovat na první našlápnutí, berme si příklad z našeho presidenta. Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
  2. 20;27
   V Mnichově nás ZRADILI DEMOKRATI vy jeden nechápavý člověče,to se nepočítá!!!!☺

   Smazat
  3. 20:32 To můžeš vzpomenout na atentát v Sarajevu, anebo na Bílou horu. V Mnichově nebyl ani jeden komunista

   Smazat
  4. Blb sezral burito na stojaka s holotou u maringotky s fazolema bez masa za 50c a posilneny na cely den bude zde opet po tech fazolich poprdavat cely den
   Venco maz ho hned at se nerozjede

   Smazat
  5. Mas pravdu, i ja utekl, do USA, stacilo ale 6 let tam, abych rikal ZLATI KOMUNISTE. Nemel jsem je rad vic nez Ty, ale ted, kdyz se objektivne na to divam, ve vsem byli komuniste lepsi nez soucasny rezim, ktery lidi zotrocuje, treba 21% DPH, zdravotni poplatky, denni zvysovani cen, exekuce, atd. Vsichni lidi, i ja, co utekl, jsme se meli dobre. VSICHNI, ted jen par. A CSSR byla mnohem svobodnejsi nez CZ. A lidi meli mnohem vice prav a zpusobu, jak hajit sva prava, nez ted. A mnohem, mnohem mene lidi prislo nasilne o zivot, demokracie zabije vice lidi rocne nez komunise za 40 let. Jaky pokrok udelali komuniste s Cinou, jaky propad demokrate s CZ.Mohli jsme byt lepsi nez Cina! A Cina je nejlepsi.

   Smazat
  6. 21:30
   to má čosi do seba. Zločinnosť na západe je brutálna masoví vrahovia šialení strelci vraždiace tajné služby mnohé zjavné vraždy prekvalifikované násilne za zasamovraždenia. Politické vraždy zločinnosť drogy, bezdomovectvo, plánovane navážanie utečencov situáciu brutálne zhoršuje. Šírenie nenávisti až za hrob. To všetko tu nebolo v takej hustote a konglomerácii ako dnes. Doba je stále brutálnejšia a na ulici už prestáva byť bespečne. Demokracia zabije viac ľudí ročne ako komunizmus za desiatky rokov. Toto je neúprostný fakt. Za komunistov nezomierali na uliciach bezdomovci, stále sa zvyšuje počet samovrážd. ľudia sú uhnaní nešťastní a vyčerpaní i prechorení často prácou v dvoch robotách. Aj keby sme neboli lepší ako Čína, život bol kludnejší a pohodovejší.

   Smazat
 3. Ano, ty leta jsem prozil a poznal na vlastni kuzi.Proto mam moznost porovnani vim jak vse zacinalo.a i koncilo ....tzv. Nornalizace, fanatismus a bezbreha hloupost, karierismus.
  Mam pocit jako by se dnesni doba opet ohybala stenym smerem.......vim jak to zacina a jak to muze i zkoncit......

  OdpovědětSmazat
 4. Dnes je to horší, plíživé, zákeřné!Zneužití dětí a zničení morálky, rozvrat hospodářství, štvaní mladých proti rodičům atd.Zotročení a nakonec sebevražda v multikulti chalifátu!

  OdpovědětSmazat
 5. Jestli nebyl spíš rok 89 koncem nadějí a rozkradením všeho.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bohužel jsme se v r. 89 nechali nachytat na líbivé kecy.

   Leo

   Smazat
  2. Presne neuvedomovali sme si čo to všetko obnáša tá "sloboda" zo západu. Netušili sme že slobodu majú len tí čo majú dostatok finančných prostriedkou.

   Smazat
 6. Intervence vojsk VS nás na 20 let zachránila před reinkarnací zlodějsko kapitalismu, rozjradení naší země a vytvoření ubohého protektorátu kryptofašistické EU=IV. Reichu. Souhlasu netřeba.

  OdpovědětSmazat
 7. Byla to okupace! Co chtěli komunisti kapitalizmus a pozdeji NATO?
  Takový klín si nemohl východní blok dovolit už jen z obranného hlediska. Vždy mě štvalo jak naši demokraté vydali republiku Hitlerovi a později ZSSR. Dnes to mám na háku,západ by nám stejně nepomohl. Jalta byla podepsána.Komunisté rozjeli revoluci a potom ji udusila stejná parta soudruhu.Pokud čt chce podporovat a donekonečna vysílat pražské komunisté jaro ,tak můžete podporovat soudruhy dál

  OdpovědětSmazat
 8. Ten, kdo v té době žil a situaci vnímal, ví ...
  Autor článku by však mohl někdy příště dopovědět, jakým nadějím učinily události ze srpna 69 ten konec, viz titulek článku.
  Aby tak čtenář (vyznačující se malou mírou své představivosti) věděl jak jen možno konkrétně, oč u nás šlo a o co tedy i přišel ...
  Pokud paní doc. Švihlíková klasifikuje naše dnešní polit.-ekonom. postavení jako postavení kolonie, pak se patrně jen o nějakých 40 let opozdilo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. 22:07

   Pokud jste spokojen s tím, co bylo s naší zemí provedeno po roce 1989, pak jste vlastizrádce vy sám.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. 22:33

   Co se vám nepodařilo pochopit na prostém sdělení v mém předešlém komentáři?
   Máte-li chuť a odvahu polemizovat, pusťte se do toho.

   Smazat
  5. v koloniich se nikdy nerozhoduje nebo si snad někdo mysli že soudruzi amici o takovem přesunu neměli dohodu s rusakem když okupace byla jen a jen qvuli šaradě komunistickych mistodržicich spojena s vyměnou na ministerstvu propagandy a valky nakonec trpiciho a ujeteho dupčeka posrali dělat pazourama čehož se bal nejvic ručičky nikdy nemaje dnes se z toho děla velka slava jakobychom se vymanili tenkrat z nějakeho otroctvi když vydobytky rozdělovalo slavne ervehape řizene rusaky jako mala domu bez placeni daloby se řici jen pani okupanti se vyměnili

   Smazat
  6. Nadávající a podsouvající hlupák byl 2x smazán. On nediskutuje,jen šíří nenávist a hloupost.

   Smazat
  7. DVORAKU - NEJVETSI HLUPAK jsi zde ty ! A proto nemas pravo mazat nikoho !
   Nejenze jsi sebedulezity trapaslik !
   Ty jsi prodejny trpaslik !

   Smazat
  8. 16:18
   DRŽ HUBU TY POSRANINO RETARDOVANÁ!!!!!

   Smazat
 9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jasně že se ten loser nechytil. USA totiž nejsou místo pro nefachčenka co nic neumí a jsou líní jak vši. Takovým tam pšenka věru nekvete.

   Smazat
  2. 22.10 a hovnocuc je take v KKK a ma Winchestrovku jsi zapomnel dodat pablbe

   Smazat
  3. ale dluzis za ty letenky i kdyz jezdis na stojaka a nebo v kufru stejne se to musi platit ,ted jsi jiz na seznamu a nikdo te do era nevezme ,musis si letet svym co mas od te vlady v JAR ktere ti osobne dal Botta

   Smazat
  4. Už se přestaň vytahovat dědulo...nám je to fuk. Já chtěla vidět tu americkou svobodu taky. Bohužel mě tam nepustili právě kvůli takovým jako jste vy, co pracují na černo..Já tam chtěla jen na 14 dní na dovolenou ..To potupné jednání na USA ambasádě kvůli vízu nezapomenu dodnes..Tohle jsem nezažila nikdy nikde ..Zlatá Evropa..

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  8. Oslovuji toho co dostává rentu v USA zuby si pak jezdí opravovat domů, jako spousta mých známých co tam žije..asi tak chleba je všude o dvou kůrkách

   Smazat
  9. 8:11, také jsem o tom slyšel. Myslel jsem si, že to nebude rozšířená praxe. Schopní emigranti jsou jak vidno všehoschopní a nic jim není blbé. Jen lulu tady nesmí. Asi něco nepěkného spáchal a mohli by ho zadržet.

   Smazat
 10. Dnes po 51 letech už víme, že 68 rok byl jen jednou z těch květných revolucí, jak jsme viděli v Libyi, v Egyptě, v Iráku, v Sýrii a pod. v dalších státech. Stále ten stejný rukopis.To že tu někdo chtěl budovat demokratický socializmus je jen pohádka pro nevzdělané.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vidím, že tu dnes probíhá soutěž "O největšího vlastizrádce". Ale ještě musíš přidat. Konkurence je velká.

   Smazat
  2. 22:07 Přesně tak souhlas jedno a to samé dokola.

   Smazat
  3. 22:16

   Pokud skutečně nějaká taková soutěž probíhá, tak vy strach mít nemusíte, vaše prvenství je neohrozitelné.

   Smazat
  4. Ááá, "demokraté" chtějí trestat za názor. Pěkné, moc pěkné"

   Smazat
  5. Dnes se k 68mému vyjadřují občané, kteří tenkrát nebyli na světě. Faktem je, že naší "třetí cestu", jsme neokusili. Nebylo kdy, tanky tady byly dřív. Možná si ji každý představoval jinak, ale základem měl být sice kapitalismus (švédský) se silným sociálním zázemím. Akcie firem měli dostat do ruk zaměstnanci a vůbec se to nepodobalo privatizaci 90 let. Tak nadávat na původní záměr mohou jen neználkové. Následnou normalizaci, je opravdu na místě prohlásit za odpornou. Souhlasím, desiluze, ztráta hrdosti, ponížení, strach o existenci, ale přežili jsme to, zrovna tak jako naši předci, po Bílé hoře, po Mnichovu. Konečně máme svobodu, ale opět je nějak ušpiněná, tanky tady sice nejsou, tak proč? Nesvádějme všechno na Brusel, to svinstvo si tu děláme sami. Dílem z blbosti, dílem z nenažratnosti. Dokud se sami nezměníme, tak marně hledáme izmy, ať vpravo, či vlevo.

   Smazat
 11. pražští komedianti,charta77, 2000slov, a podobné sračky bohatě dotované z usácké ambasády byli hlavní příčinou zásahu skutečných přátelů před vznikem barevné revoluce která se těm amihajzlům málem podařila a tak byl dalších 20let v Česku klid a pohoda až se to těm kurvám nakonec podařilo a každý dnes vidí co tady je za bordel praha je město LGBT republika rozkradena

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Je videt, ze jste v té době nežil. Jinak byste podobnou hloupost nemohl napsat.

   Copak touha po svobodě a demokracii je vyráběna v centrálžáci CIA nebo BND?

   MY sami si můžeme za to, že jsme si namisto demokracie nechali v letech 1989_1990 vynutit kapitalizmus.

   Smazat
  3. A čo si myslíš kde sa vyrába touha po svodě a demokratizmu, hehe... A čo to má byť ta touha po svobodě a demokratizmu? Púhé PROPagandistické floskule, ktorými Vás už zahrnovali boľševici pred víťazným februárom1948, aby Vás zas takto ohlupovali v 1969 roku a zas v roku 1989. A hlúpe vusitské stádo sa ako kŕdeľ husí znova a znova necháva nahnať svojimi "osloboditeľmi" do rúk tých čo ich poriadne ošklbú, tak že chodia po Európe s holými zadkami. A to len za pár ľúbostných fráz o túžbe po slobode a demokratizmu. Mp Ukrofil.

   Smazat
 12. Souhlasím s tím, že události v r. 1968 zachránily lidem 20 let klidného života, tedy pokud nešlo o přisluhovače západu, zlodějíčky apod. Už v té době byla připravená likvidace ekonomiky, např. plíživou zákeřnou teorií elit nebo rad pracujících v tezích O. Šika. Kdo by se dostal do rad pracujících bylo předem jasno a jak by" hájili" neprivilegované občany, o tom není potřeba pochybovat. Prostě skrytá sabotáž pod taktikou" golden westu". Mně tady vojáci VS nevadili a pokud je někdo neohrožoval, nemohl mít problémy. Zase řvou jen ti, kteří už tehdy měli slíbená korýtka, pochopitelně děti si tátové zpracovali v duchu křivdy rodině a nedivme se, že kdo nerad myslí, tak ten pokřik dnešních "demokratů" žere. Jestli dnes někdo komplikuje život v tomto státě, tak to je generace "ukřivděných" z r. 68 a jejich potomci. Co se tady vybudovalo po převtatu v r. 1989? Žije se z toho,co vybudovala, dnes opovrhovaná, generace důchodců. A i to už je v podstatě rozkradeno přisluhovači západu. A pokud jde o tu trapnou SMS od O2, tak přecházím k jinému operátorovi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vidím, že tu dnes probíhá soutěž "O největšího vlastizrádce". Ale ještě musíš přidat. Konkurence je velká.

   Smazat
  2. 22:35

   Komentář 22:18 obsahuje informace a myšlenky, váš komentář jen zoufalé štěky. Čím to může být? Že byste byl vy, perspektivní dítě zdejšího zkolonizovaného režimu, hloupější než ty opovrhované "staré struktury"? Tomu nemohu uvěřit.

   Smazat
  3. vlastně to byl jakoby souboj komunistu pomylenych a nepomylenych kteři po veškrnově převratu plynule přešli do všech stran i do ustavu ktery udajně bojuje proti totalitě kde se upravuji dějiny podle novych pravidel tak je mi zahadou kdoby co chtěl měnit a volby zasadně ignoruji užjen kvuli přehrabavani se stejnych bolševiku ve všech genose partai na ukazečku pomylenych nepomylenych třeba milouš vovar venca veškrna pičinsky vyoralek štěk a spousta dalšich a milon meně znamych

   Smazat
  4. vkažde koloni se musi čas odčasu demonstrovat sila aby obyvatelstvo nezapominalo kdo tady kraluje dnes už stači jen rekomando z hlavniho vudcova stanu v z brusele a všichni musi stat v haptaku cum befel jinak hrozi majdan za majdanem

   Smazat
 13. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tou tančírnou máš na mysli ty spolky těch zoufalců, které nikdo nechce a ty nejpůvabnější ženy ty staré, vyjeté hajtry?

   Smazat
 14. Mně by ty pravičácké orgie co se tady dějí už skoro každý den
  ani tak nevadily, kdyby se i takovou vehemenci nevzpomínalo
  na německou okupaci, vládu buržoasie první republiky s jejími
  exesy jako střílení do stávkujících a demonstrantů.
  Ano, paměť mnoha nás starých je vetší jak vaše, dnešních
  potrhlých mládenců, kteří o skutečné historii neví nic.

  OdpovědětSmazat
 15. Podle mého soudu sem vojska VS vstoupila proto, že absolutní neschopnost a obojetnost vůdců ČSSR zejména paK Dubčeka vyvolala ve spojencích nejistotu ohledně západních hranic VS, neboť něco jiného říkali lidem, něco jiného spojencům a ještě něco jiného dělali.

  ve srovnání s tím, co v tutéž dobu na téže zeměkouli Američané prováděli světu a taky třeba Francouzi, je celý slavný vstup vojsk jen nevýznamnou epizodou z hlediska světa, ale velmi významnou z hlediska levicového hnutí, které ochromil na desetiletí a možná i navždy,


  jako by zločin od Amíků byl očekáván, ale od Sovětů překvapil. jen pro udržení levice bezzubé je stále tato nevýznamná historka připomínána tak houževnatě a velkolepě.

  pokud vím, třeba Alžířané tak hlučně nevzpomínají francouzských zločinů ani Vietnamci těch amerických.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak tak ani My Lai sa tak nepripomína to bol vtedy maličký prešlap v rámci demoratického boja proti komančom.
   A komančovia tak ako na divokom západe nikdy pre nich neboli ľudia, ale len rasa podludí vhodná na likvidáciu preto že propagovala spoločné vlastníctvo tak ako sa to dialo v obciach prvých kresťanov, kde bol majetok spoločný. Takto existovali prví Ježišovi nasledovníci v takýchto sociálnych komunitách, kde sa všetko rozdelovalo rovnakým dielom.

   Smazat
 16. Ono to vypadá asi tak, že zdravej rozum mají asi už jen důchodci, kteří něco pamatují a nenechaj si věšet bulíky na nos. Ovšem ne všichni, taková Moučková to už je něco podobného jako kníže spáč, ona za to ale nemůže protože za svou odvahu dost zaplatila, kdežto kníže si pěkně nahrabal. Jinak jsem dneska zapnul Dvořákovic lžitelevizi asi na 10 minut a úplně mi to stačilo. Jako generálka na 17. listopadu asi dobrý, jedinej problém bych viděl jenom v tom, že do listopadu je ještě dost dlouho a kdoví, co nás ještě do té doby potká. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 17. Srpen 1969 - konec nadějí na ovládnutí Československa světovým kapitálem, tak jako tomu bylo mezi světovými válkami a celá staletí předtím. Ale jak se říká, trpělivost růže přináší.

  OdpovědětSmazat
 18. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 19. Nikdy bych nevěřil, že po 30 letech od revoluce rudí hnusáci a vlastizrádci opět začnou vylézat z děr a drze psát na diskusích vlastizrádné a totalitu oslavující a obdivující cancy, že začnou obhajovat vraždění našich spoluobčanů cizáckými okupačními vojsky pozvanými našimi rudými vlastizrádci.
  Tenhleten rudý, bolševický, vlastizrádný odpad evidentně lituje toho, že okupační vojska nepostřílela lidi toužící po svobodě i v roce 1989.
  Zatím tahle lůza píše své slinty jen anonymně na netu. Byl bych velmi zvědav zda by se odvážili vystoupit se svým hnojem i veřejně s transparenty obhajujícími sovětskou invazi a ukázat národu své ksichty.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 2:57

   Mohlo mě napadnout, že vnitrostranický komunistický puč v roce 1989, jenž nejhorší partajníky a prominenty vytáhnul nahoru a překoval v antikomunisty a majitele bohatství státu, je teprve začátek. Že dojde k totálnímu vykradení země, jejímu zadlužení u západních lichvářů, k odzbrojení, naprosté ztrátě suverenity a rychlé přeměně v kolonii, prodávající obyvatelstvo jako lidské zdroje západnímu kapitálu, podobně jako afričtí náčelníci prodávali lidi otrokářům.
   Že antikomunismus bude od poklidné změny postupně narůstat úměrně tomu, jak odchází lidé mající vlastní zkušenosti a vyrůstají nové generace, zpracované propagandou. Dnes už jsou sepsány zákony umožňující perzekuovat lidi za sdělování pravdy o minulosti. Počítám tak za dalších 30 let už to bude ten nejzločinnější systém v historii lidstva a kdo při jeho zmínce nebude povinně klít, šermovat pěstmi a propadat záchvatům nenávisti, bude odeslán na převýchovu do nějaké ústavu po vzoru tajných mučíren našich amerických přátel. Tedy pokud se současným vládcům světa nepodaří zavléct svět do nějaké apokalypsy, která přebije vše dosud myslitelné.

   P.S. Byl bych velmi zvědav na necenzurovaný životopis všech dnešních nejzavilejších antikomunistů a rodin, z nichž pochází. Udatných a spravedlivých bojovníků, kteří bojují zásadně až když se to smí a je to vládnoucí mocí požehnáno. Kteří vždy vědí, z které strany je chléb právě namazán, před kým se mají plazit a komu hrozit pěstí.

   Smazat
  2. ale Němce tady snad nikdo nehájí

   Smazat
  3. 2:57 výboený príspevok
   Ide o takzvaných prevracačov kabátov. A tí tomu bordelu vždy velia

   Smazat
  4. Výborný příspěvek 7:23. Je to hnus, ale je to přesně tak.

   Smazat
 20. 2:57 - Pane ! Napsal jste VYBORNY a VYSTIZNY prispevek !

  OdpovědětSmazat
 21. Pokusím se být nestranný. Reformovat komunismus? Nelze. Povolit alespoň omezené vlastnictví výrobních prostředků? Nelze. Uvolnit hranice. Nelze.
  A nyní uvedu alespoň některé důvody. Pokud by povolili alespoň omezené vlastnictví výrobních prostředků došlo by nejméně ke dvěma věcem. Lidi, jak byli naučení si přikrádat, by začali krást tuplovaně. Ve Slušovicích to Čuba zavedl a podle neověřených informací lidi, kteří měli v nějakém ekonomickém pronájmu stroje, nakupovali naftu a náhradní díly, kterou pro ně nakradli ve státním sektoru. Logicky by se potom musela většina státních firem položit, protože by jim narostly provozní náklady.
  Uvolnit hranice? Ale potom by se muselo zavést placené školství. Vystudování třeba doktorů stojí nemalé peníze. Po uvolnění hranic by došlo obrovskému vysávání mozků, kdy u nás bezplatně vystudovaní odborníci by odcházeli za lepším do ciziny. A u nás by scházeli, tak že by museli studovat další a další, za ještě větší peníze.
  Rok 1968, resp. invazi vojsk Varšavské smlouvy, vnímám jako dozvuky II. sv. války. Jakkoliv se samotnou invazí nesouhlasím, sami jsme si o ní řekli. Možná, že kdyby tehdejší "reformátoři" stáli nohama na zemi, tak by k ní nedošlo. Ale už tenkrát začali největší horlivci křičet o návratu do Evropy. Sověti by nás možná nechali podobně jako Rakušany, kdyby měli záruky naší neutrality. Jenomže naše výkřiky o návratu do Evropy smrděli rozšířením NATO blíž k sovětským hranicím.
  Rusko, resp. Sovětský svaz, byli v horizontu necelých třiceti let dvakrát napadeni. Po prvé je to stálo ztrátu velkého území, podruhé málem samotnou existenci. A to doslova. Logicky si chtěli zachovat možnost ovlivňovat politiku svých potenciálních nepřátel jako prevenci před dalšími útoky do budoucna. Češi, jak velmi často podléhají pocitu své výjmečnosti, svou horlivostí poserou, na co sáhnou. Jsem přesvědčený, že to posrali v roce 1968, resp. v letech těsně před tím, i v roce 1989. Náš současný stav není rozhodně finální. A budoucnost vidím krajně nejistou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Velkou blbostí a neznalostí je přistoupení vaše úvaha. Vše, co píšete ze nelze, fungovalo v Jugoslávii. Proto musela být zničena.
   Funguje ti v primitivnější podobě v dnešní komunistické Číně.
   A o těch Slušovicích to je pomluva, pardón, "neověřené".

   Smazat
  2. 6:07 zaujímavý názor možno s ním súhlasiť.

   Smazat
  3. 6:07 a 10:02

   Vy, ruďoši, jste prostě nebezpečná sekta, která by ráda vnutila své fantasmagorické, absurdní nápady drtivé většině lidí, která o ně zbla nestojí. Stejně jako třeba islamisti. Žádný rozdíl.

   ad 1) "Výrobní prostředky" vlastní každý živnostník co má dodávku a v ní nějaké vrtačky, pily a podobné nářadí.

   ad 2) Lidem co studovali platili "školné" ve svých daních jejich rodiče. A proč by měl vlastně někdo chtít odcházet do zahraničí z komunistického ráje na západ "za lepším"?

   Smazat
  4. Anonym 10:18 to má v hlavě stejně zjednodušené, jako primitivní bolševici po roce 1948. Směji se.

   Smazat
  5. 10:18 je nenávistně nepříčetný hnědoch ze satanistické sekty. Pro takové se svět v pr.del obrací.

   Smazat
  6. 10,18
   Jsi blb. Ano, živnostník vlastní výrobní prostředky. Pokud ale bude fungovat vedle státního sektoru, velmi rychle využije možnosti koupit levnější (kradené naftu, náhradní díly, pily, vrtačky).
   Proč by utíkali odborníci z komunistického ráje? Protože je jinde mnohem lépe zaplatí. A proč je musí lépe zaplatit? Protože musejí splácet drahé školné, na které se nezřídka museli ti místní odborníci zadlužit. Tak že když přijde třeba doktor do společnosti, kde museli místní doktoři platit školné, které on, mimochodem, doma platit nemusel, má nespornou výhodu mnohem vyšší životní úrovně. A to jak proti těm doma, tak proti těm venku.
   Ale to je marné vysvětlovat zaujatému blbovi, neschopnému přemýšlet a vytvářet si vlastní názor.

   Smazat
  7. Zhnusený
   Vždyť ty mozky po 68mém skutečně emigrovali a vexlákům se naskytla příležitost, možná se neví že - se rubly mohly měnit za bony.- Když pravdu, tak ve všem.

   Smazat
  8. 16:10
   Já ty rudý, fanatický kokote vlastní názor mám. Takoví zmetci jako ty už nikdy nebudou zavírat lidi do koncentráků a dělat z nich nevolníky.
   Je to dost jasný názor nebo ho potřebuješ vyjádřit ještě jasněji? Třeba kopancem do prdele?

   Smazat
  9. 16,25
   ... a ty potřebuješ nakopat do prdele? Já myslím, že spíš praštit něčím do palice. Možná by se ti potom rozsvítilo.

   Smazat
  10. 16:31
   Ty nikoho nikam práskat nebudeš. Před 30 lety jsi skončil, zoufalče. Definitivně. Smiř se s tím. Ty své totalitu obhajující a oslavující, vlastizrádné slinty si můžeš už jen psát do šuplíku.

   Smazat
 22. somariny táraš - za Stalina existovalo súkromné a družstevné vlastníctvo, štát vlastnil len to, od čoho závisel obranný priemysel, nakoniec - slávny tank t34 postavili súkromníci v Charkove - tak ako - a toto chcel Tupček,len mu to Pražská chátra rýchlo vzala a začala po svojom, vrátiť majetky, už vtedy - ta tak - ale inak máte pravdu ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hlouposti plácáte pouze vy. Trefil jste se snad jen tím pseudonymem, "Tupček" opravdu sedí.

   https://www.globalsecurity.org/military/world/russia/malyshev.htm

   Smazat
  2. 7:16 trochu to máte popletené, ekonomické uvolnění neudělal Stalin, ale dočasně Lenin jmenovalo se to NEP a soukromíci měli oživit skomírající ekonomiku. Výrobu T34 zajišťovala za Ural přestěhovaná továrna a výráběly je věšinou ženy, muži narukovali a Charkov byl obsazen Němci. Špatně váš to ve VUMLu učili, nebo jste nedával pozor.

   Smazat
 23. Rok 1968, konec nadějí ! Ptám se jakých, čích a komu ku prospěchu.
  Evropa byla po válce jasně rozdělená a dílo dokonáno "železnou oponou" z díla válečného štváče Churchila.
  Nikdo se ani nepokoušel o nějaké exesy na západě, kde už
  jen velké protesty, hlavně žen, proti rozmísťování raket
  v tehdejším západním Německu či Británií, byly tvrdě potlačovány. US army zůstala po válce ve většině zemí záp.
  Evropy, takže tam nemusela dodatečně vstupovat. V Německu je tam dodnes a v mnoha státech Evropy, dnes už i východní, má různé základny.SSSR mohl rovněž zůstat v podobné síle v celé východní Evropě.
  To že se vojska v krizové době vrátila příkladně k nám, je
  bráno za těžký hřích, jenže ti kteří si to svými činy prakticky vymodlili se tváří jako oběti.
  Ta "naděje" od Podrazského byla jen v tom, že po úspěšném
  převratu a nastoupení na cestu kapitalismu (socialismu s lidskou tváří), demokracii peněz a lidských práv pro vyvolené, by mohlo dojít nakonec ke střetu SSSR a USA.
  Při pohledu na mapu musí být i volovi jasné, že ztráta Československa byla nepřijatelná.
  A tak nakonec místo pokračování "oteplování", tak markantní
  v době šedesátých let, jsme díky zhrzencům z časů okupace Německem či ještě z dob první "demokratické" republiky, jsme
  se dostali málem dolet padesátých.
  Na závěr bych dodal, že ten "komunismus" nebyl v mnoha ohledech příliš chutný. Hlavně co by materiálně.
  Náš osvoboditel od Německé okupace neměl na nic takového,
  co měla USA pro své osvobozence na západě. V zájmu věci
  dokonce na úkor samotných američanů, kde se po válce usídlila krize. Přestane se zbrojit a hned je zle.
  Ze západního Berlína se stala výkladní skříň celého západu,
  kdy takové zboží nebylo ani v Paříži či Londýně. A všichni
  hlupáci v DDR tak u nás si mysleli že to je skutečnost. Že to tam mají všichni.
  Ještě poznámka k onomu Marschallovu plánu. Poku by jsme ho
  přijali, což nebylo z politických důvodů možné, tak by jsme
  sice měli "plán" ale nic jiného. To by jsme byli i "ruskem"
  v jedno šiku se západem ale efekt nasrat lidi u nás by pominul. Proč by to USA dělala, navíc když sama na to neměla. Ten plán potřebovali spíš pracující v USa

  OdpovědětSmazat
 24. Teraz už väčšina vidí že to čo sa okolo nás deje je špatné, ale tlieskajú tomu len kovaní "demokrati" chŕliaci nenávosť ku všetkému názorovo odlišnému.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Až na to, že těch "kovaných demokratů" je v naší zemi cca 85%. Takže máš smůlu, ty "většino" :-D

   Smazat
  2. Propagandisto 15:15, odpočítej lidi, kteří notoricky nechodí k volbám. Pak ti tvoje procenta splasknou.

   Smazat
  3. 15:27
   Proč bych je měl odpočítávat, vole? Mám je odpočítat i v případě Zemana?

   Smazat
  4. 15:58- Demokracie nemá zájem aktivovat "mlčící většinu" povinností voleb, protože její voliči jsou menšinoví, aktivní, cca 20% obyvatel mající informační i dezinformační monopol. V tom se příliš neliší od diktatury. Můžete odhadnout, kolik by z nich bez dezinformací "demokracie" upřednostnilo oponenty Zemana v první i druhé volbě!

   Smazat
 25. 15:15 Nevšiml jsem si, že by debilblok měl 85 pct. Menševiku.

  OdpovědětSmazat
 26. 15;57
  Zalez to amianálu ty eurovyfetlo!!!!

  OdpovědětSmazat
 27. Bohužel nejen dnes, ale i v r. 1968 jsme měli vládnoucí politické blbce (z toho vyjímám jen Babiše, trochu i Zemana a pak ještě pár politiku pro počty na prstech jedné ruky). Byli to Dubčekové a podobní političtí primitivové, kteří nejen u nás, ale i v ostatních zemích soc. bloku zhatili demokratizaci socíku. Pozitiva dnešních našich politiků? Jako národ vymíráme, milion občanů je v exekuci, z toho 130 tisíc čelí 10 a více exekucím, v exekuci máme také 30 tisíc dětí, máme i milion invalidů, několik milionů bláznů (psychiatři rostou jako houby po dešti a nestihají), 50 tisíc bezdomovců a stále přes 250 tisíc nezaměstnaných či nezaměstnatelných - také díky kapitalistické výchově pár set tisíc nepřizpůsobivých českým zákonům a životu ve státě, městě, domě...
  Diktatura kapitálu se vzteká na Babiše, že omezuje její rozkrádačky, také na pana Staňka, který také nechce trpět zlodějinu v kulturních institucích. No a šlapky kapitálu naopak dělají společně s kradoucí ČÉTÉ vše proto, aby kradení snad bylo posvěceno zákonem. Český občan na všechny ty zlodějiny platí daně - tedy ti, co je platí, neb kapitál je samozřejmě neplatí, žije si v "dańových rájích". Jak je to možné, ptám se tzv. tradičních stran tzv. demokratického bloku?

  OdpovědětSmazat
 28. Pan Podracký vysvětluje všelijaké ty podrobnosti tehdejších a nakonec i současných událostí, když ze samé podstaty je to jednoduché.
  Společenské vlastnictví výrobních prostředků, tedy možnost řídit výrobu podle společenských potřeb, se východnímu mocenském bloku uhájit nezdařilo. Takže téměř všechno to, co bylo státu, máme porůznu "zprivatizováno", vesměs do zahraničních rukou. Lze hádat, že je to právě to, o co, od konce Druhé světové války, razantně od února 1948 šlo.
  Dnes je výroba, pokud ne všechen další pohyb řízen kriteriem zisku, kdy všechny mocenské prostředky hájí právo na majetek, tedy majetek dost velký k tomu, aby držel ten systém, který je. To je to všechno o co a jak se tu hraje, o co se hraje ve světě.
  Pan Podracký se zabývá detaily, bráno s nadhledem, blíž pravdě byli Bilak, Kapek, Kempný a podobní, pragmatické řešení představoval Husák, geniálním se může zdát všelijak zadržovaný Štrougal.
  Dnes jsem nucen uznat, že celých těch dvacet let skomírajícího socialismu jsem žil v omylu. Dnes vím a jsem si jist, že pádem "socialismu", jsme si nijak nepomohli. Jisté je i to, že československý socialismus by padnul i bez "našich disidentů", bez charty 77, jistě i bez občana Havla a jeho party.
  Teď už o detailíčky pana Podrackého ani trochu, zcela jistě vůbec, nejde. Teď se hraje jinde a jinak o víc, o postavení bílé rasy!

  OdpovědětSmazat
 29. konec nadějí na co??? na ten bordel co je tady a teď ??? vše v americké režii a teď voláme ami gou houm táhnite do hajzlu !!!!

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.