Reklama

úterý 20. srpna 2019

Zeman může s Hamáčkem „vyšmardovávat“ až do konce svého funkčního období

Jana Kunšteková, Literárky 20. 8. 2019

Michal Šmarda nemá žádný právní nárok na jmenování ministrem kultury. Miloš Zeman se odmítnutím jeho jmenování porušení Ústavy nedopustil. Čistě z hlediska litery Ústavy není prezident republiky povinen jmenovat ministrem každého, koho mu předseda vlády navrhne. Prezident byl do procedury jmenování členů vlády zakomponován jako pojistka. Jeho povinností je zkoumat vhodnost uchazečů. Ústava mu dokonce stanoví povinnost odmítnout jmenování členem vlády osobu, která by byla ve střetu zájmů. Pokud by zákonodárce chtěl, aby o složení vlády rozhodoval pouze premiér, byl by to on, komu by tato pravomoc byla svěřena.Způsob jakým Miloš Zeman odmítl požadavek předsedy ČSSD Jana Hamáčka na jmenování Michala Šmardy ministrem kultury označil europoslanec Jan Zahradil za "vyšmardování". Po prezidentově rozhodnutí se opět roztrhl pytel s prohlášeními o porušování Ústavy ze strany Miloše Zemana. Tato prohlášení vychází buď z osobní averze k osobě současného prezidenta, nebo z neznalosti textu Ústavy.

Proces jmenování a odvolávání členů vlády a jejich vzájemné vztahy upravuje hlava třetí Ústavy. V článku 62 písmenu a) je stanoveno:

„Prezident republiky jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi.“
Podrobnosti procedury instalování jednotlivých členů vlády do jejich funkcí upravuje článek 68 odstavec 2, v němž je stanoveno:

„Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.“

Kritici Zemanova postupu v případě Šmardy operují s předpokladem, že za vládu je odpovědný její předseda, a že to má být tedy jedině on, kdo rozhoduje o jejím složení. A že prezident republiky je v tomto případě pouze jakýsi podepisovací automat, který má ve věci složení vlády pouze poslušně provést to, co mu premiér předkládá. Svoji argumentaci opírají o tvrzení, že vláda je následně povinna získat důvěru Poslanecké sněmovny, jíž se ze své činnosti zodpovídá. Jestliže ji nezíská, byť i kvůli odporu většiny poslanců vůči jedinému ministrovi, tak se musí poroučet – respektive podat demisi, kterou je prezident povinen přijmout.
Při své argumentaci ve vztahu ke Šmardově případu se kritici prezidentova postupu odvolávají i na článek 68 odstavec 5, v němž je stanoveno:

"V ostatních případech prezident republiky jmenuje a odvolává na návrh předsedy vlády ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů."

Tento článek sice skutečně upravuje případy, kdy je bez demise celé vlády měněn jeden ministr nebo více členů vlády bez toho, aby vláda následně musela předstoupit před poslance s žádostí o vyjádření důvěry. Ani jedno z citovaných ustanovení však nijak neomezuje možnost správního uvážení prezidenta ve věci jmenování členů vlády.

Pro pochopení logiky ústavní konstrukce je nutné Ústavu číst společně s Listinou základních práv a svobod, která společně s Ústavou a ústavními zákony tvoří ústavní pořádek ČR. Listina stanoví závazné a nepřekročitelné limity pro výkon veřejné moci. Z hlediska "případu Šmarda jsou důležité zejména 2 podmínky:

Článek 2 odstavec 2 stanoví:

„Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.“

Podle článku 54 odstavce 1 je prezident republiky hlavou státu a tudíž vykonává státní moc. Podle listiny ji může vykonávat pouze v případech, kdy je k tomu Ústavou nebo jiným zákonem výslovně zmocněn. Neméně důležité však je, že pravomoci svěřené mu zákonem musí vykonávat výhradně způsobem, který je stanoven v zákoně, což je i Ústava i běžný zákon. Při výkonu svěřených pravomocí musí podle citované článku Listiny postupovat v mezích zákona.Způsob nastavení těchto mezí je upraven článkem 4 odstavcem 1 Listiny, který stanoví:

„Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.“


Jestliže tedy Ústava svěřuje prezidentovi pravomoc jmenovat předsedu vlády a na jeho návrh ostatní členy, dává mu tím zákonné zmocnění vyžadované článkem 2 odst. 2 Listiny. V případech, kdy je Ústavou nastavena procedura – jako je tomu u jmenování ministrů, které prezident provádí na návrh předsedy vlád -, jde o zákonné vymezení způsobu, jakým má postupovat. Prezident podle ustanovení článku 68 odstavců 2 a 5 nemůže jmenovat ministrem kohokoli se mu zlíbí. Například nějakého svého kamaráda. Ministrem nebo místopředsedou vlády může jmenovat pouze osobu, která mu byla navržena premiérem.Do vlády může jmenovat libovolnou osobu pouze do funkce předsedy vlády. Jmenování předsedy vlády je ve výhradní pravomoci prezidenta. Ústava nedává v prvních dvou pokusech nikomu pravomoc navrhovat prezidentovi ke jmenování předsedu vlády. Teprve pokud dvě vlády, jejichž premiér byl ustanoven prezidentem, nezískají v po sobě následujících pokusech důvěru poslanců, stanoví Ústava prezidentovi povinnost jmenovat předsedou vlády osobu, kterou mu navrhne předseda Poslanecké sněmovny. To je jasné omezení, jak o něm hovoří Listina.

Po politické a ústavní krizi v souvislosti s rozpadem druhé vlády premiéra Václava Klause (ODS) po tzv. Sarajevském atentátu v roce 1997 a následném jmenování tzv. úřednické vlády premiéra Josefa Tošovského tehdejším prezidentem Václavem Havlem, zákonodárci jednali o změně Ústavy, která by prezidentovy pravomoci při jmenování členů vlády omezila.

Tehdy odstavený premiér Václav Klaus z hlediska práva správně namítal, že jmenování Josefa Tošovského předsedou vlády bylo protiústavní. Sám demisi nepodal a jím vedené vládě nebyla Poslaneckou sněmovnou vyjádřena nedůvěra, což jako podmínku odvolání vlády stanoví články 72 a 73 Ústavy.

V roce 1998 a 1999 poslanci a senátoři projednávali novelu Ústavy, která by prezidentovi uložila povinnost jmenovat předsedou vlády osobu, která je mu navržena nejvyšším orgánem politické strany, jež ve volbách do Poslanecké sněmovny získala nejvíce hlasů. Protože však tato novela nebyla řádně schválena potřebnou třípětinouvou většinou obou parlamentních komor, tak záměr nebyl nikdy naplněn. Prezident republiky tedy nadále může ve dvou po sobě následujících pokusech premiérem jmenovat kohokoli. A pak je na premiérovi a na jeho návrh prezidentem jmenovaných ministrech, aby přesvědčili poslance, aby jim vyslovili důvěru.

Ministry premiér pouze navrhuje

Ani v případě jmenování předsedy vlády tedy prezidentova pravomoc správního uvážení nebyla nijak omezena. A už vůbec není omezena v případě jmenování ministrů. Omezení správního uvážení prezidenta by totiž podle citovaných článků Listiny musela stanovit Ústava nebo jiný zákon. Což nestanoví.

Pokud by personální složení vlády bylo výhradní záležitostí premiéra, svěřil by zákonodárce předsedovi vlády v Ústavě pravomoc jmenování ostatních členů vlády. Tedy ministrů a místopředsedů vlády. Zákonodárce to však neučinil. Parlament naopak stanovil, že proces jmenování vlády je dvoukolový, a že se jej účastní 3 aktéři. Prezident republiky podle článku 68 odstavce 2 napřed jmenuje předsedu vlády. A teprve poté na jeho návrh ostatní členy vlády. Člen vlády samozřejmě se svým jmenováním musí souhlasit a musí složit do rukou prezidenta republiky předepsaný slib.

Naše ústava je konstruována na principech dělby moci a vzájemného působení ústavních brzd a protiváh. Zákonodárce proces jmenování vlády záměrně rozdělil mezi prezidenta a premiéra. Parlament tuto konstrukci zakotvil do Ústavy jako pojistku. A to s cílem omezení kumulace přílišné moci v jedněch rukou. Jednak proto, aby premiérovi znemožnil snadno do funkce dostat nějakého odborně nekompetentního politika. Třeba jeho kamaráda. V tomto ohledu by tedy bylo Miloši Zemanovi možné vyčítat nikoli nejmenování Šmardy ministrem kultury, ale jako jeho selhání by naopak bylo možné považovat jeho povolnost při jmenování právničky Kateřiny Valachové (ČSSD) do funkce ministryně školství. Během výkonu svého mandátu se ukázala s nadsázkou jako nejhorší šéfka resortu od dob protektorátního ministra Emanuela Moravce.

Prezident není automat na podpisy 
 
Ústava výslovně počítá se správní úvahou prezidenta při jmenování ministrů. Ukládá mu v tomto směru dokonce povinnost nejmenovat členem vlády osobu, která by byla ve střetu zájmů. Což vyžaduje přezkum situace konkrétní osoby, neboli správní uvážení prezidenta. Článek 70 v tomto ohledu stanoví:


"Člen vlády nesmí vykonávat činnosti, jejichž povaha odporuje výkonu jeho funkce. Podrobnosti stanoví zákon."

Čistě z právního hlediska tedy prezidentovi nelze vyčítat porušení Ústavy v případe odmítnutí jmenování Michala Šmardy ministrem kultury. Vytknout mu lze naopak zanedbání povinnosti odmítnout jmenování Andreje Babiše (ANO) do funkce ministra financí v roce 2014. Už v době nástupu na Ministerstvo financí byl Andrej Babiš jakožto majitel holdingu Agrofert ve střetu zájmů. Agrofert je významným daňovým poplatníkem a potenciálním subjektem kontroly ze strany finanční správy podřízené Ministerstvu financí. Dále je příjemcem velkých státních a evropských dotací, o nichž rozhodují jiná ministrstva. V neposlední řadě je realizátorem řady veřejných zakázek zadávaných ministerstvy a jim podřízenými organizačními složkami státu, o jejichž rozpočtu ministr financí rozhoduje.

Střet dvou částí Ústavy
V případě rozhodování o jmenování Andreje Babiše předsedou vlády byl prezident republiky při svém správním rozhodování ve velmi složité situaci. Na jednu stranu byl Babiš v té době a je dodnes ve střetu zájmů, jak jej definuje příslušný zákon. Tento požadavek se však střetává s principy demokracie a rozhodování na základě většinového hlasování.

Článek 5 Ústavy stanoví:

„Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.“

Konstrukce základů státního zřízení je dále rozvinuta mimo jiné v článku 6 Ústavy, který stanoví:

„Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním.“

Pokud by Miloš Zeman odmítl Andreje Babiše jmenovat předsedou vlády a místo něj by dvakrát jmenoval někoho jiného, tak by takové vlády s největší pravděpodobností nezískaly důvěru Sněmovny. Ve třetím pokusu by nakonec stejně musel jmenovat Andreje Babiše, kterého by mu navrhl předseda Poslanecké sněmovny Radek Ondráček (ANO). Ve třetím pokusu je totiž možnost správního uvážení prezidenta vyloučena. Ústava v článku 68 odstavci 4 striktně stanoví:

„Pokud nezíská důvěru Poslanecké sněmovny ani druhá vláda jmenovaná na návrh premiéra jmenovaného prezidentem, jmenuje prezident republiky předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny.“


Jmenování jiné osoby něž je ten, kdo mu byl navržen předsedou Sněmovny, by bylo porušením Ústavy.

Předmětem polemiky by pak mohlo být pouze to, jak rychle by to prezident měl učinit. Neboli jak dlouho by mohl nechat vládnout vládu v demisi. Ústava v článku 73 odstavci 2 stanoví:

„Vláda podá demisi, jestliže Poslanecká sněmovna zamítla její žádost o vyslovení důvěry nebo jestliže jí vyslovila nedůvěru. Vláda podá demisi vždy po ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny.“

Možnost správního uvážení prezidenta je v těchto případech Ústavou výslovně vyloučena. Článek 73 odstavec 3 v těchto případech prezidentovi ukládá povinnost demisi přijmout. Kromě toho má článkem 75 Ústavy výslovně uloženo:

„Prezident republiky odvolá vládu, která nepodala demisi, ačkoliv ji byla povinna podat.“


Nejen při procesu odvolávání Antonína Staňka z funkce ministra kultury, ale i při jiných příležitostech bylo diskutováno téma, zdali je prezident nějak časově omezen ve svém správním rozhodování. Článek 74 Ústavy stanoví:

„Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády.“

Kolik času má prezident?
 
V Ústavě však není stanoveno, v jaké lhůtě tak má učinit. Prezidentovi kritici ve své argumentaci vyslovují názor, podle něhož jestliže není v Ústavě stanoven časový limit, má prezident jednat bezodkladně nebo bez zbytečného odkladu. Tato argumentace nemá žádnou oporu v textu Ústavy. Usvědčuje je však z neznalosti Ústavy a právního řádu jako celku. Opět s odkazem na citované články 2 a 4 Listiny je nutné připomenout, že omezení musí být stanovena zákonem.

Tam, kde zákonodárce považoval za nutné určit prezidentovi lhůtu k rozhodnutí, ji do Ústavy stanovil. Příkladem je článek 50, který stanoví:

"Prezident republiky má právo vrátit přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, s odůvodněním do patnácti dnů ode dne, kdy mu byl postoupen."
Ústavní soud již judikoval, že pokud prezident republiky zákon ve stanovené lhůtě nevetuje ani nepodepíše, má se za to, že nevyužil své možnosti jej vrátit a zákon je pak vyhlášen ve Sbírce zákonů jako platný.

Tam kde zákonodárce chtěl, aby určitý orgán jednal bezodkladně, to v Ústavě výslovně stanovil. Příklad lze nalézt například v článku 45, který stanoví:

„Návrh zákona, se kterým Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas, postoupí Poslanecká sněmovna Senátu bez zbytečného odkladu.“
Což samozřejmě neznamená ihned po schválení ve 3. čtení, ale až poté, kdy Legislativní odbor do návrhu zapracuje všechny schválení pozměňovací návrhy, a poté kdy je správnost práce jeho zaměstnanců prověřena zpravodajem, ověřovatelem a předsedou Sněmovny. Někdy to trvá týden. Jindy i měsíc či dva, nebo i více.

Ve smyslu citovaných článků 2 a 4 Listiny, které stanoví pravidla pro výkon státní moci platí, že tam, kde není Ústavou nebo zákonem výslovně uložena určitá podmínka pro výkon pravomoci, tak se jí nelze výkladem dovolávat. Jestliže tedy prezidentu republiky není v příslušných článcích Ústavy týkajících se jmenování a odvolávání ministrů uloženo jednat bez zbytečného odkladu, nemůže mu být vyčítáno jako protiústavní, pokud o problému uvažuje o den, týden nebo měsíc déle.

V minulosti prezidentovy možnosti správního uvážení v jediném případě omezil Nejvyšší správní soud. Šlo však o případ tzv. sdílených pravomocí prezidenta, které jsou zakotveny v článku 63. Jednalo se o případ odmítnutí jmenování několika mladých právníků do funkce soudců, které v roce 2005 prezidentu Václavu Klausovi navrhl podle článku 63 písmeno i) tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Němec (US). Odmítnutí soudní čekatelé na prezidenta podali správní žalobu. Ve finálním rozsudku Nejvyšší správní soud (NSS) nezpochybnil prezidentovu pravomoc odmítnout jmenování soudců navržených mu ministrem spravedlnosti. Pouze mu uložil povinnost dle Správního řádu rozhodnutí řádně zdůvodnit. NSS tak judikoval, že i na výkon prezidentových sdílených pravomocí podle článku 63 je nutné pohlížet jako na správní rozhodnutí na něž se vztahují obecné zásady správního řízení stanovené v čísti druhé Správního řádu. S odkazem na § 68 NSS uložil prezidentu Klausovi odůvodnit zamítavé rozhodnutí. Václav Klaus na odmítnutí následně setrval a odůvodnil je tím, že uchazeči nedosahují věku 30 let, i když v té době pro ně tato podmínka v zákoně ještě nebyla stanovena. Ke konstatování o porušení Ústavy se NSS neodhodlal.

Z judikátu NSS by teoreticky bylo možno dovozovat, že tam, kde prezident uplatňuje své správní uvážení, by měl respektovat všechny obecné zásady správního řízení stanovení Správním řádem. Tedy i lhůty pro rozhodování. Ty jsou obecně stanoveny správnímu úřadu na 30 dnů. Úřad si je však svým rozhodnutím může v případě složitých agend prodloužit o dalších 60 dnů. Navíc může rozhodování v závažných případech přerušit za účelem získání např. znaleckého posudku, a pak k na to navazujícímu předvolávání dalších svědků. Celkově při sečtení všech možností jak natahovat lhůty může být doba čekání na rozhodnutí velmi dlouhá. Jsou známy případy správních řízení trvajících roky. Postižený čekáním má možnost se domáhat u správního soudu žalobou na nečinnost ochrany proti průtahům. Musí však dokázat, že správní úřad nejedná bez zbytečného odkladu. Což znamená, že neprovádí delší čas žádné úkony nutné k vydání rozhodnutí. A pokud prezident koná – např. konzultuje s politiky a právními experty – jedná v souladu se zákonem.

Má to však ještě jeden háček. NSS vztáhl povinnost jednat podle Správního řádu na případ jmenování soudců, což je sdílená pravomoc. Jmenování ministrů je výhradní pravomoc. V těchto případech neexistuje ani žádný judikát, který by jeho rozhodování omezoval podmínkami stanovenými Správním řádem. Tvrzení, že Miloš Zeman porušil ústavu, když o odvolání Antonína Staňka nerozhodl ihned, je tedy čirou spekulací, která nemá oporu v právním řádu.

Jako nesmyslné je označovat za protiústavní Zemanovo odmítnutí jmenování Michala Šmardy ministrem kultury. Miloš Zeman v tomto případě postupoval v souladu se Správním řádem. Rozhodl ve stanovených lhůtách. A řádně jej odůvodnil tím, že „že pan Michal Šmarda se nikdy nezabýval problematikou české kultury. Z tohoto důvodu není odborně kompetentní pro výkon funkce ministra kultury České republiky.“ Což se lze dočíst na webu Kanceláře prezidenta republiky.

Vyvrátit tvrzení o tom, že prezident je v případ jmenování a odvolávání ministrů podepisovací automat, lze snadno i na případě členů Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

Jde o tzv. výhradní pravomoc prezidenta, která nepodléhá kontrasignaci předsedy vlády nebo jiného člena vlády. Je zakotvena v článku 62 písmeno j), který stanoví:

„Prezident republiky jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.“
Ve stejném článku 62, který upravuje výhradní pravomoci prezidenta je v písmenu a) zakotvena prezidentova pravomoc jmenovat a odvolávat členy vlády.

Pro úplnost je třeba dodat, že článek 97 odstavec 2 Ústavy stanoví:

„Prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu jmenuje prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny.“

Už to tady bylo
 
V roce 2002 Poslanecká sněmovna tajnou volbou řádně navrhla ke jmenování viceprezidentem NKÚ Františka Brožíka. Bývalého místopředsedu Sněmovny a člena Prezídia Fondu národního majetku (FNM). Prezident Václav Havel jeho jmenování odmítl. Zdůvodnil jej pochybností vhodnosti této osoby vzhledem k pověstech o jeho zkorumpovanosti. V případě Brožíka nikdo nemluvil o ústavní krizi nebo porušování Ústavy prezidentem. Nestalo se nic. Sněmovna prostě zvolila jiného kandidáta a ten byl poté prezidentem Havlem jmenován do funkce.

Podobně by měli i nyní postupovat sociální demokraté. Měli by by si ze svých řad vybrat za kandidáta na ministra kultury někoho jiného než Michala Šmardu a požádat premiéra Babiše, aby jej ke jmenování ministrem kultury navrhl. Jinak totiž Zeman s Hamáčkem může v případě ministerstva kultury „vyšmardovávat“ až do konce svého mandátu. A ČSSD nenajde žádný orgán, který by prezidenta donutil Šmardu ministrem jmenovat.

Možná by socanům prospěla povinná četba Ústavy a Listiny základních práv a svobod.

58 komentářů :

 1. Zcela souhlasím s výše uvedeným rozborem a musím se podivit tomu, že máme tolik ústavních právníků, nehledě již na různé politology, kteří nedisponují podobnou logikou uvažování.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:21 Je podivné, že ani tento rozbor nezmiňuje podstatnou věc, kterou je článek 59 odstavec 2 ústavy, týkající se slibu prezidenta. V něm je uvedeno:
   "Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

   Pokud tedy odvolání nebo jmenování ministra není v zájmu všeho lidu a/nebo odporuje prezidentovu nejlepšímu vědomí a svědomí, nesmí by takový úkon vůbec provést. Porušil by tím prezidentský slib.

   Smazat
  2. Připojuji se. Také souhlasím s uvedeným rozborem. Dále si myslím, že máme mnoho rádoby právníků a takzvaných blců našeplávačů. A pokud se jedná o naše poslance tak bych jim poporučil aby se řídili poslanekým slibem a ne věrností své mateřské straně.

   Smazat
  3. Hamáček každou chvíli vyhrožuje odchodem z vlády protože, jestliže, když atd.
   Trump zrušil návštěvu Dánska protože mu nechtějí prodat Grónsko. Ach ta logika...

   Smazat
  4. jako hlavni thema okurkove sezony mi to nejpřijde až tak špatne piar lide stali fronty na starou frontu rudekravo a lihovky jakoby zase neměli toaletak nakonec to dopadlo vyborně vlci se nažrali a koza zustala tradičně cela a o to šlo v prvni řadě

   Smazat
  5. Pro 8:44
   Logiku Hamáčka a Trumpa bych na základě těch dvou příkladů neztotožňoval. Pjakin ve svých posledních Otázkách - odpovědích odůvodňuje tuto Trumpovu iniciativu. Ale k podobnému rozboru se asi jinde člověk (než u Pjakina) nedostane.

   Smazat
  6. Také souhlasím s argumenty obsaženými v rozboru. Mimochodem nepochopím, jak zejména ti, kteří obhajují názorovou svobodu, hází špínu na dobu údajné názorové nesvobody, jedním dechem obviňují z vlastizrady prezidenta, který nechce podepsat jmenovací dekret, listinu, s jejímž obsahem se názorově rozchází.
   Prezident je přece také občan. Může Ústava či jiný zákon občanovi nařídit podepsat jakýkoli text, prohlášení, s jehož obsahem tento občan nesouhlasí? Podle senátorů může za odmítnutí být dokonce soudně stíhán. Podle mne by tu pak ale dnes byla "názorová svoboda" doby, ve které upálili Mistra Jana Husa.

   Smazat
 2. Jest "došmardováno", leč vsadím své sombrero, že naše pánská jednota už chystá další bojiště.

  OdpovědětSmazat
 3. Včera vznikla v ČT pikantní situace. Profesor Aleš Gerloch, vedoucí katedry ústavního práva PF UK, přesvědčivě a fundovaně dovozoval, že prezident republiky neporušil Ústavu v případě Šmardy. Ve stejném pořadu však jeden pracovník téže katedry, tudíž jeho podřízený, vehementně prosazoval opačný názor. Občane vyber si! A tak tu žijeme, pane prezidente...

  OdpovědětSmazat
 4. Na plné objasnění kroků presidenta úplně stačí vysvětlení z úvodu, které je tučně vytištěno! Kdo má rozum a logiku, ten se drží podstaty a HLAVNĚ NEKOMBINUJE co by kdyby! Jestliže by zákonodárci a autoři Ústavy chtěli aby "problémová část" byla časově omezena, jistě by toto do Ústavy zanesli!!!

  Takže je to jen samé co by kdyby, ale V SOULADU S ÚSTAVOU.
  Je to vytváření problému tam, kde NEEXISTUJE.

  Klasické politické hrátky, ale jejichž účel znají jen jejich aktéři.

  OdpovědětSmazat
 5. A nyní zkoumáme, zda se Senát nedopustil trestného činu. Dagmar Havlová za pošpinění jména dostane 4 mil., kolik dostane president Zeman? To jsem nabil "brokovnici".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15.54 No nejlepší už by bylo, kdyby už ten z .... dostal brokovnicí. SOUHLASÍM

   Smazat
  2. 19:07
   Tak pojď,je nabito havlošmejde!

   Smazat
 6. 15:54
  Pan prezident má smůlu,naše neZÁVISLÉ soudy podpoří pouze pohrobky UDAVAČE HAVLA,ty jediný si to.podle nic zaslouží!!!!
  To je totiž ukázka té""""vysněné demokracie"""""chápete?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jenže UDAVAČ je tvůj biologickej fotřík! Jen ti to neměl kdo sdělit, páč tvá máti je němá už od dětství. To se stalo, když za války navštívili ukrajinští vlastenci z OUN její komoušskou famílii, kteří tvý bábě uřezali tyjejí povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali Putlerovy jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho antiruskýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg!

   Smazat
 7. Na kultuře se vystřídalo hafo lidí na pozici ministra. Dostávali je jaksi za odměnu, protože je to zřejmě rezort, na kterém de facto moc nezáleží, a nelze tam toho moc pokazit. Například kamarád prezidenta Pavel Dostál, celkem férovej chlap, ale zemřel, a například Martin Štěpánek, který také neměl kvalifikaci na pozici ministra, zjistil, že jeho úkolem je prosazovat a plnit to, co mu bylo nařízeno, vše ve prospěch určitých politiků a jejich rodin. Zhnusil se veškerou tou českou politickou špínou, a zastřelil se. Docílil jako herec a dezertér velice dobrého postavení a satisfakce, a pak se zastřelil? Měl prohlásit, že nikdy netušil, že je česká politika taková zprofanovaná a odporná špína, kde jsou jenom lidi, kteří každý na každého něco ví a navzájem jsou vydíratelní. Proto se každý každého bojí, drží huby, a hrajou si před celým národem na kašpary. Jejich prachy za to stojí - když z toho špinavýho svinčíku vypadnou, mají navždy vystaráno, vysoký důchod, několik nemovitostí, které mohou pronajímat, hotely nebo firmy - zkrátka politika je špína, na které si každý nahrabe byť přes mrtvoly, a pokud jde o lidi, je to jenom cirkus - lidi je v žádném případě a vůbec nezajímají. Podle toho si dělají zákony - pro sebe, svoje potomstvo a svoje kámoše.Jestli Šmarda nebo někdo jinej, je celkem fuk, ale jestli je Šmarda férák, měl od toho dát hned ruce pryč.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Celkem Vám dávám za pravdu včetně "Šmardy" kterému nevytýkám nedostatek vzdělání ale zda se vzepře proti všem a někdy to dá do placu! Zatím bych s vlky vyl!

   Smazat
  2. Ps. možná by rozťal "Gordický uzel Damoklovým mečem nad soc.dem." Nebo je to jiný uzel a jiný meč co dusí naši politiku?

   Smazat
  3. Pss., možná troufalé tvrzení ale lidsky by si "Šmarda se Zemanem" dost rozuměli.

   Smazat
 8. Tady máme nabitý těžký kalibr. Co s tím dělat???
  ZPRÁVA o rozkrádání českého národního majetku v 90. letech 20
  www.pozitivnisvet.cz/wp-content/uploads/2019/08/...

  OdpovědětSmazat
 9. Kunšteková, tak vy tleskáte té aroganci a politickému pletichaření z hradu. Potom se nedivte, že bUde demonstrace Mil chvlek u hradu, když takoví lidé jako vy, vypouštějí z ust hnuj. Zeman jasně porušuje ustavu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. NO a proč ty, 16.43 - nejsi v blázinci, kde máš být? Jak je možný, že přerušuješ léčení? Vidíš, jak to vypadá, když se ti podaří dostat se k počítači, a hned píšeš tak přiblblý sračky, že nad tím zůstává rozum stát.Snažíš se bejt sprostej a oplzlej,když to, co ty vypouštíš ze svojí bezzubý tlamy, je mnohem horší než hnuj. Škodíš jak hraboš - prej jsou přemnoženi - zalez zase do svý díry v klecovým lůžku, tam budeš v bezpečí, že tě nikdo nerozšlápne, ty potkane hnusnej.

   Smazat
  2. 16:59 Ty bys zase chtel slapat tvoji milicionarskou kanadou po lidech, ty rudy dobytku?

   Smazat
  3. 17:37
   Jenom tobě a těm havlošmejdům,to bude pro zábavu stačit obyčejnou botou!☺

   Smazat
  4. 17:43 Ty kriple sotva dejcháš a chceš po někom šlapat. 16:59 Ty někoho napomínáš a sám jseš sprostej jak smradlavý prase. Soudruhu, tvoje doba když jsi někomu něco přikazoval je nenávratně pryč.Raději vychovávej svoje parchanty, ať z nich nejsou taková hovada jako z tebe.

   Smazat
  5. Největší dobytek musel být ten co vychoval tebe .

   Smazat
  6. 18:31
   Jsem v dobrý kondici i v nejlepších letech narozdíl od vás vy havložumpy nesprávný!!!!!A ten amianál vám nakopu v rámci rozcvičení,ksindlové milionový!!!!!

   Smazat
  7. 18:43 Nekoktej, ty rudy pologramote. Naposledy jsi tady psal, ze jsi si nafouknul Ancu a kdyz jsi si hral se spendlikem, tak ti uletela oknem, ty dobytku.

   Smazat
  8. Omyl,to jsi tady ty chudinko tupá tapetoval sám....do zblbnutí!!!!

   Smazat
  9. 16:43 váš problém, krom toho, že nejste schopen slušně oslovit, je v tom, že neuvádíte k obsáhle vyargumentovanému stanovisku, jak je obsaženo v diskutovaném článku, nic na doložení svého opačného tvrzení. Neuvádíte ani odkaz k něčemu alespoň částečně rovnocennému. Na jaké, prosím, jste lidské a intelekuální úrovni? Pochlubte se!

   Smazat
 10. Babis si dela opravdu dobrou reklamu. Po pristich volbach s nim nikdo nepujde do koalice. A vladnout bude nekdo jiny. Takhle prisprostle estebacke hovado tady jeste nebylo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:34 no, na Babišovi nic přisprostlého nevidím a co do jeho Estébáctví si jsem jist jen s jediným. Že chtě nechtě, ve svém pracovním postavení, se kontaktu s příslučníky StB vyhnout nemohl i kdyby byl chtěl. A v evidenci kontaktů s StB samotné StB, byli všichni, kdo vyplnil jakýkoli formulář postupovaný jakoukoli cesto i StB nebo i ti, které StB vyšetřovala. O všech těch mechanismech toho málokdo mohl dost vědět. Ostatně, do svých análú si StB mohla psát cokoli, co se jí zachtělo. Vy jste ovšem jedním z těch pitomců, kterým nedojde, jak co mohlo být, bylo a je, nebo může být zneužíváno. Naivo.

   Smazat
  2. Nesvéprávná a nikomu neodpovědná voličská chátra si dokutálela žvanivého Milouše na hrad a šimpanzovitého Bureše do vlády, jako hovnivál svoji tlustou kuličku. Až ji budou chtít použít, bude vyschlá a prázdná, jako prognostický jurodivý „čestný předseda ČSSD“ a patron agentů - Walter Marxkopf a jeho vyčuraný agentský synáček komárek jr. a Burešův lokajský ovčuráček v ANO. Největšími Čechy jsou přivandrovalci Kim Čong Pitomio s bačou Burešem a Duo Klauzeman.
   Už není co znárodňovat, arizovat, ani rozkulačovat, privatizovat, vyvlastňovat, tunelovat či jinak uloupit. Budou už jenom zaslouženě „rýt držkou v zemi“, leniví, nepoučitelní a stádovití lumpenproletáři, státní zaměstnanci, parazitičtí komunističtí a postkomunističtí korytáři, estébáci, odboráři a další lemplovští kleptopracující, jakož i stejně parazitičtí, zamindrákovaní, práce neschopní eurobijci, exhibicionističtí neschopní, závistiví i zhulení pisálkové, buranští a lůze se podbízející režiséři, neschopní si ani společný kibuc či firmu založit, kde by se vlastníma rukama uživili, natož aby někoho dalšího zaměstnali. Ani Putin je živit nebude. Stejně tak nezodpovědné matky "samoživitelky", plodící stejné parazity. Bohužel na to doplatí právě ti pracovití, kteří nedobrovolně přispívají na množení této vrstvy. Řešením je pouze adopce do ještě přežívajících normálních rodin. Vyměnit uprchlíky za bolševiky (kus za kus).

   Smazat
 11. 17:34
  A kdo.bude podle tebe vládnout????
  Milion chcanek,vyfetla pirátský nebo přímo celá havlodemožumpa v čele s teplomilem Pospíšilem a vlastizrádnÿm Fialou????!!!!☺
  Jdi se z toho CHLASTU a hulení vychrápat na lavičku flašky UDAVAČE!☺

  OdpovědětSmazat
 12. Jak by řekl pan Kájínek, je to úsměvné. Ono to že někdo používá mozek, je dneska poněkud podezřelé, hlavně těm blbům, co mají hlavu jenom na kulicha a jinak jen papouškují to co kde od prodejných massmediálních kurviček stihli pochytit. Pan president si jednou pořádně prostudoval naši ústavu a jelikož má v hlavě naděleno, né naděláno jako ti jeho kritici, výsledek je jasný. Já mu docela závidím, a teď budu hnusný, on nepotřebuje vůbec kupovat toaletní papír, protože pořád je k dispozici dost blbů se kterými si může vytřít pr.el. Hej hou, rudý veselý dědeček

  OdpovědětSmazat
 13. 18:13 Poslední větu chválím, včetně tebe- rudý dědku-

  OdpovědětSmazat
 14. Pro 18:21.......mas uplnou pravdu.....hlavne se uklidni .Docela te chapu, porad ti nekdo slape to babovicek (to by fakt nasralo...)Kdyz budes hodny muzes treba i vystudovat v Plzni prava..hlavne utrit slzicky a hajdy spat.

  OdpovědětSmazat
 15. Rudi dedkove citi, ze brzy budou prdet do hliny, tak aspon na ceste jeste trochu zasmradnou:-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:51 S takovými kecy bych neprovokoval osud. Na to bacha. Na posměváčky jsou háčky, říkávala babička.

   Von panáček s hubou nevymáchanou ještě nikdy neslyšel, že ti mladší, ty starší na cestě do hrobu někdy předběhnou? A je to o to drsnější, že dědkové jsou věkem připraveni a smířeni. To vy jistě nepochybně nejste. Protože vašim žvástům chybí pokora k životu. Natož k smrti.

   Smazat
  2. No něco tak rozumného už jsem už dost dlouho neslyšel a kdyby to nebylo anonymní, tak bych měl problém to i pochválit abych někoho neoznačkoval polibkem smrti. To je ta dnešní svoboda. Bohužel jsme 30 let po takzvaně znovuobjevené svobodě na tom tak, že nebude ani náhodou, 17. listopadu co slavit. Hej hnus, rudý dědeček

   Smazat
  3. 22:59 Ty si rudý blázne slav třeba 28 unor, nebo ruský 7 listopad nebo říjen???. To bude pro tebe jako rudý odpad to nejlepší.

   Smazat
  4. 11:28
   Ty si oslavuj přirozeniny toho vlastizrádce Havla a drž hubu ZMRDE zbytečnej!!!!

   Smazat
 16. Máš přednost ty NEčeská havložumpo!!!!

  OdpovědětSmazat
 17. S Hamáčkem vyšmardoval spíš Babiš, který poté, co sdělil, že si neumí Šmardu představit při představování ve vídeňské opeře, tak asi poslal Šmardovi černou známku a ten raději vycouval. No a prezident? Ten dělá to, co je správné a pro naši zemi vesměs výhodné.

  OdpovědětSmazat
 18. Skvěle Zeman co by tam měl dát člověka co tomu rozumí jak koza petrželi.

  OdpovědětSmazat
 19. Přeji socanům rychlou cestu do hajzlu zapomnění.Pokud nebudou občané blbí a nezapomenou tak se tato parta hajzlů k poslaneckým korytům již nedostane.Oni totiž socani v podstatě žádní nejsou,jsou jen držiteli koryt a z toho plynoucích výhod.

  OdpovědětSmazat
 20. Plně podporuji politiku pana prezidenta Zemana. Vezměme si krajní případ, že prezident je automat na podpisy. Tak tedy vznikne vláda s ministry, kteří budou přijatelní a vláda bude vládnout. Pak jednomu blbovi z koalice začne vadit, že jeho ministr odhaluje rozkrádání majetku /nejspíš ve prospěch té strany/ a tak musí být odejit. Najmenuje se vlezdoprdelka a prezident to musí podepsat. Pak dojde na dalšího poctivého ministra a zase místo něho kámoš atd. A výsledek? Bude vláda, která nakonec odsouhlasí prodej republiky nějakému kámošovi a bude vymalováno.
  To snad nikdo nezainteresovaný nemůže podporovat. Bohužel právě ti, co nejvíc zadlužili republiku, nejvíc řvou, proč asi?

  OdpovědětSmazat
 21. Co si mám obyč volič myslet, když ve v nedělním tisku čte na 1.stránce v 1.lajně nadpis
  " Šmarda : Kandidatury se nevzdámi. Bylo by to bodnutí do zad Hamáčkovi.
  Včera se kandidatury vzdal. Tak tuto taškařici, ve které se kočkují specialisti na ústavní právo, mává se ústavou a málem se žaluje prezident. Možná se měly této operety účastnit i stotisícové davy komparzu. Nevím, nevím hoši, kdyby jste byli v pubertě,tak by se to snad dalo omluvit. Teď, ale nevím, průšvih je, že jste možná nepochopili, že pro ostudu jste i vy.

  OdpovědětSmazat
 22. celičky narod byl dovzdělan jak vykladat ustavu nazory jsou ruzne a každy politruk i ustavni soudci a absolventi všech rychlouniversit si toto vyklada po svem jako jedinou pravdu -za toto se da poděkovat opilci veškrnovi zloději šlohperovi a soudruhu vovarovi s jeho rychlopřevlečenymy bolševiky z dob veškrny dosazenymi do ustavniho soudu viz bolševik největši soudruch pomateny jičinsky udajny autor a jeho bolševicky kolektiv br soc prc

  OdpovědětSmazat
 23. Snad se dočkáme a to ulhaný prase prezidentský chcípne ještě ve funkci

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale tady dochází k nějaké nesrovnalosti, president Venda flaška už je po smrti dávno, o něm už není třeba hovořit a ještě tak sprostě, styďte se hochu a polepšete se, nebo špatně skončíte. Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
  2. 12:30 On nemluví o panu Havlovi,ten už je mrtvý, to si hlupáku nepochopil?? Píše o tom dnešním a má pravdu. Světová ostuda v přímém přenosu, ten Zeman:!!

   Smazat
  3. 12:14 šíření nenávisti a kopání příkopů, vzorek dobře vychovaného občana pro svobodu a demokracii po 30ti letech. Jaký bude občan za dalších 10 let?

   Smazat
 24. 12:14
  Sám to máš ty VOŽRALÀ HAVLOSRAČKO za pár....UDAVAČ ČEKÁ A DRŽÍ TI FLEKA!!!!!!!!!☺☺☺☺

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pozor, skřekáš o svým fotroj! Jen ti to neměl kdo sdělit, páč tvá máti je němá už od dětství. To se stalo, když za války navštívili ukrajinští vlastenci z OUN její komoušskou famílii, kteří tvý bábě uřezali tyjejí povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdan,u kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali Putlerovy jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ kolem jeho lejnolíhně jako Putlerprd!!!!!!☺☺☺☺

   Smazat
 25. Nevím proč, ale mám ten dojem že příspěvky z 12:14 a 12:25 psala jedna a tatáž osoba. Hej hou

  OdpovědětSmazat
 26. 16:11
  Vedle,jak ta jedle....hej hou☺

  OdpovědětSmazat
 27. Žasnu co je tu lidí, kterým tak moc záleží, aby pan prezident už co nejdříve jmenoval ministra kultury, že jim zde tak tečou nervy. Mate mne přitom, že podle jejich projevu většinou nejde o osoby příliš kulturní (nechutnými bláboly a sprostotou se jejich "dílka" jen hemží). ...

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.