Reklama

sobota 28. září 2019

Den státnosti – 28.září nebo 28. říjen?

Sv.Václav šlape hrozny
Stanislava Kučerová
28.9.2019
Strůjci neomluvitelného historického zločinu, kterým bylo rozbití společného státu Čechů a Slováků r.1992, přiřkli zbytkové České republice jako den státnosti 28.září – den památky sv. Václava. Státností míníme vědomí původu a smyslu státu, jeho osobitosti a jeho zaměřenosti. Právem se tedy ptáme, čím uvedený světec k ustavení naší státnosti přispěl? Pokusme se určit jeho místo v dějinách nejstaršího českého státu koncem 9. a v 10.století.


Po zániku Velkomoravské říše přesunulo se jádro budoucího západoslovanského státu do Čech. Maďarský vpád oddělil od nás Slováky, kteří v maďarském područí zůstali po dlouhá století. Čechům se tehdy podařilo vytvořit samostatný stát, který střídavě sílil a slábl ve stálém potýkání s mocnými sousedy. Stát vznikl úsilím knížecího rodu Přemyslovců, který mezi ostatními kmenovými knížaty nabyl převahy. Svůj původ odvozoval od mýtického Přemysla-Oráče.

Prvním historicky doloženým vládcem byl kníže Bořivoj. Dobrovolně přijal křesťanství, aby se chránil před násilnou kristianizací, která v té době ideologicky zaštiťovala feudální výboje západních sousedů (Franků, Bavorů, Sasů) pod heslem šíření křesťanské víry a vymycování pohanství. (V bojích pod touto záminkou zanikly četné slovanské kmeny na Labi i v Pobaltí.) Bořivoj přijal křest kolem roku 880 z rukou Metodějových. V Praze zavedl křesťanství východního ritu, kněží je šířili jazykem staroslověnským. Avšak maďarský vpád do Uher nezpůsobil jen zánik Velké Moravy, ale přerušil i spojení její západní části s Byzancí.

České křesťanství bylo obráceno na ritus západní, ovládaný Římem a latinskou liturgií. (Slovanská bohoslužba dožívala u nás tu a tam do 12.stol. Karel IV. se pokusil obnovit ji ve 14.století v klášteře Emauzy.) Bořivojovi nástupci osvědčovali diplomaticky sebezáchovnou křesťanskou orientaci stavbou kostelů, zakládáním klášterů, přízní kněžím, reverencí církvi.

V úsilí o založení pražského biskupství (stalo se r. 973) lze spatřovat úspěšné dovršení snahy získat vyšší správní centrum a tím vyšší míru nezávislosti na cizích církevních hodnostářích a jejich světských spojencích a ochráncích. Lze si představit tehdejší rozporuplné utváření feudální společnosti v naší zemi, sváry zájmových skupin světských i církevních o účast na moci a majetku, formování různých politických postojů a názorů i pod vlivem věrnosti tradicím či přijímání nové víry, demonstraci vztahů k feudálním trendům mocenským i náboženským, chování loyální i opoziční, konformitu upřímnou i jen předstíranou.

Do tohoto období spadá i život knížete Václava (922 – 929 nebo snad 935), čtvrtého Přemyslovce na pražském knížecím stolci. O jeho skutečném životě víme málo. Existuje vlastně jediná krátká zpráva saského kronikáře mnicha Widukinda, že asi r. 929 obnovil poplatnost české země Jindřichu I. Ptáčníkovi, zakladateli saské vládnoucí dynastie. Jak k tomu došlo a v čem ta poplatnost spočívala, nevíme. Vykřičenou dodávku „120 volů a 500 hřiven stříbra“ uvádí až Kosmas (+1125) a ten ji zná jen z doslechu. Doklady o tom chybějí.

Historicky vzato, skutečný význam pro českou státnost té doby měli další dva Přemyslovci, Boleslav I. a Boleslav II., tím, že rozšiřovali a upevňovali stát. O skutečných úmyslech a činech knížete Václava nemáme historicky hodnověrné zprávy. Autoři dramat o Václavovi a jeho bratru Boleslavovi, o jejich sporu a násilné Václavově smrti, se sice snažili vystihnout charakterové rysy obou hrdinů, jejich vlastnosti a motivy, ale jsou to jen básnické fikce. Ve skutečnosti o tom nevíme nic.

Sv. Václav je hrdinou oslavných a svatořečivých legend, básnických výtvorů, které ho podávají jako zvláště horlivého šiřitele křesťanství, světce a mučedníka. Zastával prý politiku nenásilí a míru, křesťanské pokory a lásky. Nejstarší legendy o jeho životě a umučení, podobně jako o životě a umučení jeho babičky Ludmily, byly skládány staroslověnsky, další již latinsky. Byly to prostředky tehdejší účinné propagace, církev jimi získávala v českém prostředí na větší vážnosti.  Zvláště v osobě sv.Václava a jeho kultu získala vynikající postavu mučedníka pro víru, světce a nejvyššího patrona v přímém spojení s  nebesy. Kult se účelově šířil v době kolem založení pražského biskupství (973) a v době působení biskupa Vojtěcha Slavníkovce (+997).

Je zajímavé, že gloriola světce, která obklopila čtvrtého Přemyslovce, měla svůj význam nejen pro církev, ale i pro světskou moc, pro dynastickou politiku vládnoucího rodu. Přemysl-Oráč byl sice dokladem rodové starobylosti, nikoli však zárukou pro danou dobu určujících křesťanských ctností a svatosti.

A tak se stal sv.Václav i patronem, ochráncem a zprostředkovatelem boží milosti pro vládnoucí Přemyslovce. Ocitl se na mincích, na pečetích, na korouhvích. Vyvrcholením kultu bylo gesto Karla IV., který královskou korunu a korunovační klenoty svěřil přímé světcově ochraně a propůjčil jim tak kouzlo nadpřirozené moci .

Shodou okolností v knížeti Václavovi našel svého hrdinu i národ. V působivém chorálu, patrně za zlých let braniborských ve 13.stol., se k němu obrátil s prosbou o božskou přímluvu a pomoc. Chorál byl doplněn dalšími slokami v době husitské: „Nedej zahynouti nám ni budoucím...“ A „vévoda české země, kníže náš“, není přítomen jen v nezapomenutelné skladbě hudební, kterou citují ve svých dílech naši klasičtí skladatelé, např. A.Dvořák nebo J.Suk, ale známe jej i v nejednom zpředmětnění výtvarném. Po malířích J.Mánesovi a M.Alšovi vytvořil jeho postavu sochař J.V.Myslbek. Jeho kníže sedí na statném koni na Václavském náměstí, obklopen českými světci. Není to exaltovaný světec-mučedník, ale člověk zdravý na těle i na duchu. Není to válečník, dobyvatel, ale rytíř, ochránce. Má základní povahové vlastnosti a ideály svého národa. Je statečný, opravdový spolehlivý, věrný, prozíravý. Je hrdinou z nutnosti, na válečného oře sedá jen k obraně cti a práv svého lidu. Má magickou sílu a moc. Pověst vypráví, že se kníže Václav ukrývá se svými bojovníky v nitru Blaníka. A odtud vyjede na bílém koni, až bude naší zemi nejhůř...Je s námi v době hladomorů a válek, v době nejtemnějšího temna jako symbol národa a vlasti. 

Bratrovražda ve Staré Boleslavi

V posledním roce první světové války, za času úzkosti a bolesti, vydal Karel Toman sbírku „Měsíce“, poselství naděje. Ocitujme měsíc „Září“: „Můj bratr dooral a vypřáh koně, a jak se stmívá, hlavu do hřívy rodnému druhu položil tiše, pohladil ho po šíji a zaposlouchal se, co mluví kraj... Zní zvony zdálky tichým svatvečerem, modlitba vesnic stoupá chladným šerem. Duch země zpívá: úzkost, víra, bolest v jediný chorál slily se a letí k věčnému nebi. Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím“. A týž básník vítá verši T.G.Masaryka po návratu do vlasti r.1918 a pak se s ním loučí r. 1937. Po obakrát opakuje refrén: „Žehnej ti svatý Václav a mistr Jan.“ A do třetice připomeňme výzvu Františka Halase z r.1938: „Myslete na chorál, malověrní, myslete na chorál...kůň Václavův, kůň bronzový se včera v noci třás, a kníže kopí potěžkal...“

Sledujíce tradici knížete Václava v našich dějinách, nemůžeme opomenout ani její dezinterpretaci a falzifikaci v době tzv. druhé republiky. Na základě Mnichovské dohody 30.9.1938 obsadila nacistická vojska naše pohraničí. Ztratili jsme jednu třetinu území s 1,250.000 obyvateli české a slovenské národnosti, 40% všeho průmyslu a většinu surovinových zdrojů, přervány byly dopravní spoje, zničen obranný systém. Ale horší než materiální ztráty byly ztráty morální, rozklad politického a ideového systému první republiky. President E.Beneš pod nátlakem abdikoval, na jeho místo byl zvolen představitel protektorátní státní ideje, E.Hácha. Veřejný prostor se naplnil hrubým štvaním, hanobením a tupením předchozího dvacetiletí, obou presidentů-zakladatelů a jejich díla, budování samostatného státu, ideálů občanské demokracie, humanity, svobody a rovnosti. Zvedla se vlna nenávisti ke všemu demokratickému a vlasteneckému, k národním tradicím, prvnímu odboji, legionářům, socialistům, komunistům. Ideálem se stala přízeň mocného souseda, spokojenost s vlastní podřízeností, pýcha na příslušnost k velikému celku mocné Velkoněmecké říše. Josef Čapek v listopadu 1938 napsal:“ Co jste, štváči, traviči, spekulanti bez svědomí, udělali z národa, z lidu Masarykova pohřbu, Všesokolského sletu, mobilizace. Ne ztracené území, ale toto je národní katastrofa“. Uštván těmito „traviči“ o měsíc později skonal jeho bratr, Karel Čapek.

Nová státnost potřebovala ikonu, obraz, ideál, osobnost, která by ji personifikovala a přispěla k její legitimizaci a adoraci. Tuto osobnost si dramaturgové druhé republiky našli v knížeti Václavovi.

J.Rataj zrození svatováclavské tradice druhé republiky a poté protektorátu líčí takto: „Třicátého listopadu 1938, po svém zvolení presidentem Česko-slovenské republiky, Emil Hácha vkleče před stojícím pražským arcibiskupem kardinálem Karlem Kašparem políbil lebku sv.knížete Václava. O den později nově jmenovaná Beranova vláda po složení ústavního slibu zahájila svou práci katolickou mší a společnou svatováclavskou modlitbou ministrů. Oba akty, za konfesijně neutrální první republiky nemyslitelné, vyzdvižením sv.Václava na státní piedestal demonstrovaly konzervativně autoritářskou a tradicionalistickou orientaci nového režimu.

Státnost druhé republiky tak programově zpřetrhala kontinuitu s moderními svobodomyslnými hodnotami Washingtonské deklarace z r.1918, z nichž vycházela prvorepubliková idea státu. Sv.Václav měl nám pomáhat „být dobrými Čechy a spolehlivými příslušníky Říše“. Posun této státoprávní ideje za okupace spočíval v hlubší identifikaci Čecha s říšskou myšlenkou a nacistickým evropanstvím. Kníže Václav se proměnil „v nelítostného vůdce, který vede své arijské Čechy do boje proti židům, československé vládě v Londýně, odboji, Velké Británii, USA a Sovětskému svazu“ (J.Rataj). Zneužití Václavova jména a jeho údajného poddanského smiřlivectví vyvrcholilo ustavením řádu Svatováclavské orlice, který se za protektorátu udílel za zásluhy jako vyznamenání kolaborantům a zrádcům.

Odmítáme hrubé, urážlivé a zcela účelové dezinterpretace svatováclavských tradic a ztotožňování mírumilovného postoje s horlivostí podrobit se cizím uchvatitelům. Ale i když zůstaneme jen u pozitivních tradic, které jsou spjaty s jeho jménem, musíme se ptát znovu, čím se kníže Václav zasloužil o českou státnost? Co má společného středověký dynastický světec českého knížectví a poté království a posléze bájný ochránce podrobeného národa v době ztracené samostatnosti s naší současnou státností v 21.století? On je přece typickou součástí teokratického systému vlády, vlády z boží milosti, která je z boží vůle vládnoucí dynastii propůjčena, a proto je posvátná, nedotknutelná, nezměnitelná. Podkládat nám dnes svatováclavskou tradici znamená vytvářet zcela falešnou představu o základu novodobé české státnosti.

Pravým základem našeho státu je 28. říjen 1918. Tento den symbolizuje vznik Československa jako vítězné dovršení předchozích procesů národního obrození. Ne od smrti pokorného mučedníka, ale od zápasu a vůle lidu, který bojoval nejen perem, ale i se zbraní v ruce, datujeme svou novodobou státnost. Několik generací tvořivých osobností u nás i na Slovensku položilo postupně svým dílem základy naší novodobé kultury i politiky.

Podařilo se jim vrátit obě etnika, odsouzená k zániku, mezi evropské národy. Podařilo se to dík obětavosti, vzájemnosti a hrdinství Čechů a Slováků, kteří se na vzniku nového státu podíleli. A vznikl tak stát republikánský a demokratický, zrušil monarchii, dynastické nároky a šlechtická privilegia. Zavedl principy demokratické rovnosti, svobodomyslnosti a sebevědomé hrdosti, podložené poctivou prací, samozřejmou komunikací se světem a oprávněnými kulturními a hospodářskými ambicemi.


Tato státnost byla po druhé světové válce a okupaci obnovena a tato státnost a nic jiného nemůže být základem jakékoli myslitelné státnosti novodobých Čechů a Slováků, i když se dnes ocitají v různých státních útvarech. Tuto státnost bychom měli obnovit a oživit neporušenou a chránit ji všemi silami, s úctou a láskou.
112 komentářů :

 1. i rozkazy z vatikanu se musi plnit obvzlaště když jsme cirkev povišili jako zaruku miru co žehna našim zbranim pracovitosti pro duchem chude a pravdomluvnosti něco jako pobočka čete a čro ato cele v jednom baličku a zcela nezištně

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nebuďme odvázáni ze státnosti. Je rozdíl a veliký mezi státností a státem ! Základními prvky státu jsou území, obyvatelstvo a suverénní moc. Stát je subjektem výkonu veřejné moci,je prostorem pro její prosazení,vynucení a udržení. Stát je veřejným prostorem pro soužití lidí, kteří žijí na
   jeho území. Předpokládá počet 10mil.lidí, kompetence a tím i dříve zmíněnou suverénní moc. A teď je zjištění, že nemáme suverenitu ! Zlikvidováním hranic i administrativních příjdeme o území ! Připravuje se. Státnost - je stát řízený zvenčí a bez suverenity. Logicky plyn z toho, že už dávno nejsme státem a jen si na to hrajeme a klepeme si po ramenou jak jsme chytří ! Inu s naší hloupostí se nedá bojovat, lze ji jen omezovat. Jsme-li státností - pak není co slavit. Jsme kolonií !

   Smazat
  2. UŽ 30let máme pod vedením AMIOKUPANTŮ LEDA STÁDNOST!!!!!
   Až na pár čestných výjimek,který ještě NAŠTĚSTÍ MÁME!!!!

   Smazat
  3. 8:18 Krásně řečeno, když si pomyslím,že v celkem ateistickém Česku získali černoperdelníci víc majetku než mají jejich souvěrci v bigotním Polsku,tak bych BLILA.
   Helanov

   Smazat
  4. Proč je Svatý Václav opět symbolem Česka, no přece proto, že je symbolem ponížení a poddanství, což je dnes, kdy republika je kolonií USA jediný skutečný symbol všech vlád po Listopadovém puči !! Československo nejdříve rozdělil Hitler a po něm američtí kolaboranti po Listopadovém puči !!

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. Mýlíte se a dost výrazně. Češi nikdy nevyháněli Němce z Československa. Oni sami se rozhodli, že půjdou k svým. Naopak se německá menšina rozhodla, že z odvěkého českého území udělá součást německé říše a vyhnáni budou Češi. Je velkým štěstím, že tehdejší SSSR dokázal porazit hitlerovce v nejdůležitějších bitvách a nakonec vyhnal nacisty i od nás. Za to se dnes osvoboditelům odplácíme haněním jejich zásluh a bořením pomníků. Naopak Němci jsou vzýváni jako osvoboditelé takovými odrodilci, jako jste Vy. Nebýt Sovětů, asi byste se nenarodil...

   Smazat
  7. 11:49 zase flašinetář pangermánských šovinistů. Hovado, které se naučilo česky a teď jen tapetuje stále stejnou vlastizrádnou lží.

   Smazat
  8. Ani 28.10., svátek již neexistujícího ČSR ani 28.09., svatý Václav je svým způsobem trochu kontroverzní viz níže uvedené názory.
   Státním svátkem by mělo být 26. září !!! politicky neprávem opomíjené datum. /https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%A1_bula_sicilsk%C3%A1/. Nebýt Přemysla I., kdo ví jak bychom, my Čechové, dopadli ...

   Smazat
  9. Zatímco 28. říjen je den státnosti, 28. září je den oslavy vazalství. Svatý Václav byl ten, kdo si nechal diktovat cizí vůli. Tehdy se tomu říkalo zrada a zrádce neměl právo nadále žít. Tak to zjevně viděl i Boleslav, když dal Václava popravit. Tehdy to byl zápas o evropské slovanské území a vliv nad ním. Teprve Přemysl Otakar I. smyl hanbu, kterou svou zradou svatý Václav napáchal. Já 28. září nemám co slavit, samé dějinné rány pro můj národ.

   Smazat
  10. 11:49...S tím se dá souhlasit...
   Kdyby nebylo Národního obrození,tak bychom už dneska patrně hutorili německy a asi by nám to ani nevadilo.
   Helanov
   Většina z nás by ani nevěděla že jsme vlastně Češi.
   Teda,pokud by nám to nějací dobromyslní mislytelé nepřipoměli.

   Smazat
  11. Anonymní 28. září 2019 11:49
   Jestli se budete pořádně dívat na zdroje historické důvěryhodnosti například minulosti Německa, Anglie a Francie, pak zjistíte, že to s těmi prameny informací je víceméně stejné jako u nás. Celá řada "pevně známých a zakotvených událostí minulosti" v historii těchto zemí je prostě mýtem bez důkazů! O tom, že naše vlastní historie je přepsána několikrát (hádejte kým Vy čtveráku), svědčí Mavro Orbini. Ostatně pokud se týče Němců, pak jejich stát Německo jako takový zase neexistuje tak dlouho, pokud znáte historii svých příbuzných, tak si vzpomeňte kolikráte válčili jen mezi sebou!!

   První republika byla mnohonárodnostním státem, kde byly významné menšiny - Němci a Maďaři. Je však pravdou, že výrobou a průmyslem jsme byli na předních místech, ale zároveň tu byla jedna z nejnižších životních úrovní V Evropě. Majitelé podniků byli českého, německého a židovského původu. To není žádným tajemstvím. Vzhledem k tomu jaký byl poměr jednotlivých národností v republice, je nejen nesmyslem, ale i zkreslováním tvrzení, že Němci vytvářeli dvě třetiny HDP. To totiž - nadřazenost zaměstnávání německých pracovníků na úkor jiných národností začalo platit až s příchodem hnutí Konráda Heinleina. Kdy nastoupila ovšem jako kompenzace jiná fáze "boje", a to, že snižovali výrobu, aby nepodporovali republiku! Němci a Češi - tedy ti obyčejní lidé - co vytvářeli ono HDP "německého původu" svýma rukama, do té doby až na nacionalistické maloburžoazní maloměšťáky, pracovali klidně vedle sebe v jednom závodě,navzájem se do sebe zamilovávali a brali se!!! Žádný majitel nemůže vyrábět sám, to jen připomínám pro Vás, a právě zaměstnanci všech národností měli vždy stejné starosti. Dělnické hnutí mezi Němci po příchodu Hitlera k moci začali v sudetských oblastech dusit a likvidovat nebo převádět pod to jejich hnutí. Navíc byste musel také začít počítat kdo vytvářel HDP jinak, protože podíly v podnicích byly i z jiných zemí a často velké a vlastník (konečný) byl stejně jako dnes co nejvíce "v pozadí".
   Pokud je mi známo, tak Němci si neustále stěžují na VŠECHNY okolní státy, že jim nedají pořádný rozmach jejich "pořádkumilovnosti" a "důkladnosti".

   A vlastně víte, že slovo Němec je čistě slovanského původu? Všechny neslovanské národy - pokud pro ně mají jiný výraz - nazývají je Germány nebo Alemany (to by mohlo ukazovat na slovanské slovo ale- možná někdy zmoudří:)) pokud neupotřebí jiná slova!

   Smazat
  12. Vy 11:49 vytrvale tu svoji vylhanou, věcně nepodloženou tapetu trapně opakujete, aniž byste byl schopen reagovat na vznesenou oponenturu. Buď tedy onu oponenturu vyvraťte, nebo mlčte. Chcete m.j. popřít, že HDP té doby, pokud vůbec bylo a mohlo být jako takové měřeno, bylo měřeno podle podílu "národní" práce, nebo podle podílu "produkujících" vlastníků? Kolik že procent ČSR tvořili obyvatelé německé národnosti? Jakým zlomkem ráčíte vyjádřit 15 %? Jestli nejste schopen nebo ochoten věcně a účinně reagovat, měl byste být jako notorický, prolhaný a utrhačný tapetář adminem mazán.

   Smazat
  13. 1:38
   Obavám se,že redakce pouští ty dva kretény do debat schválně.....Hovnolulan a ten Frickountermensch jsou TOHO ZÁŘNÝM PŘÍKLADEM!!!!!!

   Smazat
  14. Pro 7:39 - nikoli, redakce Nové republiky tyhle pány maže. Nestíhá to asi rychle, protože někteří z čtenářů ztrácí svůj drahocenný čas v diskuzích s těmi odpudivými individui. Jak jste si jistě všiml, redakce občas maže i vás, když přeženete míru svého vzteku a míru nadávek. Ostatně ani psaní kapitálkami není pro diskuze vhodné a je-li obsah sdělení chabý, ani kapitálky ani verzálky ho nezachrání. Zdravím vás.

   Smazat
  15. 12:58 Dobře, to je sice pravda, jenže tou je i fakt, že dnes nám i ten Švajc mohl čučet na záda, kdyby Čechy & Morava zůstali součástí Rakouska! Kdyby došlo k tak dlouho plánovanému odsunu čechomužyků do Bosny, nikdy by se Němci v pohraničí nebouřili (my se pracovitych germánu nemuseli zbavovat a nahrazovat zaostalou menšinou importovanou ze Slovenska), nikdy by Sovětský svaz nepriclenil do východního bloku naše území a my dneska měli prosperující zemi. Místo toho máme chaos, nejistotu ale jistotou je že v Evropě nejdražší vodu, telefon, elektriku, potraviny (a to je pro východní Evropu dělají specielně ještě ošizené z náhražek)... a to vše za 1/3 mzdu než má za stejnou práci Rakušan či Francouz. Navíc tím způsobem jakým je dneska společnost rozdělena a plná nenávisti proti všemu a že sousedé a kolegové v práci jsou si schopni vyškrábat navzájem oči, očekávám občanské nepokoje.

   Smazat
  16. 7:39 Nezapomínej, že "Frickountermensch" byl tvůj biologickej fotřík! Jen ti to neměl kdo sdělit, páč tvá máti je němá už od dětství. To se stalo, když za války navštívili ukrajinští vlastenci z OUN její komoušskou famílii, kteří tvý bábě uřezali ty její povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali kremlovoroj jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   A tak jsi dnes jen prostý dvojmolekulový shluk otravnýho putléria, těkavého plynu, který tlakem na klávesnici smolí jen ubohé skřeky v jidiš kapitálkama na slídu ...

   Smazat
  17. 8:18
   Kdyby jste je blokli a to na delší dobu,byla vy to výhra!!!!
   Číst ty dva kretény je zbytečnost,ale ten jejich smrad je horší,než měsíc starý utopenec na soudní patologii.
   Přeji hezký den.

   Smazat
  18. Koněv je zástěrka jde jím jen o zlikvidovaní Česko-moravsko-slezského národa

   Smazat
 2. Skvělý článek, škoda, že komunisti neodvezli sochu sv.Václava do Vatikánu, nebo do Berlína třeba východního, kdyby tam na to místo postavili Masaryka, všechno by vypadalo jinak.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Není to skvělý článek, je to oslava řízení národa zvenčí - to je státnost = kolonie. Nevím proč oslavit trvání kolonie ! Kalus ml. pochopil, že potřebujeme zpět suverenitu ! Státnost nemá nikdy nemůže mít suverenitu !

   Smazat
  2. Ach Bože...Státnost je osvědčená existence všech parametrů, které vytvářejí stát. Nenechte se poplést všeumělci typu Borise Cveka, kteří pojem státnost zaměňují za pojem suverenita. To je (i když důležitý) jenom jeden prvek státnosti.

   Smazat
  3. Dny národní hanby, tedy tento a 15. březen slaví pouze vazalové šoupající nohama před cizími elitami. Odstanění národních zrádců úkladnou vraždou je totiž nepřípustné, jakkoli dějinně částečně pochopitelné.

   Smazat
 3. Kdyby byl dnes Sv. Václav naživu, tak by musel umřít hanbou z té politické žumpy, kterou naplnili naší "mocní" až po okraj, ba již i přetéká.

  OdpovědětSmazat
 4. Já jsem pevným stoupencem svátku Václava. Za každou příležitost, kdy lidské zdroje nemusí do rachoty a mohou tak vybočit ze systému, jsem velice rád. Jen by to mělo být zařízené tak, aby svátky nepřipadaly na víkendy, to mě totiž dokáže pořádně namíchnout.
  A mohlo by být svátků víc, každý měsíc aspoň 4.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nepřehánějte, každý měsíc už máte minimálně 8 svátků (sobot a nedělí). Do práce, holoto :-)

   Smazat
 5. 8:18
  Tak nevím, je to napsáno jako vtip, nebo to pisatel myslel vážně? V obou případech to to debilní.

  OdpovědětSmazat
 6. Celkem dobré zhodnocení postavy svatého Václava. Ano nejsme jediní, kteří si ve svých bájích vytvořili své hrdiny a ochránce. To není vůbec špatné. Prostě lidé ve zlých dobách potřebují podporu těchto bájných hrdinů. Zla totiž je v každé době více než dost.
  Václav

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No jo, jmenovec. Ale jak k tomu přijdu já, Josef. Pojí se se mnou jen adoptivní otec Ježíše, kterému Marie nasadila parohy a ten pitomec si nechal nakukat, že jí zprznil chlípný Bůh, kterému se přeci odporovat nemůže a beztak že z toho nic neměla. Prostě starej ňouma, komu může být vzorem?
   Chci a trvám na tom, aby i pro Pepíky byl vymyšlen nějaký mýtus o hrdinovi.

   Smazat
  2. 9:15... SPRÁVNĚ!!!
   Pepíci jsou ostrakizovaná menšina a na jejich minoritu bych založila think-thank při EP,a aspoň 3 nezyskofki.
   Helanov

   Smazat
  3. 9:15 Pojí se s vámi i rakouský císař František Josef II. a spousta velikánů a vládců historie. Nebrečte :-)

   Smazat
 7. Archeologové nedávno přišli s tim,že Sv.Václav možná vůbec neexistoval...já považuju za českého patrona Boleslava.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "Našli mí rádcové, našli?" Nenašli. A dříve to archeologům nevadilo? A Boleslava našli?

   Smazat
  2. 9;36
   Našli nenašli,archeologům je jedno jestli ten milovník fricka Ptáčníka existoval nebo ne!!!Publikujou zjištěny závěry.
   Chrápeš?

   Smazat
  3. 10:01
   Nechrápu, ty však nechápeš. Proč tedy hledají, když je jim podle tebe jedno, jestli existoval, nebo ne. A ten účel, proč "publikujou" dnes, a nepublikovali dřív, je ta správná otázka.

   Smazat
  4. 10;25
   Někteří o jeho existenci pochybuju už hooodně dlouho....A já taky.
   I když podle mně to nelze pořádně doložit.

   Smazat
  5. 10:32
   A "hooodně dlouho" mlčeli. Přepisovači dějin se probudili. 10:09 to popsal dobře.

   Aktivistka Číhalová (členka Rady vlády České republiky pro národnostní menšiny) klade věnce k pomníku nacistického generála:

   https://www.hoppner.cz/to-snad-ne-odpurkyne-sochy-marsala-koneva-klade-vence-k-pomniku-nacistickeho-generala-pry-to-byl-skutecny-hrdina/#.XY8cdm5uI2w

   Šílená doba.

   Smazat
  6. 10;47
   Od počátku uznávám POUZE Boleslava,Václav byl panbíčkář a kolaborant,bránit se proti Fricku Foglovi NIKDY NECHTĚL!
   To Boleslav to alespoň zkusil.
   A kvůli tomu jsem přepisovač dějin?
   Proberte se milý pane

   Smazat
  7. 11:01
   Vy se proberte, demagogu. Když píšete, že Sv.Václava archeologové nenašli, a tak zpochybnili jeho existenci, kde máte archeologický nález Boleslava, kterého adorujete? Nebo v jeho případě je to jedno, protože ho preferujete? Netvrdím, že jste přepisovač dějin právě vy, kvůli své víře, ale máte dost důkazů na to, abyste viděl, že dějiny jsou dnes darebáky účelově, a zločinně přepisovány. Jenom troll to popírá, a ten nestojí za reakce.

   Smazat
  8. 11:28
   Nebyly nalezeny ani jedny,ale pokud jde o pověsti,je mi bližší Boleslav,i kdyz podle mého být Václav...Viceslávy a Boleslav....Boleje(Vice)slávy slávy jedna a táž osoba.
   Někdo jiný je a bude Blahoslavená Anežka Česká.

   Smazat
  9. 11:28 Václavov nemáme, zato Boleslavě dvě. Heč.

   Smazat
  10. Sv. Václav existoval, je doložen v saské kronice Widukindově, který byl současníkem. Je tam (mimochodem) i „Bolízlau.“ Ale i první staroslověnská legenda psaná hlaholicí moc legendu nepřipomíná. Pojmenovává i Václavova vraha - byl to družiník Tira- a vypadá to, že byla napsána 5 let po vraždě. V roce 940. Zkuste se podívat sem: http://www.moraviamagna.cz/legendy/l_1st_r1.htm

   Smazat
  11. 9:07 Jo už s tím proti Česká spodina masíruje na seznamu.

   Smazat
  12. 12:44
   Kdyby žil Jan Hus v době Karla IV.Otce vlati blahé paměti,tak je bez milosti UPÁLEN I BEZ KONCILU.

   Smazat
 8. to by odpovidalo cirkevnim zvykum modlit se k tomu koho nikdo nikdy neviděl jakože jsou ruzna naboženstvi a ruzni bohove co se nevejdou ani do nějvětšiho seznamu všech svatych ke kterym se modli zfanatizovane a zhipnotizovane davy jakoby existovali

  OdpovědětSmazat
 9. Buďme na svou historii pyšni,hrdi,jsme tu,jsme ještě Češi.
  O mnoha podobných státotvorných osobách se moc nemluví,ale nevejdou se do učebnic.Sice v poslední době,je snaha,všechno dobré,vymazat s povědomí národa a postupně snad až skoncovat s Českým jazykem.

  OdpovědětSmazat
 10. Druhou republiku tady mame opet.Štvani,nenavist,nepratelstvi.Popirani historie.Velky dik autorce za presny clanek.

  OdpovědětSmazat
 11. Svatováclavská tradice je svatováclavská tradice. Nic jiného. A to nás zavazuje k jejímu udržování. Jen tak může národ s boží pomocí přežít.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím až na ten závěr. Jinak nikdo není jen černý nebo bílý. A tady se furt hledají ti jenom černí nebo jenom bílí. A ten se nikdy nenajde. U Vás je výjimkou pouze Bůh. Vždyť i Mojžíš, který přinesl lidstvu desatero, nechal povraždit přes tři tisíce lidí proto, že se klaněli Zlatému teleti...Nezabiješ

   Smazat
 12. starověcí hiiistorici psali dost "vzletně" a v jinotajích, takže snadno může dojít k nepochopení pravého významu. Jedna z teorií říká, že Boleslav i Václav je jedno jméno, znamená "více slávy" ( Viceslav , Boleje slav ). U Franků se přepisoval Václav u slovanského národa Boleslav. Kdy se rozhodl vyhlásit Frankům válku, pohřbil - zabil svou identitu Václava a ponechal si jméno Boleslav. A dal vybít profrancké vojáky - žoldnéře, kteří by mohli škosdit.
  Je to teorie, ale stejně praděpodobná jako naběhnutí někomu na kopí.

  OdpovědětSmazat
 13. Na jedné straně někteří pitomci lustrují Koněva, co to bylo vlastně zač a jiní lustrují legendu sv. Václava co to bylo taky vlastně zač. Chci dodat jen, že se vůbec přesně neví zda vůbec existoval anglický Robin Hood a přesto je to jejich hrdina,kterého nikdo veřejně nelustruje. Kdoví jak to bylo z Kamelotem a Artušem. Je to prostě nedílná součást jejich dějin na kterou jsou hrdí a tím to hasne. Proč by jsme si i my nemohli zidealizovat sv. Václava a slavit ho jako nedílnou součást naší historie a klidně k tomu přidejme ještě Žižku, který už od mnohých dostal taky nandáno.

  OdpovědětSmazat
 14. Turecký student Ilhan S. (celé jméno nechce do médií prozradit) musel několik dní přespávat ve stanici metra, protože v Praze marně sháněl byt k pronájmu.

  A když se přesunul do Brna, kde je na výměnném studijním programu Erasmus, našel útočiště jen na chodbě hostelu.

  „Několik dní jsme se s kamarádem cítili jako bezdomovci, opravdu hrozný pocit,“ říká s tím, že byt našel až po několika týdnech.

  „Majitelé bytů preferují Čechy, vůči cizincům jsou chladní,“ přidává Ilhan zkušenost, že pro cizince je shánění pronájmu složitější, ale velké těžkosti mají i našinci.

  Tisíce studentů totiž na začátku nového semestru hledají bydlení ve dvou největších městech marně. Bytů je v nabídce nedostatek a ceny zejména v Praze a Brně jsou navíc vyšroubované na historická maxima.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je ale zvláštní. Podle pravidel mezinárodního výměnného studentského programu ERASMUS jsou všichni jeho účastníci administrativou obou univerzit – vysílající a přijímající, registrováni a v dohodnutém období studia příslušného oboru mu přijímající strana poskytuje ubytování, stravování, přístup k přednáškám, do knihoven, případně další benefity. Finance poskytují fondy pro mobilitu ERASMUS. A funguje to spolehlivě dlouhé roky. Jak se tedy zmíněný mladý muž mohl ocitnout na ulici???

   Smazat
  2. Zájem o studium je v Česku enormní a ubytovací kapacity nestačí . Je vidět , že se Čechům nežije až tak zle .Jejich dětičky touží vystudovat cokoliv jen aby nemusely se nedej Bože vyučit nějakým řemeslníkem a pracovat rukama . Tito absolventi různých pochybných fakult tento národ neuživí , nevytvoří žádné hodnoty potřebné k životu jako jsou potraviny , bydlení a spousta dalších věcí .

   Smazat
  3. Tip:
   https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/545547/knize-a-politik-karel-schwarzenberg-stavim-si-posledni-dum-v-praze-cena-100-milionu.html

   Smazat
  4. 10:16 co je vám na tom divného? Vždyť v Praze a v Brně i jiných městech s VŠ nenajdou ubytování ani Češi, proč by stejný problém neměli mít cizinci? Ostatně, nezdá se vám pochopitelné, že Čech, jako pronajimatel, dá přednost tomu, s kým se běžně dorozumí a u kterého právem předpokládá shodné kulturní návyky? O formálních záležitostech jako je hlášení pobytu cizince cizinecké policii, kontrola víza resp. platnosti dokladů z hlediska doby pobytu a pod. nemluvě? Nebo o právní situaci v případě škod nebo při vymáhání plateb? Co vy víte o reálném životě, boží prostoto?

   Smazat
 15. A co to.má s dnešním svátkem společného,že nějaké machometán nemá kde bydlet???

  OdpovědětSmazat
 16. Proč ne ? Právě zde můžete přečíst mozaiku nazorů a je to tak dobře,máme demokracii a užívejme si ji plnými doušky. Je fajn, že nám téma neni lhostejné a že mezi argumenty nevítězí vulgarismy. Jsem ateista, přesto vítám historický vliv bratrů že Soluně, kteří povýšili naší kulturu a musím respektovat tehdejší boj mezi západním a východním ritem. Věřím v symbol sv.Václava a jeho babičku i když si je různé systémy často tendenčně privatizovaly a některé je z historie i gumovaly. Jsou tu stále a je to dobře. Nerozumím autorovi, proč nemá mít spojitost tato historie s "novodobou českou státností". Kde já dnes necítím potřebu, je nošení lebky v Boleslavi, ale nechci někomu kazit tradici. Naopak,za chorál se přimlouvám a mrzí mne, že dnes nezní v rádiu. Na závěr, byl bych rád, kdyby tato tradice nezanikla a kéž by se ve školách vedle finanční gramotnosti se vychovávala i úcta k naší historii.

  OdpovědětSmazat
 17. Světec mne nezajímá,ten dnešní "svátek" považuji jen za takovou úlitbu černoprdelnictvu.Něco jako jako milý dodatek k církevním restitucím.
  Když vidím jak se mlátěj příslušníci všech tří abrahámovských náboženství,tak bych nějaké "světce" raději nechala chrnět ve starých bichlích.Pro sichr ;-)
  Také neslzím nad rozpadem umělého státu,který vymysleli TGM se Štefánikem.
  Jako kladivo na německou a maďarskou menšinu to bylo fakt dobrý,ale...Nemohlo to vydržet dlouho.
  Vyjma podobného jazyka nemají Češi a Moravané se Slováky nic společného,libozvučná "českoslovenština" se jaksi neujala.
  Střelnou modlitbičku Klausovi a Mečiarovi,že tak precizně vystřihli ten bezbolestný rozchod.
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Helanov, zde s Vámi vůbec nesouhlasím."Světci" nenechají ovšem nás chrnět, aspoň doufám, neboť lidé stále potřebují symboly. Má být symbolem naší státnosti lokaj říše,EU,USA,Ruska, zastoupeny různými Václavy nebo odbojnými rebely, často také Václavy?
   Se Slováky také nemáte pravdu. V době "maďarizace" venkov mluvil česky, jako třetí prut Velké Moravy.Je naší společnou chybou, že se necháme dělit a odcizovat pro zájmy jiných!

   Smazat
  2. Miroslave, když vidím jak kluci od česneku na základě svých "svatých" knih formují SOUČASNOST v ARABSKÉM orientu,tak bych blila!!!
   Ten smrdutej vřed v Levantě bude svým mrtvolným puchem zamořovat zeměkouli ještě hodně dlouho.
   Nejvíc Evropu,páč uražení a ponížení domorodci to k nám mají blízko.
   A dobře vědí,že bez spolupráce nás,křesťanů,by se
   košerové z východní Evropy a Ruska kusu jejich domoviny NIKDY nezmocnili.
   Helanov

   Smazat
  3. Mirku,nechci se s vámi přít,uznávám,že symboly mají mocnou sílu.
   Jen bych upozornila,že SOUČASNĚ jsou i strašně nebezpečné.Stačí si vzpomenout na Balkán.Tam to bylo JEN o symbolech a rejpání v historii,ne?...brrrr ;-(
   Helanov

   Smazat
  4. 18:44-lituji, opět nesouhlasím. Nezaměňujme symboly v jednom státě (národu) za boj mezinárodních mezi sebou. Balkán je oním průsečíkem tří monoteistických náboženství o nadvládu a jak to tak bývá, kde se dva perou, třetí se směje!

   Smazat
  5. Helanov 11:21 Váš postoj mi připadá hloupý nejméně proto, že rozpad společného státu oslabil oba národy, které jsou si jazykově natolik blízké, že o jejich historické příbuznosti nemůže být pochyb. Krom toho je téměř jisté, že nebýt nalezena a uskutečněna varianta společného státu, těžko by oba národy došly legalizace státnosti, kterou dnes drží. Vaše krátkozrakost co do role Masaryka, Beneše, Štefánika, mnoha dalších i jejich, svého druhu předchůdců, zdrženlivě řečeno, když neuráží, tak nemile překvapuje. Být vámi, tak styděl bych se.

   Smazat
 18. Asi zato že chlastal, tak byl svatý. Jako ten jeho jmenovec
  z hadrákova.

  OdpovědětSmazat
 19. 11;37
  Už tenkrát věděli,že ten svatej a vebenej chrchla stejného jména bude EXISTOVAT!!!!☺

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nezapomínej že chrchla byl tvůj biologickej fotřík! Jen ti to neměl kdo sdělit, páč tvá máti je němá už od dětství. To se stalo, když za války navštívili ukrajinští vlastenci z OUN její komoušskou famílii, kteří tvý bábě uřezali ty její povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali kremlovoroj jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 20. úprimne - spolu s vami zdieľam aj ten istý názor - sme radi, že sme od seba, a po poslednej návšteve Prahy som si povedal, no nikdy viac,nič historické tam nemáme, a ak, tak len vlajku, bývalú - tie reči o historickom oddelení slovákov magyarmi sú hlúposť, zabudnite na to, nechajte to tak, dejiny písané Mäsarykom a Benešom sa na Slovensku neučia už 50 rokov, ta tak

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:46
   Nechci vám připomínat Velkomoravskou říši, ve které i když to asi, nevíte byli i vaší předci. Asi je taky marné, připomínat vám vašeho Svetopluka a pruty které dal ke zlomení svým synům. Byly to tři pruty (Čechy, Morava, Slovensko dohromady Slované, Maďaři tam nebyli ani náhodou) protože po jednom jdou zlomit pohromadě ne.Na to jsme nějak zapoměli, naše škoda. Upřímně, já rád nejsem.

   Smazat
  2. Pozdravuj Tisa a Kotlebu, blboune karpatský omezený.

   Smazat
  3. 13:50
   To je jako srovnávat Klause ml.A UDAVAČEM HAVLEM!!!!!

   Smazat
  4. rád by som pripomenul, že Slovensko sa nestalo súčasťou akého Uhorska v dobe, keď sa zakladal Český štát, patrili sme do Poľska, až v r. 1030 sv. Štefan - občianskym menom Vajk, Vajko - zdrobnelina Viačeslava, sa dohodol s Bolelsavom Chrabrým a o prevzatí územia cca dnešného Slovenska a jeho pripojenie k Uhorsku, tzv. magyari - ich najbližší príbuzný sú Estónci a za nimi Fíni - v čase okolo roku 1000 sa volali Varjagi, strážci - ešte v trinástom storočí strážili v Uhorsku križovatky ciest, až po opanovaní Tuurkami sa do magyarskej reči dostali turkické výrazy - Slovensko - v tej dobe Vajka - opanovali dvaja veľmoži, Poznaň a Hunt, inak v neskoršej dobe - Pázmanyi, a Hont - Uhorsko zďaleka nepatrilo magyarským kmeňom, boli tam slováci, chorváti, slovinci rusíni, haličania, a v strede magyari - a nemci a chazari - to je určujúci prvok na Slovensku - tam leží naša bieda - ta tak

   Smazat
  5. 16:30- faktograficky máte pravdu, já se ale ptám, proč další staletí Slováci mluvili česky. Také si myslím, že naši historici a hlavně archeologové nedělají maximum svých možností. Co ale chcete od státu, který za komunistů propagoval internacionalismus a současný propaguje stát jako území všech ras a největší rasisté to platí.

   Smazat
 21. Neslavím ani jedno, ani druhé. Narodil jsem se tu, tak tu bydlím a časem i zemřu, to je všechno. K této zemi necítím vůbec nic. Je vydaná napospas cizím zájmům a vlivům, i ten název Česká republika je zavádějící, neboť Čechům patří minimálně, včetně nerostného bpjatství. Ty generace co to tu po roce 1918 budovaly, by nám musely nakopat konečníky. Od Rakouska Uherska ke 4 Říši,to mi za oslavu nestojí.

  OdpovědětSmazat
 22. Vážení 11:21 - 11:51 napsali jste o sobě víc než jste možná chtěli. Nemám s vámi žádný problém, spojuje nás jen místo narození a jak vidím i některé názory ze Slovenska, už vůbec nic, snad jen Husák a to je opravdu moc málo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No to bych neřekl. Na Slovensku zůstali a prosperujou jen celebrity a mafie, a potom starci na dožití. Všechno, čemu se dá říci makáč, nebo student, odtáhlo do Čech. Taková Plzeň například je přímo zahnojená Slováky, táhne to sem i s rodinami,a nakupuje to tady v obchoďácích převážně chlast. Již před časem sem úspěšně vylífrovali skoro všechny slovenské cikány, které jsme my blbci ( odjakživa) museli ubytovat a cpát jim sociální dávky. Tak když -a pokud- jsou Slováci tak hrdí na svoji zem, proč táhnou pracovat do Čech po statisících? Chápu - to raději teď drží hubu a se svojí národní hrdostí se moc nevytahujou. Ale když si vzpomenu na devadesátý léta? Jak se předváděli? Ruce nahoru a prý jsme hnusní okupanti, vždycky jsme je jen využívali a bla bla blaf! Proto taky vznikla tenkrát písnička .."Sbohem Slovensko, bude ti líp, máš velký Tatry, my malej Říp, ty míříš vzhůru, jak rychlej šíp".... jo, to bylo panečku řevu a nadšení! A kde to všechno je? Tisíce slovenskýho šuntu v našich ulicích a bytech... ale co bych psal! Vždyť je to zbytečný. Stejně už tenhle švajneraj brzo skončí. A strašně!

   Smazat
  2. Hlavně je Plzeň PLNÁ MONGOLŮ A BANDEROSVINÍ S OTEVŘENOU TUBEROU!!!!!

   Smazat
  3. 13:06 A hlavně rusáckých a komoušských untermenschů!

   Smazat
 23. 12:09
  Rozhodně nás nespojuje Havel,Poserplína-Šlafendek,debilblok a milión chcanek!!!!!

  OdpovědětSmazat
 24. Ze sněmu Trikolóry znějí výbušná slova: Lidé po celé Evropě se probouzejí proti bruselskému establismentu. Budeme hájit odkaz našich předků:

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ze-snemu-Trikolory-zneji-vybusna-slova-Lide-po-cele-Evrope-se-probouzeji-proti-bruselskemu-establismentu-Budeme-hajit-odkaz-nasich-predku-597690

  OdpovědětSmazat
 25. Den české státnosti. Na sochu svatého Václava skupina lidí vyvěsila transparent:

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019092810743881-den-ceske-statnosti-na-sochu-svateho-vaclava-skupina-lidi-vyvesila-transparent/

  OdpovědětSmazat
 26. Nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave!

  https://www.spd.cz/novinky/6221-radim-fiala-svaty-vaclav-je-velka-osobnost-nasich-dejin-ktera-krasne-spojuje-narodni-myslenku-a-i-nasi-prinalezitost-k-evropske-krestanske-civilizaci

  OdpovědětSmazat
 27. Je to úsměvné protože většinu historie Ruska tam vládly vládci rodově napojeni na západní civilizaci a pro rozlehlost státu vždy měly jiné starosti než se starat o západní Slovany. I Pravoslavná církev patří k evropské-křesťanské-civilizaci. Nechte světce věřícím a snažte se něco udělat pro stát ve kterém jste se narodily a máte potomky. Pokud chceme tento marazmus změnit je potřeba volit ty co prosadí zákon o adresné volební povinnosti a proveditelný zákon o referendu. Jinak nám budou dále vládnout zvrhlý zdegenerovaní parazité.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:19...Veliký souhlas!!!!!!
   To vrtání v historii nám nepomůže, dneska je to co je dneska a žádnej svatej nám nepomůže.
   Jen zdravej rozum a otevřené oči.
   Helanov

   Smazat
 28. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 29. Ďuro pošlete ho klečet a ať to napíše aspoň 50 x,pane učiteli ;-)
  Helanov

  OdpovědětSmazat
 30. Obhajoba skutečného zdroje naší státnosti z "pera" paní profesorky Kučerové je brilantní! Jako vždy, když publikuje.
  A závěr jejího pojednání! Ten snad jen vytesat do kamene ...

  OdpovědětSmazat
 31. Málokdo si uvědomuje, že jsme v podobné situaci, a pravděpodobně déle, jako Rusko. Nám i jim přepisovali historii Němci. U nás na to měli téměř tři sta let Rakouské monarchie. Vzpomeňte si, kolik knih bylo u nás spáleno a kým! Až si člověk říká, když vidí ty bílá plátna naší minulosti, co to muselo být za události, které se uchovaly dodnes (i díky Národnímu obrození) v povědomí naší historické paměti. Jak ten chudák Sámo - "francký kupec" - se musel snížit, aby velel hordám neorganizovaných pohanů a barbarů. Člověk si říká, co ještě nevíme o husitství, když i dnes řádným "vatikáncům" tolik vadí Jan Hus a samozřejmě ten krutý a zlomyslný, raubíř a lapka Žižka. U některých událostí mám jen - bohužel - pocit, že se buď udály opačně s jinými znaménky, či zcela jinak.
  Vzpomeňme si co za "pouhých" šest let vyváděli naši "mírumilovní" "sousedi" během okupace! Uvědomme si, jak právě němčouři vyváděli po vytvoření českého státu v roce 1918. Jak se nemohli nikdy smířit s pohanstvím a vyjídáním této "zcela určitě" odvěků germánské země. NAŠE ÚZEMÍ JE PO CELOU ZNÁMOU HISTORII EVROPY JEDNÍM Z MÁLA STABILNĚ DRŽENÝCH ÚZEMÍ, KDE KDO KDY V EVROPĚ ŽIL A ŽIJE! Málokdo si chce u nás připomínat a neprávem, že i za Rakouska(-Uherska) tady bylo České království jako součást říše Habsburků! Prostě i jeden velký titul panovníka navíc ... Pro germanofily a jiné -fily, či -foby doporučuji si prostudovat územní "vyjádření" historie zcela echt" germánských zemí!
  Teď jsem si vzpomněl. Když se slavný ruský vědec Lomonosov vášnivě ohradil proti přepisování ruské staré historie (tehdy samozřejmě), byl obžalován za ublížení na zdraví - jak bychom řekli dneska - a v obvinění mimo jiné prý zaznělo zaznělo:
  (německému "vědci")
  ...Lomonosov
  ...zlomil mu nos!...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Děkuji za to, že někdo zmíní tuhle skutečnost. Přepisování dějin je vidět v současnosti a na tož potom takhle v minulosti. Myslím si, že SV. Václav musel být významná osobnost. Jinak by se nemohl nikdy takhle uchytit až do dnešních dní jako jeden z patronů naší země. Co vidím na dějinách naší vlasti je jedna skutečnost a to hledání pravdy jak v materiální tak především v duchovním pojetí. Proto je neustále terčem útoků a snaha jí zničit a podmanit. Myslím si, že Sv. Václav musel být osobou, která stála za staroslovanskou (pohanskou) vírou se snahou křesťanského propojení natož byl zabit a zneužit pro křesťanskou církev. Proto se mohl dochovat do dnešních dnů.

   Smazat
 32. Napsat je mozne vsechno,

  k tomu staci pouze papir a pero.
  Pripada mi , ze pro zidovsky narod se udelal Mojzis a pro cesky Vaclav, aby kazdy vedel kam patri a mel k tom model.

  Lec dnsesni Biblicka Archeologie si neni jista ze Mojzis existoval a tvrdi ze cast bible Mojzisova cast nebyla psana Mojzisem ale 4 mi lidma.

  Kazdopadne figurka Sv Vaclava zavani historyckym politickym manipulovanim, a svaty Jan Nepomucky byl pokracovatelem ve hre teto manipulace.

  Rimsko-Katolicka Cirkev neni katolicka , a co je puvodni katolicka cirkev jsou Ortodoxni Cirkve.

  A tak je mozno si byt vzdy nejistym poctivosti!!!!!
  Rima vuci Cechum !! Na VZDY NA VZDY a NA VZDY!!!!

  Brouk Pytlik

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Brouku, to máte pravdu. Strana KDU-ČSL má již vedení plně judaizované. I jiné strany jsou též pod kontrolou. Média jsou "třešničkou na dortu".

   Smazat
 33. Ze nevite pane Radosta, ze Marx nenapsal sve knihy . Az to zjistite , budete 1 svetelny rok v predu.

  Brouk Pytlik

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Chazar Ivan David svoji dizertačku taky sám nenapsal! No a?

   Smazat
 34. 9:24
  Piš srozumitelně a česky ty kreténe z amianálu!!!!!
  Ty napíšeš blbě i svojí adresu,o diktátu z třetí třídy nemluvím!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To ty coby prostý dvojmolekulový shluk otravnýho putléria, těkavého plynu vypouštěného plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   žádnou adresu ani mít nemůžeš!!!!

   Smazat
 35. Výstižný článek!
  Stále zřetelněji vycházejí na světlo kontury současného režimu jako pokračovatele protektorátní druhé republiky!

  Jak už bylo několikrát popsáno, koncepce EU vznikla po válce v hlavách nacistických pohlavárů, kterým se podařilo beztrestně etablovat v novém režimu. Idea budování Velkoněmecké říše, byla příliš silná a i přes všechny nevyslovitelné hrůzy pouze změnila formu.

  Sv. Václav byl kolaborant! Proto se stal přirozenou propagandistická ikonou kolaborantů. Jeho úloha je dobře popsaná v článku. Mimo Němců ho k propagandě využívala a využívá především katolická církev podobně jako sv. Jana Nepomuckého.
  Děsivým rysem je jeho paralela s dnešní pravdou a láskou. Tlak a teror pravdy a lásky, který dnes zažívá český národ má zjevně hluboké historické kořeny.

  OdpovědětSmazat
 36. To samé tvrdím celou dobu,byl to stejnej ksindl jako Venzl HAVEL!!!!!

  OdpovědětSmazat
 37. V roce 2000 jej tehdejší premiér a současný prezident Miloš Zeman kvůli historickému kontextu nepřímo označil za symbol servility a kolaborace. Svůj postoj argumentoval následujícími slovy: „Svatováclavská tradice byla tradicí druhé republiky, jestliže svatováclavská tradice byla tradicí protektorátu, jestliže v této zemi byla udělována svatováclavská orlice Emanuelem Moravcem. A pokud to náhodou nevíte, tak poslední velkofilm, který se koncem druhé světové války z příkazu německých okupantů natáčel na Barrandově – naštěstí nebyl dokončen – byl velkofilm, který se jmenoval Svatý Václav. A to ještě – podobně jako Norové měli svého Knuta Hansena – musím dodat, že bohužel, protože nebyli jenom signatáři Anticharty, hlavní roli v tomto velkofilmu přijal Karel Höger.“ Co si myslíte o postoji Miloše Zemana?

  https://cz.sputniknews.com/nazory/2019092810747666-svaty-knize-vaclav-cesko-statnost-dejiny-legendy-pribeh-svatek-vyznam-profesor-jan-rychlik-nazor/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Höger jako sv.Václav za Hitlera a anticharta za komunistů. Což je ale ještě ten lepší případ.
   Kdo chce pochopit český národ, měl by vzít na vědomí dva protichůdné rysy.
   Na jedné straně bezskrupulózní, zavrženíhodní kolaboranti, podlézající vyšší moci a neštítící se posílat svoje soukmenovce na popraviště. Kolaboranti, jejichž jednání je pro průměrně morálně vychovaného občana šokující.
   Na druhé straně často bezejmenní hrdinové, ohromující svými činy, jichž není v jiných národech rovno.
   Mezi tím se samozřejmě pohybuje většina. Historikové by měli znát oba rysy, měli by umět vysvětlit, proč kolaborace jako jev v našem národě existuje a vyzdvihnout hrdiny a oběti.
   Nepochybuji, že 95% dnešních kovaných pravdoláskařů by se v novém režimu stala jeho fanatickými přívrženci. Dokonce by si to dokázali logicky obhájit a pochybovače odsoudit.

   Smazat
  2. Režimní propaganda už jede naplno!
   Viz. "Mnichov nebyla zrada, přiznejme si to."

   https://www.info.cz/nazory/janus-mnichov-nebyla-zrada-priznejme-si-to-jako-benese-prehodnotime-i-chamberlaina-43082.html

   Z toho mrazí. To opravdu vypadá, jako bychom žili v v nějaké variantě druhé republiky.

   Smazat
 38. Den české státnosti je 21. srpen!!!

  S.s. Kučerová má Leninsko-putinskou pravdu: Tzv. Svatý Václav NIČÍM NEPŘISPĚL k socialismu a spojení Česka s Velkoruskem. Proto je TOTÁLNÍ NESMYSL – z točky zření nás komunistů a putinistů – považovat 28. září za tzv. Den české státnosti.

  Které datum tedy vybereme za den naší státnosti, v brzkém budoucnu, po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace?
  Zvažovali jsme nejdříve 7. listopad, čili VŘSR – neboť bez VŘSR by nebylo samostatného Československa (to dá rozum každému komunistovi, putinistovi, zemanistovi a babišistovi).
  Pak jsme přemýšleli o 9. květnu, konci Velké vlastenecké války v Západní Asii, jenž umožnil DEFINITIVNÍ rozdrcení kapitalismu a demokracie v ČSR.
  Ale Veliký Putin, BJJP, nám DŮRAZNĚ doporučil hledat jiné vhodné datum, neboť obě výše uvedená výročí jsou mezinárodní, doslova CELOVESMÍRNÁ.

  A právě 21. srpen je výročí pouze NAŠE, česko-ruské.
  Ano, datum rozdrcení první kontrarevoluce v naší vlasti opravdu můžeme slavit jako Den české státnosti, přinejmenším do konečného osvobození Česka od současných zbytečků kapitalismu a demokracie.
  Tečka.

  K tzv. Svatému Václavu: Šlo o feudála a ZARYTÉHO křesťana, navíc ještě eurohujera.
  Prostě HNUS !
  Kdyby pan kníže Václav žil dnes a padl nám do rukou, zacházeli bychom s ním tradičně česko-velkorusky humánně: Buď s tím mizerou ke zdi, a pěkně jednu kulku do týlu (to je MILIONKRÁT osvědčený velkoruský způsob), nebo na šibenici, a hezky pomalu, pomaličku škrtit (to je tradiční český způsob, viz humánní likvidaci M. Horákové a jiných podobných).

  Každopádně: Soudružka a soukmenovkyně Kučerová je DOKONALÁ nacikomunistka, což dokázala již mnohokrát. Přál bych jí, aby se dožila:
  • rozdrcení zbytku evropských hodnot, aspoň zde v Česku
  • zpopelnění lebky tzv. Sv. Václava i všech ostatních ostatků tzv. svatých, které církvi znárodníme ihned po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace
  • čechizace (= srovnání se zemí) všech kostelů, klášterů, kaplí, tzv. Božích muk atd. na území naší vlasti
  • humánní likvidace všech křesťanů, které se nám komunistům a putinistům podaří zadržet po opětovném připojení Česka k Velkorusku.

  Ano, teprve po konečné likvidaci křesťanství budeme moci nerušeně vyznávat – my komunisti a putinisti – naši SKÁLOPEVNOU víru ve Velebnou Matku Přírodu a Jejího Syna, Nesmrtelného Lenina.
  Ano, po smetení křesťanství a ostatních evropských hodnot na smetiště dějin bude tzv. Sv. Václav zapomenut, stejně jako tzv. Ježíš a tzv. Bůh. Pak budeme moci NAPROSTO bez obav:
  • šířit Leninsko-putinskou pravdu, zcela nezávislou na jakýchkoli faktech
  • znárodňovat cokoli komukoli
  • likvidovat kohokoli (nejen jednotlivce, ale i celé společenské třídy a národy).

  Neboť: Není-li Bůh, pak je vše dovoleno (F. M. Dostojevský).
  A tzv. Bůh opravdu není, což KAŽDIČKÝ den dokazuje např. samotná existence našich národních Vůdců Miloše a Babiše, že.

  „Náboženská bída je jednak výrazem skutečné bídy, jednak protestem proti skutečné bídě. Náboženství je povzdech utlačeného tvora, cit bezcitného světa, duch bezduchých poměrů. Je to opium lidu.
  Zrušit náboženství jako iluzorní štěstí lidu znamená žádat jeho skutečné štěstí. Požadavek vzdát se iluzí o svém postavení je požadavek vzdát se postavení, ve kterém je zapotřebí iluzí. Kritika náboženství je tedy v zárodku kritikou tohoto slzavého údolí, jemuž náboženství tvoří svatozář."

  (Karel Marx, Úvod ke kritice Hegelovy filozofie práva, 1843)


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. POZOR – ВНИМАНИЕ !!

   Výše uvedený příspěvek jsem vložil již PODRUHÉ, neboť ten původní (z 29. září 2:22) zdejší smradlavé cenzorské hovado tupě smazalo.


   Jak dlouho ještě zneužívati budeš naší trpělivosti, cenzorský smrade?!
   Myslíš si snad, že tě necháme běžet, v brzkém budoucnu, po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace?

   Jestli jsi opravdu tak hloupý, tak věz, že tě NENECHÁME uprchnout, že si tě chytíme, my komunisti, putinisti, zemanisti a babišisti, za pomoci ruských soudruhů a soukmenovců z KGB/FSB.
   A pak s tebou naložíme typicky slovansky humánně, po husitsku, po leninsku, po putinsku, na místě.
   Pohov!

   Volte ANO, KSČM a našeho Miloše, ať se k nám nepřemožitelná Armáda Ruské federace vrátí co nejdříve!


   P. Radosta

   Smazat
  2. Miloše už spolu volit nebudeme. Radosto ty ses už úplně pomát.... Komu jsou tyto pindy adresovány? Normálním lidem určitě ne. Nedělej z lidí hlupáky. Ano, budu vybírat mezi ANO a KSČM na tom jediném se shodneme.Klidně tam příště přidej SPD a i tu Trikoloru.

   Smazat
  3. Tak pro tvoji informaci, ty anonymní lepšolide-havlisto, pachateli provokačního příserku z 30. září 8:31:
   Našeho národního Vůdce Miloše si zvolíme ještě dvakrát, MINIMÁLNĚ.

   A kdo bude prezidentem naší vlasti po něm?
   To ví jen Nesmrtelný Lenin a Jeho pozemský náměstek Veliký Putin, BJJP.
   Možná náš druhý národní Vůdce Babiš, možná Václav Kalus mladší.
   I takový David Rath by to mohl být; proč ne, že.

   Každopádně: Naše budoucnost je NÁDHERNÁ, neboť opětovné osvobození naší vlasti od kapitalismu a demokracie se NEZADRŽITELNĚ blíží.
   Nezadržitelně, protože taková je vůle nás Čechů a Rusů, nás roduvěrných Západoasiatů: Pryč od Evropy, zpět do Velkoruska!
   Jasné, ty jeden pražský sluníčkáři-vítači?!

   Ať věčně žije Veliký Putin, Budiž Jeho Jméno Pochváleno, naše jediná opravdová záštita proti EU a NATO!

   P. Radosta

   Smazat
  4. Radosto, souhlasím a tvá přání zde ti já lepšočlověk - havlista přeju! Bláznům se nemá odporovat. Ať je po tvém. A stále nás lepšolidi- havlisty tady nenapadej!!! Ať žije náš jediný a správný vůdce Havel. Nedejme si ho od nějakého Radosty vzít a dehonestovat. Ať žije naše nerozborné přátelství s USA. Jméno Trumpa budiž pochváleno!

   Smazat
  5. Ať žijou USA! Ale za své!

   Smazat
 39. Ad 18:00
  Ať věčně žije naše letiště.

  OdpovědětSmazat
 40. 28. říjen znamená přihlášení se k tradici Československa. 28. září znamená přihlášení se k tradici českého středověkého státu před r. 1620, jehož byl sv. Václav patronem. Nevidím v tom žádný problém.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.