Reklama

neděle 29. září 2019

K rukám vážené paní Marie Benešové ministryně spravedlnosti Ministerstvo spravedlnosti ČR Praha:

29. 9. 2019
Věc: žádost o výklad předsudečné nenávisti a zásadní otázky k jejímu obsahu
Vážená paní ministryně,
dovoluji si tímto obrátit se na Vás se žádostí o pomoc ve věci výkladu zcela nového pojmu předsudečná nenávist, případně s ní souvisejících podpojmů nálepkování a politická korektnost. Neboť ony pojmy stále drastičtěji zasahují do životů statisíců občanů ČR, aniž by věděli, co přesně z hlediska zákona tyto novodobé právní kategorie znamenají.


Jak nejspíš i Vy tušíte, žonglování s termínem předsudečná nenávist se dostává nebezpečně blízko k hranici, za kterou se spouští plíživá fašizace společnosti. Stále zřetelněji její kontury vyvstávají v médiích, školství a bohužel, i v části justice. Jistá skupina „nadlidí“ si nepokrytě uzurpuje právo zcela beztrestně rozpoutávat nenávist, pomlouvat, urážet, šikanovat a dehonestovat kohokoli, kdo má jiné názory než oni sami. A neštítí se takto útočit ani na prezidenta a premiéra ČR.
Tito sami sebou „vyvolení“ zneužívají svého vlivu, aby mediálně, ekonomicky a dokonce i právně ničili život čestným a nevinným lidem chránícím svou vlast, které bytostně nenávidí stejně jako vlast samotnou. Neuznávají výsledky demokratických procesů, ba ani voleb, nejsou-li zvoleni oni sami. Neštítí se veřejně a za vydatné podpory protičeské ČT rozpoutávat nenávist v celorepublikovém měřítku, lhát a překrucovat fakta, vymývat dětem mozky svojí zvrácenou ideologií, rozdělovat společnost a spouštět majdanizační procesy za účelem mocenského převratu. Nejsou-li toto symptomy fašizace společnosti, pak uvítám pučení o tom, proč tomu tak není.
K takovému jednání zmíněná skupina temných duší bezprecedentně zneužívá právě pojmu předsudečná nenávist. Druhou stranou téže mince je tzv. nálepkování a politická korektnost. Tyto tři pojmy se v rukou oněch morálně nemocných „nadlidí“ stávají velmi účinným nástrojem rozbíjení společnosti, dehonestace vlasti a tradičních hodnost, jakož i odkazu našich předků, pravdy či historie. Zatímco nálepkování a politická korektnost nejsou v legislativě nijak zakotveny, předsudečná nenávist již do slovníku právníků vstoupila, a to za okolností, o kterých si řada občanů myslí své (abych nebyl politicky nekorektní, raději od další specifikace upouštím). A tím se již dostávám k meritu věci, k nejhlubší podstatě mé žádosti.
V dalším textu se uchýlím ke korektnosti nikoliv politické, ale lidské. Nejsem totiž a nechci být politikem, ale jsem a rád bych zůstal člověkem. Přesněji – občanem  loajálním k vůli národa, tedy k zákonům své země, ke své vlasti, tradiční rodině a klasickým hodnotám. Věřím, že korektnost lidská by vždy měla stát nad tou politickou, stejně jako etika nad zákonem, nad jeho výkladem a použitím. Jinak hrozí, že zavládne korektnost nelidská – zvůle samozvané elity, která se cítí býti Bohem, aniž by tušila, že není ničím větším, než morálním odpadem společnosti.
Věřím, že se touto úvahou ani následujícími řádky nedopouštím předsudečné nenávisti a nevysloužím si za to některou z nálepek z přebohatého archívu publicistů ČT. Bez Vašeho laskavého výkladu opravdu netuším, co si pod uvedenými pojmy vlastně představit a jakými argumenty se nenávistným útokům těch, kteří soustavně kradou a křičí chyťte zloděje! mám bránit.
Omlouvám se za poněkud obšírnější úvod, leč bez tohoto rámce by nebylo úplně zřejmé, proč se na Vás se žádostí o výklad k dále uvedeným otázkám obracím.

Přiznávám, že dvojí metr aplikovaný na předsudečnou nenávist, zneužívání politické korektnosti k šikaně za slova pravdy, stejně jako beztrestné nálepkování používané k dehonestaci vlastenců za neschválené názory, vnímám jako právní absurdistán. A nechápu ho. Ale nejspíš je tomu tak jen proto, že nemám potřebné právní vzdělání, nebo že IQ 130 prostě na jeho pochopení nestačí.
Proto se na Vás, vážená paní ministryně, obracím se žádostí o výklad uvedených pojmů a vymezení hranice mezi jejich používáním, zneužíváním a trestáním. Abych co nejpřesněji definoval rozsah mé ignorace, dovoluji si uvést sérii návodných otázek, které mne trápí především.
Nejprve otazníky obecné:
   Co je to předsudek a co je to nenávist? Je předsudečná nenávist produktem předsudků? Je předsudek nesprávným vnitřním postojem, který člověk získal díky falešným informacím, nesprávnou výchovou anebo vlastní zkušeností? A co je správné a co falešné? Kdo má mandát to určovat a na základě čeho? Myslím, že euro-ideologie je příliš zrádnou oblastí, než aby se od ní výklad těchto pojmů mohl odvíjet. Bohužel, pro školství a masmédia, nemluvě o jisté skupině zhrzených umělců se stává jediným „argumentem“. Nedopouštějí se náhodou právě tio nevlastenci paděláním historie, pravdy a nenávistnými útoky ke všemu národnímu předsudečné nenávisti? Proč jim jakákoli nenávist zcela beztrestně prochází?
   Je předsudečnou nenávistí, nenávidím-li nenávist? Je varování před zlem, ohrožením a nebezpečím předsudečnou nenávistí nebo jen dobrou radou, kterou v dobré víře dáváme svým blízkým? A co šíření předsudečné nenávisti, ba dokonce čistokrevné nenávisti těch, kteří z nenávisti křivě obviňují lidi čestné a láskyplné?
   Je také moudrost a zkušenost předsudkem? A co úcta k vlasti, tradiční rodině a hodnotám prověřeným generacemi našich předků? Je varování před ničiteli těchto civilizačních pilířů předsudečnou nenávistí?
   Jaký vliv má na posuzování předsudečné nenávisti forma šíření inkriminovaných informací? Lze beztrestně šířit ve veřejném prostoru informace, které rozbíjejí společnost a vyvolávají nenávist, které však nejsou ničím jiným, než veskrze prolhaným fejkem zkorumpovaných presstitutů (mainstream)? Pakliže to možné je, na základě jaké právní logiky pak soudy chtějí postihovat občana, šíří-li informace, které v dobré víře považuje za věrohodné, ať už jde o přeposílání zpráv, anebo vlastních názorů? A dokonce, činí-li tak jen v uzavřeném kruhu svých přátel?
   Je předsudečnou nenávistí, shromažďuje-li občan doma informace, které potřebuje, aby si vyhodnocoval současné dění, hledal pravdu a vytvářel si svůj vlastní názor? Je předsudečnou nenávistí míti názor jiný, než diktuje masivní europropaganda a prozápadní politická korektnost? Pokud ano, je pak trestné i samostatné myšlení?
   Je občan povinen ověřovat si pravdivost zpráv jinak, než filtrem svého svědomí, vědomostí, zkušeností a vlastních zdrojů, aby nebyl obviněn ze šíření předsudečné nenávisti? Ale jak, když nemá miliardy, smečku právníků a informační arsenál jako ČT? Navíc je-li v dané době právě ČT největším výrobcem fejků a šiřitelem poplašných zpráv?
   Jaký je rozdíl mezi tvrzením, názorem, přesvědčením (vírou) a tím, co si jen v tichosti myslím? Dnes již šikanujeme občana za nepovolenou pravdu a nežádoucí názory (přinejmenším mediálně). Budeme trestat i za předsudečné myšlenky?
   Kdo a na základě čeho má mandát posuzovat a potírat předsudečnou nenávist, nežádoucí názory a jejich nositele? A šikanovat a stíhat šiřitele politicky nekorektní pravdy, blokovat je na internetu a dehonestovat v médiích? Kde je hranice mezi svobodou názorů a totalitní propagandou, mezi demokratickým dialogem a genocidou nepohodlných myšlenek, mezi pluralitou názorů a ideologickou totalitou, mezi nezávislým hledáním pravdy a diktátem dogmat protinárodního režimu? Nemá se náhodou předsudečná nenávist stát bičem v rukou těch, kteří vyvolávají krystalickou nenávist k vlasti, tradičním hodnotám, odkazu našich předků, k pravdě a zejména ke všem, kdož mají „nesprávný“ názor? Doufám, že nikoliv, jinak by se předsudečná nenávist stala i cynickým nástrojem nespravedlnosti.
   Platí zákony pro všechny stejně, nebo pro vlastence dvojnásobně v oblasti sankcí a polovičně ve sféře práv, zatímco pro samozvané elity a kriminální živly (bez ohledu na jejich původ) je tomu opačně? Pokud spravedlnost měří každému jiným metrem, pak není slepá, ale zkorumpovaná. Pokud justice takový stav trpí, nestává se ona sama šiřitelem předsudečné nenávisti?

A nyní několik otázek konkrétních:
   Vlastenectví a patriotismus – jsou předsudečnou nenávistí? Pokud ano, pak je nutné smést z piedestalu slávy nejen Smetanu a Dvořáka, ale i všechny, kteří za vlast položili život. Pokud nikoliv, pak vyvstává otázka, kdo a co dává mandát nepřátelům vlasti zastrašovat vlastence, šikanovat je a pronásledovat za šíření historicky doložitelné pravdy či za názory na současné dění. Kdo má právo nálepkovat vlastenectví a patriotismus jako zahraniční propagandu, nacionalismus či jinak? Neoliberální fašisti? Světovláda? Eurohujeři?
   Je dehonestování symbolů islámu předsudečnou nenávistí? A čím je potom rozbíjení soch, vypalování chrámů a ničení dalších symbolů křesťanství či judaismu? Je šíření faktů o islámu, o kriminalitě imigrantů či o historických událostech předsudečnou nenávistí? Je pálení Koránu tímtéž jako roztrhání Ústavy ČR nebo pomočení Bible? Neli, tedy proč?
   Je zneuctění či zničení státních nebo národních symbolů předsudečnou nenávistí? Ne-li, pak jedině proto, že je nenávistí krystalicky čistou. A co porno divadlo v Brně, kde Ježíš znásilňuje muslimku (nejen z etického, ale i z historického hlediska nesmysl), co vytahování státní vlajky z vagíny „umělkyně“? A jakpak je tomu s „uměním“, kde sochy mužů močí na mapu ČR? Nejde o učebnicovou předsudečnou nenávist k vlasti? Proč ji příslušné orgány ignorují? Proč tento hnus kofinancujeme ze státního rozpočtu my všichni?
   Prolamování Benešových dekretů, vydávání majetku a území státu církvím (cizím mocnostem) nebo údajným restituentům kolaborujícím za války s fašisty, bratříčkování vrcholných politiků s Landsmanšaftem atd., nejde o nenávist k vlasti? Nebo rovnou o vlastizradu?
   Když někdo polije barvou pomník Koněva, a popíše ho hanlivými nápisy, není to primitivní nenávist mozku vymytého velmi pokleslými předsudky? Chce-li starosta dotčeného obvodu pomník odstranit, není i on zajatcem předsudečné nenávisti k historické pravdě, případně otrokem nenávistné rusofobie? Neplatí obdobné závěry pro rozpoutávání hysterické nenávisti proti Nočním vlkům, nebo rovnou proti celému Rusku?
   A jak je tomu s vulgárními urážkami prezidenta (hovno na hradě, měl by chcípnout, výzvy k jeho likvidaci a podobné „perly“) a premiéra státu (letitá podlá štvanice ČT na něj a jeho rodinu rozpoutávající opravdovou nenávist v celonárodním měřítku)? Mám pocit, že asi nejde o předsudečnou lásku. Pokud toto justice ignoruje, pak přehlíží i stále zřetelnější symptomy majdanizace, ne-li fašizace země. Má potom morální právo odsuzovat vlastence za to, že se jim to vše nelíbí? Jedině na základě dvojího metru.
   Jak má občan vnímat roli předsudečné nenávisti v ochraně tradičních hodnot a klasické rodiny a naopak jejich pošlapávání? propagování úchylností (pedofilie, sodomie, znásilňování, rituální vraždy, únosy dětí, kanibalismus apod.) nějaké meze? Je varování před jejich nositeli a šiřiteli předsudečnou nenávistí? Pokud ano, pak je trestní zákoník mj. obsáhlou sbírkou předsudečné nenávisti.
   A konečně, co zlovolná činnost ČT? Co její prolhané fejky ničící život vlastencům? Co rozpoutávání nenávisti proti demokraticky zvoleným orgánům? Co dehonestování nepohodlných lidí různými nálepkami? Co zatajování pravdy o nepřátelích vlasti a vlastizrádcích? Co její dezinformace a štvavá propaganda proti čemukoliv ruskému? Nejde náhodou o čistokrevnou předsudečnou nenávist? Co megatunely v jejím přísně utajovaném hospodaření? Proč to vše orgány činné v trestním řízení nezajímá, ačkoliv na řádění publicistů ČT přichází bezpočet stížností, ba i trestní oznámení? Buď se tyto orgány bojí nebo zasahovat nesmí, což je krajně znepokojující, nebo tuto nenávist k vlasti a všemu vlasteneckému schvalují, což signalizuje, že už dávno nejsou orgány nezávislými a už vůbec ne národními.
Poznámka: ČT jako nejfalešnější dezinformátor ráda servíruje občanům informace o dezinformacích a propagandu o cizí propagandě. Bez veřejné kontroly, bez diskuse s vlasteneckou scénou a opravdu nezávislými experty (experti ČT jen přežvykují neoliberální bruselská hesla). Bůh nás ochraňuj před takovouto „vyvážeností“ nabízející jen předsudečnou nenávist, slovní průjmy a mentální zácpy!
   Jakpak se předsudečná nenávist dívá na zakazování koncertů vlastenců typu Ortel, narušování jejich veřejných vystoupení, na jejich blokování na internetu a znemožňování jakékoliv jejich reklamy? Na základě jakého mandátu nejhorší spodina cenzuruje tyto národní bardy, šmíruje vlastence na internetu a nelegálně je odposlouchává? Jakým právem udávají tito práskači čestné občany a vyrábějí vylhaná trestní oznámení na ty, kteří šíří pravdu a mají zdravý úhel pohledu na současné dění? Jde evidentně o několik typů trestných činů najednou a mimo vší pochybnost též o nenávist předsudečnou i skutečnou. A opět nikdo nezasáhne?
   Jisté partaje chtějí odejmou řidičáky důchodcům nad 65 let. Přitom statistiky dokládají, že mnohem nebezpečnější jsou řidiči do 30 let. Pro důchodce na venkově je auto jediným spojením se světem, tedy s lékařem, obchody a službami. Pokud důchodce projde zdravotní prohlídkou, která ho uzná schopným řídit, proč by měl přijít o řidičák? Tolik důchodci iritují mladé šílence na silnicích svojí opatrnou pomalou jízdou? Nejde opět o předsudečnou nenávist vůči skupině obyvatelstva?
Vážená paní ministryně,
kam až to vše nechá česká spravedlnost dojít? Když odmítnu návrhy pomateného švédského profesora, že bychom měli pojídat své mrtvé, dopustím se předsudečné nenávisti vůči mrtvým? Když odsoudím rituální vraždy dětí, dopustím se předsudečné nenávisti vůči jejich vrahům? Dál v tomto duchu pokračovat nemá smysl, nepochybně již tušíte, jaký danajský dar česká společnost a především justice v podobě předsudečné nenávisti dostala.
Obávám se, že bez seriózního výkladu předsudečné nenávisti nebude mít její aplikace žádná pravidla a začne docházet k jejímu pezprecedentnímu zneužívání. Můžeme pak zavádět další pojmy, například světelná clona, o kterých nikdo nebude tušit, co vlastně znamenají, a na základě takových bezobsažných pojmů pak likvidovat nepohodlné myslitele, mluvčí a šiřitele. A máme tu fašismus se všemi jeho právními hrůzami jako vystřižený.
Z výše uvedených důvodů se domnívám, že česká justice by pojem předsudečná nenávist měla buď vyškrtnout ze svého slovníku, nebo k němu zpracovat kvalitní výklad, aby loajální občané nebyli diskriminováni, šikanováni a pronásledováni za svoji lásku k vlasti, úctu k tradičním hodnotám, smysl pro spravedlnost a šíření pravdy. A navíc těmi, kteří nic jiného než nenávist neznají. Možná i sami soudci objeví v této oblasti nejedno zajímavé filosofické či etické pole neorané.
Děkuji Vám a těším se na Vaši odpověď.
S úctou k Vaší nelehké práci a s přáním Osvícení paní Spravedlnosti
v Plzni dne 16.9.2019
Ing. Oldřich Lukáš, Plzeň

50 komentářů :

 1. Mne by zajímalo, zda všemi sdělovacími kanály šířený antikomunismus není vlastně trestná předsudečná nenávist? Také na stránkách NR se v diskuzi dozvíme, že dobrému komunistovi je třeba urvat nohu, kterou špatného komunistu utlučeme. Často někteří politici neurčitě naznačují, že s komunisty se oni nebo nějací nejmenovaní jiní měli vyřídit hned po převratu. Co to znamená? Koncentrační tábory nebo plynové komory? Tolik předsudečné nenávisti za bolševika nebylo. Mohl se najít nějaký idiotská jedinec, ale z rádia a televize nenávist neukapávala na podlahu. Nenáviděli jsme jen imaginární americké imperialisty, které se nedalo na veřejnosti potkat, takže mohli být v klidu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:39..."Tolik předsudečné nenávisti za bolševika nebylo"... Hahahahahahahaha :-DDDD
   Tam stačilo jen úspěšně hospodařit a...davaj majetek a šup do pohraničí...Pokud ne rovnou do lochu,teda.
   Helanov

   Smazat
  2. 22:39...Nelžete!!!
   V divadle sepisovali herci petici,aby Štěpničková dostala provaz.
   Helanov

   Smazat
  3. Za komančů každý dobře věděl kdo je čurák a kdo píča a nebylo 71 pohlaví. 2 zcela stačila a tolik nenávisti nebylo !

   Smazat
  4. třeba mariana vyda slovnik kde budou všechny předsudky v jedne možna stokilove enciklopedii aby i vul věděl jak ma bučet když bača praska bičem samosebou že bude povinna koupě z vlastnich zdroju ati co nemaji těm bude maruna s otylkou malač rozdavat dotovanou přiručku a sobě dotovane připlatky za takto těžky a naročny ukol my ostani už jen musime doufat že je smele co nevidět nějakej převrat teda jestli dostaneme povoleni z brusele

   Smazat
  5. A to jste si mnozí mysleli,
   když byla zrušena vedoucí úloha KSČ,
   že i ty budoucí zákony budou nějaké lepší, než za komoušů, že ano...!
   OMYL !
   Přišla staronová inkvizice,reprezentována takovými experty,jako lidsky odpudivý Rychetský a spol.

   A aby to nebylo málo,
   nasadili jste si chomout EUprotektorátu.
   V ČR chybí jedno jediné :
   1.Dodatek ústavy USA.
   Pak by nebyla svoboda projevu likvidována dalšími §,
   které tuto svobodu mažou jak použitý hajzpapír.


   Smazat
  6. 11:46 Stejně tak chtějí dnes odsoudit i Karla Gotta a žádaj pro něj smrt, pokud přijme metál z rukou Zemana!

   Smazat
  7. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7tS3w25JzWM
   Zase stejne jako vzdy se mluvi obecne stylem prizdisrac.NNikdio s ednes neodvazi rici ze to vse organisuje zid na svou ochranu a na to aby stylem mafia terorisoval a okradal sve okoli vzdy a vsude .Tenhle film natocil zid a stoji ho za to videt jak to celosvetove zid organisuje Shalom gojimove

   Smazat
 2. Ale jsme zase zpátky tam, kde už to v Německu dávno bylo, když to nejde demokraticky půjde to fašisticky. Sice se z toho Německo do dneška ještě nevzpamatovalo, ale jinde to vesele bují, podporované ze všech možných stran. S demokracií to nemá, ale vůbec nic společného, ona taky ta jakoby demokracie byla určena jen pro ty blbečky co hrkali klíčema, ti chytřejší už měli rozdané notičky co a jak (to znamená kapitalismus) bude. Ostatní lidi, co nebyli náhodou restituenti a sedláci a církev, ti koukali jako puk a koukají dodnes. Ať žije 30-té výročí sametového pšouku, který napravil veškerou nespravedlnost na lidu českém. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
 3. Bohužel mě tyto lidé naučili nenávidět a co mám v mozku to mě nevezmou i kdyby se na hlavu stavěli.

  OdpovědětSmazat
 4. Kdyz podobnej clanek ve kterym se podrobne vysvetluje zacnete povidat 5 letym detem vysledek je stejnej jako s tou ministryni. Nevi, netusi jako ty deti /ktere ale v jejim veku chapat budou na rozdil od ni/, nechape a zvani to je vse. Kdyz ji vyhodi pomoci feminismu, kriceni o rovnopravnosti a znamosti se nasakne zase nekam jinam..

  OdpovědětSmazat
 5. Ministerstvo by tuto žádost mělo vzít vážně, přestože její odpovídající zpracování určitě nebude jednoduché, ale bylo by to dokonale vyváženo jeho prospěšností.
  Čím dříve by se s tím ministerstvo vypořádalo, tím je větší šance, že tento výklad bude ještě ctít a podporovat meze ještě té 'lidské korektnosti' a ne již té 'nelidské'.
  Protože posouvání hranic mechanismů sociální kontroly v čase spolupůsobí s dalšími vlivy na posouvání Overtonova okna nepříznivým směrem a co je dnes ještě nepřijatelné, bude zítra již možné.

  Důkladný, přesný a podrobný výklad Ministerstva spravedlnosti ČR k pojmu předsudečná nenávist, jeho obsahu a souvisejících podpojmů nálepkování a politická korektnost, právně závazný, by mohl být důležitou pozitivní brzdou fašizace společnosti v režii „nadlidí“ přes vliv jimi ovládaných masmédií a dalších zprostředkujících různě institucionalizovaných činitelů.
  Protože drastické zasahování do životů lidí se ukazuje stále zřejmější realitou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Obávám se, že se této věci musí chopit nějaká strana nebo hnutí. Jednotlivci pošlou úředníci nějaké žvásty a hotovo.

   Smazat
 6. Předsudečná nenávist je nesmysl. Opírat se o nesmysl mohou jen pitomci. Jó, taková příčinná nenávist to je z jiné bečky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jenomže zákonné dobře "cílené" (tzn. s dvojím metrem) postihování na základě tohoto pojmu, bude brzy realitou.
   Právě ti nejšílenější nenávistníci budou postihovat ty, kteří se jen brání tím, že říkají pravdu.

   Smazat
  2. Vláďa z Brna 30. září 2019 8:19

   Jde o to nepouštět choré duševně (idiocie) i fyzicky (vzteklina), na jakékoliv územní úrovni. k moci. Nu a to je přece na nás - voličích.

   Smazat
  3. Ad 8:36
   ano v demokracii to tak má být.
   Pokud demokracii chápeme jako princip rovnoprávného uplatňování vůle účastníků, tak se jeví, že demokracie u nás stůně tak těžce, že má téměř namále.

   Smazat
  4. zase budou domovni duvěrnice a soudci z lidu policie nabere vic agentu a informatoru kdo a jak je loialni k režimu a kolikrat se stal předsunečně nenavistnym dalši policie bude kontrolovat informatory a agenty zda si plat zaslouži a ke komu jsou předsudečně nenavistni což bude u některych nadlidi jak je zde zvykem opomijeno vysvětlenim že oni to tak nemysleli a určitě nechtěli

   Smazat
 7. Předsudečnou nenávistí je vše, co se režimu nehodí. Na tu totiž napasujete v podstatě všechno. Po letech docházím k názoru, že komunisti byli během té totality v podstatě diletanti a teprve tato demokracie nás poučí, kde všude měli "rezervy". Pro vnitro pak navrhuji stíhat i tzv. "Křivý pohled", případně "Koukání jako vrah" .

  OdpovědětSmazat
 8. Mám dvě věci.Nenávist je cit tedy neprokazatelný,tak jako třeba láska,tedy předsudečná nenávist je pitomost.Druhá,vždy se hodnotí jen to poslední"zlo".Fašizmus i komunizmus vznikl vinou bezohledného KAPITALIZMU,byly přímým důsledkem.Ten bohužel vychází z hlavních vlastností člověka a je stále stejný.Historie se tedy bude opakovat se stejnými nebo většími hrůzami a ani fašizmus,ani komunizmus za to nemohou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. oldo

   Ano!
   Příčina = kapitalismus.
   Důsledek = fašismus a komunismus - oba mají stejného otce.
   Jak prosté!!

   Smazat
  2. Souhlas, asi nás čeķá virtlání svět, který nebude potřebovat argumenty, vzdělání, matematiku, ale bude ovládán kádrováním domovních důvěrníků na úrovni pavlačových bludů. Místo analytiků zavedeme kartářky, místo lékařů šamany. Nebude třeba soudů, stačí uvalit do klatby nejlépe usnesením ulice.

   Smazat
  3. 10:09
   Ano usnesení ulice je tou kýženou demokracií v ulici. Soudy nesmí nezávislé, ale plně závislé na zákonech, které si stanoví, v případě, třeba ulice obyvatelé ulice. A zase jen ulice má právo zákony měnit. Jinými slovy ulice v ulici, čtvrť ve čtvrti, místní část v místní části, obec v obci, město ve městě atd. jediní mají právo dělat si zákony ve své působnosti (teritoriu) takové jaké potřebují.
   Jinými slovy, jestli ulice uvalí někoho ze svých obyvatel do klatby je to z hlediska skutečné demokracie naprosto v pořádku. Demokracie je přece vláda lidu, nu a v tomto případě je to vláda lidu - všeho lidu ulice. Je toho ještě hodně co se o skutečné demokracii neví. Otázka zní klasicky: Komu ku pro spěchu?

   Smazat
  4. 11:13
   Na spravedlivou ulici nevěřím, mám své zkušenosti z totáče a potkaly víc lidí. Ve vašem vlastním zájmu vás varuji, neočekávejte Forum Romanum, vdělané svobodné občany, kteří po demokratické diskuzi se se svou plnou odpovědností moudře rozhodnou. Je to jinak, dáte-li moc slušnému člověku, tak to funguje a ani to nestojí moc úsilí, ale dejte moc blbci, na úspěch zapomeňte a připravte se na to, že vše svede na vás a pak si sedne na vaši židli. Nedej pánbu, když se mu dá moc kádrovat vás, vaší rodinu i děti. Ano demo kracio, ale s partou slušných lidí. Jste asi mlád a možná se toho dožijete, ale zatím to nevypadá moc optimisticky.

   Smazat
  5. 9:34 Velký hovno! Komunismus je produktem podlidí*), ohrožujících civilizaci!

   *) Americký novinář a filosof Lothrop Stoddard když popisoval situaci v Rusku po svržení cara, definoval tamní obyvatele jako spodinu, kterou označil za nejvíce zdegenerované lidi na Zemi, a to v knize "Revolta proti civilizaci: hrozba podčlověka" (1922) - https://cdn.counter-currents.com/wp-content/uploads/2011/11/revolt_against_civilization.jpg

   Označil tamní typ podřadného člověka, jehož existence nedosahuje na kritéria adaptability zavedená nerovnostářským společenským řádem jako Podčlověka. A fašismus**) je reakcí nerovnostářské společnosti proti násilí těchto podlidí, usilujících o její zničení násilnou revolucí! A protože jak napsal novinář a historik Lothrop Stoddard, podlidé budou vždy proti řádu přirozené, tedy nerovnostářské společnosti povstávat, tak etablovaná společnost se proti nim vždy bude bránit až do krajnostisti ...

   **) - http://www.stjoseph.cz/pojem-fasismu/

   Smazat
 9. bohužiaľ musím konštatovať že máte pravdu, tak fašizmus vznikol v Taliansku spojením síl Vatikánu a Židovského kongresu proti ľavici, a komunizmus vznikol - to prosím povedal Simon Peres, keď židia sa stali ateistami a preniesli myšlienku kibucu na celý svet - zbytok si dotvorte sami

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Simon PERES prozradil jedno z velkých tajemství Vyvoleného národa a jeho nejmocnějších. Ovšem s vynálezem a s rozvojem automatizace - robotiky poklesla poptávka po Gójim. Navíc myšlenka Kibucu je zcela cizí Afričanům, protože zahrnuje práci, a ještě k tomu i práci pro druhé - altruismus.

   Smazat
 10. Nenávidím kapitalismus, nenávidím fašismus a nenávidím komunistický socialismus. Má nenávist nemá původ v předsudku, ale v příčině. Co bych rád náviděl? Skutečnou demokracii.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9.42 Tedy vašimi slovy: "Láska je nenávist, a nenávist je láska"?

   Smazat
 11. Myslím,že hovořit v našich zeměpisných šířkách-konkrétně v Česku- o předsudečné nenávisti je čirá blbost.
  O něčem takovém mají povědomost možná v Africe,na BV,určitě v Izraeli.
  Tam se různé rasy, náboženské skupiny,klany doopravdy předsudečně nenáviděj.
  Češi mají jen předsudky,kdyby šlo o "nenávist", tak by to tady vypadalo jinak.
  Předsudky jsou-podle mne-naprosto přirozený jev,i antilopy se držej stranou od zeber,každý se cítí nejbezpečněji mezi svými,asi příroda ví,proč to tak zařídila.
  Předsudky má KAŽDÝ,kdo by je neměl,tak by se mu těžko žilo.
  Předsudek=obezřetnost,na některé nejasné jevy a zjevy je dobré dát si majzla.
  I ten nejzavilejší dobrotrus je xenofob,jen o tom neví.
  Realita je,že když do tramvaje přistoupí grupa českých Indů,tak si tu peněženku pro sichr přidrží KAŽDEJ.
  Byť i by se jednalo o partičku konzervatoristů, kteří se vracejí z přehrávky violoncellového oktetu, nebo jiné bohumilé akce...
  Prostě to tak je,kdo se jednou spálí už si dává bacha,i když dobře chápe,že ne všechna kamna jsou hajs.
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Unkown

   Ujasněte si rozdíl mezi předsudkem a příčinou.

   Smazat
  2. 11:30...Mám to ujasněné!
   O příčině nemůže být řeč,žádná entita není jednolitá a NIKDY si všichni její příslušníci nezasloužej stejný odsudek.
   V praxi to tak ovšem často je, nevěřím,že se s tím dá bojovat.Bojovat možná,živěj se na tom grupy nezyskofek,ale výsledek=0....Velká,kulová ;-)
   Helanov

   Smazat
  3. Tak uvažovali do poslední chvíle i ti, kteří zůstali na Titanicu ve svých kajutách. V lodi díra? ale všechny pláty přeci nejsou stejné a většina je pevná - jako britské lodní pláty. Ovšem ty děravé s neziskovou vodou potopily ty pláty zdravé. NE ABY NĚKDO PŘEDSUDEČNĚ NENÁVIDĚL DÍRY V LODI POD ČAROU PONORU!

   Smazat
 12. Kontrolní otázka: Proč nekamaráděj zebry s antilopama?
  Jsou bíložravé,mají skoro stejné zvyklosti,tak proč teda?
  Možná proto,že kdyby jedna zebra ukousla antilopě před čumákem trs chutné travičky,tak by se antilopy naštvaly a začly by -předsudečně- považovat VŠECHNY zebry za zlodějky...Pokud by se to opakovalo, patrně by po sobě vystartovaly kopýtkama.
  Domnívám se,že matka příroda dobře věděla/ví co dělá.
  ODLIŠNÝ ZJEV SVÁDÍ K STRKÁNÍ DO JEDNOHO PYTLE,s tím asi nikdo nic moc nenadělá...
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Unknown

   Mám taky kontrolní otázku: Proč nekamáráděj muslimové s křesťanama? Jsou to přece lidi. Nu a zkuste to zařadit. Kam s tím? Do předsudku nebo do příčiny. A pozor, nebavíme se o jednotlivcích ale o celcích. A zkuste zapojit historii. Ale to už hodně napovídám.

   Smazat
  2. 11.32 12.34 Kontrolní otázka: Proč se věřící čemukoliv distancují od nevěřících, ale baží přitom po jejich majetku a bezostyšně jej nevěřícím berou, a tyjí z bezpracných zisků Církve, "Náboženské" obce, Umma (příklad - "asketa" Duka)...

   Smazat
  3. 11:32 Helenko, ty budeš asi taky biložravá. I když spíš vypadáš na rudožravou. A jak stánek, prosperuje i přes
   ten zatracený EET, žeeju, či néé.

   Smazat
 13. Letošní dáreček vlády ČR.

  Viny se dopustí ti, kdo:

  - Neusilují o okamžité zničení demokratického systému, ale postupně ho oslabují. (Už tím, že jej kritizují?)

  - Nerespektují koncept základních lidských práv.(A co referendum k důležitým krokům naší země? To není základní právo občana, vládo?)

  - Podněcují k nenávistným aktivitám další osoby.(Miluj Roma svého na soc. dávkách za vytlučené okno a rozbitou hubu?)

  - Šíří strach ve společnosti.(Kritika a strach z odvetné války v budoucnu za účast našich vojáků na válečných taženích světem bude trestná?)

  - Štěpí společnost, vyvolávají v ní antagonismy.(Lidé s odlišnými názory budou oddeďka trestáni?)

  - Zlehčují osudy obětí totalitních režimů a obětí nenávistně motivované trestné činnosti.(I tedy zpochybňování přínosu generála Koněva k osvobození Osvietimi?)

  - Při komunikaci s veřejností využívají dezinformace a konspirační teorie.(Může být dezinformací i jiný názor na světovou politiku?)

  - Stávají se nástrojem vlivového působení zemí a skupin, které nerespektují principy pluralitní demokracie.(Putin údajně vyhnal všechny zahraniční neziskovky ze země - kdo to slovem, či názorem podpoří, bude odteďka trestán?)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A jsme zase tam:
   https://youtu.be/GXiZFwT9WcU

   Smazat
  2. 11:46...To jsou slinty,to bych blila...
   V New Yorku zakázal magistrát pod pokutou 250 000
   nazývat kohokoli"ilegálním imigrantem".
   Také se nesmí na nikoho "z diskriminačních důvodů" volat imigrační služba.(Po našem asi cizinecká policie.)
   Vlastně si můžeme v naší kotlince ještě libovat.
   Bude patrně hůře...
   Helanov

   Smazat
  3. Klidně se vyblite. Já jenom bojuji za zachování svobody a demokracie u nás proti vládě, která se jí snaží lidem sebrat. Je mi jedno, co mají v New Yorku, Moskvě, či Pekingu - tady jsme v ČR.
   Říká vám vůbec něco Listina zákl. práv a svobod?
   Článek 17
   (1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
   (2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
   (3) Cenzura je nepřípustná.
   (4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
   (5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

   Smazat
  4. 13.04 Klidně se postolicujte, vážený. Nechápete-li význam a "pružnost" výkladu článku 17 odst. 4. My jenom nechceme, aby nějaký autokrat a samovyvolený určoval "nezbytnost omezení našich práv a svobod" a ukládal nám tím i sebevražednou povinnost okrádání a ničení vlastního národa, genotypu a bílé rasy ve prospěch nepracující cizácké škodné často maskované a vydávané za našince.

   Smazat
  5. 13:30 - vaše komentáře k tomu mému původnímu mi nedávají smysl. :-) Já reagoval na toto: https://www.ceska-justice.cz/2019/05/vlada-zavedla-pojem-predsudecna-nenavist-nespravnym-chovanim-se-muze-dopustit-kazdy/

   Smazat
  6. Je jistě záslužné, že si pan David dal tu práci a sepsal vyčerpávající dopis ministryni spravedlnosti, která mu buď neodpoví nebo odpoví nějakým nekonkrétním klišé. Protože pojem "předsudečná nenávist" je sám o sobě natolik abstraktní, že se vzpírá jakémukoli faktickému, racionálnímu, konkrétnímu vysvětlení, natož pak definici. Kromě toho je nenávist co svět světem stojí emocí a emoce jsou rovněž abstraktní kategegorií a nedají se změřit, zvážit, kvantifikovat, tedy ani kriminalizovat. Pokud by emoce byly kriminalizovány, ať už předsudečné nebo odsudečné nebo takové, jaké si nějaký právník v domnění, že trefil hřebík na hlavičku, vymyslí, muselo by Ministerstvo vnitra v čele s Little Hámou, kriminalizovat celý bohnický areál, Klecany....etc. Emoce jsou prostě duševní pochody, které mohou být trestné, pouze projeví-li se nějakým konkrétním trestným činem. Za emoci, byť negativní, se těžko někdo zavře, nejsou-li proto pádné, doložitelné důkazy. A aby té hlouposti nebylo málo, ještě k tomu jistě celá squadra právních velikánů, kteří právo vystudovali ještě za socialismu, přidá přídomek "předsudečná" nenávist. Je samozřejmě lidsky pochopitelné a opodstatněné, že lidé, kteří prošli koncentráky nenávidí Němce. Je i lidsky pochopitelné, že lidé začínají nenávidět islám za jeho teroristické projevy, které již stály řadu našich životů. Emoce (nenávist) prostě takhle funguje od nepaměti a ti, kdo si myslí, že na tom něco změní, jsou vedle jak ta jedle. Lidstvo nepřestane milovat, závidět, pohrdat, nenávidět jen proto, že si to EU a mnozí naši patolízalové přejí. (Pozm. takového zcela průkazného projevu předsudečné nenávisti se nepochybně dopustila a dopouští třeba taková Grétka, není právě toto ona "předsudečná nenávist"?)

   Smazat
 14. Těším se na odpověď od dr. Benešové!
  A panu Lukášovi vyjadřuji vřelý dík za jeho velmi případné dotazy, které nadto i řádně uplatnil.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naprostý souhlas, pane Opluštile. Obávám se však, že se autor dotazu odpovědi nedočká. Tolik odvahy oslovená ministryně v sobě nemá.

   Smazat
  2. Já vnesu kapku pochybností, naprostý souhlas nikdy nedávám. Místo spekulací se snažím sehnat dostupné informace, jde-li to, tak z nich vyřadím lži a pololži. Posledním sítem je želbohu subjektivní vztah ke zdroji, je buď důvěryhodný, nebo ne. To si můžete sami opřít o vlastní sledování zdroje v delším časovém úseku. Nezjistíte tak naprosto 100% důvěryhodnosti zdroje, ale je to lepší orientace než jen emoce. Vrátím se k paní JUDr Benešové, na misce vah je hodně pro i proti, je to jen v jejich rukou, aby nám dokázala na kterou stranu patří. Systém dotazů není špatný nápad, uvidíme.

   Smazat
 15. každy kdo nebude loialni nejen k režimu muže čekat na předsudečnou nenavist ato za cokoliv třeba že chtěl k obědu zabit kralika ktereho předsudečně chce sežrat halt rozkazy z vudcova stanu se musi plnit protože jsou nadřazene našim zakonum i kdyby to byla kokotina největši z možnych -podobnost z rozkazy kremlu je jen shoda nahod ktere se u nas stavaji vždy od jednoho převratu k převratu druhemu

  OdpovědětSmazat
 16. Předsudečnou nenávistí netrpí naštěstí ti co se scházejí na těch "letných". Živnostníci s podporou ODS, sTOP, Lidovců,
  STANařů s malým, závislých starostlivých (o sebe) a Havlovy černé mládeže.
  TAM JDE O NENÁVIST AŽ ZA HROB!
  Babišovo očištění závěrečným slovem prokouše Zemana, tu
  nenávist ještě zvýší.

  OdpovědětSmazat
 17. Jde o infekci nebo dědičnou chorobu, nebo že by choroba z povolání ?

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.