Reklama

středa 18. září 2019

O korupci trochu jinak

Stanislav A. Hošek
18. 9. 2019
Každá politická strana má ve svém programu boj s korupcí. Každý vládní program rovněž obsahuje poměrně přesně propracovaný protikorupční systém. Již tyto skutečnosit dokazují, že korupce je velmi rozšířeným jevem v současném politicko-ekonomickém systému. V tomto textu se nesnažím o nějaký systematický názor na uvedený jev, ale pouze pohled jakoby z jiného úhlu.


Často novináři a politici určitého smýšlení tvrdí, že korupce u nás je pozůstatkem minulého režimu. Není to pravdou. Naopak, korupce je za prvé věčným společenským jevem, známým kupříkladu již z Bible. Takže komunistické vlády ji nevymyslely. Za druhé ale naopak platí, že korupce je systémovou součástí liberálního kapitalismu. Jelikož ten je založen na volné soutěži o zisk a moc, tak jednotlivé subjekty soutěže v něm zákonitě užívají i korupce, coby metody soupeření. Proto je od samého počátku kapitalistického režimu přítomna neustálá snaha korupci regulovat různými právními normami.

Na tomto místě si dovoluji poznamenat, že rozlišuji mezi úplatkářstvím a korupcí, jejichž jediným pojítkem je to, že jsou v historii lidstva jevem věčným. Za reálného socialismu šlo kupříkladu o klasické úplatky, jimž se i proto lidově říkalo všimné. Byly způsobeny především převisem poptávky nad nabídkou, jak se dneska rádoby učeně říká. Takže úplatek byl tehdy praktickou akceptací vyšší ceny za nedostatkový produkt, než byla cena státem určená. Nezákonné na celém jevu bylo pouze to, že šlo o daňový únik, čili protiprávní obohacování, řečeno tehdejší terminologií, za které byl přistižený viník trestán. Ostatní úplatky, jako láhev dobrého alkoholu, či bonboniéra úřednici, byly něco jako dnešní tringelt hotelovému pikolíkovi, či spropitné vrchnímu. Mimochodem, to jsou platby v některých zemích naprosto povinné, ač jde vlastně také o daňový únik.

V mých očích je zajímavé, že náš právní řád výslovně o korupci nehovoří. Ovšem postihuje jevy, které, dle policejního výkladu a kupříkladu i Nadačního fondu proti korupci, představují zneužití postu či pravomocí v politice a veřejné správě pro dosažení nezaslouženého soukromého zisku. Pružnost definice v mých očích budí podezření, že záleží na každé konkrétní, především vládnoucí moci, aby si vytvořila svá vlastní pravidla pro posouzení co je a co ještě není korupcí. Takže i já v tomto textu vyjadřuji pouze svůj vlastní názor na to, co je v mém způsobu myšlení korupce.

Ke korupci soukromých a právnických osob

Takže zpět ke korupci v kapitalismu volné soutěže. Ten zná jevy jako provize, lobování, či sponzoring, které jsou příliš viditelnou korupcí, takže byly, jsou a budou asi vždycky regulovány zákonnými pravidly. Alespoň v rozumně spravovaných zemích. Nikdo totiž určitě nepochybuje o tom, že naprostá většina lidí nevydává peníze bez protislužby. Takže za „dar“, vždycky něco očekává. Přinejmenším to, že příjemce peněžní částky si ho „vděčně“ zapamatuje.

Ovšem jmenované jevy jsou maličkostmi v celém systému. Snad kromě sponzorských darů poltickým stranám. Tento jev by měl být, podle mne, naprosto zakázán v každém demokratickém politickém režimu. Celé financování stran by pak mělo mít přesná a jasná pravidla, včetně ustanovení o výši členských příspěvků.

Složitější je to s kontrolou eventuálního zákazu lobbingu. Proto si myslím, že by mělo být alespoň striktně zakázáno bezprostřední stýkání se politiků s lobbisty, při přísné kontrole účetnictví lobbistických kanceláří a jejich evidovaní ve veřejném rejstříku.

Za naprosto scestné a proto trestuhodné považuji vynucované sponzorské dary, což se bohužel vyskytuje u některých sociálních zařízení. Rozšířeným příkladem jsou kupříkladu domovy důchodců, které nepřijmou „klienta“, pokud nesloží dar ve výši několika desítek tisíc.

Korumpující stát

Tvrdím-li, že korupce je přirozeným jevem v současném ekonomickém systému i politickém režimu, tak je logické, že jí používá i stát a jeho složky od obcí výše. Stát korumpuje především v oblasti daní. Jednak výjimkami z daní, daňovými úlevami, až po mnohaleté daňové prázdniny. Korupcí v mých očích jsou i investiční pobídky všeho druhu. Daňové prázdniny a investiční pobídky jsou podle mne projevem faktické nadvlády globálních korporací nad státy, především těmi ekonomicky slabšími.

Vždycky mne fascinují řeči politiků v ústavních funkcích, kteří brojí proti korupci. V liberálním státě je totiž od samého jeho vznikání největším korupčníkem právě stát. Kromě již uvedených metod stát dále korumpuje dotacemi, granty a dalšími konkrétními prvky, které jednotlivě deklaruje, především v zákoně o rozpočtu. Což jsou známé poslanecké trafiky pro jejich regiony.

Pokud stát, či jiná veřejná správa vypisuje dotace na konkrétně určený proces, projekt či předmět, pak v demokratickém systému by měla dodržet minimálně dvě zásady. Měla by mít tolik finančních prostředků, aby mohla dotovat všechny potenciální zájemce. Pokud toto nedodrží, tak nejen korumpuje, ale navíc vytváří prostor pro uplácení úředníků, takže takové dotace jsou fakticky korupcí předem vybrané skupiny motivující navíc ještě k uplácení úředníků. Druhou zásadou by měla být přesně stanovená pravidla k udílení dotací, aby žádný z úředníků nemohl využít svých soukromých preferencí v rozhodování o přidělení dotace. Dovoluji si konstatovat, že dotace jsou ve své podstatě vždycky korupcí, protože zvýhodňují určitou skupinu, ale špatně nastavené mohou být korupcí spojenou s úplatkářstvím.

Ke grantům, dotacím a jiným příspěvkům z veřejných rozpočtů bych si dovolil poznamenat jenom jediné. Každá jimi obdarovaná osoba, ať již „zisková“, či nezisková by měla být pod neustálou kontrolou finanční správy. Ba dokonce v kontrolní pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu.

Největší korupce v moderních dějinách

Začnu bez obalu. Za největší korupci liberálního státu, s principem volného obchodu a svobodného celého ekonomického systému, považuji vytvoření tak zvaného sociálního státu. V mých očích je naprosto jedno, kde vznikl, jak jej tam, či onde politici, novináři, či dokonce sociální učenci nazývají. Od samého počátku jeho vznikání šlo o obrovskou korupci, kterou se nejvyšší vrstva vlastníků kapitálu snažila zkorumpovat takové množství občanů, aby si díky nim udržela svou moc.

Jev, kterému se říká také vznik střední třídy, byl v mých očích nejúspěšnějším projektem sociálního inženýrství v celých lidských dějinách. A v žádném případě ho neuskutečňovaly levicové politické subjekty. Byl jednoznačně výsledkem politických činů nejmocnějších sil a jejich politiků prosazujících jen a jenom zájmy nejbohatších vrstev, čti pravice. Veškerá pozdější tvrzení, že si ho vybojovala levice, jsou lživé. Stejně jako posměšky o sociálním inženýrství, které se neustále levici předhazují. Jestli někdo realizuje široké spektrum metod sociálního inženýrství, tak to byla a zatím pořád je vždycky jen a jenom pravice, aby zajistila nadvládu nejbohatších a mocichtivých. Doslova uzounká vrstvička nejbohatších si za účelem udržení své nadvlády neustále korumpuje učence na ideology, novináře na propagandisty a politiky na realizátory svého panství. Souhrnně se tyto skupiny souhrnně někdy označují za obslužnou elitu kapitálu.

Skutečná levice je něco naprosto jiného. Je to ryze revoluční a především komplexní alternativa současnosti. Nikoliv nějaké, masivní korupcí realizované, kosmetické úpravy nadvlády nejbohatší světové vrstvičky nad zbytkem světa

Do dnešních dnů se systém Welfare state už dokonce globálně vypracoval do takové míry, aby všestranně zajišťoval „sociální smír“, tedy stabilitu ekonomického systému, politického režimu a ve skutečnosti nadvlády reálné anonymní moci globálních financiérů.

Současní miliardáři provozující uvedený systém jej navíc doplnili metodou, která dává šanci asi tak jedné tisícině příslušníků globálního světa vyšvihnout se alespoň mezi milionáře, nikoliv však mezi miliardáře. To je pak dostatečným lákadlem, spíše však šidítkem, pro stamiliony příslušníků střední třídy, aby podporovali celý korupční systém současného globálního kapitalismu, provozovaný uzounkou skupinkou vlastníků naprosté většiny globálního kapitálu, ba dokonce prý už poloviny veškerého bohatství světa.

Specifickou metodou vytváření střední třídy byly pak privatizace. Především po rozpadu tábora zemí „reálného socialismu“ byla právě v nich privatizací výjimečně vytvořena vrstvička miliardářů a vedle toho dostatečně početná střední třída s potřebnou obslužnou elitou. Privatizace byla, alespoň tedy v mých očích, druhým nejúspěšnějším projektem sociálního inženýrství všech dob.

Věty na závěr

Korupce je přirozeným a průvodním jevem veškerého kapitalistického hospodářství a stejně tak každého liberálního politického režimu, včetně toho tak zvaně demokratického.

Jenom díky korupci, která je rovněž samozřejmou součástí i celé militární složky každé společnosti, si uzounká třída nejbohatších udržuje reálnou nadvládu nad celou planetou.

Korupce se nedá vymýtit, jak se nám snaží politici namluvit. Lze ji jenom regulovat a to pouze výběrovou metodou, čti, stíháním korupce pouze „našich“ politických soupeřů. Jinými slovy každá mocenská skupina bojuje především s korupcí svých politických odpůrců.

Korupce v lidském společenství byla, je a bude. Jen systém, který neumožňuje obrovské rozdíly ve vlastnění majetku, bohatství, kapitálu, alias moci, má jakous takous šanci udržovat ji v „rozumných“ mezích.

Korupci může změnit pouze alternativní světový řád, který ji snad sníží na pouhé úplatkářství, obdobné ekonomice daru, jak učí liberální politická ekonomie. V kapitalismu, kde jde vždycky o velká bohatství, majetky a obrovský kapitál, bude „úplatkářství“ vždycky v rozměrech korupce, což znamená nelegální spojení politické moci a nejvyšších pater kapitálu, provozované právnickými i soukromými osobami, ale hlavně samotnými státy, ba až nadstátními útvary.

Veřejnost by proto měla především před volbami velice střízlivě hodnotit sliby o boji s korupcí a při samotném vládnutí si pak vyhodnocovat jak je tou, či onou vládnoucí skupinou ke korupci dokonce sama přinucována. Proto „neziskoví“ bojovníci proti korupci by v prvé řadě měli přísně kontrolovat a zveřejňovat, která opatření mocných, ba dokonce i zákony a právní normy nižší právní síly, je vlády vydávají, ke korupci motivují, či dokonce si ji vynucují. Jako jsou třeba různé poplatky notářům, lékařům a dalším soukromým osobám za tak zvané administrativní úkony, u nichž není zajištěno, že budou vykazovány coby zdaňované příjmy.

Za nejlepší lék proti korupci vůbec pak asi, poněkud naivně, považuji celospolečenský systém založený na dominanci spolupráci a nikoliv na absolutizaci soutěže.

20 komentářů :

 1. "Jev...střední třídy....vytvořený uměle... Pane Hošku, rád si od Vás přečtu reakci na STEM výzkum o současných třídách naší společnosti. Prezentace ředitelem(Martinem Buchtíkem?) byla zajímavá a dle mne hodna diskuze.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. PS. můj prvotní dojem je, že střední třída u nás vznikla především na bázi korupce(ta za vodou) a menší její část rozevřením nůžek platů administrativou a nejmenší část vlastní pílí s rizikem pádu do té nižší.

   Smazat
  2. Žádná z politických stran mimo KSČM a SPD si nepřeje přijmout zákon o prokázání majetku třeba od 20 milionů !! Dokonce i "čistý" Babiš má z tohoto zákona hrůzu, přičemž je to jediná ceta jak zatočit z korupcí, která je kapitalizmu vlastní stejně jako zlodějny a války !!

   Smazat
  3. Přesně tak to je doména kapitalismu korupce a eu to propaguje jejich slavné dotace. Které jsou běžným občanům na houby.

   Smazat
 2. stat je špatny hospodař proto se dnes všichni cpou na statni posty už jen že platy ve statni sfeře převyšuji platy u kapitalistu ale hlavni přičina proč byt statnim zaměstnancem je že prace je tam pomalu žadna a je čas přečist si noviny poklabosit o globalni situaci a dat si dobrou kavičku před očekavanym obědem po obědě se jde na prochazku rajonem a zaroven se hodnoti vykon kuchaře a nakup ato už pak přišel čas jit do koupelny a umyt ten kancelařsky prach a navonět se k odchodu tento postup nikdo nekontroluje ledaže s stane nějake neštěsti třeba nečekana navštěva ktera omylem zabloudila do vedlejšiho kraje tohle tvrdim protože jsem takto pracoval v jednom statnim podniku a tento postup provozovali všichni vijma když bylo školeni oničem snad jen pro palmare za tuto nepraci byli stale nějake odměny až jsem se ze začatku stiděl nehledě třinacty a čtrnacty plat pět tydnu dovolene a semtam nějake řiditelske placene volno a naštěva doktora jako starost o rodinne přislušniky ktomu ještě penzijko ve vyši tisicovky každy pulrok trenyrky a troje trička troje boty na ven do kacelaře a pantofle a myci a čistici prostředky včetně ručniku žiněnky a osušky za koule valoš toho neni zase až tak malo že

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anejhoršísoučitelékteřínepředajížákůmanitonejzákladnějšíminimum.

   Smazat
 3. Myslím že korupce se dá úspěšně omezovat hrozbou trestu. Ovšem trestu natolik drakonického, že dalece převýší vyhlídku prospěchu z korupce. Pro příklad asi málokdo bude riskovat dvacetiletý kriminál a ztrátu veškerého majetku rodiny, pro úplatek pár set tisíc.

  OdpovědětSmazat
 4. Debilblok má také program boje proti korupci. Samozřejmě ne u sebe ale těch druhých.

  OdpovědětSmazat
 5. Věřím na lidskou slušnost,ale vím, že ji v realu doprovází i její opak neslušnost. Nevěřím, že viníkem jsou "izmy", protože je velký rozdíl mezi kapitalizmem Olafa Palmeho a kapitalizmem Pinocheta. Jsou to jen futrály, které náplní lidé. Proto za krach socializmu, vidím viníky ve Stalinech Gottwaldech a jejich lokajích Urválcích. Vždyť i dnešní nespokojenost zavinili naši lidé, ti prodali za babku dobré firmy cizincům, vytvořili zákony pro solárbarony, zákony chránící lichváře a exekutory. To nám tu neřádí žádný tyran s ozbrojenou armádou. Horší je,že my občané jsme si na tyto nepravosti už zvykli a bereme je jako běžné. Pak protestujeme a nevíme proti čemu a taky nevíme za co.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kapitalismus staví na první místo peníze, vše přepočítává na peníze a podporuje nízké charakterové vlastnosti, jako jsou chamtivost, nenasytnost, závist, lstivost a zákeřnost. Jak by tedy mohl být jiný než je? Že ho dělají lidé? A kdo jiný by to asi měl být, když je to ekonomický a společenský systém lidí?

   Smazat
 6. 18:46 takže za systémovou vlastnost kapitalismu můžou Stalin s Gottwaldem?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, nenaučili občany žít a pracovat v kapitalismu, coý lze považovat za jejich hlavní zločin.

   Smazat
  2. 21:21

   Co tak duševně náročného obnáší znalost života v kapitalismu, tedy v podstatě primitivní denodenní boj o kus žvance? Urvi co se dá, morálkou se nenech brzdit. To se musí vyučovat?
   Krom toho za Gottwalda a Stalina většina lidí ještě kapitalismus zažila na vlastní kůži. Co by je měli učit? A právě tito lidé se svými zkušenostmi si přáli zavedení jiného společenského systému.

   Smazat
  3. Úsudek ať si udělá každý sám. Dnes je dostupných tolik materiálů, že stačí si je jen přečíst. Copak si myslíte o NEPu v Rusku a proč byl ?

   Smazat
 7. Kazdyho, kdo sleduje televizi a cte denni tisk bych poslal do ustavu pro choromyslne...Nemuze takovej zustat normalni..Plati za to kazdej 120 mesicne navic,aby byl poradne zdeformovanej..
  Pak se to ukazuje napriklad tady a hojne, na prispevkach ..

  OdpovědětSmazat
 8. Ha,ha,ha!! V kapitalismu zatočit s korupcí? Pitomost! Korupce je jedním z jeho pilířů. Jak zatočit s korupcí? Zbavit se ho! Co místo něj? Demokracii!!!!

  OdpovědětSmazat
 9. 9.21 Článek p.Hoška je hlavně o střední třídě, která je nejvíce korumpována svými páníčky, a následně se korumpuje navzájem. Tak jak s tím vším zatočit?
  Kapitalismus asi za to tolik nemůže, je to jenom označení "korupčního" systému. Je asi potřeba zatočit s těmi korupčníky, a kdo to udělá ?
  No přece jako vždy proletáři, a kde jsou?, když všichni se zatím pyšní tím že patří do střední třídy i když mají holé pr*ele ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Střední třída? Já si myslím, že to prostředí přípravila kupónovka a pak realizovaly padající banky.

   Smazat
 10. Než střílení z Aurory, mám raději zesměšnění malosti a touhy po mamonu v Čapkově hře Ze života hmyzu, kde hovniválové kutálí kuličku hovna a radostně hýkají : Naše malá kulička, naše všecko...kam se na ně hrabe Harpagon. Hořeší je, že Čapek už není in.

  OdpovědětSmazat
 11. Ahoj kluci, jak jsem dostal svého bývalého manžela zpět rychle, Dr.Padman láska kouzla casting opravdu fungoval! Můj manžel mě před třemi měsíci opustil pro jinou ženu a od té doby se můj život naplnil bolestmi smutkem a zlomeninami srdce, protože on byl moje první láska, se kterou jsem celý svůj život prožil. Můj přítel mi řekl, že viděl několik svědectví o kouzelníkovi s názvem Dr.Padman, že může přinést zpět milence během několika dní, rozesmál jsem to a řekl, že mě nezajímá, ale kvůli lásce, kterou pro mě můj přítel měl, konzultovala můj kněz jménem mého a k mému největšímu překvapení po 11 hodinách později mě můj manžel zavolal poprvé po třech měsících, že mi chybí a že je tak líto za všechno, co mě donutil projít. Přišel zpět ke mně a teď jsme spolu šťastní. Stále tomu nemohu uvěřit, protože je to velmi neuvěřitelné. Děkuji Dr.Padmanovi, že jste mi přivedl zpět svého milence a také mému milému příteli, který se za mě přimlouval, za kohokoli, kdo by mohl potřebovat pomoc tohoto skvělého doktora, je e-mailová adresa: padmanlovespell@yahoo.com,
  můžete mu také zavolat nebo přidat do aplikace Whats-app: 2348053823815,

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.