Reklama

pátek 27. září 2019

Židé II Identita - 1. část

Přemysl Janýr

Přemysl Janýr
27.9.2019 blog autora a Outsidermedia
Na židovské identitě si lámou zuby jiní, kterým je bližší, jsou patřičně vzdělanější a věnují se tomu systematicky a déle. Pro mne byli Židé v mládí literárními postavičkami z Dobrého vojáka Švejka. Až horlivá agitace spolužačky za šestidenní války mi odhalila jejich reálnou existenci a strhla nás všechny k nadšení, jak chytrý židovský David porazil přitroublého arabského Goliáše. Některé vtipy o Kohnovi a Achmedovi si pamatuji dodnes. A také ke škodolibosti – režim stál na straně Goliáše. A k inspiraci – kibucy byly důkazem funkčnosti komun. Teprve časem jsem objevoval, že reálně existujících Židů je kolem mne o dost víc. A mezi přáteli.


Identita


Nemám nejmenší představu, jak svou identitu vnímají Židé v USA, Rusku, Íránu, Africe, Číně. Mohu uvést nejvýše pár osobních dojmů o několika středoevropských Aškenázech a pár postřehů ze zájmu o identity jako takové.

Nejběžnější je představa, že Židé jsou potomci Abraháma, Izáka a Jákoba. Jenomže to jsme všichni. Tři tisíce let nazpět obnáší řekněme 120 generací neboli 2120 předků, což je čtyřicetimístné číslo. Počet hvězd ve všech galaxiích vesmíru si vystačí s pětadvaceti místy. Společní předkové všech dnes žijících lidí existovali podle propočtů Josepha Changa ještě kolem roku 1200 n. l. Všichni jsme mnohonásobnými potomky Abraháma, Izmaela, Izáka, Jákoba, Mohameda, Konfucia, Džingischána, praotce Čecha i Karla Velikého.

Ani halachická redukce nepřesvědčuje. Vedle Židů po matce přiznává židovství proselitůmgójim, kteří k ortodoxnímu židovství podle přísného rituálu konvertovali. To vyvolává představu jednotlivců, kteří se v moři čistokrevných matrilineárních Židů beze zbytku rozpustí. Realitou je opak. Nejen chazarští, sefardští a aškenázští, ale všichni Židé jsou halachickými proselyty. Tóra uvádí rodokmeny po linii otců. Matky zmiňuje zřídka, třeba když pocházejí z rodů pohanských kněží, jako manželky Josefa nebo Mojžíše. Židovství králů Saula a Davida nelze prokázat ani matkou ani konverzí, právo návratu by se na ně dnes nevztahovalo. Hospodin ostatně počítá k vyvolenému národu výslovně i otroky (Gen 17, 12-13). Sveřepá snaha vykázat Židy jako svébytnou biologickou rasu by mohla vyvolávat pobavení, kdyby nevyvolávala temné reminiscence.

Přesto je přesvědčení o exkluzivním biologickém příbuzenství základním pilířem židovské identity. Pokud mohu soudit, i u těch, kdo ji navenek i sami sobě podávají jinak. Co máš společného s Einsteinem, ptal jsem se přítelkyně, která ji vysvětlovala příslušností k intelektuálnímu prostředí amerických univerzit. Předky, odpověděla. Jiný přítel svou identitu vysvětluje čistě přináležitostí ke kulturní tradici. Ty ale musíš mít také nějakou židovskou krev, komentoval jindy nějaký můj argument. Kdo ví, jak je to s tebou, napsal mi další, kveruluješ echtovně židovsky. Inu, nějaké židovské předky mít musím, jako každý. Nevím o nich, nepátrám ani po těch románských, keltských, germánských, vikingských, romských, mongolských, neandrtálských.

Identitu biologického příbuzenství stvrzuje Tóra jeho vyvoleností Jehovou. Byl jsem překvapen, když mě při nějaké příležitosti hned několik přítomných ubezpečovalo, že tomu tak skutečně je. O některých jsem ani nevěděl, že jsou Židé, a o žádném, že by byl věřící. Řekl bych, že u většiny zbyl z celé zbožnosti jen tenhle jediný mystický prožitek příslušnosti k výjimečnému národu. To ale neznamená žádné výhody, ujišťovali mě ihned, to je naopak břímě zodpovědnosti. Kdo jim ho uložil, nevím, Jahve svým vyvoleným ukládá bezmeznou poslušnost a slibuje jim za ni bohatství a moc. Slovo zodpovědnost jsem v Tóře nezahlédl. Ortodoxní přítel mi to vysvětlil po svém. Vyvolenost je pouze a jenom větší zodpovědnost, a vyvoleným se může stát každý, kdo cítí odpovědnost za svět, která je k neunesení. Co máš proti vyvolenosti? ptal se. Masturbační fantazie, odpověděl jsem. Dotklo se ho to, ačkoliv jinak je vášnivým propagátorem politické nekorektnosti. No, jak vůči komu.

Příslušnost k vyvolenému příbuzenství tvoří mezi námi a jimi pevnou dělící linii. Vyprávěl jsem přítelkyni o gnostických teoriích, které v Ježíšovi vidí proroka přicházejícího z hinduistického Východu. Tak to teda né, rozhořčila se, toho nám nevezmete. Nevezmete. Ne nevezmou. Rodinná přítelkyně z nejbližších, včetně manželů a příbuzenstva. Po půl století stále ještě patřím k těm druhým, kteří nás – latentně či reálně – ohrožují.

Pojďme raději pryč, to se nakonec obrátí proti Židům, překvapil mě přítel při demonstracích v srpnu 1969; netušil jsem, že je Žid. Trvalý pocit strachu a latentního ohrožení je další součástí aškenázské identity. Mám pochybnost, zda ho sdílejí i Mizrachim, po staletí a tisíciletí žijící bez větších problémů v arabském a muslimském světě, či američtí Židé v prostředí respektu, ba obdivu a devótnosti amerických evangelikánů. Odhlédneme-li od mýtů egyptského otroctví, babylónského zajetí či od krvavě potlačených protiřímských povstání, jsou protižidovské pogromy až po holocaust fenoménem výhradně křesťanské Evropy. Vyhlášení státu Izrael, zacházení s palestinským obyvatelstvem, štvavá protiislámská propaganda a agrese proti sousedním zemím ovšem mezitím vyvolaly odpor i v původně tolerantních arabských a muslimských zemích. Někteří Aškenázové se ho snaží zahrnout pod obecný narativ antisemitismu, vymezující židovství jako identitu oběti odvěké mystické nenávisti.

V Evropě je to ovšem pocit staletou i relativně nedávnou zkušeností zdůvodněný i bez mystiky. Totalitní vzorec jediného Boha a jediné Pravdy, ostatně původem židovský, kolem kterého byla středověká Evropa sjednocena, má s jinakostí zásadní problémy dodnes. Svatá Říše římská, předchůdkyně EU, vzniká násilnou christianizací a vyvražděním pohanů, pokračuje vražděním kacířů a čarodějnic, křížovými válkami, polovina středoevropského obyvatelstva padne za oběť válkám mezi křesťanskými církvemi navzájem, Evropané bezmála vyhladí původní americké obyvatele, podrobí a rozvrátí všechny kultury světa a rozpoutají války, ve kterých umírají lidé po desítkách milionů. Vytrhnout z krvavých dějin Evropy právě jen násilnosti vůči Židům a přitom ani nezmínit paralelní proti Cikánům, kteří nepožívali ochrany mocných, neměli majetky, neměli kam utíkat, nikdo jim nedopřál národní domovinu, jejichž holokaust byl důslednější než židovský a kterým se nedostalo žádného odškodnění? Ne, Židé jsou ten menší problém. Ten větší jsme my.

Nicméně zůstává bohem vyvolený pastevecký kmen doby železné, pronásledovaný pohrdáním, posměchem a nenávistí ostatních, jehož fyzické přežití závisí pouze na jeho chytrosti, odvaze a obratnosti, základem židovské – či přinejmenším aškenázské – identity dodnes. Lidé nás nemají rádi, vysvětlují rodiče dětem, protože si nás Bůh vybral za svůj národ. Role jsou jasné, děti rozumějí, nějak se s tím budou muset sžít. Ty moje malá smradlavá Židovko, konejšívala v dětství přítelkyni její matka.

Zejména v poválečném období od toho mnozí upustili a židovský původ před dětmi raději nezmiňovali. Ty však byly nejednou ošklivě poučeny okolím a pak museli rodiče vysvětlovat. V Praze šedesátých let bylo židovství naopak módní, hlásili se k němu i ti, kdo s ním neměli nic společného. Liberální pražská židovská obec je akceptovala, leckteří však byli nemile překvapeni, když pak v emigraci žádali o podporu židovských obcí. K upevnění židovské identity výrazně přispěly Hitlerovy Norimberské zákony. Nezkoumají pocity, určují ji natvrdo, biologicky a osudově, halachicky. Mnozí zjistili, že jsou vlastně Židy, až když museli vykázat rasový původ. Židovi, který zapomene, že je Žid, to ostatní připomenou, reflektuje to výhružně židovská moudrost. Anebo také nepřipomenou. Zda přátelé – sourozenci svůj původ objevili sami až po smrti rodičů a o všech těch, kterým to nikdo nepřipomněl, přirozeně nevíme.

Vedle mýtů biologického příbuzenství a boží vyvolenosti – či v jejich důsledku – však udržují soudržnost židovského společenství především zcela pragmatické vzorce tribální solidarity a vzájemné pomoci. Viditelným zařízením jsou židovské obce, zprostředkující nejen kontakty a koordinaci, ale i sociální, materiální, profesní, ideologickou a v případě potřeby mediální pomoc. Bez rozsáhlé připravenosti pomáhat by stát Izrael nemohl vzniknout a udržet se. Prostupují společenství až na úroveň rodinných vztahů, které se vyznačují mírou porozumění, vzájemného respektu, lásky a něhy zřetelně překračující standardy okolí.

Od solidárních vzorců lze odvodit i historický podíl Židů na rozšíření myšlenek humanismu a tolerance, konstituování lidských práv, vzniku svépomocných, solidárních a charitativních zařízení, odborů, liberálního tisku, všeobecného volebního práva, levicových a dělnických stran, sociálních revolucí. Mají-li přátelé pod zodpovědností na mysli tohle, rozumím, jen nevidím nezbytnou souvislost s Tórou, Jehovou a vyvoleností.

Vydatnou indicií židovské vyvolenosti je ovšem nepřehlédnutelný fakt, že Židé suverénně dominují v libovolném výčtu významných osobností – od majetku, politiky, vědy a umění až po organizovaný zločin. Chceme-li se obejít bez mystiky vůle Boží a židovských genů, zbývají jako jediné rozumově uchopitelné vysvětlení specifické kulturní vzorce. A chmurný postesk, že ty by snad mohly být přenositelné…

Myslím si, že vyvolenost jedním z těch podstatných vzorců je. Ne snad v rovině Jehovovy všemocnosti, ale v rovině individuální psychologie. Vytváří v rodině a blízkém okolí tlak očekávání, že jedinec v tom, čemu se věnuje, dosáhne nadprůměrných výsledků. Zároveň ho táhne tím, že mu dodává sebedůvěru, příslib podpory, povzbuzuje ambice k vzestupu, ubezpečuje, že to dokáže, patří přece k vyvoleným, tolik našinců už to dokázalo… Tah vyvolává i pocit hranice mezi námi a jimi a ambivalentní potřeba ji překonat, být zároveň i jedním z nich, získat jejich uznání, soutěžit s nimi a vítězit, podívejte, jak jsem dobrý v tom, čeho si ceníte. Vykázat užitečnost, přínos, nenahraditelnost, aby se věci opět neobrátily proti nám.

Dalším faktorem je kontinuita kulturního prostředí. Dva a půl tisíce let tradovaný text a průběžně kumulující psaná historická zkušenost mají na Lid Knihy hlubší vliv, než jen samozřejmost gramotnosti. S Jehovou lze vyjednávat, je přístupný argumentům. Jeho instrukce jsou mlhavé, je třeba o nich přemýšlet a diskutovat. Je třeba osvojovat si ochranné techniky a předcházet, aby se gójim opět neobrátili proti nám. V Talmudu a jiných knihách je obsaženo mnoho zkušeností a moudrosti. Obsáhlé knihovny mají snad všichni židovští přátelé. Jestli přítelkyně nepřímo ztotožňuje židovské s intelektuálním, je to nepochybně arogantní nadsázka, ale že je přinejmenším aškenázské prostředí intelektuálnímu vývoji mimořádně příznivé, je nepopiratelný fakt.

Soudržnost a solidarita však přinášejí i zcela praktické komparativní výhody ve formě nízkých transakčních nákladů. Ilustrativním příkladem může být rozmach sefardské obchodní sítě v sedmnáctém století. Rozvětvené příbuzenské vztahy, přátelství, osobní známosti více než kompenzovaly nedostatečnou bankovní infrastrukturu. Sefardští obchodníci se i bez záruk, jistin a akreditivů mohli spolehnout na pouhé slovo zámořského partnera i na to, že v případě nesrovnalostí by ho jeho vlastní obec náležitě usměrnila. Tomu ovšem nikdo další nemohl konkurovat, obchod s cukrovou třtinou, hedvábím, tabákem, diamanty zůstával pevně v židovských rukách. Není na tom nic specificky židovského, výhody solidarity fungují v každém společenství. Specificky židovské jsou její hloubka, šíře a kontinuita.

Nepotismus, protěžování našich, také není žádný židovsky specifický fenomén. Rozpor mezi etikou Kantova kategorického imperativu, založeného na obecných normách, a potřebou identity, přináležitosti a loajality ke konkrétnímu společenství, je problémem na všech úrovních lidských agregací. V židovské komunitě však má díky její rozvětvenosti, váze a exkluzivnosti specifický dosah. Židovské obce mají přirozený zájem, aby jejich příslušníci vynikali, dosahovali významného uplatnění, zastávali důležité pozice. Jejich příslušníkovi se dostává všestranné pomoci doma i kdekoliv na světě, nikde není úplným cizincem.

V individuálních profesních, úřednických, akademických, uměleckých kariérách to znamená prostě lepší možnosti mobility a usnadněný postup. V demokratických institucích, politice, publicistice, kultuře, školství však koordinovaná snaha, zaštítěná finančně, propagandisticky i mocensky, vede k prosazování určitých názorů, postojů a zájmů a k vytěsňování jiných. Co židovská obec vnímá jako svůj úspěch, vzbuzuje ovšem v okolí obavy: menšina dávající okázale najevo svou odlišnost získává vliv neodpovídající jejímu poměrnému zastoupení. Odhlédneme-li od mýtů o Kristových vrazích, rituálních vraždách a trávení studní, je disproporce mezi velikostí a vlivem židovské komunity základním úskalím její percepce většinovou společností. K pochopení, že v situacích krizí, otřesů a ohrožení latentní napětí snadno přeroste v otevřenou agresi, není zapotřebí obskurní mytologie antisemitismu.

Můj závěr je, že pod společnou identitu židovství spojují nejrůznější lidi nejrůznějších etnik, jazyků a kultur dva reálné a dva mytologické faktory. Napříč židovskými kulturami je nepochybně základním zdrojem identity judaistické náboženství dané Tórou a Talmudem. Pro sekulární Aškenázy je primárním zdrojem židovské národnosti identita oběti společného nepříteleantisemitismu. Obě skupiny pak navzájem spojují mýty exkluzivního rasového příbuzenství a jeho vyvolenosti.

Se sionismem a vznikem Izraele se identitární dilema náboženství, národa anebo rasy dále komplikuje o vztah k idovskému státu. Židé, sionisté a izraelští občané jsou tři různé identity, které se jen zčásti překrývají, nemluvě o rozdílech mezi židovskými národnostmi. A aby to nebylo tak jednoduché, izraelskou politiku určují především židovští a křesťanští sionisté v USA.

Vznik státu Izrael znamená nejen osudový zlom v židovských dějinách, ale také zcela novou geopolitickou situaci. Tvořily-li židovské diaspory v minulosti vlivnou součást autochtonních národních společenství, se vznikem židovského státu a jeho nároku hasbary, zadání zastávat v domovských zemích izraelské zájmy, se latentně stávají agenturami cizí mocnosti. Spolužačka nás v průběhu šestidenní války snadno získala pro izraelské pozice. Protiváha v podobě arabské diaspory neexistovala.

Ochromující razantnost, ambivalentnost a osudovost vývoje znejisťují a neposkytují dostatek odstupu a prostoru pro důkladnější reflexi a identitární orientaci. To musí vědět oni tam, to já odsud nemohu posoudit, vysvětloval mi před lety přítel. Dnes se tématu Izraele v hovorech s židovskými přáteli vyhýbám, myslím v oboustranném porozumění.


Dokončení příště

Převzato z webu autora


141 komentářů :

 1. Článek je zdlouhavý a tedy nečtivý, takže asi nejsem sám, kdo to po pár odstavcích vzdal. Méně bývá někdy více, pane autore.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Velice poucne ano na cteni dlouhe ale se zajmem jsem si clanek zalozil a budu se knemu vracet a dukladneji procitavat opravdu profesionalne napsano diky. Salom

   Smazat
  2. 10:33 Macko Pusík bude pre teba to pravé orechové.

   Smazat
  3. Vaše děti dnes nešly do školy, pražský radní pro školství je poslal stávkovat za klimatickou agendu podle vzoru Grety Thunberg!

   https://aeronet.cz/news/uz-je-to-tady-vase-deti-dnes-nesly-do-skoly-prazsky-radni-pro-skolstvi-je-poslal-stavkovat-za-klimatickou-agendu-podle-vzoru-grety-thunberg-rodice-o-akci-nevedeli-stavky-se-budou-konat-kazdy-patek/

   Smazat
  4. Osobni zkusenosti se zidy , jsou casto a bohuzel zacatkem a provokujou antisemitismus,proti vuli obeti..

   Smazat
  5. 23:09
   Nepodceňujte všechny čtenáře NR. Mainstreamový katastroficko-mystický debilizátor Venca Konopník je sice odborník na toto téma, ale vážně ho bere jen jeho stejně založená smečka. S jeho syndikátem, a projektorem, do kterého, kromě něho zírala taky Gréta, aby viděla žlutou mlhu! oxidu uhličitého, je opravdu trapný, a myslím, že má z těch svých oveček prču, nebo je prostě on sám poněkud mentálně značně vyšinutý.

   Smazat
  6. Co je nepochopitelné? Že židem není jen Žid? Je to totiž přístup k životním hodnotám. Je to také - chcete-li to plně česky - já na bráchu on na bráchu. Je to vyzdvihování (nejen v politice, zaměstnání) těch "svých". Že oni námi opovrhují mnohem více než my jimi? Že se jim podařilo vnutit pro jednoduchost do "našich" náboženství svoje texty, samozřejmě bez důležitých částí (pro ně)?
   Ale mohu Vám poradit. Čtěte po odstavci s pauzou na doušek čaje. Konec konců každý má právo se vyjádřit jak umí a logicky každý má právo neporozumět ničemu, jak neumí, co mu někdo řekne.

   Ale spíš mi to od Vás připomíná velmi chytrý styl trollingu přesně těch o nichž je v článku řeč. Zdánlivě souhlasně nepochopit předložené, pokusit se otrávit předem další případné čtenáře a dobrodušně poradit. Stačí se podívat na různá fóra, a najdete jich dost.

   Osobně se občas ozvu - zřejmě opět nastal čas se o to pokusit - že článek Vám Nám může dát "jen" připomenutí, Radu, předložit názor, navrhnout řešení a někdy jen popisuje stav, konec konců je to první díl.
   A rada na závěr. Nevím proč komentujete. Nelíbí - řeknu nelíbí. Nebo nechápu. Nebo se to líbí, ale psát a ztrácet čas psaním, že nevím co, jedva přelouskal, málem nedočetl. To je teda času.

   Smazat
  7. Ze vseho povidani je videt tu jednoduchou vec. Kdy CHOVANI a nejen zidu , ale kazdeho nas vsech URCUJE A PREDEVSIM PODMINUJE REAKCI vsech ostatnich kolem ..Vsech kolem nas..
   Bez priciny, mnozstvi pricin je tezky nekomu ublizovat a nekoho pronasledovat a nebo mit spatne nazory..Chybi motiv vime a ,vetsinou jsme liny nekde behat a neco delat bez duvodu..

   Smazat
 2. Také mi trochu unikl záměr článku. Je to výzva k porozumnění? Nebo jen obecná úvaha o roli Židů v dějinách? Nevím. Ale jsem přesvědčen, že masovým zabíjením Palestinců nedosáhnou vítězství. Dnes jsou na tom vojensky lépe a mohou si hrát na vyvolený národ. Ale utopeni v muslimském moři by neměli počítat s tím, že tomu tak bude navždy, třeba za 50 100 nebo 500 let. Všechny Palestince nepozabíjejí. Stačí jeden americký prezident, který vydá Izrael napospas ostatním a může být zle. Měli by pracovat na porozumnění a spolupráci. I s momentálními nepřáteli!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "Stačí jeden americký prezident, který vydá Izrael napospas ostatním a může být zle."

   Myslíte Doníka?

   Smazat
  2. Ano, ale proč tam za každou cenu hledat nějaký záměr ? Závěry, byť je autor neformuluje explicitně, si každý může udělat sám. Proč by nás měl rovnou k něčemu nasměrovávat ? Já osobně Izrael taky například za velmi mnohé obdivuju a za ledacos odsuzuju. A ano, s některými Židy je o tom hodně těžké až nemožné vést debatu.

   současně i p. Kameníkovi:

   Článek není zdlouhavý, a už vůbec není nečtivý. Ano, argumenty, postřehy, zkušenosti se tam fakticky několikrát opakují. Na základě další zkušenosti, která mu přijde na mysl, autor sděluje ještě jednou prakticky totéž. Ale je to zajímavé, kdyby jen pro to, že natolik volně, přirozeně a nepředpojatě o ožehavém tématu už jsem dlouho neslyšel promluvit.

   Takhle svobodně a v klidu psával o malých i velkých věcech Karel Čapek. Samozřejmě nesrovnávám, ale vlastně jsem to četl hlavně se vzrůstajícím údivem, že něco takového čtu v r 2019 v EU, byť je to na NR. Zkuste si představit, že by autor něco takového dnes vypustil na liberální americké univerzitě. Anathema.

   Smazat
  3. Helanov...Oni to dobře vědí,že v Levantě dlouho nevydržej.Proto si pro sichr připravují další Sijón,tentokrát v Evropě.
   Stačí pomocí podpory migrace vyvolat občanské války.
   Pak chvíli počkat,až se obyvatelstvo v Evropě kapku vymlátí a...Potom to jednoduše převzít.
   Jedině Mosad má prostředky hladce proniknout mezi Araby.Jsou to rodilí mluvčí, kteří vyrůstali na BV.
   Takže přijedou na bílém koni,zbavěj Evropu zavilých islámistů a gójimové jim budou vděčně sloužit,bodejť by ne,bez Vyvolených by skončili...no...blbě.
   Neříkám že se to stane,ale myslím si,že je to záměr některých z nich.

   Smazat
  4. Problem Palestincu je neresitelny. Nemaji kam odejit a snazi se udrzet ve svoji zemi.Kde zili tisice let a Jinou nemaji..Ani mit nemuzou..

   Smazat
 3. Za okupace německem - žid je nežít.
  Dnes - Žid je žít.
  Abych to ale trochu napravil, nejde o to zda Žid či nežid.
  Spíš, Člověk či svině. (omluva Sviním)

  OdpovědětSmazat
 4. Dlouhé a nerozumím, problém chápu jen jako historické dědictví. Zrovna tak jako rasizmus, že jej někdo stále vymýšlí rozdíly a konstrukce zdůrazňuje. Dnes je ve XXI století a pochopte co patří do historie a neblbněme.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Helanov...Moc hezky řečeno!!!
   Bigot je NEBEZPEČNÝ,ať je to křesťan,žid,nebo muslim...
   ZO nebezpečí spočívá v tom,že takoví mají velkou potřebu se VYMEZOVAT proti ostatním.
   Proč nosí muslimka hidžáb a žid jarmulku!?!?!?
   Aby dávali spoluobčanům najevo že jsou JINÍ...
   Ve smyslu že jsou LEPŠÍ, samozřejmě.
   Proto moc fandím Číně,která potírá náboženské projevy ve VEŘEJNÉM PROSTORU.
   Ať je to Tibeťan,Ujgur,křesťan,nebo vyznavač fa-lun-kung, když svou víru prezentuje ve veřejném prostoru,pošle ho na převýchovu.Ev.ho nechá rozebrat na orgány, když jde o zvlášť zavilého jedince.
   Samozřejmě,doma se může před spaním pomodlit každý,ale!!!...Jen v soukromí, žádné n@sírání jinověrců nebo nevěřících...;-)
   Mimochodem,Konfucius (500 let před narozením jurodivého Krista) byl pohan ako sfiňa.
   A jak byl chytrej!!!!!!!

   Smazat
 5. Křesťanství vytváří kolektivního ducha lidské komunity -společnosti a snaží se formovat Člověka z primitivního individua.
  Judaismus je praktický kult individualistického prospěchu -mamonu primitivního individua a vytváří praktická společenství těchto individuí.
  To je celé, bez zbytečných keců.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jéje, já znám několik hamižných katolíků. Jak mi vysvětlíte tanyny okolo církevních restitucí.

   Smazat
  2. 13.10 Svět není černobílý, berte to tak, že křesťanství je ideál formující Člověka, ale málokdo se tím sformovaným Člověkem stane doopravdy.
   A katolická církev, to už je zcela jíná záležitost, je to "podnikatelská" instituce jako každá jiná ..

   Smazat
  3. Jako by nám něco zůstávalo v podvědomí. Moje babička byla celkem pokroková, od Ježíška si přála tranzistorák. Na baráku měla hromosvod, ale při každé bouřce zapalovala hromničku. Pomáhala všem, co jí síly stačily a jestli to bylo křesťanství, nebo její srdíčko nevím.

   Smazat
  4. Helanov...Křesťani málem vyvraždili obě Ameriky,Austrálii, zotročili Afriku,všude ukradli co mohli,kam šlápli tam tráva nerostla,fakt si nemyslím že by byli křesťani v něčem lepší.
   Všechna 3 pouštní náboženství považuji za pěkně zvrhlá.

   Smazat
 6. Žádná židovská rasa neexistuje, žádný židovský národ také neexistuje. Je to všechno jen sionistická fabulace, propaganda a mytologie. Od 70.let 20.století utratili židé milióny dolarů, aby objevili tzv. výlučný židovský gen v DNA: na počátku 21.století projekt v tichosti ukončili. Kdo chce skutečně znát historii židů (tedy Hebrejců, Judejců, Chazarů či Izraelitů), nechť si přečte velmi fundovanou knihu izraelského profesora historie Šlomo Sanda s titulem Jak byl vynalezen židovský národ. Ty odpovědi jsou tak zdrcující, že nikdo už nikdy nenapíše slov žid s velkým písmenem (stejně jako nepíšeme Katolík, Luterán nebo Muslim), poněvadž jde jen o konfesi. A komu ta kniha nebude stačit, nechť se začte do Tabu v sociálních vědách, 200 let pospolu, nechť si najde Protokoly sionských mudrců a s tím související knihu 'Bernský politický proces ve věci Protokolu sionských mudrců' od Stephane Vásze.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. asi jste SandA plně nepochopil, on netvrdí, že Židé jako národ neexistují, tvrdí jen, že nemají nic společného se starověkými kmeny Palestiny, i když některé z nich měly taky judaismus (jiné ne), je to novodobký národ, který vznikl díky sionistům v Evropě zhruba v 19. stol.

   je to normální národ, kdo chce, cití se být jeho členem, kdo nechce, necítí se. Podobných legend o zemi věnované bohx, o pradávmém původu jsou plné příběhy všech národů. a nelze kohokoliv nutit, aby je bral za bernou minci

   Smazat
  2. To tedy Sanda pochopil velmi dobre.A k autorovu nazoru o tupych Arabech ....Asi nevi nic o arabskych ucencich ve stredoveku,kdy kresťani verili v dably a upalovali kacire.Nejen Sanda si precist znovu ale i Ecca Jmeno ruze.

   Smazat
  3. Helanov...Sand napsal pravdu.Svou knihu zakončil sentencí,že"I dítě počaté ze znásilnění má právo na život."
   Tím vyjádřil,že vznik Izraele v Levantě byl strašný omyl Což dobře věděl i otec sionismu Theodor Herzl,ten už měl předjednaný vznik Sijónu v Ugandě,ale hodili mu do toho vídle ruští chazaři.
   Dneska ovšem v Izraeli žijí i lidé kteří nic nezavinili a tak bych jim nepřála nic zlého.
   Jenom si ani v nejbujnějším snu neumím představit žádné rozumné řešení.

   Smazat
  4. Hafe Dalibor píše že: Žádná židovská rasa neexistuje. Autor píše: Všichni jsme potomci Abraháma, Jákoba, Izáka a já dodávám že i podle nejnovějších poznatků skutečně pocházíme všichni z Adama a Evy. Faktem je že Semité jsou jednou z nejstarších genetických skupin ale tam patří i Palestinci, Berbeři a další. Paradoxem je že posmrtně se zjistilo že Hitler byl geneticky Semita. Problémem je že zlo spojuje a dobro rozděluje.

   Smazat
 7. Článek je naopak dobrý a každému nabízí prostor pro vlastní úvahy a zařazení myšlenek. Zdlouhavost? Naopak, o tomto problému už existují celé knihy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Helanov...Článek je výborný,moc děkuji panu autorovi!!!

   Smazat
 8. Moc židovstva spočívá v tom, že se za každých okolností navzájem podporují. Jsou rozptýleni po celém světě. Dávají důraz na vzdělání a znalost jazyků a vždy se rozhodují dle výsledného prospěchu. Kromě sounaležitosti nejsou vázány žádnými náboženskými dogmaty. To je můj názor. bv.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To co píše je dost idealizované, s podporováním, sounáležitostí a dogmaty je to trochu jinak.
   I s tím mýtizovanýn holokaustem by to bylo jinak, kdyby mezi židy nebyla vzájemná diskriminace, to jejich "náboženství" je stejně nakažené jako křesťanství.

   Smazat
  2. 11:55
   Asi nevíte nic o soudržnosti. Velká ryba sežere malé a potom se teprve začnou žrát mezi sebou.Vždyť ti největší židé vlastně naprosto pomáhali gemrmánům spousty také židů vyvraždit. Jde o to, že mezi lidmi se byli i tací, kteří pomáhali židům i s nasazením svého života a života svých blízkých. Např. Soroš se jim za to velmi "odměnil". A to nejen on ale další takové exempláře známe.
   Václav

   Smazat
  3. 11.55 - přesný názor, souhlasím až na ty náboženské dogmata

   Smazat
  4. Dnes je běžné potkat Čecha v Johanesburgu, ale před mnoha lety to bylo vzácné, tehdy jsme také k sobě pocítili sounáležitost a zašli na drink.I kdyby nás spojovala jen mateřština, tak vazba existuje a je přirozená. Něco jiného je vazba obchodní, vtah něco za něco,ale ta snad není předmětem debaty a funguje napříč náboženskému vyznání a i u ateistů.

   Smazat
  5. Klaus, Havel, Filip, Skála, Kalousek, Ježek, Pithart, Středula, Žantovský, Dvořák, Pokorný, Železný, Fischer, Bakala, Rittig, Novák-Sokol-Brož, Krejčíř, Rychetský, Roman, Sekyra, ................................

   Smazat
 9. Můj děd, za první republiky přítel rodu Ohrnsteijnů, ze kterého pochazí Jiří, Ota a Jiří - básník, říkal jejich mamince: Paní Ohrnsteinová, vám, za to, že v rodině mluvíte mezi sebou německy, jednou Hitler poděkuje. A poděkoval. Všichni skončili v konzentráku. Paní tam zemřela.Jak se mám k osudu Židů stavět? Z této rodiny pochází Ester Janečková. Poraďte. P.S. Židi anektovali Golanské výšiny za podpory USA. A co Krym? M.R.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12.13 - když Židé anektují Golanské výšiny, dělají to demokraticky a svobodně za pomoci SS = Rusové to dělají totalitně a údajně to mají v genech, ale neptali se SS.

   Smazat
  2. Těžko srovnávat Krym a Golany. Izrael Golany obsadil ve válce. Nic takového se na Krymu neodehrálo a Vy to dobře víte. Krymská autonomní republika byla autonomií už od roku 1991. Ve svých zákonech měla mimo jiné možnost vyhlašovat referenda a tété možnosti využila k odchodu ze státu Ukrajina do státu Ruská federace. Žádné boje s místním obyvatelstvem ani armádou se na Krymu nekonaly, protože lidé opravdu chtěli pryč z Ukrajiny. Dnes netrpí žádným konfliktem, navzdory ukrajinské blokádě vody i energií mají vše co chtěli a nemusí chodit do války. Na Krym se jezdí lidé rekreovat. A mají se určitě lépe než kdyby zůstali na Ukrajině.

   Smazat
  3. nie je to pravda - Krym bol UCCP už za Stalina - a bol pričlenený k Ukraine na jeho popud k 300 výročiu pripojenia Ukrainy k Rusku

   Smazat

  4. Problemom Krymu je jeho poloha.
   USA planovali na Kryme vytvorit svoju zakladnu, cim by vlastne mali Rusko skoro celkom obsadene.
   A v tom je teraz problem.

   Smazat
  5. Krym nebyl anektován, vrátil se z vůle tamních obyvatel tam, kam patřil, tedy do Ruska. Ukrajinec Chruščov ho proti vůli krymských obyvatel připojil k ukrajinské svazové republice v roce 1954 a nikoho se neptal.

   Smazat
 10. na pohádku dlouhé...lépe je přečíst si knihu Jak byl vynalezen židovský národ( autor Sand) či jinou, podobnou, Sionismus (autorem Lilinethal).
  podobné legendy má každý národ, každá skupina.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:23
   Máte pravdu, všechna náboženství vznikla za účelem ovládnutí skupiny lidí. ( později národů ). Vždy šlo o vládnutí a osud podřadných blbečků jim by ukradený. Ale umění vytvořit pohádku a ovládnou lidi je prostě geniální.

   Smazat
  2. 12:23
   Jsem ateista, ale myslím si, že nemáte pravdu. Lidi hledají sounáležitost, soudržnost, porozumění nejen na rodové (pokrevní), čí lokalní (sousedské)úrovni, ale i na duchovní, intelektuální rovině a není to jen na bázi materiální kalkulace. Hledají příklady a cíle svého života. Nebylo ve starém Římě žádnou výhodou být křeťanem a scházet se pod znakem ryby, často to končilo v koloseu předem prohraným bojem s hladovými lvy. Že se časem na křesťanství nalepilo trhovectví, je osud i jiných původně čistých nejen naboženství, ale i ideologií. Sic ateista, pokládám Mojžíšovy desky s desaterem, za základ humanizmu.

   Smazat
  3. v o něco mladším Římě nebylo žádné terno nebýt křesťanem - nenexistuje nic jeko čisté původní náboženství, vždy, po kratičkém období snahy vysvětlit nevysvětlitelné, se najdou ti, kteří tvrdí, že si s tím poradí, že se s bohy domluví, že jsou oni a jejich stoupenci v očích boha (hů) na tom lépe než jiní. a jiné zabíjejí. na čistotu třeba právě křesťnaství vzpomínají dodnes s hrůzou potomci těch, kteří jeho vpád přežili.. ale někteří jej prostě nepřežili .

   ale tahle řeč je o jiníém, o tom, že vznik a vývoj Židů jako národa je stejný jako všech ostatních, není to žádný věčný národ, nemá reálného boha, který by jim přidělil území navěky a dokonce nsjou zpravidla, zejména ti evropští ani potomci starobylých osídlení Palestiny.

   je to jen státn agresivní , kolonizující cizí území na úkor původního obyvatelstva a parazitující na strašném utrpění židů díky německému fanatismu.

   Smazat
  4. 19:48
   Naprosto všechna náboženství vznikla tak, že slibují to, co nikdy nemohou splnit. A proto své bludy doplňují tím, že nikdy nemůžeme pochopit důvod proč vyšší moc(bůh, Jova nebo další ) nezajistila spravedlnost. Takže pokud se někdo ocitne v těžké životní situaci většinou se obrací k nějaké "sektě" a věří v pomoc !

   Smazat
  5. Helanov... Náboženství je jenom kladivo na spoluobčany,tedy,aspoň ta abrahámovská,jiná neznám.
   V Číně nikdy náboženství masově neprovozovali,k soudržnosti jim bohatě stačila tradice.
   Byla to nesmírně úspěšná civilizace a zase bude.
   Na rozdíl od dravých křesťanů (t.j.misijního náboženství) neměli potřebu kolonizovat cizí země
   a tak je Západ (dočasně) převálcoval.
   Měli vynikající námořnictvo,ale sami spálili svoje lodě, asi to byla chyba.
   A nebo taky ne.

   Smazat
 11. Článek se zabývá složitou záležitostí, kterou je třeba stále objasňovat, aby vyplynula ta podstata židovství a nebyli osočováni nevinní a vinní se neměli za koho schovávat.
  Chápu to tak, že neexistují Žídé, ale pouze Hebrejci, Chazaři, a další národnosti. Tito všichni si zvolili za své náboženství judaismus a právě toto z nich dělá židy.
  Potom zde máme sionismus, tj. židovský fašismus, ale také jsou židé, kteří sionismus odmítají.
  Nakonec zde jsou ekonomicky silné rody, které ovládají světové finance, ekonomiku, politiku, média, atd. které patří k židům. Tato kasta je nejspíše hlavním důvodem, proč se stále objevuje židovská otázka. Řekl bych, že oni se židy zaštiťují, bojují o jejich dobrou pověst, čímž chrání hlavně sami sebe. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:30 Jasné, vecné a najmä výstižné. Palec hore.

   Smazat
  2. jestli se někteří lidé cítí být Židy, tedy členy židovského národa, pak samozřejmě tento národ existuje

   Smazat
  3. Helanov... Stručně,výstižně,PŘIPODEPISUJI.

   Smazat
 12. Od autora je to velmi pěkný článek, který kulturně podává proč je antisemitizmus stále živý díky sionistům. Proto já zastávám názor, že je třeba podporovat stát Izrael a postupně jej zvětšovat aby se tam mohli vrátit všechny židovské obce. Normální židé se časem asimilují a vymizí antisemitizmus, zvláště upraví-li se jejich uměle vytvářená vědecká, kulturní a politická převaha nad majoritou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. možná by se to dalo aplikovat i na naše území?
   kdyby všichni podporovali Německo, které chce vyvážet své migratny, mohlo by se zvětšovat tak, jak mnohokrát v historii plánovalo, vzít si naše území, rozprostřít jak občany tak migranty na ně a bylo by po napětí v Evrope.

   Smazat
  2. hafe, naše české království si udrželo kontinuitu a území. Ne každému národu se to povedlo a zanikl. Nemám rád židy ale zároveň je obdivuji pro jejich "rodu schopnou tradici, za kterou se hodlají "porvat". Ještě více nemám rád sionisty, kteří "mně sedlají"!

   Smazat
  3. Helanov...Pane Povolný,to je nesmysl,že židé touží žít v Izraeli!
   Izrael jim slouží jen jako vojenská základna,jeho existence jim hladí ega.
   Ve skutečnosti jich žije 55% v diaspoře,do Izraele je NIC neláká.
   Stěhují se tam jenom fantastové, kteří jako užiteční idioti osídlují Západní břeh a sloužej těm mazaným jako živé štíty.
   Naopak mladí Izraelci migrují na Západ a rodinku vyvádějí až tam.
   Válčení už pro ně asi není tak přitažlivé,jako pro jejich tatíky.
   Dientsbierové,Kroupové,Rychetští a podobní jsou pevně přisátí na gójimský cecek a představa života na sudu střelného prachu je upřímně děsí.

   Smazat
  4. 22:49-no a proto je potřeba "velký" Izrael aby se po světové prohře Globalistů měli kam uchýlit bez holocaustu!

   Smazat
 13. Když vidím toho Netanjahua, tak si říkám co ten chlap má společného s Židem. Taková Golda Meier, tam to bylo jasné.

  OdpovědětSmazat
 14. Židy neměl nikdo rád, protože vždy okradli, kde koho. Z jejich hlediska to bylo v pořádku, ale lidé, když toho měli dost, tak se proti tomu postavili, židi museli odejít z vesnice, oblasti ze státu. Říká se, že za vším tím svinstvem ve světě jsou jenom oni. Dokážou vytěžit z každého svinstva maximum. Tak to je.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní20. září 2019 13:18
   To nejspíš vychází z toho judaismu. Starozákonní morálka je jiná, než novozákonní. To co připadá křesťanům nepřijatelné, je pro judaisty přijatelné. Domnívám se, že v tom spočívá ta jejich výhoda. Mají menší morální zábrany. P.K.

   Smazat
  2. Pogrom - to je křesťanská morálka?

   Smazat
  3. 20:08- ne, jen zoufalý čin podvedených nekřesťanskou morálkou a podněcovaný konkurencí, dokonce z řad jejich souvěrců. Novodobé příklady najdete na Ukrajině.

   Smazat
  4. Anonymní20. září 2019 20:08
   Nevím, jaký pogrom máte na mysli. Ono těch střetů mezi židovskou komunitou, či diasporou a většinovou společností, nebo vládní mocí bylo v historii více. Těžko to po staletích, či desetiletích vyhodnocovat. Ale že se židé se svými dlužníky nemazlili, je uvedeno třeba ve shakespierově Kupci benátském. Židovský lichvář tvrdě požadoval na dlužníkovi, libru jeho masa. Ona potom někdy míra trpělivosti přeteče. P.K.

   Smazat
  5. Helanov...Nejlíp se k nim vždycky chovali Arabové,daleko líp než Slované.Jako Semiti k sobě měli přecijen blíže.Přijde mi jako extra sprosťárna,že se po holocaustu právě na Palestincích-Arabech "zahojili"....
   Nejzákeřnější jsou takoví, kteří se cítí ukřivdění.
   A oni si ten pocit ukřivděnosti přímo pěstují,to nepochopím....Ách jó ;-(

   Smazat
 15. Židovství je především o inteligenci, která vítězí nad okolím.Prvním geniálním projevem bylo "zveřejnění" smlouvy s bohem. MY máme smlouvu s bohem...jako první a jediní...to byl patrně zásadní tmel pro "národ" židů. Žádné spojovací DNA se nepotvrdilo. Inteligence se projevovala kontinuálním
  prožíváním výlučnosti, která přinášela v různých prostředích a různých dobách výrazný prospěch, který z času na čas vyvolal závist, která skončila pogromem...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pitomosti, všechna náboženství mají smlouvu s bohem a vychcanost nemá s inteligencí nic společného, spíš naopak. Inteligentní lidé vědí, že vychcanost se nevyplácí.

   Smazat
  2. 13:39 Co to je to bůh ? Soukromník nebo právnická osoba. Nebo vzduch ? Nač pak smlouva.

   Smazat
  3. 14:54...všechna náboženství operují "zástupcem" boha na zemi....smlouva byl v těch dobách posvátný akt vrcholné morální síly, počínaje podáním ruky...proto se Mojžíš nevyhlásil zástupcem boha na zemi,ale přinesl smlouvu...a jestli ji skutečně přinesl, či nepřinesl, je vedlejší...důležitý je princip vynechání zprostředkující postavy..

   Smazat
  4. Ona je také otázka, s kým tu smlouvu měli, kdo ožahnul Mojžíšovi tvář. V každém případě si ji vykládali špatně, proto na ně přišel Kristus. Že přišel zrovna na ně? Nejspíš byli největším zlem na Zemi. Ale oni místo toho, aby se dali na správnou cestu, dle jeho rad, tak pokračovali na své cestě špatnosti a Krista umučili. Po tom, už o žádné vyvolenosti, nemůže být řeč. P.K.

   Smazat
  5. 16:07 křesťanství vymysleli židé, aby odvedli pozornost Říma od sebe...stejně tak stvořili Mohameda s jeho islámem, aby se měli křesťané s kým rvát....a když se dva perou...

   Smazat
  6. Anonymní20. září 2019 16:41
   Křesťanství stvořil vládce římské říše Konstantin, na nikejském koncilu r.325. Sjednocením různých učení různých následovníků Krista a potřeb říše. Proto tím odsunuli do ilegality skutečné následovníky Krista, gnostiky. Ti nebyli pro nějaké hierarchické struktury, ale pro jedinečný vztah každého člověka s Bohem, což nebylo říšetvorné. P.K.

   Smazat
  7. 16:41...ano..a než se křesťanství stalo státním náboženstvím, tak třista let házeli křesťany lvům...

   Smazat
  8. Anonymní20. září 2019 18:17
   To jenom do té doby, než vládci došlo, že je může využít pro podporu své moci. Tak jim ustanovil pohlaváry, ty si koupil, oni mu potvrdili, že je vládce z boží vůle a takto to šťastně prosperuje dodnes. P.K.

   Smazat
  9. Helanov...Jo,pámbíček jim řekl,že jsou Vyvolení.
   Pak na to zapomněl a svěřil to samé i Mohamedovi.
   Tak se tam mydlej ve Svaté zemi a Evropa brečí.
   A to se děje v 21. století.... plačící smajlík ;-(

   Smazat
 16. Dnesni Izrael je genocidni zemi.Poctete si Noama Chomskeho.Fasismu se naucili u Ády.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Helanov...Spíš apartheid než fašismus,ne?
   Pro sebe demošku (to se jim musí nechat), pro domorodce tvrdý apartheid.

   Smazat
 17. https://www.youtube.com/watch?v=ksX1zJEqODc Číňané - předci Židů
  https://www.youtube.com/watch?v=cjQI7a0ZwpE kdo jsou židé
  https://www.youtube.com/watch?v=xwYoPdydAqc obchod. válka

  OdpovědětSmazat
 18. Mám rád židovské bankéře v USA. Pomáhali všem kdo něco potřeboval.
  Neměli ale rádi evropskou konkurenci svých bratří.
  Pomáhali proto i Hitlerovi aby to tady čistil.
  (pozn. Jen slova do pranice).

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A dnes pravděpodobně v tom ti bankéři pokračují. Pomáhají zase někomu jinému, aby to v Evropě čistil.
   (pozn. Taky jen slova do pranice).

   Smazat
  2. 15:13 hezké, ale trochu naznačit vo co go by to chtělo.

   Smazat
  3. 18.26 ... aby to v Evropě od jihu a západu začal čistit.

   Smazat
 19. Mě za socialismu nebylo jasné proč je chtěl hitler vyhladit proč dělal gotwald politické procesy teď už to vím.

  OdpovědětSmazat
 20. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je fakt. Katolíků, spíš "křesťanů" je tolik odrud,
   že se navzájem chtějí láskou sežrat.
   Žid je jen jedno. Jen s odstínem který zavinilo Rusko,
   když nakazilo své Židy kolektivismem a tolerantnějším chováním, proti těm orto pejzákům. Ale to je jen drobnost, moc se jich vzájemně nepozabíjelo, jako
   římští psi s protestanty.

   Smazat
  2. Zas už tu řádila a svině obřezaná rudá? Cenzor Wenzel Hoffstein-Dworzak je známým čichačem prdů téhle židočekistické poloopice! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   a omámen jimi poté usiluje mermomocí zabránit tomu, aby i u nás proběhla důsledná dekomunizace jako v Chorvatsku, na Ukrajině a v Pobaltí! Trápí ho bejt součástí civilizovanýho světa, a touží i s námi zapadnout mezi tuhle smradlavou hordu ožralých, za bílýho dne v pochcaných teplákách křepčících podlidí! - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   Ale potáhne vodsud jen s hrstkou svých odulých kumpánů a to tak rychle, že se nestačí ani posrat strachem, až mu dám čuchnout k této mé sukovici!*) - https://www.youtube.com/watch?v=LB9lObWclFQ

   *) Pro její spatření je třeba být přihlášen na Youtube, páč je přístupná jen pro zletilé!

   Smazat
 21. https://www.youtube.com/watch?v=88IrYfcEiU0&t=4s
  https://www.youtube.com/watch?v=g8uV5BBKsiA&t=93s
  https://www.youtube.com/watch?v=syRbLGRIDEM

  OdpovědětSmazat
 22. Honolulu Vy jste všeznalec a tak s Vámi není možné debatovat. Původní Hebrejci/Hebrew už neexistují. V současnosti jsou Židé totální mix všech genotypů. Příkladem jsou Chazaři původně Mongolsko Turkicko Ugrofinský kaganát který přijal Judaismus jako sjednocující víru, protože nejlépe vyhovovala jejich parazitickému naturelu. Zrovna tak Peršané už dávno nejsou jenom Peršané ale také mix. V současnosti mají nejzachovalejší genotyp Křováci. Vrána k vráně sedá a parazit parazity hledá. Nejvíce si rozumí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Brouk Pytlik:

   Zidi jsou Zidi protoze vedi vice!!

   Zidi vedi vice!!!! , protoze jejich celosvetova organisace synagog + rabbi (coz je v prekladu ucitel) jim zarucuje nejlepsi informovani , beznych kazdodenich i velice tajnych!!

   Maji financni zajisteni + soukrome vedecke institutuce zarucujici jim moznost studovani otazek soukromne a vyuzit soukromych vedomosti
   vedomosti pro sve soukrome zajmy.

   Maji dlouhe dejiny a venuji se studiim techto dejin a michaji je s nabozenstvim.

   Nenapadaji se blbe jako Cesi ( viz cechy na AmeroCechy ...ty zasrane Ameriko-pri-zdi-hovno)

   ale ptaji se udelal jsi penize , jake to bylo a ziskavaji zkusenosti.

   Maji silne fungujici rodiny a rodokmeny.

   Jsou od mladi trenovani aby byli vladci moci a penez nad ostatnimi.

   Ano panove , pral bych si aby Cesi zili trochu jako Zidi ne stejny to neni NUTNE!!! , nebyli by jsme v takovem pruseru jako dnes.
   jen se podivejte na sebe a pocnete myslet.

   A pocnete cist ALAhram.com a Haaretz.com NeW YorkTimes.com

   Bibi Natanyahu prohral v Israeli muze byt velka zmena v USA ..Trump je jeho temer bratr HONOLULU??? co ty na to s tvym velkym obdivem??

   Brouk Pytlik

   Smazat
  2. 19.09 Brouku Pytliku, správně popisujete psychologický profil židovské "elity" obratně se přizpůsobující každé době a prostředí (ortodoxní neelitní židé ji při tom ale byli lhostejní).
   Uspěšnost židovské elity spočívala hlavně v utajení jejího jednání a korupci gojimů. V posledníích stoletích dostali tito elitní žídé možnost se emancipovat (osvobodit se) od této podloudné činnosti, ale nevyužili toho a nepřizpůsobili se většinové společnosti.
   Všechno promarnili, jejich bůh (peníze) už jim nepomůže.
   Nastávající Svět se bez parazitů obejde, a My a Západ časem taky.

   Smazat
  3. Jsem absolutní laik, jak ideologíích, kam snad patří i naboženství. V orientaci mi často pomáhá odraz, který to v praxi vyvolává v obyč. lidech. Moje rezumé je prosté, slušní lidé si vyberou pozitiva a ti zbylí opak (i kdyby nebyl obsahem). Proč se mají soudit elity jinak, jsou-li židovské, proč soudit soudržnost jinak je-li židovská, proč agresivitu soudit jinak je-li židovská, proč soudit inteligenci... ? Teď si totéž zopakujte pro jiná náboženství, křesťanská, pro muslimská, pro taoismus, budhismus, hinduismus... Kolečko si můžeme zopakovat pro barvu pleti, totéž i s národy, možná i světadíly, určitě i se státím zřízením. Je to úplně stejné, to jen zlí lidé nás poštvávají proti sobě, aby nás lépe ovládali, mají na to média, školy a samozřejmě i peníze. Oni sami dobře studovali Machiavelliho. Pokusme se jim to nebaštit i s navijákem.

   Smazat
  4. 20:32- tak se jako laik aspoň naučte poznávat ty zlé lidi. Až si je postavíte do řady, pochopíte víc a souvislosti.

   Smazat
  5. Pane Povolný, toho mladíka to naučí zkušenosti a čas, který odhalí každou přetvářku. Je hezké, že se zvýšeným prstem a hlasem (písmem) mentora mu přikazujete, aby se naučil ty zlé lidi poznávat. Musím se ho zastat, on to ďělá, jen zatím mu chybí zkušenosti. Já jsem se na moudro starců musel taky pár roků učit. Víc mi vadí mládež, která nepřemyšlí a baští jednoduchá hesla.

   Smazat
  6. 20:32 - Protoze co je dovoleno "bohovi" neni dovoleno volovi !

   Smazat
 23. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 24. Soros o setkání s Havlem a Schwanzenbergem v prosinci 1989 v Praze. Václav Havel se dozvídá, že se stane prezidentem.
  https://picuscapital.sk/kto-bol-vaclav-havel-fakty/
  https://www.youtube.com/watch?v=XOALfGkuArY

  OdpovědětSmazat
 25. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 26. ani Jesus nebol žid, ani Žid ale Aramejec - dodnes toto etnikum existuje na území Sírie

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je mi lito , nemas pravdu, Jesus zil na uzemi cely zivot 150kmx150 km kde se mluvilo Aramejsky coz je blizko k Asyrien . Aramejsky byl jazyk ktery byl spolecny smesy lidi (libre franca-oficialni)oficialni jazyk v teto oblasti. Ja verim , ze Jezis mluvil taky zidovsky plus recky.

   Zirafa

   Smazat
 27. Jo i Aramejci jsou Semitského původu ale na základě i moderních vědeckých výzkumů jsme z Adama a Evy tedy jsme vlastně všichni příbuzní jenom se tak nechováme. Všechny genotypy vznikly mutacemi z původního genomu. Nejstarší zachovaný genom mají Křováci.

  OdpovědětSmazat
 28. 20:00
  Bratko netaraj, bol obrezaný, to je podpis smlouvy s židovským Bohom.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. I Arabové jsou obřezaní!

   Smazat
  2. Většina novorozenců v USA od 30.let je obřezávána - z hygienických důvodů.

   Smazat
 29. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Maze tebe idiote ze Smichova tak tady neotravuj a zavri za sebou branku u hajzlu

   Smazat
 30. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jsem tak trochu zmatený, ten pan Povolný je taky ze Smíchova? Zaslíbená to čtvrť, mlékem a stydím oplývaJicí a bohatýry rodící.

   Smazat
  2. 1:09- něco o světové mafii vím, tak jste vedle s nadávkami, jako je vedle i 2:18- jsem z Moravy.

   Smazat
  3. Nečilté se, já 2:18 se vyjadřuji slušně, byť s lehkou ironii. A su taky z Moravy.

   Smazat
  4. 17:32- Ač z Moravy, mám rád jihočechy pro národní hrdost a ostatní "periferii" mimo Prahu pro sociální a národní soudržnost. Přesto bych cizáckou Prahu neboural, pokud si ji dle "hašlerky" nezbourají sami ale volebně, a i v Brně vyrušil cizí elementy. Tato republika je pořád ještě naše, tak si ji nedejme vzít!

   Smazat
  5. Tož pojďme se domluvit. Nenechme se rozdělovat, to chcó cizáci. Stačilo už utržení Slovenska. Na začátek by stačilo přestat si nadávat.

   Smazat
  6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  7. K.Č. - čím větší hovado, tím hlasitěji dupe.

   Smazat
  8. 17:29-tím víc se ho okolí bojí, M.P.

   Smazat
 31. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 32. Blb nezere nespi jen stale obejduje .Je to proste znamy to blb ktereho cernosi v JAR takhle zrichtovali mlacenim do palice a ted nese nasledky Navic senilita a asi Alzheimer v pokrocilem stadiu.Kalis pod sebe nebo za sebe?
  At zije Dvorak za to ze maze blba ,viva viva

  OdpovědětSmazat
 33. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 34. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 35. Ten Honolul uz nevi, ktera bije. Už jen uráží, čímž si léčí své mindráky. Už se věnuje urážkám a ponižování aby si sám dokazoval jaký vyjímečný tento bezvýznamný ubožák. No, on už tady vlastně nikoho neuráží, je to pod úroveň se jím zabívat. Vidíš, nepoužil jsem jediné urážlivé slovo, pitomče!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To bude tím, že nemá chechtáky na cestu zpět, a navíc tady o něho nikdo nestojí.

   Smazat
 36. 7:24
  Ten Lulan nemusel z ČSSR utíkat, komunisti rádi poslali toho ULTRAMEGAYNTELIGENTA ZÁPADNÍ PSEUDODEMOKRACII!!!!!!!☺☺☺☺

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. 15:22 žid židovi židem. že ty chodíš do zastaváren krást

   Smazat
  3. To s tebou, kapitálkama v jidiš skřekající putlrprde, není možné provést! Páč jakožto dvojmolekulový shluk otravnýho putléri z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   jsi příliš těkavý na to, aby si se kdekoliv mohl
   usadit!!!☺☺☺☺

   Smazat
 37. Jak je možné že Žid ignoruje veškerá usnesení OSN. On je snad něco víc než ostatní národy co ???? Takto si přízeň ostatních národů asi nezískají.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jejich protektor a ochránce - SS - dělají po světě némlich to samé.

   Smazat
 38. Myslim ze neni co dodat
  Autor se trefil
  I kdyz v nekterych vecech se da nesouhlasit presto se da ocenit velmi dobry prehled o zidovskem narodu
  Nebo etniku ..??
  Velmi dobre popsane

  OdpovědětSmazat
 39. Rád jsem se poučil i rád jsem si přečetl i názor autora. Komplikace vyvolenosti s mixem vzájemného protekcionismu ale nebude dobrou cestou pro Izrael: ji ty počty vzájemně pozabíjených v poměru 1:10 ve válkách se sousedy a statut okupanta Palestiny nedávají nejlepší vyhlídky do budoucna.

  OdpovědětSmazat
 40. Ja neznam LEPSI pocit, nez kdyz vam mohu nakopnout prdel (vase myslici ustroji) a kdyz vy na to reagujete presne tak, jako opice , kdyz jsem v mladi pracoval v Bushy v Africe.

  Nejvice vas rozcili a nejvice mi nadavate za preklad toho, co vam vasi nedomrdci (cenzura) zatajuje a co by jste nemeli vedet.
  To vas opravdu nasere !

  "SOUDRUZI" musite byt jednotni (stadovite) ve vasem usudku a metat vasimi mentalnimi hovinkami na vsechny strany !

  Proto s radosti budu dale pokracovat.
  Musi prece existovat nekdo , (JA), kdo vam rekne, ze jste podradna tlupa primatu a je s vami velka sranda !

  Dvoraku, cenzore - nekdo zde napsal ze jsi CICHAC PRDU Cekisty v Moskve !
  Ja to nebyl, ale moc se mi to libi !
  Nekdo to moc dobre vystihl !
  rekl NICK HONOLULU

  OdpovědětSmazat
 41. Zide stoji pri sobe, coz je povazovano na clannishness a pomahaji si navzajem, a to i proti vam , coz je v poradku.

  Protoze vy "proletari soudruzi" to delate take !
  Oni jsou nadani na Byznis a vy na metani hnoje , kolem sebe... Oni vas nemaji radi, ale vas nikdo nema rad.
  Takze je vse podle zameru prozretelnosti !

  OdpovědětSmazat
 42. Zapomel jsem se podepsat, 16:41 jsem napsal ja,
  NICK HONOLULU

  Vy "soudruzi" si vzajemne lizete prdel , aby jste si dodali sebevedomi a ujistovali se , ze vase nedostatky zapricinil nekdo druhy ! Treba Kapitalismus a nebo nase krasna Amerika, ktera o vas vy TRPAJZLICI ani nevi.
  NICK HONOLULU - rekl vam od srdce !

  OdpovědětSmazat
 43. Tak jak mi nadavate a zatracujete DNES, tak jste me zatracovali, i prvni tyden , kdyz jsem za vami prisel kvuli kolapsu JAR.
  Me pozadali Boerove, abych vas varoval pred invazi barbaru do Evropy.

  Vzdy jsem dostal pocit , ze jsem slapnul do HOVNA , kdyz jsem vlezl mezi vas, ale na druhe strane se nikdy, nikde tak nezasmeji, jako kdyz jsem mezi vami !
  Takze az do dnu nasich voleb, vas budu odmenovat svoji pritomnosti, vy skarede male mysi v zachvatech sebedulezitosti !
  NICK HONOLULU

  OdpovědětSmazat
 44. ZMIZ DO PRDELE TY POSRANINO RETARDOVANÁ!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 45. Vsechny emigranty, ktere jste zde meli, jste hnali pryc svinskym krokem i kdyz meli ceskou narodnost.
  NASRALI jste si tim do vlastniho hnizda, vy omezeni zaostali krupani !
  Zjistoval jsem pres kamarady jmena tech , ktere jste dali omylem me !

  To jsou uspesni lide o proti vam. Vlastni drahe nemovitosti a prosperujici firmy a zamestnavaji Americany zde narozene.

  A vy, vy nemehla vlastnite pouze metac na hovinka, ktera sebedulezite trousite kolem sebe.
  Takze vse je podle kostelniho radu !
  S radosti vas informoval NICK HONOLULU !
  Titul NENAVISTNICI vam dala ceska emigrace - ktera zde byla predemnou !
  Oni odesli , ale ja zustanu, az do pristich voleb a potom se rychle vratim, abych se s vami mohl hadat, coz je sranda a radost.

  A NEZAPOMENTE udernicky lizat prdel Rusum po dobu me nepritomnosti kolem voleb.
  NICK HONOLULU

  OdpovědětSmazat
 46. 17:21 - Uz zde mam prvniho obdivovatele , (17:21) ale ten ma malou slovni zasobu ! On vzdy zasteka a zmizi, jako mala Chivava ratlik.
  Chtel bych zde verejne poprosit, vase stado primatu , aby me poslali nekoho s vetsim mozkem !
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 47. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 48. MAUL HALTEN motherfucker!!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jsi nasranej na máti, že ti neřekla kdo byl tvůj biologickej fotřík? Ale ona za to nemůže, páč je němá už od dětství. To se stalo, když za války navštívili ukrajinští vlastenci z OUN její komoušskou famílii, kteří tvý bábě uřezali ty její povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali kremlovoroj jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 49. Honolulu čím dál víc mi potvrzujete že pocházíte z cikánského rodu ze Smíchova. Že by jste někdy pracoval je nesmysl.

  OdpovědětSmazat
 50. VSIMNETE SI - vsichni ! Ze ta rudoprdelata pakaz v Cesku inklinuje k sexualni perversite !
  Prispevkar - 19:52 mi dava plne za pravdu, jeho pokvikovanim.

  Veta socialisty, bez sexualni perversity , nebo vykalu neni veta dokoncena !
  Ale na druhe strane hystericky pisti, kdyz jim nejaky vykal spadne z hury na jejich makuvku ! To hned zacnou moralizovat o neslusnostech !

  19:55 - Neznam Cikany, ale slysel jsem , ze jsou to ti, kteri vam kazdou chvili nekde nakopou do rite !
  Pravde-podobne se vas snazi zcivilizovat !
  Vy se u toho nahrbite a podekujete jim !
  To jste vy ! "Potomci" Husitu !
  HUUUha, ha, ha, ha....
  NICK HONOLULU, se vam smeje !

  OdpovědětSmazat
 51. Huhahahaha,to je hovnolulanovo rodná řeč,fekete MORHO se opět projevil!!!!!!☺

  OdpovědětSmazat
 52. ADMINISTRATORE BLOQU - bez do prdele s tvojim mazanim ! Kdyz mas na vse dvojite meritko, tak nemas hodnotu charakterniho cloveka , ale jeho hovna !
  To jsem rekl ja NICK HONOLULU

  [Hurvinci jdu si zaplavat do slane vody (more) !
  Zadna zouzel v mori mi nemuze ublizit, kdyz se motam mezi vami vy lidozrouti ! Tak setrete sily a nadavejte mi, az se vratim ! Tesim se na to !]
  NICK HONOLULU

  OdpovědětSmazat
 53. Píše se BLOGU TY POSRANINO RETARDOVANÁ NECHTĚNÁ!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V jidiš taky, putlerpšouku vypuštěný z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína? - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.