Reklama

pondělí 14. října 2019

Autorita Tomáše G. Masaryka, národ a Evropa

T.G.M.
Stanislava Kučerová
14.10.2019  ČeskéNárodníListy
Je to již neuvěřitelných 30 let, co u nás došlo k nečekanému společenskému převratu. A znovu mnozí z nás budou uvažovat o tom, co se tehdy vlastně stalo, zda proměna společnosti přinesla to, co jsme chtěli, když jsme minulý režim kritizovali, a kde se stala první chyba, že vývoj směřuje jinak a jinam, než jsme chtěli. 


Významný přímý účastník listopadových událostí r. 1989, signatář Charty 77 a spoluzakladatel Občanského fora, napsal s odstupem doby: „Nic sametového nevidím. Šlo o povrchní restauraci s restitucí některých vlastníků z doby před r.1948. Výraz „sametová revoluce“ je matoucí a účelový. Kryje snahu zabránit pronikavé demokratizaci, rehabilitaci práva, zákonů, skutečných lidských a občanských práv.“ Dodala bych, že vlády se chopila staronová oligarchie, která se zaštítila neoliberální ideologií. 

Vyhlásili jsme neomezenou svobodu bez odpovědnosti, všechno měla řešit „neviditelná ruka trhu“. Jenže, jak po všechna ta léta pozorujeme, neviditelná ruka trhu podporuje bezohlednost, sobectví a hrabivost. Lidem chybí motivace k odvaze, čestnosti a svědomí, protože je nelze výhodně zpeněžit. Morální zábrany jsou dokonce překážkou v boji o úspěch, který se měří penězi. Na původ peněz se přitom nehledí, zisk rozhoduje. A jen zcela pokrytecky se pěstuje pohoršení nad nekalými zisky u těch, kteří někomu překážejí, a vyhlašuje se neúčinný boj s korupcí, jen pro uchlácholení oprávněné kritiky.

Po počátečním nadšení, nadějích a odhodlání k nápravě společenských nešvarů došlo u nás postupně k společenskému rozkladu. Nejsme daleko od stavu, kterému sociologie říká anomie, stav bez pravidel, stav libovůle a svévole. Místo aby se všemi prostředky – včetně široce pojaté osvěty ve škole i na veřejnosti – posílily žádoucí principy demokracie a humanity, objevilo se něco málo anarcho–intelektuálských utopií. Neurčitá „snění o Evropě,“ o „nepolitické politice“, o „občanské společnosti“, o „přesahu k transcendentnu“ apod. A k tomu masivní propagace ultraliberálních hesel o neomezené svobodě individua, směřující přímočaře a neochvějně k obnově kapitalismu a k slibované prosperitě. 

Program obnovy soukromého vlastnictví a neregulovaného trhu postrádal zákonné normy právní i mravní a byl všeobecně pochopen jako příležitost obohacovat se bez zábran, bez skrupulí či ohledů. Ambiciózní podnikavci využili příležitostí a obsadili důležité politické nebo ekonomické pozice. Původně silný společenský konsensus vyprchal. 

Destrukční proces vyvrcholil rozdělením společného státu Čechů a Slováků. Pádem společného státu padl r. 1992 viditelný historický doklad úspěchu i symbol úsilí, které spojovalo generace našich předků v zápase o všelidské ideály svobody, demokracie a humanity. Místo toho – jsme pocítili ztrátu nadosobního smyslu. Ztrátu historické kontinuity. Ztrátu ideálu. Ztrátu identity. Demoralizující vliv anomie se ještě prohloubil. Prezident, který z hlediska jakéhosi pomyslného lidského a vesmírného „bytí“ nepocítil v této osudové události „žádnou tragédii“, definitivně přestal být vnímán jako zosobnění národní tradice.

Ze dne na den procitli démoni minulosti. V médiích všeho druhu (ponejvíce v cizích službách), od tištěných (vzpomeňme na Čelovského „Konec českého tisku“) po televizi, se pěstují nostalgické vzpomínky na staré mocnářství, znevažuje se první Československá republika, křísí se mnichovanské argumenty a nálady, zpochybňuje se první i druhý odboj, zveličuje se a zároveň bagatelizuje protektorátní kolaborantství. 

Kritizují se oba demokratičtí prezidenti, protože to všechno nějak „zavinili“. Ten druhý údajně i 40letou vládu komunistů. Snaživí redaktoři a moderátoři nás horlivě zbavují „mýtů a kýčů“ první republiky. Byly to, podle nich, mýtus husitský, obrozenský, selský, sokolský, legionářský a tatíčkovský. Se silně nevraživým podtextem se přehodnocují národní dějiny a k zapomenutí se odsuzuje národní kultura. 

S lehkým srdcem odepisujeme Palackého a Jiráska (a vlastně celou klasickou literaturu, ale také hudbu a výtvarné umění), stydíme se za Jana Žižku, posmíváme se táborským kádím a slavíme Westfálský mír. Opakovaně jsme vyzýváni k tomu, abychom se „vyrovnali“ s výsledky 2. světové války a našeho osvobození r. 1945. Znovu se otevřela problematika německé menšiny na českém území a realizace Postupimských dohod. I na některých vysokých školách se dnes už učí, že národní obrození byl omyl. 

A leckde se obnovují sochy starých mocnářů a bourají památníky nových osvoboditelů. Dehonestuje se 28. říjen. Ale to všechno se dnes u nás smí a může, protože máme „svobodu.“ Nikdo se neptá, kdo si tu svobodu přivlastňuje a k čemu má taková „svoboda“ sloužit. Nikdo nepřipomíná, že k svobodě nutně patří i odpovědnost. A nic na tom nedostatku společenského řádu nemění ani nepřehledné množství většinou samoúčelných a malicherných směrnic od vedení Evropské unie v Bruselu, ani neživotných a často nedomyšlených zákonů od pražské sněmovny. Nic z toho na chaotický stav anomie nemá vliv.

Domnívám se, že naší současné společnosti, jak ji modelují vládní a vlivné kruhy, chybí především důvěryhodná, celospolečensky uznávaná a u t o r i t a. Autorita, obecně vzato, je sociální vztah mezi lidmi, kteří jsou z nějakého důvodu nositeli vážnosti, respektu a úcty, a mezi těmi, kteří jim vážnost osvědčují, respekt a úctu projevují. Autorita má v lidském společenství od nepaměti významnou funkci, protože nositelé autority právě dík vážnosti, které se těší, mají účinný vliv na činnost a chování těch, kteří jejich autoritu respektují. 

Podmínkou přirozené autority je, aby členové skupiny sdíleli společné hodnoty a cíle, při jejichž dosahování má nositel autority uznávanou převahu či zásluhu. Ve velkých, nepřehledných, organizovaných a hierarchizovaných společenských skupinách vzniká autorita funkčně–institucinální. Je spojena se společenskou pozicí a větší či menší účastí na držení moci ve společnosti. Za příznivých okolností se přiznává autorita některým osobnostem nejen na základě respektu k jejich vlivné společenské funkci, ale i na základě dobrovolného uznání jejich obecně lidské nebo odborné převahy. 

Zprostředkovatelem takové autority je citové pouto obdivu a lásky. Takové autoritě se u demokratických občanů Československé republiky těšil první prezident. T.G. Masaryk byl nejen hlavou státu, ale zosobňoval i dalekosáhlou vážnost a úctu k ideálům politické svobody, demokracie a humanity. (Tu mimořádnou autoritu někteří žárliví názoroví protivníci dodnes Masarykovi závidí.)

Autorita má dvojí axiologickou funkci. Sama hodnotou (to jest tím, co má být váženo, ctěno a milováno), je hlavním činitelem při předávání hodnot (toho, co má být chtěno, toho, co stojí za to, aby se stalo předmětem chtění). Lidé s autoritou jsou ve skupině ručiteli utváření a ochrany hodnot a jako jejich představitelé zprostředkovávají také spojení s kulturním odkazem skupiny. Oživují ideály a aktualizují tvořivé síly a snahy minulosti v nových podmínkách. Jestliže všeobecná vážnost autorit přispívá k integraci daného společenství, znevážení autorit má vliv dezintegrační. 

Takové dezintegrace jsme bohužel svědky dnes u nás. Za podmínek dezintegrace a dehonestace hodnot sám stát a jeho orgány nemají a nemohou mít autoritu. Neexistuje tu příklad hodný následování. Masmédia horlivě pracují na znevážení a znectění všeho, co by mohlo budit respekt, ať již v minulosti nebo v přítomnosti. Chybí představa státu jako společného díla a všeobecné soudržnosti. Nejsou obnovovány hodnoty společně sdílené a společnost integrující. Nejsou tu víry a vzory (credenda et miranda), předměty úcty a obdivu. které by nás spojovaly navzájem pro život v přítomnosti, s odkazem předků v minulosti, a které by oduševňovaly i naše děti na cestě do budoucnosti.

Společnost nemá představu o smyslu své existence, dobrovolně se rozkládá a proměňuje v masu nespojených individuí. Není tu pro spolupráci a vzájemnost. Nespojení jedinci jsou tu pro egoismus, machinace a zápolení, v kterém vítězí hrubá síla a bezohlednost. Hle obraz, který o nás každodenně podávají média: korupce, intriky a pletichy, podvody a podrazy, pomluvy a lži, krádeže a vraždy, prostituce, pornografie, narkomanie, neuvěřitelná sprostota a hrubost, ztráta svědomí, citu, vkusu, taktu, studu, ohledů, lidské důstojnosti. Ale ovšem, jsou tu též všudypřítomné zbytnělé představy o vlastním já. Jedinec je pohlcen představami o svém jedinečném sebeuplatnění, sebeprosazení, sebeuspokojení. Ani ho nenapadne, že mohou existovat i nějaké obecnější, skupinové, např. celonárodní zájmy. Je zřejmé, že individuální svoboda jako jediné kritérium úrovně vyspělosti a kvality společenského života nemůže poskytnout ideový základ pro budování nově ustaveného (zbytkového) státu.

Stav společenské anomie a absence věrohodné autority souvisí s krizí  i d e n t i t y. Čím více se po roce 1989 o identitě mluvilo, tím méně se identita pozitivně utvářela.

Slovo identita znamená jednak shodu, totožnost, jednotu, harmonii, nezaměnitelnost osobnosti (jedinec je identický sám se sebou), jednak přijetí motivů, aspirací, hodnot a ideálů od představitelů skupin, ke kterým jedinec patří ( např. rodina, spolek, obec, stát...) Identita se vyjadřuje jak slovem já, tak slovem my. Skupinová identita je neoddělitelná od osobní. Člověk se cítí jako příslušník té nebo oné mikro nebo makroskupiny – současně se chápe jako neopakovatelné individuum.

Národní identita spočívá v souhrnu faktorů, které jsou pro ni charakteristické. Patří sem: jednotné území (ale jsou výjimky), společná řeč ( ale neplatí vždy a všude), společné sociální a hospodářské instituce a vláda, někdy (zdaleka ne vždy) společné náboženství, jednotný dějinný původ, relativně shodná hodnotová orientace. Národní identita je povědomí o historickém společenství, ke kterému patříme, o jeho specifické cestě dějinami mezi cestami jiných národů, je to i vůle ke kontinuitě generací, přenos národního vědomí od předchůdců k pokračovatelům v čase, spojení respektované tradice s nutnou inovací. Vědomí národní identity se probouzí často v ohrožení, v konfrontaci s jinými národními skupinami. Rozhodující pro jeho zformování je – jak se zdá – faktor společné vůle. Tato vůle je u nás v současné době silně oslabena.

Svět dnešní „mediokratury“ manipuluje člověkem a nabízí mu nové vzory pro chování jedinců společensky nezakotvených. Vyšším celkem, k němuž se má vztahovat dnešní skupinová identita, nemá být už národ, ale vyšší geograficko–politický celek – Evropa. Je to nová, neočekávaná příležitost pro identifikaci, ztotožnění, sebepojetí a sebeprojekci současníků. Znamená to, že identitu národní máme odložit? Čím jako Evropani budeme kulturně žít, co budeme chtít, v co budeme doufat?

Skutečnost je taková, že identita jedince čerpá svůj obsah z příslušnosti k rodině, k vrstevníkům, k souvěrcům, k rodnému kraji, k vlasti. Sytí se převážně hodnotami bezprostředně prožívaných okruhů. Teprve pak může vstoupit do celků, které jsou na stupnici zobecnění výše, jako např. dnes aktuálně kontinent Evropa.

Evropa jako geograficko–historický pojem je velmi vysoká abstrakce.

Odhlédneme–li od jednotlivých evropských zemí, je to pojem značného rozsahu, ale chudého obsahu. Je nápadné, že i současná programová sebeprojekce Evropské unie se omezuje na několik všeobecných politických hesel, nadto vlivem nestejných zájmů členských států ne vždy jednoznačného významu. Bez vzájemné výměny materiálních i duchovních hodnot jednotlivých evropských národů by byla pojmová kategorie Evropy obsahově zcela vyprázdněná. I proto je mylné národní uvědomění a program evropské integrace stavět do protikladu. Navzájem se nevylučují, ale naopak podmiňují a doplňují.

Ani Češi nevstoupili do Evropské unie s holýma rukama, ale s kulturním bohatstvím, které jejich národní společenství po staletí shromažďovalo. Na toto bohatství nelze zapomínat. A to platí přirozeně i pro ostatní evropské národy. Tím spíše, že se jim zhusta místo deklarované europeizace předkládá módní amerikanizace. Ani federalizovaná Evropa nemůže rušit ideu národa. Vzájemná výměna kulturních hodnot není bez jedinečnosti národů a jejich odlišných národních identit vůbec možná. A tato výměna, která tu byla od nepaměti, je v zájmu zachování evropské civilizace nejvýš nutná.

Všelidský smysl federalizované Evropy nespočívá v hegemonii a v uspokojování geopolitických zájmů velmocí, ale v trvalé a spolehlivé ochraně evropského kulturního dědictví, dědictví jednotlivých evropských národů.

Jak to, že se národní idea u nás potlačuje?


Pro formování skupinové i osobní identity byl u nás v minulosti národní program velmi důležitý. Po roce 1989 se nestal ani předmětem úvah. Zanedbala se starost o autentičnost národa, o jeho uvědomělou existenci, o vědomí historické kontinuity, o jeho charakter, o jeho kulturu a vzdělanost. I národní umění všech druhů nás většinou přestalo životem provázet. Převahu ve veřejném prostoru získala nepřeberná nabídka z dovozu. Zpochybněna byla ovšem především sama kategorie národa. Je to prý přežitek a fikce.

Ale tváří v tvář přetrvávajícím nacionalismům tradičních velmocí i novým nacionalismům, které se s neskrývanou silou (leckde i s podporou velmocí) přihlásily k právu na sebeurčení pro tu či onu národnostní skupinu, se musíme ptát: Není potlačování národní myšlenky v zájmu evropské integrace jen nová účelová politická fikce, která má zbavit některé národy péče o hlubší národní program a zrušit tak jejich identitu, historickou kontinuitu a posléze i holou existenci? A není to příznak neomluvitelné slabosti a nového kolaboranství, že právě my jsme ochotni rezignovat na svou národní identitu?

Soustředěným dlouhodobým působením médií jsme již otupěli, nejsme citliví na útoky proti své národní příslušnosti. A mládež ztratila většinu možností ji získat. Veřejným prostorem zavládla silná protinárodní propaganda. Poznala jsem např. studenty, kteří se báli slova vlast, měli obavy ze „zapáleného“ vlastenectví a chtěli být raději Kelty než Čechy a Slovany. A přitom přece jen se silným pocitem sounáležitosti s vlastním národem a jeho kulturou nám nechybí sebejistota v komunikaci s celým světem za hranicemi. Přijdete–li „ven“, zeptají se vás nepochybně s nepředstíraným zájmem: „Where are you from“?

Ovšem polistopadoví političtí vůdcové nás učili jinak. Skupinová identita prý má být podřazena identitě individuální, řekl pan P. Pithart. Pokud tomu tak není, rodí prý se extrémismus. Nezbývá než se názorům pana Podivena opět „podivit“. Cožpak přirozená oddanost člověka rodné zemi, nezištná a obětavá práce pro nadosobní celek, vědomí sounáležitosti s blízkými účastníky společného historického osudu – to je možno označit jako extrémismus?

Bez jasné osobní i skupinové identity není možno stanovit smysl života, ani osobní, skupinové, národní a státní cíle. Bez historicky, politicky, hospodářsky a kulturně vytvořené národní identity a důvěry ve vlastní národ nelze vytvořit ani společnou identitu evropskou a harmonické spolubytí národů v Evropě.

V integrované Evropě je zapotřebí, aby si národy uchovaly svou národní identitu jako výraz svého specifického kulturního bohatství. A jako podíl na kulturním historickém bohatství Evropy. Pro nás to znamená – při starosti o osud vlastního národa a bratrského národa slovenského – aktivně se účastnit řešení nových otázek a problémů nejen národních, ale i celoevropských a celosvětových. Ale přitom nikdy svou národní identitu nesmíme opouštět. Deficit národní identity oslabuje jak stát, tak i identitu osobní.

Zahraniční pozorovatel o nás svého času napsal: „Historické pohromy oslabily Čechy tak, až začali pochybovat o své identitě a ztrácet pocit životní jistoty. Je u nich nebezpečí jakési lokajské mentality. Češi často více imitují než ze sebe tvoří. Nejistota, která dnes existuje v poměru k Němcům, je typická. Bylo by dobré ujasnit si svou identitu a svůj vklad Evropě. Asi jako to dělal  M a s a r y k: znal svět a přitom stál pevně na zdejší půdě.“

Dovolávat se Masaryka je vskutku na místě. Byl u nás autoritou (tím, kdo má být vážen a ctěn) a zůstává jí. Byl a je představitelem a ručitelem morálně politických a kulturně osvětových hodnot v rozměru osobním, národním i všelidském. Neměli bychom dovolit, aby byl odsouván do dějin bez vztahu k dnešku. Koncem 19. století, v krizové době, kterou F. X. Šalda charakterizoval jako dobu „soumračnou, vyprahlou a zoufalou“, publikoval svých pět programových studií: „Česká otázka“, „O naší nynější krizi“, „Jan Hus“, „Karel Havlíček“, „Otázka sociální.“ Podal tu výklad důležitých etap historie našeho národa v Evropě, ukázal konsenzuální hodnoty, které mohly společnost motivovat, inspirovat a integrovat (credenda et miranda). Sám se postupně svým životem a dílem stal zosobněním pozitivních národních tradic. Takovým zosobněním ve všech peripetiích 20. století zůstal, a my se stále znovu přesvědčujeme o tom, že bez jeho autority nelze u nás udržet a rozvinout ani individuální ani skupinovou identitu. Bez věrohodné autority a vědomí toho, co lidé po generace chtějí, čeho si váží a co milují, spěje individuum i skupina k rozkladu, úpadku, rozpadu.

První odboj a první republika, přes krátkost svého trvání a nedokončenost sociálního programu, ztělesnila Masarykovy směrodatné hodnoty, svobodu a svébytnost národa, rozvoj demokracie a humanity, vzdělanosti a kultury. Dík obětavé práci prostých lidí, kteří tyto hodnoty vzali za své, kteří je přijali jako národní i osobní program, vznikl na našem území a 20 let existoval stát, na který vzpomínáme s láskou a hrdostí.

Masarykovy myšlenky o národnosti a mezinárodnosti, o národě a lidstvu, o toleranci a sdružování národů usvědčují ze zaslepené předpojatosti naše „antipatrioty“, kteří zastáncům národní identity podsouvají šovinismus, provincialismus, skupinový egoismus, xenofobii ba i rasismus. Místo národní orientace ve státě, která prý je počátkem lidského neštěstí, protože prý organizuje stát proti jiným národům, bychom se prý měli orientovat všelidsky, na lidstvo, případně kosmicky, k vesmírnému bytí a transcendentnu.

Ale podobné rady svědčí jen o neschopnosti spojit domov se světem. Vlast vskutku není „nora“ ani „nevětraný pelech“ ani „dvorek, přes jehož zídku nevidíme za humna“, jak usoudila svého času hlava našeho polistopadového státu. A není to ani „nedostatek vlastního rozumu a svědomí“, pociťuje–li člověk starost o osud svého národa. Spíše opak svědčí o absenci rozumu a svědomí.

Češství (českoslovenství), kterému nás učí Masaryk, není zahleděno samo do sebe, ale vyznačuje se mnohostrannými přesahy ve smyslu společensko–politickém, morálně filozofickém, kulturním a sociálním v prostoru i čase, se zřetelem na minulost, přítomnost i budoucnost. A je velice současné. Cožpak se to netýká dneška, když, s pohledem upřeným do minulosti, do 15. století, kdy došlo k utužení nevolnictví, Masaryk řekl:“Láska k moci a bohatství zvítězila nad českým srdcem a rozumem.“?

A není velice současný i závěr jeho „České otázky“, který zní: „Z krize této není východu, než návratem k našemu národnímu programu vlastní cesty mezi dějinnými cestami jiných národů v Evropě.“ Domnívám se, že tento závěr – po všech historických peripetiích – dnes znovu a velice platí.

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

62 komentářů :

 1. Nejlépe tu bylo za Husáka !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Netreba však pane A15:42 robiť kult osobnosti aspoň nie taký ako okolo TG.Masaryka, aj keď je pravda, že za Husákovej vlády sa spravilo omnoho viac pre ľudí než za Masaryka, aspoň podľa svedectva ľudí čo zažili aj Husáka, aj demokratizmus tatíčka Masaryka. MpU

   Smazat
  2. 15.42 Napište co bylo tak dobrého za Husáka, já vám předem odpovím- NIC velké NIC.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. 17:01 Napadlo vás, že se vás nikdo na nic neptá? Nemusíte tudíž ani odpovídat. Možná to bude tím, že pro nikoho nejste žádnou autoritou.

   Smazat
  6. 17:12 Ani váš názor takto vulgárně prezentovaný není relevantní. Ušetřete nás toho. Vulgarity nejsou argument. Na NR na ně nejsme nikdo zvědavý. Můžete si s dotyčným vyměnit mailové adresy komunikovat bez naší účasti.

   Smazat
  7. Za Husáka tu nebyli nezaměstnaní , bezdomovci , exekuce , obstavené penze ,cikáni pracovali , průmysl byl český , nebyl žádný státní dluh , byla malá kriminalita , v zemědělské výrobě jsme byli soběstační , školství bylo na úrovni a bez inkluze , byla vysoká podpora rodin s dětmi . byty zdarma nebo za pár korun , dnes je stát zničený , rozkradený , prakticky nic nám tu už nepatří , jsme jen německá kolonie ! Za Husáka žili lidi v pohodě , nikdo neměl strach o práci !

   Smazat
  8. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  9. Zapomněl jste na tisíce dostupných bytů pro rodiny,metro v Praze,plynofikace velkých měst,výstavba jaderných elektráren atd a to jen rozmezí 20 ti let.

   Smazat
  10. Nemas pravdu, mozna, ze jsi mlady, ale za Novotneho bylo o hodne lepe. Ale - tenhle t.zv. demokraticky rezim, ktery nema s demokracii spolecneho ani tolik co ten socialisticky, je po vsech strankach daleko horsi nesz byl ten nejhorsi socialisticky - za Husaka.

   Smazat
  11. Pro 17.01 co dobrého se udělalo za Husáka... tak třeba tohle....

   Motocykly ČZ nás proslavily po celém světě!

   https://www.garaz.cz/clanek/motocykly-cz-nas-proslavily-po-celem-svete-21002727

   Je dobré se dovzdělávat a né sřílet od boku.....

   Smazat
  12. 15:42
   Že padne tento "taky názor", se dalo čekat. Ale, že bude první je pro mne překvapující. Dokládá pouze fakt, že se dovedeme pouze negativně vymezovat, bez jakékoliv korekce v porovnáni mezi minulým a současným režimem. Kéž by jsme si namáhali mozkovnu možná by nás tolik nezblbla ta triviální hesla, jak tehdy, tak dnes.

   Smazat
  13. Pani Autorko , ale nase povedomosti se navzdory od tech dob ponekud zmenily a vyvinuly.. Vas clanek je obvinovani a plny JSME.
   MY jsme udelali to a tohle a potom zase tamhleto. Ale to je jen suchy vycet ledovych kostek, triky kterymi pedagogove stavi barikady v myslich vsech studentu. Vysledky jsou lokalni, detaily,akademicke udaje co tady a co tam..Ale je z toho akorat chaos. Schazi a casto sjednocujici myslenka..
   Hromady a hromadeni a vysledek, myslenky a napr. ideologie Masaryka , ktere se zhroutily do prachu humanity ve vterine Mnichova. Kdyz se nase Legie v Rusku osvobodily pribehl a hned se stal Velitelem. Pak zase lide si udelali Revoluci v Praze /a uz hned pribehli ti dalsi a/,ALE BEZ NICH by Masaryk sotva mel co vyjednavat v USA. Jake jsou zde zasluhy ??
   A vlady a urady jimi vytvorene a Masaryk sam, se na jejich hrbetech stal Presidentem..Aby se o tom pak sahodlouze vyucovalo a stal se vycpavkou mrtvych dat,slouzicich predevsim proto, aby pedagogove neztratili praci..A meli stale co vyucovat.
   Zminil jsem se o tom jiz nahore v Existenci Nejistoty /1.52/ a Rusko posadilo /1.52/. Hlavne tvurci mysleni a jeho vyvoj, tak vzdaleny pedagogum,se vyvinulo vsak daleko za vsechny pedagogiky /a pedagogy, university,atd./sveta...
   OD Polarity sveta /Klimy a Hrabala/ na ktere jsem zacal delat sve zavery.
   Tedy ,ze kazdy rezim a politicky system je od zakladu sebevrazedny v case , a nic jineho. V prubehu pak /i ten masarykovsky/ zahniva a vyzaduje vetsi nebo obrovsky pocet obeti, ,utrpeni atd. Vrchost a elity jsou skudci, kteri zdegeneruji /at byli predtim cokoliv/ a nasledkem znici na konec sami sebe. Vidime USA a vysledky tam,predci vsechna ocekavani..
   Bude to nova Rijnova a nebo hitlerovska revoluce.
   Paradoxem zustava,ze nejhorsi , nepredstavitelni vubec zlocinci Mao, Stalin a Lenin ,zachranili svetovy mir pro nekolik generaci a snad jeste dodnes setrvacnosti zachranuji...
   Husak a dr. byl jen dalsim parasitem daleko vice viditelnym, ktery nic nezmenil ani nemohl , nemel na to,na systemu. Vcera sluzebnik nacistu /poslan nacisty jel do Katyne hledat dukazy a masove vrazde polaku/ a pak zase byl Komunista ze vsech Nejkomunistictejsi..
   Az samozrejme na bliti. Jako mnoho jich v minulosti a pribudou v budoucnosti..

   Smazat
  14. Masaryk pak , jen zneuzival urad aby ziskavala autoritu, uctu a vaznost , obycejnych lidi, naroda kteri tezce pracuji a nemohou si tak uvedomit ,ze to vsechno je v case jen smesna a prazdna taskarice..
   Co zbylo jen jen popel a smeti..

   Smazat
 2. Keď Vy Češi máte takéto "veľké, panensky čisté" vzory, tak dobre, nik sa aspoň nemusí obávať že sa snáď dakedy konečne vyhrabete z toho svojho srabu. Slováci majú zase to isté čo Vy - Štefánika:-). A maďarónov som tiež počúval velebiť veľkého maďara, syna národa Maďarského, revolucionára Petófiho, pôvodne odvodeného od mena Petrovič. Môj profil Ukrofil.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pravdivé a tudíž hodnotné. Jenom snad v rámci té pravdivosti lze dodat že, na Národní třídě nebyl žádný masakr, ať už se to sebeurputněji, snaží nějací pomatenci natlouci lidem do hlav. Hej hou. rudý dědeček

   Smazat
  2. Je to velice pravdivé zhodnocení současného vývoje. A pro ty, kteří srovnávají Masaryka a Husáká a jejich přístup k lidem bych připomněl, že občanská práva se postupně dostávají na novou úroveň. Ani Masaryk nemohl přeskočit z feudalismu rovnou do sociálně spravedlivější společnosti. Ani Husákovi se to nepodařilo tak jak jsme si představovali. Bohužel po hadráku jsme se vrátili do doby Masaryka, ale s představami nové otrokářské společnosti.
   VáclaV

   Smazat
  3. 6:11 Jakýho "feudalismu"? Čecháčkové dostali od Svaté říše římské a Habsbursků šanci stát se ze slovanských divochů civilizovanými obyvateli Abendlandu, ale tu nevyužili! A tak jako se Kosovo odtrhlo od azbuckého Titova Srbska, aby skončilo v náručí ještě primitivnější Albánie, tak se Čecháčkovo odtrhnulo od demokratického Rakousko-Uherska, aby skončilo přesunem do ruských stepí! Rakovinový nádor husitsko-bolševické loupeživé, rusofilské, protievropské, zamindrákované, pomlouvačné a lumpenproletářské lůzy a zhoubného, kainovsky loupeživého kolektivizmu se sama od sebe nevyléčí a vnější zásah může přijít paradoxně jedině z Ruska - přesunem tupého a kolaborantského čecháčkostánu za Ural, kam dávno patří, a osídlením kotliny. Novými Rusy nebo z Ruska a Německa vypuzenými muslimy! A přitom i Švajc nám moh koukat na záda, kdyby došlo k odsunu čechomužiků do Bosny podle původního plánu Všeněmců, kteří v tom směru tlačili na jejich císařské Výsosti Franze Josefa I. a Wilhelma II.! Viz slova pana říšského kancléře Bethmanna-Hollwega: "Tato válka (rozuměj WWI.) jest vedena aby byl zničen živel slovanský v Rakousku!" Za První republiky u nás tvořilo německy hovořící obyvatelstvo 1/4 z celkového počtu, ale tvořili téměř 2/3 HDP!! A to jsme nepatřili k žádným premiantům jak nám dlouhodobě lžou!! Cituju: "Mýtem je, že ČSR patřila mezi deset nejvyspělejších států světa. Nepatřila, v národním důchodu na hlavu byla na 17. místě, před ní byly všechny západoevropské vyjma Itálie a skandinávské státy kromě Finska, dokonce i poražené Německo a Rakousko." - http://nassmer.blogspot.cz/2014/03/jak-na-tom-byla-prvni-republika-ve.html
   Čili je logický, že když vyženeš tu 1/4 obyvatel, která se podílí na tvorbě 60% HDP, tak nemůžeš nespadnout mezi státy jako je Polsko, Pobaltí nebo Maďarsko! To dá rozum! Páč oni drželi ekonomiku království Českého už od Přemyslovců nad vodou a nemuseli nikomu nic závidět a někomu se furt klanět! Slovanští čecháčkové si svůj stát nevybojovali ale vysomrovali na západních velmocech a stejným způsobem o něj přišli. Kdo se ani nepokusí ubránit sám, musí po zbytek života platit výpalné "osvoboditelům". Čecháčkové se musí na někoho vymluvit!

   Smazat
 3. Náhoda přeje připraveným.
  Maffie připravená byla, nejen Masaryk.
  A byly to desítky lidí, těch pět nejznámějších (Beneš, Kramář, Rašín, Scheiner a Šámal), to bylo jen předsednictvo.
  Nikdy je neoceníme dost.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je samozrejme ,ALE NIKDO BY JE NEMEL STAVET
   NAD NAROD!!
   Bez nej by nebyli nic.

   Smazat
 4. Tady máte odpověď proč se děje co se děje:

  Evropskou unii založili prominentní nacisté a kartely, které vybudovaly Třetí říši:

  http://svobodnenoviny.eu/evropskou-unii-zalozili-prominentni-naciste-a-kartely-ktere-vybudovaly-treti-risi/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16.11 A těm blábolum v tom plátku věříte? Asi pomatenej jako ten Pitomio, ten taky kvákal něco podobného, ale včera ve 168 hod. na ČT z něj udělali kašpárka a tím pádem z vás taky. Další hoax pro idioty, gratuluji.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. 16.11 To myslíte vážně? Kousek jsem přečetl a ještě na mě vyrazila nechutná žádost o peníze, no na takovou sračku určitě ne. Co to píše za dementa, kdo vymýšlí tyhle fantas magorie, A to se najdou jedinci jako vy kteří tomu věří ? upřímě vás lituji. No on Zeman řekl, že třetina národa jsou idioti, tak vám gratuluji.

   Smazat
  4. 17:22
   Pan prezident má pravdu,ta HAVLOUNTERMENSCH v čele s Poseplinou-Šláfendrekem,Kraďouskem,Pospíšilem a miliónem chcanek tomu odpovídá!!!&

   Smazat
  5. 17.06 Ano. My jsme těm blábolům v tom plátku věřili. Ale teď jste nám všem otevřel oči a vidíme, že jsme až do teď byli idioti. Děkujeme, že se o nás tak dobře staráte a že nás informujete a vychováváte. Jak my do teď nebyli schopni vlastního úsudku a věříme tomu, co se nám agenti Putina snaží nakukat. V Kremlu po večerech vymýšlejí hoaxy o Janu Husovi, Janu Žižkovi, J. A. Komenském, Mnichovské zradě, koncentrácích atd. Tak s tím je konec! Děkujeme ještě jednou. A pište sem co nejčastěji. Všichni tu vaše řádky hltáme! Fakticky.

   Smazat
  6. Anonymní14. října 2019 17:06
   Jste na omylu. Z neúspěšného kandidáta Stehlíka, udělal kašpárka pan Kobza a přímo mu řekl, že sám má ve vědomostech mezery.
   Jinak historická přirovnání jistě vždy nějak kulhají. Doslovné rozpitvávání historických reálií a současných reálií, logicky vyústí v odlišnosti. Toto pitvání se neděje za účelem poznání pravdy, ale ve snaze někoho přihlouple očerňovat. P.K.

   Smazat
  7. Doporučuji všem diskutujícím toto téma - EU a nacisté - aby si přečetli knihu "Znečištění pramen" od Jahna Laughlanda (vydal Prostor 2001), v které autor srovnává citáty špičkových nácků z období 3.říše a zakladatelů a propagandistů EU. Budete mrkat na "Novou Evropu",co to je za prjekt a čemu má sloužit!!!


   Leo

   Smazat
  8. 17.06, kritika je málo. Prosím dejte protiargumenty, fakta, že to bylo jinak!Jste toho schopen?

   Smazat
  9. 17:06 Žádné argumenty nemá fašisti patří k fašistům demožumpa + piráti.

   Smazat
 5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Idiot neodolal a opet nam vysvetluje jak to bylo ma byt a bude Tahni idiote zase do sve krabice za ubytovnou a neotravuj krovaku byvaly Rednecku a asi Vecereku Zdravi te censor z Erekcu Stejskal

   Smazat
 6. Hamáček v odpovědi Okamurovi ve věci tzv. Strpění cizince bezostyšně lže:

  http://svobodnenoviny.eu/hamacek-v-odpovedi-okamurovi-ve-veci-tzv-strpeni-cizince-bezostysne-lze/

  Dívky se stydí močit na základní škole v Londýně kvůli genderově neutrálním toaletám:

  http://svobodnenoviny.eu/divky-se-stydi-mocit-na-zakladni-skole-v-londyne-kvuli-genderove-neutralnim-toaletam/

  OdpovědětSmazat
 7. masaryk se musi obracet v hrobě jestli se dozvěděl jak veškrna vyplatil zlodějske cirkeve všech naboženstvi a feudalni šlechtu ato měl humanitarni veškrna plnou hubu masaryka že jsme všichi udajně spachali kolektivni křivdu azlodějinu na cirkvi prelatech a šlechtickych rodech ktere pan masaryk zrušil jednim podpisem pera take se ukazalo jak je cirekv nenažrana a šlechta stale feudalni za odměnu dostali vovčani povinnost platit tento prehistoricky cirkus plny podvodniku a sedmilhařu bez reptani a na jeden furt jinak hrozi stolet humanitarniho vězeni dokud vovčani neprocitnou z radostneho kapitalismu

  OdpovědětSmazat
 8. Tak jak obyčejným poctivým lidem byla před třiceti lety ukradena "sametová revoluce", podbně byla skutečným vlastencům - Čechům, Moravanlům, Slezanům, Slovákům, Rusínům ukradena první republika.

  Svár mezi Slováky a Čechy zaseli především TGM a Beneš. Parlamentní demokracie tu sice jakási byla, ale nefungovala. Ministr zahraničí byl od počátku určen volby nevolby. Nepohodlné lidi hradní klika likvidovala stejně nevybíravými způsoby jako dnes, jen snad mainsrteem nebyl tak jednotný, asi proto, že nebyla televize.

  Mimochodem šlechtu a jejich tituly nezrušil TGM ale Národní shromáždění a bylo mezi prvními právními normami nového státu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Lukeši, sameťák jsme asi prožili oba, závěr a zkušenost máme asi každý svůj. Pravděpodobně jsme asi oba neprožili 1.republiku a roli TGM. Krom negativní výchovy díky školství za totáče, jsem měl kliku, že moje maminka,se díky osudu občas dostala do soukromí TGM v Lánech a vyprávěla nám o panu prezidentovi velmi upřímně. O jeho starostech se synem, manželkou, s opozicí, na druhé straně jeho humanizmus s oporou v K.Čapkovi.Jeho nesmlouvavost a přísnost, nejen k okolí, ale i samého k sobě. Proto pokládám za osobní nutnost se tu postavit na jeho obhajobu. Myslím si, že řadu nálepek, jak negativních,tak pozitivních mu časem připsali různí snaživci poplatní době. Nejsem historik, ale TGM byl v té kritické době osobnost na pravém místě.

   Smazat
 9. Nevim, proc se tohle vubec rozebira. V zemi, kde 48% lidi nejde k volbam, nemuze LID vladnout. A vlada lidu je demokracie. Tu zadna politicka strana nechce, at KSCM ci zbytek stran - vsechny pravicove. Vsem stranam jde jen o to, aby se dostaly k moci a vladly, ne aby vladl lid. S prosazenim vlady lidu jsem uz 2x pohorel na UV KSCM a zadma demokraticka ci jina politicka strana nechtela se mnou o demokracii ani mluvit.
  BOHUZEL, bez demokracie tady nikdy nebude dobre.
  Ma tchyne si pochvalovala socialismus, za taticka nemela nic zdarma, za socialismu zdravotni peci a duchod, neb nikdy nedelala, mela tolik deti.
  Ted, nejenze treba zdravotni pece neni zdarma,za pohotovost a leky se plati, nekdy moc, a zubari uz vubec nejsou k mani, aby clovek jezdil za hranice, navic, dokroti jsou z Ukrajiny a sestry take, mnohde, i v Praze. Nema to sice s demokracii nic spolecneho, ale NIC V TOMTO STATE NEMA SPOLECNEHO S demokracii. TAk se to klidne sem hodi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Velmi správně, konečně to někdo napsal!

   Smazat
  2. Víte, ono to všechny ty žvatly tady přejde, až jim začnou padat zuby v hubě. Záněty dásní a tak. Bolesti jako kráva - a žádnej zubař nikde! Pohotovost? Ha - ha !Kde? Budete chodit od zubaře k zubaři a doprošovat se, aby vás "vzal" - tj. ošetřil. A i za amalgámovou plombu vysolíte osm stovek ( i za děti) za korunku pět tisíc!!! Jděte všichni do hajzlu s těma žvástama! Proč je poslední dobou tolik lidí bez zubů? Tohle za socíku prostě NEBYLO!!! Zubaři na všech střediscích, všude musela! fungovat zubní pohotovost,a veškeré ošetření, můstky a protetika byly z d a r m a ! To čumíte -co? Nebo už si to nepamatujete? Jak to, že to tenkrát šlo, a teď vás kámoši zubaři dřou z kůže? Jen počkejte až přijdou problémy se zubama -a přijdou k a ž d é m u! Budete čučet! A kňučet!

   Smazat
 10. popritom sa zrušil slovenský jazyk, Benešom a zaviedol sa československý , vraj slovenský neexistuje, a bolo vymaľované - preto na slovenských školách vyučovali češi, vraj nebolo dosť slovenskej inteligencie, nie je to pravda, samotný Kukučín sklamaný pomermi v 1. ČSR odišiel do Chorvatska, Murgaš a aj ďalší - o polícii a súdoch - škoda slov - a tak sa republika rýchlo rozpadla, to čo slovákom magyari upierali, to im češi nedali vôbec - zbytok sú povesti českého - pražského - ľudu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Píšete hlouposti. Na Slovensku se za 1.republiky na školách učila slovenčina, ne čeština. Takovou blbost by nenapsal ani Kotleba. Společný stát se rozpadl proto, že slovenský klérus se viděl v Mussolinim a jeho černých košilích.
   Představa "československého národa" nebyla daleko od reality. Ostatně ta realita dvou velmi si blízkých národů, či větví jednoho národa, přetrvává dodnes, ať chcete nebo nechcete. Stačí společné sledování vašich a našich televizí, společné soutěže, společná setkání.

   Přichází hospodářská krize a Slováci nemají co svádět a házet na Čehůnov. Tak jsme zvědav, jak se s tím popasují po svém.

   Smazat
 11. Zapomíná se na jednu věc. Prezidenti u nás nikdy neměli takovou pravomoc, aby mohli podstatně něco sami měnit. Nicméně vždy jmenovali vlády na návrh politických vítězů voleb, plnili své ústavní povinnosti.
  Za Masaryka a Beneše šlo o vytváření základu státu po dlouhé odmlce v samostatnosti a o jeho udržení a obnovu. "Tvůrci" novodobé samostatnosti nemohli překročit vlastní stín a okolnosti nejen známé, ale i dosud neznámé politiky Evropy a světa tehdejšího období. První republice lze připsat jednu rozhodující zásluhu a to, že nebyla agresivní a neměla územní požadavky na rozdíl od Maďarska, Polska a Německa. A to přes silný zbrojní průmysl. Chování vlád (spíše přesněji vládních koalicí), se vymezovalo především na shodě proti odborům, levicovým myšlenkám, stejně jako dnes. Politici začali zrazovat prakticky hned od počátku nejen své programy z voleb a voliče, ale i stát. Skandálů bylo hodně a to se ještě mnohé definitivně ututlalo a zametlo pod koberec. To vyvrcholilo při událostech kolem Mnichovského diktátu. "Copak se bojíte Hitlera, ten Nám peněženky nevezme!". Zrada státu a neuspokojivé (jemně vyjádřeno) životní podmínky za současného předního postavení ve výrobě (co si budeme říkat - opět jako dnes - levná pracovní síla) vedly po období nacistické okupace, kdy bylo velmi dobře vidět kdo je kdo, k odmítnutí velkou částí občanů návratu k systému První republiky po roce 1945. Následoval Únor 1948.
  Masaryk se například vyjádřil o K. Heinleinovi ve smyslu, že nevidí nic zvláštního na jeho chování, co by ohrožovalo stát. Beneš "musel" podepsat likvidaci státu po Mnichovu, který se pak pokoušel obnovit. Ale řekněme si upřímně, že bez tehdejších komunistů by se to nemuselo podařit, protože tehdy se nikdo ze Západních "spojenců" nechystal obnovit po válce Československo. Až uznání prezidenta Beneše jako hlavy vlády v emigraci Sovětským svazem dokopalo k uznání i ony Západní spojence. Samotná účast našich letců v bitvě o Anglii byla přijímána kladně, ale nevedla k uznání Beneše!
  Sváry mezi naše národy zasévali politici obou částí Československa, přispívalo k tomu "nepochopitelné" protěžování německé menšiny, která měla vlastně mnohem větší účast na běhu státu než Slováci. Na Slovensku sůl do ran státu sypala i církev, protože Slováci byli mnohem více nábožensky založeni. Zároveň se nedělalo téměř nic pro rozvoj Slovenska. Nakonec to vedlo k ještě většímu rozdílu - úspěchům fašistických sil na Slovensku. Mimochodem, jeden z faktů a to především na Slovensku.,který vedl k Únoru 1948 byla bezostyšná spolupráce českých pravicových politiků s "reanimovanými" ĺudáckými politiky, kteří se za války definitivně provalili.
  Je toho mnohem více, ale chtěl jsem aspoň něco připomenout. Jinak dnešní politická scéna se příliš neliší od té Prvorepublikové.

  OdpovědětSmazat
 12. Stále dokola výčitky co bylo. Historie má poučit a ne rozdělit. Co bylo dobré zachovat a co bylo špatné změnit. Pokud se pro národní strany nespojí na prosazení zákona o povinné a adresné volební účasti a proveditelném zákonu o referendu tak s tímhle zvrhlým systémem nepohnem.

  OdpovědětSmazat
 13. Naprosto dokonalý esej, se kterým se lze beze zbytku ztotožnit. Díky za něj.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Absolutni souhlas , pani Kucerova to nemohla napsat lepe!!!

   Brouk Pytlik

   Smazat
 14. Právě jsem doposlouchal pořad ruské televize o Karlu Gottovi. Got mluví částečně rusky. O roce 1989 poznamenává, že tehdy vylezly krysy z děr a začaly závidět každému, kdo něco užitečného uměl a nebyl lenoch. Krysy se vrhly i na Gotta. Já jsem tehdy vyklidil pracovní stůl od osobních věcí a šel jsem. V průběhu několika týdnů jsem poznal, kdo tady bude vládnout. Klíči jsem nezvonil, byl jsem zdrženlivý. Teď nelituji a nesmutním nad tehdejšími událostmi. Necítím se ani oklamaný.

  Paní současná profesorka je jistě inteligentní žena a musela také rychle poznat, o co jde. Nemám ji za zlé, že nebojovala. Já jsem se také v ničem neangažoval. Místo stížnosti na osud by měla lépe hledat poučení, v čem se tehdy mýlila a jak tehdejší sametoví revolucionáři ji obalamutili.

  OdpovědětSmazat
 15. Poláci chtějí žít jako v Polsku. Čeští politici by se měli učit u PiS.

  https://cz.sputniknews.com/nazory/2019101410822400-polaci-chteji-zit-jako-v-polsku-cesti-politici-by-se-meli-ucit-u-pis-nazor/

  OdpovědětSmazat
 16. Co řešíte, chazaří vyrábějí revoluci. Rašín stahoval peníze z oběhu a dusil ekonomiku, Masařík vykládal lidem, jak žijí ve svobodné republice. Říkají, že Hitler dal lidem práci a proto nebyla krize, chápete co to je za verbež? Těch hajzlů je málo a aby vyvolali revoluci, tak škodí, jinak se k moci nedostanou.

  OdpovědětSmazat
 17. Taticek vypada jako Masarik co byl mlynarskej pomocnik na penzi

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tatíček Masaryk vypadá spíš jak pomocník u svobodnejch zednářů.

   Smazat
  2. Prosím, gramoty např 9:32, ať si přečtou pár knih od TGM, aspoň Hovory...

   Smazat
 18. !!! DOBYTEK !!! Vlasta Chramostová 1955. Film Rudá záře nad Kladnem. Super škvár, ve kterém ale hraje překvapivě i Vlasta Chramostová,
  https://www.youtube.com/watch?v=w7qpMbtys3Q
  P.S. Pošli tu bolševickou udavačskou hrůzu dál.

  OdpovědětSmazat
 19. "Odvaha a statečnost" některých poßerů, kteří zde převádějí znehodnocení svobody slova, ubližuje demokracii

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pro zdejší exibující se spodinu by neškodilo založit politickou stranu kádrováků. Takle se jen potulují a jsou bezprizorní.

   Smazat
 20. Fuj že se nestydíš. To je asi to samé od Chramostové jako kdyby si gestapák, nacista začal po jeho usvědčení sypat popel na hlavu a ty by jsi mu to sežral. Donášela a to dobrovolně Státní policii obdobě SS, dokonce byla dobrovolně v té hanebné organizaci "SS". A to vše v době kdy si byla moc dobře vědoma že se zde vraždí neviní občané ČSSR. Dokonce byla sama podepsána pod těmito komunistickými hanebnými dokumenty. Ano vystoupila z KSČ ale ještě před SRPNEM, jen chtěla nový ten kapitalistický kabát, stejně jako Kubera, Rychecký a jiní né jen dnešní političtí šmejdi naší společnosti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:52
   Vždyť ta havloverbež byla jeden UDAVAČ vedle druhého!!!!!

   Smazat
 21. noviczech
  ...paní Kučerová, vynikající článek. Fakt výborný! Ale toto by se mělo přednášet i politikům a ti by z tohoto měli i skládat zkoušky. Pak by tu bylo lépe, určitě víte, kdo nejvíce nadával na Komunistickou vládu minulého režimu. Byli to ti, kteří nejvíce kradli, kteří neměli žádné školy a MUSELI chodit do práce! Ale Romové to nebyli. Tito zloději většinou snili o západě a jak dobře se tam lidé mají. Škoda jen, že je bývalá vláda opravdu nevyhnala za čáru. Po převratu se plno z nich rádo vracelo zpět.
  Kdo toto však vštípí těmto dnešním lidem? Třicet let je třicet let, skoro život jedné generace, jak z tohoto bordelu ven, k normálnímu životu o kterém píšete, si nedovedu opravdu představit!

  OdpovědětSmazat
 22. Prosím potomky praotce Čecha, nedělejte se blbější než jste.

  OdpovědětSmazat
 23. Pomlouváním naší národní a státní historie posluhují mediální pohunci kapitálu v potřebné občanské dekapitaci. V tomto směru samozřejmě představuje nejvyšší výkonnost ČÉTÉ, kterou si navíc čeští páriové musí sami platit. Jejich lžihistorie cz.je ukázkou, jak lze dehonestovat ty nejzářivější okamžiky národních dějin a jejich představitele a naopak jak lze ty nejodpudivější postavy české minulosti vydávat za spasitele. Ale přece proto byl i založen ÚSTRk, aby nejen z knihoven, ale i z mysli byla vymazána jakákoliv stopa po Palackém či Denisovi. Zeptejte se omladiny, co ji říká jméno Ernest Denis? Můžete se zeptat, až půjdete s potomkem přes Malostranské nám! Ano, vymytí mozků mladé generace je velice úspěšné a kapitalismus i nacismus si mohou libovat, jak kvalitní své lokaje dosadili do české politiky i historiografie a samozřejmě medií.
  A soudobá propaganda, samozřejmě "očištěná" o pravdu! Kam se na ni hrabou soudruzi v časech pokusu o socialismus. Tehdy se přece jen báli lhát, aby jim huba neodpadla a když jim byla pravda nemilá, tak jen mlčeli. Dnes hravě postaví naší soudobí goebbelsíci pravdu na hlavu a lež je pro ně tak snadná, jako jejich hýkání.

  OdpovědětSmazat
 24. Jsem velmi šťastný, chci se podělit o svá svědectví s širokou veřejností o tom, co pro mě tento muž jménem Dr. PADMAN právě pro mě udělal, jsem ženatý 4 roky a mám rozchod s manželem před 4 měsíci a byl jsem strach a tak zmatený, protože ho tak moc miluji. Opravdu jsem byl příliš depresivní a kamarád mě nasměroval k tomuto kouzelníkovi, doktoru PADMANOVI, a oznámil jsem mu všechny své problémy a řekl mi, abych se nebál toho, že se přinutí, aby se můj manžel vrátil ke mně a za pouhých 48 hodin Dostal jsem hovor od mého manžela a on se líbil, že bych se měl vrátit do domu. Nikdy v mém životě nevěří v kouzlo a teď mi to jen pomohlo a jsem nyní tak šťastný. Vše mu děkujeme a pokud si také chcete nechat svého manžela vrátit pro sebe zde !! jeho e-mailovou adresu (padmanlovespell@yahoo.com), jsem tak rád, že svědčím o vaší práci a laskavosti DR PADMAN

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.