Reklama

středa 2. října 2019

Mnichovské spiknutí - historický příklad současné politické praxe


Rostislav Iščenko
2. 10. 2019    ukraina
V noci z 29. na 30. září 1938 podepsaly hlavy Francie, Velké Británie, Itálie a Německa v Mnichově dohodu, která zavázala Československo do 10 dnů předat Sudety Německu. Tato dohoda byla v SSSR právem nazvána spiknutím. Hranice, jejichž nedotknutelnost byla deklarována Helsinskými smlouvami, byly již mnohokrát změněny (a to z iniciativy Západu), a znásilnění Jugoslávie v Daytonu v prosinci 1995 se liší od znásilnění Československa v Mnichově v září 1938 pouze tím, že představitelé Bělehradu byli oficiálně pozváni k účasti a byli přinuceni stvrdit dohodu o přeformátování Bosny a Hercegoviny a vstupu pro Srby nepřátelského kontingentu NATO svými podpisy. Znění samotné dohody bylo diktováno USA stejně, jako Londýn a Paříž diktovaly text Mnichova Praze.


Samotná skutečnost, že na konferenci, během níž se rozhodovalo o osudu Československa, nebylo Československo pozváno, je dostatečně výmluvná. Názor Prahy nikoho nezajímal, velké mocnosti řešily své problémy na úkor malých a slabých. A samotnou desetidenní lhůtu, která, mimochodem, nebyla dodržena, Německo začalo obsazovat Sudety 1. října, nebylo možné nazvat jinak než výsměchem. Bylo zřejmé, že za tu dobu Češi nejen nestihnou přestěhovat průmyslové podniky (což jim, mimochodem, bylo dohodou přímo zakázáno), ale nebudou ani s to neněmecké obyvatelstvo organizovaně evakuovat.

Naši západní "partneři" rádi srovnávají mnichovskou dohodu se smlouvou o neútočení mezi Německem a Sovětským svazem (kterou nazývají paktem Molotova-Ribbentropa). S pomocí jednoduchých manipulací se na SSSR klade stejná odpovědnost za rozpoutání druhé světové války jako na Německo. Standardní trik spočívá v porovnání Mnichova (po kterém válka údajně nezačala) se sovětsko-německou smlouvou, mezi jejímž podpisem a útokem říše na Polsko uběhl týden.

Machinace a falzifikace západních "historiků" se odhalují již 80 let, ale každý rok (zejména v posledních desetiletích) počet stoupenců západního pohledu rychle roste nejen mimo Rusko, ale také v naší vlastní zemi. Jaký je důvod?

Je možné samozřejmě hřešit a říkat, že jde o generace, které neviděly válku. Každoroční průvody nesmrtelného pluku však ukazují, že památka na válku je stále živá v každé ruské rodině. Důvod pochybností o správnosti našeho stanoviska ohledně předválečných politických a diplomatických manévrů tedy nespočívá ve ztrátě historické paměti nové generace, ale v nedostatečných argumentech, které domácí propaganda používá k obraně svého pozice.

Mimochodem, není třeba se bát slova "propaganda". Tento termín v posledních letech získal negativní konotaci. Z nějakého důvodu lidé standardně předpokládají, že propaganda je něco jako klam. Ve skutečnosti to vůbec tak není. Můžete propagovat jak lživý, tak i pravdivý názor. Nejen stát, který uvádí svou pozici, ale i každý jednotlivec, vyjadřující svůj názor, se snaží zdůvodnit svou spravedlnost. To znamená, že propaguje určitý pohled na událost nebo proces tváří v tvář většímu či menšímu publiku. Veřejná obrana určitého vědeckého nebo politického postoje je jeho propaganda.

Budeme se soustředit na důkazní základnu, kterou používají domácí historici při diskusích se svými západními oponenty. Je standardní a nemění se od 40. let minulého století. Poukazujeme na to, že Západ odmítl vytvořit mechanismy kolektivní bezpečnosti, které by mohly zdržet Hitlerovu agresi, že právě Západ umožnil Německu se přezbrojit a zvýšit sílu svých ozbrojených sil, že odmítl záruky, které přece sám poskytoval východoevropským zemím, že se pokoušel Hitlerovi otevřít cestu k přepadení SSSR. To vše je opodstatněné a to vše bylo jasné generaci, která zažila válku. A také poválečné generace, které vyrostly v SSSR, v podmínkách informační uzavřenosti, nezpochybňovaly tento postoj, protože se nestřetávaly s argumenty Západu.

Informační otevřenost období perestrojky a po ní však začala situaci měnit. Definitivně se změnila s příchodem a širokým používáním internetu. Lidé, kteří se ve zralém věku setkali se zhroucením SSSR, si velmi dobře pamatují, jak miliony našich spoluobčanů, nepřipravených na zdravé posouzení alternativních informací, v jednu chvíli uvěřili, že sociální zabezpečení na sovětské úrovni lze sloučit s hojností a vysokými (podle sovětských kritérií) západními platy. Mnozí doposud nepochopili, že všeobecná rovnost a možnost stát se milionářem jsou neslučitelné v rámci jednoho politicko-ekonomického systému.

Ještě méně byli naši spoluobčané připraveni na adekvátní posouzení západní argumentace (jednoduše se s ní nikdy nesetkali a sovětská historická věda neposkytla dostatečné argumenty vyvrácení toho, co šmahem nazývala falzifikacemi). Obvinění z útoku na Polsko dosti přesvědčivě vyvracíme (jak říkají Poláci, "bodnout do zad"). Polská vláda a vojenské vedení skutečně uprchly ze země a organizovaný odpor polských ozbrojených sil byl zlomen (v některých ohniscích pokračoval ještě dva týdny) k okamžiku, kdy Rudá armáda překročila hranici. Západní Ukrajinu a západní Bělorusko vskutku Polsko odtrhlo od SSSR ozbrojenými silami, a to i navzdory pozici vůdců západního světa, která předpokládala, že hranice (Curzonova linie) by měla být tam, kam v roce 1939 přišly sovětské jednotky . A opravdu, ani Velká Británie a Francie, ani Polsko nevyhlásily válku SSSR a Liga národů ho neuznala za agresora.

Ale Západ se neomezuje pouze na polskou otázku. Jsme obviňováni nejen a ne až tak ze smlouvy s Hitlerem, ale z jejího tajného protokolu, který stanovil vymezení sfér zájmu ve východní Evropě. A tady je situace komplikovanější. Představme si jakéhokoli nezaujatého zástupce mladé generace, kterému se říká, že, prý, 23. srpna 1939 byl podepsán tajný protokol, který stanovil vstup do sféry sovětských zájmů pobaltských států (tehdy ještě bez Litvy), ukrajinských a běloruských území z Polska, Bessarabie (jejíž zahrnutí do struktury Rumunska SSSR nikdy neuznával) a Finska. A zde západní historici dále ukazují, že za necelý rok byla všechna tato území zahrnuta do struktury SSSR, a Finsko, ačkoli se v důsledku obtížné války ubránilo, bylo nuceno učinit podstatné územní ústupky.

To jsou fakta, která sami uznáváme. Navíc neskrýváme skutečnost, že v důsledku sovětsko-finské války byl SSSR vyloučen z Ligy národů (28 států ze 40, které byly v té době členy organizace, hlasovalo pro vyloučení ). Znamená to, že sovětsko-finskou válku, na rozdíl od osvobozenecké kampaně do Polska, tehdejší světové společenství uznalo za agresi. Také neskrýváme (a nikdy jsme neskrývali), že Rumunsko vrátilo Bessarabii po předložení sovětského ultimáta, pod hrozbou použití síly a po obdržení doporučení Berlína uspokojit sovětské nároky. SSSR nikdy také neskrýval skutečnost, že sovětská vojska byla na žádost Moskvy umístěna na území pobaltských států a že se tam okamžitě dostali k moci místní komunisté, kteří byli pobaltskými režimy před tím spolehlivě zahnáni do vězení a do podzemí.

Jak by to měl hodnotit dnešní mladý člověk? Určitě ne tak, jak to hodnotili jeho rodiče, kteří žili v SSSR. Naše oficiální propaganda tehdy tvrdila, že SSSR altruisticky bojoval za práva pracujících po celém světě proti buržoazii. Obecně se to shodovalo s praxí, která obklopovala sovětskou skutečnost. Starší generace tak v předválečném období neviděly rozpory v akcích SSSR. Tím spíš, že většina z nich (kromě finské války) byla v souladu s politickou praxí předválečného období formalizována zcela legálně.

Dnes mluvíme o neideologizovaném pragmatickém přístupu k současné politice. Ale jde o to, že nové generace posuzují akce země v historické retrospektivě, kdy vycházejí z představ dnešní doby. To nemusí být z vědeckého hlediska zcela správné, ale jinak tomu nemůže být.

Je obtížné dnešnímu člověku vysvětlit, že kanibalismus divokých kmenů byl legitimním jen v tom okamžiku způsobu života, ale že to bylo odporné a tabuizované již v historickém období existence lidstva. Stejně tak jsou jiné etické, politické a jiné normy dneška jednoduše extrapolovány člověkem (pokud není kvalifikovaným historikem) do minulosti.

Z hlediska norem dnešní politiky se však ocitáme v extrémně zranitelné pozici, protože hlasování v pobaltských státech o připojení k SSSR v podmínkách přítomnosti sovětských vojenských kontingentů na území těchto zemí by podle dnešních měřítek nebylo uznáno za legitimní, stejně jako by nebylo uznáno řešení územního sporu s Rumunskem pod hrozbou použití síly. Pokud je možné zabrání polských území i dnes ještě odůvodnit nutností chránit obyvatelstvo před agresorem, pak by jejich připojení k SSSR za současných podmínek nebylo možné.

A nakonec, když poukazujeme na úspěchy SSSR, které byly možné díky podpisu sovětsko-německé smlouvy, sami zdůrazňujeme skutečnost, že se nám podařilo posunout hranici o 400-500 kilometrů na západ, což byl důležitý faktor při ztroskotání plánu Barbarossa. Ukazuje se tedy, že při podpisu smlouvy jsme již předpokládali možnost "posunutí hranice" a plánovali jsme ji využít.

Když vidíme všechny tyto rozpory a slyšíme z naší strany argumentaci, která byla relevantní ve 40. až 80. letech minulého století, představitelé nové generace vnímají západní pozici jako méně protichůdnou a více odpovídající realitě, která je obklopuje. Proto, abychom přestali fňukat, že Západ "nad námi vítězí v informační válce" (což není pravda, protože úspěch v jednom směru není úspěchem ve válce) a abychom tuto válku začali vyhrávat, je nutné používat argumentaci, která je pro současnou politickou realitu relevantnější.

V zásadě nevidím důvod, proč bychom se měli stydět za počínání SSSR v předválečném období. To znamená, že dokud v zemi vládla komunistická ideologie, neslušelo se říkat, že Stalin chtěl z pragmatických důvodů odsunout hranici na Západ (získat větší strategickou hloubku a lepší konturu hranic v předvečer Hitlerova bezprostředního útoku na SSSR). Z ideologických důvodů nebylo možné připustit, že stát dělníků a rolníků se řídil obvyklou politickou praxí své doby a řešil své problémy na úkor slabších sousedů, místo toho, aby vznešeně bojoval za abstraktní zájmy světového proletariátu.

Teď nám nic nebrání poukázat na to, že Velká Británie a Francie, dlouho před začátkem německého útoku na západní frontě, oznámily Belgii, že se bude muset připojit ke spojencům ve válce proti Německu, protože plán Dyle předpokládal rozmístění spojeneckých sil na belgickém území (s úplným ignorováním jeho neutrality). Stejně tak spojenci plánovali okupaci neutrálního Norska (Hitler je předstihl o několik hodin), aby blokovali dodávání železné rudy do Německa z neutrálního Švédska (jehož okupace také nebyla vyloučena). Pokud by se SSSR v roce 1940 podařilo v Helsinkách dosadit komunistickou vládu, mohl by stejným způsobem strategicky ohrožovat německé komunikace. Není vyloučeno, že by to mohlo odvrátit útok Německa 22. června 1941.

Musíme připomínat operaci Katapult, během níž se britské námořnictvo pokusilo zničit francouzskou flotilu (údajně aby ji Němci nezískali, kteří si na ni podle podmínek příměří nečinili nárok). A to, že Britové a Francouzi vyvinuli a pokusili se provést operaci Pike - zničení ropných polí Baku ze vzduchu. A plánovali to provést již v roce 1940, zabránila tomu porážka Francie. Příprava akce však nebyla přerušena až do roku 1942. Po německém vpádu do SSSR byly přípravy k útoku na spojence motivovány obavami, že by Němci mohli získat ropná pole.

Jak vidíme, SSSR neudělal nic takového, co by Velká Británie a Francie neudělaly nebo neplánovaly udělat. Kromě toho ve většině případů SSSR, na rozdíl od západních zemí, zabezpečoval svou činnost minimálně nezbytnou legitimitou z hlediska stávajícího mezinárodního práva (jediné nedopatření nastalo pouze ve finské válce). Existuje ještě jeden rozdíl od spojenců, SSSR nikdy neřešil své problémy na úkor odmítnutí na sebe dříve převzatých závazků a opravdu upřímně usiloval o vytvoření systému kolektivní bezpečnosti. Sovětská vláda provedla přechod na standardní metody ochrany svých státních zájmů té doby však až tehdy, když země čelila hrozbě agrese ze strany kolektivního Západu (Velká Británie a Francie nevylučovaly možnost uspořádat společnou kampaň proti SSSR, pokud by došlo k jeho střetu s říší).

Někdo se obává, že uznání absence altruismu v akcích SSSR v letech 1939–40 může vést k soudním sporům a požadavkům na revizi hranic. Není tomu tak. Situace je již dávno rozehrána. Poválečné hranice v Evropě nejsou určovány změnami třicátých a čtyřicátých let, ale dohodami z Jalty a Postupimi, a také komplexem mírových smluv, uzavřených vítězi s Německem a jeho spojenci. Jejich nedotknutelnost byla nakonec stanovena 1. srpna 1975 v závěrečném aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.

A zde nás očekává další důležitý moment. Je také nutné ukázat mladé generaci, že od doby Mnichova se v mezinárodních vztazích nic nezměnilo, kromě rétoriky. Hranice, jejichž nedotknutelnost byla deklarována Helsinskými smlouvami, byly již mnohokrát změněny (přičemž z iniciativy Západu), a znásilnění Jugoslávie v Daytonu v prosinci 1995 se liší od znásilnění Československa v Mnichově v září 1938 pouze tím, že představitelé Bělehradu byli oficiálně pozváni k účasti a byli přinuceni stvrdit dohodu o přeformátování Bosny a Hercegoviny a vstupu pro Srby nepřátelského kontingentu NATO svými podpisy. Znění samotné dohody bylo diktováno USA stejně, jako Londýn a Paříž diktovaly text Mnichova Praze. Navíc pro větší přístupnost bombardovala letadla NATO v srpnu až září 1995 bosenské Srby a vůdci bosenských Srbů byli vyloučeni z procesu vyjednávání pod záminkou, že jsou vyšetřováni ICTY v Haagu.

Musíme mladé generaci ukázat, že aktivity SSSR v předválečném období nejsou něčím exkluzivním. Nejsou diktovány altruismem ani tendencí k obsazení území, ale jsou čistě pragmatickou reakcí na reálnou situaci. Jsou plně v souladu s praxí mezinárodních vztahů nejen těch let, ale i dneška. Je to normální reakce státu na ohrožení jeho bezpečnosti. Její jediný rozdíl od jednání našich západních "partnerů" spočívá v tom, že sovětská vláda dosahovala většího efektu při slabších výchozích pozicích. Právě to nám Západ nemůže odpustit.

Stejným způsobem dnes obviňuje Rusko ze svých vlastních hříchů nebo z jednání, která jsou plně v souladu se zavedenou mezinárodní praxí, a to právě proto, že jednání ruské vlády jsou na rozdíl od akcí Západu účinná.

Časy, kdy národy světa věřily v blížící se světlou budoucnost celého lidstva, jsou dávno pryč. Nastala éra čistého pragmatismu. Není to dobré ani špatné, je to skutečnost, která nám diktuje nejen pravidla globální politické hry, ale i volbu argumentace v historických sporech. Chcete-li přesvědčit, musíte být nejprve pochopeni, a abyste byli pochopeni, musíte mluvit jazykem, který je srozumitelný generaci, kterou oslovujete.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

39 komentářů :

 1. Nikdy nesmíme zapomenout, že nás Západ zradil a hodil nás jako
  nepotřebný hadr pod německé vojenské, okupačné baganže. Kdo jednou zradil, zradí i podruhé.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zapad s nami jedna ako s nepotrebnou handrou aj po roku 89.
   Ked potrebovali nase trhy, slubovali hory-doly.
   Ked to vsetko dosiahli, z Vychodneho bloku si urobili kolonie.
   A k tomu si este myslia, ze nam tu natlacia migrantou.


   Smazat
  2. Ano přesně . Češká a slovenská otrok , toprá otrok .

   Smazat
  3. Havloidi a kolaboranti jsou jiného názoru!

   https://www.info.cz/nazory/janus-mnichov-nebyla-zrada-priznejme-si-to-jako-benese-prehodnotime-i-chamberlaina-43082.html

   Smazat
  4. Souhlas západu jsem nikdy nevěřil a co předvádí teď je hnus největšího kalibru.

   Smazat
  5. 22:43
   Naprostý souhlas.

   Smazat
  6. Ze zapadu jako obvykle a po staleti se ritili germani s pozehnanim celeho zapadu vcetne USA , ktere garantovaly nasi existenci a ze severu pribehla polska Hyena..
   Aby toho nebylo dost, tak v zadech s kudlou pripraveni na rozkaz ,nam vrazit do zad ,cekali zradni Slovaci spolu s madary..
   Jak se ukazalo kudly si vrazili sami do sebe slovaci a polaci...
   Myslite ,ze nejsou ochotny to zase opakovat ??
   Predstaveni a hlavni role v naso krvave tragedii vsech Zradcu se opravdu podarilo..
   Ani jeden z nich nenasel odvahu se aspon omluvit za zlociny a podlost ....

   Smazat
  7. Ja nevim , proC to vsechno A DULEZITY , nahore 3.13ty inteligenti "ZAPOMINAJI" V SOUVISLOSTICH SE ZMINKOU O MNICHOVU..
   TO SE ROVNA JEN DALSI ZRADE..

   Smazat
  8. 22:43 "...západu jsem nikdy nevěřil a co předvádí teď je hnus" - Jakej hnus?! Nordická lest! Nejen taď. Odjakživa. -sck

   Smazat
 2. To jsou věci. Ona se žádná mnichovská zrada nekonala. Odstoupení Sudet navrhl sám Beneš prostřednictvím ministra Nečase přes Francouze Hitlerovi.

  https://rcmonitor.cz/zpravy/vatikan/mnichovska-zrada-nebo-prazsky-krach-necasova-mise-a-rozpad-ceskoslovenska-v-roce-1938/3237

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Samozřejmě. Proto taky byly na hranicích s Německem postaveny obranné protitankové bunkry, proto taky nastoupily desetitisíce dobrovolníků do zbraně bránit svoji vlast. Pak byli úplně zdrceni z toho, že se museli vrátit domů bez jediného výstřelu. "Západ" dal jasně najevo, že se od ochrany naší země distancuje, a abychom zabránili napadení, je třeba Sudety dobrovolně odstoupit, a pak už byl vyhlášen protektorát Čechy a Morava. Zavřeny vysoké školy a divadla, vyhlášeno stanné právo a tak dále. Kdo o tom sere pecí a blábolí něco jiného, je naprostý pitomec a vlastizrádce. Mně jenom mrzí, že po válce nebyli všichni domorodí hajzlové, kolaboranti a vlastizrádci postříleni - na druhou stranu, kdo by vlastně zůstal? Když vidím dnes, jak jsou moji spoluobčané samý prozápadní hajzl jen za těch smradlavých pár šupů, ke kterým si někteří zmrdi rozkradením majetku státu, spekulacemi a podvody pomohli, je mi z nich na blití.

   Smazat
  2. ten pán má pravdu - a aj preto to Beneš stočil k CCCP ako garanta obnovy ČSR

   Smazat
  3. 16:52

   Nuda. Chtělo by to víc nápaditosti při vymýšlení alternativní historie.
   Užitečná je snad jen informace, že takováto moudra vycházejí z katolického podhoubí. Potvrzuje to odůvodněnost odporu Čechů k pámbíčkářům.

   Smazat
  4. Naprostý kretenismus autora příspěvku
   Václav

   Smazat
  5. No jo, je to tak! Čecháčkové dostali od Říše šanci stát se ze slovanských divochů civilizovanými obyvateli Abendlandu, ale tu nevyužili! A tak jako se Kosovo odtrhlo od azbuckého Titova Srbska, aby skončilo v náručí ještě primitivnější Albánie, tak se Čecháčkovo odtrhnulo od demokratického Rakousko-Uherska, aby skončilo přesunem do ruských stepí! Rakovinový nádor husitsko-bolševické loupeživé, rusofilské, protievropské, zamindrákované, pomlouvačné a lumpenproletářské lůzy a zhoubného, kainovsky loupeživého kolektivizmu se sama od sebe nevyléčí a vnější zásah může přijít paradoxně jedině z Ruska - přesunem tupého a kolaborantského čecháčkostánu za Ural, kam dávno patří, a osídlením kotliny. Novými Rusy nebo z Ruska a Německa vypuzenými muslimy! A přitom i Švajc nám moh koukat na záda, kdyby došlo k odsunu čechomužiků do Bosny podle původního plánu Všeněmců, kteří v tom směru tlačili na jejich císařské Výsosti Franze Josefa I. a Wilhelma II.! Viz slova pana říšského kancléře Bethmanna-Hollwega: "Tato válka (rozuměj WWI.) jest vedena aby byl zničen živel slovanský v Rakousku!" Za První republiky u nás tvořilo německy hovořící obyvatelstvo 1/4 z celkového počtu, ale tvořili téměř 2/3 HDP!! A to jsme nepatřili k žádným premiantům jak nám dlouhodobě lžou!! Cituju: "Mýtem je, že ČSR patřila mezi deset nejvyspělejších států světa. Nepatřila, v národním důchodu na hlavu byla na 17. místě, před ní byly všechny západoevropské vyjma Itálie a skandinávské státy kromě Finska, dokonce i poražené Německo a Rakousko." - http://nassmer.blogspot.cz/2014/03/jak-na-tom-byla-prvni-republika-ve.html
   Čili je logický, že když vyženeš tu 1/4 obyvatel, která se podílí na tvorbě 60% HDP, tak nemůžeš nespadnout mezi státy jako je Polsko, Pobaltí nebo Maďarsko! To dá rozum! Páč oni drželi ekonomiku království Českého už od Přemyslovců nad vodou a nemuseli nikomu nic závidět a někomu se furt klanět! Slovanští čecháčkové si svůj stát nevybojovali ale vysomrovali na západních velmocech a stejným způsobem o něj přišli. Kdo se ani nepokusí ubránit sám, musí po zbytek života platit výpalné "osvoboditelům". Čecháčkové se musí na někoho vymluvit!

   Smazat
 3. Bože můj,co ty dnešní amivlezdoprdelisti a havlomamrdi dovolujou!!!!!
  Vzít bejčák a nahtat do Vltavy....na břeh nepustit ani OMYLEM!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 4. Finskou "zimní" válkou si SSSR vzalo zpátky svá území, které jim byly Západem po intervenčních válkách 1921 odňaty. Kdyby se jich nedobyly, byla by pozdější obrana Leningradu při skoro 2-letém obléhání asi více těžší. Možná by to tím pádem Rusové vůbec neubránili, což mohlo totálně změnit situaci na východní frontě.

  Zajímavé, že západní mocnosti pomáhaly v té válce Finsku - silně podporovaném Hitlerem. Finové se jim potom za tu vydatnou pomoc vydatně odvděčili - když Hitler převzal Finsko - útočili na anglické konvoje do Murmanska, co vezly výzbroj pro Rusko.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No a co, Každý gram, potopených lodí a jejich nákladu musel být ruskem zaplacen. a nejen to, rusko muselo zaplatit i to co jako platbu dávalo Anglii a potopili to Germáni


   Smazat
  2. Pokud vím tak Rusko jelikož vědělo, že Leningrad je příliš blízko Finska a v případě okupace Finska Hitlerem, by tato skutečnost činila nesmírné problémy při obraně SSSR, chtělo na Finsku aby se provedla výměna iknriminovaného území a Finsku nabídli území jiné, na což Finsko nechtělo přistoupit. Proto v zájmu odstranění neuralgického bodu v obraně SSSR, došlo na válku s Finy. Opět a znovu se zápaďáci snaží pořepisovat pravdu o historii. Hej hou

   Smazat
 5. 17:13 - postřílet je, by byla laskavost.

  OdpovědětSmazat
 6. noviczech
  ...nejsem osobně pro vytahování toho, co bylo. Ale, kdo viděl a četl, jak lidé hladověli a umírali za cara, nediví se, že musela zákonitě přijít změna a ta přišla a náhodou socialismus. Dále, když se v tom všem budeme pitvat, proč Česká republika nepožádá Německo, aby nám vrátilo území až po Regensburg a k Norimberku, až tam totiž za Karla IV sahalo České území!
  ...jen tak mimochodem, kolik domů a bytů by se v České republice postavilo z peněz, za které si náš bývalý ministr, pan Klaus koupil privátně pro sebe Zámeček v (mám dojem) v Belgii? Neodsuzujme komunistickou vládu ani tam, ani tady, takový bordel co tito zavedli by oni nepovolili! Ani v pozemcích, ani v nemovitostech, ani v bankovnictví a vlastně v žádných službách, nemluvě o potravinách. Tito maji ruce od krve nevinných daleko více potřísněné!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. pane noviczech mate ale v hlave uplny zmatek.
   Prectete si neco o povalecnych smlouvach mezi CSR a Nemeckem a vlivu Zapadu na tyto smlouvy.
   Nemyslim , ze Cesi meli velkou kontrolu co bude ve smlouvach , spise to byl diktat Zapadu a Ruska!!! Po valce vice nezli dneska.

   Nevim, za ci penize koupil Zamecek pan Klaus, myslim ,ze mel dosti ruznych zdroju penez na dum. Byli toho jeho poctive vydelane penize podle zakona!!! ANO ci NE???

   Chcete mu DIKTOVAT !! co ma delat s jeho penezmi .. to zni jako komunisticka dictatura!!

   Kdyz to nemate radi , tak si zmente zakony!!! jinak drzte zobak!!! zavreny!!

   Nechapu proc se lidi lehce prilepi na kazdy kec , jako mouchy na mucholapku. Jak rikali dobri spravni komunisti : VER ale OVER!!!!

   Prece cim si nejsem jisty, nemel bych psat..na co propagovat prazdne KECY! Lidi jako vy jsou liny cist papiry a jen delaji mnoho hluku, Salam Alejkum arabe.

   Brouk Pytlik

   Smazat
  2. Teda Pytlíku, ty seš ale pytel. Co je to "poctivě vydělané peníze"? Když nejakej žvatla vleze do politiky, celej předchozí život dělá hovno kromě prorežimního zmízání a žvatlání, a pak si poručí mít plat stopadesát tisíc měsíčně, zatímco pracující makáči mají sotva dvacet!!! To jsou pro tebe poctivě vydělané peníze? Smečky politických lumpů a zlodějů, jejich rodiny, jejich kámoši a další protekční smečky co dostali od "státu" trafiky, sprostě okrádají právě ty poctivě pracující makáče, - když má mít dejme tomu pětadvacet tisíc co vydělal, ale dostane osmnáct, protože sedm tisíc musí každý měsíc odevzdat té nenažrané smečce prasat, aby to pitomě rozházeli a pořizovali si zámečky jak v nevolnictví - tobě to připadá správný? Mne ne!!! Vymrskal bych tu tlupu zlodějů a darebáků rovnou do řeky, a nenechal bych to vylézt ven! Já bych jim dal "poctivě vydělané peníze" hajzlům zasraným. A to, co píšeš, je opravdu trapárna.

   Smazat
 7. ne nadarmo přijel německy ministr zahraniči na kontrolu a přivezl petřičkovi instrukce přisně tajne až tak že honorace děla jakoby k nam němec nahodu zabloudil a všichni zapoměli mluvit a na čete ani ne pulminutova zpravička a protentokrat bez chytreho komentaře coby bylo kdyby bylo

  OdpovědětSmazat
 8. Západní státy se na východ, a vlastně všemi směry, dívaly vždy jen kořistnicky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To Rusové zlížejí kořistnícki na západ a jsou rozlezlí po celému světe,demokracii si Putinem rozvracet nedáme a železná pěst od USA udeří na Rusi pokud nám šlápnu na liberalizmus a západní hodnoty!Rusúm že nedáme a obránime svou vlast před bolševizmem marxizmem a komunizmem.EU a USA je naše pravlast,tohleto nás učí ve škole a máme akce obráň EU a práskni rusofila,za to máme jednički.

   Smazat
  2. 20.38
   Dne 8.1.2019 vyšel článek "Studená válka a zbrojení v grafech", kde je uvedeno, že USA má v 70 zemích světa 800 vojenských základen Pokud jsou Rusi horší, uveďte kolik mají vojenských základen Rusi ve světě a z čeho jste údaj čerpal a kde ho dohledat.
   Pokud ještě nechápete, proč je Rusko pro západ velký agresou tak proto, že má neustále své státní hranice blízko těchto vojenských základe USA.
   USA má dobrou pověst, ale nesmí se o skutečné pravdě mluvit. USA bylo založeno v roce 1776 sloučením 13 kolonií V. Británie. Zprávu vydal v roce 2017 Engahl, kde je uvedeno: za dobu existenxe USA (do roku 2017) byly ve válečném stavu 214 let a bez válek 27 let.
   Pravda o Leninovi: Knihu napsal Václav Junek "Velké zrady světa", kde se na str. 136 - 144 dočtete, že Lenin si žil ve švýcarském luxusním exilu v Bernu. V Leningradě již existovala proticarská opozice, tak němci Lenina přeškolili a tajně ho přes Švédsko a Finsko dopravili do Perohradu. Úkolem bylo zlikvidovat cara proto, že byl konec roku 1917 a také brzký konec 1. SV. Němci měli strach, že postup Ruských vojsk by mohl dorazit i do Německa, musel padnout car proto, aby nastal v Rusku jiný problém a netáhnout na západ.
   Uvedl jsem, kde můžete tyto informace čerpat, tak uveďte, kde můžu čerpat vámi uvedené informace. Děkuji.

   Smazat
  3. anonym 20.38 je jenom zasraný prase, který schválně przní diskuze svými sračkami a nadávkami. Vytahuje tady svoji nenávist asi jako úchylové vytahujou na lidi svoje čuráky a baví se tím, jak je to pohoršuje. Je to stejný typ úchyla, jenom na diskuzích nemůže vytahovat čuráka, tak vytahuje svojí dementní nenávist. Proč se s ním jakkoliv rozumně pokoušet bavit?

   Smazat
 9. 19;12
  Dívaly....????
  Proč ten minulý čas?!

  OdpovědětSmazat
 10. Na přímý dotaz britského ministerstva zahraničí sdělila československá vláda britskému, sovětskému, americkému a čínskému velvyslanci oficiální nótou z 28. února 1944, že Československo je ve válečném stavu s Německem od 17. září 1938, tedy ode dne, kdy byl vytvořen Sudetoněmecký dobrovolnický sbor.
  Akty agrese Německa proti Československu začaly útoky v Německu organizovaného a Německem řízeného dobrovolnického sboru proti československým občanům a objektům, nacházejícím se na území ČSR.
  Československo je i signatářem Deklarace spojených národů, přijaté dne 1. ledna 1942 ve Washingtonu. Státy, které se označily jako Spojené národy, byly ve válečném stavu s Německem. Na základě existence válečného stavu byly v roce 1945 uznány reparační nároky Československa.

  Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 307/97 ze dne 18. 5. 1999 (N 75/14 SbNU 129)
  Stran interpretace "kdy země vede válku" Ústavní soud vychází z již v roce 1933 vypracované definice agrese Společností národů, která byla převzata do londýnské Úmluvy o agresi (Convenition de definition de l agression), uzavřené dne 4. 7. 1933 Československem, dle které není třeba válku vyhlašovat (čl. II bod 2) a dle které je třeba za útočníka považovat ten stát, který první poskytne podporu ozbrojeným tlupám, jež se utvoří na jeho území a jež vpadnou na území druhého státu (čl. II bod 5). V souladu s notou londýnské vlády ze dne 22. 2. 1944, navazující na prohlášení prezidenta republiky ze dne 16. 12. 1941, dle § 64 odst. 1 bod 3 tehdejší Ústavy a v souladu s citovaným čl. II bod 5 má Ústavní soud za to, že dnem, kdy nastal stav války, a to s Německem, je den 17. 9. 1938, neboť tento den na pokyn Hitlera došlo k utvoření "Sudetoněmeckého svobodného sboru" (Freikorps) z uprchnuvších vůdců Henlainovy strany a několik málo hodin poté už tito vpadali na československé území ozbrojeni německými zbraněmi. Posledním dnem tohoto období bylo datum 7. 5. 1957, kdy Československo ukončilo válečný stav s Japonskem.

  OdpovědětSmazat
 11. A to celé je vlastně tím, co zohledňuje světové války.
  Někteří se snaží urvat svůj kus územi(Polsko, Rakousko, Maďarsko, slovensko váhá. A talzvaní spojenci (mají své cíle). A není do dnes stejné?

  OdpovědětSmazat
 12. ..Co se divíte. V současnosti je v EU dané usnesením už i to, že 2.sv.v. Začalo SSSR,

  že pane Davide ..?!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Opravdu? Nebuďte tajnůstkář a sdělte, kde jste k tomu přišel.

   Smazat
  2. Psal jsem to vedle, ale ani tady se to neztratí:


   Pouze dva odkazy; oba oficíální, přímo z EP:

   Zde je text usnesení "Význam evropské paměti pro budoucnost Evropy" alias dokument RC-B9-0097/2019
   (odkaz 1) http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2019-0097_CS.html

   Není to dlouhé, doporučuji přečíst celé, ať trochu víte.
   Jednu pasáž zde pro ukázku ocituji:

   "...druhá světová válka, nejničivější válka v dějinách Evropy, byla zahájena v bezprostředním důsledku neblaze proslulé smlouvy mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem o neútočení ze dne 23. srpna 1939, která je rovněž známa jako pakt Molotov-Ribbentrop, a jejích tajných protokolů, jejichž prostřednictvím si tyto dva totalitní režimy s celosvětovými dobyvatelskými ambicemi rozdělily Evropu na dvě zóny vlivu; "


   O dokumentu RC-B9-0097/2019 se hlasovalo ve čtvrtek 19. září 2019.
   Výsledky jsou zde, na straně 24:

   (odkaz 2) http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-9-2019-09-19-RCV_FR.pdf

   Čte se to takto:

   11.RC-B9-0097/2019 - Résolution -- výsledky hlasování k danému dokumentu.

   Pod dlouhým šedivým rámečkem se znaménkem "+" -- seznam těch, kdo hlasovali PRO.
   Jsou řazeni podle frakcí.
   Pod frakcíí "ID" ( identita a demokracie - to zní hrdě ) čteme mezi jmény jasně:
   "... Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Collard, Conte, Da Re, David,... "

   Mmochodem:
   Pod dlouhým šedivým rámečkem se znaménkem "-" -- tedy seznam těch, kdo hlasovali PROTI (bylo jich pouhách 66).
   pod frakcí GUE-NGL -- Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice -- čteme: ...Konečná, ...


   Možná šlo jenom o "technické" selhání a oba pánové, v EP nováčci, si snad pouze popletli knoflíky -- v tom případě by si ale měli sednout za poslankyni Konečnou, pozorně se dívat, a dělat všechno podle ní.   Smazat
 13. 7:41
  Víš to určitě nebo jen tapetuješ?

  OdpovědětSmazat
 14. Maďarský premiér: „Odmítáme migrační kvóty, ale s radostí přijmeme deportační kvóty“

  http://svobodnenoviny.eu/madarsky-premier-odmitame-migracni-kvoty-ale-s-radosti-prijmeme-deportacni-kvoty/

  OdpovědětSmazat
 15. Otázka pre pána (či pani) anonym 3:13. Čo mohlo urobiť Slovensko v tej dobe, v tých súvislostiach inak, lepšie pre občanov, akú lepšiu možnosť tam Vy vidíte? Jedna z možností bola, že si Slovensko rozdelia Poľsko a Maďarsko. Alebo sa malo brániť vyhlásením vojny, proti Nemecku? To, čo sa stalo, nebolo chybou Slovenska a nebolo ani ideálne, ale z možností, aké malo, bolo podľa môjho názoru, asi najlepšie. S pozdravom Rudo Straňák

  OdpovědětSmazat
 16. A má nějaký smysl do nekonečna tady žvanit a rozebírat příčinu vzniku druhé světové? Do prdele - už je to sedmdesát let! To se s tím budou pořád kmeti u počítačů rochnit? Například lidem pod čtyřicet už je u prdele jak to bylo nebo nebylo, koukají aby to bylo v pořádku dneska, v době, kdy žijou a musí se s tím, co je za hnus dnes, nějak popasovat. Starci u počítačů žijou pořád jenom minulostí, jsou zajištěni důchody, o nic už se rvát nemusí, jsou zajištěni do okamžiku než klepnou bačkorama, tak se pořád rochní v nějakém SSSR -Německo - Polsko - furt do nekonečna. Jak ta trapárna na ČT 2 - denně jen Hitler, Heydrich, Himmler, tanky, vojáci, a pořád dokola jak u blbejch. Ale asi je to nějaký zadání, jinak to není možný. A co takhle denně vřeštět nad třicetiletou válkou? Nebo nad bitvou na Bílé Hoře? Pravda, je to drobet ještě víc z ruky, ale je to taky válka - ne?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud neznáte minulost, neznáte svou budoucnost, natož přítomnost. A na věku vůbec nezáleží. Jste nespíš mladý, světa doopravdy neznalý člověk, který jej nechápe a který má vnitřní vztek (nemyslím tím nic špatného). Nevím na co a na koho. Sice Vám to neberu, stejně jako Vaše názory, ale právě "staré" události určily a budou ještě dlouho určovat z čeho bude vycházet i nejbližší budoucnost. A právě Vaše životní období na této planetě tím bude silně ovlivněno.
   Neznáte-li minulost, stoupnete si na stejné hrábě znova a zvláště tehdy, když jsou den co den zpochybňovány klíčové události i Vaší minulosti jako člena tohoto etnika, národa, společnosti, či jak to chcete Vy pojmenovat, na tomto území. Lidstvo si NEOMÍLÁNÍM minulosti válku vlastně "vynutí", protože ji dovolí svou nečinností a nevzdělaností vyvolat. Podívejte se na politiku nejen evropských států či chcete-li EU a uvidíte kolik politické nesnášenlivosti, zkreslování minulost a její překrucování až k pravému opaku (čehož jsme v dnešní době svědky i na Vámi "vřeštěné " události, zloby, zlomyslnosti, bezohlednosti vůči svým sousedům je po světě. Podívejte se kolik STÁLE umírá dnes v "malých" válkách lidí. Podívejte se kolik je denně zabíjeno lidí NE VÁLKOU - pouhým hladem a žízní. Přičemž není tajemstvím, že vyřešení všech těchto problémů má finančně vyjádřeno třeba vzhledem ke zbrojním výdajům celkem nepatrnou hodnotu.
   Náš národ vstal z mrtvých a začal budovat - i když zdaleka ne dokonalou - ale svou republiku. Němci si mysleli, že už nás dlouho mají na talíři a ten zahodili... Náš národ vstal z mrtvých i přes mnoho "přeběhlíků" na druhou stranu, na stranu rakouské monarchie. Jaké zděšení bylo mezi Němci, když se všude MASOVĚ začalo mluvit česky a kašlalo se na němčinu! Najednou se ukázalo, kolik bylo doopravdy Čechů a Moravanů! A to jen proto, že naši předkové nezapomínali na své kořeny a svůj původ! A Vy vřeštíte nad tím, co bylo další pohanou pro naše národy. A protože jsme se jako celek díky polistopadovým politikům - volili jsme je - rozhodli pozapomenout na zkušenost se zradou našich předků Západními "spojenci", prožíváme a budeme prožívat nejen další zradu, ale naše země je okrádána takovým způsobem oficiálně i neoficiálně, že následky vyřeší jen důrazná změna politiky a nejen u nás. Co to bude nelze v tuto chvíli předpovědět, každý má své představy.
   Vřeštím Vám na Vaše vřeštění! Měl byste se jen zamyslet.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.