Reklama

neděle 6. října 2019

Doktor Matýs byl profesně zlikvidován, protože se snažil bránit miliardovým kšeftům neziskovek se státem - rozhovor o chorobě Gréty Thunberg byla jen záminka


Jana Kunšteková

6. 10. 2019   (Plná verze rozhovoru, který vyšel ve zkrácené podobě na webu iPrima )


Rozhovor se soudním znalcem v oboru psychiatrie, bývalým ministrem zdravotnictví a nyní poslancem Evropského parlamentu Ivanem Davidem (SPD) o cause rezignace doktora Jaroslava Matýse na všechny veřejné funkce za popis poruchy, kterou trpí dětská aktivistka Greta Thunbergová. "Doktor Matýs byl přinucen odstoupit, protože nebyl lhostejný a nemlčel v dnešní době, kdy je to už zase předpokladem úspěšného přežití. Byl identifikován jako škůdce veřejně mluvící o chybách a penězovodech v rámci připravované reformy psychiatrie", řekl Ivan David. Vyjádření doktora Jaroslava Matýse k Aspergerově syndromu ZDE a ZDE


Co říkáte na to, že Váš kolega doktor Jaroslav Matýs byl přinucen odstoupit z funkce předsedy dětské sekce České psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně za to, že v rozhovoru pro web info.cz popsal symptomy a průběh Aspergerova syndromu?

Pan doktor Matýs nebyl předsedou sekce dětské a dorostové psychiatrie náhodou. Všichni kolegové, s nimiž jsem hovořil, velmi chválili jeho odborné kvality a zejména jeho pracovitost, která ho přivedla k mimořádně velkým profesním zkušenostem. Vedle svého oboru se vyzná i v právní problematice a v systému fungování zdravotnických institucí. Byl přinucen odstoupit, protože nebyl lhostejný a nemlčel v dnešní době, kdy je to už zase předpokladem úspěšného přežití. Jeho vyjádření k Aspergerově syndromu byla jenom záminka.


Na doktora Matýse byla za inkriminovaný rozhovor podána k Etické komisi ČLK disciplinární žaloba, pro porušení etických pravidel. Domníváte se, že se Váš kolega dopustil zveřejněnými odpověďmi porušením lékařské etiky?

Co je a není etické nemá přesná pravidla. Je tedy velký prostor pro libovůli. Slovo „diagnóza“ znamená rozpoznání věci nebo nějakého procesu. Všichni celý život diagnostikujeme. Bez toho bychom nepřežili. Musíme umět rozpoznat s dobrou pravděpodobností nejen jedlé houby od jedovatých, ale i pravděpodobné úmysly jiných lidí, rozpoznat také jejich věk, pohlaví, povahu a zejména charakterové vlastnosti. Někdo tvrdí, že spolehlivě rozpozná, kdo jedná neeticky a kdo ne. V jednoduchých případech se shodneme skoro všichni. Ve složitějších čím dál méně, ať už se k rozhodnutí kloníme intuitivně nebo máme kritéria. V konkrétním případě je skutečným kritériem, jestli je Dr. Matýs „náš člověk“. Má samozřejmě pravdu, že neporušil lékařské tajemství, neboť Gréta T. hovořila o své diagnóze sama. Dr. Matýs mluvil o tom, co je pro osoby s touto diagnózou typické. Jedná se o „syndrom“, tedy o typickou skupinu symptomů. U syndromů jsou některé symptomy přítomny obligátně, protože syndrom definují, jiné jsou přítomny u osob se syndromem „často“, „obvykle“, mohou chybět. I osoby s určitým syndromem jsou každá trochu jiná. Dr. Matýs hovořil o tom, co osobám s touto diagnózou je nebo často bývá společné. Mnohé z toho je z chování Gréty T. jasně a nepochybně patrné. Zejména pro odborníka s dlouholetými zkušenostmi. Nebudeme si zastírat, že i laici jasně vidí, že Gréta T. není eufemisticky řečeno, úplně běžně se chovající šestnáctiletá dívka. Laici však nemají zkušenost, která by jim umožňovala Grétu T. někam zařadit. Postarala se o to sama Gréta.

Dopustil se podle Vás doktor Matýs v tom rozhovoru nelegálního „stanovení diagnózy na dálku“ v případě dětské aktivistky Gréty Thunberg?

S onou „dálkou“ je to hodně relativní. Někdy je informací málo. Laik nebo málo zkušený odborník nemusí správně diagnostikovat ani po dlouhé době zblízka. Zkušený odborník je schopen diagnostikovat s vysokou pravděpodobností po krátké době. V klinických studiích je běžné, že odborníci diagnostikují z videozáznamů. Existuje obor „telepsychiatrie“, kdy psychiatři diagnostikují pomocí technických prostředků telekonference. Kdysi jsem se zúčastnil mezinárodní studie, kde odborníci z mnoha zemí diagnostikovali pacienty z Kalifornie na videozáznamech a ruské pacienty které mohli společně vyšetřovat. Shoda byla až překvapivě vysoká, a to i mezi odborníky, kteří nerozuměli slangu amerických pacientů nebo neuměli rusky. Já vím, že výraz „na dálku“ má vyjadřovat malý objem málo specifických informací. Dr. Matýs však neřekl, že je schopen Grétu T. diagnostikovat do podrobností. Naopak to vyloučil. Je jasné, že ji nemohl podrobit standardnímu pohovoru.

Z jakých právních nebo medicínských předpisů vychází povinnosti a limity, jimiž je český lékař vázán při výkonu své profese, nebo i při veřejném vystupování? Iniciátoři kárné stížnosti na doktora Matýse odkazují na doporučení Americké psychiatrické asociace, která měla v roce 1973 doporučit lékařům aby se nevyjadřovali nelichotivě o zdravotním stavu politiků. Mělo jít o reakci na stanoviska některých psychiatrů ke způsobilosti Barry Goldwatera k výkonu funkce prezidenta USA. Je takové doporučení amerického lékařského sdružení závazné i pro české lékaře, kteří nejsou členy té americké asociace?
Lékař samozřejmě nesmí „třetí osobě“ sdělit nebo zpřístupnit informace, které se dozvěděl při výkonu svého povolání. Nevztahuje se to na jiné ošetřující lékaře a existuje řada výjimek vyjmenovaných v zákoně. Soudní znalec předává soudní posudek „třetím osobám“ prostřednictvím soudu a vypovídá často před mnoha lidmi při soudním jednání. Doporučení Americké psychiatrické asociace je závazné jistě pro členy Asociace, možná i pro americké lékaře nečleny. Výraz „nelichotivě“ sem vůbec nepatří. Málokterá diagnóza v psychiatrii zní lichotivě, snad žádná kromě konstatování vysoké inteligence. Lékař by se neměl vyjadřovat vůbec, neboť i svých znalostí a zkušeností dosáhl „při výkonu svého povolání“. Jiná je situace, pokud je diagnóza všeobecně známá. Pak nevidím důvod, proč nevysvětlit laické veřejnosti její smysl. Každý laik si takovou informaci snadno nalezne na internetu. Opírá se o autoritu pisatelů podobně, jako když čte nebo poslouchá vyjádření odborníka v médiích.

Hodně záleží na tom, nakolik je osoba, o níž se hovoří, populární nebo až nedotknutelná. Pravdoláskaři včetně psychiatrů ověnčených tituly se s klidem vyjadřují o prezidentu republiky jako o dementním, ačkoli jeho výkony tomu evidentně neodpovídají. Vědí, že mainstreamová média proti nim nepovedou kampaň, naopak je budou ochotně citovat. Gréta je ovšem modla a jakékoli jiné než pozitivní vyjádření o ní se nepromíjí. Do hodnocení se promítá politická moc zprostředkovaná médii. Tvrzení, že prezident republiky je dementní, je zjevně chybné a proto autory takových výroků diagnostikuji jako hlupáky. Jak jsem uvedl, diagnostikujeme všichni a stále.

Co přesně je obsahem toho doporučení Americké psychiatrické asociace z roku 1973, na nějž se stěžovatelé odvolávají?

Neobtěžuji se studiem tohoto doporučení, nemíním ho hledat. Je to nějaký konsensus v nějaké společnosti, která není prosta společenských vlivů, a proto nerozhoduje přísně vědecky, ale podle společenských trendů. Kdysi existovala porucha „homosexualita“, zanikla tím, že si členové vlivné Americké psychiatrické asociace odhlasovali, že homosexualita poruchou není. Ať už by si odhlasovali cokoli, na podstatě homosexuality to nic nemění. Doporučení je vyjádření postoje, nikoli důkaz o platnosti hypotézy. Lékařská etika není věda srovnatelná s lékařskými obory. Existují postoje a úzus, žádné vědecké poznání. Co to je „pacienta podrobně informovat přiměřeně jeho chápaní“? Kolik toho může nelékař pochopit ze složité problematiky?

Souhlasíte s věcným obsahem dotyčného doporučení?

Tak dobře. Tzv. Goldwaterovo pravidlo (Goldwater rule), podle prezidentského kandidáta z roku 1964 - je jedním z principů lékařské etiky Americké psychiatrické asociace, které říká, že je neetické, aby psychiatr dával odborné vyjádření k veřejně známým osobám, které sám nevyšetřil a které k tomu nedaly souhlas. Podnětem k tomuto vyjádření byl titulek ve zvláštním vydání časopisu „Fact“, který tvrdil, že 1189 psychiatrů konstatuje, že Goldwater je psychicky nezpůsobilý být prezidentem. Goldwater zažaloval redaktory pro újmu na svých právech o 75.000 $.

V konkrétním případě je třeba podotknout, že Gréta T. svoji diagnózu sdělila sama, takže případnou újmu si způsobila také sama.

Doktor Matýs byl za již zmíněný rozhovor odvolán i z Komise ministerstva zdravotnictví ČR pro přípravu reformy psychiatrie. Co říkáte na to, že petici za sesazení doktora Matýse ze všech veřejných funkcí organizovala bývalá náměstkyně ministerstva školství Klára Laurenčíková Šimáčková (tehdy Zelení), která je dnes předsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, a v době, kdy působila na Ministerstvu školství připravila a prosadila do legislativy zavedení "inkluze počesku" do škol?

Psychiatrie a zejména psychiatrická péče se začaly reformovat ještě dříve, než se konsolidovaly jako samostatná věda a dříve, než se vžilo označení „psychiatrie“, které bylo poprvé užito roku 1812. S péčí o duševně nemocné nikdy neexistovala spokojenost a důvodů pro to bylo vždy dost. Je to moje oblíbené téma a je to na samostatný rozhovor či spíše tlustou knihu. Ta poslední „reforma“ je zvláště "povedená", neboť v podstatě vychází z přesvědčení nepsychiatrů, že duševní nemoc je sociální konstrukt, jakási „nálepka“, která má vyřadit originálně myslící osoby ze společnosti. Samozřejmě jen zlomek fanatiků to míní takto doslova. V této „reformě“ jde o to, dostat duševně nemocné z psychiatrické péče nebo aspoň co nejvíce z dosahu psychiatrů a integrovat je zpět do „komunity“. Snaha vrátit nemocné do komunity je správná a existuje nejméně od poloviny 19. století. Problém je v tom, že se to může podařit jen u některých nemocných, jejichž stav to umožňuje, neboť nemoc se dostatečně spontánně zmírnila nebo byla úspěšně léčena. A to zase nejde bez psychiatrů.

Části propagátorů „reformy“ jde o výhodný prodej budov a pozemků, protože psychiatrické ústavy byly postupně pohlceny městy, na jejichž periférii kdysi stály, a pozemky tak značně nabyly na ceně. Další bohulibý motiv jsou prachy, které si rozdělují různé neziskovky živící se „reformou“. Bez prachů by jejich zájem opadl. Po prodeji budov se pacienti dostávají do různých ústavů, o kterých se tvrdí, že to není „psychiatrie“, a že to nejsou ústavy. Z jiných se stávají bezdomovci a v USA se dostávají masově do vězení jako do jedné z forem "sociální péče". Na počátku je ovšem bohulibý úmysl. Pokud by reformy tohoto druhu neprobíhaly už 60. let a nebyly s nimi nepřehlédnutelné zkušenosti, dalo by se mluvit o omylu. Po těch zkušenostech tak činit nelze.

„Reforma psychiatrie“ se rozjela i v ČR s příslibem bruselských miliard. Bude vybudován duplicitní systém ambulancí a až prachy dojdou, změní se potíže růstu v růst potíží.

Reforma je od svého počátku fakticky součástí nové ideologie mylně zvané neomarxistická nebo lidskoprávní. Ideologie vychází složitou metamorfózou z Frankfurtské školy. Předpokládá se, že lidé mají nejen přirozeně stejná práva, ale jsou stejní, svobodní, mají právo na všechno a je povinností společnosti jim to zajistit, zejména když patří k menšinám. Souvislost s inkluzí ve školství je zřejmá. Každý má právo na vzdělání, ergo, každý stejné, takže mají chodit do stejné školy. Škola již není vzdělávací a výchovné zařízení, v němž má být dosaženo maximálního vzdělání, ale prý má sloužit socializaci ve smyslu přijetí jinakosti a pochopení, že jsme všichni stejní. Společnost má ke každému, zejména k menšinám, povinnosti, nikdo však nemá povinnosti ke společnosti. Takto hromadně uplatňovaná lhostejnost, ne-li odpor ke společnosti společnost přežít nemůže. Pacienti se mají integrovat do komunity, která se ale zvolna rozpadá. Jestli se řiditelka těchto procesů jmenuje Laurenčíková nebo jinak, to už je jedno.

Doktor Matýs patří k těm nemnoha, kteří se zapojením do přípravy „reformy“ snaží zachránit, co se dá. Byl identifikován jako škůdce veřejně mluvící o chybách a penězovodech. To se neodpouští.

Jak jako dlouholetý psychiatr soudíte o inkluzi počesku, která byla zavedena v našem školství? Je to pro postižené děti ze zdravotního hlediska přínosné, nebo škodlivé?

Inkluze je pro děti s tělesnými vadami, pokud jsou přiměřeně nadané a schopné školu zvládnout, přínosem. Přínosem je i pro jejich spolužáky. Naopak pro děti s těžkými smyslovými vadami nebo mentálně retardované není vzdělávání v běžných školách přínosné a vyžadují speciální vzdělávací zařízení. Přínosem nejsou ani pro své spolužáky, naopak zdržují a snižují celkovou úroveň vzdělávacího procesu. Mentálně retardovaní vidí, že na spolužáky nestačí a není jim mezi nimi dobře. Je pro ně příznivější „pomalejší škola“, jak charakterizovala svoje vzdělání jedna moje pacientka.

Co soudíte o tom, že manžel zmíněné Kláry Laurenčíkové Martin Šimáček je na Ministerstvu zdravotnictví zaměstnán v týmu pro reformu psychiatrie?

Nijak mě to nepřekvapuje.

Domníváte se, že český zákon o státní službě, který upravuje podmínky zaměstnávání státních úředníků je dobře napsaný, když státním úředníkům zakazuje podnikat, ale nezakazuje jim být členy nevládních neziskových organizací, které jsou příjemci státních dotací a dotací z fondů EU, které rozdělují organizace podřízené českým ministerstvům? Ten zákon nezakazuje státním úředníkům ani členství ve statutárních orgánech takových nevládních neziskových organizací. A to dokonce ani v případech, kdy je nevládní nezisková organizace příjemcem veřejných peněz rozdělovaných právě tím ministerstvem nebo státním úřadem, v němž je úředník zaměstnán...

Je to evidentní konflikt zájmů. Ministerstva mají komise rozhodující o přidělování dotací. Chce-li být neziskovka v dojení peněz úspěšná, musí dostat své lidi do této komise. Je to samozřejmě korupce, jako když vyšije.

Doktor Matýs upozornil na to, že byl nucen odstoupit kupodivu zrovna v době, kdy se v ministerské reformní komisi jedná o tom, zda ze státního rozpočtu zaplatit náklady na pilotní projekt, který by měl ověřit účinnost léčby poruch autistického spektra, kam patří i Aspergerův synydrom, pomocí ABA terapie. A že upozorňoval na to, že v projektu jsou nesmyslně nastavené požadavky na personální, věcné a technické vybavení pracovišť, která by se jej měla účastnit. Po vyhodnocení pilotního projektu by mělo přijít na řadu rozhodování, zda léčku pomocí této metody hradit z veřejného zdravotního pojištění. Zároveň upozornil na to, že zahraniční zkušenosti s tímto typem terapie jsou mírně řečeno „sporné“. Co o tom soudíte?

Nemám nic proti pilotním projektům, pokud existuje k jejich realizaci řádné odůvodnění, pokud jsou odborně nezávisle posouzeny a odborně nezávisle vyhodnoceny jejich výsledky. To v tomto případě skutečně nehrozí. Protože ručka ručku myje a jde o prachy, o veřejné peníze a soukromé kapsy. Doktor Matýs zřejmě prohrál v nerovném boji. Sám se svými argumenty proti mnohočetnému soukromému zájmu.

Co soudíte o terapeutické metodě ABA? Je účinná – může vést k vyléčení pacienta, nebo aspoň k podstatnému zlepšení jeho zdravotního stavu, který by zlepšil kvalitu jeho života?

Je-li účinná, to by bylo třeba zjistit. Například dobře připravenou pilotní studií. To, co jsem četl a slyšel od odborníků, na mě nepůsobí přesvědčivě. Je-li metoda nákladná, jistě se najdou lidé ochotní ji provozovat a budou motivováni zajistit její financování z veřejných rozpočtů. Z jejich hlediska už pak nezáleží na tom, jestli je účinná. Autismus se vyléčit nedá, ale část postižených je schopna se dostatečně přizpůsobit obecným požadavkům. Metoda jim v tom má pomoci. Jestliže bude hrazena, bude jistě poskytována i těm, kterým pomoci nemůže.

Podle informací webu INFO.cz by náklady na léčbu metodou ABA měly stát 50 až 100 tisíc měsíčně na jedno dítě po dobu devíti až deseti let. Šlo by o účelné vynaložení peněz z veřejného zdravotního pojištění?


Vysoké náklady jsou odůvodněné, pokud mohou přinést mimořádně příznivé výsledky. Důkazy pro to chybějí.

61 komentářů :

 1. Etické komise. také sešlost prapodivných lidí zejména v oboru mediciny! Tam celé celoživotní vzdělávání a výchova má etické chování jako prioritu a to, že dnešní etika i ve zdravotnictví pokulhává, je vinou převzetí vzorů ze soudobého liberálního kapitalismu. Kauza dr. Matyse ovšem nemá s touto kapitálem nadiktovanou psyeudoetikou nic společného. Stačí milí občané, když si uvědomíte, že již nejste nemocnými, pacienty, jako vždy do r. 1990, ale klienty - předměty byznysu. A že se dr Mastys vzdal svých funkcí? Bude mu určitě lépe, volněji, pravdivěji - být spoután loutkohrou ve výborech, nad i podvýborech škodí zdraví více než kouření alkohol!
  Pokud jde o duševní zdraví některých psychiatrů - tak to znám ze svého dětství z vykládání otce: když ze svého služebního postavení byl vyslán k řediteli jedné české psychiatrické léčebny, tak pana ředitele nešel pod psacím stolem, jak na něj štěká. Prostě stane se - choroba z povolání. Slyšel jsem "etický" výrok jistého Honzááka právě v posledních dnech. Ale idioti jsou ve všech oborech a nejvíce v politice - dr. Davide, Vám se omlouvám, ale asi to cítíte podobně!

  OdpovědětSmazat
 2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Takto reagoval chovanec jednoho z ústavů.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. 18:05 Ale kdepak! To byl jen další z místních oduleců*), kteří jsou sice pilní v trolení, jinak ale zapšklí, na Putlerových prdech závislí, neproduktivní blbci, co by moc rádi škodili, avšak pouze smrdí. Ruské přísloví: Psí/čubčí (a tedy i parazitický čecháčkovský, ovaroidní, pitomiovský, fálmerovský a burešovský) hlas do nebe nevolá. Jsou ti umanutí, lúzrovití, sprejerovití, ovaroví a zaprdění diskutéři s falešnými jmény, tituly a institucemi (včetně těch burešovsko-čobolovských) opravdu tak blbí a ubozí, komunizmem zdegenerovaní, na bezplatných médiích chorobně závislí, potrefené husy, nebo jen placení provokatéři, členové KSČ, ROH, SČSP, khakimozky, lidoví milicionáři, pomocníci VB, politruci, případně důchodci agenti StB a KGB ??? Jak málo stačí ubohým, neschopným, nezaměstnatelným, samolibým a líným sockám ke štěstí: Vyblít se namísto produktivní práce na kapitalistickém internetu a vylízat si socialistickou p….l. Obyvatelé králíkáren ani na internetu nevyprodukují víc – než bobky. Zamindrákovaná lůza metá svá lejna na ty výše stojící - ta však bez zásahu cíle dopadnou zpět na její hlavu. Lůza zůstává lůzou i když je v početní většině. Čím ubožejší a pitomější podvraťáček na řetězu u boudy - tím víc poštěkává a zasírá své okolí. A ještě by chtěl bez vlastní osobní odpovědnosti zasahovat anonymně referendem do osudů spoluobčanů. Geniální politický trik, prosazovaný postkomunistickou tripartitou: internetové diskuze.
   Nabuzené lemplovské, dluhy neplatící a neproduktivní socky vypustí nahromaděnou žluč a střevní plyny (přímá demosrácie) a neřádí pak už na náměstích:-)))

   *) putleroffci se na ulici či v socce navzájem poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. A mnozí maj navíc odulé tváře, jak blízko strkaj tlamu k pšoukolíhni svého škaredého fýrera tu! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
  4. Na vás stačí jen jedno slovo: UBOŽÁK.

   Smazat
  5. Pro ANONYMA ZE 7 ŘÍJNA 16.48....Pro vás jedno slovo stačí ...UBOŽÁK.

   Smazat
  6. 4:59 Vím, stejně jako každý kdo semka chodí! A nejvíc ten Hoffstei, co si říká Dvořák! To je známý čichač prdů téhle židočekistické poloopice! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   a omámen jimi poté usiluje mermomocí zabránit tomu, aby i u nás proběhla důsledná dekomunizace jako v Chorvatsku, na Ukrajině a v Pobaltí! Trápí ho bejt součástí civilizovanýho světa, a touží i s námi zapadnout mezi tuhle smradlavou hordu ožralých, za bílýho dne v pochcaných teplákách křepčících podlidí! - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   Ale potáhne vodsud jen s hrstkou svých odulých kumpánů a to tak rychle, že se nestačí ani posrat strachem, až mu dám čuchnout k této mé sukovici! - https://vimeo.com/82853398

   Smazat
 3. Pacient 17:47 je jeden z těch, kterým by ani ABA nepomohla.

  OdpovědětSmazat
 4. DrDavid je chovanec z ustavu v Bohnicich:-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vtipálek 6. října 2019 19:03
   je zřejmě zaměstnán u Kanalizací a senkroven.

   Smazat
  2. Jak může být nedospělec a duševní zaostalec 19:03 někde zaměstnán?

   Smazat
  3. 19:03 Sám se smějete svému vtipu. Jste nenáročný...

   Smazat
 5. Standartní politici nechtějí řešit a také neřeší skutečné problémy společnosti. Proto jsem velice rád za pana doktora Davida, který nám takto zprostředkovává jistý vhled do problematiky léčení duševních chorob.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Myslím,že pan David je hlavně praktický,soudný člověk.
   Zdravotnictví trpí nedostatkem oběživa,nemocnice nedostatkem personálu a kavárnictvo vymýšlí "projekty".
   Kdo měl za bolšána rozladu má dneska deprézi a při troše úsilí si pořídí ID.
   Neškodilo by něco přetrpět,s něčím se smířit a nehnat to hnedka na diagnózu.
   Samozřejmě,lidé kteří to neměli v hlavě v pořádku byli vždycky.
   Ale společnost se s tím uměla popasovat,kdo neměl hlavu na školu tak pásl husy,ten šikovnější třeba i dojil krávy.
   Dneska okolo něj běhaj 2 asistentky,nic proti tomu...Ale MÁME NA TO!?!?!?
   Na pomocné práce máme pracovníky z východu,je to normální!?!?!?
   Helanov

   Smazat
  2. Helanov - pokud je vám líto peněz investovaných do dětí, aby zvládly školní docházku a dokázaly se i přes velmi těžký handikap,se kterým se narodily, zařadit do běžné společnosti a prožít si slušný život...tak je mi líto naopak vás...a jestli na to MÁME ? - to je otázka! - a odpověď: pokud máme na dávky pro nepřizpůsobivé, které často přesahují to, co si běžný člověk vydělá prací a efekt je prakticky nula nula NIC - tak opravdu nevím co vám vadí na asistentce, která pomáhá dítěti, které to potřebuje!!!!!

   Smazat
 6. no to u nás keď sa - teraz už bývalý - poslanec opýtal kam mizne 360 milionov dávaných na rómsku menšinu, okamžite ho odsúdili a vyhodili z parlamentu, keď už bolo po všetkom, tak sa vlastne dozvedáme, že súd, nech by to bol akýkoľvek nemôže vyhodiť poslanca z parlamentu ... no ale ak ...

  OdpovědětSmazat
 7. Pan Jaroslav Matýs může být rád, že nepůsobí v politice. To by byl již zaRáthován stejně, jako jiný lékař, který bránil podivným privatizacím...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:26...Ale jděte!
   Rath bojoval proti podivným privatizacím pomocí melounů v krabici od vína...To jako FAKT???
   Helanov

   Smazat
  2. Helanov.
   Ale kolega má pravdu. Vzpomeňme jména Julinek, Cikrt, Bendl. Připravovali tehdy opravdu megarozkrádačku privatizací nemocnic středočeského kraje a Rath proti nim bojoval coby poslanec i jako předseda LK.
   Možná tam je zakopaný pes jeho krabicové aféry. Jistě byl odsouzen, ale osobně z toho mám divný pocit a moc všemu nevěřím.
   Heriot.

   Smazat
  3. 11:37 No jo, ale těch 7 mega v hotovosti prostě nedokázal vysvětlit.

   Smazat
  4. Myslíte, že Aljoša Novák dokázal vysvětlit těch 41 milionů?, nebo to vysvětlili motorkáři?

   Smazat
  5. 14:38 Pokud vím, tak oprávněně skončil v base i on.

   Smazat
  6. I a nejen v kauze dr. Ratha platí: u soudu nehledej spravedlnost, ale jen rozhodnutí!

   Smazat
 8. Dobry rozhovor.Diky za vyjasneni

  OdpovědětSmazat
 9. Dr. David by se místo nesmyslných canců, měl věnovat svému svěřenci a pacientovi, penzionovanému generálu Blašku

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:52 Souhlas bude vybudované nový pavilon pro pacienty se syndromem venci flašky.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  3. 21:52 Další "humorný" příspěvek. Cituji klasika: "Když na to nemám, tak jsem raději vážnej."

   Dělat humor, to vyžaduje dar od Pánaboha. Vám byl upřen. Ale netrapte se. Třeba jste šikovnej manuálně. A to je k nezaplacení.

   Smazat
  4. 21:52
   Moji rodiče a škola mi dali, bez ohledu na totáč, Kinderstube, vy jste klasický odchovanec sprosťáků a kádrováků z totáče. Želbohu s těmito fosiliemi musíme ještě chvilku žít. Vás určitě mrzí zrušení Lidových milicí.

   Smazat
 10. Mezi námi - jestliže Americká Psychiatrická Asociace o vědeckých pravdách hlasuje (!) namísto přinášení důkazů, pak ji zřejmě naočkoval Trofim Denisovič Lysenko (ten své oponenty nechával posílat do gulagu). Ale úroveň je úplně stejná, nemyslíte?

  OdpovědětSmazat
 11. Děkuji za článek,doktor Matýs musel vědět že to schytá,pokud se vyjádří o ikoně jinak než kladně.
  Nemyslím si,že by mu ta suspendace rvala játra.
  Jinak:Dneska je móda být na palici, rodiče o papír,že je jejich dítko na hlavu,přímo žadoněj.
  Než by promrskali s Máňou malou násobilku,raději si opatřej papír že je dyskalkulik...
  ADHD zní rozhodně líp,než nevychovanej spratek.
  Nechci sahat psychiatrům do svědomí,ale...Někdy si myslím,že švindl je jejich hobby.
  Za bolšána rozdávali papíry na hlavu za účelem získání Modré knížky.
  Slovutný psychiatr a médiální star Höschl neříká tak ani tak,ale na jeho slova dojde...Vlastně si je jist jedinou věcí,že pokud nějaký psychoň někoho sejme,tak za to ROZHODNĚ nemůže psychiatr.
  Je celkem jasné,že pokud VŠ budou chrlit nedouky pofidérních oborů,budou nezyskofki jen kynout.
  Přecijen je prestižnější začleňovat nezačlenitelné,než rovnat jogurty v Lídlu.
  To ale přeci musí pan Matýs vědět,ne?
  Dalo by se i říci,že jeho donkichotská snaha (eufemisticky řečeno) se setkala s očekáváním odměnou.Zkrátka někomu šlápnul na kuří oko a má to.
  Patrně se ponaučí a napříště si dá záležet,aby nevybočoval z brázdy.;-)
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Brouk Pytlik,
   Clanek od Dr. Matyse bylo nejlepsi profesionalni vysvetleni situace okolo Grety co jsem videl. Nemyslim , ze pan Matys si pral byt hrdinou, takoveto veci jsou pro cloveka tohoto formatu male a on vedel, ze se v dnesni dobe za moralni principy plati, i kdyz pan Matys nemel zadnou morani potrebu byt u koryta. Cest jeho professionalni pamatce.

   Brouk Pytlik

   Smazat
  2. Pane Pytlíku, asi mne roztrháte na cucky, protože já si myslím, že se zbytečně prořáží hlavou zeď. Jsem pro průchod zdí s použitím dveří, nevypadá to sice morálně, ani principialně, ani hrdině. Přesto si postoje pana doktora Matýse vážím, protože dle své odbornosti pravdivě ohodnotil dorostenku a určitě to nedělal z pocitu hrdiny. Horší je, že přiblblá část obyvatel planety, není schopna tuto pravdu přijmout, je infikována pseudozeleným bojem za ochranu země. Proto se musí nejdříve pečlivě vysvětlovat cykly ledových dob, ale i zbytečné huntování zdrojů planety, šetření energíí. Greta jako problém je až následek a jen pro hloupé a neinformováné.

   Smazat
  3. Brouk Pytlik ,
   velice mily koment, ja jsem pro pruchod dvermi taky, specialne kdyz nejsou zamceny ci zablokovany. Jinak muj uplny souhlas.

   Pytlik

   Smazat
  4. prosím, když už máte takovou nutkavou potřebu vyjadřovat se k nějakému problému - vyjadřujte se alespoň korektně a se znalostí věci - ty vaše výrazy jsou opravdu neuvěřitelně nechutné.... nejspíš nemáte vlastní děti,když dokážete vyprodukovat myšlenku typu, že by rodič mohl žadonit o to aby měl "dítě na palici" ba dokonce, že je to moderní.... kde na tyhle zhovadilosti chodíte...tohle může vymyslet pouze mozkový invalida - neboli po moravsku ...H OVADO

   Smazat
 12. 5:53...Docela mne potěšilo,jak se pana Matýse zastal na ČRo Neff.
  Řekl,že z Gréty vyrobili političku a psýcha političky se (na rozdíl od pacientky) smí veřejně komentovat.
  Moc Neffa nemusím,ale dneska u mě zabodoval.
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlas, pan Neff je pro mne víc vlevo, ale vážím si jeho názorů.

   Smazat
 13. Podobnost fakt ,,čistě náhodná"... Vzpomínám za Rátha zavedené 24 h prodeje léků přímo v nemocnicích a Ráthovy výstupy proti privatizaci nejen nemocnic, kdy i jen prodej jejich ziskových oddělení označil za jeden z největších tunelů ve zdravotnictví. Dr Ráth šlápl na finanční kuří oko farmaceutické mafii a Dr. Matýs na tzv. ne=ziskovkovou mafii.https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/David-Rath-Prodej-litomericke-nemocnice-vubec-nechapu-549543https://www.lidovky.cz/domov/rath-za-tunel-ve-vzp-je-zodpovedny-snajdr.A111004_154235_ln_domov_kim

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No, hlavně, že nejpozději o půlnoci skončí v base.

   Smazat
 14. Taky si přikecnu, tralala s Rathem je účelové, aby "spravedlnost konala spravedlivě". Obvyklý paradox, že co jiným projde, tak Rathovi ne. Nemyslím si, že je úplně čistý, ale podle známých žijících v jeho hejtmanátu, tam udělal víc pozitiv, než všichni před ním. Hlavní téma Dr Matys kontra Grety, je velmi složité, nejsem odborník, ale jako laik rodíč od dvou dětí si musím všimnout abnormalit v jejím chování. Ze soudů nad názorem doktora Matyse je mi zle. Vše překonává celosvětová adorace Grety , která nebude končít uděrováními čestných občanství, statních řádů, honoris caus, Nobelových cen možná i blahoslavením.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Že Ratha chtěli udělat je celkem jasné, podle techniky a zdrojů co na něho nasadili to byla megaakce, kterou nikdo nepamatoval. Nicméně papírky v krabici měl. Po mém soudu dojel na svoje kšeftíky. Ale kdyby jim nevadil, tak to neřešili. To si musí každý zvážit, když do takových soubojů jde.

   Smazat
 15. MUDr. Matýs se vyjadřoval ke zdravotnímu stavu někoho, koho viděl jen v televizi?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Čti! Proč nečteš a hned píšeš? Nebo máš problém s krátkodobou pamětí?
   Dobrá. Tak zde máš odpovídající kousek z článku:

   "Matýs mluvil o tom, co je pro osoby s touto diagnózou typické. Jedná se o „syndrom“, tedy o typickou skupinu symptomů. U syndromů jsou některé symptomy přítomny obligátně, protože syndrom definují, jiné jsou přítomny u osob se syndromem „často“, „obvykle“, mohou chybět. I osoby s určitým syndromem jsou každá trochu jiná. Dr. Matýs hovořil o tom, co osobám s touto diagnózou je nebo často bývá společné. Mnohé z toho je z chování Gréty T. jasně a nepochybně patrné."

   Takže ne nediagnostikoval, popisoval symptomy choroby. V TV jen lze vidět, zda osoba uvedené symptomy vykazuje nebo ne. A jakou chorobu má, řekla Gréta sama.
   ----
   Jinak tak procítěný projev jako u Gréty v OSN není často vidět na divadle, ani v Národním. Asi herci prociťují roli jen do výše svého platu. Nebo je rejža mírní slovy "nepřehrávej".

   Smazat
  2. Teď jsem si vzpomněl jsem si na pana "herce". Vladko Dobrovodský v seriálu tv Prima "VyVolení" svou roli "přehrával" často, až ostatní aktéři šíleli.

   Smazat
  3. Jeden můj známý, typický televizní NEdivák, zahlédl předmětnou dívčinu u nás na obrazovce - jen v obraze bez zvuku. : "Kristepane, kdo to je?" Snažila jsem se mu to nějak vysvětlit, asi po dvou větách uzavřel celou záležitost : "Doufám, že ji už nikdy neuvidím, jednou stačilo!". Tolik pro trochu odlehčení. Jinak za názory pánů doktorů Matyse a Davida děkuji.

   Smazat
  4. Věro, to je mi Vás a Vašeho známého fakt líto.
   Tolik pro trochu odlehčení.

   Smazat
  5. V předklonu vám za projevení lítosti děkuji, pa

   Smazat
  6. Jak prosim? Damo v predklonu ? Neni lepe na kolenou?

   Smazat
 16. Co je mysleno tim delat nekoho diagnozu z televise:
  Co delal Dr. Matys bylo : vysvetleni praktickych dusledku pro kazdeho kdo ma tuto autistickou chorobu,
  a uvedl mozne symptomy(priznaky) na Grete prikladu a dopady pro kazdodeni zivot. Tot vse.

  Brouk Pytlik

  OdpovědětSmazat
 17. Ministr zdravotnictví to zváldl za jedna na první pokus, na rozdíl od svého předsedy, ten občas nějak neví .....
  no však se ukáže a změna názoru nás nepoškodí, na to máme všichni právo.

  OdpovědětSmazat
 18. 22:30,
  Bože aby si nějaký idiot nemysle, že s greténem ministrem souhlasím. Ani náhodou!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Příště to zkus česky, prosím... Díky.

   Smazat
  2. 23:41
   Myslím, že až na překlep jsem to myslel naprosto česky. A ty se zamysli nad svým úsudkem. Díky.
   Václav

   Smazat
 19. Vyšel článek o psychiatrii a diagnóze Gréty a hned se tu pár pomatenců jako 16:48 a 19:03 poslušně přihlásilo. Tak to asi text splnil účel. :) Pokud by Grétě záviděli, určitě je pan David doporučí nějakému kolegovi.

  OdpovědětSmazat
 20. V tomto státě toho na rozkradení už opravdu moc nezbylo. Česká pošta i min. zdravotnictví ještě vlastní některé budovy na lukrativních pozemcích a tak je na stole reforma České pošty a psychiatrie.....státní úředníci rádi "dobré věci" pomohou....jako vždy.....o prachy jde vždy až na prvním místě.....

  OdpovědětSmazat
 21. Vyjádření Mudr.Matýse ke Grétě byla jenom záminka jak "zlikvidovat" člověka,který lidem říká pravdu do očí a používá selský rozum. Zřejmě byl pan doktor trnem v patě paní Šimáčkové a jejímu manželovi. Tady vůbec nejde o otázku autismu a Grétu, tady jde hlavně o peníze a korupci. Je to byznys, nic víc v tom není.

  OdpovědětSmazat
 22. ...pěkná kravina...pan doktor ze své pozice dlouhodobě ovlivňuje situaci autistů a jejich rodin, které už několikrát poukazovaly na to, že jeho názory vychází ze zastaralých a dávno přežitých matod a kdo se chytil toho, že je pan doktor "nehodící se kapacita" - tak ho z profesní stránky moc nezná....
  nevím kdo by měl zájem ho likvidovat, ale člověk s jeho postoji by neměl být na pozicích, které rozhodují o životech spousty lidí, kteří potřebují pomoc

  OdpovědětSmazat
 23. Je dobře, že lidé s poruchami autistického spektra dokážou sami obhájit svá práva. http://www.atypmagazin.cz/2019/10/11/lide-na-spektru-autismu-jsou-cim-dal-aktivnejsi-obcansky-i-v-obhajobe-svych-prav/

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.