Reklama

úterý 15. října 2019

Prohlubující se nespolehlivost České televize v mediálním zpravodajství: Případ 16 „Snaha nezveřejňovat fakta o teroristických útocích“

Agentura EXANPRO
15.10.2019
Specifické hodnocení – seriál ČT (13071)
Případ číslo 16 se pojí k soudobé novinářské snaze nezveřejňovat všechna fakta o teroristických útocích. Jedná se například o úmysl zamlčovat identitu pachatelů teroristických útoků. Česká televize si toto téma vsunula do nedělního pořadu „Newsroom“, který byl vysílán 24. března 2019. V souvislosti s incidentem ve městě Christchurch na Novém Zélandu se redaktoři pořadu zaobírali otázkou, jak nedělat z vraha hrdinu a nešířit jeho propagandu. Součástí byla také polemika o zveřejňování identity pachatele či pachatelů. Ačkoli by se počínání redaktorů mohlo jevit jako dobrý úmysl, tak od počátku se jedná o nesprávné pojetí novinářské práce.


Poznámka 1: Úvod do seriálu o nespolehlivosti České televize je uveden v prvním dílu seriálu (viz produkt 13024), kde je rovněž rozebrán první případ. Odkazy ke všem dosud zpracovaným případům jsou dostupné v přehledu na konci produktu.

Poznámka 2: Incidentu na Novém Zélandu se věnuje zpravodajský produkt 11112 „Záměrně neobjasněný teroristický útok ve městě Christchurch na Novém Zélandu“.

PŘÍPAD 16 – Snaha zamlčovat identitu útočníků a dalších faktů


Redaktoři týdenního pořadu „Newsroom“ se v dílu z 24. března 2019 zabývali otázkou, co je v případě terorismu možné prostřednictvím médií uvolnit veřejnosti. Redaktorka pořadu Tereza Řezníčková k tématu kromě jiného zmínila toto:

„Videa natočená samotnými teroristy, záběry z místa činu nebo třeba jména pachatelů. Kolik se toho v médiích může objevit? A kde je hranice mezi informováním a tím, když se z vraha dělá celebrita?“

Někomu se může zdát, že redaktorka nadhodila zajímavé téma. Avšak jedná se o téma, které bylo Českou televizí prezentováno zavádějícím a manipulativním způsobem, o čemž již svědčí výrok redaktorky výše (vysvětleno dále v textu).

V tématu je dále použit příspěvek z vyjádření novozélandské premiérky Jacindy Ardernové k incidentu ve městě Christchurch. Premiérka se v něm vyslovila k údajně osamělému pachateli, o němž řekla následující:

„Možná hledal neblahou proslulost, ale my na Novém Zélandu mu nic nedopřejeme. Dokonce ani jeho jméno.“ (Původní znění v angličtině: “He may have sought notoriety, but we in New Zealand will give him nothing. Not even his name.”)

Následně Česká televize (ČT) ve svém pořadu ukazuje, jak podobný případ před sedmi lety řešili novináři z Lidových novin. Tehdy probíhal soudní proces s Andersem Breivikem (rok 2012) a redaktoři Lidových novin se rozhodli ukazovat souzeného Breivika bez tváře (viz obrázek s popiskem obsahující původní text).Moderátor ČT Jakub Železný se pro pořad „Newsroom“ v souvislosti s Breivikem vyjádřil takto:

„Před lety jsme vedli v České televizi vášnivou debatu. A já jsem říkal, říkejme mu vrah z ostrova Utoya. Nezvyšujme jeho popularitu tím, že budeme jmenovat. Má být zatracován a má se o něm mluvit jako o vrahovi, ne jako o panu, a teď přesně vyslovit, jak se jmenuje.“
Tyto příspěvky z pořadu České televize jsou zavádějící a zároveň manipulativní. Redaktorka Řezníčková se ptá, kde je hranice mezi informováním a tím, když se z vraha dělá celebrita. K tomu konkretizuje, zda je vhodné, aby se v médiích objevovala videa natočená samotnými teroristy, záběry z místa činu „nebo třeba“ jména pachatelů.

Prvním postřehem je zajímavé řazení jednotlivých položek: Sousloví „jména pachatelů“ je na konci věty, jako by měl být na tuto položku kladen větší důraz, což je také podpořeno použitím slov „nebo třeba…“. Co má být pro diváky zdůrazněno, je zpravidla dáváno na konec věty a zesíleno uvozujícími slovy. Pochopení o kladení důrazu na konkrétní slova v tomto případě vynikne, pokud větu zpřeházíme. Co vám nejvíce ulpí v mysli, když uslyšíte větu „Jména pachatelů, videa natočená samotnými teroristy nebo třeba záběry z místa činu“? Měla by to být položka „záběry z místa činu“. Z celého tématu jasně vyplývá, že důraz byl položen na identitu pachatele, čímž bylo přirozené uvést tuto věc na konci věty a zesílit tak význam této položky.

Dalším problémem v projevu redaktorky je to, že se ptá, kde je hranice mezi informováním a tím, když se z vraha dělá celebrita. To je vážný problém, když redaktoři ČT toto sami nevědí. Profesionální novináři by měli být určitým způsobem vzdělaní a v průběhu praxe procházet zdokonalovacími kurzy, což ale nesmí být takzvané „politické nalejvárny“.

Takže pro redaktory ČT můžeme připomenout, že podstatou pro správné informování veřejnosti o incidentu je vždy uvedení základních faktických informací, k nimž patří kdo, co, kde a kdy, popřípadě jak a s jakým výsledkem (dopadem) provedl nebo možná lépe spáchal. Jinými slovy podstatné je uvést ověřené či potvrzené informace o subjektu, jeho aktivitě, místo a dobu dané aktivity, způsob provedení aktivity a její výsledek (posloupnost jednotlivých položek nemusí být dodržena přesně tak, jak je uvedena).

V mluveném slově se tyto základní položky sdělují vždy a se všemi dostupnými informacemi. Odlišnost pak může nastat v přiloženém obrazovém materiálu, kdy se bere ohled především na citlivé záběry z místa činu. To ale ihned neznamená, že se kvůli citlivým záběrům nezveřejní ani ty záběry přijatelné. Další rozdílný přístup je ve zveřejňování způsobu provedení násilného činu, obzvláště jedná-li se o videozáznam nebo fotografie pořízené samotným pachatelem. Každopádně v mluveném slově nesmí být nic ze základních informací zamlčeno, což jinak odporuje i Kodexu ČT (viz výběr jeho několika bodů na konci dokumentu).

V případě incidentu ve městě Christchurch je nechvalně vypovídající ta skutečnost, že se žádný „mainstreamový“ novinář neodvážil zmínit, že video pořízené údajným pachatelem je potvrzenou videomontáží (nebo alespoň částečnou videomontáží), což samozřejmě nevylučuje přítomnost obětí na místě činu (blíže viz produkt 11112).

Z objasnění výše se tedy můžeme ptát, proč pracovníci ČT vůbec polemizují nad zveřejněním identity pachatelů? Proč moderátor Železný říká, že například v případě Breivika by ho novináři měli nazývat jen vrahem z ostrova Utoya a neříkat jeho jméno? Lidé přece mají právo na informace o tom, co se ve světě včetně ČR děje, proč se to děje a kdo toto dění páchá a kdo je jeho strůjcem (pokud se vůbec někdo odváží pátrat od obyčejných pěšáků až po skutečné strůjce či organizátory). Nebo už snad nebudeme vyslovovat např. jméno Adolf Hitler a budeme na doporučení pracovníků ČT říkat třeba zločinec z nacistického Německa? Ale který zločinec z toho nacistického gangu? Lidé mají právo vědět identitu pachatelů zvlášť závažných zločinů – jejich jméno, národnost, státní občanství, jejich motiv apod. Chtějí snad pracovníci sdělovacích prostředků před čtenáři, posluchači a diváky něco skrývat a pomáhat tak pachatelům uniknout z očí veřejnosti? Zveřejněná identita pachatele napomáhá k jeho monitorování i v případě, že si pachatel změní jméno. (Mimochodem označení osoby jako vrah z ostrova Utoya působí, jako by tato osoba z uvedeného ostrova pocházela, a nikoli jako by tam měla spáchat závažný zločin – zvláště to tak může působit pro mladší generace, které si to již s ničím nespojí.) Lidé mají právo porozumět vývoji ve světě a podle toho se také orientovat v případě jakýchkoli voleb. Avšak o znalé voliče určité vlivové skupiny nestojí.

Zaměstnanec ČT Jakub Železný dále říká, že by novináři neměli mluvit např. o Breivikovi jako o panu Andersovi Breivikovi. Ale proč tohle vůbec zmiňuje, když se takové spojení nepoužívá? (Ani to nejde na jazyk.) Používáme snad spojení „pan Adolf Hitler“ nebo v případě Nového Zélandu spojení „pan Brenton Tarrant“? Vždycky to jsou jen „Adolf Hitler“ a jen „Brenton Tarrant“. Není tedy jasné, co tím pan Železný myslel.

Zavádějící je rovněž názor, že by se zveřejněním jména pachatele z něho vytvářel hrdina nebo jakási celebrita. Ale proč takto novináři přemýšlejí? Cožpak oni ty pachatele nějak vychvalují? Anebo se chtějí podílet na ochraně osobnosti zločince tím, že mu budou schovávat jeho tvář a skrývat jeho jméno a další osobní údaje? Pracovníci médií se mají starat o poskytování všech základních ověřených informací o spáchaném incidentu, případně o poskytování i předběžných informací s důležitým významem, ale se zdůrazněním, že informace nebyly dosud potvrzeny. Ti, kteří budou chtít útočníky vychvalovat, si vždycky informace o svých pokleslých idolech najdou, a žádní novináři, i kdyby se rozhodli o všem mlčet, jim v tom ve světě sociálních sítí a dalších vymožeností nezabrání. Ale mohou zabránit tomu, aby se poctiví lidé dokázali lépe chránit.

Novináři nemohou v žádném případě jednat po vzoru politiků. Proto je podivné, že si redaktoři pořadu „Newsroom“ ve svém zavádějícím sdělení pomáhají vybranou pasáží z projevu novozélandské premiérky, ve kterém tvrdí, že na Novém Zélandu údajnému pachateli nedopřejí ani jeho jméno. V jiné části svého projevu uvedla, že pro ni to vždy bude bezejmenný muž. Novinář není politik, a tak by se nikdy neměl při svých zbytečných polemikách opírat o účelová slova politiků. Naopak by se novináři měli ptát, proč se premiérka zabývá řečněním na téma pachatel beze jména a proč se dosud nezmínila ani o jedné z četných pochybností v prezentování incidentu (podrobněji viz produkt 11112).

Česká televize se měla ke zvolenému tématu kvalifikovaně vyjádřit, a nikoli předkládat příklady zakrývání identity pachatele. Už jenom to, že se redaktoři ČT zabývali otázkou, zda zveřejňovat identitu pachatele, je ukázkou nepochopení a/nebo zneužívání své novinářské práce. Pokud někdo nechce zveřejnit základní faktickou informaci o identitě pachatele, pak má blízko k tomu, aby popíral další fakta o celém incidentu. Před každým takovým pořadem by si pracovníci ČT měli přečíst svůj Kodex, pokud pro ně a pro vedení ČT vůbec něco znamená. Na závěr uvádíme několik bodů z Kodexu ČT, které se rozebíraného tématu přímo dotýkají:

„5.5 Česká televize nakládá s informacemi, které pro diváky opatřuje, jako s hodnotou, již si není oprávněna na úkor diváků přivlastňovat, obchodovat s ní nebo ji učinit předmětem jakékoliv spekulace. Česká televize musí vždy přednostně postupovat tak, aby konkrétní informaci připravila s odbornou péčí do vysílání a touto cestou ji pohotově předala divákům.“
„5.8 Zpráva musí být založena na zjištěných a ověřených údajích. Česká televize je při získávání a zpracovávání informací plně podřízena imperativu zjistit a divákům zprostředkovat pravdivý obraz skutečnosti a v případech, kdy to pro nemožnost opatřit si všechny informace není beze zbytku uskutečnitelné, postupovat s cílem pravdě se maximálně přiblížit. Zamlčení důležité informace nebo potlačení jejího podstatného aspektu bude vždy hrubým porušením tohoto imperativu.“
„5.16 Při přípravě obsahu zpravodajství a aktuální publicistiky České televize se uplatňuje redakční autonomie, která spočívá zejména v povinnosti vedoucích pracovníků vyloučit vnější vlivy, jimiž by mohlo být ovlivněno zařazení, pořadí nebo obsah informací ve vysílání…“
„5.17 Editoriální rozhodování v redakcích se řídí především kritérii vyplývajícími z Kodexu*. Za obsah zpravodajských a aktuálněpublicistických pořadů odpovídá šéfredaktor příslušné redakce.“Předchozí díly seriálu o nespolehlivosti České televize:

144 komentářů :

 1. " nespolehlivost České televize v mediálním zpravodajství"

  - zaujímavé, ale strašne dlhé a zložité. SKUTOČNÁ pointa celého problému je jednoduchšia :

  ČTV si dovoľuje to, čo jej umožňujú diváci . Ak prestane ČTV sledovať 90% ľudí, tak potom sa ČTV zmení.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proč by se měla měnit ?? Naše peníze stejně dostane !! A to bez ohledu na sledovanost !

   Smazat
  2. ČT....https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Krize-kolem-CT-Problem-pro-Babise-a-CSSD-Dvorak-ven-ja-tu-ruku-nezvednu-uderil-Antonin-Stanek-599595

   Smazat
  3. Ministr vnitra Hamáček nechal zablokovat přístup na Aeronet! Čeho se socani a Bakala bojí?

   Smazat
  4. Již je opět přístupný!

   Smazat
  5. Nový klip od Elánu, síce nie ich najväčší skvost, ale presstitúti sa idú pominúť od zúrivosti...

   https://www.youtube.com/watch?v=xUBRjua1XJI

   Smazat
  6. Vidim tu,že avantgarda Společnosti voličů nezaháli!
   To,že kdysi za obany vše vyřizovali komunisté se změnilo,občané se budou muset sami naučit za sebe bojovat,jinak jim ty kapsy budou bez milosti vykradeny.
   Podpořte ve vlasnim zájmu ČSV a jeji avantgardu.
   Pokud tomu tak nebude pak i vy budete dále pod knutou kapitalismu bez přivlastků vycházejiciho z gangsterismu,kdy pro vás neviditelni gangsteři budou svoji moci nelegálně ukradených hlasů vadnými informacemi, trápit dalšich 30 let a napakuji si kapsy vašimi penězi.
   Takové podvodné volby totiž nemusi vůbec platit!

   Smazat
 2. Třicet let lži a kradeni peněz poplatků z kapes občanů na tzv veřejnoprávni televizi,

  která prý patři těm,kteři v ni pracuji, potažmo jejich řediteli a to trpi námi zvolená vláda, aniž by hnula prstem a upravila zákony tak,aby tato zlodějna přestala fungovat?
  Neni to náhodou sviňarna podporovaná záměrně vládou zla?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Chcete snad napsat,že jakási rada Tv odsouhlasila řediteli TV plat 250 000 měsičně a 12 mxěsični premii ročně z peněz koncesionářu a ti tomu jen bezmocně maji podle vlaády dále přihližetß
   At vlada dá zabavit ty stamilony,které si nakrad ten ředitel na koncesionářich neplněnim zákonů.
   Nejde ho dát k soudu s tim,že mu bude zabaven za to jeho nakradený majetek,nemá ho už nakradeno dost?

   Smazat
  2. A co tak dát k soudu členy té konvis co mu podepisuje a zajištuje nepřiměřenou mzdu a premie,nejsou oni snad podplaceni?
   tak dlouho se o té zlodějně a porušováni zákona,soud by to odhalil, vi a nikdo z nich bez soudu nechce jednat?
   Kdo je zločinec,který je tam do te konvis dosazuje a sere na všechny koncesionáře?

   Smazat
  3. To máme všichni z tv ZDECHNOUT,KDO BUDE žIVIT NAšE RODINY!!

   Vždyt musime délat všechno co nám nařidi ředitel a kdo cekne toho vyhodi za ten plat co mu dáte kdykoli na dlažbu!

   Smazat
  4. 13.45 Pokud víte, že něco pan Dvořák nakradl, tak je vaší poviností to zdělit policii ČR. Jinak jste sprostý lhář na kterého se vztahuje žaloba. Jste hlupák a dement, vláda jako taková nikomu nemuže nic zabavit. Ach jo.Jenom, když něco načmárám co.

   Smazat
  5. 16:38
   Kraďousek je taky čistej jak slovo Boží a ten ZASRANEJ UDAVAČ HAVEL PROTIPRÁVNĚ NEZRESTITUOVAL MAJETKY TEPLOMILNÝM FAŠOSTREJCOVI VIĎ?!
   Zase ses odsouzen do role debila!

   Smazat
  6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  7. Kapři si rybník nevypustí, to musí udělat ten, který tam ten "plůdek" nasadil, tedy občané při volbách.

   hleďme : Václav Heřman (člen strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!

   Koalice podpoří schválení výročních zpráv ČT, ohlásil Zaorálek. Navzdory výbušným informacím
   14. 10. 2019 16:36
   Tak a ovčané držte dál huby a plaťte, ať se my nad vámi máme dobře.

   Smazat
  8. 19:15- pokračování:

   „Jste sráči!“ Zákulisní dohoda o ČT, Dvořák se kritikům vysměje. A zatím tvrdě udeřilo
   15. 10. 2019 14:11

   Koaliční lídři se dohodli, že ve čtvrtek při projednávání ve Sněmovně podpoří výroční zprávy České televize (ČT). Po jednání sociálních demokratů a ANO to ČTK sdělil ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Sociální demokraté požádali partnery o vyjádření vzhledem ke spekulacím médií o zákulisních dohodách mezi hnutím ANO a KSČM, která umožnila vznik menšinové vlády.

   Smazat
  9. 16.38
   Ředitel TV Dvořak byl přistižen,jak krade naše penize z koncesionářských poplatků přiznal se až pod tihou důkazů!.
   Celá RADA TV ho kryje a kryla a oba tj on a jeho podpindostnická rada je zralá na výměnu.
   Nebuďte ignorant a přečtěte si článek z PL nahoře a co se týče mě tak dejte sám trestni oznámeni na zloděje REDITELE TV podle PERAGRAFU 220 trestniho zkona a neserte tu slušné lidi!

   Smazat
  10. POKUD MEZI NÁMI LIDOVÝMI KOMENTÁTORY BUDOU "ADVOKÁTI"

   přestupniků a zlodějů typu 16.38,který tu dělá ze sebe neinformovaného ignoranta budeme jako občané platit,platit,platit a znovu platit!

   Ředitel TV má tu drzost tvrdit,e hospodaři dobře a polštář 4 miliard v r.2012 zmizel a veřejnost se dozvidá, že TV má penize jen do r.2021 a pak bud zkrachne, nebo zvýši poplatky!!!
   Rada TV projevila základni neznalosti principu kontroly a nakládáni s veřejnými prostředky a všech prý 15 členů dělalo řediteli snad jen podpindostniky!

   Je zcela zjevné,že to celá RADA TV dělá špatně!
   Sněmovna je tu od toho,aby kontrolovala, jak RADA TV kontroluje ČT.
   Pokud Sněmovna bude držet zloincům štanglu ,pak je pravdou,že je to prý jen kartel gangsterů a celá plejáda stran a politiků je jen stafáž,která je vlastně nevolitelná a to komplet a bude se muset uvažovat jak ji CELOU nahradit úplně novými polit.subjekty a zbavit ji moci v rámci nás voličů a naši sebeobrany,protože produkce vadných zákonů musi být jednoho dne stejně zastavena a to ve vlastnim zájmu samých voličů!!

   Smazat
  11. 4.02 Lžete!!!!! Pokud by byl pan Dvořák přistižen že krade, tak okamžitě končí. Někteří členové rady by ho velice rádi vystřídali, tak nečmárej ty své lži blbe. Pouze vaše prolhané přání, jinak dejte odkaz kde je tohle zveřejněno CHUDÁKU PROLHANEJ.

   Smazat
  12. 14:56
   Ty VYMLETÝ DEMENTE, ČETL JSI TO VUBEC??? Při slyšení v parlamentu se prokázalo, že Dvořák využíval ČT pro propagaci vlastní firmy!! Jasný střet zájmů. Roky jela ČT kampaň proti Babišovu střetu zájmů., bla bla, a najednou z toho špinavého šmejda Dvořáka vypadne, že on byl celou dobu ve střetu zájmu?!! Co to podle tebe je? Výroba reklamní upoutávky v ČT není zdarma, ty liberální natvrdlá bramboro, takže ty prachy DVOŘÁK nepřímo UKRADL z rozpočtu pro své zájmy! Pokud to nechápeš, tak si to nech vysvětlit rodiči a neotravuj tady.
   A směšná Rada, která nekoná kontrolu, jakou podle zákona má, a jenom zametá vše pod koberec, je k ničemu. A kdyby členové Rady chtěli Dvořáka rádi vystřídat, tak ČT naopak tvrdě kontrolují a pokutují. Nedělají to, takže lžeš.

   Takže abychom si to zkrátili...

   Rada ČT nefunguje, jen zametá vše pod koberec
   PETR DVOŘÁK JE ZLODĚJ
   PETR DVOŘÁK JE ZLODĚJ
   PETR DVOŘÁK JE ZLODĚJ

   Smazat
  13. NELŽU PODPINDOSTNIKU 14.56

   Rada ČT je tak unavena krytim sviňaren toho svého ředitele,že by se měla dát ty ignorante vystřelit na ORBIT!

   Všude to visi,jak nás okrádá ten řiďa o prachy, podrobně popsáno ,ovšem pyjat jako ty,který vyšel ze čtvrté třidy si to vyhledat neumi i když to je přimo na jeho kynolu v odkazu!
   Posranci možná podvedou ty,kteři je zvolili a nechaji toho zmetka ředitele dále devastovat TV,ale všeho do času.
   Formuji se noví válečnici alternativy a takové sračkometi jako ty,kteři chtěji zahlazovat loupeže nejméně 4 miliard,které se tomu řediteli vypařily pod rukou přičemž ho RADA ČT kryla bude ukousnut pytlik a můžeš tu pak psát fistulkou!

   Smazat
  14. 16:51 Nezapomínej že to byl tvůj biologickej fotřík! Jen ti to neměl kdo sdělit, páč tvá máti je němá už od dětství. To se stalo, když za války navštívili ukrajinští vlastenci z OUN její komoušskou famílii, kteří tvý bábě uřezali ty její povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali kremlovoroj jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
  15. 18:13 Což Petr je možná zloděj, ale cenzor Dvořák je známým feťákem prdů téhle židočekistické poloopice! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   a omámen jimi poté usiluje mermomocí zabránit tomu, aby i u nás proběhla důsledná dekomunizace jako v Chorvatsku, na Ukrajině a v Pobaltí! Trápí ho bejt součástí civilizovanýho světa, a touží i s námi zapadnout mezi tuhle smradlavou hordu ožralých, za bílýho dne v pochcaných teplákách křepčících podlidí! - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   Ale potáhne vodsud jen s hrstkou svých odulých kumpánů a to tak rychle, že se nestačí ani posrat strachem, až mu dám čuchnout k této mé sukovici! - https://vimeo.com/82853398

   Smazat
 3. Kdyby ta NEčeská prolhaná amižupa BYLA JEN NESPOLEHLIVÁ...….to by nám bylo hej!!!!!

  OdpovědětSmazat
 4. S Kájínkom sa robia (a robili sa aj pred omilostením) reportáže, rozhovory a dnes dokonca film. To pasuje?

  OdpovědětSmazat
 5. 12,55
  Pořád lepší Kájínek,než Poseplína-Šláfendrem,Kra´dousek,Hlodavec,Pospíšil,Svěrač,Geislerová a ten zrzavej kripl v nazirajtách!!!

  OdpovědětSmazat
 6. ČT je dne opět tam, kde před datumem 17.11.1989. Informování vychází z jednotných informací určených pro celou EU, kdy se pak ani nedozvíme, že byla nějaká demonstrace v sousedním státu aj. Tady je patrně i parketa a veškerá moc ředitelo Dvořáka, který tím, že poslouchá, tak je na poli zahraniční slávy a uznání.

  Osobně návrat k totalitě považuji v ten moment, kdy režim postupně odbourá v veřejnoprávních médií např. veškerou politickou satiru. Po roce 89 došlo k určitému uvolnění, na scénu pořišel Ivan Mládek, Bubílková se Šimkem, Gumáci, Česká soda se Čtvrtníčkem, Zdeněk Izer - kde jsou dnes? A proč je nikdo nenahradí?
  Vedení Čt i s readou nemá na jakékoliv kritice totiž zájem. Zvláště pak té svojí. Na každé upozornění, že nejsou vyváženou tv, už léta rada reaguje stejně - sejdou se a jejich jediným výrokem, je, že je jejich práce naprosto excelentní. Jakákoliv kritika se totiž považuje za útok na nezávislost těchto dam a pánů(oni sami nemají politické názory? A kde to právo na tu nezávislost vlastně vzali, když prokazatelně podsrkují divákovi jednopolitické názory?).
  A to proto kritizovat JE, je přeci nepřípustné! A že propagují liberalismus a šovinistický Kalouskovismus? No tak potom má prostě Kalousek jediný pravdu a nedá se s tím nic dělat, protože je potom logicky taky nezávislej! Takové dřívější politbyro v bledě duhovém. :-)


  OdpovědětSmazat
 7. V ČT pracují podle zadání provozovatele, tím ale nejsou občané ČR. Vysoké procento spoluovčanů kteří nechodí k volbám signalizuje, že si místní obyvatelé nic jiného nezaslouží, prostě hlupákům zruší stát. Bude toho škoda?
  Spousta imbecilů tvrdí, že senát nechtějí a proto nejdou k volbám a potom se diví, jak senát rozhoduje. Zrušit poplatky je pravděpodobně správné rozhodnutí, ať si to v NWO financují sami.

  OdpovědětSmazat

 8. Zas jeden pitomec 14.09,který vnucuje všem,že jsme sami vinni.

  Jdi do prdele a tam napiš do komina,že neni koho volit je to jedna sprostá chasa zločinců a vyvrhelů,kteři odmitaji požadavky voličů a tak a jimi POHRDAJI!
  To je vidět na té ukradené TV.

  Proč si nezamontuji do svých prý programů ty strany, ve skutečnosti jen bobkových listů ,okamžité zrušeni poplatků a odstraněni té komise co dá přiživnickému řediteli plat vice jako má president a už za to se vyplati mu držet u huby celý národ a on prý je tim vinen

  HOVNO!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rozumím, není koho volit a neplní požadavky voličů, kteří nechodí k volbám. To mně připomíná Járu Cimrmana, který vytvořil teorii, kterou autor zároveň vyvraci. Proč by hlupáci měli mít vlastní stát?! Nechodit k volbám, není koho volit. TOP a spol. určitě půjdou a zavedou opatření, která omezí rozmnožování hlupáků, zbytečně produkují odpad a ekologicky zatěžují prostředí.

   Smazat
  2. VOLIČI OPRAVDU MUSI ZALOŽIT VLASTNI POL.SUBJEKTY


   Nic jiného totiž nezbývá!
   Jedině ty budou akceptovat jejich požadavky v Programu,který se už všudena alternativě klube a ten budou muset voliči ve vlastnim zájmu zdiskutovat a převzit a začcit prosazovat!.

   Jak bude v tomto Programu organizováno informačni pole mluvi a piše

   ČLANEK Č.2.TOHOTO PROGRAMU.

   Tak se na něho ptejte a zdiskutujte ho!

   Smazat
 9. ANO zprávy podpoří, jelikož seminář ve sněmovně byl skvělý a dostatečně zargumentovaný, Foldyna je blázen FALTÝNEK, který má sádlo na hlavě i jeho syn (styky, spolupráce s mafiánem, účastni na jeho svatbě, ožralý řádil se svou milenkou na MFFKV a zabrala jej kamera, nebyl jedinný?!) zadupal na svém výboru HLASUJTE PRO SCHVÁLENÍ a budu opět Armand-Jean du Plessis de Richelieu v této “prohnilé zemi“. Čest práci, KOBLIHÁŘI ...! Ps. Petr Dvořák a RČT, požaduje dokonce NAVÝŠENÍ KONCESIONÁŘSKÝCH POPLATKŮ.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pomatenče 14:27, cos chtěl svým neuspořádaným textem říci? Nebo tě uspokojuje pouhé plané žblebtání?

   Smazat
  2. Kobližáku 20:21, ty umíš být uspořádaný, registrovaný partnere ...?!

   Google vyťukej: faltýnek karlovy vary

   Ps. A hlídej si hubu, ať jí nemáš dokořán a nepřekousneš si jazyk, jak bys baštil zadara KOBLIHY.

   Smazat
 10. Diskuze nemá smysl.Poslancům a zejména VLÁDĚ tento stav vyhovuje a tak si musíme počkat po nebo před volbami.

  OdpovědětSmazat
 11. Myslím, že na řadě je Rada, neboli na Radu přišla řada a každá rada je drahá, dám vám ji zadarmo. Takže mezuláni, koukejte vzbudit Rumla, sbalte spacáky a mazejte bivakovat do ČT, nebo vám tu svobodu krást, někdo ukradne i s demokradcií a to by byla škoda né? Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
 12. BABIŠI ty starý krabe,

  udělej pořadek s tou zasmolenou TV a tim ředitelem,který vyvolává prý jen zuřivost proti tvemu hnuti,krade poplatky a neumi vest TV!
  Chleb a hry nebo padneš na hubu,jak my domorodci i s tou tvoji vladou zla al hamajdy ČSSD!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Rudý dědečku,

   lze poděkovat za vaše trefné lidové komentáře a mám tu jako spiker ČSV sděleni že avantgarda Spolecnosti voličů ČSV jejimž jste i vy členem vám za ně může s klidným srdcem gratulovat!

   Smazat
  3. Co všechno by se ještě muselo stát, aby čeští blbečci u počítačů přestali nadávat a urážet premiéra Babiše? Co všechno? Měl by přijít mor a smečka u počítačů vychcípat? Nikdy - Nikde - od Nikoho jsem neslyšel takové množství sprostých urážek a nadávek na Babiše, než od diskutujících na Novinkách, kteří pak z Novinek lezou na NR nadávat na Babiše. To už je nějaká zajímavá nemoc. Existuje někdo, koho by ti skřeti a psychopati u počítačů neuráželi? To je pěkná smečka -a všechno to chodilo do školy a aktivně pracovalo za socializmu. Kdo to asi naučil takhle sprostě nadávat, neustále se proti někomu vymezovat, a psát všechny ty pitomé sračky, co nejsou vůbec k ničemu, než že se ty lidi vyžvaní? Raději se vraťte na novinky - tam je zase super sprostý hnusný a odporný článek o ženské ejakulaci - už zase se tam producíruje nějaký úchylný prase, který každý den napíše článek o ženském orgazmu a bla bla blaf... a samozřejmě pár blbejch, idiotskejch oplzlejch chlapů (starejch - impotentních?) píšou komenty, jak ženy "stříkají" a jak je to úžasné! Je to vážně k zblití tohleto! Kdo tohle dovoluje? Kdo dovoluje úchylným prasatům, aby zveřejňovali takový svinstvo, a neustále uráželi ženy? To má být informační server, tyhle sviňárny? Zhovadilce, kterej píše ty prasečiny, bych utopil v lavoru. Tak dlouho bych mu držel ten úchylnej čumák pod vodou, až by mu šly bublinky z uší. Proč tohle někdo nezakáže? Nebo to je taky demokracie -psát veřejně svinárny a říkat tomu informační publicistika?

   Smazat
 13. Al Hamajda potřebuje předevšim dobit tu svoji ČSSD do mrtě,

  za to,že ho jeji členové ČSSD zvolili.
  Takovi chudáci se totiž v té strane houfuji a po náaaás potopa!
  Budou li voliči ČSSD volit, tak ohlupovadlo TV jim bude tu stranu strkat před nos,že je to TOP strana!

  OdpovědětSmazat
 14. Jděte už do hajzlu s tím vašim věčným štvaním ČT. Podívejte se jenom na kousek toho co žvaní idiot Soukup. Pomalu každý jeho žvást je na žalobu, to vám vy chudáci nevadí? Dnes Ustavní soud zrušil zdanění církevních restitucí, v dohledné době se schválí výroční zpráva České televize a vy hnědorudí se třeba pos.. Je dobře, že demokracie u nás funguje a fungovat bude. SPD a ksč JDOU pomalu, ale jdou do haj je.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Ať si klidně vysílají na té žumpě ČT třeba 24 hodin denně Kalouska, ale za svoje! Za TV Barrandov nemusíme platit výpalné, jako za tu vaši prolhanou ČT, což je zásadní rozdíl. Takže zrušit výpalné a pak bude každému úplně jedno, co si tam vysílají za škvár a nikdo nebude muset dělat analýzy. A ani nás pak nebudou zajímat nějaké začerněné smlouvy, aby nebylo vidět, jak kradou...

   Smazat
  3. Hele Joudo 15:04 když chceš platit tak plať, kdyby jak říkáš byl Soukup pomalu na žalobu, tak to by už dávno seděl, ale nezabásnou ho, to je jenom fičák v tvý pražský hlavě. To že Ústavní soud zrušil zdanění církevních restitucí a že se možná schválí výroční zpráva ČT, to všechno není nic jiného, že si tyto instituce řežou větev pod zadkem. Takže zhluboka dýchat, klídeček a tabáček přeje rudý dědeček. Hej hou

   Smazat
  4. Jo ještě, proč mám rád ruská přísloví? "Soudce je tesař, co chce to vyseká". Hej hou

   Smazat
  5. 15.27, 15.28 Chápu ty rudej blázne, že 140 kč je balík, tak na petku píva a startky co.Jinak i ten Soukup, je zadarmo, ale takovou snušku debilit, lží, pomluv totální idiocie se jen tak nevidí, jo hloupí k hloupejm.GRATULUJI. A jak si řežou tu větev, prozraď chytráku.Jinak soud už rozhodl o pokutě Soukupovi, za ty jeho nehorázné lži.Takže dejchej rudej cvoku, ať tě nesebere šlak.

   Smazat
  6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  7. 16.02 Když máš tak rád ten ruskej chudákov a žebrákov, tak tam odtáhni, nevím co tady potom děláš. Pouze pomlouváš vše dobré co se tady za 30 roku po tom všem 40 letém rudém bordelu napravilo. Něco tak rudě ubohého se jen tak nevidí!.

   Smazat
  8. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  9. A ty zase tady opěvuješ americkej bordel ty praštěnej blbe 16.28 - nebo tam není bordel? Příšernej bordel! Odpornej! V Los Angeles chodí veřejně chlapi venku na ulici s nahýma prdelema, veřejně šoustaj, ženský vystrkujou kozy, všichni tam fetujou, válí se v zádveří, nebo na trávnících městských parků zfetovaní na sračku! Co je tady z toho, co sem přišlo z toho západního bordelu dobrý? Nahý prdele na duhových pochodech? Úchylové? Feťáci? Potetovaný strašidla s vymytými mozky? Praštěný krávy, který se navzájem oslovujou "píčo?" Tak co je tady dobrýho ty blbe? Bezdomovci? Žebráci? Nebo tě fascinuje ta zbohatlická chátra, která si hraje na nadlidi? Jdi už do prdele a přestaň lézt na tyto diskuze - přestaň urážet lidi, kteří mají možnost srovnávat to, co zažili, s tím, co zažívají teď a nemusí s pěnou u huby nadávat a žvatlat sračky, které ses někde dočetl. Ty odtáhni do úžasný Ameriky, třeba zrovna do Los Angeles - sundej si kaťata, ať ti nějakej teplouš udělá blaženost. Opakuji - přestaň tady urážet normální, soudný a nezblblý lidi, a jdi do prdele. Nelíbíme se ti, nelez mezi nás! Jednoduchý řešení -v čem vidíš problém?

   Smazat
  10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  11. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  12. 15:04 a 16:06 a 18:54
   Jeden a ten samý postižený neandrtálec opět vypadl z okna a huláká nesmysly. Když Soukup pořád lže a říká blbosti, tak nám snadno řekneš nějaký příklad, ne? Zvládneš to? Nezvládneš, protože o Soukupovi nic nevíš, jsi sprostá prolhaná nula, stejně jako ČT. Idiot k idiotovi, opravdu to sedí, že primitiv jako ty obhajuje bláboly v ČT. Kdyby byly výroky Soukupa na žalobu, tak už má velké problémy, což nemá, takže opět lžeš a blábolíš nesmysly, které tvůj slepičí mozeček nechápe.

   Barrandov je ve srovnání s ČT "hluboce intelektuální, dokonale informovaná a pravdivá TV", takže do hajzlu patříš ty sám, ty hitlerovská liberální nulo.

   Smazat
  13. 22:58 Jak řekl Zeman, 30% lidí v tomto státě jsou dementi, ty do těch % zcela spolehlivě!. Jinak si zjistI kolik těch žalob Soukup má na triku. Dokonce byl vynesen už rozsudek kdy má zaplatit 400 000 poškozenému.Ale on řekl, že se bude ovolávat donekonečna. Než něco vykdákáš, tak si zjisti skutečnost, ať nejseš za VOLA.

   Smazat
  14. DVOŘÁKU, TADY JE VIDĚT CO JSEŠ ZA TUPÉ HOVADO. SPROSTÝ KOMENT V 16:39 NECHÁŠ A MĚ KTERÝ SE BRÁNÍ SMAŽEŽ JDI SE VYSRAT RUDÝ ZBLBLO.

   Smazat
  15. 16.39 Já snad něco píšu o USA, ty blbý rudý hovado.!! Ten tvuj koment je opravdu hodný totálního DEBILA.

   Smazat
  16. 9,56 9,58
   Před desátou a už seš ty VOŽUNGŘE zrychtovanej,jak svině.....no,po vzoru vodkoviče Havla ani jinak nelze!!!!

   Smazat
  17. 9:53
   Pro blbého každý blbý - to na tebe sedí. Dosaď si klidně dementy. Žaloby svědčí akorát o tom, že potrefeným husám vadí pravda, rozhodně neznamenají, že Soukup lže. Opět ukazuješ, jak jsi hloupý buran. A v tom rozsudku mebyl odsouzen za obsah, ale za dryáčnický styl podávání informací, to bylo přímo řečeno. Takže opět lžeš a překrucuješ. Jsi primitivní nemyslící nula, dokazuješ to v každém příspěvku.

   Smazat
  18. 12:48 Nezapomínej že to byl tvůj biologickej fotřík! Jen ti to neměl kdo sdělit, páč tvá máti je němá už od dětství. To se stalo, když za války navštívili ukrajinští vlastenci z OUN její komoušskou famílii, kteří tvý bábě uřezali ty její povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali kremlovoroj jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 15. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. POZOR - ACHTUNG - HELP My lepšolidi, sluníčkáři, kavárníci-havlisti, sluníčkáři výtači nejsme hloupí ale ynteligentní a nadřazení lidé! Urážky si vyprošujem. Armáda americké Únie zastaví ruského agresora! Nebude v Čechách dobře, dokud se Mustang amerického Husara nenapyje z Vltavy! Ať žije náš nesmrtelný Václav a jeho letiště, Volte Havla. Ať žije na věky a nikdy jinak. USA naše jediná záštita za demokracii!!! M.Pakosta

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. Teď vypadám jako debil. Díky cenzore... M.P.

   Smazat
  4. 16:02
   To máte fuk,Radosta nebo Pakosta....

   Smazat
 16. HURVINCI ! PTAM SE s pokorou a udivem - proc platite neco , co mam ja zdarma ? Ano moji TV, zde, na jihozapadni Floride je zdarma..
  Realita je ale v tom , ze TV neni objektivni , tak se na ni nedivam.
  Computer mam radej , nebot se vsichni se vsemi hadaji , ale lepe nez vy ! Civilizovanej ! Computer platit musim kazdy mesic. Radia - neplatim zadne i kdyz nektere porady mam velmi rad !(Napr. Rush Limbaugh.)

  -----------------------------------------------------------

  Upozornuji vas na jednu zavaznou vec.
  Vase media prehlizi, nebo zamlcuji udalosti, ktere budou mit na vas primy dopad a predladaji vam k hadani veci pro vas nepodstatne !
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jo - tys tady chyběl sprostej, praštěnej špejble! Není jediný den, abys nelezl mezi Čechy ty hnusná americká veš! Americkej všivák, který z Čech utekl a teď mezi Čechy denně leze - to se hned tak nevidí: ty musíš bejt duševně nemocnej Jiří Večereku -Florida! Vrať se na novinky - tam máš článek o ženský ejakulaci - to si můžeš zaskřehotat jako těch pár úchylů,kteří na takové prasárny ihned reagujou jak pominutí. Novinky jsou úchylům na ruku, tam píšou úchylný prasata - nelez na NR a máš to.

   Smazat
  2. 16:46 Nežvaň rusáku! Nick honolulu je Vlastenec, rasista, aktivní člen KKK! Kdyby tě ty kremelská židobolševická filcko vopejzaná spatřil - na kilák - dva, tě složí svou winchestrovkou jak škodnou! Teda proč jak, viď? Však už brzy to bude povolený i u nás ...

   Smazat
  3. Ty jsi ubožák - odkázanej na dřepění u počítače, a jediný, co ti ještě zbylo ze všech aktivit, je lézt na diskuze a žvanit ty svý ubohý sračky.Nic jinýho už nemáš - jak mrzák odsouzenej celej den k dřepění na kriplkáře. Ty dřepíš celý dny u počítače, a lezeš žvanit s lidma, který nesnášíš - ty jsi pořádnej kus ubohýho vola. Kdybys vylezl ven, určitě by ti někdo ukopl tvou idiotskou, sprostou, oplzlou prasečí palici.

   Smazat
  4. pro 16:46

   Smazat
 17. 15:50
  Starej se o ten amibordel a prolhanýho Trumpetu ty BEZ mozku z papundeklu!!!!

  OdpovědětSmazat
 18. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To ti Čechy tak chybí, že se ty Miky Mauzy zabýváš stále jejími problémy? Tam tě nikdo neposlouchá? Nedivím se. Přesně takto se vyjadřuje člověk bez respektu, uznání a přátel! Prostě chce někam patřit a vnucuje se i tam, kde o něj nestojí. Vím hochu pro Floridu seš nula...Kdyby si alespoń psal Česky takhle se to nedá číst.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. A cos tím chtěl ty hypospadickej kreténe z papundeklu a amianálu říct?!
   Nic,jako OBVYKLE!!!!!

   Smazat
 19. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 20. 16:04
  Někoho zajímá papundekl z močálu????
  To máš zafixovaný je ty,TUPÁ HROUDO AMIHOVEN!!!!☺

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. oprava: A MÝCH (rozuměj putleroffských) HOVEN ...

   Smazat
 21. Nahnědlírudí zoufalci, nějak se vám to hroutí. Ustavní soud zamítl zdanění cír. restitucí a teď se schválí výroční zpráva ČT a zase máte o čem békat a čmárat ty vaše demagogie. Díky pane Havle za demokracii za kterou jste se zasloužil právě vy!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:16 No ono už to tak bývá, že ti jednodušší s hovnem v hlavě místo mozku, se dovedou radovat z kdejaké voloviny. Gratuluji, jste šťastný člověk.

   Smazat
  2. No - a ty se z toho můžeš blažeností posrat připosranej důchodče, 16.16 že tví pracující spoluobčané, všichni ti dříči a makáči musejí platit nenažraným církevním parchantům - no bodejť by jim nešel ÚS na ruku, tomu ksindlu, když jim "stát" platí přes sto tisíc měsíčně! A nestydí se dobytek jeden a nestydí se! Voni to na výplatě nepoznají, že musí přispívat kdejaký svini na lepší život. Taky okrádají církevní parchanti tvoje děti a vnoučata? To sotva - to bys tyhle sračky neskřehotal. Žádnou rodinu nemáš - tak co, už ses blažeností nad tím, jak občany zase doběhli - posral? No, to je dobře. Ty "Havle praštěnej" to píšeš, abys ostatní nasral, ale tu radost ti neuděláme. My víme, že nás politická chátra sprostě okrádá, ale všeho do času! I s tebou ty prase od počítače.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. 17:13
   Pro tebe ty směšná zhovadilá havlopatlanino je trapnost a tapetovaní amisraček životní posrání.....no,jinak.bychom se ani nezasmáli ty Crusty clowne!☺

   Smazat
  5. 17:26 vyskřekl dementní zřízenec teplický patologie, schopnej maximálně dotlačit z pitevny do márnice vozejk se zašitou zdechlinou nějakýho komoušskýho geronta, aniž by se probral z lihu co v něm primář uchovává potraty a co mu ho chodí potajmu upíjet!☺

   Smazat
  6. Ubožáku ubohej, 19.01 proč píšeš pořád stejný sračky? Snažíš se bejt ďéééésně sprostééééj, ale jsi ubohééééj. Vždyť skřehotáš pořád jen to samý. Chápu - se čtyřma třídama pomocný školy toho moc nepoděláš, ale proč sem lezeš ukazovat tu svojí nahou prdel a vypatlanou palici? Jsi vzteklej, že všichni ostatní jsou normální a slušní, jenom ty jsi vyšinutej, oplzlej kretén. To tě sere - navíc lezeš mezi lidi, kteří mají alespoň nějaké zkušenosti z dob před devětaosmdesátym - ty žádný - ty jsi v tý době měl na prdeli pleny pampers ty strašidlo ubohý. Z těch tvejch žvástů je naprosto zřejmý, že zkušenosti nemáš vůbec žádný, máš vymaštěnou palici, a snažíš se lézt mezi dospěláky. Jsi směšnej potrat. Jdi do hajzlu tajtrdlíku.

   Smazat
  7. 17:26 a 20:50 Vy dva idioti si podejte ruce, pokud to nepíše stejné blbé hovado.
   19:51 pouze reaguje na toho stálého zoufalce, který tady mele donekonečna ty své sračky.Víme.

   Smazat
  8. 9,44
   Je to všechno nebo máš ještě něco na srdci?

   Smazat
  9. 20:50 A čemu se tak divíš? Kdo ze zdejších "odulců"*) má alesoň ty 4 třídy obecný?! Tihlencti pilní v trolení, jinak ale zapšklí, na Putlerových prdech závislí, neproduktivní blbci by moc rádi škodili, avšak pouze smrdí. Ruské přísloví: Psí/čubčí (a tedy i parazitický čecháčkovský, ovaroidní, pitomiovský, fálmerovský a burešovský) hlas do nebe nevolá. Jsou ti umanutí, lúzrovití, sprejerovití, ovaroví a zaprdění diskutéři s falešnými jmény, tituly a institucemi (včetně těch burešovsko-čobolovských) opravdu tak blbí a ubozí, komunizmem zdegenerovaní, na bezplatných médiích chorobně závislí, potrefené husy, nebo jen placení provokatéři, členové KSČ, ROH, SČSP, khakimozky, lidoví milicionáři, pomocníci VB, politruci, případně důchodci agenti StB a KGB ??? Jak málo stačí ubohým, neschopným, nezaměstnatelným, samolibým a líným sockám ke štěstí: Vyblít se namísto produktivní práce na kapitalistickém internetu a vylízat si socialistickou p….l. Obyvatelé králíkáren ani na internetu nevyprodukují víc – než bobky. Zamindrákovaná lůza metá svá lejna na ty výše stojící - ta však bez zásahu cíle dopadnou zpět na její hlavu. Lůza zůstává lůzou i když je v početní většině. Čím ubožejší a pitomější podvraťáček na řetězu u boudy - tím víc poštěkává a zasírá své okolí. A ještě by chtěl bez vlastní osobní odpovědnosti zasahovat anonymně referendem do osudů spoluobčanů. Geniální politický trik, prosazovaný postkomunistickou tripartitou: internetové diskuze.
   Nabuzené lemplovské, dluhy neplatící a neproduktivní socky vypustí nahromaděnou žluč a střevní plyny (přímá demosrácie) a neřádí pak už na náměstích:-)))

   *) putleroffci se na ulici či v socce navzájem poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. A mnozí maj navíc odulé tváře, jak blízko strkaj tlamu k pšoukolíhni svého škaredého fýrera tu! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 22. 16:16
  Díky UDAVAČI HAVLE,ŽE SES TY SVINĚ VOŽRALÁ JAKO KURVA PLAZIL PŘED KOMUNISTY A KŇOURAVĚ PROSIL O ZVOLENÍ PRESIDENTEM!!!!!!☺

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:24 Ty si nedáš pokoj. Tobě nevadí, že tě Dvořák maže. Co ty jseš za blba, tebe bych chtěl poznat. Ty rudá svině, nesaháš panu Havlovi ani po podrážku, ty zkurvy synu.

   Smazat
  2. 14:50
   Tak znovu ty ČURÁKU zděšenej!!!!!!
   UDAVAČ HAVEL BYL VOŽRALÁ SVINĚ,KTERÁ SE JAKO KURVA PLAZIL PŘED KOMUNISTY A PROSIL JE O ZVOLENÍ PRESIDENTEM!!!!!!!
   Už si to GRABIT zapamatuj a přestaň s tou vohranou deskou,že ten ZMRD,byl krom chlastu tyhle zemi NĚČÍM PROSPĚŠNEJ!!!!!!☺

   Smazat
  3. 15:02 Nezapomínej že to byl tvůj biologickej fotřík! Jen ti to neměl kdo sdělit, páč tvá máti je němá už od dětství. To se stalo, když za války navštívili ukrajinští vlastenci z OUN její komoušskou famílii, kteří tvý bábě uřezali ty její povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali kremlovoroj jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 23. Jdi do háje s Havlem, to zařidila sv. Anežka.

  OdpovědětSmazat
 24. Musím se smát těm zoufalcum co tady chtějí zrušit poplatky ČT ! To vám nevadily poplatky před 89 rokem, proč jste taky tak nehulákali.To jste nekritizovali ty hovna co vysílali, žena za pultem, muž na radnici,30 př zemana a podobné srač.. Zprávy začínaly každý den sovětský svaz, moskva.To jste drželi hubu a krok a strachy před tou rudou verbeží jste se posrali, vy hrdinové. Dokonce se platilo za radio v autě. Dnes máte tu demokracii, tak vyřváte, co vy hrdinové od klávesnic!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jsi nasranej co? 17.04 -o jakých hovnech píšeš? Nejblbější hovno jsi ty! Nevyšlo vám to vy pitomý mlíčňácí.? Lezete mezi dospěláky žvanit, a neumíte nic jinýho, než si otírat držky o kulturu, kterou žili vaši otcové a dědové. Jsi pitomej, směšnej křupan. Že se nestydíš. Kultura a národní tradice, kterou žili minulé generace je naprosto nesrovnatelná s kulturou strašidel s potetovanýma haksnama, tabletem na čumáku a drátama v uších, a s vodrbanejma gatěma na zadku -kdy budete chodit s nahou prdelí jako v Los Angeles? To je přece jenom cool! Taky se pošklebuješ tvýmu fotrovi a dědkovi? Nebo nemáš příležitost, už tě vyrazili z domu s kufrem, a musíš hnípat na ubytovně? Tam tě pustí k počítači a ty ubožáku střelenej píšeš ty ubohý sračky - není mi tě líto. Už brzo chcípneš hlady někde venku fetko pitomá. Střízlivej a nezfetovanej týpek by tak pitomý sračky jako ty nepsal.

   Smazat
  2. Hraná televiyní tvorba před rokem 1989 byla sice zatížena propagandou, čili reklamou na stávající systém, ale co se týká dramatické stavby jednotlivých dílů seriálů, jejich herecké obsazení atd. tak bzlo velmi profesionální. Dnešní "svobodná" tvorba má k tomu ještě hodně daleko.

   Smazat
  3. 20:57 Marně se snažíš zoufalče, ale nějak ti přirostlo k srdci to Losangeles, buziku. Jinak jsem 64 letý duchodce a moc dobře vím co bylo před rokem 89, taky jsem to napsal v 17.04 a ty se třeba rudé hovado pos..O jaké kultuře a národních tradicích to za socáku mluvíš? O tom věčné vštěpování ruské zblblé kultury do načich hlav. Ty idiotské častušky, básničky, stupidní filmy? tak to byla opravdu ryze ČESKÁ kutura a tradice blbe. Neboj, já hlady " nechcípnu" já se o sebe a rodinu za 30 let svobody dostatečně postaral, chudáku.Že ty chodíš voblíkanej jak milicionář, tak tohle nechtěj po mladých a nic jim nevyčítej, tady je vidět co jseš za burana. Mě tohle nevadía s mladejma vycházím velice dobře. čus , smaž se dál ve své rudé nenávisti.

   Smazat
  4. 23:07 Naprostá většina tehdejší tvorby byl naprostý propadák A brak.. Nebyl snad v tel. jeden seriál kde by se nezdurazňovala pochybná " kvalita" tehdejšího režimu. Netvrdím, že dnes se dá vše dívat, ale i tak to překonává ty braky před rokem 89 o tisíc délek.

   Smazat
  5. 10,46
   JASNĚ,TŘEBA TAKOVÝ HAVLOVO ODCHÁZENÍ JE NA DESET OSKARŮ!!!!!.-D

   Smazat
  6. 12:42 Pokud nerozumíš kultuře, tak drž držku, prosťáčku blbej.Ty geronte, se o panu Havlovi nezmiňUj, ty 1 000% nula. CHIIÁÁCHHIIÁÁ

   Smazat
  7. 14:43
   HAVEL BYL SRÁČ,UDAVAČ,VLASTIZRÁDCE,ROZHODNÉ TO NEBYL NĚKDO,KDO UMÍ PSÁT,NATOŽ TOČIT FILM TY ČURÁKU ZDĚŠENEJ!!!!!!!
   A NEJSEM věří nt jako TY,tak si to havlomOUDE zapamatuj!!!!!!
   P.S.
   I pro vlastní matku byl HAVEL JEN LÍNÁ,VDĚČNĚ ZLITÁ KREATURA!!!!!!☺☺☺☺

   Smazat
  8. Oprava....
   Nejsem geront jako ty!!!!!

   Smazat
  9. 14:57 Nezapomínej že to byl tvůj biologickej fotřík! Jen ti to neměl kdo sdělit, páč tvá máti je němá už od dětství. To se stalo, když za války navštívili ukrajinští vlastenci z OUN její komoušskou famílii, kteří tvý bábě uřezali ty její povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali kremlovoroj jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 25. 17:04
  Tak pro ta NEčeská tv NEUMÍ SAMA NIC POŘÁDNÉHO NATOČIT a dokola dává ty HROZNÝ,ZA KOMUNISTŮ NATOČENÝ FILMY,jako nedávno IKARŮV PÁD ty havlovypítko z amiprdele?!Dřív se na to koukat dalo,dneska jsou ty jejích lží buď k smíchu nebo.k zblití.....to častěji!!!!

  OdpovědětSmazat
 26. 17:04
  Ty hrdino, ty sedíš za kulometem a pokládáš za normální a demokratické platit za službu, kterou nechci? A ty jsi za totáče bojoval s komouši na které barikádě? Dnes jseš srandální.

  OdpovědětSmazat
 27. 16:08 To jsem z toho jelen, byl jsem u svazáků, u odborářů, u komunistů taky u zahrádkářů, jo jako malej i v Sokole, ale že bych byl členem ČSV? Nahledal jsem, že je to zkratka včelařů, to nejsem, nebo vzpěračů, občas teda vzpírám půllitr ale zásadně ne petflašku, což je zároveň odpověď jednomu trollíkovi. Z toho ČSV, som ale volako zmetěný. Jinak na této stránce už to začíná být dneska docela dost trapný, trollíci nadávaj pravidelným slušným návštěvníkům a pak na své vulgarity sami odpovídají, pokud možno ještě sprostěji, aby bylo vidět jak jsou ti slušňáci sprostí. Chtějí lidi otrávit ale ti slušnější už je prokoukli takže asi neuspějí. Takže zdravím ty slušné, hej hou

  OdpovědětSmazat
 28. Co rici.... napr. To, ze splhavec a hnup Jakub Zelezny (nebo snad cinofij) nikterak nevybocuje z linie sveho rodu.....

  OdpovědětSmazat
 29. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 30. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Blbej americkej dědek dolejzá za Čechama a pořád chce, abychom se s ním bavili - jenže ne, nebavíme se s takovou podřadnou americkou vlezlou sviní. Kasá se to, jak odsud utekl, a teď na starý kolena to denně dolejzá mezi Čechy - nějak se ti tam nedaří v tý Floridě -co? Každej tam na tebe sere -co? Proto dolejzáš pořád sem k nám? Idiote hnusnej!

   Smazat
  2. Rostislav Hedvicek Kojetinsky rodak zijici na Floride by sem nemnel chodit je to starej senilni dedek a nikdo ho nema rad .. pouze se vytahuje a pritom nic pro lidctvo neudelal pouze podrypava .. co mu zemrela jeho manzelka je stale vice zatrpklejsi a nesnesitelnejsi cesko/americka floridska komunita se snim ani nechce stykat ... Priliz dlouho na mori a pritom pouze sedi na lavici a cuci do toho Pacifiku ..je to blb a jako blb zemre ...

   Smazat
  3. 3,49
   Omyl,je to otravnej a podřadnej blb!

   Smazat
 31. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 32. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 33. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Americkej ubožák dolejzá každý den za Čechama, a škemrá, abychom se s ním bavili.To jsi to dopracoval ty boží hovádko. Lituješ, že jsi odsud utekl? Určitě -kdybys tam byl spokojenej, na nějaký Čechy bys už dávno zapomněl,ale z toho, že dolejzáš opravdu každej den, je vidět, jak tam v té Americe žiješ. Jsi opuštěnej starej plesnivej dědek.

   Smazat
  2. Hochu ušatej brečíš dobře, ale na cizím hrobě. Naši mladí brzy zjistěj že je lepší se učit zase Rusky a co by dělali v zkrachovalým Ušistánu, až se to tam přestane mydlit. Nevím jestli to bude Sever proti Jihu, nebo co a jak to bude krvavé, ale v každém případě pokud k tomu dojde, bude muset armáda zajistit jaderné elektrárny a důležité strategické body. Jde o to aby ses na starý kolena nemusel stěhovat do JAR kde bude proti Americe klídeček. No není co závidět a nikomu to nepřeju, , takže to tvoje vínečko bude asi trochu kyselé. Přeji všem mírové nebe nad hlavou, zeptejte se třeba Srbů co to znamená. Rudý dědeček

   Smazat
  3. Pokud by si někdo dal například tu práci s takovým diskutérem odpadem na těchto stránkách jako je Nick Honolulu, nebylo by problém o něm po souhrném analyzování jeho "příspěvků" získat o mnoho více informací, než si on sám myslí, že pustil do éteru. Existují různé druhy analýzy a některé mohou získat co nejpravděpodobnější informace i ze zcela lživých údajů. Stačí vědět, co hledáte. Ale kdo by se vůbec chtěl dobrovolně zabývat takovou provokující špínou lidské spodiny, že?

   Smazat
  4. 21:09 Nežvaň rusáku! Nick honolulu je Vlastenec, rasista, aktivní člen KKK! Kdyby tě ty kremelská židobolševická filcko vopejzaná spatřil - na kilák - dva, tě složí svou winchestrovkou jak škodnou! Teda proč jak, viď? Však už brzy to bude povolený i u nás ...

   Smazat
 34. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 35. Ať si čt strčí havlozprávy za klobouk moc mě štve že za ten odpad musím ještě platit.

  OdpovědětSmazat
 36. SPD iniciovala zrušení koncesionářských poplatků České televize:

  https://cz.sputniknews.com/politika/2019101510827326-spd-iniciovala-zruseni-koncesionarskych-poplatku-ceske-televize/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:29 A jak to je SPD platné, povězte. Tak jako jste zakukali včera s restitucema, tak dopadnete stejně se zrušením ČT. ŠAŠCI.

   Smazat
  2. 9:34
   To vidět,jak se amiokupant stará o blaho svých donašečů a poskoků s plnou držkou demokracie,ovšem proti zájmům většiny lidí ty kreténe z amianálu!!!!
   František kardinál Tomášek se MUSÍ HNUSEM V HROBĚ OBRACET Z TÝ ČERNOPRDELNICKÝ,STÁTEM POSVĚCENÝ ZLODĚJINY!!!!

   Smazat
  3. 9:34 Jen nebojte po volbách se změní poměr sil a pak to bude platné.

   Smazat
  4. 9.52 Nemyslím, Babiš zustane u vesla a ten nedopustí padnout ČT. SPD bude rádo za 6% žádný vliv a komouši s 4,5% si mohou vytřít... Silně naopak posílí pravice.Ale co bude za 3 roky??

   Smazat
  5. 9:52
   Už 30 let chodím k volbám,snažím se volit to nejmenší zlo a žádná změna k lepšímu se nekoná.

   Smazat
 37. Nevím čí je ČT, ale naše není - to vím naprosto jasně.
  Bphužel naprosto neschopný premier není schopen tenoto chlev zpacifikovat. Jenom kecá a hovno dělá.
  Václav

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 0:54 Co já vím tak vaše přání, aby se v ČT mluvilo rusky nebo čínsky se hned tak nevyplní. Když není naše, tak potom čí je, prozraďte. Ale co já vím, tak Barandov je Čínský, taky to tak vypadá.Pochlebováním pročínského hradního geronta.

   Smazat
  2. 9,38
   Taková mediální masáž z NEčeský tv nebyla ani v 70,letech ty amilejno z pornoJandovo předkožky!!!!

   Smazat
  3. 9:38 nemá žádný argument. Ví, že skandální chování redaktorů ČT nemůže ničím omluvit ani vysvětlit. Proto píše voloviny, podsouvá lži, překrucuje. Typický redaktor současných "českých""veřejnoprávních" médií.

   Milý hlupáku, naše není. Jak řekl jistý občan Schwarzenberg: "Televize je lidí, kteří jsou v ní zaměstnáni". Takovou hloupost může prohlásit jen nedostudovaný lesním senilně tlachající nad hrobem.
   A hlupák 9:38 na to určitě souhlasně přikyvuje svou dutou hlavičkou.

   Leo

   Smazat
  4. 12.01 Blbečku leo, profesionalitu redaktoru ty hlupák, jim mužeš jenom závidět.Jaké, že je to " skandální " chování redaktoru ČT? Co kdo komu podsová? Že říkají pravdu o tom co se děje ve Venezuele nebo ve fašounském Rusku? Jinak pan Schwarzenberg umí 5 řečí, kolik jich umíš ty? myslím jednu, ruštinu.

   Smazat
  5. 14:37
   Profesionálně a líp umí lhát každej,na to ho nemusí sponzorovat amiokupant,stačí k tomu MOZEK ty zásTUPČE NEčeský televize!!!!!

   Smazat
  6. Hitlerovský primitiv 14:37 opět vypadl z okna a huláká cosi o ČT z díry, kam zapadl. Asi poprvé zjistil, že fyzikální zákony platí, což mu na ČT zamlčeli. :)

   Smazat
  7. oprava: putleroffský*) primitiv


   *)Při své návštěvě Německa v srpnu 1945 si samotný mladý JFK šel prohlédnout Hitlerovu bavorskou rezidenci Berghof i Orlí hnízdo a do svého deníku si tehdy poznamenal:

   „Kdokoli, kdo navštívil tato místa, si dokáže představit, že za pár let se Hitler vynoří z nenávisti, která ho nyní obklopuje, a bude považován za jednu z největších postav, jaká kdy žila.“ A dále pokračoval: „Na způsobu jakým žil a jak zemřel, je něco tajemného, co ho přežije a zůstane živé. Stane se z něj legenda.“

   Což se z kreténskýho liliputního fýrera z Kremlu v čele této vorující židobandy! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%A8%D0%93%D0%9D%D0%A8%D0%93%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B52.jpg

   nikdy nestane!

   Smazat
 38. Ještě bych doplnil, stejné je to s neziskovakami. Nic nedělá a jenom ukazuje papíry s naprostými idiociemi. Tam kde má možnost peníze pro stát a původní obyvatele získat tam nic nedělá. Ale s přívěskem Hami-hami dále drancje českou kotlinu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty jsi jak z videa s Gretou, prostě stačí se usmát a budeme se mít všichni dobře. Klasický blb, který nadává na poměry a nechodí k volbám. Už sem nic nepiš!

   Smazat
 39. Požadování výpalného za služby, které nechtějí lidé využívat je gangsterismus.

  OdpovědětSmazat
 40. Zrušíme nejen Senát, ale i Ústavní soud!

  Drazí soudruzi a soukmenovci!
  V brzkém budoucnu, po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace, budeme ČISTIT.
  Budeme čistit naši vlast a náš národ, od veškeré špíny, která vybublala po dočasném ústupu socialismu, po dočasném vyhnání nepřemožitelné Sovětské armády z naší vlasti.
  Ta špína TAK DĚSIVĚ páchne Euroamerikou a evropskými hodnotami (především křesťanstvím a sionismem), že nám komunistům a putinistům se chce NEUSTÁLE blít!

  Nyní ze dna euroamerického práva a morálky vybublal další hnus: Tzv. Ústavní soud dnes rozhodl, že zdanění tzv. církevních restitucí je prý nezákonné!!

  Přitom jsme toto zdanění prosadili MY, my komunisti, putinisti, zemanisti a babišisti, a to Z NEJLEPŠÍCH MOŽNÝCH DŮVODŮ: Abychom přidusili křesťany, ty nenapravitelné obránce evropských hodnot!
  Není divu, že tak NÁDHERNÝ Leninsko-putinský zákon milerád podepsal náš národní Vůdce Miloš.

  Ale dnes …
  Skupinka samozvaných, nikým z nás nevolených „soudců“, nám náš milovaný Leninsko-putinský zákon prostě zruší?!?!
  TO NELZE STRPĚT !!!
  Musíme se odvolat, přímo do Moskvy!
  A pokud by naše odvolání bylo zamítnuto, např. pro naše přetrvávající členství v NATO a EU, tak prostě požadujeme referendum: Referendum o OKAMŽITÉM vystoupení Česka z obou vražedných paktů!
  Ano, jakmile z NATO a EU vystoupíme, tak nepřemožitelná Velkoruská armáda bude moci ZCELA KLIDNĚ obsadit Prahu (i Brno, s tím nechutným Ústavním soudem)!

  Pak náš národní Vůdce Miloš vydá sérii Dekretů prezidenta republiky (tzv. Milošovy dekrety), jimiž:
  • zruší přebytečné resp. škodlivé instituce (tzv. Senát, tzv. Českou televizi, tzv. parlament, tzv. Ústavní soud apod.)
  • znárodní majetek bohatců a předá ho do správy celonárodního podniku ANOfert c.n.p. našeho národního Vůdce Babiše
  • zlikviduje všechny nepřizpůsobivé menšiny (Pražáky, křesťany, inteligenty, kavárníky …)
  A pak nám bude konečně TAK DOBŘE, jako nám bylo před Prohraným listopadem.

  Ať věčně žije Veliký Putin, Budiž Jeho Jméno Pochváleno, naše jediná opravdová záštita proti EU a NATO!


  P. Radosta

  ----------------------------------------------------------------------------------
  Pro úplně hloupé lepšolidi-pravičáky, kavárníky-havlisty a sluníčkáře-vítače: Pro otevření sajty stačí kliknout (LEVÝM tlačítkem myši) na barevně zvýrazněný text.


  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. POZOR – ВНИМАНИЕ !!

   Výše uvedený příspěvek jsem vložil již POČTVRTÉ, neboť ten původní (z 15. října 15:07) i jeho další uveřejnění zdejší smradlavé cenzorské hovado tupě smazalo.


   Jak dlouho ještě zneužívati budeš naší trpělivosti, cenzorský smrade?!
   Myslíš si snad, že tě necháme běžet, v brzkém budoucnu, po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace?

   Jestli jsi opravdu tak hloupý, tak věz, že tě NENECHÁME uprchnout, že si tě chytíme, my komunisti, putinisti, zemanisti a babišisti, za pomoci ruských soudruhů a soukmenovců z KGB/FSB.
   A pak s tebou naložíme typicky slovansky humánně, po husitsku, po leninsku, po putinsku, na místě.
   Pohov!

   Volte ANO, KSČM a našeho Miloše, ať se k nám nepřemožitelná Armáda Ruské federace vrátí co nejdříve!


   P. Radosta

   Smazat
 41. Bude zajímavé jak budou konat poslanci při hlasování o čt dnes.

  OdpovědětSmazat
 42. 9:16 Budou hlasovat pro zachování ČT, tak jako každý normální člověk.

  OdpovědětSmazat
 43. Asi jsem nenormální podle experta 11:40. Podle mne zachovat, když ČT zruší monopol placatosti protěžovaných názorů a povolí se kontrola jejího hospodaření od NKÚ. To mi připadá normální a pro ČT zdravé. Jinak si za dělává na zrušení (nejen poplatků).

  OdpovědětSmazat
 44. Jsem velmi šťastný, chci se podělit o svá svědectví s širokou veřejností o tom, co pro mě tento muž jménem Dr. PADMAN právě pro mě udělal, jsem ženatý 4 roky a mám rozchod s manželem před 4 měsíci a byl jsem strach a tak zmatený, protože ho tak moc miluji. Opravdu jsem byl příliš depresivní a kamarád mě nasměroval k tomuto kouzelníkovi, doktoru PADMANOVI, a oznámil jsem mu všechny své problémy a řekl mi, abych se nebál toho, že se přinutí, aby se můj manžel vrátil ke mně a za pouhých 48 hodin Dostal jsem hovor od mého manžela a on se líbil, že bych se měl vrátit do domu. Nikdy v mém životě nevěří v kouzlo a teď mi to jen pomohlo a jsem nyní tak šťastný. Vše mu děkujeme a pokud si také chcete nechat svého manžela vrátit pro sebe zde !! jeho e-mailovou adresu (padmanlovespell@yahoo.com), jsem tak rád, že svědčím o vaší práci a laskavosti DR PADMAN

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.