Reklama

středa 9. října 2019

Senioři, bděte! (2. díl)

Jaroslav Tichý
Jaroslav Tichý
9.10.2019 E-republika
Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD chystá seniorům reformu důchodů, neboť v budoucnosti přestanou zdroje na důchodovém účtu na výplatu důchodů rostoucího počtu seniorů postačovat. Detailní propočty teprve představí.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD chystá seniorům reformu důchodů, neboť v budoucnosti přestanou zdroje na důchodovém účtu na výplatu důchodů rostoucího počtu seniorů postačovat. Detailní propočty teprve představí. Již dnes je ale jasné, že její návrhy na změny nejsou finančně zajištěné. Pojďme se proto podívat detailněji na základní příčiny vzniku celého problému a dále na to, kde potřebné finanční zdroje jsou, ač tímto směrem se vláda nechce zatím dívat.


Základní příčiny vzniku celého problému


1. V zemi, kde jsou třetinové mzdy oproti evropskému průměru
, avšak ceny minimálně stejné, je jen otázkou času, kdy začnou chybět peníze na důchody. Jde o to, že z třetinových mezd a platů jsou při obdobné sazbě odvodů na sociální (i zdravotní) pojištění jako v zahraničí též třetinové zdroje do příslušného fondu. Toto je jedním z důsledků snah Topolánkovy vlády o nivelizaci či dokonce snižování mezd a platů v ČR a vytváření konkurenceschopnosti naší země prodejem neinovovaných výrobků za dumpingové ceny (bez tlaku na snižování mezd a platů v ČR by to dosažitelné nebylo) místo snahy o zvyšování naší konkurenceschopnosti zvyšováním přidané hodnoty našich výrobků. Při srovnatelných cenách surovin, materiálů a energií nelze totiž vytvářet zisk z prodeje výrobků za dumpingové ceny jinak, než okrádáním vlastních zaměstnanců na mzdách a platech. Jiná možnost pak ani nezbývá. To také u nás v souladu s pravidly washingtonského konsensu dlouhodobě probíhá, Topolánkova vláda (ač nebyla v plnění příslušných bodů washingtonského konsenzu jediná), se vyznačovala obzvláště snahou o zesílení a urychlení tohoto procesu (závodů ke dnu). A teď se setkáváme s důsledky této nesmyslné politiky (spolu s likvidací sociálního státu, též předepisovanou washingtonským konsensem pro tzv. postsocialistické státy, která je nutným důsledkem takové politiky státu). Tuto naprosto krátkozrakou politiku je třeba napravovat, neboť se následně promítá i do sféry ekonomiky (snížení spotřeby obyvatelstva), do oblasti rozpočtové (pokles příspěvků na sociální a zdravotní pojištění, příjmů z DPH, příp. i spotřební daně) a v neposlední řadě do oblasti sociální (nízká životní úroveň obyvatelstva, podměrečné důchody apod.).

2. Vyprávění o udržování 2 % inflace ze strany ČNB je na hořký úsměv každé hospodyně, která chodí denně nakupovat do supermarketu, kde ceny mnohých výrobků naskakují často až po desítkách procent. Při hodnocení inflace záleží ovšem na tom, jaké výrobky se pro hodnocení ukazatele inflace zařadí do spotřebního koše. Pokud tam budou např. vedle základních potravin též silniční válcovací stroje či elektronika a jiné výrobky, které člověk buď nekupuje vůbec či jednou za více let, pak ta inflace se na těch kýžených 2 % možná vykázat dá. Ale jinak? Stačí namátkou uvést ceny jablek či brambor dražších než banány apod. A problém tkví v tom, že zatímco ceny výrobků z titulu inflace rostou průběžně, růst mezd a platů (byť jejich úroveň byla hluboko pod evropským průměrem) dlouho nekopíroval ani (skutečný) růst inflace, čímž se již tak roztažené nůžky mezi reálnými příjmy obyvatelstva (mzdy, platy a především důchody) a rostoucí cenovou úrovní zboží a služeb roztahovaly ještě více.

3. Jako příčinu nastávající situace nelze však akceptovat výmluvu na “Husákovy děti, které nyní mají přicházet ve velkém počtu do důchodu“, neboť „Husákovy děti“ s ohledem na aktuálně platný termín jejich možného odchodu do důchodu k tomu ještě věkově nedozrály. Pokud ale i předtím byly početně silnější ročníky, které by na odchod do důchodu již měly nárok (což zřejmě neodpovídá plně realitě, neboť právě za G. Husáka se v reakci na předchozí demografický vývoj u nás úspěšně prováděla opatření k podpoře růstu natality), tak takové silnější ročníky musely do svého odchodu do důchodu též více přispívat svými odvody na „zdravotní a sociální“. Tam tedy příčinu nehledejme.

Položme si spíše otázku, kam a na co byly použity odvody na sociální pojištění, zda a jak jsou tyto peníze odděleny od ostatních příjmů státního rozpočtu (a ochráněny od dalšího „vypůjčování“ bez návratu ze strany jednotlivých vlád). A zda jde tedy „jen“ o oněch celkem 370 mld. Kč, či zda se „vypařily“ z důchodového účtu ještě další finanční prostředky.

Osobně bych se proto přimlouval za zveřejnění způsobu hospodaření se zdroji na důchodovém účtu a způsobu jejich čerpání od roku 1990 až do dneška. Dokonce je to pro další veřejnou diskuzi na toto téma a posuzování jakýchkoliv návrhů změn ve stávajícím důchodovém systému nezbytné. Sypat peníze do kapsy, o níž si nejsme jisti, že není děravá, není tím nejlepším nápadem.


Kde potřebné finanční zdroje jsou a kde je vláda vesměs nehledá či hledat nechce


Celková výše důchodů pro rok 2019 je rozpočtována v částce 472,23 mld. Kč. Tuto částku, která představuje 32,27 % plánovaných příjmů státu (tj. cca 1/3 rozpočtu) pro tento rok, jsme schopni zatím pokrývat, otázkou ale je, jak se vyrovnáme s potřebným navýšením objemu důchodů v pozdějších letech souvisejícím s očekávaným nárůstem počtu seniorů, jakož i s nárůstem průměrné výše jejich důchodů.

Jak již bylo uvedeno v 1. části tohoto příspěvku, ze čtyř odborníky navrhovaných alternativ v praxi přicházejí v úvahu technicky pouze dvě, a to:

1. Ponecháme penzijní systém v současné podobě , což znamená postupný nárůst rozdílu mezi průměrnou mzdou a mezi průměrným důchodem, který klesne ze stávajících 40 % až na 25 % průměrné mzdy v roce 2070 (s odchodem do důchodu v 65 letech)

2. Budeme udržovat průměrné důchody na úrovni 40 % průměrné mzdy, což předpokládá nárůst obrovského deficitu, kdy náklady na důchody vzrostou do roku 2055 o 2,2 % HDP (ze stávajících 8,3 % na 10,5 % HDP).

Žádná z nich není evidentně příznivá. První z nich by byla jasně na úkor seniorů (a současně i poklesu jejich kupní síly, což při jejich počtu není přehlédnutelnou záležitostí ani pro stát – viz pokles z příjmu DPH a příp. spotřební daně). Ta druhá je pak na úkor zadlužování státu, zvyšování nákladů na obsluhu státního dluhu (úroků), příp. zhoršení jeho ratingu a tím i podmínek jeho úvěrování. Proto hledejme další alternativní zdroje financování nárůstu důchodů v dalších obdobích.

Uvedu dále jen ty hlavní, a to rozdělené do 2 skupin.


1. Kroky řešitelné současnou vládou


1.1. Zastavení nadměrného odlivu nezdaněného zisku cizích firem do zahraničí cestou navyšování mezd a platů našich pracovníků na průměrnou evropskou úroveň a tím i navyšování odvodů na sociální pojištění nebo zdaněním zahraničních firem podnikajících v ČR s využitím těchto prostředků k navyšování sociálního a příp. i zdravotního pojištění.

Žijeme ve státě, jehož vlády bohorovně a nečinně přihlížejí tomu, jak cca 1/3 státního rozpočtu každoročně odtéká formou zisků, úroků a dividend (zahraničních firem) do zahraničí. Jde o odliv vesměs v nezdaněné formě a krom toho až v trojnásobné výši oproti obdobných výnosům zahraničních investorů docilovaným jimi v okolních zemích. Příčinou jsou právě nízké (cca třetinové) mzdy našich zaměstnanců, ale existují i další příčiny jako např. ve vodárenství, kde zahraniční firmy inkasují zisky, zatímco naše města a obce za vydatného přispění občanů pak platí náklady spojené s udržováním a opravou rozvodů vody apod. Je o klasický případ, kdy se zisky privatizují a náklady znárodňují. Hovoříme-li o cca 1/3 ročního státního rozpočtu, hovoříme o částkách, které nyní již za rok 2017 dosahovaly 420 mld. Kč a stále narůstají, neboť vláda se dosud neodhodlala zjednat nápravu. Místo toho se spekuluje, jak dále zkrátit seniory na jejich nárocích a na možnosti důstojného dožití jejich života či případně jak řešit celou záležitost na úkor jiné skupiny našich obyvatel (např. českých podnikatelů).

Pokud budeme vycházet z toho, že zisk docilovaný zahraničními firmami u nás je oproti okolním zemím až trojnásobný, pak nadměrný roční únik zisků, úroků atd. činí min. 280 mld. Kč ročně.

Možnosti zjednání nápravy jsou dvojího druhu, a to:

a) Zvýšení průměrných mezd našich pracovníků u cizích firem podnikajících v ČR na srovnatelnou úroveň s průměrem EU (omezením dovozu laciné pracovní síly z Ukrajiny a z Balkánu).
b) Zdanění zahraničních firem u nás, a to jak sektorovou daní, tak i strukturovanou pásmovou daní z příjmů v případě nadstandardních zisků.

Návrhy na alternativní proinvestování části nadměrných zisků zahraničními investory u nás jsou nesmyslné, neboť pouze problém zvětší místo toho, aby ho řešily (z většího počtu bankovních poboček či supermarketů bude ještě o něco vyšší odliv zisku do zahraničí, ke zvýšení příjmů jednotlivých rodin a současně i odvodů na sociální a zdravotní pojištění to ale nikterak nepřispěje).

Je třeba sice připomenout, že paní ministryně navrhuje jako jedno z možných řešení zavedení bankovní daně, což by spadalo do sektorových daní, ale to zdaleka nestačí.

Přitom ČSSD, jejíž je ministryně Maláčová členkou a funkcionářkou, slibovala již před celostátními volbami do poslanecké sněmovny v r. 2017, jak bude bojovat proti nadměrnému odlivu zisku z ČR do zahraničí.

Co od té doby ČSSD vybojovala?

Pana Petříčka na post ministra zahraničních věcí a pana Zaorálka na post ministra kultury. To nám nepomůže, a to hned z více pohledů. Když již chtěla ČSSD podmiňovat něčím svoji další účast ve vládě, mělo to být něčím prospěšným pro občany. Např. právě záležitostí úpravy důchodů našich seniorů na úroveň srovnatelnou s evropským průměrem, a to realizací nutných kroků, jež to umožní. Stejně tak i dalšími kroky ke zvýšení příjmů státního rozpočtu popisovanými v této části článku. To by občané nejen pochopili, nýbrž i podpořili. Leč nestalo se tak a činnost obou uvedených ministrů tento handicap nesnižuje, právě naopak. A pak se ČSSD diví, že ztrácí podporu lidí.

Za zdanění cizích firem u nás nebojuje nikdo, zavedení bankovní daně pak navrhuje paní ministryně a ČSSD. Premiér Babiš a ANO jsou proti jejímu zavedení, byť tento návrh sám o sobě je nedostatečným.

1.2. Zastavení úniku nezdaněných zisků našich firem do daňových rájů
Nadále trpíme vyvádění zisku ze strany mnohých našich firem do daňových rájů. Svoji činnost i zisk realizují tedy v ČR, nepatrné daně či pouhé poplatky pak platí v zahraničí. V ČR nic, ačkoliv zde využívají ke své činnosti tuzemského systému a podmínek, který financují ostatní občané tohoto státu ze svých daní.

Není přitom nejmenšího důvodu, aby naši občané nesli na svých bedrech podíl mnohých našich podnikatelů na nákladech z takového podnikání u nás, zatímco celý zisk si tito podnikatelé vyvedou do daňových rájů, kde zůstane prakticky nezdaněn. Tedy opět náklady znárodníme (rozprostřeme je na všechny), zatímco zisky si bude privatizovat podnikatel.

Ačkoliv daňové úniky z tohoto titulu představují ročně dalších až 150 mld. Kč, vláda a parlament tomu opět jen bohorovně přihlížejí. Někteří z jejich členů tam mají totiž rovněž umístěná sídla svých společností (dnes jistě přepsaných na své příbuzné či známé, příp. na účelově vybrané tamní osoby).

Celou věc lze vyřešit vydáním nostrifikačního zákona (po vzoru 1. čs. republiky) s tím, že zdanění firem probíhá v místě jejich činnosti a tvorby zisku, nikoliv v místě jejich oficiálního sídla.

O zavedení nostrifikačního zákona a zdanění všech našich firem v ČR zatím nikdo neusiluje.

1.3. Zastavení nesmyslné podpory zahraničních investic v ČR a efektivnější využití takto vytvořených úspor
Setrvačností provádíme nesmyslnou podporu „zahraničních investic“ u nás formou tzv. investičních pobídek, jejichž cílem bylo původně zajistit alespoň nějakou práci našim občanům poté, kdy je stát svojí nesmyslnou hospodářskou a privatizační politikou připravil v předchozím polistopadovém období o kvalifikovanou práci v místě (či dosahu) jejich bydliště. Tedy podporu různých velkých zahraničních firem, které jednak žádnou podporu nepotřebují, jednak jejich další přínos pro náš stát je nulový (mají obvykle daňové prázdniny, po kterých odcházejí za podobným účelem zase jinam, zatímco my následně podporujeme další velkou zahraniční firmu, která přijde po té předchozí). Nepodporujeme tedy paradoxně naše firmy, které u nás platí daně a které by to zejména ve svých začátcích potřebovaly daleko více.

Je třeba si ale uvědomit, že za současného stavu, kdy si cizí firmy nechávají na práce v montovnách dovážet cizí státní příslušníky, aby ušetřili na jejich mzdách, pak taková podpora ze strany našeho státu a našich daní ztratila již jakékoliv opodstatnění. Jde o další stamiliony korun doslova nesmyslně vyhazovaných z okna, které by bylo možné naopak použít buď na podporu rozběhu či inovativních výrob našich firem platících daně u nás (nepřímý způsob podpory růstu zdrojů na odvody na zdravotní a sociální účely (vyšší mzdy a platy, vyšší odvody), nebo přímo k doplnění důchodového účtu. Jde o další zbytečný únik zdrojů za nečinnosti našich vlád.

Je třeba konstatovat, že samotné rezervy podle bodů 1.1. (po očištění) a 1.2. představují dohromady každoroční odliv nadměrného a/nebo nezdaněného zisku v celkové výši cca 430 mld. Kč, tj. hodnotu téměř odpovídající celkovému objemu ročně vyplácených důchodů. Další rezervy ve stamilionech se pak skrývají v bodě 1.3. Nechávají-li naše vlády nečinně tyto peníze odtékat do zahraničí, nemůžeme je pak logicky používat doma, kde citelně chybějí.

Pokračování

Související články:

40 komentářů :

 1. Reci se recujou a voda tece ,pokud bude pejzatej u zlabu a rabovat vse na co hrabne neni nadeje na nejake lepsi zitrky .Jedine Klemova rakoska jim zatrhla tipec a ani nezduraznovali ze jsou ti nepostradatelni a drzi ekonomii v chodu . Proto ,mene reci vice skutku

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ing Tichý piše v podtextu a lidé to vidi,že bez zavedeni slova sociálni stát do prvniho članku naši Ústavy mohou senioři bdit dalšich 30 let až pomřou.

   Je s podivem,že zde je mazána i jeho definice co to takový stát je a zdejši gojimové se nikdy nic o něm nesmi dovědět, protože prostedky na sociál považuji tzv"majitelé velkých peněz" za svoje a musi se tady timto způsobem pomáhat jejich ukradeni!?

   Smazat
  2. OBČANE VOLIČI OHLUPOVANI OHLUPOVADLY TV A TISKU

   zdá se nechápou beztoho,aby jim to jejich inteligence vysvětlila,že pokud nebudou podporovat odstraněni kapitalismu bez přivlastků,vychzejiciho z gangsterismu, nikdy se svého olupováwni nezbavi a jejich zadlužováni tempem nejméně 200 miliard ročně bude pokračovat.
   Pro tento salámovou metodou přivolavaný kolaps mluvi i to,že si daji zdejši lidovi diskutujici a tady mazat návrhy,bez kterých se nynějši "stát"stejně dřive nebo později neobejde
   .
   ČIM DÉLE BUDE TRVAT TENTO ZÁVOD KE DNU,TIM HORŠI BUDE KONEC SNU!

   Tento sen je o ovci,která se vydala pro vlnu do kapitalismu a tam ji ubohou OHOLILI a ještě budou dále holit a ona sama bude bečet radostí!

   Smazat
  3. Nezkušené ovečky jsou hnány do nové tzv TRIKKOLONY,kde pan mgr syn presidenta ODS,který vykradl republiku do mrtě a dal ji ten lupičský gangsterismus v tom hodlá pokračovat.

   NA TO CO CHTĚJI VOLIČI SERE a pohrdá jimi!
   Dalši dili vylupováni má mit repete!

   Smazat
 2. Hlavně že armáda potřebuje na hraní helikoptéry atd. za miliardy.
  Proč platíme vojenské mise? Další miliardy. Dalo by se ušetřit,jen chtít.

  V Polsku je sociální podpora v nezaměstnanosti jen tři měsíce a dost. U nás to mají někteří snad až do důchodu.

  Sociální da

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jediný pravý a původní smysl vzniku a existence jakéhokoli státu je obrana před vnějším nepřítelem. To vlastizrádní hňupové nikdy nepochopí, armádu by nejraději zrušili, všechno by nejraději prožrali a po nich potopa.
   Krom toho ani nezvládají základní počty, netuší, že důchodcům jde 1.4 miliardy korun KAŽDÝ den, nepočítaje v to zdravotní péči o ně zdarma!!! Z toho pohledu je například pořízení helikoptér naprostá prkotina.

   Smazat
  2. Blbečku, důchodci si to celoživotní prací dávno předplatili.
   ZATO NESMYSLNÉ HELIKOPTÉRY, KTERÉ NEMAJÍ ANI CERTIFIKACI nato A JSOU PŘEDRAŽENÉ, TY STOJÍ ZBYTEČNĚ VYHOZENÉ MILIARDY!!!

   Smazat
  3. Miliardy korun, které ČSSD, KSČM spolu s doktory, toží tahat z rozpočtu,jsou rozkrádány vykazováním neuskutečněných či zbytečných úkonú!!!
   Spolupracují zkorumpované pojišťovny, zkorumpovaní politici, zkorumpovaná policie a stejně zkorumpovaní státmí zástupci i úředníci. Podobně v armádě, při stavbách a opravách silnic kde svou roli též hraje neschopnost i obyčejná hloupost všech zúčastněných.

   Smazat
  4. A co na to profesionální demonstranti z Prahy?

   Smazat
  5. Však počkej milion chvilek a dočkáš se.

   Smazat
  6. 21:49 Přesně tak pane kam jdou všechny daně nic se nebuduje nic se pro lidi nedělá.

   Smazat
  7. 21:48 Pokud by Rus neohrožoval celý svět, potažmo Evropu,svejma válečnejma choutkama, potom se nemusí zbrojit a kupovat drahé ale dokonalé zbraně z USA.

   Smazat
  8. 10,57
   Jak je ten amišrot DOKONALOU ZBRANÍ jsme letos viděli na D1!!!:-D

   Smazat
  9. 10:57 i 13:18 maj voba recht! Těch prašulí je škoda, páč na vyhlazení všech putleroffských čechomužiků, balkánomužiků a jakýchkoliv rusácko-komoušský sbřeže by v pohodičce postačila i tahlencta stařičká Anča! - https://www.youtube.com/watch?v=32_labDTeTM

   Smazat
 3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 4. HONOLULU pujdeš od pondělka k Turkovi a bude klid.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tuhle hlášku nemůže emigrant pochopit ...

   Smazat
  2. 21:53 - Kdo je Turek ?

   Panove, ja zde velmi slusne oslovuji pani ministrini Malacovou a cenzor to uplne klidne smaze.

   Pani Malacova ! Cenzor zde sabotuje informace o skrytych reservach !
   On je neprejici !
   nick honolulu

   Smazat
 5. 21:53
  A co by s takovou hromadou amisraček Turek dělal?!Kokoládovýho sněhuláka pro Trumpetu?!☺

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na vás, rusácko-komoušskou horu putlersraček postačí i tahlencta stařičká U. S. Anča!☺ - https://www.youtube.com/watch?v=32_labDTeTM

   Smazat
  2. Je přeci jasný, jak tenhlencten tvůj vypouštěč skončí - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/EkGqBuz.jpg

   Smazat
 6. Nevěřím na spravedlivé daně, vždy budou výjimky, daňové ráje etc. Nevěřím na samostatný penzijní fond, neb bude sežrán inflací, nebo šikovnými investory. Nemýlím-li se, pokusy už tu byly. Proto současní a budoucí důchodci, dle rad mladých finančníků, nepočítejte s podporou státu a sami se zabezpečte, spořte, lepší jsou investice do nemovitostí, nebo do zlata. To byla ta nejlegračnější rada z rádia pro dolních 10 milionů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejlegračnější rada? Člověk, který si během 45 let aktivního života nedokáže pořídit ani vlastní garsonku a musí platit z důchodu nájemné, je nezodpovědný idiot a nezaslouží si žádnou lítost.

   Smazat
  2. 22:21 je čistý blbec, povýšený idiot a sociopat. O opravdovém životě neví naprosto nic!

   Smazat
  3. 23:13
   Tak jasně. Abys byl "znalec života" tak musíš byt ochlasta, gambler, feťák, nejmíň 2x se rozvést. A v 65 mít holou řit.

   Smazat
 7. Ja nick honolulu vam musim vysvetlit , ktere bydleni je nejhodnotnejsi, protoze bydleni je dulezite i pro DOBYTEK, ke kteremu patri nick Mugabe - (22:05) !

  Panove, kdyz vlasnite dum, tak mate stale mnoho prace kolem domu a mimo to, dum vas vaze na misto ! Platite dane a pojisteni a kdyz se vam nastehuji do ulice nezadouci, tak hodnota domu klesa. Nastehuji-li se vam, do vasi ulice hodnotni navstevnici z Ameriky, (nick honolulu), tak hodnota domu jde prudce nahoru !

  Dum je fain bydleni, ale pouze pro sikovne a pilne lidi, kteri se netoulaji po svete. A jsou stabilni povahy !

  Platit najem , (rentovat bydleni), neni dobra vec, protoze pan domaci je VAMPIR a zacne vam cucat nejen krev, ale i morek z kosti !
  Nikdy nema dost !

  Ja mam daleko lepsi napad !

  CONDOMINIUM (nebo-li Condo) ! To je uzavrena vesnice obehnana plotem a zdi a pouze majitele Conda tam vladnou po svem ! (Gated Community se to jmenuje ! Gate = brana !)
  Pristup je uzavren pro vsechny cizi a nezadouci ! Branu hlida eloctronika a vy mate krabicku v aute a v kapsi !
  Condo je staveno z nejlepsich materialu , ale plati se v nem ASSOCIATION FEE ! Co t.j. ? ? ?
  Poplatek zahradnikum a udzbarum ! Condo (male) je v prumeru 150 metru ctverecnich a ma 3 loznice, obyvak, 2 koupelny, lanai, kuchyn, garaz !

  Uzavrena vesnice, (Gated Community), ma telocvicnu, spolecenskou mistnost, (klubovnu) bazen, bar, tenis, kuzelky, atd.

  Condo ma tu vyhodu, ze kdyz odjedete na 2 mesice, treba do Vidne , tak Condo je stale pod dozorem. Vy nemusite mit zadnou starost. Majitele si voli svoje vybrane schopne lidi, kteri se chodi hadat na municipality ohledne dani za nemovitosti a nase Communita me zvolila hlavnim policajtem , protoze jsem byl v noci nekolikrat na strese a hledal jsem dalkohledem UFO !

  Protoze vsichni majitele techto nemovisti (do bydleni) vrazili penize, tak maji spolecne zajmy. Schuzuji pravidele a resi problemy. Napr. ktera kvitka jsou nejhezci ! (Ja jim rekl, ze brambory a od te doby me nezvou !) Mezi lidmi je dobry vztah a kdyz je nekdo nemocen a potrebuje odvoz do nemocnice, tak vesnice vi , ze ja nick honolulu jsem nelepsi ridic , ktery ujede i policajtum.
  Je moc fain bydlet v takovem prosteri. Je to prepychove prosteredi utopene v zeleni a v kvetech ! Mate tam absolutni klid ! Kolik stoji Condo ? Od 200 K do 1 millionu podle polohy !
  Takovych vesnic o kterych se zde zminuji, je na Floride mnoho !
  ZDE JASNE VIDITE, ZE JSEM VAM PRINOSEM !
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dekujeme pane idiote ze jste nam se tu vyblil dle zvyku sveho idiotoveho.Koho jako si myslis ty trotle ze to zajima tys opravdu kuku a jedine co by ti pomohlo klecove luzko se zostrenym rezimem 8x teple studena v tvem pripade jeste promichana trista ranami bicem kazdy tyden a afinalne napichnout na kul u blazince aby ostatni silenci se pocali bat spravedlnosti Pred tim ovsem predhodit starym negrum na osoustani do tve idioto prdele vole

   Smazat
 8. 4:21 - jasne , ze Cechy zajima bydleni ty nedomrdku ! Toto je clanek venovany bydleni.
  Mas nejaky informacni prinos na toto thema ? Kdyz nemas, tak tahni do prdele. Akorat naseres cenzora.
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Uchop levou rukou (jako od ciziho) nalej si do palice sestku levneho piva zamet kolem krabice zalez za poppelnici a bez spat, je temer pulnoc vemeno oplzle

   Smazat
 9. 4:21 - S tebou mlati zoufalstvi a vztek - ty uvriskany
  ratliku ! Copak se ti asi stalo ?
  Budou ti snizovat duchod ?
  TO JSEM NAVEDL pani Malacouvou JAAAA ! Neboj koupis si stan a prezijes 2 roky ty socane a potom se ulevi, jak tobe, tak i republice. (A bude vice kysliku pro ostatni !)
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 10. DR Davide ve chvili volna nam zde podrobne popiste tu chorobu kterou trpi stary blazen podepisujici se honolulu pisici zde totalni nepravdy . Trpi syndromem velikasstvi jako nekteri cvoci co behaji nahati a vykrikuji podivej, na stare damy nekteri jsou Napoleoni Mike Jacsoni ci Trumpove .Tento blazen spada dle meho soudu spise do kategorie nebezpecnych blaznu neb nesnese pravdu vsichni jsou hurvinkove z Ceska idiotsti .Sam nezna ani cesky pravopis a jeho vzdelani je spise zdelani
  stale opakuje jedno a to same a je zde 24/7 jako Indove v seven ileven ale ti jedou na smeny ,kdezto tento pablb je zde jako socialisticky policajt jez vzdy rikal"ve sluzbe sem kurva a ve sluzbe sem furt" Prosime o odpoved a zavreni tohoto blazna do klece

  OdpovědětSmazat
 11. 5,24
  Má celoživotní a rodinnou diagnozu A52 a F73,tím je řečeno vše!!!!

  OdpovědětSmazat
 12. Jiří Jírovec10. října 2019 10:41

  Orientace na důchody je zavádějící. Problémem jsou životní náklady, které se vymkly kontrole, zejména díky deregulaci nájemného.

  Proč ekonomové, kteří do omrzení opakovali poučku o trhu, nepřicházejí s řešením? Odpověď je, že neexistují ideologicky vyfutrované nástroje. To není jen problém Česka. Blbci, kteří v Berlíně prodali tisíce bytů Italům, nebo komu, je teď za mnohonásobně vyšší cenu kupují zpátky.

  Komunisté vyřešili bytový problém přerozdělováním bohatství, regulací nájmů a masovou bytovou výstavbou. Naštěstí přežily "králikárny", jak paneláky nazýval hlupák Havel. Ty teď opticky zmírňují dopad trhu na bytovou krizi.

  Situace se zhoršuje importem pracovníků do Česka. Z nich má asi polovina povolení k trvalému pobytu, což ve svém důsledku znamená, že budou potřebovat byty - odhadem asi 4000 ročně.

  Je nepochybné, že k řešení problému musejí být použity finanční nástroje, které umožní přerozdělování bohatství ve společnosti. Není důvod, proč by se nemohlo uplatnit pravidlo, tady sis vydělal, tady zdaníš. To se děje například ve sportu. Výhra je na místě zdaněna (ve Wimbledonu 45%) a stržena. V NHL platí hráč daň z každého výdělku (zápasu) a to podle místních poměrů v tom kterém státě.

  Co se stane s vyplaceným zbytkem organizátory nezajímá.

  Další zdroje se dají najít ve zbrojení a třeba ve zrušení většiny pojišťoven. Opravdu jich nepotřebujeme sedm.

  OdpovědětSmazat
 13. Zalepit díry, kudy odtékají státem vybrané penízky nám důchody nezajistí. Vznikne-li někde uspořená hromádka, tak se určitě nalezne domácí ruka trhu, která je dokáže odklonit. Bezmocní důchodci se mohou pokusit o generalní stávku a stejně si toho nikdo nevšimne a nemají žádné rukojmí, pomocí kterého by mohli vydírat, tak není důvod brát na ně ohled.

  OdpovědětSmazat
 14. Pokud by každý pracoval tak poctivě jako já, potom si nemusí na duchod stěžovat.Od dubna mě stát posílá 20 880. Nechápu jak muže mít chlap duchod pod 12 000, co asi dělal? Každý strujcem svého štěstí.

  OdpovědětSmazat
 15. To máš klidu, asi je oceněna tvá zásluhovost.

  OdpovědětSmazat
 16. Je od něj fér, že přiznal státní ocenění jeho pohlaví.

  OdpovědětSmazat
 17. Díky za rozbor. Je jistě docela paradoxem, že "komunistické Husákovy děti" dnes zachraňují ekonomiku. Jednak svým počtem, jednak tím, že se naučily pracovat a neparazitovat. A po nich pak přijde potopa, tedy pohroma "Havlovy dětičky", bude jich počtem málo a navíc to budou nedochůdčata vychována tzv. kapitalistickou demokracií, zase paradoxně , s bídnou kvalifikací a nechutí pracovat. Nemůžeme si divit tomu poplachu, co bude za 15 roků, když dojdou many na důchody. Ale když žijí USA s takovou sekerou, tak co by ne Česko?
  Ad. 11:04 Já jsem pracoval do 66 r., 6 r. na %, které mi pak skrouhli, pak dalších 15 r. do 81 a ve vysoce, skoro nejvýše kvalifikovaném oboru z vysokou odpovědností k lidskému zdraví a životu. Platil jsem si dále na důchod, neměl jsem žádný roční odpočet z daní a přesto se dívám panu 11:04 s důchodem hodně na záda. Jsem "starodůchodce", které kapitalistická demokracie okradla z moci své diktatury! A tou tisícovkou, co nám před smrtí bylo nyní přidáno, se to jen přikrášlí papírovými růžemi.

  OdpovědětSmazat
 18. 17:20 muj příspěvek v 11:04, Proč všichni brečíte, že vás okradl kapitalismus? Duchod se v dnešní době vypočítává od roku 1986,tak že pouze 4 roky za komoušu,a pokud vím tak mě nikdo za těch " zlejch " kapitalistu neokradl. A to jsem pracoval u soukromníku Celý život v jednom oboru. Jinak nemám potřebu lhát, něco nafukovat a u komoušu jsem nebyl, i když byla snaha mě tam v 70 letech dostat!.

  OdpovědětSmazat
 19. 9:29
  Hrdino, jsem důchodkyně za totáče z nepreferované skupiny tzv pracující inteligence. Tenkrát, když jste nebyl v KSČ, měl diplom a navíc byl ženská, tak vás Husák platem moc nerozněžňoval. Žel bohu ze mzdy za totáče se započítavaji odpovídajicí % do důchodu, pro starodůchodce. Jestli jste šel do důchodu letos, tak jste nesrovnatelně v jiné úrovni. Ale asi to nedokážete pochopit. Není náhodou, že si toho alespoň letos vláda všimla.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.