Reklama

čtvrtek 3. října 2019

Senioři bděte!

Ing. Jaroslav Tichý
Jaroslav Tichý
3.10.2019 E-republika
Tak jako obvykle nehledáme zdroje k navýšení peněz na důchodovém účtu v rámci dlouhodobě existujících rezerv, v daném případě převážně mimorozpočtových. Místo toho se zabýváme přerovnáváním stejných peněz do různých hromádek v naději, že se nám tím rozmnoží. Jde o marnou naději, takto to v ekonomice nefunguje.


Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD chystá seniorům reformu důchodů, neboť v budoucnosti přestanou zdroje na důchodovém účtu na výplatu důchodů rostoucího počtu seniorů postačovat. Detailní propočty teprve představí. Označení tohoto kroku názvem reforma se však vyhýbá, neboť ekonomové už nyní upozorňují, že navrhované změny neřeší dlouhodobou udržitelnost a že navrhované kroky pí ministryní vlastně žádnou reformou nejsou.

Část 1

Jaké alternativy možného vývoje v oblasti důchodů jsou predikovány


1. ponecháme penzijní systém v současné podobě = postupný nárůst rozdílu mezi průměrnou mzdou a mezi průměrným důchodem
Stávající penzijní systém je sice udržitelný, pokud se ale nic nezmění, průměrný důchod klesne postupně až na 25 % průměrné mzdy v r. 2070. To vše za situace, že nedojde k žádným změnám systému. Průměrný důchod by se tak valorizoval podle platné legislativy o inflaci a polovinu růstu reálných mezd, do důchodu by se odcházelo v 65 letech.
Nevíme ale, s jakým nárůstem průměrné mzdy v průběhu předmětného období se u nás uvažuje, stejně tak nevíme nic o vývoji inflace ani o dopadech robotizace na naši ekonomiku.

2. Udržování průměrných důchodů na úrovni 40 % průměrné mzdy = nárůst obrovského deficitu
Propočet, že pokud by vláda automaticky udržovala výši průměrného důchodu na 40 procentech průměrné mzdy, náklady na důchody by postupně do roku 2055 vzrostly z 8,3 na 10,5 procenta HDP, platí za předpokladu, že v mezidobí nedojde k žádným změnám
(výrazný nárůst průměrných mezd, vliv robotizace atd.).

3. Zabránění deficitu = zvýšení odvodů (sazby důchodového pojištění z 28) na 34 % hrubé mzdy okolo roku 2060.
Vzhledem k tomu, že již dnes je zdanění práce v ČR jedno z nejvyšších v celé EU, je tato alternativa nereálná. Pak je otázkou, proč je tento způsob řešení vůbec jako alternativa zmiňován.

4. Zabránění deficitu = odchod do důchodu v 69 letech
Zvýšení věku odchodu do důchodu na 69 let podle autorů tohoto návrhu „naráží na fyzické limity”. A nejen to, nýbrž i na možnou zaměstnanost občanů v tom kterém období, zejména pak ve světle budoucí robotizace výroby. Je opět otázkou, proč je tento způsob řešení jako alternativa vůbec zmiňován.

Z uvedených návrhů je zřejmé, že pí ministryně žádný uchopitelný koncept k řešení možného vzniku krize v oblasti financování důchodů vůbec nemá. Pouze signalizuje, že tuto otázku bude třeba řešit, ačkoliv k tomu nemá ani všechny potřebné ekonomické vstupy ani nápady na řešení této otázky.
Pro úplnost ještě upozorňuji na to, že v těchto úvahách nejsou vůbec zahrnuty tři podstatné ekonomické vstupy, a to:

1. podpora natality v ČR ze strany vlády a její dopady na zvýšení počtu obyvatel a budoucích plátců odvodů na zdravotní a sociální pojištění v ČR;
2. vývoj v přijímání migrantů do ČR, který bude jakákoliv z uváděných čísel logicky dále zhoršovat, neboť jak ukazuje situace v okolních zemích, jejich zapojení do pracovního procesu bude velmi problematické a
3. důsledky robotizace v souvislosti s příchodem průmyslové revoluce 4.0.


Co navrhuje ministryně J. Maláčová


Paní ministryně chce novým systémem řešit situaci, kdy důchodců přibývá rychleji než pracujících. Na důchodovém účtu se nedostává peněz.
Tento nový systém je údajně postaven na plánu pí ministryně, který spočívá v tom, že:
1. všichni senioři, kteří odpracovali potřebný počet let, by měli nárok na zaručený minimální důchod hrazený ze státního rozpočtu;
2. druhá část důchodu by byla zásluhová a počítala by se každému zvlášť podle toho, kolik odvedl na sociálním pojištění.
3. koncept vychází ze severského modelu důchodového systému, kdy stát zaručí minimální částku, z niž člověk jen tak vyžije.
4. Je tedy motivace pro lidi, kteří chtějí v důchodu víc než minimální částku. Mají více pracovat, spořit, aby nebyli závislí na státu a nečekali, co od státu dostanou.
5. Minimální částka důchodů bude přitom závislá na tom, z jakého daňového výnosu bude financována.
6. V zemích s podobným systém je zaručený důchod obvykle financován z daně z příjmu, což ale pí ministryně odmítá s tím, že spíše by mělo jít o financování z digitální či sektorové daně.
7. Alternativně má být celý systém rozšířen ještě o třetí pilíř pojištění, vše je ale zatím ve vývoji.

Obvykle, když naše polistopadové vlády (odborníků) něco řeší, tak problém nevyřeší, avšak vytvoří hned další dva nové. Ani tento případ se zatím nezdá být výjimkou a je třeba si říci alespoň několik důvodů proč.


Příčiny nedostatečných zdrojů peněz na výplatu důchodů


1) Neoprávněné odčerpání rezerv z důchodového účtu v minulosti
V minulosti byly na důchodovém účtu poměrně značné rezervy, které měly pomoci v případě potřeby vyrovnat dočasné schodky na tomto účtu mezi tvorbou dalších zdrojů a jejich čerpáním. Tomuto účtu „pustila žilou“ nejprve vláda V. Klause (300 mld. Kč) a později vláda P. Nečase s „nejlepším“ ministrem financí Kalouskem (70 mld. Kč). První vláda s cílem pokrýt, druhá vláda pak s cílem alespoň snížit schodek vlastního hospodaření. Peníze na důchody byly přitom původně odděleny od dalších zdrojů státního rozpočtu a podle zákona nesměly být použity k jinému účelu než právě na výplaty důchodů. Přesto však použity byly. To, že ani v jednom z obou případů nebyly takto vládami „vypůjčené“ peníze vráceny zpět, netřeba dodávat. Dnes logicky chybějí.

2) Tak jako obvykle nehledáme zdroje k navýšení peněz na důchodovém účtu v rámci dlouhodobě existujících rezerv, v daném případě převážně mimorozpočtových. Místo toho se zabýváme přerovnáváním stejných peněz do různých hromádek v naději, že se nám tím rozmnoží. Jde o marnou naději, takto to v ekonomice nefunguje. Zbytek z návrhů pí ministryně pak není ničím reálně podložen. Tomu pak odpovídají i dále uváděné návrhy na řešení, které působí dojmem křečovitosti až bezradnosti.

3) Místo toho, abychom se zabývali využitím disponibilních zdrojů, zabýváme se hledáním způsobu, jak problém vyřešit na úkor našich občanů, ať již našich seniorů či jiné skupiny občanů, třeba i podnikatelů. Je realitou, že jestli nezvýšíme příjmy na důchodový účet, žádné „nové systémy“ ani jiné pokusy nám nepomohou a situaci jen zhorší. Abstrahuji přitom od nepravděpodobné možnosti razantního nárůstu průměrných platů v ČR, které by mohly ospravedlnit otevírání nůžek mezi průměrnými platy a důchody, aniž by to naše seniory vytlačilo na okraj společnosti. Krom toho, pokud by tomu odpovídaly i nárůsty odvodů na sociální pojištění, k rozvírání nůžek by docházet nemělo.
*v*v--Konfrontace návrhů pí Maláčové s realitou

Naznačený koncept pí ministryně spočívá v:
1. zaručeném minimálních důchodu od státu po odpracování určitého počtu let poskytovaném v 1. pilíři, (aniž by byl zdroj k výplatě tohoto důchodu zatím stanoven a dlouhodobě v potřebné výši zajištěn). Návrhy na jeho zajištění se pohybují od digitální daně, přes sektorovou daň až k dani z příjmů placené našimi podnikateli. Přitom:
- digitální daň - u nás zatím nikdo neprosadil, a pokud bude prosazena vůči velkým nadnárodním společnostem, budou usilovat o její inkasování převážně USA, jak nedávno ukázalo vyjádření D. Trumpa směrem k podobnému záměru v Polsku;
- sektorová daň – u nás zavést lze (existuje i v některých dalších zemích EU, jako je Maďarsko či Francie, aniž by se tam její plátci „hroutili“), překážkou v jejím zavedení je však hnutí ANO, resp. A. Babiš;
- daň z příjmu podnikatelů – bez předchozího schválení nostrifikačního zákona v ČR se tak zvýší pouze přesun sídel dalších českých firem do daňových rájů, což vyvolá z hlediska inkasa daně z příjmu přesně opačný efekt, než je ten zamýšlený.
2. zásluhové části důchodu ve 2. pilíři podle toho, kolik kdo na sociální pojištění zaplatil (tedy zřejmě podobný princip jako dosud, otázkou ovšem je, z jakého základu), neboť tuto složka bude zřejmě ovlivňována třetím pilířem a způsobem výpočtu zdrojů k jeho financování. Čili výpočet penzí z tohoto 2. pilíře bude v lepším případě stejný jako v dosavadním 1. pilíři, v horším případě pak nižší;
3. třetím pilíři, který by navyšoval důchody těm, kteří si na důchod připlatí. Na první pohled podobné jako dosud některými občany využívaný pilíř v rámci soukromého spoření pouze s tím rozdílem, že 3. pilíř by spravoval zřejmě stát a nikoliv soukromá instituce. Tím by mohlo dojít skutečně k úspoře nákladů na jeho správu a k větší jistotě investic do návratných projektů, jež umožní zhodnocení těchto vkladů (infrastrukturní investice státu). Otázkou však bude, zda toto navyšování důchodů bude pouze z příplatků poskytnutých některými občany do 3. pilíře, tj. bez využití části zdrojů ve 2. pilíři k tomuto účelu.

Za této situace se tedy nabízí otázka, proč dělat nějaké větší změny, jde-li jen o to, že stát:
- připlatí z rozpočtu seniorům ke stávajícímu důchodu minimální garantovaný důchod (byť z nějakého zatím nevyjasněného zdroje státního rozpočtu);
- bude k tomu dále vyplácet důchod podle občany v dosavadní výši podle placených odvodů na sociální pojištění a
- krom toho bude stát vyplácet další peníze těm občanům, kteří si platili navíc, a to výlučně z toho, co si tito (nikoliv všichni) občané připlatili.

Jenže ďábel spočívá v detailu a je třeba celou věc detailně sledovat a mít v ní jasno, než k jakékoliv změně dojde. Kdyby tomu totiž takto bylo, proč dělat nějakou reformu?

Ve druhé části si řekneme něco o možných zdrojích dofinancování důchodů, s nimiž se zatím vesměs neuvažuje, ale mělo by.

Pokračování ...


Související články:

30 komentářů :

 1. To jsou kecy o severském modelu seveřané si můžou šetřit na důchod ale co chudáci z Čech?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:09...S tím šetřením na důchod by to dopadlo předvídatelně.
   Jedni by šetřili a ušetřili,z eráru by nedostali skoro nic.
   Druzí by chlastali a leželi na kanapi,neušetřili by ani vorla.
   O ty by se erár postaral,páč sosyalni smír a humanita.
   Realita je,že socky byly vždycky.Už naši předkové stavěli chudobince a pastoušky.Čech není nelida,nó...
   Rozdíl je v tom,že množina socek utěšeně narůstá,divný,že jo!?
   Čím dále tím víc vykuků začíná chápat,že koláče jsou i bez práce.
   A kdo by tvrdil opak,je hnusnej egoista a xenofob a Šabatová mu to nandá...
   Helanov

   Smazat
  2. Na všechno máme a důchodci nejsou dnes důležití. Důležité je to, že si za drahé peníze pronajímáme stíhačky a na příkaz USA s nimi hlídáme americké lezprdelky. Teď ještě nakoupíme dva typy vrtulníků. Jedněch se vyrobilo 56 kusů a druhých 150 kusů a oba typy se přestaly v roce 2018 vyrábět. Tak že nám je smontí z nějakých náhradních dílů a mi za ten šunt zaplatíme drahé peníze. Dát no na důchody, nemusíme se o reformě 10 let bavit.

   Smazat
  3. 13:50
   Nauč se počítat, ty tupče! Peníze za vrtulníky by stačily ne na 10 let, ale přesně na 10 dní!!!

   Smazat
  4. 15:00 Nauč se číst ty tupče, píše že by jsme se o reformě nemuseli deset let bavit. A jestli se ti líbí, že naši vojáci bojují proti Afgháncům, kteří nám nic neudělali, že platíme vzdušnou ochranu pobaltským státům a Islandu a že na rozkaz nakupujeme z USA předražený a zastaralý harampádí. Jestli se ti tohle líbí tak jsi blbeček.

   Smazat
  5. 15:39
   Na obranu vydáváme jen cca 1% HDP, nejmíň v celé historii naší země. I tak ale kvičíte. Kdyby bylo po vůli blbů jako jste vy, tak byste armádu zřejmě nejraději úplně zrušili a přidali za to 1000 Kč důchodcům. Hloupí vlastizrádci.

   Smazat
  6. 16:10 Armádu rušit není potřeba. Je ale potřeba zamyslet se co je opravdu potřeba. Kdyby si pobaltské státy, jak jim někdo říká pobaltští tygři pronajali svoje letadla a mi začali používat naše L 159 a zmodernizovali si naše vrtulníky MI 24 a 35, měli by jsme dost peněz na vybudování ochrany hranic. Mohli by jsme zamezit, aby nám sem nezákonně nepronikala kdejaká pakáž.

   Smazat
  7. 17:05 Češtinu ses doposud nenaučil, ale už bys řídil celou zemi.
   Ach jo.

   Smazat
  8. Anonymní3. října 2019 21:14
   17:05 to napsal dobře. Nikdo nechce rušit armádu, ale používat ji k obraně naší země. O to běží, to těžko zpochybníte. Tak se zahojíte alespoň na češtině? Ubohé. P.K.

   Smazat
  9. Demente 16:10, armáda má sloužit na obranu vlasti a ne bojovat za cizí zájmy na druhé straně světa. Nebo taky ty jandův mazlíků věříš, že tam bojují za smradlavej prahu, voliči stop09?

   Smazat
 2. Globální finance jsou vedeny židovskými zločinci přes t.zvané centrální babky.Tyto jsou řízeny zkorumpovanými ekonomy,takže všechny státy, /mimo 3-4 jež nemají CB / jsou v područí MMF,ECB,FEDU a dalších žid. institucí. Všechny státy jsou u nich zadlužené a tedy podřízené. Finančnictví nefunguje - záporné úroky,neustálé tisknutí peněz a podobné nesmysly spějící ke globální katastrofě nebo válce.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ahoj nácku! Jak jde život?

   Smazat
  2. ČNB se pripravuje ukrast tobe ty neomarxisto pár stovek milionů a ty blbečku o tom nic neviš, protože tě řidi komunisti 13.31!
   Odkaž kedlubnu na výzkum vakua!

   Smazat
  3. 21:31 Asi bys neměl hulit tak silnej matroš...

   Smazat
  4. A ty blbe 21:32 bys měl vyměnit dodavatele, máš to hodně říznuté ten sajrajt, dle tvých pitchoviny co ty roníš.

   Smazat
 3. Přitom recept je úplně jednoduchý:zvýšit porodnodt, zstavit úbytek obyvatelstva a zvýšit podíl mladé generace, která se stane příštím plátcem daní a odvodů. něco podobného udělli komunistév 70. letech ("Husákovy děti") a přebytky z té doby rozfofroval až klaus s zkalousekm. nebýt jejich "hopsodaření", nemuselo se o "důchodové reformě vůbec mluvit.

  OdpovědětSmazat
 4. Celé to, zcela úmyslně ruku v ruce se západními společnostmi, upekly na občany polistopadové vlády.
  Když jsem pracoval v nejmenovaném podniku, tak po roce 89 se nám tržby vývozem do NSR ( a to jsme stále byli pod cenami v Německu) zvýšily 3,5x.
  Ale pouze, do doby, než nás ministerstvo průmyslu vedené p. Dlouhým (pokrytec s dětskou tvářičkou a úsměvem), prodalo, jako pytel brambor - tedy těch tehdejších kvalitních, ale levných - za pár šupů.
  Pak když si nahrabal, tak se na čas z politiky stáhl, aby se zapomnělo.
  No a všichni víme, jak zase z té nory vylezl.
  Dříve se říkalo zlaté české ručičky a oni to západní "soudruzi" dobře věděli.
  Tím, že životní úroveň u nás rostla (sice pomalu ale všem)plošně, tak platy se zvedaly pomalu za kvalitně vyrobené zboží.
  Po roce 1989 firmy přešly do zahraničních rukou, které zboží začaly prodávat za západní ceny ale platy zůstaly na původní úrovni.
  Celý zisk, který se tedy dříve rozděloval mezi všechny občany, shráblo pár západních společností.
  Celá ekonomika po rozprodání republiky je poplatná písni od Michala Tučného - Lojza a Líza.
  Lojza: Vědro má ve dně díru, milá Lízo, milá Lízo, vědro má ve dně díru, milá Lízo, jak hrom ....
  atd.
  Pak není divu, že není na důchady pro ty, kteří celý život dřeli, aby to ti dnešní netáhla rozfofrovali.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 1420
   Ta písnička se jmenovala VŠICHNI UŽ JSOU V MEXIKU ...

   Smazat
 5. Hodně by pomohlo, kdyby se zabavili majetky nezákoně nakradené při privatizaci a kdyby Klaus s celou svojí tehdejší vládou vrátil důchodový fond, který který vykradli a který komunisté prozíravě vytvořili pro horší časy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Prosím o vysvětlení, respektive upozorňuji, jelikož si myslím, že vím o čem píšete, na nesmyslné sousloví : " nezákonně nakradené".
   Krádež je vždy nezákonná a někteří "inteligenti" by z toho zde mohli mít orgasmus.
   Jinak máte samozřejmě 100% pravdu.

   Smazat
  2. 15:09 Pokud máte nějaké podezření, že někdo něco ukradl, pak byste měl neprodleně podat trestní oznámení.

   Smazat
  3. 2018
   Pro některá privatizační rozhodnutí je soudní přezkum
   ze zákona zapovězen.

   Smazat
  4. 21:27 Aha, a který zákon máte přesně na mysli?

   Smazat
 6. Všech to je pláč nad rozlitým mlékem. Právě proto že příjde robotizace je porodnost nebo přijmání migrantů debilita. Je potřeba zlepšit školství tj vzdělanost protože kdo nebude na tuto situaci připravený bude bez práce. V nadhodnotě lidské práce je dostatek prostředků na zajištění ve stáří a stači to jen správně danit proč to má být jen zisk pro někoho. Nejsem propagátorem spekulací ale podívejte se na zajímavou přednášku na YT Pavel Opluštil - Jiný pohled na svět investic. Nelze hodnoty vytvářet spekulacemi ale pár zajímavých názorů tam je. PRADĚDA.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím s Vámi. Zvýšená porodnost je jen dočasné řešení, protože pak by se musela opět zvednout porodnost a až zestárnou i ti , tak znovu zvednout. Mezitím přijdou roboti a je vymalováno. Pracovat musí všichni co mohou, ale nechtějí. Tedy i cikáni.Hranici opevnit, jako to mají Maďaři a místo armády, co dělá USA křoví při jejich válkách, zřídit ozbrojenou složku, která bude všestranně cvičená . Vrtulníky pro námořní pěchotu nebude nikdo potřebovat, pokud bude bránit republiku.

   Smazat
  2. No, a nebo ty hranice rovnou zadrátovat ostnatým drátem.

   Smazat
  3. Anonymní3. října 2019 16:35
   Také se domnívám, že zvyšování porodnosti, není řešením důchodového systému. I když proti ní nic nemám, vymírání není zdravé. Je však třeba konečně přesměrovat pozornost od předaněných zaměstnanců, k nedostatečně daněným finančníkům.
   Ukončit to účelové zadlužování státu, pro zajištění trvalých příjmů bankám, zdanit finanční operace i zisky korporací. Ony ze země vyvádějí desítky, či spíše stovky miliard a my se zde hledíme vzájemně obírat o zbylé drobky. K tomu by měly např. odbory premiéra donutit. Potom nebude třeba stále vynucovat nějaké reformy (tj. redukce) důchodového systému a nemocenských.
   Dalším zdrojem jsou miliardy, které jdou do politických neziskovek a které jsou z velké části použity na pohodlný život neziskovkářů, při rozvratu země. P.K.

   Smazat
 7. Jak chcete zvýšit porodnost,když mladí nemají kde bydlet? Po zkušenostech s fondem z první vlny privatiace, který se měl stát základnou pro důchodový fond a byl tiše rozfofrovát na jiné výdaje, po zkušenostech s "pilíři" se důvěra v další fondy asi nezíská. Majetní si ulijí peníze do nemovitostí a zbytek zůstane na pospas zlovůli, či jakémusi "milosrdenství". Tod vše a bez iluzí.

  OdpovědětSmazat
 8. Když má stát na církevní restituce, není důchodový systém v ohrožení. Chi, chi V.J.H.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.