Reklama

sobota 9. listopadu 2019

17. 11. 1989, mýtus a realita

Petr Sak
9. 11. 2019
Převrat či sametová revoluce
U společenských změn takového charakteru, jako byl převrat 17.11.1989, se obtížně hledá pravda. I po mnoha letech je zájem skutečnost neustále rozostřovat a zamlžovat. Příčin zakrývání pravdy je celá řada. Převrat je projevem širokého spektra zájmů řady politických a ekonomických subjektů. Na převrat navazující politický a ekonomický vývoj je důsledkem působení těchto zájmů a subjektů. Proto většina textů zabývajících se listopadovým převratem měla doposud převážně charakter manipulativní propagandy.


Výjimku tvoří Analýza 17.listopadu 1989 politického vězně Miloslava Dolejšího (2014), kterou zveřejnil brzy po listopadu a kromě snahy o analýzu skutečnosti obsahuje studie i řadu prognóz a míra jejich naplnění v následném společenském vývoji vyvolává až mrazení. Sám autor se v již „svobodném a demokratickém Československu“ stal obětí štvanice a jeho bratr, ředitel zdravotní školy na Kladně, za to, že se bratra zastal, byl vyhozen nejen z funkce ředitele, ale i ze školy samotné.

Události, na kterých participují zpravodajské služby, mají malou naději, že budou „natvrdo“ odhaleny. Zpravodajské služby pracují v šeru a po skončené události zhasínají. Než k události dojde, jejich podíl na přípravě a realizaci je „konspirační teorií“ a po události v nastalé informační „černé díře“ veškeré stopy zpravodajských služeb mizí a jsou překryty vytvořenou dezinformací - mýtem. Do dneška je vražda J.F.Kennedyho překryta mýtem osamělého střelce a za oponou mýtu byla náhlá úmrtí lidí, kteří se vyskytli poblíž této události. Odstranění Richarda Nixona z pozice prezidenta USA bylo překryto aférou Watergate a mýtem jak „čistá americká demokracie“ zvítězila. Teprve krátce před smrtí se zástupce ředitele CIA z té doby přiznal, že informace novinářům poskytoval on.

Určitou nadějí by mohly být dokumenty v archivech. Ty jsou však desetiletí nepřístupné a když je potřeba, tak se i po padesáti letech jejich nepřístupnost prodlouží. Avšak ani pokud se k archivním svazkům přiblížíme, neznamená to, že jsme se přiblížili pravdě. Při diskusi na jednom semináři v Evropském domě, která byla věnována práci s archivními svazky, JUDr. Miroslav Polreich, jeden z našich nejvýznamnějších zpravodajců, přesvědčivě doložil, že i svazky v archivech jsou zmanipulované a nepravdivé. Samozřejmě, že ne všechny, ovšem problém je, že my nevíme, které zmanipulované jsou a které ne.

Další příčinou, proč mýtus má větší cenu než pravda, a tudíž je třeba bránit odhalení pravdy, je funkce mýtu jako měkkého nástroje ovládání lidí. Porovnejme dvě události; srpnovou okupaci s následnou normalizaci s 334 tisíci vyškrtnutými a vyloučenými z KSČ a následně diskriminovanými a „sametovou revoluci“. Vojenská invaze a následná vojenská okupace představují tvrdý nástroj uplatnění moci. Rozhodnutí sovětského politbyra vycházelo z dezinformací a předpokládalo, že po vstupu vojsk velká část obyvatelstva zásah podpoří. Ovšem pro drtivou většinu populace byl zásah tragickou událostí, traumatizující je po zbytek života. Tato zkušenost se stala součástí jejich podvědomí, neustále se aktivizující v mysli při nejrůznějších podnětech a následně rezistentní vůči racionálním podnětům a analýze. Toto psychosociální residuum v jedinci se stalo v úhrnu společenskou bezpečnostní minou v základech politického systému Československa, jejíž výbuch v listopadovém převratu byl nepominutelnou složkou převratu.

Tohoto fenoménu si jsou architekti práce s masami vědomi, a proto preferují měkkou moc, to znamená práci s vědomím lidí. Donutit lidi, aby převzali a ztotožnili se s názory, postoji, určitou interpretací historie, a protože obecné a abstraktní ideje velkou část lidí míjí, jsou jim implementovány prostřednictvím osobností (idolů, VIP, vzorů), které pomocí médií konstruují. Tito architekti moci za oponou využívají stejný princip jako plachetnice plující proti větru či bojovník judo, který využívá sílu protivníka. Kryptokracie využívá sílu emocí a z nich vyplývající aktivity těch, s nimiž manipuluje v jejich neprospěch a ve svůj prospěch.

Tak jako vznikají zbraňové systémy a zbraně dalších a dalších generací, tak se také objevují nové zbraně v oblasti psychologické války a módní terminologií v oblasti hybridní války. Efektivitou srovnatelnou s jadernými zbraněmi, avšak bezpečnější variantou ve srovnání s jadernými zbraněmi, jsou barevné revoluce, které vyžadují ovládání médií a jejich pomocí ovládnutí velké skupiny populace, „spontánní“ vznik neziskové organizace, která se stane organizátorem aktivit davu na ulici (Milion chvilek…), využití negativních emocí ve společnosti, případně vytvoření těchto emocí (masakr a mrtvý student na Národní třídě, mrtvý novinář), labilní situace ve společnosti (např. kolem voleb, kdy stará moc ztrácí legitimitu a nová ji ještě nepřevzala), implementace zpravodajských služeb do strategických pozic, v nichž stimulují a modulují chování davu na ulici (odvedení z Albertova na Národní třídu), připravení nových elit a mediálně módního image hlavních představitelů (humanista Havel, který zvítězil nad komunizmem).

K zajímavým závěrům můžeme dojít při komparaci srovnatelných událostí, kdy jedna vycházela z připraveného scénáře a druhá ne. Při demonstraci v Barceloně za samostatnost Katalánska bylo zraněno 800 lidí a k pádu režimu nedošlo. Katalánsko samostatnost nedostalo, naopak zvolení političtí představitelé, kteří naplňovali dle principů demokracie vůli lidu, byli odsouzeni k mnohaletým vězením a v Praze při mnohem slabším zásahu policie došlo k pádu režimu. Představitelé Evropské unie opakovaně vyjadřují obavy o demokracii v Maďarsku, Polsku, v Česku a na Slovensku, ale stav demokracie ve Španělsku je nechává klidnými, podobně jako slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou, která charakterizuje státy V4, včetně státu jehož je prezidentkou, jako potížisty, ale se stavem demokracie ve Španělsku problém nemá.

Jako příklad ovládání populace tvrdě represivními nástroji moci jsem uvedl srpnovou okupaci, zatímco příklad dokonalého využití měkké moci je listopadový převrat s marketingovou nálepkou „sametová revoluce“, na níž se vázaly další nástroje psychologické manipulace (svobodu a demokracii jsme si vycinkali klíči na náměstích, …). Zatímco tvrdá moc sovětské okupace legitimizovala odpor lidí, ať již vnější či vnitřní, implementace do vědomí lidí, že oni jsou subjekty revoluce (překrytí pravdy převratu mýtem revoluce) je činí odpovědnými za vše, co z listopadové události vzešlo a vlastně delegitimizovalo odpor proti následné společenské skutečnosti. Kritik či oponent polistopadového vývoje se tak stával starou strukturou, agentem STB, bývalým komunistou, svazákem, chodil do Pionýra, je agentem Putina, proruským trollem. A protože v KSČ bylo přes dva milióny členů a někteří byli dokonce členy Lidových milicí, ještě větší počet byl v mládežnické organizaci, agentů STB bylo více než sto tisíc, tak téměř každý měl z tohoto pohledu máslo na hlavě. Iniciátory štvanic na selektivně vybrané občany byli přitom často vysocí nomenklaturní kádři či agenti a důstojníci STB. Dokonce ještě před „listopadem“ a následně probíhal boj i uvnitř STB, který se projevil i v tom, koho svazky byly skartovány a kdo byl předhozen a obětován a s kým se počítalo do budoucna.

Potenciální a selektivní štvanice dostala i formální podobu v lustračním zákonu, který ve společnosti vytvořil vrstvu méněcenných druhořadých občanů. Pokud by ještě žili, patřil by mezi ně i Alexander Dubček a přímý účastník moskevských jednání, který nepřipojil svůj podpis pod závěrečný protokol František Kriegel, který situaci popisuje: “Nebyl jsem připuštěn k jednání, neznám jeho průběh, ale vyžaduje se můj podpis. Já nepodepíšu. Naše delegace v tomto složení nemá k takovému podpisu ústavní právo. Nikdo nás nedelegoval, a navíc někteří z nás do Moskvy nepřijeli dobrovolně, nýbrž jako vězni.“ To jsou paradoxy. Možná, že zde jsou počátky rozdělování společnosti.

Po listopadu zjevně, ale fakticky dávno před listopadem, dostaly strategický význam archivy a svazky STB. V předstihu již před převratem probíhaly selektivní skartace svazků z archivů STB. Nová elita, jejíž významnou část tvořili disidenti, se soustředila na kontrolu nad archivy a svazky STB, což je pochopitelné, vzhledem k tomu, že kolem dvou třetin disidentů a chartistů byli agenti STB (Dolejší, 2014), případně dalších zpravodajských služeb. Proto nový ministr vnitra Richard Sacher, sám agent STB, shromáždil svazky STB nové politické elity do Fondu Z (Sak, 2018), který se ztratil či stal nedostupným.

V Jihočeském kraji stál po listopadovém převratu, a své rehabilitaci, v čele občanské prověřovací komise člověk, který byl obětí normalizačních prověrek. Krátce po jeho jmenování se u něho objevila disidentka, tehdy ve funkci náměstkyně ministra vnitra České republiky Petruška Šustrová (sama se vztahem ke kraji, neboť měla v Bechyni dům…) a požadovala předání archivních svazků „mikrofiší“ z výslechů členů Charty 77 v kraji. Po odmítnutí je vydat, protože nedisponovala písemným pověřením ministra R. Sachera, se vrátila v dalších dnech s pověřením, podepsaným vrchním velitelem branné moci Václavem Havlem, ale už neuspěla, neboť mezitím pro dokumenty poslal ministr vnitra svého kurýra.

Ne všechny svazky disidentů se podařilo skartovat a tak občas se vynoří kauza disidenta agenta, jako v případě nedávno zemřelé herečky Vlasty Chramostové. Ovšem STB nad svazky, lustracemi a prověrkami neztratilo kontrolu. Problém v řízeném procesu způsobil Cibulka se svým tzv. Cibulkovým seznamem (agentů), který je však již také vytříděný.

Mezinárodní souvislosti

Listopadový převrat byl součástí mezinárodně politických změn vyplývajících z rozpadu Jaltského uspořádání světa po II. světové válce. To je půdorys, na kterém se realizovaly jednotlivé mezinárodně politické změny a tedy i listopadový převrat v Československu. Proměna celého východního bloku vycházela z jednání mezi USA a SSSR a osobně mezi M.S.Gorbačovem a americkými prezidenty Donaldem Reaganem a Georgem Bushem.

Od mládí jsem poslouchal Hlas Ameriky a na jaře 1989 jsem si všiml radikální proměny v orientaci stanice. Zatímco do té doby byl využíván jako politický špílmachr ten, na koho mužstvo hraje, Alexander Dubček, od jara se tímto špílmachrem stal Václav Havel.

Počátkem roku 1990 jsem se jako pracovník Ústavu pro filosofii a sociologii zúčastnil výzkumu nových politických elit. V rámci tohoto výzkumu jsem vedl rozhovor s předním disidentem a blízkým spolupracovníkem Václava Havla Janem Sternem (1924). V tomto rozhovoru řekl, že počátkem roku 1989 dostali disidenti informaci od amerického prezidenta George Bushe, že M.S.Gorbačov souhlasí, aby v Československu došlo ke změně režimu (politického systému). Změna však byla plánována spíše na počátek prosince na Den lidských práv.

Sovětský svaz měl scénář politických změn v Československu, který naplňoval prostřednictvím sovětské ambasády a KGB a tyto instituce je přenášely na STB a vybrané jednotlivce, především ze stranického prostředí. Aktivity disidentů spadaly, vzhledem k tomu, že zhruba dvě třetiny disidentů byly agenty STB (Dolejší, 2014), do scénáře STB. Ilustrací těchto souvislostí je příběh z Prognostického ústavu, kdy jeho pracovníci po páteční demonstraci na Národní třídě připravovali petici proti zásahu policie proti demonstrantům. Nejradikálnější se vyjadřoval a do petice vnucoval požadavek „ať jdou komunisti do hajzlu“ pracovník, který byl agentem STB a KGB Karel Köcher. Tuto historku vyprávěl na semináři k 17.11.1989, který se konal ve Slovenském domě 15.10.2019 pracovník Prognostického ústavu a účastník vytváření oné petice, pozdější ministr Jan Mládek.

O mezinárodním přesahu listopadového převratu a jeho příprav v období předcházející převratu svědčí ilegální schůzka náčelníka STB a 1. nám. ministra vnitra gen. Aloize Lorence, vedoucího bezpečnostního odd. ÚV KSČ Rudolfa Hegenbarta a tajemníka ÚV KSČ s odpovědností za zahraniční politiku Josefa Lenárta v srpnu 1989 v hotelu Paříž s představiteli některých západních států.

V období před listopadem Sověti neformálními kanály přenášeli na budoucí aktéry změny své představy o průběhu a cílech převratu a jaké osoby mají být postaveny do čela. Takové svědectví podal parlamentní komisi pro vyšetřování 17.11.1989 zeť Josefa Smrkovského. Navštívili ho dva neznámí muži a sdělili mu, že vzhledem k tomu, kdo byl jeho tchán, věří, že splní to, oč ho požádají. Následně mu taxativně vyjmenovali, jak má podle sovětského vedení převrat proběhnout a k čemu má dospět. Určili komu má toto sdělení předat, což dotyčný také udělal (Žáček, 2013).

O roli Sovětského svazu, KGB a sovětské armády v přípravě a v průběhu převratu a popřevratovém vývoji svědčí řada indicií. JUDr. Miroslav Polreich na řadě seminářů a ve svých knihách píše, jak již od počátku roku 1989 jezdil do Milovic jednat s velením sovětské armády o její roli v připravovaném převratu ( Polreich, 2009).

V období před listopadem a v průběhu listopadového převratu sovětští představitelé odmítali přijmout a jednat s československými stranickými a státními představiteli. Např. Ladislav Adamec se v Kremlu marně dožadoval přijetí M.S.Gorbačovem.

Jasnou pozici k převratu vyjadřoval samotný M.S.Gorbačov. „Už 20. listopadu zaslal M. Gorbačov na velvyslanectví SSSR v Praze a velení Ústřední skupiny sovětských vojsk v Československu dopis, s nímž měli sovětští představitelé obeznámit naše vedení. Byly v něm dvě hlavní teze. Za prvé, sovětské orgány působící v Československu zabrání všemi možnými způsoby eventuálnímu krveprolití. Kdyby bylo třeba, museli sovětští vojáci dislokovaní v Milovicích klást dokonce odpor českým silovým strukturám, aby se, opakuji, neprolila krev. Za druhé, dal M.S.Gorbačov pokyn velvyslanectví SSSR, aby zastavilo veškeré kontakty s tehdejšími stranickými a státními činiteli, navázat styky s opozičním hnutím a podpořit vládu, která z něho vznikne a bude legitimizována v důsledku demokratických voleb“ ( Petrová, 2016).

Na přelomu roku 1967 a 1968 se k probíhajícím změnám v Československu generální tajemník ÚV KSSS L.I.Brežněv vyjádřil: „Eto vaše dělo“ a za půl roku poslal do Československa půlmilionovou armádu. M.S.Gorbačov hlásal konec politiky omezené suverenity socialistických zemí a nezasahování do vnitřní a zahraniční politiky Československa. Ve skutečnosti šlo však jen o přechod od tvrdé k měkké síle a základní politická změna v Československu se udála podle sovětského scénáře, který byl vypracován podle dohod mezi USA a SSSR. V obou případech vyjádření představitelů KSSS bylo pokrytecké. Navíc SSSR stáhl svou vojenskou a další vnější sílu z Československa za situace, kdy Sovětský svaz pro československou populaci zdiskreditoval socializmus.

To, co občanům na československé společnosti osmdesátých let vadilo, byla sovětská okupace a stav společnosti zprostředkovaně, přes dosazené politiky, způsobený sovětskou mocí a persifikovaně L.I.Brežněvem a M.S. Gorbačovem. Tito dva politici a Sovětský svaz jsou zodpovědni za historickou diskreditaci socializmu v Československu.

V Pražském jaru se drtivá většina populace ztotožňovala se sociálně spravedlivou a demokratickou společností, tehdy nazývanou demokratickým socializmem. Po okupaci Československa velká část populace nedokázala rozlišit mezi invazí a okupací - aktem imperiální politiky SSSR a principy socialistické společnosti a vyvodit, že tato invaze s následnou okupací a normalizací je v rozporu se socializmem a naopak se jedná o útok na socializmus. Občané vyloučení z KSČ přišli o své exkluzivní pracovní pozice, které do značné míry získali svou aktivitou v KSČ. Tedy jak získání pracovní pozice, tak její ztráta mělo v nemalé míře politický charakter a bylo svým způsobem nekorektní. Ovšem většina vyloučených si tuto nekorektnost přiznávala pouze u ztráty pracovní pozice. S tím souvisí jejich ztotožnění socializmu s invazí a s normalizací a odmítnutí vize socialistické společnosti. Zde se prolíná intelektuální nedostatečnost k politické analýze a ztotožnění socializmu s osobním prospěchem. Pokud již identifikace se socializmem prospěch nepřinášela, tak socializmus zamítli. Svým způsobem je tento přístup obdobný jako u jejich politických protivníků, kteří se přihlásili k dokumentu Poučení z krizového vývoje ….. Obě proti sobě stojící strany ideály a hodnoty obětovaly pragmatizmu a osobnímu prospěchu.

Součástí připravovaného scénáře listopadového převratu byl Václav Havel jako prezident Československa. Několik let před převratem členové vládní delegace Francie v rozhovorech s disidenty hovořili o Václavu Havlovi jako o prezidentovi. Režisér Jiří Svoboda zveřejnil svou zkušenost, kdy několik let před listopadem 1989, již v době probíhající perestrojky-přestavby, byl jako člen stranické delegace v Moskvě a vysoký sovětský představitel hovořil jako o budoucím prezidentovi o Václavu Havlovi.

Role STB

Nejpozději na jaře 1989 část STB kolem 1. nám. ministerstva vnitra gen. Aloise Lorence „odepsalo“ stranické a státní vedení a začalo dělat politiku na vlastní pěst. Do této politiky také patřila příprava státního převratu. V České televizi v pořadu k výročí 17.11.1989 přiznal generál Aloiz Lorenc, že převrat připravovalo STB od léta 1989. Příčinou osamostatnění politiky STB od stranického vedení bylo vyhodnocení stranického a státního vedení jako neschopného reagovat na novou krizovou vnitro i mezinárodně politickou situaci a také osobní ambice aktérů převratu, které mohly být úspěšným státním převratem uspokojeny. Možná však, že nejsilnější příčinou tohoto osamotnění STB byly mezinárodní souvislosti.

O konání manifestace na Albertově 17.11. 1989 k poctě událostí a jejich obětí, které se udály před padesáti lety se dlouze jednalo v rámci orgánů Socialistického svazu mládeže (vysokoškolský výbor, městský výbor, ústřední výbor) a v závěru se rozhodovalo na ÚV KSČ. Koncept manifestace z mládežnického prostředí přenášel na ÚV KSČ Vasil Mohorita, který byl předsedou ÚV SSM a členem sekretariátu ÚV KSČ. Díky této pozici při rozhodování o konání manifestace prosadil stanovisko o povolení manifestace. Manifestace byla povolena s dvěma základními podmínkami:

1. manifestace se nepřesune do centra města;

2. nedojde ke střetu policie s účastníky manifestace.

Nejen v průběhu manifestace, ale ještě před jejím zahájením bylo jasné, že tyto podmínky splněny nebudou, ba naopak. U Národní třídy byli připraveni příslušníci Pohotovostního pluku VB, což vyžadovalo rozhodnutí a příslušné rozkazy řadu hodin již před vlastním zahájením manifestace. V přilehlé ulici byl na telefonu generál KGB V.F. Gruško. Generálpor. Gruško byl podle výpovědi gen.A.Lorence 17.11.1989 na jejich společné večeři. Při vyšetřování událostí 17.listopadu zjistila generální prokuratura, že v řídícím štábu na MS VB pplk..M.Danišoviče byl přítomen sovětský generál Teslenko ( generál milicí-policie).

Je to i potvrzení jednoho ze závěrů Parlamentní vyšetřovací komise 17.listopadu 1989-Tisk č.1236 FS ČSFR § 13, odst. b/ „vlastní zásah byl řízen dvěma velitelskými místy, která byla odlišně instruována.“,

Podle neověřené informace součástí příprav byla instrukce, že ti, kteří nepatřili k demonstrantům, ale k opačné straně, měli mít bílý karafiát. S bílým karafiátem se mohli bezpečně pohybovat v zóně průniku demonstrantů a policie.

Silným argumentem pro tvrzení, že v listopadu šlo o připravovaný převrat STB, je epizoda s mrtvým studentem. Na Národní třídě v průběhu zásahu policie zůstal na zemi ležet mrtvý mladý člověk, který byl následně odvezen. Petr Uhl v rozporu se zásadami žurnalistky o ověřování informací a jejich zdrojů předal západním agenturám informaci, kterou mu telefonicky předala pro něho zcela neznámá Drahomíra Dražská, že na Národní třídě byl zabit student Martin Šmíd. „Náhodou“ otec tohoto studenta byl redaktorem Československé televize a matka byla redaktorkou celostátního tištěného deníku Svobodné slovo. Když informace o zabitém studentovi zasáhla formativně vědomí lidí a společnosti a stimulovala je k posunu v chování vůči stávajícímu režimu, bylo odhaleno, že šlo o dezinformaci a nikdo na Národní třídě nebyl zabit, společnost již byla nevratně někde jinde.

Postupně vytvořené dvě parlamentní komise k vyšetřování událostí 17.listopadu s odborným zázemím kolem mrtvého studenta nic neodhalily. Dodatečně se odkrylo, že více než polovina členů těchto komisí byli agenti STB. Studenti pedagogické fakulty si také vytvořili vyšetřovací komisi a tato amatérská komise odhalila, že ten, kdo sehrál na Národní třídě roli mrtvého, byl důstojník STB Ludvík Zifčák, který několik měsíců před listopadem měl za úkol se infiltrovat do studentského hnutí a na Národní sehrát roli mrtvého. Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček, v časopisu Paměť a dějiny podrobně popsal, jak se vlastně Zifčák krátce před listopadem dostal do prostředí opozičních skupin, odkud měl získávat informace.

Kuriozitou je, že to nebyl Zifčák, kdo jako první na jaře 1989 kontaktoval disidenty. Byla to disidentka Anna Šabatová, manželka signatáře Charty 77 a představitele Výboru na ochranu nespravedlivě stíhaných Petra Uhla, kdo Zifčáka první oslovil. Zifčák tehdy použil jméno Milan Růžička.

Zajímavé také je, že na bruntálské bydliště agenta Růžičky upozornil Václava Bartušku gen.A.Lorenc (při návštěvě členů studentské vyšetřovací komise v jeho bytě…) a dokonce uvedl, že přesnou adresu snad znají v Bruntále na poště (při dotazování studenti zjistili, že na stejnou adresu docházely i dopisy na jméno „Ludvík Zifčák“)

Dle výpovědi samotného Zifčáka měl u sebe 17.11.letenku a bezprostředně po splnění úkolu měl odletět do Moskvy. Protože neodletěl, před trestem, za nesplnění rozkazu ho prý zachránil jen rozklad po převratu.

V nejkritičtějších minutách a hodinách, kdy se rozhodovalo nejen o přítomnosti, ale především o budoucnosti stávajícího režimu, aktéři převratu zahalili státní a stranické vedení do informačního stínu. Generální tajemník M.Jakeš byl telefonicky ubezpečován, že vše je v pořádku, nic mimořádného se nestalo a neděje (Jakeš, 2019). Zatímco směrem k M.Jakešovi byla vyslána tato informace, v knize rozhovorů s K.Lovašem říká gen. A.Lorenc, že rodině do Bratislavy sděloval: „Na víkend nepřijedu, v Praze je státní převrat“(Lovaš, Lorenz, 2014).

V pátek večer se vracel z Moskvy tajemník ÚV KSČ Jan Fojtík a zcela nestandardně na něho čekal na letišti důstojník ministerstva vnitra a ubezpečoval ho, že je vše v pořádku a může jet rovnou na Orlík (rekreační zařízení).

To, že se převrat uskutečnil po dohodě SSSR a USA a pod dohledem sovětských orgánů neznamená, že v převratu nebyli aktivní příslušníci dalších zpravodajských služeb, naopak, je to velmi pravděpodobné, protože Praha, jako již mnohokrát v historii, byla průsečíkem zájmu řady států. Také měli řadu svých agentů mezi československými občany, zvláště mezi těmi, kteří působili služebně v zahraničí. Proto také Jozef Mlynárik v parlamentu vystoupil proti záměru lustrovat aktivitu nových poslanců i v cizích zpravodajských službách a návrh poslance Miloslava Ransdorfa „lustrovat“ spolupráci se všemi zpravodajskými službami, byl zamítnut. Naopak českoslovenští agenti v zahraničí byli cizím zpravodajským službám prozrazeni.

Role KSČ a veřejnosti

Charakterizujme další prvky, které byly součástí události, tedy listopadového převratu. Komunistická strana byla řízena na principu demokratického centralizmu. Neuvědomovaným handicapem byla v ústavě zakotvená vedoucí úloha strany, což zákonitě muselo vést k politické degeneraci. Vedení strany mělo nepřiměřeně velkou moc, což znamenalo systémově rigidnost a těžkopádnost pro její transformaci. Když se v roce 1989 začalo pro nadcházející sjezd připravovat zrušení vedoucí úlohy KSČ, bylo již pozdě.

Stav komunistické strany měl silné historické konotace. Její vedení se formovalo pod přímým tlakem Sovětského svazu a půlmilionové armády v Československu v konfrontaci s procesy Pražského jara, s nimiž se ztotožňovala, a v nichž byla aktivní většina společnosti. Nejen ve vrcholných orgánech komunistické strany, ale v celé řídící struktuře československé společnosti byli komunisté, kteří se z pohledu nové politické situace v Pražském jaru zkompromitovali a byli nahrazeni v průměru o generaci mladší vrstvou. Celá tato generace politiků a manažerů se do nových pozic nedostala v klasické politické soutěži a manažeři jako vyústění odborné kariéry, ale ve velké míře pasivitou a přitakáním. Byla to vrstva, která jak strukturou osobnosti, tak chováním odpovídá charakteristice deprivantů dle Františka Koukolíka (1996).

Nesouhlasím, že všichni členové KSČ a SSM byli pouze kariéristé, avšak ve vyšších patrech politiky, zvláště v SSM, jak doložil i polistopadový vývoj, byl mimořádně velký podíl kariéristů a pragmatiků bez jakýchkoliv ideálů a duchovních hodnot. Tito vysocí funkcionáři SSM jsou vyhraněnými reprezentanty „normalizační generace“ „s typickou generační výbavou pragmatizmu a sociální adaptability (Sak, 2016, 2019). Záležitostí pro případovou studii je Vasil Mohorita, listopadový předseda ÚV SSM, člen sekretariátu ÚV KSČ a polistopadový první tajemník ÚV KSČ, který se již několik let vyhlašuje za celoživotního bojovníka proti komunizmu.

Moc celého československého managamentu, politického i ekonomického, sice nominálně vycházela z voleb, ale fakticky jejich moc pocházela od sovětského politbyra. Udržení moci a mocenský vzestup byl proto logicky spojen především s uspokojováním nositele moci, tedy se sovětskými představiteli. Politický boj v rámci jevů a procesů souvisejících s českou společností byl proto druhotný.

Politické kompetence se u této generace politiků systémově nerozvíjely a dokonce stagnovaly. Navíc celá generace stárla, aniž byla kontinuálně nahrazována příslušníky mladší generace. V druhé polovině osmdesátých let již v Československu vládla gerontokracie, která se bála mladé generace a mladých lidí. Odclonění politického vedení od reálných politických procesů a aktivit vedlo k atrofii politických kompetencí, schopností politické analýzy, formování politických vizí a koncepcí a jejich realizace. V době převratu vedení KSČ bylo na tak nízké úrovni, že vlastně ani nebylo schopné v reálném čase chápat vyvíjející se události převratu, tím méně na ně reagovat. Křiklavým příkladem je zvolení Karla Urbánka generálním tajemníkem KSČ. Politika, který by byl snad schopen řídit menší okresní město, a to ještě v klidné situaci. Jako krizový politik byl naprosto neschopný a způsob, jakým Miloš Jakeš ve své knize (Jakeš, 2018) obhajuje tuto volbu formálními znaky K.Urbánka dokládá, že vedení KSČ bylo zcela mimo chápání situace. Československý politický managament představoval sněhuláka, jehož strukturu drží mráz („Mráz přichází z Kremlu“), v tomto případě moc Sovětského svazu. Jakmile mráz povolil, sovětské politbyro přestalo držet vedení KSČ, vedení se rozložilo jak sněhulák na jarním slunci.

Jedině zásluhou Gustáva Husáka toto vedení vydrželo tak dlouho. Gustáv Husák je vnímán jako hlavní symbol normalizace se všemi negativními konotacemi. Myslím si, že je mu poněkud křivděno. Vzpomínám, jak v rozhovoru na jaře 1968 mi profesor M.Disman, všeobecně respektovaný sociolog první generace revitalizované sociologie říkal, že v Československu jsou jen dva politici, Zdeněk Mlynář a Gustáv Husák. G.Husák nenapsal zvací dopis a nepatřil až do srpnové invaze ke konzervativnímu křídlu ve straně. Mohu jen spekulovat, ale domnívám se, že posrpnový Gustáv Husák je kombinací osobních mocenských ambicí a pragmatického vyhodnocení situace. Sověti jako s poinvazním lídrem počítali s Vasilem Bilakem, avšak jednak situace v Československu se vyvinula jinak, než počítali, a dále se prokázalo, že Vasil Bilak není schopen situaci zvládnout. Naopak v těžké krizové situaci se jako velký hráč ukázal Gustáv Husák (Macháček, 2017).

Davy na ulici a jejich revoluční aktivita v ulicích připomínaly Formanovy filmy s herci naturščíky, kteří hrají tak dobře, protože nevědí, že to, co dělají, není skutečnost, ale divadlo. Nejlepší herci jsou ti, kteří nevědí, že jsou herci. Tyto davy, které hrály revoluci, dodaly události převratu autenticitu. Scénář a převrat zakryly závojem máji, iluzí skutečnosti. Řada z nich dodnes nepochopila svou roli v tehdejších událostech. Po tom, co se do převratu zapojila i média, dostávaly neustále nové a nové dávky psychologické drogy, jak jsou úžasní, tvoří historii, porazily komunizmus. Současně již tehdy jim naimplementovali emoce viny a studu vůči disidentům, kteří jsou ti praví hrdinové.

Celý tým propagandistů, psychologů, marketingových odborníků a dalších profesí odvedl mistrovské dílo, z výchozí názorové pozice odvedl postupně lidi k jiným hodnotám, názorům, postojům. Když porovnáme současnost s proklamacemi Václava Havla a dalších „osobností“ převratu na náměstích v listopadu až lednu, tak vidíme něco zcela rozdílného. Výzkumy veřejného mínění v listopadu a v prosinci 1989 ukázaly, že drtivá většina si přeje socializmus. Pro kapitalizmus bylo ve výzkumech pouze 4 – 7%. Proto také Václav Havel říkal, že ho nepřátelé pomlouvají, že je proti socializmu. Tehdy také ještě chtěl rozpustit nejen Varšavskou smlouvu, ale i NATO.

Statečnost občanů bojujících proti komunistickému režimu v listopadovém převratu je možné vidět dvojím způsobem. Jednak se jedná zřejmě o část disidentů, kteří věděli, že represivní složky, kromě divadla na Národní třídě, jsou paralyzované a za disidenty stojí moc Sovětského svazu spolu s USA a vlastně celého západního světa a dále občané, kteří se domnívali, že s někým bojují.

Motivaci a chování lidí v převratu a po převratu nelze vysvětlit jedním modelem.

- Jeden typ chování je pragmaticky racionální. V Čechách je hluboce založen politický způsob chování šachisty. Češi sledují vývoj na šachovnici, nemění postupně chování a pak náhle, když přehodnotí situaci, ze dne na den změní své chování o180 stupňů ve snaze nezůstat na straně poražených.

- Vliv médií, propagandy a vlastního sociálního pole. Nechtějí se odlišit od svého sociálního pole a nálad ve společnosti a plynule přizpůsobují své chování, takže jsou stále součástí většiny. Jedná se o typ chování, který David Riesman (1968) charakterizuje gyroskopem.

- Chování mění ze strachu, jsou vnímavější vůči podnětům znamenajícím ohrožení.

- Chování vyplývá z vyhodnocení situace jako chaotické, mocenská struktura se hroutí, nově se rozdávají karty a je možné vylepšit svou sociální pozici, udělat kariéru, získat funkci, ukrást - zprivatizovat majetek. To je typ, který prochází režimy. Po rozpadu Rakouska Uherska se z rakouských udavačů a tajných stávají vlastenečtí udavači a tajní, kteří se v 2. republice orientují na německý nacizmus a po válce bojují s Němci a nalepí se na komunistickou stranu. V normalizaci jsou v prověrkových komisích a po listopadu chtějí zakázat komunistickou stranu.

- Skupina idealistů, která chce vitalizovat hodnoty, ideje, myšlenky, cíle a normy Pražského jara a obecné lidské hodnoty (Polreich, Petránek). Lidé této orientace jsou z veřejného prostoru postupně vytěsňováni. Překážejí dokonce i mrtví, a proto, když tragicky zahyne na silnici mimořádná osobnost JUDr. Miroslav Polreich, normalizační Česká televize jeho úmrtí ve vysílání ani jednou nezmíní.

- Malá skupina, která nebyla zformována šedesátými léty a Pražským jarem, ale jejich sociální osobnost se utváří rozvojem vnitřního duchovního potenciálu a pod vlivem rodiny a jiných primárních skupin. Jejich mravní a duchovní hodnoty potlačují pud sebezáchovy, což jim brání zůstat na vítězné straně, protože, jak víme z historie, vítězná strana „loupí, pálí, vraždí, znásilňuje a odhazuje již nepotřebná hesla a ideály“.

Prognostický ústav

Exkluzivní pozici měl v osmdesátých letech v systému Prognostický ústav ČSAV. Vznikl na popud sovětského vedení a sovětská podpora trvala po celou dobu jeho existence, zatímco vedení KSČ k němu a jeho produktům mělo rezervovaný postoj. Jeho exkluzivitu lze doložit srovnáním např. s podobným ústavem ČSAV. Zatímco v počtem pracovníků více než dvojnásobném Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV nemělo osobní plat více než pět pracovníků, v Prognostickém ústavu to bylo kolem čtyřiceti. Podobně to bylo s lidmi vyškrtnutými a vyloučenými ze strany, jejichž zaměstnání na exponovaných pracovištích bylo velmi obtížné. V ÚFS to bylo několik jedinců a v Prognostickém ústavu opět kolem čtyřiceti. Pracovníkem ústavu se stal také Karel Köcher, nejznámější československý špion působící v USA a po odhalení v USA vězněný. V roce 1986 byl na berlínském mostě Glienicker Brucke vyměněn za sovětského špiona Natana Ščaranského. Výjimečný byl i ředitel, který ústav vybudoval a řídil týmy, které byly nositeli hlavních výstupů. Prof.Valter Komárek byl intelektuálně mimořádná osobnost, s velkým politickým rozhledem a kompetencemi. Mimořádná byla i jeho osobní historie. Od padesátých let byl u všeho zásadního co se v Československu v ekonomice, řízení a politice dělo, s přesahem do zahraničí. Mimo jiné byl vyslán na Kubu, kde několik let dělal poradce Che Guevarovi. Jeho zahraniční angažmá překonával snad jen František Kriegel. V listopadu, kdy se s představiteli státu a KSČ v Kremlu již nikdo nebavil, odjel Valter Komárek do Moskvy. Funkce Prognostického ústavu vyvrcholila personálně v polistopadovém období, tedy v tom nejzásadnějším, kdy se nastavovala trajektorie vývoje společnosti na desetiletí. Členy vlády se stalo několik pracovníků Prognostického ústavu (Komárek, Klaus, Dyba, Dlouhý, Ježek, Mládek), zatímco z jiných ústavů ČSAV se členem vlády nestal ani jediný. Ti, kteří nevytvořili novou vládní exekutivu, např. pracovníci Prognostického ústavu M.Ransdorf nebo J.Dolejš se stali čelnými politiky opoziční KSČM (poslanci…). Nedlouho poté Prognostický ústav v roce 1993 zanikl.

Otázka moci

Dodateční propagandisté a interpreti společenských příčin převratu vyzdvihují jako to, co vadilo lidem na předlistopadové společnosti, nedostatek banánů a popravu Milady Horákové. Někdy se dodává ještě vybavení společnosti auty a novou technologií, jako byly počítače. Podstatnější rozpor mezi občanem a společností bylo však uplatňování moci komunistického politického systému, který byl v rozporu s komunistickými a socialistickými principy. Reálná politická moc byla v rozporu s výchozími principy vycházející z vize socialistické a komunistické společnosti, s hodnotami a idejemi, stejně jako je římsko katolická církev svou praxí a historií v rozporu s učením Ježíše. Oba tyto rozpory český národ nejen reflektoval, ale také prožil a vnesl do historie lidstva úsilí o jejich překonání a v obou případech za tento pokus tvrdě zaplatil. V obou případech tyto snahy nebyly omezeny egem jedince či národním egoismem, ale měly civilizační rozměr. Jan Hus a husitství předznamenalo reformaci a Pražské jaro s demokratickým socializmem či socializmem s lidskou tváří, i když bylo naposledy převratem STB v listopadu 1989 zadupáno, snad ještě jiskérkami doutná pod povrchem a při vhodných sociálních, ekonomických a duchovních podmínkách se může stát podnětem při řešení civilizační krize.

Klíčovým tématem listopadových událostí, tak jako všech převratů a revolucí, byla otázka moci. Tento fakt je naprosto zjevný, co však již není tak zjevné, je struktura moci, vůči níž se populace vymezovala a reflexe moci a její struktury. Zcela běžným důsledkem revolucí a převratů je v konečném důsledku pro manipulované aktéry událostí poškození jejích zájmů. Ač velká část „revolucionářů“si strukturovanost moci, proti níž se vymezuje, neuvědomovala, reálně vyvíjela proti ní aktivity. V listopadové struktuře moci, proti níž se česká populace vymezovala, rozlišuji čtyři roviny:
moc Sovětského svazu uplatňovaná prostřednictvím mocenské elity dosazené v normalizaci;
moc české normalizační politické elity, především aparátu strany;
moc multigenerační stranické elity vladnoucí od února 1948 do listopadu 1989;
obecná moc politické elity, která se vůči občanům projevuje v každém dosavadním politickém systému.

První republika, západní politický systém, monarchie, diktatury, ve všech těchto systémech vystupuje moc proti člověku a naplňuje myšlenku G.W.F.Hegla o vztahu „pána a raba“. Valná část populace si tuto obecnost moci neuvědomovala a domnívala se, že výkon této moci je spojen pouze s komunistickým režimem. Je pravda, tlak moci po listopadu byl oslaben, což však mělo svou funkci. Rozkradení státního majetku bylo snazší v chaosu a stavu sociální anomie. Vynucování práva nebylo žádoucí. Právo se mělo opožďovat za ekonomikou. Listopadové představy české společnosti o zániku mocenských azimutů moci a občana byly naivní a v tomto smyslu není nikde vidět světélko na konci tunelu.

Jedná se o jednu z forem odcizení, o kterém píše Karel Marx, o odcizení od moci. K jeho vizi komunistické společnosti patří také překonání tohoto odcizení a nastolení vlády občanů sobě. To předpokládá zánik politických stran, státu a jeho represivních složek.

Aniž by tato skutečnost byla reflektována, postupně se vymezování vůči moci diferencovalo do těchto čtyř skupin moci, případně do jejich kombinace. Tyto druhy moci vyjadřovaly také odlišně zájmy a proto jak se ve společnosti vyvíjela politická situace a byly podle ní nastolovány odlišné zájmy, stále více jdoucí do minulosti; normalizace, srpnová invaze, únor 1948, před únor 1948 (Schwarzenberg, Walderode, Havel), první republika, Rakousko-Uhersko (Lichtenštejn), reformy Josefa II, Bílá hora (církev), tak každý další krok vyžadoval další útoky na mocenské jištění těchto kroků. V současnosti situace pokročila již tak daleko, že ani národní stát či národ nemá třicet let po převratu jistou existenci. Německá kancléřka vyzývá, stejně jako Adolf Hitler v minulosti, abychom se vzdali státní suverenity a politiků a úředníků opět ochotných se zaprodat je více než dost.

Babiš, průsečík společenských procesů, sociálních a politických jevů

Útoky na Andreje Babiše vzhledem k jeho členství v KSČ a údajné spolupráci s STB vzhledem k širšímu společenskému a historickému kontextu mají jednoznačně účelový a selektivní charakter. Česko již mělo premiéra, který byl před listopadem členem KSČ a agentem STB, avšak na rozdíl od A.Babiše neměl mandát vzešlý z voleb, ale pouze mandát vzešlý z libovůle Václava Havla, tím premiérem byl Josef Tošovský. Tehdy se žádné protesty, petice ani manifestace nekonaly. Proč asi?

Morální vydírání a manipulace, efektivní nástroj ovládání lidí

Jeden z nástrojů měkké moci je morální vydírání. Z historie je dobře známo. Katolická církev dva tisíce let vyvíjí morální tlak na každého člověka imperativem, že Ježíš se za něho nechal ukřižovat a z toho vyplývá tlak na sebereflexi každého člověka, jejímž žádaným výsledkem je pocit nízkosti, mravní nedostatečnosti a nesplatitelného dluhu člověka vůči Ježíši zastupovanému na zemi katolickou církví, která proto může požadovat cokoliv a přesto člověk zůstává dlužníkem.

Tento mechanizmus je uplatňován v české společnosti tři desetiletí. Ovšem ten, s kým je poměřován český občan, není Ježíš, ale disidenti a chartisté. Zatímco v příběhu katolické církve je člověk zatížen prvotním dědičným hříchem, tedy něčím co se událo dávno před tím, než se on narodil, současný člověk je morálně zatížen tím, že žil v „komunizmu“. (V komunizmu samozřejmě nežil, protože v Československu žádný komunizmus nebyl).

Předpokládá se, že vzhledem k tomu, že se občan nechoval jako disidenti, tak se za sebe a za své chování stydí. V lepším případě se pro něho hledají polehčující okolnosti jako v případě nedávno zemřelého Karla Gotta. Ten, kdo chce dělat kariéru, kdo chce patřit do smečky, musí tento příběh vyznávat. Případnou ilustrací tohoto příběhu je výpověď geniálního konformního kariéristy prof.Cyrila Höschla, který v rozhlasovém pořadu Jak to vidí (C. Höschl), vzápětí po pohřbu Karla Gotta z výšin vysokoškolského profesora pronesl, že lidé měli rádi Karla Gotta, protože jim pomáhal vyrovnat se se studem, který mají z kolaborace s „komunizmem“ vzhledem k disentu, protože proti komunizmu nebojovali.

Ovšem když vedle sebe postavíme běžného občana a disidenta, u koho z nich je větší pravděpodobnost, že byl stalinistou a agentem STB? Samozřejmě, že větší pravděpodobnost je u disidenta. Kdo se tedy tady má stydět? Mají se stydět učitelé, že naučili tisíce dětí číst a psát, porodníci, že přivedli na svět tisíce dětí, zdravotníci, že dětská úmrtnost byla v Československu jedna z nejnižších na světě, popeláři, že udržovali města čistá, zemědělci, že zajišťovali české populaci soběstačnost kvalitními potravinami, komunista Otta Pavel či Bohumil Hrabal, že ve státních nakladatelstvích vydávali vynikající literaturu, která obohacovala vnitřní svět statisíců lidí, komunista Emil Zátopek, že reprezentoval Československo způsobem, že se stal jedním z největších atletů všech dob, tvůrci naší expozice na Světové výstavě Expo 58 za vytvoření výstavy, kterou ohromili celý svět. Tito lidé, to je ta sůl země ze Solženicynovy „Matrjoniny chalupy.

Mají se stydět vzhledem k disidentům, kteří pořádali mejdany a orgie a žili v oparu alkoholu? (V pořadu věnovaném Českou televizí Petrovi Hapkovi, říká Petr Hapka, že s Václavem Havlem jezdil na orgie pořádané na Hradčanech Jiřím Muchou. Rád řídil auta Václava Havla, protože měl vždy ta nejlepší. On řídil a vzadu Václav Havel souložil, pak se vyměnili).

Ač Václav Havel dával světu na odiv jaké má úžasné manželství a úžasnou manželku Olgu, měl souběžně dvě trvalé milenky. Po propuštění z vězení nešel za manželkou, ale za milenkou. Kromě s dvěma trvalými milenkami spal vedle toho ještě s kdekým (Žantovský, 2014). Když přivedl milenku do jiného stavu, napsal jí, že půjde na potrat a ať to bere sportovně, nebude první ani poslední. Když s ní měl jít před interrupční komisi, napsal jí, že nemůže, protože mu přivezou dříví (Vodňanská, 2018). Takto u Václava Havla vítězila pravda a láska nad lží a nenávistí.

O způsobu, jakým vykonával prezidentský úřad, dokonale vypověděla v České televizi Madeleine Albrightová. „Spolupracovalo se mi s ním výborně, já mu zatelefonovala co má udělat, a on to udělal“. Tak kdo se má stydět? Když se připravovalo bombardování Jugoslávie, tak Václav Havel Orwelův newspeak převedl z literatury do reality a aby lidstvu vysvětlil jak má bombardování vnímat, nazval ho humanitárním. Když USA na základě vylhaného zdůvodnění napadlo vojensky Irák, ministr obrany USA Colin Powell se za útok omlouval a další američtí politici agresi označovali dodatečně za chybu, Václav Havel podepsal dopis, který k napadení Iráku vyzýval. Mrtvých Iráčanů bylo přes milion a dva miliony jich ztratilo domov. Země je dodnes rozvrácena, s nestabilními vládními strukturami Tak kdo se má stydět?

V televizní debatě bezprostředně po 17.11.1989 Václav Havel z obrazovky sděloval nechuť k majetku a odmítal možnost, že by nějaký převzal. Pokud by se nějaký majetek k němu dostal, tak by ho rozdal kamarádům. V roce 1992 V.Havel restituoval Lucernu a ač odmítal mluvit s komunisty, tak Chemapolu Václava Junka, agenta STB a člena ÚV KSČ, prodal v roce 1997 Lucernu za umělou, nadhodnocenou cenu 200 milionů Kč. Chemapol byl v té době ve finančních potížích a Lucernu na nic nepotřeboval. Po bankrotu Chemapolu zaplatili Václavu Havlovi Lucernu daňoví poplatníci. Zanedlouho Václav Junek prodal Lucernu za výrazně nižší cenu 145 mil. Kč Dagmar Havlové. Klasický mafiánský podvod. Kdo se tedy má stydět?

V prosinci 1989 se jednalo o funkci prezidenta. V úvahu přicházel Václav Havel a Alexander Dubček. Václav Havel se ostýchal, že to sice nechce dělat, ale obětuje se a do voleb, do léta to vezme. Při osobním jednání obou kandidátů Václav Havel slíbil, že když Alexander Dubček odstoupí z kandidatury, tak ho podpoří při volbě prezidentem za půl roku. Za půl roku neskončil a naopak využil změny státnosti a ústavy k pokračování ve funkci až do roku 2003. Při jedné volbě dokonce na den volby zavřeli do vězení poslance Miroslava Sládka, jehož hlas chyběl, a po volbě opět pustili. Tak kdo se má stydět?

Když šlo o kamarády Václav Havel neváhal využívat amnestie a abolice, jako např. otcovrahovi Martinu Odložilovi či Martě Chadimové, která pomocí podvodů chtěla restituovat několik barokních paláců na Malé Straně. Tak kdo se má stydět?

Václav Havel kritizoval Eduarda Beneše za to, že neuchoval Československo. Eduard Beneš však byl v mimořádně těžké situaci. Československo bylo zrazeno a vydáno svými spojenci Hitlerovi. Sudety, které byly budovány jako pevnost proti nástupu Německa, byly obsazeny Německem. Po roce 1989 bylo Československo v nejlepší mezinárodní situaci ve své historii. Ze všech stran mu byla vyjadřována podpora a nabídka spolupráce. A tehdy, kdy byl Václav Havel ve stejné funkci jako Eduard Beneš, avšak s daleko větším vlivem, došlo k rozbití Československa. Dědictví Masaryka, Štefánika, Beneše a dalších mužů 28. října, zahraničních a domácích odbojářů, kteří v boji za osvobození vlasti položili životy bylo pošlapáno a to v době, kdy jsme se holedbali svou demokratičností neústavním a nedemokratickým způsobem. Tak kdo se má stydět?

Česká společnost se začne měnit k lepšímu až kariéristé (velmi často dřívější nomenklaturní komunisté a spolupracovníci StB, často se „selektivně poskytovanou omluvou) typu prof. C. Höschla přestanou disidenty adorovat a sdílet příběh morálního vzoru disidentů, protože to nebudou považovat pro svou kariéru za výhodné.

Druhá normalizace

V životě je běžné, že to co je protikladné, teze a antiteze se sloučí v syntéze. Vyšetřovatel a vyšetřovaný, dobyvatel a původní obyvatelstvo vytvoří zvláštní sociální entitu. Podobně je to s normalizační elitou a disidenty, kteří se vymezovali vůči normalizační elitě až s ní svým způsobem splynuli. Běžný občan žil v normalizaci do značné míry mimo politický systém a normalizační politika a ideologie v jeho mentálním a sociálním poli byly zcela okrajové, zatímco disidenti měli tak intenzivní kontakt až skončili s mocenskou elitou v jakémsi klinči. A když mluví o dědictví normalizace v nás, mluví především o sobě.

Vzápětí po převratu se stejně jako po sovětské invazi konaly prověrky, které se stejně jako na počátku sedmdesátých let staly vítaným nástrojem odstranění kolegů v konkurenčním boji, v němž lidé přicházeli o zaměstnání. To, co bylo kritizované v předchozí společnosti, to znamená obsazování funkcí na základě známostí, nepotismu, klientelizmu a „rudé knížky“ se vrátilo. Funkce dostávali kamarádi z disentu a z mejdanů. Zvláště na funkci ministra vnitra se stalo normou, že ministr nesmí mít vysokoškolské vzdělání, a tak se střídali pasáci krav s taxikáři. Opět se udávalo a kádrovalo. Udávání ve společnosti dokonce narůstá, valí se jako sněhová lavina a nabaluje. Stává se jakousi módou, vznikají udavačské skupiny např. elfové. Samozřejmě, že udavači a udávání existovalo vždy, dokonce již ve starověku, ale dělo se skrytě a bylo považováno za něco špinavého. V naší společnosti je tendence udělat z udávání společensky prestižní činnost. Čím to je? Spadla naše společnost mravně již tak nízko, že se na samém dně potkala s činnostmi jako je udávání? Také existuje varianta, že za vzestupem udávání a navazujících aktivit, včetně mazání na internetu, jsou zpravodajské služby a navazující neziskové organizace.

22.10. byl pořad 90´ ČT24 věnován výzkumu, v němž respondenti srovnávali, kdy bylo lépe, zda za socializmu či v současnosti. Poměrně značná část respondentů hodnotila lépe socializmus. Šéfredaktorka magazínu Paměť národa Markéta Bernátt-Reszczyńská tento výsledek interpretovala jako důsledek, že se lidé nevyrovnali s minulostí, protože komunizmus je stejně hnusný jako nacizmus a Němci se s nacizmem vyrovnali. U této reprezentantky střední generace je patrný převod totalitarizmu z minulé do současné společnosti. Každý má právo na svůj názor a nelze ho kádrovat z pozice toho jediného správného názoru. Jak Markéta Bernátt-Reszczyńská dospěla k přesvědčení, že právě ona je nositelem pravdy. Byla na hoře Sinaj a Jahve jí sdělil tuto pravdu? Každý může mít svá vlastní kritéria pro hodnocení společnosti. Každý člověk je jedinečná individualita, s různou úrovní inteligence, mravní a duchovní vyspělosti a z toho vyplývají i očekávání od společnosti a vlastní kritéria hodnocení společnosti. Jediné co mohu, je s druhým člověkem nesouhlasit, ale nemohu ho dehonestovat a ponižovat. Pokud se to děje, tak je to nástroj totalitarizmu, kdy lidem vnucuji ten jediný správný názor.

Pro hodnocení Markéty Bernátt-Reszczyńská může být hlavním kritériem hodnocení společnosti snadnost cestování, dostupnost pornografie na internetu nebo v divadle, a pro jiného dostupnost bydlení, kdy pro seniora nebyl v dřívější společnosti problém zaplatit z důchodu nájemné ani v Praze, zatímco dnes nestačí na nájem ani celý důchod. Ztotožnit nacizmus s komunizmem je již čirým projevem nevzdělanosti a neschopnosti sociální analýzy, nehledě na to, že komunizmus nikde nebyl, natož v Československu.

Přítomný sociolog Petr Soukup vysvětloval v besedě názory respondentů tím, že jsou občané pod tlakem fake news. Jsou však data o 900 tisíci lidech v exekuci, o více než polovině zadlužené populace, částky za nájem bytu v Praze, čísla o dětech, jejichž rodiče nemají na teplý oběd, výše důchodů, neumožňující seniorům důstojný život fake news? Potom je Česká televize největším šiřitelem fake news. Vysvětlení je jednoduší, ze sociologů se stali šiřitelé propagandy.

Pochopení převratu

V listopadu 1989 a v následném období i v důsledku toho, že se aktivně zúčastnili některých událostí, velká část společnosti žila v přesvědčení, že v Československu spontánně vznikla revoluce a lidé si vynutili společenskou změnu podle svých představ. U mnoha z nich, zvláště v prvních dnech a týdnech, můžeme mluvit o euforii či až o jakémsi změněném stavu vědomí. Samozřejmě již tehdy existovali lidé, kteří mýtu revoluce nepodlehli a ve větší či menší míře se v poznání blížili skutečnosti. Naopak mnoho lidí, právě proto, že byli účastníky, tak tato skutečnost jim až do současnosti brání v nadhledu a vhledu od mýtu k pravdivé reflexi.

Tak jak to po revolucích bývá, po roce, po dvou se začalo mluvit o ukradené, ztracené revoluci nebo se používala fráze „proto jsme klíči necinkali“. Ovšem žádná revoluce ukradená nebyla, pouze si účastníci davových událostí na ulici z listopadu 1989 začali uvědomovat, že nová společenská skutečnost neodpovídá jejich představám a tomu, co aktéři převratu na náměstích slibovali. Již nebylo možné realitu skrývat a stále výrazněji se ukazovaly obrysy nové skutečnosti, která byla realizací scénářů převratu. O to více Česká televize s umanutostí psychopata neustále znova a znova opakuje příběh „sametové revoluce“.

Je třeba přiznat, že prozřít skrze již dopředu připravený a dále znova a znova konstruovaný mýtus „sametové revoluce“ není vůbec snadné. Příčin je několik. Je normální, že ze společenské události neznáme všechny jevy, které ji tvoří. Na základě těch jevů, které známe, si dotváříme celý příběh, celou událost. Tento způsob poznání pomocí konstrukce události doplněním známých jevů nejen selhává, ale přímo člověka mate.

Událost 17.11. si představme jako promítnutou na plátno, ovšem není promítán jeden diapozitiv, ale na sebe je poskládáno a promítáno několik diapozitivů – realizovaných scénářů. Na plátně vidíme různé děje, jevy, které však na sebe nenavazují, ale vytvářejí jakousi surrealistickou skutečnost, metarealitu. Jedinec, který se snaží ze tří jevů dotvořit a pochopit událost se dostane do úzkých, protože každý jev je realizací jiného scénáře a patří do jiného příběhu, má jinou logiku. Představme si divadelní jeviště, na kterém se souběžně hraje několik představení podle několika scénářů. Jak může na jevišti propletená představení divák rozebrat a poskládat podle logiky několika představení? A to je situace 17.11.1989.

Máme zde scénář oficiálních struktur, které povolily manifestaci na Albertově.

Máme zde scénář části stranického vedení, které chtělo odstranit stávající stranické vedení.

Máme zde nejsilnější a hlavní scénář podle zadání gorbačovského vedení SSRR, realizovaný částí STB a ministerstva vnitra.

Máme zde scénář studentských struktur.

Máme zde předpokládané scénáře dalších zpravodajských služeb.

Máme zde sice spontánní, ale agenty STB modulované chování davu.

Scénáře se ve větší či menší míře realizují, narážejí na sebe, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí metarealitu, v níž jsou rozvolněně obsaženy všechny scénáře. Rozvolněně protože dav se nechová jako vojenský útvar podle rozkazu, ale narušuje rigiditu a strukturu všech scénářů. S vývojem událostí a vyčerpáváním potenciálu jednotlivých scénářů dochází k jejich slévání do jednoho proudu skutečnosti. Lze předpokládat, že v průběhu samotného převratu málokterý z aktérů znal celou skutečnost v rozpětí všech scénářů.

V poznávání listopadového převratu existuje také vedle metareality relizovaných několika scénářů také fenomén „cibule“ vrstev reflexe převratu. Po tom, co jeden mýtus je odkryt a přestává být pro manipulaci davů účinný, odkrývá se další vrstva, další mýtus.

Pochopení listopadového převratu ztěžuje také mechanizmus poznávání skutečnosti. Svět kolem sebe nevnímáme pouze smysly, ale do značné míry také myslí, která s daty dodanými smysly pracuje. Na základě našich zkušeností si vytváříme v mysli vlastní svět a při vnímání toho vnějšího světa ho porovnáváme s tím naším vnitřním. Pokud vnímaná skutečnost je v rozporu s naším vnitřním světem, mysl vytváří bariéry k jejímu přijetí. To se netýká pouze přírodní reality a souvislosti mezi přírodními jevy, ale také sociální skutečnosti a souvislosti mezi sociálními jevy. Jestliže měli lidé ve vědomí uloženo, že STB a disidenti jsou něco protikladného, neslučitelného, nepřátelského, tak jim to brání přijmout myšlenku o společně uskutečněném převratu. Ještě méně akceptovatelná je skutečnost převratu realizovaného disidenty spolu s STB, jehož přípravu spolufinancoval Geoge Soros.

Bez metodologického východiska, že realita 17.11. je projevem několika scénářů, nelze listopadový převrat pochopit. Navíc média, především Česká televize, a zpravodajské služby do současnosti neustále vitalizují mýtus sametové revoluce. Jakou mají generace narozené po převratu a neznající realitu čtyřiceti předlistopadových let a celý život vystavené masivní propagandě prozřít mýtem „sametové revoluce“?

Jak souvisí listopadový převrat se současností? Listopadová hesla a vize aktérů „sametové revoluce“ jsou vyprázdněna a realita je stále více opakem těchto vizí, a stále více lidí tento rozpor vnímá. Reflexe tohoto rozporu je největším současným problémem mocenské a ekonomické elity a jejich dalšího drancování a parazitování na české společnosti. U nových generací je problém řešen masivní propagandou, čemuž napomáhají sociální sítě a závislosti na internetu, vedoucí k potlačení nejen kritického, ale myšlení vůbec. Jejich názory a postoje jsou ve velké míře produktem sdílení a lajkování. Pokusem potlačit vliv kritického myšlení starších generací ve společnosti je výzva komisařky Evropské komise Věry Jourové, aby mladí kontrolovali své rodiče a prarodiče při jejich četbě na internetu a vysvětlovali jim co čtou (samozřejmě tím jediným správným názorem).

Problémem manipulace je kategorie svobody a demokracie. Doposud novým generacím bylo úspěšně implementováno, že na rozdíl od předchozí společnosti, žijí ve svobodné a demokratické společnosti a mají proto velké štěstí. Ovšem každá společnost tvrdí, že je svobodná a demokratická.

V dalších mocenských bojích o kořist však moc za oponou, která si pro svůj boj vytvořila „draka“ „Milion chvilek.. , jako důvod boje o moc zpochybňuje stávající demokracii a svobodu. To je ovšem nebezpečná hra, protože řízený převrat se může moci za oponou vymknout.

Již zakladatel sociologie August Comte zdůrazňoval význam měkkého přediva-ideje, hodnoty, světonázor, pro udržení soudružnosti společnosti. Když chybí ideje, je možné je nahradit zbožštěným idolem. Evropa to dokázala celá staleti s Ježíšem. Ježíš, který byl ukřižován za ohrožování tehdejší moci v podobě sanhedrinu, byl zneužit k udržování následných generací moci. Opět ten stejný mechanizmus „politického juda“.

Stávající elita, resp. její část, chce absenci idejí a hodnot nahradit zbožštěným Václavem Havlem. Jeho reálnou podobu nahradila mediálním konstruktem, který se však stále více drolí pod tlakem reálných událostí a jevů z jeho života, které se dostávají na světlo i díky lidem z jeho nejbližšího okolí. Čím více se mediální konstrukt drolí, tím silněji havloidní média mýtus Havla jako morální ikony znova a znova reprodukují. Česká televize se dostává až do jakési hysterické křeče. (viz hysterické výkřiky Jakuba Železného na obrazovce, že nepřipustí, aby se o Václavu Havlovi mluvilo špatně). Mýtus Havel má pro ně kruciální význam, protože je substitucí ideologického zdůvodněním převratu.

Od počátku převratu do současnosti se vytěsňují z mediálního a veřejného prostoru dvě skutečnosti a myšlenky.

Skutečnost, že Československo bylo od srpna 1968 okupováno a nebylo suverénní zemí. Její občané a představitelé nemohli svobodně rozhodovat. Z nesvobody do roku 1989 si lidé vycinkali jiný druh nesvobody.

Druhá myšlenka předpokládá, že z hlediska budoucnosti existovaly jen dvě varianty:

1. pokračování v daném systému;

2. vybudovávání mafianského kapitalizmus, na základě rozkradeného státního majetku. Tato varianta se také uskutečnila. Národní bohatství přitom od února 1948 do listopadu 1989 vzrostlo 7x.

Nebyla to přitom pravda, možností budoucnosti byla celá řada. Tato varianta však nejlépe vyhovovala vekslákům, zlodějům, zahraničnímu kapitálu, církvi, části stranické nomenklatury a STB, emigrantům, části disentu, Sudetským Němcům, bývalé šlechtě a válečným kolaborantům s fašizmem. Ve skutečnosti existovaly další možnosti vývoje, a to navzdory scénářům zpravodajských služeb a dalších subjektů.

Co přinesl listopadový převrat, co můžeme oslavovat:

- nedemokratický rozpad Československa v rozporu s ústavou
- rozkradení, vytunelování, zničení většiny klíčových českých továren, likvidace české ekonomiky,„česká ekonomika neexistuje, protože velké klíčové továrny mají sídlo v zahraničí“ (prof.M.Zelený)
- „stali jsme se kolonií“ (I.Švihlíková)
- propad zemědělské produkce a ztráta potravinové soběstačnosti
- nahrazení v supermarketech kvalitních domácích potravin nekvalitními potravinami ze zahraničí
- privatizaci bank do rukou zahraničního kapitálu a vyvádění peněz do zahraničí
- zadlužení státu v rozsahu více než 1,6 bilionu Kč
- zadlužení více než poloviny populace
- za stejnou práci zlomek platů oproti zaměstnancům v západní Evropě
- emigrace mladých kvalifikovaných Čechů a jejich nahrazování imigranty
- privatizaci bytového fondu a nedostupnost bytů pro běžného mladého člověka
- prodej strategické suroviny vody do rukou zahraničního kapitálu
- život v exekuci více než 900 tis. lidí
- důchody neumožňující seniorům důstojný život
- nájemné bytů, na které v Praze nestačí ani celý důchod
- ztráta historického vědomí u mladých generací a vyhasínání jejich vztahu k českému národu
- debilizace, dekultivace a despiritualizace populace
- nahrazení zpravodajství a publicistky ve veřejnoprávní televizi propagandou a místo informování o politice provádění politiky
- snížení kvality vzdělávacího systému, především učňovského školství, např. potlačováním významu výuky matematiky a zvyšování významu oborů jako jsou gender studia. Snižování vzdělanostní úrovně populace
- omezení státní suverenity členstvím v EU a v NATO. Zpochybňování státní suverenity českého národa.
- rozklad armády, která by byla schopná bránit Českou republiku
- cílené snižování hodnoty českého národa a napadání vlastenectví z nacionalizmu
- snadnost cestování, prostupnost hranic

Odkaz

Lidé by měli rozvíjet své kritické a analytické schopnosti a bránit se tomu, aby se stali součástí davu, v němž bez ohledu na svou inteligenci a vzdělanost ztrácejí schopnost vlastního myšlení a upadají na úroveň davu. Nejedná se pouze o fyzický dav, ale i o osamělý dav Davida Riesmana u televizní obrazovky a virtuální dav sociálních sítí. Každou informaci musí zkoumat z hlediska proč zdroj této informace informaci poskytuje.

Literatura

Dolejší, M. Analýza 17.listopadu1989. Brno: Guidemedia. 2014.

Jakeš, M. Příběh komunisty. Praha: Česká citadela. 2019.

Koukolík,F., Drtinová,J. Vzpoura deprivantů, Praha: Makropulos, 1996.

Lovaš, K., Lorenc, A. Je štátný prevrat, na víkend domov neprídem … Spolek slovenských spisovatelův. 2018.

Macháček, M. Gustav Husák. Praha: Vyšehrad, 2017.

Polreich,M. Utajená zákulisí. Praha: Petrklíč. 2009.

Polreich,M. Špioni v diplomacii, Praha, 2015.

Riesman, D. Osamělý dav. Praha: Mladá fronta, 1968.

Sak, P. Generace, mládež a její výzkum. Mládež a společnost 2016/2.

Sak, P Mládež v konfrontaci generací. https://www.youtube.com/watch?v=K2z5m8gmczY Sak, P. Úvod do teorie bezpečnosti. Praha: Petrklíč, 2018. Švihlíková,I. Jak jsme se stali kolonií. Praha:Rybka: Publishers, 2015. Vodňanská, J. Voda, která hoří. Praha: Torst, 2018. Žáček, P. Vypovídat pravdu a nic nezamlčet: Protokoly parlamentní vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17. listopadu 1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů. 2013. Žantovský, M. Havel. Argo, 2014.

Internet Petrová,J. Proč jede Gorbačov do Prahy, a je-li třeba se bát Ruska? Přístupné z: http://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/20160908/3803668/gorbacov-praha-rusko.html

180 komentářů :

 1. Marxův Kapitál má sedm bichlí i toto je na mne příliš dlouhé. nešlo by to příště zkrátit?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V Česku byl proveden jen státní převrat. Převrátily se strany a je hotovo. Ztratili jsme suverenitu a ztrácíme kulturní identitu. Až nebude kulturní identita nebude národa českého.

   Smazat
  2. Se zájmem jsem si přečetl celý jeho text. Oceňuji, že netvrdil, že jsem si po převratu nakradl, jako jeden pošuk, který tady sere písmena. Nedovedl jsem si udělat názor na disidenty. Představovali nám je jen ve vysílání sračkometu Svobodná Evropa. Ve vedlejší vesnici byl jeden opilec, kterému říkali disident. Byl také myslivec a vystřelil z pušky v hospodě. Vesnice ho kryla, takže se to přešlo. Havel už je odepsán na vždy. Sexuálního maniaka si lidé vážit nebudou. History o jeho výkonu by měly být ve školních osnovách už od 6. třídy.

   Smazat
  3. 11:45
   Určitě si ho přečtěte! Je to minimálně jeden z nejlepších letošních textů.

   Smazat
  4. Žádný převrat to nebyl, jen určitá skupina lidí jedné národnosti se snažila ovládnou stát. A Gorbačov porušil výsledky II.světové války, která stála mnoho životů. Západ by do války s Německem nikdy nešel, jen měl strach, že RA dojde ke kanálu La Manche.

   Smazat
  5. 17. listopad 1989 byl vyvolán a proveden hlavně z důvodu ekonomických, kdy západ byl ekonomicky v koncích a potřeboval státy východní Evropy, aby ho živily. Tento záměr, západu se navlékl do ochrany lidských práv a demokracie. Západ k tomu použil ožraly a povaleče, kterým se v Československu nikdy nechtělo dělat a byli přesvědčeni, že jejich intelektuální schopnosti měly by jim zaručovat vysokou životní úroveň, bez práce, na úkor poctivě pracujících. Tito lidé si říkali disidenti. Jeden takový byl povaleč a kulisák Václav Havel, který vykřikoval v zájmu západu, kecy o lidských právech a demokracii bez práce. Tomu uvěřili lidé v domnění, že jistoty socialismu zůstanou a k tomu se přidají materiální hodnoty v podobě plných nákupních košíků za pakatel, jako na západě, křičeli disidenti. A tak se i stalo, ale nikdo nepostřehl, že západ nás totálně vytuneloval a nezbylo nám nic. Třicetiletá válka a rabování Švédských hord na našem území je nula v porovnáním s rabováním na našem území, západem. A tak jsme tam, kde jsme. Můžeme poděkovat Havlovi, který hlásal, že nikdy tady nebude nezaměstnanost, nikdy se nebude rušit socialismus. Pravý disident. Platíme horentní ceny za vodu, telefony a všechno odchází na západ, kde se naší prací živí miliony západních darmožroutů.

   Smazat
  6. 11.45, v Blesku jsou texty kratší a jednodušší.

   Smazat
  7. To je také svoboda a demokracie ????

   https://www.novinky.cz/domaci/clanek/po-21-letech-soudu-museji-duchodci-opustit-svuj-domov-40303018?dop-ab-variant=3&seq-no=1&source=hp

   Smazat
 2. Režim, který se zrodil z bludů narkomanky:

  https://www.youtube.com/watch?v=lc-13kcum7o

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mrtvý student, který se nikdy nenarodil je velice dobrý dokument. Přestože je Igor Chaun pravověrný havloid, tady odvedl poctivou práci. Na rozdíl třeba od bývalé Havlovy milenky Vodňanské, která se tam snaží fabulovat a vařit z vody.
   Nutno ocenit i Uhla, který se za dezinformaci o mrtvém studentu Šmídovi omluvil už na Letné.

   Smazat
  2. 11:57 Igor Chaun je havloid a pámbíčkář, ale přesto se nedá říci, že by to byl špatný člověk. Je pouze naivní a třeba z toho ještě vyroste.

   Smazat
  3. Je docela možné, že Uhl se Šabatou a Lorenzovou StB měli připravenou svojí mrtvolu Zifčáka. Možná se to zvrtlo a Zifčák odmítl odletět do Moskvy, tak ho nemohli použít. Ale pak do toho přišla narkomanka Dražská s mrtvým studentem Šmídem. Tak brali nouzovku z druhé ruky.
   Je dosud otevřenou otázkou, jestli Dražská mluví pravdu, že skutečně nebyla spolupracovnicí StB.

   Smazat
  4. Každopádně těch virtuálních mrtvol je tam nějak moc.

   Smazat
  5. Já jsem na Uhla změnil názor, když ho naposledy pozvali do televize. Za svoji megalež se neomluvil. Jen tvrdil, že kdyby nelhal on, tak by lhal někdo jiný.

   Smazat
  6. To video je amatérské divadlo.

   Smazat
 3. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

  Vědom si povinnosti svobodně zvoleného parlamentu vyrovnat se s komunistickým režimem, Parlament

  konstatuje, že Komunistická strana Československa, její vedení i členové jsou odpovědni za způsob vlády v naší zemi v letech 1948 - 1989, a to zejména za programové ničení tradičních hodnot evropské civilizace, za vědomé porušování lidských práv a svobod, za morální a hospodářský úpadek provázený justičními zločiny a terorem proti nositelům odlišných názorů, nahrazením fungujícího tržního hospodářství direktivním řízením, destrukcí tradičních principů vlastnického práva, zneužíváním výchovy, vzdělávání, vědy a kultury k politickým a ideologickým účelům, bezohledným ničením přírody,

  a prohlašuje, že ve své další činnosti bude vycházet z tohoto zákona.

  § 1

  (1) Komunistický režim a ti, kteří ho aktivně prosazovali,

  a) upíral občanům jakoukoliv možnost svobodného vyjádření politické vůle, nutil je skrývat své názory na situaci ve státě a společnosti a nutil je veřejně vyslovovat svůj souhlas i s tím, co považovali za lež nebo zločin, a to perzekucemi nebo hrozbou perzekucí vůči nim samotným, jejich rodinám a blízkým,

  b) systematicky a trvale porušoval lidská práva, přičemž zvlášť závažným způsobem utlačoval některé politické, sociální a náboženské skupiny občanů,

  c) porušoval základní zásady demokratického právního státu, mezinárodní smlouvy i své vlastní zákony a prakticky tím postavil vůli a zájmy komunistické strany a jejích představitelů nad zákon,

  d) používal k perzekuci občanů všech mocenských nástrojů, a to zejména:

  - popravoval, vraždil je a žalářoval je ve věznicích a táborech nucených prací, při vyšetřování a v době žalářování vůči nim používal brutální metody včetně fyzického a psychického mučení a vystavování nelidským útrapám,

  - zbavoval je svévolně majetku a porušoval jejich vlastnická práva,

  - znemožňoval jim výkon zaměstnání, povolání nebo funkce a dosažení vyššího nebo odborného vzdělání,

  - zabraňoval jim svobodně vycestovat do zahraničí či vrátit se svobodně zpět,

  - povolával je k výkonu vojenské služby v Pomocných technických praporech a Technických praporech na neomezenou dobu,

  e) pro dosažení svých cílů neváhal páchat zločiny, umožňoval jejich beztrestné páchání a poskytoval neoprávněné výhody těm, kteří se na zločinech a perzekucích podíleli,

  f) spojil se s cizí mocností a od roku 1968 udržoval uvedený stav pomocí jejích okupačních vojsk.

  (2) Za spáchané zločiny a další skutečnosti, uvedené v odstavci 1 jsou plně spoluodpovědni ti, kteří komunistický režim prosazovali jako funkcionáři, organizátoři a podněcovatelé v politické i ideologické oblasti.

  § 2

  (1) Zejména pro skutečnosti uvedené v § 1 odst. 1 tohoto zákona byl režim založený na komunistické ideologii, který rozhodoval o řízení státu a osudech občanů v Československu od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989, zločinný, nelegitimní a je zavrženíhodný.

  (2) Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou obdobně jako další organizace založené na její ideologii, které ve své činnosti směřovaly k potlačování lidských práv a demokratického systému.

  § 3

  Odpor občanů proti tomuto režimu, který ať již jednotlivě či ve skupině na základě demokratického přesvědčení politického, náboženského či mravního projevovali odbojem nebo jinou činností nebo vědomě a veřejně vyjadřovali, na území státu i v zahraničí, a to i ve spojení s cizí demokratickou mocností, byl legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a je hodný úcty.

  § 4

  Každý, kdo byl komunistickým režimem nespravedlivě postižen a perzekuován a nepodílel se na skutečnostech uvedených v § 1 odst. 1 tohoto zákona, si zaslouží účast a morální zadostiučinění.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Za Husáka jsme se tu měli nejlépe , žádní nezaměstnaní , bezdomovci , exekuce , obstavené penze , žádní státní dluh , dnes je zničený průmysl , zemědělství , školství ,migranti přibývají, ,skoro nic tu už Čechům nepatří jsme jen německá kolonie , to jsou zločiny kapitalizmu !

   Smazat
  2. Pane 12:14, vás tíží svědomí. Vy jste způsobil hospodářský úpadek, který každý vidí kolem sebe. Vezměte kanystr benzinu a upalte se na Václaváku jako Palach. Oceníme to!

   Smazat
  3. A teď si představte parlament 2050, jak se usnáší, že doba od listopadu 1989 do lisopadu 2049, ve kteréy byla nastolena a vládla diktatura kapitálu prostřednictvím politických loutek těch a těch partají byl zločinný režim a pak už jen opíše s dosazením jmen a názvů nových aktérů, text zákona o kterém píše autor 12:14.

   Smazat
  4. 12:14

   Jen jeden z gólů současného režimu do vlastní branky. Není schopen přesvědčivě zapůsobit jako lepší a tak si musí uzákonit povinné odsouzení toho předešlého. Zoufalost v ryzí podobě.

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. 19:48

   ...jako dítě jsem slýchával od dospěláků průpovídku že "Hitler byl svině, ale komouše, židy a cikány měl vyhubit"

   Lituji vás, že jste musel vyrůstat mezi tak odpudivými fašistickými pohrobky, které bohužel nedostihla ruka spravedlnosti. Nelze se pak divit vašemu zvrácenému charakteru a nelze vám to snad ani vyčítat. Avšak možná uznáte sám, že byste měl být ve všeobecném zájmu izolován a léčen.

   Smazat
  7. 20:23 Těm pohrobkům se říká "český národ"! Tedy aspoň v Sudetech, kde jsem vyrůstal a které (podobně Horní Uhry, polské Slezsko), nikdy nechtěly být dobrovolně součástí umělého, podvodně vzniklého, husitsko-bolševického čecháčkostánu. Výsledkem mstivého a loupeživého odsunu původního obyvatelstva - namísto předtím mu odepřeného plebiscitu - je jejich současný žalostný a vydrancovaný stav, plný putinovské či čecháčkovské lůzy. Zplundrovaného parazitického čecháčkostánu, zamořeného jaderným a těžebním uhelným odpadem nebude žádná škoda. Je to boží trest za zlovolné a podlé vyhnání původních obyvatel, kteří nedostali ani autonomii. Jakékoli naředění bolševické lůzy neruskými a nečínskými cizinci je jenom prospěšné.
   Rakovina zhoubného, kainovsky loupeživého kolektivizmu se sama od sebe nevyléčí a vnější zásah může přijít paradoxně jedině z Ruska - přesunem tupého a kolaborantského čecháčkostánu za Ural, kam dávno patří, a osídlením kotliny Novými Rusy nebo z Ruska a Německa vypuzenými muslimy. Tedy z deště pod okap. Tak jako se Kosovo odtrhlo od azbuckého Titova Srbska aby skončilo v náručí ještě primitivnější Albánie - tak se čecháčkostán a slovenskostán odtrhly od civilizovaného Rakousko-Uherska, aby skončili přesunem do ruských stepí nebo až za Ural a budou rádi, až jim Putler stanoví dostatečné uprchlické kvóty do jimi samoobslužně zbudovaných gulagů v Akci Z.
   Prolhaní, sebechvalní a sebeklamní Čecháčci jsou mistři světa v obrazoborectví, strhávání soch a symbolů, přejmenovávání ulic i vlastního státu a falšování vlastní historie, založené na bratrovraždách a zákeřných záludnostech. Podobně jako Rusové. Jenom více kradou. Viz Václav Perokrad.
   Nedorostli pro vlastní samostatný stát, nezaložený na literárních a politických padělcích a intrikách, jakož i na uplacených rakouských dezertérech. Bohužel o zpustlou Kotlinu už nikdo z vyspělejších sousedů nestojí (aby si vlastní stát nezamořil).
   Historie lenivého, příživnického pronároda se stále dokola opakuje: etapu lžidemokracie vystřídá diktatura lapkovské lůzy, která se následně připojí k zacinkání klíči – až zase všechno nakradené prožere. A každých dvacet let plive na tu lůzu předchozí a nostalgicky vzpomíná na tu lůzu předpředchozí.
   Zneuznaný, c. a k. Univ. Prof. TGM upletl bič z rakouského dezertérského lejna - avšak zapráskat s ním už nedokázal - ani ve své mnohonárodnostní, uměle vytvořené jepičí pidiříši. Proti literárním padělkům se sice postavil - avšak politický padělek a zmetek vytvořil. Ani děti se mu moc nevydařily. Pravda vyděsí !!! Mnichovská dohoda: Čecháčkové si svůj stát nevybojovali ale vysomrovali na západních velmocech a stejným způsobem o něj přišli. Kdo se ani nepokusí ubránit sám, musí po zbytek života platit výpalné "osvoboditelům". Čecháčkové se musí na někoho vymluvit. Patří za Ural. Čecháčkové budou spokojeni - až zase všichni budou mít stejné lejno - jen zasloužilí soudruzi (falmer) ho budou mít navoněné z Tuzexu nebo z ruské Berjozky.

   Smazat
  8. 7:36 V tomto světě je možné všechno. Čím šílenější nápad, tím pravděpodobnější naplnění. Je vidět, že vaše myšlenky jsou propracované a těžko by se hledal někdo, kdo by byl schopný je naplnit. Tak je to na vás vážený mysliteli. Vy nás na místo vámi vybrané odvedete jako praotec Čech a budete nám tam dělat prezidenta. Jen mi není jasné, co potom, až skapete. A může se to stát brzo. Tedy krom toho že vás necháme balzamovat a postavíme vám mauzoleum, kam se vám bude chodit poklonit celý svět. Svými vizemi se dáte srovnat snad jedině s Leninem.

   Smazat
  9. 7:36

   Takže trefa do černého. Fuj, vy jste ale odporný člověk. Někdy si říkám, že ta známá mírumilovnost Čechů je na škodu.
   Když se nad tím zamyslíte, možná vás samotného napadne, k čemu je vlastně vaše existence dobrá. Zbytečné oživlé maso, zbytečný dýchač vzduchu, trápící se sám se sebou. Přitom je tak snadné napravit chybu rodičů i nedůslednost trestajících čechů a ukončit svou zbytečnou existenci. Lze to provést rychle a bez utrpení, věřím že na to jednou přijdete.

   Smazat
  10. 12:14 hele když si odhlasujem, že Ferda mravenec byl fašista, tak holt mají dětičky smolíka a z Ferdíka bude fašista. Když si ale odhlasuješ, že zejtra bude svítit slunce jako blázen ve stínu bude 40 stupňů a půjdeš se koupat do do rybníka, tak máš smolíka ty. A vo tom to je. 14:49 to řekl lapidárně a jasně. Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
  11. Ad. 7:36 A ti, co si říkají Němci pak s hrůzou zjišťují že podle DNA mají více slovanské krve, než Francouzi či Španělé, kteří mají té germánské najvíce. No a Češi jsou na tom s germánskou krví určitě lépe než leckterý kmen obývající dnes Německo. Takže v tom to nebude, přece jen ta tisíciletá historie zemí království českého, předcházená Velkou Moravou musí být brána nácky, byť s trpkostí, na vědomí.

   Smazat
  12. 10:01 Autor této mé tapety je významný právník a stavitel z Brna, pan In. Bořivoj Pauk. Cos oproti němu dokázal ty, odulý*) čechomužyku?

   *) putleroffci se na ulici či v socce navzájem poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. A mnozí maj navíc odulé tváře, jak blízko strkaj tlamu k pšoukolíhni svého škaredého fýrera tu! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
  13. 12:40 A co jako? Však dokonce i původním Rusem býval nordicko-slovanský árijec, který byl disciplinovaný, svobodomilný a spíše faustovský než fatalistický - stejně jako Švédové, Dánové či Němci.*) Ale mongolský vpád to zásadně změnil! A tak jako Ivan IV. byl po matce potomkem mongolských vládců Zlaté hordy, byla Moskovie jen ulusem říše Mongolů! Jak řekl markýz de Custin: „Grattez le Russe, et vous verrez un Tartare“ (podrbej Rusa a najdeš Tatara)! Zničení Novgorodské republiky moskevsko-tatarskými hordami za jeho vlády proměnily Rus na stepní říši azijských barbarů! Hrabě Ostermann, který za pomoci mladého cara Petra zkusil vrátit Rus na evropskou trajektorii, uspěl pouze dočasně. V roce 1917 Ruské impérium zaniklo a na jeho místě se rozprostřel židokagal, ovládaný bolševickými podlidmi - tzv. SSSR! Putleroffský parchanát Chujlostan je jeho hnilobným pozůstatkem!

   *) Bez Germánů by žádná Rus neexistovala, to oni založili ruský stát a také Ruské Impérium řídili, jak napsal pan Hitler v knize Mein Kamf: "Po celá staletí žilo Rusko z germánského jádra horních vládnoucích vrstev. Toto jádro dnes může být považováno za zcela vyhubené a vymazáno. Na jeho místo nyní nastoupil Žid. Stejně, jako je pro Rusy nemožné zbavit se vlastní silou tohoto židovského útlaku, tak je pro Žida nemožné natrvalo udržet tuto ohromnou říši... A konec židovského panství v Rusku bude také znamenat konec ruského státu jako takového."

   Dnes jediní opravdu árijští Slovani jsou Ukrajinci! Páč maji vizigótskou krev, ale taky dost slovanský a ta je tíhne dolu - ke korupčení. Nicméně jsou houževnatí, včetně děfčat! Putler je nezlomí - https://www.youtube.com/watch?v=iwUknDRq9uQ

   Smazat
  14. 16:46
   Musíte být neuvěřitelně zakomplexován, když máte takovou touhu neustále někomu něco dokazovat. Kdybych nebyl takový cynik, asi bych nad vámi uronil slzu.

   Smazat
  15. § 3

   Odpor občanů proti stávajícímu režimu, který ať již jednotlivě či ve skupině na základě demokratického přesvědčení politického, náboženského či mravního budou projevovat odbojem nebo jinou činností nebo vědomě a veřejně vyjadřovat, na území státu i v zahraničí, a to i ve spojení s cizí demokratickou mocností, bude legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a hodný úcty.

   Schváleno 17.11.2019

   ABC

   Smazat
 4. Havel daroval američanům Československo! Dnes si tady poroučí a dělají si tady co chtějí! I rozdělení je jejich práce. Havloidních ksindlů tady mají dost. Vzali nám vše i svobodu slova, zavedli cenzuru, šéfují čt! Jdu blejt.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vstup Česka do EU byl „velký a šťastný moment naší historie“, řekl Miloš Zeman

   Smazat
  2. 14:12, pro něho, to ano.

   Smazat
  3. 14:12 Já také hlasovala ANO. A nějaký čas si myslela, že není jiná možnost. A proč taky? EU, do které jsme vstupovali měla jaksi jiné mimikry. Teď už čas oponou trhnul a Evropa si sundala masku a ukázala svoji skutečnou tvář. A možná, že ještě ani to ne. Ještě budeme koukat, až se úplně odlíčí. Snad se toho už nedožiji. Jsem dost stará. Jaká útěcha! A co potomci?

   Smazat
 5. Kde je začátek neřádu?

  Zatčený zběh Oskar Krejčí se stal esem StB, spolu s premiérem jednal s vůdci revoluce. Dnes vykládá o úpadku Západu

  https://denikn.cz/216303/zatceny-zbeh-se-stal-esem-stb-spolu-s-premierem-jednal-s-vudci-revoluce-dnes-vyklada-o-upadku-zapadu/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

  1986 - 1987absolvoval Georgetown University, Columbia University, Virginia University - USA
  (Georgetown University je soukromá výzkumná univerzita založena v roce 1789, a je to nejstarší katolická a jezuitská univerzita v USA.)
  (( http://blisty.cz/aut/236/bio.html#sthash.y8uVuxEz.3qo1yTKU.dpuf)
  https://blisty.cz/authors/236

  Od léta 1989 zprostředkovával kontakty premiéra poslední komunistické vlády Adamce s iniciativou Most. (Kocáb-Horáček)


  "....Po té, když se Ladislav Adamec rozhodl rezignovat, povolal si za přítomnosti jednoho ze svých poradců (O.Krejčího) dva místopředsedy vlády, Bohumila Urbana a Mariána Čalfu. Vyzval je, aby se mezi sebou dohodli, koho má navrhnout na premiéra. Pak se Urban a Čalfa v doprovodu poradce (O.Krejčího) odebrali do Čalfovy kanceláře. Urban navrhl, aby se předsedou vlády stal Čalfa s tím, že jemu ponechá funkci místopředsedy. O.Krejčí namítl, že jeden by měl být premiér a druhý odejít z vlády, aby byla uvolněna místa pro opozici. Urban poté z místnosti odešel. Po dohodě o tom, že v nové funkci by měl Čalfa provézt ústupky opozici a "utíkat tak rychle, až začne určovat směr", doprovodil O.Krejčí Čalfu zpět k Adamcovi." - (http://www.blisty.cz/art/20454.html#sthash.RHNLyaAf.dpu)


  Je autorem projevu, kterým byl v prosinci 1989 ve Federálním shromáždění ČSSR navržen na prezidenta Václav Havel a posléze jednomyslně zvolen prezidentem.
  Krejčí připravoval programové prohlášení přechodné federální vlády národního porozumění a byl i hlavním redaktorem programového prohlášení federální vlády Mariána Čalfy vzešlé z voleb roku 1990.


  https://denikn.cz/tag/tvare-normalizace/?ref=in

  OdpovědětSmazat
 6. Moc zajímavý článek,díky za něj.
  Ale přesto bych se v těch událostech okolo listopadu nehrabala.
  Dneska už má každý celkem jasno,ať už to vidí tak,či onak.
  Na nějakou Pravdu s velkým P moc nevěřím, vždyť ani o některých událostech starých třeba 1000 let nepanuje mezi historiky shoda.
  Vlastně by to bylo divné,kdyby panovala.
  Můj názor:Bylo to složitý a -chválabohu- už je to pryč.
  Hlavně že je už dneska každému celkem jasné kdo je kdo a kdo za koho/co kope.
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "Kdo ovládá současnost, ovládá minulost. Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost."
   Pokud se má tento národ postavit na SVÉ nohy, minulost se musí objasnit

   Smazat
  2. 12:51
   Minulost je dávno objasněna.
   Lidé vás před 30 lety prostě nakopali do prdele v celé východní Evropě, v celém socialistickém bloku.
   A bez zásahu sovětských tanků se vám celá ta vaše potěmkinova vesnice sesypala jak domeček z karet.

   Smazat
  3. 12:59...Stručné a trefné ;-)))
   Není nad čím bádat ...
   Helanov

   Smazat
  4. 12:59

   V celém východním bloku a způsobem podobným jako vejce vejci. To je ale náhodička. Spisovatel by si to nedovolil napsat do románu, protože by to působilo příliš kýčovitě.
   Ale ne všude ve světě to funguje jako koncem 80. let ve východní Evropě, aby hegemon přihlížel a dokonce pobízel ovládané k emancipaci. To USA jsou z jiného těsta, zrovinka když my jsme se tady na povel SSSR emancipovali, USA dělali pořádek v Panamě a vůbec si nebrali servítky při deklaraci toho, kdo je tam šéfem. Mrtvola sem, mrtvola tam, USA tam mají své zájmy a nenechají nikoho na pochybách, že to myslí vážně.
   https://revcom.us/a/540/american-crime-case-43-the-US-invasion-of-panama-1989-1990-en.html

   Smazat
  5. 14:11 jsi holt blb.Není nad čím bádat.

   Smazat
 7. Větší blábol jsem už dlouho nečetl.

  OdpovědětSmazat
 8. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hlavně,že ty se vyznáš ty dobytku. Neboj na každou svini se vaří voda.
   lada

   Smazat
 9. http://www.rukojmi.cz/clanky/9182-ceskoslovensko-po-listopadu-1989-aneb-co-by-bylo-kdyby-nebylo

  OdpovědětSmazat
 10. Děkuji panu Sakovi za skvělý článek, výborně zpracováno. Tak se nám blíží 30. výročí sametové frašky.

  OdpovědětSmazat
 11. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Musím přiznat, že jsem byl na brigádě v jedné nadnárodní montovně a světla tam mají skutečně hodně.
   Ale ještě mnohem více než světla tam mají otrocké práce od nevidím do nevidím a to jak přes noc, tak přes den. Doma tráví jen minimum času, jak se opět těší do práce.
   Ti lidé tam dřou s úsměvem a písní na rtech. Každý den vzpomínají nejen na pád berlínské zdi, ale především na Václava Havla, který jim přinesl svobodu a demokracii.
   Co je ale nejdojemnější? Odpočívají pouze minimálně, což se podepisuje na jejich zdraví. Říkají, že raději zemřou, než aby někdo ohrozil Ameriku a její svobodu!

   Smazat
  2. 14:05...Tak ňák...
   Ještě mi nikdo nevysvětlil,proč lidi zdrhali z toho ráje.
   A taky proč bolšáni tomu kdo zdrhl zabavil veškerý majetek.
   Vlastně nezabavil!
   Jen si vzal zpátky to,co investoval do svého otroka,že?
   Helanov

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. 14:18 tobě cokoli vysvětlovat je zbytečné.Nemáš na to pochopit.

   Smazat
 12. Pro mně Listopad "měsíc knihy" a duševní očisty od "české tele", či různých Stehlíků s tituly před i vzad. Ta hrůza co se hrne ze všech stran, je už opravdu méně snesitelná
  než ta doba šílených agitek, fanglí a hesel, které tak rádi většinou tvořili různí řitní ochomejtníci, dnes většinou
  už praví a modří jako kalená ocel.
  Jsem starý, předválečný, obyčejný člověk živicí se v době aktivní jak prací rukama,tak i hlavou.Celoživotní nestraník, odpůrce jak Ukomunistů, tak dnes na světlo vyplouvajících nových kádrováků a vymývačů mozků.
  Jejich společným znakem je začínat historii rokem 1948.
  To, jen kousek předtím, jako německá okupace, první
  republika se svou problematickou demokracii, je naprosté
  tabu. Všechny ty revoluce, povstání a nepokoje lidu proti
  panskému útlaku jsou pro ně jen vystoupení lůzy, která
  zapomíná na to, že má jen držet hubu a krok.

  OdpovědětSmazat
 13. Dobrý den.
  V listopadu 1968 mi bylo 20 let v den, kdy zavraždili JFK. V roce 1989 mi bylo 45 let a zakrátko mi bude 76, jsem jen o 2 roky starší než pan doc. PhDr. Petr Sak, CSc. takže jsme oba přímí účastníci těchto dějinných událostí v naší vlasti.
  Chtěla bych touto cestou poděkovat panu docentu za opravdu skvělý článek. S dovolením si článek stáhnu a rozešlu seniorům. A rady paní Jourové se mě netýkají, anžto nejsem žádná mladice.
  Ještě jednou moc děkuji.
  Nedá mi to a chci to napsat: Jak se to zpívá v husitském chorálu? "Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme".
  Pěkný víkend přeji všem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Oprava.
   Omlouvám se, 20 let mi bylo v roce 1963, když zavraždili JFK. Vidíte, jak mě vidina narozenin zmátla. Díky za pochopení.

   Smazat
  2. To je hezké. I Vám krásný víkend.

   Smazat
 14. Vy Cesi , trpite zachvaty sebedulezitosti ! Informuji vas o tom , ze pri nasmerovani Evropy se s vami
  NIKDY NEPOCITALO !
  Ronald Reagan zbankrotoval SSSR tim, ze zavedl, t.zv. "Vesmirny stit". Ekonomie SSSR zacala kolabovat a SSSR zacalo Americe zobat z ruky !

  Hlavni podil na zniceni komunisticke krutovlady ma Reaganova administrace a odhodlani Nemcu neco delat !
  Vy jako opozdeni poseroutkove, jste byli posledni pri uvitani zmen v Evrope.
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nevěř tomu, že Ronald Reagan zbankrotoval SSSR. To je jenom propagandistický blábol. Ve skutečnosti měli Rusové krtka přímo v pilotní kabině, dokonce v křesle hlavního pilota. To byla hlavní příčina rozkladu východního bloku.

   Smazat
  2. O tom nepochybujte. Ruská propaganda - včetně té televizní - je velmi efektivní. Zrovna nedávno jsme se v redakci tomuto tématu věnovali. Neříká se mi to lehce, ale v tuto chvíli Rusko v informační válce vítězí. Bez ohledu na svobodný přístup lidí k internetu.

   Jak už jsem ale zmínila: Problém je v tom, že Rusové si uvykli přijímat podobu světa hlavně z televizí. A někdy bych řekla, že výhradně z televizí, které ovládá Kreml

   Smazat
  3. 14:34
   Tak já osobně tu ruskou přijímám, protože ovládám ruštinu a proto porovnávám i propagandu německou,protože ovládám němčinu. Tu českou propagandu nevnímám,
   jelikož jsem prchlivé povahy a sra.ky nesleduji.
   O Rusku toho moc nevíš,
   v Rusku jsi zřejmě nebyla, pak bys mohla teprve něco fundovaně sdělit a ne, že..." Rusové si uvykli přijímat podobu světa hlavně z televizí..."

   V současném Rusku je více svobody, než tady v tom
   EUprotektorátu, kde veškerý veřejný prostor ovládla
   chátra disidentů a pohrobci disidentů, ale to jim nestačí,
   tak chtějí ještě zredukovat internet, což v Rusku
   není vůbec myslitelné...
   Je třeba se neustále vzdělávat, jak říkával Lenin :
   "Učit se učit se."
   Pravidelné sledování propagandy ČT lze přirovnat
   k určité formě drogové závislosti, ať už alkoholismu
   nebo nikotinu...

   Smazat
  4. 16:07 Tak jsem se dlouho nezasmál - V RUSKU JE VÍCE SVOBODY NEŽ V EU- Vás bych chtěl poznat, co jste za ola. Před pár dny se Rusko odpojilo od světového int z jakého duvodu? , za deset let bylo v Rusku zabito 48 novinářu, každý kdo se v Rusku postaví proti Putinovi končí a vy tady budete psát o Ruské svobodě.! Pokud to bylo myšleno jako sranda, tak se omlouvám!Pokud ne tak jseš chudák.

   Smazat
  5. 14:34 Zaměň slova Rusko za usa a na konci napiš Bílý haus a máš to stejné. Taky vím, že blbější jsou v tom právě ti hotentoti z bůhvíkaď, momentálně v usa.

   Smazat
  6. 18:10 chudák jsi především ty.A navíc hlupák.Nebyl jsi tam,nic neviděl,nic nevíš.Proto se raději neprojevuj.

   Smazat
  7. 14:34 Mohu se prosím zeptat, odkud čerpáte tak suverénní informace stran RF? Já jen, že jsem tam strávila před časem poměrně dlouhou dobu(několik měsíců) a takhle mluvit o Rusech bych si fakt netroufla. Jestliže nemáte osobní zkušenost, pak vycházíte z našich sdělovacích prostředků a to vám tedy nemohu doporučit.

   Smazat
  8. Nick Honolulu 13:58 není Čech, alespoň se tak vidí.
   Za svůj původ se, ubožák závislý na cizích,
   pokrytecky stydí.

   Smazat
 15. Zajímavě, i když napsané málo zručně. S mnohým souhlas.

  OdpovědětSmazat
 16. Zblbnutí Východní Evropy devadesátých let dvacátého století dospělo do dnešního stavu, kdy Rusko po "prohrané" studené válce jde vítězně bez nás do budoucnosti.
  "Vítězný" Západ, kterému nás Rusko předalo, zblbnul a jestli se nevzpamatuje tak ho čeká imigrační záhuba.
  Tak je to asi zasloužené, ruští konspirátoři byli jako vždy úspěšní, hloupý Západ včetně nás si jako vždy naběhl ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:23 A kam se řadíš ty? Žádné zblbnutí, ale tvrdá realita neschopnosti socialismu ve všech státech Východní Evropy. Dnes to s velkým uspěchem kopíruje KLDR, Venezuela a stále nepoučitelná Kuba.Ty uvozovky k prohrané studené válce nesedí. Rusko jasně PROHRÁLO v 90 letech studenou válku a muže být rádo, že se nerozpadlo ječtě více. Však dnes dělá Putin vše i za cenu válek, obsazení cizích uzemí ( Krym) pro to aby zase bylo Rusko viditelné ve světě, ale dosáhl pravého opaku.

   Smazat
  2. Anonymní 9. listopadu 2019 15:59
   Už jsem to tu psal, tak o tom popřemýšlejte a srovnejte to s vyšinutým jednáním šíleného Západu v tehdejší době.

   Blud všemocnosti a vyvolenosti USA a jeho vazalského Západu (započaté už s koncem 2.sv.války svržením at.bomb na Japonsko) dospěl v zmíněné době do stádia megabludu o Armageddonu (posledního výtězného boje Západu nad "Říší Zla"). Svět obyčejných normálních lidí si tuto základní dějinnou skutečnost neuvědomoval a neuvědomuje, jen až v dnešní době začíná tušit, že "Centrum globální moci" "vítězného Západu" není ovládáno "zdravým lidským rozumem".
   Úzké vedení a rozvědka SSSR si ale bylo vědomo, že má v Západu za protivníka nepříčetného vyšinutého šílence, připravujícího se k poslednímu boji bez ohledu na vlastní přežití.

   Celý vývoj započatý "perestrojkou" byl víceúčelovou strategií "ústupu a kapitulace" s plánovaným hlavním záměrem odzbrojení a eliminace "nepříčetného Západního šílence". Tato strategie byla také spojena se zbavením se nespolehlivých spojenců a spolunárodů (což mělo za výsledek posílení ruské obranyschopnosti). Pro nás v Evropě byl tento ústup SSSR záchranou, Západ byl přesvědčen o našem snadném zničení. Západ měl v Evropě zázračné rakety Pershing, zázračné neutronové pumy, zázračnou Technologii hvězdných válek a tak dále, dále .. (Německo s Hitlerem také mělo zázračné zbraně s šílenými bludy konečného vítězství ...).

   Uvedená částečně odhalená strategie SSSR, vypracovaná centrem v tajných službách a za zády perestrojkového vedení, není v Ruských dějinách nic neobvyklého ani nového. Rusko války nezačíná, ustupuje, ale války vítězně dokončuje ....

   Smazat
  3. 17:23 Taky jsem to zde psal vícekrát. Svržením atom. bomby na Japonsko bylo zcela podle tehdejší pruběhu války. Japonský fanatismus by nikdy nekapituloval.
   Ten váš "nepříčetný" Západ, bych spíše označil za Rusko, podpora začátku války v KLDR, vyostření situace v tehdejší NDR několik málo let po válce.Ten šílenec jak píšete bylo naopak Rusko po druhé válce.A těm - TAJNÝM SLUŽBÁM - to je takový kolorit komoušu, pokud neví kudy kam.Rusko dnes naopak války začíná, ale proti trpaslikum,tam má výhru jistou, tím bych se moc nechlubil. Jste celkem mimoň , soudruhu.

   Smazat
  4. 17:39 Modrý soudruhu. V utkání faktů s 17:23 jsi dopadl
   tak, jak tady dopadají mladí proškolení hlupáci.
   Ty tvoje teorie bez ladu a skladu jsou vhodné tak do
   pohádek o kozlu zahradníkovi. Ty trpaslíku.
   App. co máš proti Japonsku, našemu spojenci.

   Smazat
  5. 17.39 Pane demokrate, doplňte si vědomosti o globální politice, O USA, o bývalém SSSR, zkrátka o všem, ať nejste mimo ..
   Máte všechno obrácené naruby, měl byste se ze stoje na hlavě postavit na nohy, rozšíří se vám obzor a uvidíte dál než soudruhům do řiti ..

   Smazat
  6. 17:39 podívej se do zrcadla.Vidíš se? Tak takhle vypadá nevzdělaný a zapouzdřený hlupák.Gratuluji.

   Smazat
 17. Autor clanku je machr.
  Slozil dohromady vice pramenych proudu, ktere jsou jiz sice dostatecne zname, ale musi se separatne vyhledavat. Zde to mate vse poskladane a utkane v celku. Lze vrele doporucit ostatnim ve vasem okoli..

  OdpovědětSmazat
 18. Asi nejsmutnějšími postavami 17.listopadu jsou bývalí studentští vůdci, kteří s takovým nasazením hráli roli užitečných idiotů. Bohužel některým z nich nezačalo svítat ani po třiceti letech.

  OdpovědětSmazat
 19. Tak jsem část přečetl a musím konstatovat, že tak obšírnou , bláboly prokladající článek jsem dlouho nečetl. Je zarážející po kolikáté se místní mazalové vyjadřují k 17. listopadu. Desítky dehonestujících článku o listopadu. Co si myslíte Dvořáku, že tím dosáhnete?? Napovím, NIC.Normální občan v letech jako já, ktarý prožil 40 roku vášeho rudého bordelu, ví kde je pravda a vy se třeba poser..., ale na dnešním stavu nic nezměníte.
  zvláště ty nehorázné sračky CO PŘINESL PŘEVRAT, gratuluji ke snušce lží, blábolu, nepravd.
  Mužete čmárat podoné bláboly třeba 100x za den, ale lidé jako já a mí uspěšní přátelé, známí, kamarádi vás mají na háku!
  Vždy se při pátku setkáme v baru a já je bavím tímto komiksem, N.R. a věřte mě, je to velká prdel, jen nedokáží pochopit, že je někdo jako vy Dvořáku tak zaslepené rudé hovado.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17.11.1989 se nestalo nic zvláštního, jenom Československo bylo transformováno na standardní kolonii řízenou prodejnými loutkami (dodnes), které na povel prodali vše co mohli a samotné obyvatelstvo zotročili dluhem, který se už ani nezveřejňuje, ale který utěšeně narůstá o pár set miliard každý rok. Z Československa se stala nesvéprávná země bez budoucnosti, která pouze čeká, kdy se rozpadne EU, kdo nakonec zvítězí ve vnitropolitickém boji v USA, kdy padne Ponziho dolarová pyramida a s ním i PAX Americana a kdy si nás nakonec za hubičku zprivatizuje komunistická Čína. Na rok či dva to vidí váš (15:49) zcela rudý prognostik :-)

   Smazat
  2. 17:11 HMMM To máte blbý co, žít s takovou představou. Nic se neprodalo, nebylo také co! Pokud myslíte ten zdavastovaný, zastaralý prumysl, tak jenom dobře, že tady něco Západ postavil.Pokud se cítíte být zotročen, tak je to pouze váš problém, já se tak necítím už 30 let, jooo před 89 to jsem byl zotročen rudým xindlem.Ta rudá, vám vybrakovala docela mozek.

   Smazat
  3. Je zarážející, že Vy se snižujete na úroveň nás, zjevně současných nelidí. Je obdivuhodné, jak pokaždé se dáte poznat podle vychvalování svého úspěchu. Potřebujete si utvrdit svoje názory? Názory které se ukázaly falešné a kterým jste pomáhal a zjevně nadále pomáháte? Trpíte stihomamem svého úspěchu. Logicky z toho vyplývá, že zdaleka ne vše je u vás tak skvělé. Stydíte se za to, že jste byl a jste jen herec malých rolí? Nám naše (případné) malinké role nevadí. My jen hledáme společnost, která by nestavěla jen na něčem, co de facto už ani neexistuje v pravém slova smyslu - na penězích. Jsou to jen papírky vydávané víceméně jako poukázky "pro chudé", tak dobře možná i máte těch sociálních papírků více než my. A já se ptám: "No a co? Jste Vy šťastnější? Lepší?"
   Ne, nejste ani jedno a Vy to víte. Jediné co na Vás pasuje je slovo které sice nemám rád, ale ve Vašem případě jej použiji jako záměrnou a nejhorší možnou urážku: "Jste LEPŠOID!" Jinak řečeno morální ztroskotanec, zrádce svého národa, patolízal, vlezdoprdelka, samozvanec, jste zbaven cti a čestnosti.
   A ještě Vám znova - i když to i v článku bylo naznačeno, který jste stejně jen přelétl očima a nepochopil -připomenu, že jásáte sice hezky, ale na špatném hrobě. Skáčete podle not těch, co si jak dříve tak i v dnešní době udělali z této země dojnou krávu jen pro svou peněženku. Skáčete podle not a rytmu kariéristů, šplhounů, zrádců národa, udavačů (na správné místo, ne to podle seznamů STB), kolaborantů za všech dob a časů. I proto jste to, co oni.

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. 15:49 Ty vole. Prej čtyřicet roku žil v tom bordelu.
   Cucák co si myslí že zkušený člověk nepozná o koho
   jde. Těch čtyřicet roků tě přenášel fotr v kulách,
   tam si zakvasil a je z tebe úplný pitomec.

   Smazat
  6. To 15:49 - možná jsi spokojen se svým posraným životem v dnešním korporátním fašismu, ty placený, navedený nebo přírodní Hňupe, ale nic netrvá věčně !

   Smazat
  7. Lůza, někdejší kolaboranti a potomci a pobratimové někdejších kolaborantů, bagatelizující a zesměšňující ještě dnes v internetových komentářích (žlučovitých zvratcích) Havla i Listopad si opravdu nezaslouží nic jiného, než si zopakovat tehdejší historii, resp. estébácko-gangsterskou vládu, kterou reprezentuje agent Bureš a stínová rudo-hnědá NF. Z řad těchto (povětšinou anonymních a zbabělých) ubožáků se po celé generace rekrutují "užiteční idioti" všech diktátorů a kolaboranti s každým okupačním režimem. Není divu, že u nás totalita vydržela celých 50 let. Ani se nedivím, že zbabělci jsou alergičtí na zrcadlo, v němž vidí zas a znovu jen zbabělého a zakomplexovaného potkana… a Havel, Horáková či bratři Mašínové rovněž každému zbabělci, křivákovi či bývalému kolaborantovi nastavují takové pomyslné zrcadlo. Zrovna tak se nedivím, že tito frustráti, zakomplexovaní a zlomyslní anonymní nýmandi, jsou vesměs zároveň i obdivovateli putlerovské kleptokracie a anti-amerikanismu. Ještě asi dlouho budeme lavírovat na pomezí mezi demokracií a socialismem, přinejmenším do té doby než vychcípaj na chlast a ovarové žranice!

   Smazat
 20. Tak toto je naprosto přesné:

  "Davy na ulici a jejich revoluční aktivita v ulicích připomínaly Formanovy filmy s herci naturščíky, kteří hrají tak dobře, protože nevědí, že to, co dělají, není skutečnost, ale divadlo. Nejlepší herci jsou ti, kteří nevědí, že jsou herci. Tyto davy, které hrály revoluci, dodaly události převratu autenticitu. Scénář a převrat zakryly závojem máji, iluzí skutečnosti. Řada z nich dodnes nepochopila svou roli v tehdejších událostech. Po tom, co se do převratu zapojila i média, dostávaly neustále nové a nové dávky psychologické drogy, jak jsou úžasní, tvoří historii, porazily komunizmus. Současně již tehdy jim naimplementovali emoce viny a studu vůči disidentům, kteří jsou ti praví hrdinové.
  Celý tým propagandistů, psychologů, marketingových odborníků a dalších profesí odvedl mistrovské dílo, z výchozí názorové pozice odvedl postupně lidi k jiným hodnotám, názorům, postojům."

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já si na to přesně pamatuju. Média stvořila z Havla takové monstrum, že i Stalin padesátých let byl proti němu trpaslík. Je třeba zdůraznit, jakou to monstrum mělo teologickou nadpozemskou auru. Něco jako deus ex machina, nebo vládce sekty.
   Havel prostě řešil všechny myslitelné i nemyslitelné problémy. Bolely tě zuby? Stačilo si vzpomenout na Havla. Bylo potřeba vybombardovat Srbsko? Stačilo si vzpomenout na Havla.

   Smazat
  2. 16:15 Přirovnávat pana Havla k vrahovi Stalinovi který má na krku 40 milionu mrtvých Rusu, tak to muže napsat jen velké blbé hovado jako ty.Opravdu idiot GRATULUJI.
   Co tam v tvé blbé hlavě máš dál.

   Smazat
  3. 18:00 ty milionový blbe, to že stalin povraždil sto
   milionu rusů by tě mělo těšit. néé
   app. Nebýt Stalina a Rudé armády, tak tady nejsem já
   určitě, protože lidé zrozeni před válkou a během války
   tady, by v případě vítězství germánů byli zlikvidováni
   no a ty, pokud nejsi zplozenec pekla, by jsi nebyl taky ! Ty vrahu.

   Smazat
  4. 16:15 Kolik milionů svých lidí Stalin zavraždil to nevím a obávám se, že to neví nikdo. Nikdo neví, kolik vlastně bylo obětí druhé světové války a každý blb hází desítkami milionů, jako by je přepočítal. Tím spíš nikdo neví, jak to vypadalo v Rusku, že? Ono není nutné vyhladit půl národa, aby někdo držel moc pevně v rukou. Na to stačí zlikvidovat překvapivě málo odpůrců. Ti ostatní už dostanou takový strach, že budou držet hubu a krok. Jsme jen lidi.
   Dozvídám-li se, že Hitler to vlastně s námi a s Evropou myslel dobře, a je-li nutné tuto personu přehodnotit, pak toto budeme nepochybně dělat i s dalšími "výraznými" osobnostmi minulého století. Žvaníte stejně blbě, jako Rudé právo za minulého režimu. Pořád stejně. Chudý slovník, chudé myšlenky. Když je vám TAK dobře, tak si to užívejte. Koho to zajímá? Víte lidství spočívá v tom, že svět nehodnotím podle sebe, jak se mi zrovna daří, ale snažím se o objektivní pohled skrze ty, kterým už tak dobře není. Ona asi spousta lidí, kteří se tu schází na tom pravděpodobně bude lépe, než vy a to po všech stránkách. I ekonomicky, protože se podle jejich verbálních projevů dá usuzovat, že se jedná, na rozdíl od vás, o inteligentní lidi, kteří své uplatnění nepochybně našli i v této době.
   Tak, jak se tu projevujete není pochyb o tom, že jste člověk hodně jednoduchý. Takže ty vaše výdělky jistě nebudou nijak ohromující. Protože pane, kdo prachy má, ten povětšinou mlčí a nebo se vyjadřuje výrazně jinak.
   Pozoruhodná by jistě byla odpověď na otázku, PROČ sem pořád lezete, co od toho očekáváte? Že to někomu vytmavíte? Domníváte se asi, že se tu schází bývalí komunisté, kterým jste se za minulého režimu neodvážil nic říct a myslíte si, že teď jim to nandáte? Můj ty bože, tak to budete muset lovit v jiných vodách.

   Smazat
  5. 19:25 Historik Paul Johnson v kapitole Evropský lazar ve své knize Dějiny 20. století napsal:
   "Převládající náladou roku 1945 bylo zoufalství a bezmocnost. Evropské období světových dějin skončilo. V jistém smyslu byl Hitler poslední evropský vládce schopný uvést světové události do pohybu podle eurocentristických představ. Tu schopnost ztratil koncem roku 1941. Vakuum jež vzniklo jeho kolosálním pádem, nemohlo být zaplněno evropskými soupeři. Koncem války stály dvě neevropské velmoci jakoby na okraji právě vyhaslé sopky a divaly se s pohrdáním do jejích ještě dýmajíích hlubin, bez účasti na jejím konci, ale současně spokojeny, že už nikdy nebude ohrožovat lidstvo svou démonickou silou."
   Kdyby Hitler nebyl tak připosraným humanistou (zakázal v rámci boje za práva zvířat dokonce i tehdy tolik oblíbená oblíbená "lidská ZOO" - sic!) a místo vymýšlení nepraktických kravin typu podzemních megakanónů či tankových kolosů věnoval stejnou péči vývoji jaderných zbraní a tyto v kombinaci s raketami V-2 a V-3 pak dokázal efektivně použít ve prospěch naší rasy, kde jsme dneska mohli být?!

   Smazat
 21. 15:49 - Souhlasim s Vami !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:06 souhlasit sám se sebou není moc nobl. a ještě si vykat

   Smazat
 22. 15:51 Hlavně, že jsi ty pochopil kam po revoluci patříš. Neustále do toho tvého rudého " bezchybného " bordelu. Nic jsi nepochopil a žij si dál ten svuj rudý sen!
  Lidé nepotřebují žádnou drogu, aby pochopili kde je po 40 letech vašeho oblbování ,PRAVDA. Naprostá většina národa uvítala tehdejší změnu režimu a dnes si žijí daleko lépe jak ekonomicky, tak i po stránce svobody a demokracie.Tímto děkuji hercum a studentum.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. hercům bych moc neděkoval, jsou to velmi prodejná individua, moc dobře si totiž vzpomínám třeba Františka Filipovského, který svého času prohlásil, že za dobrou gáži zahraje i Lenina

   Smazat
  2. 16:13 čím to asi je, ale ten dnešní bordel, který nám organizuje mj. i EK z Bruselu, mně připadá ve srovnání s tím "rudým" daleko šílenější

   Smazat
  3. 16:55 Tak napište v čem je ten " bordel "EU? Velice rád se poučím, že rum se nesmí psát rum? a další nepodstatné věci?

   Smazat
  4. 16:55 je pravda, že EU nám sice určuje asi 80% všech zákonných předpisů (zbytek je místní tvorba), ale ten pravý bordel z toho dělají naši místní zlepšovatelé, kteří píšou prováděcí předpisy takovým způsobem, že je to přebyrokratizované, nepřehledné a zcela si protivořečící, Česko má bohužel přespříliš byrokratů (násobně proti předrevoluční době) a to je cesta do pekel

   Smazat
 23. Semestrální lektore Stehlíku. Mně od vás stačí odpověď na jednu jedinou otázku. Proč proboha musím od rána poslouchat cancy o zbourání berlínské zdi, ve chvíli kdy roste daleko větší zeď na hranicích USA-Mexiko a kde už je mrtvých násobně více? V čem je rozdíl? Jedna zeď byla komunistická, tedy nežádoucí a ta druhá ryze kapitalistická, tedy žádoucí? Stehlíku (12:50), odpověz, ty cesto světla :-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. američtí demokraté vraždí lidi, kteří přelézají zeď přesně podle demokratického zákona, němečtí komunisté vraždili bez zákonného podkladu

   Smazat
  2. 16:35 Vy jste moc rozumu nepobral co. Srovnávat politicky motivovanou zeď s ekonomicky motivovaným člověkem je snad velký rozdíl.
   Sem tedy chodí blbečci.
   To samé pro 16:48

   Smazat
  3. 17:20 vy nejste Stehlík, vy nejste "cesta světla", vy jste jenom impotentní bezmozek, váš komentář podle toho také vypadá, není mrtvý jako mrtvý, že? některý je mrtvější, blbečku :-)

   Smazat
  4. 17:37 Opravdu hlupák, pokud nechápe co byla NDR a co hranice USA.Máte pravdu, není mrtvý jako mrtvý, souhlas.Je možné, že je někdo tak tupej?

   Smazat
  5. 18:17 Ty jsi už dávno mrtvý. Možná že časem obživneš až dostaneš pořádnou lekci od života. Ale takovým jako ty není většinou pomoci. Amen.

   Smazat
  6. Stehlík nereaguje, je poněkud zhrzený a zcela vykolejený, protože ho armáda vykopla z dobře placené židle a chce ho nahradit obyčejných, zato vzdělaným, civilem, který nemá zelený mozek. Stehlík je z toho celý pryč :-)

   Smazat
 24. Toto je také naprosto přesné. Tady vyplouvají na povrch skutečně obludné obrysy režimu:

  Jeden z nástrojů měkké moci je morální vydírání. Z historie je dobře známo. Katolická církev dva tisíce let vyvíjí morální tlak na každého člověka imperativem, že Ježíš se za něho nechal ukřižovat a z toho vyplývá tlak na sebereflexi každého člověka, jejímž žádaným výsledkem je pocit nízkosti, mravní nedostatečnosti a nesplatitelného dluhu člověka vůči Ježíši zastupovanému na zemi katolickou církví, která proto může požadovat cokoliv a přesto člověk zůstává dlužníkem.

  Tento mechanizmus je uplatňován v české společnosti tři desetiletí. Ovšem ten, s kým je poměřován český občan, není Ježíš, ale disidenti a chartisté. Zatímco v příběhu katolické církve je člověk zatížen prvotním dědičným hříchem, tedy něčím co se událo dávno před tím, než se on narodil, současný člověk je morálně zatížen tím, že žil v „komunizmu“.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:39 "...současný člověk je morálně zatížen tím, že žil v „komunizmu“. To nám ale podsouvají zase jen pseudoelity a mainstreamová sdělovadla. V normálním životě nám to mnozí závidí a teď už to i řeknou nahlas. Píšu z vlastní zkušenosti.

   Smazat
 25. A opět naprosto přesný zásah do černého!

  "V životě je běžné, že to co je protikladné, teze a antiteze se sloučí v syntéze. Vyšetřovatel a vyšetřovaný, dobyvatel a původní obyvatelstvo vytvoří zvláštní sociální entitu. Podobně je to s normalizační elitou a disidenty, kteří se vymezovali vůči normalizační elitě až s ní svým způsobem splynuli. Běžný občan žil v normalizaci do značné míry mimo politický systém a normalizační politika a ideologie v jeho mentálním a sociálním poli byly zcela okrajové, zatímco disidenti měli tak intenzivní kontakt až skončili s mocenskou elitou v jakémsi klinči. A když mluví o dědictví normalizace v nás, mluví především o sobě."

  OdpovědětSmazat
 26. Já si myslím, že to nejlepší teprve přijde. Čtu si z dlouhé chvíle politická dobrodružství na Slovensku a protože jsme si blízcí, tak čekám nějakou Gorilu i u nás.

  OdpovědětSmazat
 27. Petr Sak, genialne a klobuk dolu. Najlepsia analyza aku som cital za poslednych 30 rokov.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:52 Já si myslím pravý opak. Jeden z nejhorších blábolu za poslednich 30 let.

   Smazat
  2. 18:36 Od tebe nikdo nečeká nějaký výstřik, tak drž kušnu !

   Smazat
  3. 18:36

   Mohl byste být prosím konkrétnější a uvést s čím nesouhlasíte?

   Smazat
  4. Souhlas, velice silný článek. Skvělá analýza, snad první, se kterou se dá z 99% souhlasit.
   Že to někdo nepochopil, jako trouba 18:36, na věci nic nemění.
   Heriot.

   Smazat
  5. 20:26 Heroine,konkrétně ty, budeš vždy souhlasit se vším co bude namířeno proti listopadu, Ikdyž to bude nestoudná lež.

   Smazat
 28. Dobrý podvečer.
  Protože na "anonymní" zásadně neodpovídám, dovolím si tady dát jednu citaci, a to:
  "Jediným skutečným náboženstvím je diktatura vlastního svědomí, a člověk, který se stal Člověkem, uplatňuje svou uvědomělou vůli podřízenou diktatuře svědomí."
  Základy sociologie, díl 4., str. 63.
  A teď si vy "anonymní" můžete vybrat, pokud ovšem nepřehlédnete to velké "Č".
  Mějte se hezky, všichni.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:14
   Verunko, jsem taky anonym (ale jsem tu poprve a jsem zbabělec), myslím si, že vaše citace přišla včas a mrzi mne, že ji nelze napsat na oblohu, aby si ji mohl přečíst každý, právě dnes.

   Smazat
 29. Výborný článek a perfektní shrnutí. Děkuji, pane docente.
  K diskutujícím:
  Krásně jste se všichni "odkopali". Bohužel skutečných LIDÍ (jako paní Jelínková) se projevilo poskrovnu. Je vidět, v jaké šíři devastace práva, morálky a základních lisdkých vlastností (slušnost, poctivost, pravdomluvnost, svědomí) postihla široké vrstvy obyvatelstva (i když uznávám, že počet diskutujících je konečný a k článkům se vyjadřují většinově stále titíž). Přesto to něco vypovídá o stavu společnosti 30 let poté. Náprava bud zdlouhavá, těžká a bolestná...

  OdpovědětSmazat
 30. Vynikající práce. Dosud jsem nečetl o daném tématu nic tak komplexního, logicky provázaného a přitom poměrně stručného. Klidně by se to jednou mohlo dostat do učebnic. Obdivuji když má někdo takový záběr a umí to vtěsnat do jednoho smysluplného článku.
  Ukládám mezi oblíbené, budu si to muset ještě aspoň jednou přečíst.

  OdpovědětSmazat
 31. 18:47 Bylo tak i za první "demokratické" a německé okupaci.
  Náprava této společnosti, které ani nemohlo otrnout z poslední války, není možná. Jen velký otřes, jako světová krize či nová válka by na chvíli možná vyvolala sebezpytování.
  Jenže nová válka by byla už konečnou. Takže finito.

  OdpovědětSmazat
 32. Je to moc dlouhe, zkracenou verzi nabizim JA: nic neni lepsi ted, nez bylo za socialismu.
  A je to jasne. I to cestovani: z CSSR jsem navstivil 52 pamatek UNESCO, aniz bych vedel, ze jednou budou na seznamu. V USA tolik pamatek nevidelo 99.99% lidi, protoze tam jen 5% ma pasy. Nejvic jsem jich dopoosud videl ja. Tenkrat mohli cestovat vsichni, ted polovina narodu ne. Nebral bych to za tak velke plus.

  OdpovědětSmazat
 33. Když je to dlouhé, tady to máte v kostce a celé, jak a proč to vzniklo a kdo to umožnil a řídil:
  "17. listopad 1989 byl vyvolán a proveden hlavně z důvodu ekonomických, kdy západní státy byly ekonomicky v koncích a potřebovaly státy východní Evropy, aby je živily. Tento záměr, západu se navlékl do ochrany lidských práv a demokracie. Západ k tomu použil ožraly a povaleče, kterým se v Československu nikdy nechtělo dělat a byli přesvědčeni, že jejich intelektuální schopnosti by měly jim zaručovat vysokou životní úroveň, bez práce, na úkor poctivě pracujících. Tito lidé si říkali disidenti. Jeden takový byl povaleč a kulisák Václav Havel, který vykřikoval v zájmu západu, kecy o lidských právech a demokracii, bez práce. Tomu uvěřili lidé v domnění, že jistoty socialismu zůstanou a k tomu se přidají materiální hodnoty v podobě plných nákupních košíků za pakatel, jako na západě, to křičeli disidenti. A tak se i stalo, ale nikdo nepostřehl, že západ nás totálně vytuneloval a nezbylo nám nic. Třicetiletá válka a rabování Švédských hord na našem území je nula v porovnáním s rabováním na našem území, západem po 17. listopadu 1989. A tak jsme tam, kde jsme. Můžeme poděkovat Havlovi, který hlásal, že nikdy tady nebude nezaměstnanost, nikdy se nebude rušit socialismus. Pravý disident. Platíme horentní ceny za vodu, telefony a všechno odchází na západ, kde se naší prací živí miliony západních darmožroutů".

  OdpovědětSmazat
 34. Pane Saku, děkuji za super článek. Hodně věcí se mi tím objasnilo.

  OdpovědětSmazat
 35. Dobrý výklad jak doby před i po. Pro nás staré (82 let) takové oprášení časů podpořené fakty.
  Dílo značně obsáhlé, na reakci náročné, na rozborku vhodné jen po částech.
  Proto obecně souhlas, jen hodnocení "pražského jara" s tím
  podtextem "socialismus s lidskou tváří" nesouhlasím.
  Pro mně ten socialismus s tou určitou tváří je momentálně
  na scéně. Otázkou, koho ten socialismus je. Proto to tehdy nemohlo fungovat a tudíž to obzvláště v oněch časech studené války nemohlo projít.
  Proto škoda toho vypětí a marných snah, dovršených pak
  oním vstupem.
  Škoda že se spíš nepokračovalo v lajně šedesátých let,
  kdy nastalo uvolnění šroubů a pomalé erozi politického extrému. Bohužel, většinou kdo chce hodně, nemá nakonec nic.

  OdpovědětSmazat
 36. https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/cesi-jsou-se-zivotem-spokojenejsi-nez-nemci-ukazal-pruzkum-eurostatu-40302997

  Soudruzi, to je zase podpásovka, co?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proč by měla být??? Co vás na tom tak rozdovádělo?

   Smazat
  2. kdo řekl, že nevěří žádnému průzkumu, který si sám nezfalšuje ?

   Smazat
 37. Paralely v kapitole Otázka moci považuji za objevné.Pokud ne, prosím doplňte mi někdo informace.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Které? komunistická a církevní ideologie?

   Smazat
  2. Rozpor moci s ideologií a (dvojnásobný ) pokus o reformaci této krize - v obou případech s tragickým výsledkem. (Civilizační přesah).

   Smazat
 38. Stále se tu omílá, že tenhle spolupracoval s StB, tamten spolupracoval s StB. A co spolupracovníci CIA. Jako například Havel? Ti zapletenci do StB aspoň spolupracovali s Českou tajnou policií. Havlovic rodina s Gestapem a Havel sám s novými okupanty z poza moře. Jak to dopadlo, když si ho CIA dosadila za presidenta? Výsledek vidíme všichni!

  Jaký rozdíl je mezi lží a polopravdou? Polopravda je horší, neboť se hůře od lži rozezná.

  Komunistovi Grospič se podsouvá, že řekl, že mrtví v srpnu 1968 byli oběťmi dopravních nehod. Ale on řekl, že většina obětí té invaze byla oběťmi dopravních nehod. A to plus mínus odpovídá!

  Jo a co v té době dělali chlebodárci Havla. Ve vylhanou záminkou spuštěné válce ve Vietnamu za sebou DENNĚ nechávali více obětí než se stalo po celou dobu aktivní okupace vojsk Varšavské smlouvy v ČSSR!

  Po plyšáku to samé předvedli v Iráku!

  OdpovědětSmazat
 39. V 89 jsme byli na vrcholu svobody nebýt hawla a jeho zmrdu ZLA A NENAVISTI

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:10 HMMMM "vrchol svobody", to joooo, stovky lidí zavřených, vyhozených ze zaměstnání za svuj názor, rušení Západních stanic, cenzura všude kam ses podíval, tak takovou " svobudu" si strč do prd-- Díky,pane Havle za krásných 30 let té pravé SVOBODY.

   Smazat
  2. 9:30 my víme,že jste upadl na hlavu

   Smazat
  3. 9:30
   Asi jsem moc náročný, ale vaše jásání ze svobody,
   všeobklopující a všem dostupné, nesdílím. Možná vám uniklo, že svobodu znehodnotili ti co ji měli chránit. Uvolnili prostor šidilům, zlodějům, lichvářům a jiným prapodivným brachům. Pak se nedivte, že tuto realitu řada občanů nebere jako svobodu. Je-li svobodou, možnost beztrestně krást, není-li svoboda slova chápána jako svoboda názoru, ale svoboda pomluv a lží, tak ji nechci. Protože i vy jste dokladem opačného názoru, který vám neberu, ale nemáte chuť diskutovat o opaku, pak tu svobodnou demokracii opravdu nezrekonstrujeme.

   Smazat
 40. Krásný rozbor státu jako ohrady ovci které řídí potrati jako hawel!!
  A takhle je řízen celý svět, stat=šachovnice, jejich pravidla =vítězství Zmetku.

  OdpovědětSmazat
 41. Proč tak dlouhý článek, když odpověď je naprosto jednouchá, my jsme netušili, co je to za prolhané hajzly, které z nás staví armádu proti Rusku, to nemohl vědět nikdo. Totalita nám nadělovala byty za směšné částku a my jsme jim nadávali!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak dlouhý článek proto, že celá věc je mnohem složitější a vyskytuje se v tom spousta údajů, které hrají významnou roli a neměly by zmizet v zapomnění.

   Smazat
 42. Kašlu na samet,chci zpátky klid a bezpečí!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak se přestěhujte do ČR. Tady budete mít oboje.

   Smazat
 43. To ani převrat nebyl jen domluvené předání moci kapitalistům.

  OdpovědětSmazat
 44. 5:05 Správně, ale ještě jsi zapoměl na zadrátované hranice, v obchodech pomalu na vše fronty, chodit povinně na tragikomedii prvního máje, bát se říct svuj názor, žít v ekologické katastrofě a další desítka socialistických " výhod" Jednoduchý primitive!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:24
   Možná že jednou bysme ty zadrátované hranice brali s povděkem zpět. Vy dnes nestojíte fronty? Jste v každém obchodě okamžitě přednostně obsloužen. Kdo jste, nebo kde nakupujete? Vy máte nějaký osobní problém se svátkem práce, vzašlém ze stávky dělníků v USA a slaveném u nás již od roku 1890? Vy máte obavy z povinné účasti? Tak to musíte být typ člověka, kterým se říká bezpáteřní kariéristé. Hnusíte se mi, ale váš postoj v tom případě chápu. Totéž platí o projevování názorů. U bezpáteřních kariéristů to chápu. Ekologická katastrofa? Neblázněte. S rozvinutým průmyslem se pojí určité znečištění, to je pravda, ale naprostá většina země neměla s ekologickou zátěží větší problémy. Je třeba věc vybalancovat do rozumných kompromisů, ono by bylo hezké mít člověkem nezasaženou přírodu jako v Zimbabwe, ale ty ostatní aspekty pak nejsou až tak atraktivní. No a dnes máme sice průmysl i zemědělství zlikvidované a ovzduší poměrně čisté, ale stali jsme se závislými na zahraničí. Nicméně ekologické problémy trvají, jen se přesunuly do jiných podob. Třicetileté zanedbání a pouhé drancování lesů nese své plody, úrodná půda mizí pod hektary betonových hal překladišť nebo solárních elektráren, voda je kontaminovaná nebezpečnými chemikáliemi, potraviny dnes představují samostatný druh chemikálií, kamionové lobby převálcovalo ekologickou železniční dopravu, produkujeme obrovské množství takřka nerozložitelných plastů a všemožných obalů, které zanecháváme jako dáreček pod zemí pro budoucí generace,... Jistě jen náhodou rakovina bují jako nikdy dříve a lidé si podávají dveře v ordinacích alergologů.

   Smazat
  2. 9:50 No je úžasné, jak si vše umíte zohýbat k obrazu svému.

   Smazat
  3. 10:26
   Máte tam špatně čas adresáta.

   Smazat
  4. Ty dráty na těch hranicích budeme ještě jednou rádi opět stavět a když ne, budeme mít tady hnědočernou lůzu, jako ve Francii.

   Smazat
 45. Ti co si nakradli miliardy budou sloužit svým západním chlebodárcům, aby o to nakradené nepřišli a proto také nás do zblbnutí budou přesvědčovat, že se máme jak v Ráji a to tak, jak jsme se ještě nikdy neměli. Oni totiž nevědí, že v ráji s výdělkem 18 tisícovek brutto měsíčně a nájmem 11 tisíc netto měsíčně je to ráj z ruky do huby a nic víc.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale vždyť lidi si za to můžou sami. Zvolí si Piráty a ti jim okamžitě zvednou daň z nemovitosti na dvojnásobek a svoz odpadků také na dvojnásobek, vyhlásí válku Číně, polejou neznámým pachatelem památník červenou barvou. Co lidé chtěli, to mají. Nedá se svítit, jak říkala moje babička.

   Smazat
  2. 9:26 To mi nějak neštimuje. Proč by někdo, kdo si nakradl miliardy, měl někomu sloužit?
   A proč někdo, kdo vydělává 18 tisíc brutto, s tím nesekne a nenajde si lepší práci za víc peněz?

   Smazat
  3. 10:20
   Proč? Zřejmě proto, aby to tak bylo i nadále, aby byl zachován satus quo.
   Zřejmě proto, že nezná vás, který byste mu takovou práci dal.
   Vy asi nebudete zrovna velký myslitel, že?

   Smazat
  4. Ale no jistě, přeci jak hlásají naší politici, je tisíce neobsazených pracovních míst. Všimněte si, že se všude a hlavně v televizi hlásá o počtu pracovních míst, ale nikdo zdůrazňuje, nikdo neřekne za kolik, protože když půjdete na úřad práce, tak jsou tam jenom pracovní místa za 18 tisícovek brutto a to většinou s dojížděním za tři tisícovky měsíčně. O nájmech, pokud někdo nebydlí ve svém, nemá cenu ani říkat, protože kapitalismus už dosáhl svého, tedy toho, co je na celém světě, kde kapitalismus vládne. Vytvořil uměle nedostatek bytů a samozřejmě cena letí do astronomických výšin, 85000,-Kč za metr čtvereční. Ale kapitalismus dokáže i opak. Například u motorových vozidel, kterých kapitalisti vyrábí obrovské množství, které ani nelze na trhu uplatnit, kapitalisti drží cenu vozu astronomicky vysoko. Takže neplatí, že když je zboží hodně, cena jde dolů. To platí možná v učebnicích kapitalismu, ale realita je úplně jiná. 10.28 spadl z višně, anebo je sám najmutej troll, který má za úkol tady žvanit bláboly, aby lidi kteří vydělávají těch 18000,- Kč brutto, aby si našli práci za 100 000,-Kč netto. Proč by to lidé neudělali, kdyby ta možnost byla? Ale ona není a nebude. Kapitalista doveze pracovníky třeba z Nepálu jenom, aby nemusel zvýšit mzdy.

   Smazat
 46. Pokud se tady soudruhům nelíbí, prádelní šňůry nejsou zase tak drahé. Nikdo vám nebude ani v nejmenším bránit, budete-li chtít ukončit své podělané a objektivně vzato, zcela zbytečné životy. On se prostě totiž ten váš milovaný, zločinecký, komunistický režim už NIKDY nevrátí. Se stim smiřte

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Namachrovaný a hloupý troubo, tobě se zase nevrátí rozum, protože si ho nikdy neměl ..

   Smazat
  2. 10:29 Ty mas pravo tak akorat mlcet neb i podle zapadnich statistik se CSSR->CR po vasem "zazraku" propadla z kategorie prumyslove do ranku nizsiho, mezi rozvojove zeme. A stalo se tak nedavno ne hned po plysi, takze vinik je zcela zrejmy..

   Smazat
  3. 10:29 asi máte špatný manuál, protože jsme právě svědky celosvětového ekonomického vítězství čínského komunistického režimu, kapitalistický liberální systém jede na konečnou, tak se s tím smiřte, kálíte mimo mísu :-

   Smazat
  4. 10:29
   To jste snad nemyslel vážně, ale i jako ironický škleb je to, mírně řečeno nevkusné. Naše společnost potřebuje kultivovat mravnost a slušnost a ne bahno brutálního primitivizmu. Já jsem nezapoměl heslo :
   " Nejsme jako oni " ,
   jestli se to nepovede, tak nemáme co slavit,

   Smazat
  5. 10:29 a ejakulace byla ?

   Smazat
  6. Jak krásně zareagovali, zahýkali právě ti, kterých se koment v 10:29 týká. Skvěle soudruzi.
   To vitězství rudé Číny, dobrá prdel, asi jako Rus už 60 let předhání Západ, komiku.

   Smazat
  7. 16.11 Neztrapňuj se, z vola se mudrcem nikdy nestaneš ..
   Jde to pouze opačně, kdy se z vašeho mudrce Havla stává u obyčejných lidí a soudruhů čím dál větší vůl ..

   Smazat
 47. V každém případě každý národ má takovou vládu, kterou si zaslouží, čili nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu. Praha je holt stát ve státě, ti mají co slavit a dělat převrat, aby se měli ještě lépe a brněnští potróblenci aby sa vyrovnali Práglu budó s nima držet basu. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tož to né, za vola nebudem, sám si hré na mazochystu, nás do teho nepleť. Pravda, dlóho to trvá, než se rozhópem, ale pak se doopravdy hópnem až budete čučeť. My si eště pamatujeme 1620 A vašu Panskó jednotu. Tož bacha na nás z našé Hané, Brno do teho nepleť.

   Smazat
 48. Vynikající způsobem shrnující analýza. Klobouk dolů.

  OdpovědětSmazat
 49. Vy, co si tady stěžujete na rozsah textu, se vraťte do mateřské školky. Tam vám "teta" jednoduché věci rozhodne a objasní stručně. Možná i mile.

  OdpovědětSmazat
 50. Ten převrat v 1989 byl organizován Gorbačovem a ruskou KGB, a přitom, nejnenáviděnější věcí v pohledu Havlistů,je Rusko. Uvědomuje si Gorbačov, co udělal? Vytvořil hydru, která by Rusko nejraději sežrala. Gorbačov je člověk bez charakteru a jakýchkoliv morálních principů, Došplhat v SSSR až na špici stranické struktury, kolikrát jen se musel zaklínat láskou k socialismu a komunismu a pak tu stranu takto podrazil. Já jediné za co se nes stydím, je to, že jsem cítil v té době sympatii k této změně. Jedna věc, co tam v článku chybí, že u toho podvodu na občany hrály hlavní roly nosatí s nosatými penězi od Sorose.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bylo to trochu složitější ...
   Mluvka a trouba Gorbačov s profláklým agentem západu ideologem perestrojky Jakovlevem (druhá nejvyšší "osobnost" perestrojky) byli jenom šaškové.
   Byli vybraní konspiračním centrem kgb vytvořeným Andropovem podle jejich psychoprofilů k šaškárně s hlubším významem o kterém neměli ani ponětí, nehráli žádnou hru, považovali se hrdiny v očích Západu a při tom byli jenom zneužití blbci centrem mistrů konspirace v utajeném centru kgb..
   Výsledky této akce kgb se dostavily o mnoho let později procitnutím lidí zdola, což byl základní cíl té akce ..., "odzbrojením" Západu a získáním obranné převahy Ruska nad válečnými šílenostmi USA s debilními "západními svobodnými demokraciemi" včetně nás v zadku .

   Smazat
  2. 12:54

   Kdyby to Gorbačov a lidé kolem něj spáchali z hlouposti, tak by toho všeobecného rozvratu a utrpení museli litovat. Ale Gorbačov je na to dodnes pyšný, nadšeně přebírá vyznamenání a jezdí po konferencích vykládat, jak to dobře upekli.

   Máte to moc překombinované, realita byla prozaičtější.

   Smazat
  3. 20.52 Slavomanství je jiná forma hlouposti než obyčejná hloupost, slavoman si svojí hloupost užívá, vychutnává si obdiv a je na svojí slavomanskou hloupost hrdý.
   Slavomanství je dnes hodně rozšířená forma hlouposti, každý chce být hvězdou ...
   To je skutečná realita, prozaické jsou většinou naše představy, ovlivněné naším pohledem na svět, který považujeme za normální, ale on normální není ..
   Většina událostí na světě má původ v klamu a konspiraci ..
   Rusové umí, Západ neumí, protože je zdegenerovaný a hloupý ( konspirace 911, chem.zbraně Irák, Sýrie, Novičok, cesta na Měsíc a pod..).

   Smazat
 51. Ať již byl rok 1989 organizován kýmkoliv, jak bylo zmíněno, spousta lidí podlehla iluzi a představám, v jejichž důsledku byl převeden mohutný přesun majetku ze státního sektoru do soukromých rukou. Tímto přesunem byl stát, jako instituce, ořezán o možnosti rozhodovat sám o sobě suverénně a bez omezování ze zahraničí. Ve svém důsledku se dobrovolně vzdal rozhodovací mobility.
  Svoboda jako stav mnohdy pouze nejasně postižitelná smysly je křehká a proměnná v čase. V každém režimu ji někdo ztrácí a jiný získá, tak jako někdo trpí a někdo si užívá.
  Míra předvídavosti jednotlivce je omezená nedostatkem jeho empatie. Osud ostatních si obvykle nepřipouští a tak se systému daří kousek po kousku krátit svobodu všem.
  Otázkou je, proč se historií táhne opakování téhož, byť v různých kulisách. Najdeme cestu ven?
  ABC

  OdpovědětSmazat
 52. Dobrý den, pane Okamuro,

  s neskrývanými obavami v kombinaci s narůstajícím údivem sleduji množství odkazů na historické události, procesy a osobnosti, které Vy a Vaše hnutí používá ve veřejném prostoru.
  Nemohu se zbavit domu, že se jedná o fatální nedostatek zcela základních znalostí, a to zejména z moderních dějin, které bohužel způsobují, že se daná prohlášení, proklamace, příklady a přirovnání zcela míjejí s historickou skutečností.
  Považuji proto za svoji profesní povinnost podat Vám pomocnou ruku, aby se Vaše politické proklamace nezakládaly na zjevných nesmyslech, nepravdách či účelově poupravených tvrzeních.

  Nabízím Vám osobně a Vašemu poslaneckému klubu ZDARMA semestrální (míněno půlroční) kurz soudobých dějin, který by obsahoval cca 10 seminářů se základními tématy, jež se objevují v argumentaci Vaší politické strany.
  Zaměřili bychom se nejdříve na vysvětlení některých základních pojmů (např. nacionalismus, vlastenectví, národ, diktatura, totalita, demokracie), přešli bychom k některým frekventovaným historickým událostem a obdobím, jež si v argumentaci aktuálně oblibujete (např. koncentrační tábor, Třetí říše), vše doplněno základními myšlenkami T. G. Masaryka, Jana Patočky či Václava Havla.

  Součástí kurzu by byl také seznam doporučené literatury, část z ní bude pro potřeby názornosti i charakteru komiksové tvorby (pro začátečníky „Obrázky z českých dějin a pověstí, pro pokročilé např. „Ještě jsme ve válce“).

  Věřte mi, že jakkoliv daná nabídka může vypadat mírně absurdně (nedávající smysl), jsem hluboce přesvědčen o smysluplnosti vzdělání, zejména v moderních trendech vzdělávání celoživotního.

  S pozdravem a s důvěrou v sílu vzdělání a řečeno s Komenským v „cestu světla“.

  doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. tak už tu máme dalšího tapetáře s délkou příspěvků jako u Radosty, který se skrývá za jménem zelené gumy, které se právě zbavuje naše armáda :-)

   Smazat
 53. 22:19 Gorbačov si to moc dobře uvědomuje, proto nemůže žít v Rusku, kde je to pro něj životu nebezpečné, ale v bezpečí Londýna, kam se uchylují podvodníci, ale i agenti všeho druhu.

  OdpovědětSmazat
 54. Článek pana Saka považuji za vůbec nejlepší analýzu převratu v r.89. Mluví mi z duše. Pamatuji si dobře nereálnou a zmanipulovanou atmosféru těch týdnů, o kterých se lže už neuvěřitelných 30 let. Tato lež rozděluje přátele i rodiny.Rodiče se bojí svých dospělých dětí, nejsou schopni být jimi vůbec vyslechnuti. Tzv. intelektuálové, moji známí, už nejosu mými známými, dali se v žold novému režimu, protože nikdo není tak závislý jako netechnicky vzdělaný intoš. Pomáhala jsem na OF , a asi za 5 dní mi to došlo, v konkrétním případě skartování stb materiálů a "nevšímavosti"kádrů z OF / Brno!/.Rovněž dění a skandování při chrastění klíči mi připadalo manipulované. Kauza Martina Šmída objasnila tušené.Na OF na Mečové se pohybovaly lidské krysy, lovící funkce.
  Celý převrat byl revanší majetků prvorepublikových kapitalistů, CÍRKVE, SUDEŤÁKŮ A ŠLECHTY, církev už má svoje, chráněna navíc ÚS a budeme brzy svědky tichého zrušení Benešových dekretů a návratu majetků šlechtě, k tomu už dochází - no a v médiích už je šlechta glorifikována / čt2 / a hloupý film Poslední aristokratka.
  Toto byly cíle, plus přeměna východního bloku v kolonie.
  Panuje otřesná zaslepenost mladé generace. V článku je pojednáno geniálně o implikaci studu za naše mládí. ČLÁNEK ŠIŘME.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. církvím vrátili majetek, který jí nikdy nepatřil a byl státní už od reformy císaře Josefa, stále to nestačí, po zrušení Benešových dekretů nám sem vrátí sudeťáky v pasem evropských občanů, už se na tom pracuje

   Smazat
  2. 14.13 Můžou pracovat ..., nakonec ale zase někdo zorganizuje z blbosti procitnuté masy jako třeba Lenin s kámoši v r. 1917 a demokratickou většinou jměnem lidu prosadí Zákon o vyvlastnění (zespolečenštění) všeho parazity namamoněného majetku ...
   Jak jednoduché ..., tak se postupovalo už mnohokrát v minulosti..

   Smazat
 55. Podle čeho se vlastně pozná režim dobrý pro lidi? A o to by mělo hlavně jit!! 1. Dostupnost bydlení pro mladé lidi. 2. Úroveň školství, jak umí připravit člověka pro život, uplatnění se v práci, vyžití ve volném čase a mezilidské vztahy. Jak školství zformuje hodnoty v dítěti, k čemu je vedeno, co vstřebá jako správné pro svůj život. Prachy? Dravost každý sám za sebe? Cestování sem tam a neuhasitelná žízeň po plném životě? 3. Zdravotnictví.
  Teď posuzujme. Musí být vize lepší budoucnosti, ale pro všechny, nejen pro predátory.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ad 1) vysoký počet mostů dokáže nahradit i byt, již otestováno se skvělými výsledky, ad 2) školství stačí vychovat nemyslící, lehko řiditelné loutky, ad 3) pro bohaté špičkové zdravotnictví, pro ostatní levná a dostupná euthanasie

   Smazat
 56. Dobrá práce dalo by se říci. Pokud chěl autor bez předpojatosti, na malém prostoru, nabídnout souhrnný pohled na příčiny a důsledky mocenských změn Listopadu 1989, Tak se mu záměr povedl.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.