Reklama

sobota 16. listopadu 2019

Ivan David Parlamentním listům ke třicátému výročí Vítězného listopadu

16.11.2019    (Za Parlamentní listy otázky kladl Zbyněk Hutar)
V neděli nás čekají oslavy 17. listopadu. Zdá se, že mezi lidmi ubývá nadšení a přibývá pochybností. Proč někteří lidé neochvějně věří ve správnost postupu, a jiní se posmívají nebo tvrdí opak?
Na jedné straně získávají občané stále více reálných zkušeností, na druhé straně jde o osobnostní záležitost. Víra má oproti skeptickému pozorování světa výhodu, že zbavuje člověka úzkosti, což je příjemné. Rozhodnete se, že věci jsou tak, jak se tvrdí, přijmete argumenty podporující víru a máte po starostech.


Někteří lidé naštěstí konfrontují dosavadní přesvědčení s reálnými fakty a úsudek opravují. Dospívají k jiné víře, která ovšem není slepá a dá se měnit. Opravdu existuje osobnostní dimenze umožňující brát v úvahu realitu a opouštět dosavadní závěry. To je štěstí pro lidstvo, protože slepá víra a její nositelé vedou společnost do záhuby.

Oslavy připomínají nutně stále více oslavy třicátého výročí „Vítězného února“ nebo dřívější První máje. Tehdejší propagandu vystihoval lidový vtip: „Lid buduje a lidi na to serou.“ I dnes věří propagandě stále méně lidí.

Dají se srovnat přístupy propagandy minulého režimu s dnešní praxí?

Propaganda nemůže být v podstatných rysech jiná, než ji měl minulý režim. Vyzdvihuje pozitiva, byť i velmi relativní, současného režimu, a zveličuje negativa minulého. Poukazuje na úspěchy, ignoruje nebo bagatelizuje problémy. Stejně se chovala propaganda minulého režimu, stejně se chová propaganda tohoto. Zesměšňuje se minulost, nekriticky velebí současnost, vybírají se statistiky, které se hodí, a interpretují se, jak se hodí. Varuje se před relativizací úspěchů, zpochybňují se pochybnosti.

Propaganda je obrana před realitou, kterou část občanů vnímá. Stále více občanů vnímá realitu, tím je na tom propaganda hůře. Proto musí režim, chce-li se udržet, přistoupit k sankcím za šíření „nepřátelské propagandy“, což může být opačná propaganda nebo také zcela pravdivý obraz skutečnosti. To vše současná propaganda zahrnuje pod pojem „fake news“. Režim totiž sám sebe těžko mění. Příliš mnoho lidí je korumpováno v jeho službách, nebo jsou držiteli moci, kteří mohou přijít o všechno.

Ti chytřejší se snaží o „mírnou změnu v mezích zákona“ nebo o ní alespoň mluví, aby udrželi svoje postavení. Obvykle jich bývá příliš málo a vývoj směřuje ke konfliktu. Po něm nastane buď převrat (latinsky revolutio), nebo „normalizace“.

Zaznamenáváte omezování volnosti projevu?

Cenzuru vidíme od počátku listopadové revoluce, tedy převratu. Měla různou podobu. Nejdřív byli z nástrojů propagandy odstraněni lidé s jinými názory a dosazeni ti se „správnými“ názory“. Vedle toho působí autocenzura najatých sluhů propagandy. Ani to však postupem času nestačí. Proto se autoritativně zakazuje. Brání se veřejnému vystupování lidí s odlišnými názory, pronikání reality do škol od mateřských až k vysokým. Dosazují se hlídači jediné pravdy, kam jen lze, podporují se udavači, buduje ideová policie.

Na rozdíl od KSČ mají v tomto úsilí smůlu, jsou jiné technické prostředky šíření informací. Lidé nejsou odkázáni jen na kopírky, primitivní cyklostyl a zahraniční „štvavé vysílačky“. Mohou každého kontrolovat na každém kroku, mohou o každém všechno vědět a stejně jim to bude málo platné. Realitu nelze natrvalo a důsledně tajit a dezinterpretovat. Dnes to jde hůř než dřív. Také by se rádi tvářili jako demokraté, aby nevypadali „jako oni“.

Nejsou snad rozdíly mezi současným režimem a tím minulým skutečné?

Samozřejmě, že jsou. Je jich dost, například minulý režim byl zaměřen na budoucnost. Stejně jako monoteistické církve, které nabízely ráj na onom světě, komunisté nabízeli ráj za několik generací. Následně přitvrdili, že „ještě tato generace bude žít v komunismu“, a někteří vše mysleli vážně. To bylo v době, kdy slovo „komunismus“ nemělo význam jako v americké sovětologii. Nebylo tedy synonymem pro absolutní zlo. Mělo jít o ideální společnost obecného dostatku a absence konfliktů.

Nyní se už nepřesouvá dobro do budoucnosti, žijeme v ráji už v současnosti, alespoň tedy podle propagandy. Stále se dozvídáme, že „jsme se nikdy neměli tak dobře jako teď“. Oni to říkají s vážnou tváří a nevztahují to jen na sebe. Vůbec jim nevadí, že tvrzení nemá oporu v realitě. Z pohledu hmotného blaha mají pravdu. Tuto směšnou větu říkali i představitelé minulého režimu a také měli pravdu. Životní úroveň se, byť pomalu, zlepšovala. Ano, máme se „v průměru“ lépe než před třiceti lety. Před třiceti lety jsme se měli „v průměru“ lépe než před sedmdesáti.

Pokud ale dnes třeba Hana Kordová Marvanová říká, že se vyrovnáme sousedním zemím, jde o čirou lež, byť tomu při své naivitě asi sama věří. Zaostáváme za nimi stejně jako před třiceti lety. Příjmy jsou stále třikrát nižší. Proto neplatí ani to, že máme stejné „možnosti“. Při trvalém masivním úniku kapitálu do zahraničí, snaze udržet nízkou cenu práce a při absenci tlaku na vyšší přidanou hodnotu výrobků to ani jinak být nemůže.

Evropská unie je zárukou, že Česko ani v budoucnu nebude mít nástroje na vlastní hospodářskou politiku a její postavení kolonie se bude dál prohlubovat.

Iniciativě lidí se ovšem už meze nekladou…

Komunistický režim škrtil iniciativu lidí v domnění, že zruší sociální nerovnost a tím dosáhne jakési sociální spravedlnosti. Věřilo se, že lidé začnou hledět na obecné blaho více než na osobní prospěch. Šlo o iracionální předpoklad.

Současný režim uvolnil iniciativu natolik, že svoboda nabyla charakteru svobodné zvůle. Ta umožnila rychlou koncentraci majetku a stala se, a bude stále více, překážkou vertikálního pohybu obyvatelstva, tedy uplatnění schopných jinak než jako sluhů velkomajitelů. Tím se přešlo od jednoho extrému ke druhému. Velkomajitelé se postupně stávají majiteli státu, oligarchové řídí společnost v rostoucí míře.

Podobně tomu bylo ve starověku, středověku, novověku až do průmyslové revoluce, která iniciativu potřebovala a uvolnila, ale s rostoucí koncentrací majetku ji nakonec tlumí.

Jak se koncentrace moci a majetku projevuje ve společnosti jako celku?

Ruská literatura měla svého “lišněvo čelavěka“, zbytečného člověka, zpravidla venkovského šlechtice nebo nepracujícího majitele realit. Blíží se doba masového výskytu „zbytečných lidí“, tentokrát nezaměstnaných a nezaměstnatelných.

Neolitická revoluce zvýšila populaci komunit na stonásobek, ale všichni museli být užiteční. Raně feudální rolnická rodina uživila při své produktivitě práce jen jednoho parazitujícího mnicha. Raný a rozvinutý kapitalismus umožnil růst obyvatelstva, protože mělo uplatnění. Do budoucna bude uplatnění mnohem méně. Nápady s nepodmíněným příjmem jsou úvahy o výrobě zbytečných degradovaných lidí. Chudí lidé na sociálních dávkách osobnostně degradují ještě víc než nepracující boháči.

Úkolem do budoucna je zajistit lidem smysluplné uplatnění. Nebylo by to lehké, je to nutné a myslím, že je to možné.

Kdo za vývoj dnes odpovídá?

Současná doba nemá pojmenování pro své hybatele, zdánlivě nikdo nenese odpovědnost. Komunisté měli nejdřív zásluhy, pak odpovědnost. Jerzy Lec to pěkně vystihl aforismem: „Některé chyby jsou už chybami, některé ještě zásluhami.“

Současná společnost nezná budoucnost, nikam nesměřuje, nemá mapu, nemá plán cesty. Domněnka, že ho nepotřebuje, je chybná. Plány samozřejmě existují a nejde o teorii spiknutí, ale o praxi spiknutí. Je normální, že se vlivní „spikávají“, aby koordinovali cestu ke svým cílům. Viditelnou součástí spiknutí je i výměna evropského obyvatelstva za takové, které růstem populace povede k zhroucení, tak jako je tomu v mnohých „rozvojových“ zemích.

Moc mě dojímá, když vidím dnes ty listopadové hrdiny. Oni musejí věřit, protože je příjemnější přijmout roli hrdiny, než se spokojit s rolí užitečného idiota. Skuteční vítězové jsou neviditelní, veřejně neoslavují, nepotřebují to a jsou příliš inteligentní, než aby provokovali.

Jaká budoucnost čeká současný režim?

Oněm třiceti letům zatím chybí obrovitý malér srovnatelný se „vstupem vojsk“. Po něm už by bylo věřících minimálně. Zdálo by se, že nikdo takovou chybu nebude opakovat, ale chyba může být vynucena. Může to být smrt mladého člověka v politickém kontextu, kterou se už nepodaří ututlat nebo bagatelizovat. Pak už zase nebude většina lidí věřit ničemu z oficiální propagandy.

Zatím dochází k degradaci společnosti pro bystré pozorovatele viditelně rychle, ale pro tupé přesvědčené zcela neviditelně. Ve Francii se už obecně přiznává, že současná mladá generace bude mít horší životní podmínky než generace jejich rodičů.

Jako velký výdobytek Listopadu se uvádí možnost svobodně cestovat…

Ano, možnost cestovat, studovat a usadit se jinde je zásadní. To se daří, z Bulharska nebo z Lotyšska už odešla třetina obyvatelstva. Počet obyvatelstva Česka se zatím udržuje přílivem pracujících cizinců a v blízké budoucnosti se má dokonce zvyšovat přílivem nepracujících cizinců.

Kladu otázku, co dělá vláda pro to, aby lidé měli nejen možnost cestovat, ale aby měli důvod se vrátit a zůstat. Faktická podpora emigrace vypadá jako sabotáž nebo snaha vyprázdnit prostor pro někoho jiného.

Hrdinové Velké listopadové budou mít nutně stejný osud jako hrdinové Vítězného února v čele s Klementem Gotwaldem. Lidem ochotným si připisovat zásluhy bude stále více přičítána odpovědnost. Nic na tom nemění, že tomu dnes jen málokdo věří. S letištěm v Praze vše dopadne jako s Novou hutí Klementa Gotwalda. Z hrdiny revoluce se postupem času stane maskot či bílý kůň převratu.

Měla se zakázat KSČ? Chyběly procesy s exponovanými komunisty?
Australan Michael White napsal knihu o Machiavellim nazvanou Nepochopený muž. V době toskánského génia, stejně jako dnes, existoval bezohledný mocenský boj současně s pokryteckým moralizováním držitelů moci. Machiavelli neříkal, co je správné nebo špatné. Upozorňoval, že chcete-li dosáhnout tohoto, musíte učinit toto. Nejde o cynismus, ale o racionalitu. Možná budu pro čtenáře také nepochopený muž.

Pro nové držitele moci by bývalo bylo nepraktické likvidovat komunistickou stranu. Držitelé stranických funkcí ve své velké většině dávno nebyli skutečnými nositeli jakékoli ideologie. Byli v komunistické straně jako ve výtahu k moci. Dalo se čekat, že rychle zahodí stranické legitimace a přetransformují se podle nových příležitostí. Ti zbylí pak nebudou mít šanci získat podíl na moci. Bude zachován živoucí a nutně potřebný „nepřítel pokroku“. Průměrný občan nebude chtít stát na straně poražených.

K odvedení pozornosti je dobré udržovat nenávist. Tu bylo možné zaměřovat proti zbylým komunistům. KSČ měla veškerou moc a proto také všechny zásluhy, ale také veškerou odpovědnost.

Komunistickou stranu se rovněž podařilo transformovat. Podle teorie G. V. Plechanova „O úloze osobnosti v dějinách“ se našli funkcionáři nového typu. I nyní se zabývají sociálním blahobytem, dnes ovšem svým vlastním.

Propaganda říkala: „Nejsme jako oni.“ Procesy by tuto iluzi zcela zničily. Kdyby je prosadili, byli by na tom dnes hůř. Nemá smysl zuřivě lámat chabý odpor. Jen fanatici jsou přesvědčeni, že se stala chyba.

Nebylo by bývalo vhodné privatizovat více velkých podniků přímo, podobně jako v případě Škody Mladá Boleslav?
Někdy na konci onoho listopadu jsem se v Praze společně s několika přáteli setkal s Čechofrancouzem historikem Vladimírem Claudem Fišerou. Ptal se, co hodláme dělat. Zelení přátelé mu říkali, že bojovat proti exhalacím. Fišera odpověděl: „To je hezké, že chcete bojovat proti polucím. Vám sice nehrozí, že budete umírat hlady, ale v téhle zemi vám brzo nebude nic patřit.“ Nechápali jsme pořádně, o čem mluví. Dnes už to ví každý.

Je pravda, že Škoda Plzeň dopadla mnohem hůř než Škoda Mladá Boleslav. Ta nám ale už také nepatří. Zisky z úspěšného projektu úspěšně plynou do Německa. Prospěch máme jen z daní ze mzdy zaměstnanců, přičemž mzda je podstatně nižší než v Německu. Otázka je, kdy majitelé přestěhují výrobu do ještě chudší země. Hezké pocity ze škodovky můžeme mít podobné, jako když vidím, jak nový majitel v Třemošnici pěkně zrenovoval dům, který patřil mojí prababičce.

Kuponová privatizace byla dobrá? Co alternativy, jako AESOP, tj. systém zaměstnaneckých akcií?

Kuponová privatizace byla dobrá určitě pro ty, kteří z ní měli prospěch. „Drobní akcionáři“ měli iluzi prospěchu. Ta iluze byla prospěšná pro hladký průběh akce.

Co se týká alternativ, nic není dobré nebo špatné, velké nebo malé samo o sobě. Na měření je potřebný „metr“. Pro mě je metrem prospěch celé národní komunity. Pokládám privatizaci v některých odvětvích za prospěšnou – zejména za podmínky, která nenastane. Tím myslím, že nevzniknou monopoly nebo oligopoly, které zruší výhody z existence konkurence a začnou diktovat podmínky.

Zrušení konkurence je začátkem úpadku a konec příležitostí, tedy svobody. Jistě nadále platí, že všichni máme svobodu si koupit hotel.

Vyplatilo se vstupovat do EU a do NATO?

Pokud jde o Evropskou unii, nebylo v rozhodné době vyhnutí. Pozitivní očekávání byla velmi konkrétní, pochybnosti velmi neurčité. Dnes je tomu právě naopak. Vstupovali jsme do jiné EU, než ve které se dnes nacházíme.

Do NATO jsme byli vstoupeni v době, kdy jsem byl ve vládě ČSSD, přihlášku podala vláda ODS. Nevím, proti čemu nás členství chrání, ale jsem si jist, že nás vystavuje riziku válečné konfrontace s Ruskem, která určitě není v zájmu naší národní komunity. Když se po genocidě Židů nepodařilo genocidu Slovanů dokončit, teď už se to má povést. Byli bychom cílem odvetného útoku. Rusko je obchodní příležitost, která nám byla odebrána, není našim konkurentem ani nepřítelem.

Účast českých profesionálních vojáků na misích je součástí „internacionální pomoci“ Spojeným státům v pokusu o udržení hegemonie.

Měli jsme přijímat Lisabonskou smlouvu?
Kdo je to „my“? Irsko ji odmítlo, proto se o ní muselo hlasovat znovu. Bez peněz a vlivu nelze bojovat proti kvalitní propagandě. U nás se ani žádná diskuse nevedla. Utratilo se, myslím, 15 miliónů za plakáty s nápisem „ano“. Velmi tvrdá polemika...

Odejít z EU bude z mnoha důvodů velmi těžké, zůstat je pomalá sebevražda.

Dají se ještě otevřít další divoké privatizace z 90. let?

Otevřít ano, kdyby byla vůle. Ta nebude, protože by ji museli mít potenciální obžalovaní.

Lze hodnotit projekt Visegrádské čtyřky jako pozitivní?

V této čtyřce má většinu Polsko se svou specifickou historií, politickou tradicí i současností. V případě ohrožení válkou bude Polsko nikoli řešením, ale součástí problému. Máme společné zájmy, ale také si konkurujeme. Je ale vždy lepší mít nadstandardní kontakty, než je teprve navazovat.

Jak si vysvětlit chování Turecka vůči Evropě?

Je vysoce racionální vzhledem k cílům, které si sultán stanovil. Slíbil Turkům říši od Vídně k hranicím Číny. Erdogan se přesvědčil, že na Evropu je spolehnutí, že se nebude bránit.

Dostává se Evropa do mocenského vakua? Slábnou USA, když mohly připustit vyklizení Sýrie?

Evropa, zdá se, čeká na popravu, a Spojené státy se také rozkládají zevnitř. Jak byly Spojené státy silné před půl stoletím, když nakonec musely odejít z Vietnamu? Síly jim stačí na devastaci menších zemí. Evropa už není dravcem, ale kořistí. Nepřeji si, aby byla dravcem, ale ani kořistí.

Sílí vliv Číny? Prosazuje se v zemích západního Balkánu, v Řecku a v Itálii?

Ano, Čína sílí, aniž by k tomu potřebovala vojenské základny po celém světě. Géniové mohou do zblbnutí opakovat, že patříme na Západ. Soustřeďme se na zastavení úpadku Evropy, zejména vlastní země. Ta ztrácí identitu a tedy i schopnost obrany a vlastního rozvoje. Brusel se vydává za centrální mozek lidstva, ale je poněkud slabomyslný.

Jsme ubezpečováni, že migrace je nízká. Nicméně ve srovnání s daty roku 2015 je každá migrace nízká…

Migrace za prací posiluje země, do nichž míří, a oslabuje země, odkud vychází. Migrace za sociálními dávkami a šířením agresivních ideologií ničí země, do kterých míří. Budeme sousedit s muslimským Německem, nebo s občanskou válkou?

Na dnešku hodně překvapuje neschopnost stavět levné byty…

To není neschopnost, to je nezájem, důležitý je zisk, vyplatí se stavět pro bohaté cizince, nevyplatí se stavět pro chudé domorodce. Ta chudoba je relativní, dnes nesežene dostupné bydlení v Praze ani člověk s průměrnou mzdou.

Jak byste komentoval poslední průzkumy veřejného mínění popularity stran?

Jsou vesměs zmanipulované jako vždycky, trochu je upraví až před volbami, aby se nezesměšnili. Pokud jde o SPD, potřebují vytvořit dojem, že nemá smysl ji volit, zato možní konkurenti jsou velmi nadějní. Skutečné výsledky průzkumů mají ověřit, nakolik je propaganda vůči SPD účinná.

96 komentářů :

 1. Propaganda promyšleně pracuje s člověkem jako součástí davu.
  Dneska na té trachtaci zpíval Hňupka,o kterého by si slušný člověk neopřel ani kolo.(Denuncioval Nohavicu)
  Během refrénu ztišil hlas,snažil se rozezpívat tu sešlost...A nic...
  Ale dav ho nevypískal,naopak ještě poslušně zatleskal a dovolil mu přidat ještě jednu písničku.
  Asi nějaký atavismus,zvířatům se líp daří ve smečce,v hejnu.
  Člověk se taky jinak chová v davu,než když je sám za sebe.
  Ale jestli je to výhodné i pro člověka,ta komformita?
  Někdy možná jo a jindy zas ne.
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jim nedojde,ze jsou jako ti "frontovi bojovnici" treba na Cerny patek....take primo nesnasim davove silenstvi

   Smazat
  2. 20:17 Samozřejmě, že jen málo lidí je imunní proti slepé víře a stádnímu pudu. Pan David to ve svém rozhovoru popisuje dokonale:

   "Víra má oproti skeptickému pozorování světa výhodu, že zbavuje člověka úzkosti, což je příjemné. Rozhodnete se, že věci jsou tak, jak se tvrdí, přijmete argumenty podporující víru a máte po starostech."

   "Moc mě dojímá, když vidím dnes ty listopadové hrdiny. Oni musejí věřit, protože je příjemnější přijmout roli hrdiny, než se spokojit s rolí užitečného idiota."

   "Průměrný občan nebude chtít stát na straně poražených."

   "K odvedení pozornosti je dobré udržovat nenávist."

   "Lidem, ochotným si připisovat zásluhy za revoluci 89, bude stále více přičítána odpovědnost. Nic na tom nemění, že tomu dnes jen málokdo věří. Z hrdiny revoluce se postupem času stane maskot či bílý kůň převratu."

   Těchto několik postřehů přesně vystihuje motivaci a technologii Chvilek a jejich loutkovodičů z řad "demokratů". Pan David si u mně tímto vynikajícím článkem vymazal škraloup z podpisu oné hanebné Deklarace.

   Smazat
  3. K pořadu "Máte slovo":
   - svoboda slova ala veřejnoprávní česká televize
   . nechávat domluvit jen zastánce současného marasmu
   . postavit proti kritičce polistovadového vývoje mediálně nezkušené řidičce tramvaje protřelého novináře
   - demokracie
   . rušení stran - jeden kanaďan po roce 1989 prohlásil "proč rušit KSČ, vždyť pokud komunisté vládli tak špatně,tak je přece nebude nikdo volit"
   . požadovat odvolání demokraticky zvolených osobností
   bv

   Smazat
  4. Jak se dozvídám ze svého okolí, okresní výbory KDÚ-ČSL organizovaly pro zájemce autobusy na Letnou. Byl tam také jejich předseda Výborný a nepochybuji o tom, že se akce zúčastnili organizovaní straníci i příznivci ODS, TOP09, StaN i Pirátů, prostě celá opozice s výjimkou Okamurova SPD. ČTv si od těchto akcí slibuje vytvoření nové politické strany, jak přesvědčovali publikum účastníci diskuse. Kde ale vezmou svou členskou základnu a voliče, když strany vládní koalice včetně KSČM a SPD asi nepřilákají? I když je akci průběžně dělána obrovská reklama, už nemají kde brát další příznivce a domnívám se, že stav, kdy by volby jednoznačně vyhrál Babiš a jeho spojenci, se Letnou nijak nezměnil. Tak si asi budeme muset zvyknout, že jednou za půl roku se budou do hlavního města sjíždět davy stále stejných lidí a budou na Letné hulákat o své demokracii, která ale s opravdovou demokracií nemá nic společného. Letná byla už dvakrát shromážděním neúspěšných.

   Smazat
 2. Trochu jiná historie i budoucnost:
  http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/9182-ceskoslovensko-po-listopadu-1989-aneb-co-by-bylo-kdyby-nebylo

  OdpovědětSmazat
 3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty jsi americké hovádko - proč jsi zas vlezl na naše diskuze? A tobě píše pero? Ty jsi chlap, ty starej posero? Co máš v pytlíku ty - chrousty? Jdi s tou svojí Amerikou do hajzlu! Je tak úžasná, že každej den lezeš diskutovat s těma českýma pytlíkama ty americkej posero, tak asi nic moc není ta tvoje Amerika - ne? Jinak bys nelezl denně na český web.

   Smazat
  2. 20:29 Nežvaň rudochu! Nick honolulu je Vlastenec, rasista, aktivní člen KKK! Kdyby tě ty kremelská židobolševická filcko vopejzaná spatřil - na kilák - dva, tě složí svou winchestrovkou jak škodnou! Teda proč jak, viď? Však jednou to bude povolený i u nás. Pak vás vy hnusný obřezaný xindlové budem střílet na loveckej lístek:)

   Smazat
 4. Děkuji za článek.Není co dodat.
  Helanov

  OdpovědětSmazat
 5. A budoucnost, která nás čeká...
  http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/9243-sametova-revoluce-17-11-1989-nejvetsi-podvod-v-ceskych-a-slovenskych-dejinach

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ..."My nevíme, co budoucnost nám chová, však ještě žije českých bitev bůh, a pro vítězství veliká, a nová, je dosud širý dost, ten český luh! A chce-li bůh snad dát zas nové seče, nám stačí hlas husitský na chorál- je dost v zemi železa na nové meče - i v krvi železo - jen dál! A má -li Čech již všechno ve svém klínu, čeho si v nejbujnějších snech svých ždál - to lidské moře nezná odpočinu - ty též ho neznej, stále měj se k činu ...Dál, národe náš drahý, věčně dál!"...Jan Neruda

   Takže nikdy nemůže být klid, to už bylo jasné v osmnáctém století, v době, kdy ještě existovali vlastenci. Ti už dnes vyhynuli. Takovej blb jako je Minář z Milionu chvilek Honzíka Nerudu sotva zná. Z Husitů udělala prozápadní břečka lupiče a vrahy, a že bychom měli " v krvi železo"? Ha ha. V krvi máme leda tak odvar z prašulí, pro to se dnes žije, zrazuje, zabíjí a tak dále..."Dál národe náš drahý?"... musím se smát.Pro koho z těch dnešních bezskrupulozních prozápadních atrap je náš národ drahý?

   Smazat
 6. Já bych řekl, že se máme hůř než za komunistů a sice z jednoho prostého důvodu: ročně od nás odtéká 300 miliard korun vazalského výpalného. Zatímco za komunistů od nás odtékalo 0 kč. Energetická bilance je tedy zcela evidentně záporná.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tenkrat ani nic odtekat nemohlo, kdyz jsme museli zivit rusacke okupanty.

   Smazat
  2. Jo? A jak jste je živil? Sovětské posádky dostávaly komplet všechno z Ruska. Z české strany nešlo ani ň. To nebylo jako dneska v Polsku, že musejí Poláci financovat americkou základnu.

   Dá se sáhodlouze diskutovat a posuzovat jak to bylo za komunistů a jak to je dneska, srovnávat těžko srovnatelné, ale to co je nezpochybnitelné, že jsme dnes dojeni, máme zápornou energetickou bilanci, to je univerzální princip, kterým se dá porovnávat kterékoli historické období.

   Smazat
  3. 21:27 A co by si dostavali z Ruska, ty rudy troubo, kdyz sami v Rusku nemeli co zrat?

   Smazat
  4. Milý zakomplexovaný vole 21:35 - v Ústavu pro studium totalitních režimů ti badatelé vysvětlí, že sovětská armáda u nás byla živena ze SSSR. Dej dotaz a uvidíš. To jsou vaši badatelé a stejně, i když jim to pod vousy nejde, musí tenhle fakt konstatovat.

   Smazat
  5. 21:35

   Jste evidentně ducha mdlého, nezatěžujte si tím hlavu.

   Smazat
  6. 21:35 Z Ruska, přesněji SSSR, ČSSR kryla rozhodující spotřebu ropy, zemního plynu, železné rudy, barevných kovů, titanu, drahých kovů atd. jednak cestou bártrové směny, pak s vypořádáním v konvertibilních Rublech. To přepočítáno hluboko pod světovými tržními cenami, když přitvrzeno bylo až s nástupem Gorbačova. Jsem pamětníkem z podniku, který do SSSR s výhodou exportoval investiční elektroniku, zároveň vím, jak draho byl např. pořizován cín natož třeba titan, pokud spotřeba přesáhla objem, bilancovaný z dodávek SSSR.
   Jste natolik neznalý, že pracujete s pomluvami a hloupými domněnkami. SSSR "spřátelené" režimy všemožně podporoval proto, aby udržely daný režim a tím, spolu se zbrojením byl zatížen natolik, že rokem 1985 došlo k rozhodnutí satelity za takovou cenu nedržet. Záměr ovšem překmitnul do pádu komunistických režimů nejen v zemích východního bloku, ale i v samotném SSSR až k jeho rozpadu. Zdá se vám to událostmi málo potvrzené nebo málo logické, dětino?

   Smazat
  7. 21:35 Kdyby občas člověk neviděl Sovětské důstojníky na nákupech ve městě tak ani by nevěděl že tady jsou. Obyčejný vojáci vycházky neměli.

   Smazat
  8. 2:18 chudáci ze západu, oni neměli tu Ruskou ropu a ty drahý kovy, ale proč po roce 89 nás jako ten východní blok celej sežral. 40 let sociálního experimentu, coby socialismu řízeného z Moskvy byla slepá ulička. Kdy ti to dojde? A těch mrtvých...

   Smazat
  9. 10:51 nevím, co by mi mělo dojít. Popsal jsem reálie té doby, jak je ze své praxe znám. Vy sem smolíte evidentní, hloupé lži v domnění, že tak podpoříte současný režim. Počet mrtvých na obou těch stranách, které nejste schopen s nadhledem rozlišovat, je dnes už dost dobře porovnatelný. Začněme třeba Vietnamem a uzavřeme devětadvaceti padlými vojáky armády České republiky. To jsou takové ty nesporné, historické stopy. Člověče jednoduchý.

   Smazat
 7. Skvělý článek,pane doktore,zrajete jako víno.A v euroarlamentu děláte s p.Blaškem záslužnou práci. Škoda,že vás není víc takových.

  OdpovědětSmazat
 8. Fanatici kapitalismu nemají v rukávu žádné eso. Stačí si vzít statistikou ročenky a porovnat 30 let budování socialismu od roku 48 do roku 78 a pak 30 let kapitalismu od roku 89 do 2019. Vytvořit jednoduché tabulky a porovnat například počet postavených bytů, nemocnic, škol, školek, obchodů, silnic, počet bezdomovců, kojeneckou úmrtnost apod. Zkrátka parametrů může být mnoho. Kapitalismus ve všem bude horší. Oni nemohou říci například podívejte za třicet let kapitalismu bylo postaveno více bytů, narodilo se více dětí než za krvavých komunistů. Čísla jasně mluví ve prospěch socialismu. Až to bude 40 let tak výsledek bude ještě horší vůči kapitalismu. Oni to vědí, tak jediným mottem dneška je tzv svoboda. Že prý máme tu svobodu, pod kterou si každý představuje něco jiného. Na noc jiného se zastánci kapitalismu nemohou. Nemají po ruce nic čím by mohli kapitalismus obhájit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. 21;27...Pravdu a logiku nesnasite?

   Smazat
  3. Ad 21:27 : Proč do Severní Koreje?
   Normální člověk zůstává ve své vlasti, i když mu není zrovna nejlíp. Proč ty jsi dávno před 89. neemigroval na svůj oblíbený Západ? Co tě tu 40 let drželo??

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. 21;44 Vy priblbly hulvate...dejte si odchod

   Smazat
  6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  7. 21;53..Skoda,ze se neobjevil nikdo,kdo by vas mezi tim naucil chovat..Takhle se vyrazujete sam

   Smazat
  8. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  9. 22;07 Naucte se neco noveho..takhle denne predvadite jen svou pitomost...I Andulka toho zvladne vic

   Smazat
  10. 22:11
   Nic nového není třeba, soudruhu. Před starým neutečete.

   Smazat
  11. Jenze vam nedoslo,ze uz tim nikoho neohromite...Dockam se nekdy,ze vam to dojde?...Asi ne

   Smazat
  12. 22:19
   Já nepotřebuji vašimi zločiny nikoho "ohromovat". Stačí je připomínat tak jako zločiny nacismu.
   Vaše reakce na ně je ovšem víc než vypovídající. Svědčí o tom, že jste se ani za těch 30 let vůbec nezměnili a jste pořád ty samé rudé zrůdy bez jakékoli sebereflexe, studu.

   Smazat
  13. Když se tady ten profláknutý chvilkař prohání, mám několik otázek.
   1. Proč jste nebyl a stále nejste na Letné? Budete mít absenci! Trest Vás nemine. Měl jste zpívat a řvát! Takhle se díky Vám otřásá správný kapitalismus v základech!!
   2. Vysvětlete, co je to svoboda podle Vás VCELKU. Rádi ne necháme poučit. A Vy se definitivně znemožníte.
   3. Proč si denně spravujete svoje MINDRÁKY tady, kde jen provokujete?
   4. Máte jiné argumenty, než nadávky a obehrané písničky typu banány a cestování?
   5. A PROČ SE VŮBEC VLASTNĚ NELÉČÍTE?

   Smazat
  14. 21:44 Vy odporný hajzlíku, kdybyste se tenkrát - za totáče - projevil tak, jak se projevujete teď, hnali by vás šuoem do té vaší země zaslíbené kdekoliv na západě. Vás tady i tenkrát držel majetek ( to jste si "nahospodařil" nebo po šikovných předcích zdědil?) rozhodně ne zadrátované hranice. Spíše jste na tehdejším ( určitě nedokonalém ) režimu přinejmenším parazitoval, spíše ho přímo všemožně podporoval. Rozhodně tady nejsou žádné "rudé kurvy s krví na rukou", voni tajtrlíku!

   Smazat
  15. 21:44 No a proč se tedy na ten skvělý Západ neodstěhujete teď, když vám nic z popsaného nehrozí? Tam je přece všechno lepší. Tam by vám ani žádní Babišové, Zemanové a "rudí kokoti" nekazili radost ze života. Dokonce by vám tam ani nikdo nevyvracel vaše lži a nebyl byste za blba. Podívejte se na Honolula, jak si tam ve své pitomosti lebedí. A nic z toho, co prý bránilo v emigraci vám, jemu kupodivu nebránilo.

   Smazat
 9. Hnusný chlap, hnusné názory. Vymýšlí si, lže, vše popře, i jednoznačné úspěchy pošpiní. Netuším co tento člověk dělá v SPD, když je to podle názorů kovaný bolševik.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vy rozhodne nejste volic SPD...My nazory jinych nekadrujeme

   Smazat
  2. 21:38
   Ne, nejsem volič SPD. A ne proto, že by se mi nelíbila svoboda a přímá demokracie. Ale proto, že se na na tuto stranu nabalila spousta právě takových bolševiků jako jsou tento David, pro které jsou tyto vznešené pojmy ve skutečnosti jen zástěrkou, prostředkem vytažení se k funkci a moci. Bolševiků, kteří ve skutečnosti obdivují předlistopadovou nesvobodu a totalitu.

   Smazat
  3. Proboha,co je to bolsevik...Vy antikomuniste jste fakt legracni...Hlavne vase zaslepenost

   Smazat
  4. Fakta v souvislostech, kterým pablb nerozumí, názory, které jsou jiné, než ty jeho ubohé, to vše nazývá "bolševikem". Není to chudák, ten anonym 21:51. On je to nějaký přitroublý asfaltér nebo docent na UK Prasha. Asi nic jiného.

   Smazat
  5. 21:51 A na kterou dnešní politickou stranu se podle Vás "spousta takových bolševiků" nenabalila?

   Smazat
  6. V 90tých letech se říkal vtip, který platí dodnes:
   Koho budeš volit?
   Komunisty.
   No to je jasný, ale z který strany?

   Smazat
 10. Vidíš 22.27 nemáš po ruce nic čím bys mohl obhájit posledních 30 let kapitalismu, tak se ohániš KLDR, tak jako všichni fanatici antikomunisti. Máte strach, protože víte nebo intuitivně cítíte, že komunismus, přesněji socialismus má budoucnost a je o několik řádů a ve všem lepší než kapitalismus. Proto ještě 30 let po (dočasném) ústupu socialismu tupě kopete do komunistů. Právě tupý antikomunismus je důkazem perspektivnosti socialismu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jasnym znakem je prave ta potreba "berlicky"...I na ZS chodi,aby jim deti kreslili, jak byl ten socik zly...Je to normalni?...To je zoufalost posledniho stadia

   Smazat
  2. 21:48

   Můžu je obhájit jednoznačnými výsledky voleb v průběhu celých 30 let, rudý blbečku.
   Lidi na ten váš slavný socialismus v tom vašem předlistopadovém pojetí, z vysoka serou.
   A vy dnes nejste nic víc než sekta úchylů

   Smazat
  3. 21;57 Zase ptakovina..Lide voli z nabidky,ktera je...stejne jako predtim...Na tom se nic nezmenilo

   Smazat
  4. 21:59
   Aha, takže SPD je taky nabídka na hovno. Díky za potvrzení toho co jsem si myslel.

   Smazat
  5. 22;04 Rada jsem pomohla:-)Ale vazne...tyhle stranky nejsou pro vas...to denne dokazujete

   Smazat
  6. 21:57
   Nejdříve vysvětlete neúčast značné části voličů ve volbách. Možná budete tvrdit, že jsou opět také spokojeni a tak nechodí k volbám. Že na to mají právo. A co když je to naopak? Ale základní právo je přece možnost volit, ne nevolit. Prakticky po celém světě se snaží politici přitáhnout k volbám nezkušené mladé voliče zpracované i takovým školstvím jako u nás, snižováním věku pro možnost jít k volbám a sází na ně. Možná, že za chvíli budou volit kojenci podle barvy lahve s mlíkem. Proč asi? Protože nemají životní zkušenosti a jsou dokonaleji zpracováni propagandou a reklamou. A netvrďte, že tu propaganda není, vy sám jste její součástí.

   Smazat
 11. Rozhovor výborný. Pan David to má v hlavě opravdu srovnané. Na rozdíl od těch, co se dnes producírovali na Letné. Ukázkovým příkladem je rozhovor Bolka Polívky se Smetanou. Zůstal jsem doslova s pusou otevřenou. Bolek blábolil naprosté nesmysly, z nichž vyplynulo, že prakticky není schopen vysvětlit svou aktivní účast na této demonstraci. Však se podívejte, smutné... https://video.aktualne.cz/dvtv/polivka-moji-touhou-je-zit-v-zemi-co-si-nelze-do-kapsy-capi/r~6bf041f6088611ea82ef0cc47ab5f122/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No Bolek už má vypitej mozek. Už umí jen kroutit haxny

   Smazat
  2. Mějte pro Bolka pochopení. Jako podnikatel zkrachoval. Snad čeká úlevu a odpuštění dluhů nebo dary od úspěšných zlodějů.

   Smazat
  3. Tak ten Polivka je spise dosti blbej ,meli mu to napsat a at jde do prdele

   Smazat
 12. Tak samozřejmě 21.52 to je právě tím, že na tabuli nemohou dát nic konkrétního v čem je posledních 30 let kapitalismu lepších. Tak blábolí o jakési éterické svobodě a možnosti cestování. Už nic jiného nemají v rukávu a za deset let už nebudou mluvit ani o tomto pokud zvítězí zelená diktatura.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ja vim...take mne ty blaboly unavuji...

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. Vaše prdel je tak úzká, že v současném Německu by mohla mít velký úspěch! Jeďte tam, prosím Vás!

   Smazat
 13. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 14. starej Hasil už natáhl bačkory? Kdy?

  OdpovědětSmazat
 15. No tak 21.57 právě že výsledky posledních 30 let jednoznačné nejsou ve prospěch pravice. Právě naopak. Tady jde volební systém tak jak je nastavený. Pak se jedná o antikomunistickou propagandu a co se týká komunistů tak tam jde o debilní bohumínské usnesení, které má na svědomí Zeman. Pravda lidská psychika je záhadná ohledně voleb. Máme zde už 5 milionů exekucí, asi 100 tisíc bezdomovců, desítky tisíc hypotekařů, dále 200 tisíc nezaměstnaných a pak možná miliony lidí kteří žijí od výplaty k výplatě, protože platí nehorázné peníze za bydlení například. Ti všichni jsou obětí kapitalismu. Kdyby jen půlka z nich lístek ve volbách hodila komunistům, tak komunisti by byli jasnými vítězi voleb. Případně socani. Propaganda je mocná čarodějka.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Výsledky všech voleb posledních 30 let jsou naprosto jednoznačně ve prospěch polistopadové svobody a demokracie.
   Komunismus je zákonem uznaný zločinný režim a jeho propagace a podpora je trestným činem.
   Žádné záhady neexistují. Kdyby byly v řiti ryby... znáte to, ne? Pořád si namlouváte nesmysly a nejste schopni pohlédnout pro vás smutné realitě do očí. Kvůli vaší neschopnosti být jakkoli racionální a změnit na základě faktů vaše myšlení ostatně také vedl ke krachu vašeho socíku před 30 lety. Vůbec jste vaše myšlení nezměnili, nic vám nedošlo. Jste prostě minoritní sekta rudých fanatiků.

   Smazat
  2. 1:31

   Komunisté jsou programově proti svobodě a demokracii? Kde? Já jsem nic takovéhu od nich nikdy neslyšel. Vám se to asi popletlo s kapitalismem, proti němuž, dnes už bohužel spíše jen formálně, stojí. Každopádně popletlo se vám toho více. Komunisté ve většině voleb za uplynulých 30 let obhájili třetí až druhé místo ze všech kandidujících stran a uskupení. A to zdaleka ne všechny partaje jsou apologety kapitalismu v současné, nebo dokonce v jeho surové podobě, jak ji propagují někteří pošuci. Každopádně to mi nepřijde tak "naprosto jednoznačné", jak se mylně snažíte tvrdit.

   Mýlíte se i v tom, že komunismus je zákonem uznaný zločinný režim. Taková hloupost nenapadla ani po plyši z dřívějších komunistů a prominentů vzešlé antikomunisty, kteří narozdíl od vás asi vědí, že komunismus je ideologie, která tady nikdy nebyla realizována a že na této ideologii není nic, co by se dalo označit jako zločinné. Tak si uzákonili aspoň protiprávnost předlistopadového společenského systému, řízeného komunisty.
   Zde mě jen napadá taková zvlášnost, proč některým vadí třeba i komunisté pod 50 let, kteří se ani nemohli účastnit správy země za minulého režimu a přitom nevadí mnozí starší kteří se aktivně podíleli, ale koncem 80. let náhle zjistili, že už vlastně nechtějí být komunisty, nebo byli dříve ze strany vyloučeni. Vám to nepřijde zvláštní?

   Nemůžu se zbavit dojmu, že nejzuřivější obhájci současného režimu a zároveň antikomunisté se vedle své zuřivosti, mnohdy hulvátství a sprostoty vyznačují i poněkud nižší vzdělaností a omezenou inteligencí, přestože někdy formálně disponují i doklady o vyšším vzdělání. Nepřipadá vám to také tak?

   Smazat
  3. 9:41 Tomu, co jste načmáral věříte? Pokud ano, tak vás lituji. Vy chcete sociálkomunisty srovnávat se Západní demokracií, tak to asi ne soudruhu. Jen si vzpomeňte na roky před 89, to byla ukázka té pravé " demokracie" kdy se za názor zavíralo do kriminálu, nebo ještě lepší 50 tá léta, kdy se popravovalo.
   Jste rudý demagog a hloupý žvanil, obhajujete neobjajitelné!!
   Soudruh, co slovo to lež, co čin, to zločin.Asi tak.

   Smazat
  4. Nevím, zda mám tratit čas psaním poznámky. Jsem na seznamu NR. Bydlím na ulici, kde majetkem nijak nevynikám, ale mám práci, kterou mi závidí. Vedle bydlí mladá rodina. Hlava rodiny je zetěm místního odeesáka. Před nějakou dobou byl bez práce. Prohodil jsem před ním, že nejdůležitější je mít práci. On mi obratem odpověděl, že je ještě něco důležitějšího než mít práci. Dále jsem se nevyptával, i když by mne velmi zajímalo, co to je? Má tři děti, bydlí ve svém a když nepracoval, nebylo to poznat.

   Smazat
  5. 10:39

   Zdrcující argumentace, každý si jistě udělá obrázek sám.
   Jste nevídaně moudrý, obdivuhodně vzdělaný a demagogie se štítící člověk, jehož argumentační brilance odrovná každého.

   Smazat
  6. 11:00 Děkuji za uznání, něco takového jsem čekal, ale ne tak pozdě!

   Smazat
  7. 11:37

   Vedle toho všeho je příznačné, když se nevídaná moudrost a obdivuhodná vzdělanost snoubí s šokující skromností.

   Obrázek už je tak ostrý, jak jen to je možné. :-D

   Smazat
  8. 10:39 Zkuste si najít (McCarthismus), jak ta "mnohem lepší Západní demokracie" v USA jednala v 50.letech se svými oponenty, často i jen podezřelými z jiného názoru. Každá doba má svoje. Oháníte se zákonem. A co Norimberské rasové zákony, ty také definovaly pravdu nebo jen účelově sloužily zájmům právě vládnoucí skupiny? Troufnete si snad označovat církev za zločineckou organizaci, když přece má v historii upalování, inkvizici a války s milióny porobených a vyvražděných? Nechte si ocejchovat svůj metr, máte jich nejspíš víc s různými měřítky.

   Smazat
  9. 9:41 Je potřeba si uvědomit fakt, že jakákoliv demokracie je fikce! Lůza nikdy nebyla předurčena k podílu na moci, není totiž schopná sebeřízení! Od toho tu existuje od počátku dějin kasta pánů nadaná Vůlí k moci, která ovládá tuto vlastnost postrádající kastu otroků! Bohužel ta první dnes musí předstírat vládu té druhé! Tzv. demokracie (=lůzovláda) je levicová idea a levice byla vždy nepřítelem velkých mužů, kteří místo toho, aby jim druzí s radostí sloužili a nacházeli nejvyšší uspokojení v tom, že mají tu čest podílet se na jejich dějinném poslání, musejí strpět, že se jim tito pletou do cesty. Zatímco v nerovné společnosti může průměrný muž velkému muži dobře sloužit k vzájemnému prospěchu, v rovnostářství jsou průměrní muži pro ty velké břemenem. Rovnostářství je triumfem nízkých mužů s nízkými ambicemi! Rozum je další mantrou masonů! Nadčlověk se svou morálkou pánů liší od podčlověka. Morálka podlidí se projevuje jako duševní společenská choroba zvaná levicovost, která vede k jejímu postupnému úpadku, kdy všemu nemocnému, slabému, patologickému a dokonce kriminálnímu je věnována dojemná starost a péče, která daleko přesahuje péči o zdravé, a to proto, aby se opět zařadilo do stáda obecné uniformity. Skutečná pravice, která jediná může zajistit zdravou společnost, musí v první řadě odmítnout rovnoprávnost! Neb jak klasik napsal: "Nadčlověk je smyslem Země ... a právo nutně znovu povstane z násilí a moci. Protože jen malý počet lidí je natolik vynikajících, aby mohl vládnout, zatímco sloužit musí vždy nesčetné zástupy."

   10:39 Ale vládnoucí dnes liberalismus je plně stejně bezvýchodný jako byl komunismus! Prostý lid musí dostat nejen chleba, ale i hry! Musí se poté kdy je nasycen i nějak zabavit! Přerozdělení prostředků jak si to namlouvali socani NIC neřeší! Lůza neumí se svými potřebami zacházet, neumí je ukočírovat! Potřebuje pevné vedení Nadčlověka a především potřebuje pravidelně být vedena na válečná jatka! Neb válka je konečný chléb i hra pro nadbytečnou lůzu a upouští tlak z hrnce nerovnostářské společnosti! To jsou zákony přírody a jakákoliv vzpoura proti nim je pro existenci našeho druhu konečná ...

   Smazat
 16. Jsem volič MUDr. Ivana Davida a má moji plnou důvěru! Není pro každého, jen věrní vědí! Míla

  OdpovědětSmazat
 17. 1:31, nemusím být "rudý fanatik", abych si dovolil naprosto věcně porovnávat přednosti a nedostatky i stinné stránky předchozího a současného režimu a potom se rozhodnout, který je, z hledisek mé mentality, kulturních a ostatních potřeb méně nepřijatelný. Po čtyřicetileté zkušenosti s předchozím režimem a třicetileté se současným, se přikláním k předchozímu proto, že rozhodně nebyl tak z principu nemravný, jak je ten dnešní. A to rozhodně nejsem socka, v současném režimu ekonomicky neúspěšný. Materiálně ani co do životního komfortu nijak nestrádám. Naopak. Jste, 1:31, schopen reagovat věcně, ne jen prázdným pokřikem?

  OdpovědětSmazat
 18. Machiavelli by tu deklaraci EU take, zcela racionalne, podepsal. To je prave nedostatek te viry .......

  OdpovědětSmazat
 19. Davide, to je článek jen takový,, ble, ble" a,, šup tam". Teď mě smázni a běž se nažrat za prachy z Bruselu. Jedou K. Kryl řekl, že rozdíl mezi mladou a starou sviní je ten, že ta mladá žere dvakrát tolik. Já vím, jako ministr ses moc nenapakoval ale jako kritik Bruselu za lováky z EU se nažereš habaděj.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:04
   Teď jste to MUDr. Davidovi a jeho voličům ale nandal. Jaká brilantní argumentace, jaký vznešený tón! Od teď už budeme všichni volit jen ty správně uvědomělé a pevně zakotvené poslance EU, kteří toho pro bás v Bruselu tolik dobrého vykonali a jistě ještě vykonají. Děkuji, že jste mi otevřel oči. ;-)

   Smazat
 20. Parlamentní listy? to je něco jako sputnik, aronet a další proruské žvanírny?! Dezinformace, lež,tam kde dávají prostor hnědorudým žvanilum. Špatný Západ, vše špatné u nás po 89 roce, ale slunce jasné, beránek bílý, čisťoučký, Rusko a Čína, tohle rozumný a chytrý člověk přece nečte.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ještě že vy to tak dobře víte a proto čtete Novou republiku. :-D

   Smazat
 21. 10/23 ten pan MUDr není vyjímka. Oni ty šikulové a je jedno z které doby, to vždy myslej dobře. NR je vyloženě proti Bruselu a EU a MUDr od ČSSD je Šavel od Pavla, anebo Jidáše. I Hitler nebyl Němec ale Rakušan. Asi tak.

  OdpovědětSmazat
 22. Na národní se pískalo, pískalo se proti demokracii a výsledku voleb a za svobodu "dělat si co chci", což zní unisono již několik dnů na ČÉTÉ z úst "lidu" i hostů i spíkrů. "Svoboda dělat si co chci", ano, to nám za Babiše začíná chybět, omezuje se rozkrádání státního i občanského majetku a to je pro zloděje nepříjemné omezení, proto se musí "demonstrovat", pískat, hulákat, to by byla zase totalita, kdybychom ctili zákony! Tedy podle ČÉTÉ A "MEJSTRÝMU". A pak ty soudy, když soudí za to, že si jeden "dělal co chtěl". No není to státní terorismus, jak k tomu přijde 25 tisíc vězňů, vždyť oni jen v rámci "svobody si dělali co chtěli",A CO TEDY NEMOHLI ZA SOCÍKU! A ta totalita je odsouzeníhodná, že byla pravidla a zákony, které se museli ctít. No ale ti, co chtějí takovou svobodu dělat co se mi zachce, říkají, že přece nejsou stádo divokých zvířat, ta že se řídí pravidly, oni mají svobodu" a nějaký řád společnosti jim může být nejen ukradený, ale okrádá je o svobodu! Ne, to přece je omezování svobody v dnešním na ČÉTÉ propagované podoby. Takže jedni čtou parlamentní listy a vzdávají se svobody, "dělat co se komu zachce" a druzí poslouchají rady ČÉTÉ a užívají si svobody, jaké se jim zachce.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bohatí chtějí svobodu, chudí chtějí spravedlnost.
   A mladí chtějí co chtějí bohatí, krmeni jejich propagandou a svou mladickou naivitou, že co nevidět budou také bohatí. :-)

   Smazat
  2. 10:59 Inspiroval jste mě. Pozvednu prapor boje za svobodu na silnicích. Za to, abych mohl jezdit jak já se svobodně rozhodnu, bez omezování státem. Vpravo, vlevo, červená nečervená. Rychlostí, jakou uznám za vhodnou já a ne nějaký byrokrat. Pryč s dopravní policií! Ať žije svoboda bez hranic! Jaképak ohledy na druhé, slabé a neschopné. Svoboda je pro silné a všehoschopné. Aby se mohl prosadit každý, kdo má pancéřované auto nebo tank!

   Smazat
 23. Já zírám, dnes takový významný den(samozřejmě nemyslím Mezinárodní den studentstva), a tady je ruch jako na tržišti! Dokonce i neokomsomolská mládež se bije do krve za naše blahořečené kapitalistické zřízení, což je jinak v pořádku, ale bojiště je dnes přeci někde jinde. Dnes se koná slet nejuvědomělejších u hajlujícího památníku strašlivého masakru na Národní třídě v Praze. Co vy tady, mládežníci?!

  Vyhlašuji hodinu ticha za mrtvého studenta Martina Šmída. Běda vám, kdo tady kdákne a poruší naši svatou pietu. Může se rozloučit s nadějemi na řád zlatého soplu Václava Havla!

  OdpovědětSmazat
 24. Zlaty sopl Vaclava Havla.
  To musi bejt nadhera.

  OdpovědětSmazat
 25. Tak, hodina uplynula. Za mrtvého studenta Šmída jsem uronil slzu. Za Miroslava Štěpána taky.

  OdpovědětSmazat
 26. Svoboda a národní identita je suverénní nezávislost je neutralita a vy jste západní a východní zločinecká sebranka !!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:12 Panáčku, piš si své projevy nejdříve nanečisto. Nebo radši nepíš vůbec, když své "myšlenky" nedokážeš formulovat jinak, než jako bys byl "pod vlivem".

   Smazat
 27. Brilantní článek, skvělá analýza. Naprostý souhlas, děkuji.

  OdpovědětSmazat
 28. Vyměním "svobodu" za totalitu. Zn. Jakoukoliv.
  Asi takovou, která potrestá vše co odporuje normálnosti
  a slušnosti. Odstraní zločiny kapitalismu i socialismu.

  A pak jsem se probudil a měl ruku v nočníku.

  OdpovědětSmazat
 29. 23:48 - PRAVDU MATE PANE !
  Ja jsem nick honolulu a muj zivot je vrchol dokanalosti a spokojenosti !
  Trapim se vsak otazkou, jak zastavit cas ! A vy v Cesku mi s tim nepomuzete ! JE DOBRE V AMERICE ! Neverte levicovym hovnometnikum a nenavistnikum ze neni !
  Az se vam zlepsi ekonomie , tak se prijdete presvedcit
  sami !
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lulu ty nevíš co je vrchol dokonalosti, my ho tu máme jako jediní na světě, jmenuje se DemoBlok. Jsme národ vyvolený, dnes už to víme.

   Smazat
 30. Pane Davide,nikdy nevíte,zda jste plně pochopil toho druhého,ale já podepisuji každé vaše slovo,děkuji,Jiří Hlaváček.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.