Reklama

úterý 19. listopadu 2019

Je Západ silný za každého počasí?

Patrick Ungermann
19. 11. 2019
Současné rozměry západního světa začal tvořit raný středověk. Starověký Řím by našemu pojmu západ neporozuměl. Řím byl na západě (Hispánie) i na východě (Galácie), byl na severu (Británie) i na jihu (Numídie). Snad bylo možné nazvat Řím severem a starověký Egypt jihem. Až francké císařství, jako jistá protiváha císařství byzantského, vlastně utvořilo západ. Až první křesťanské schizma (rozvod) mezi církví římsko-katolickou a byzantskou (později pravoslavnou), až toto dělítko o něco přesněji vyměřilo západ. Západ, řízený papežem (původně jedním z biskupů) a franckým (posléze německým) císařem. Západ se stal pozoruhodnou geopolitickou silou. Přežil slábnoucí vliv papeže vzhledem k císaři. Přežil slábnoucí vliv císaře vzhledem ke šlechtě. Vždyť Německo se stalo územím rozdroleným do spousty knížectví, šlechtických, později konstitučních panství. Západ nakonec přežil i odchod posledního císařství a vznik a provoz republik.

Nezbývá, než uvěřit, že západ je v rámci možností nadčasový, svého druhu duchovní prostor. Přesáhl hmotnou rozlohu konkrétního politického útvaru. Přežil zhroucení konkrétních pilířů moci. Vyvinul si totiž metodiku, soubor mechanismů k praktické sebeúdržbě. Na západ se vešlo jisté křesťanství i jistý ateismus, snad i jistý islám, jakkoli by se Karel Martel divil.

Moderní západ přišel i s koncepcí naprostého zespolečenštění života v komunismu, o což se později snažila sovětská „laboratoř“. Západ představil také koncepci stavovského souručenství s naprosto plánovanou modernizací národů, fašismus. Německý národní socialismus, který hýbal národy a plemeny v poněkud opačném smyslu, než to dělá liberalismus, také reorganizoval Evropu. Sociální liberalismus (to je levicový směr) dnes ani tak nekvete na způsob svobod, ale na způsob požadavku zásadně přeorganizovat – přetvořit mezilidské vztahy a vazby. Západ prostě přichází s dopodrobna schematizovanými idejemi, s jakousi umělou variací na skutečné systémy. Ty pragmaticky schematizované ideje, kterými západ skutečně žil, vždycky podporovaly sebepotvrzení západu v obchodních stycích. A dostaly širokou podporu elit. To, co drží západ při životě, nejsou ani císařové, ani revoluce proti císařům. Západ je udržovaný pragmatickým spojením systematizujícího a výnosného. Systém má svou metodiku, kterou se ve školách neučíme, a má své jisté metody, které se často vtělí do zákonů. Neúspěšné systémy bývají opuštěny. Někdy na ten způsob, že se dvě ideje utkají. Západ umí revidovat scénáře a nepotřebných se zbavuje. Proto žije, zatím úspěšně, za každého počasí. Nezávisí na jediné víře nebo církvi, na jediném postupu sociálních inženýrů, na jediném managementu. A, jak to pozorujeme, téměř nezávisí ani na svých tradičních národech a obyčejích. Ano, je pružný. Ano, těžko se v tom hledá jeden jediný vymezený a pevný charakter.

Jenže: Spojení systému s výnosy neustále vrací fenomén západu do tělesného světa. Do spotřeby. Do bojů o vůdčí úlohu na politické mapě světa v kolečku příčin a následků. Sama demokratizace poměrů zde působí také v souvislosti s výnosy. Demokracii (lidovládu) západ jako výnosnou zřejmě nevyhodnotil. Nedávno jsem se znalcem německého prostředí hovořil o tom, proč navzdory stovkám zavražděných západoevropanů spolupracují německé finanční elity s ideou globalismu. Muž ve středních letech mi vysvětlil, že muslimů se obává spíš dělnická a střední třída. Vlastníci a vrcholní ředitelé obchodních domů vidí hlavně to, že s příchodem milionů migrantů se poptávka po pečivu zvedne o miliardy rohlíků…

Souhru idejí a výnosu neklade západ jen na bedra svých duší. Západ se touto cestou šíří. Své skutky obrací i ven. Ukažme si to na příkladu dočasně největšího jihoevropského státu: Teď budu hovořit o Evropském hospodářském společenství, ale také o Spojených státech amerických. Západ se po celou dobu existence Jugoslávie stavěl k tak rozlehlému balkánskému státu dvojím způsobem. Chvílemi Jugoslávii poskytoval půjčky – šlo o jakousi podporu ze strany západu, jindy naopak Jugoslávii nepodpořil. Země NATO správně vnímaly Titovu Jugoslávii jako jakousi opozici vůči sovětské stalinské a později brežněvovské linii. Za tohoto stavu věcí byla Jugoslávie jako větší evropský stát pro západ výhodná. Po rozpadu Sovětského svazu západní země nepotřebují velký jihoevropský stát, který by pravděpodobně vytvořil větší společné trhy a pravděpodobně by západoevropskému zboží dovedl i konkurovat. Zejména ve spolupráci s Bulharskem a s Řeckem. Západ potřeboval Jugoslávii rozklížit.

Slova „přítel“ a „nepřítel“, „spojenec“ a „protivník“, „dobrý“ a „zlý“ se v politice vázané ziskem lehce stávají neupřímnými glosami. Přetvářku v mezilidských vztazích, tím spíš, jde-li o vztahy složitě organizované, poznali snad všichni dospělí. Míře a úloze přetvářky odpovídá způsob komunikace. Třeba, že nepříjemná opatření nazveme nenápadnými nebo i líbivými slovy, aby to tolik nebolelo. Na západě se vesměs povedlo vypracovanou ideu, doplněnou souborem metodických pokynů, rozmluvit v konkrétních situacích zcela konkrétní slovní zásobou. Dnes takový slovník spadá pod kapitolu politické správnosti. I za komunistů jsme byli přinejmenším napomínáni, abychom mysleli politicky. I tenkrát vytvářelo politické myšlení četné nesmysly. A zpravodajství se zas jednou zacyklilo ve smyšleném jazyku. Jazyk, smyšlený ve prospěch idejí, má naši mysl ovládat a směrovat tak, abychom nabyli dojmu, že jsme, přes veškeré ztráty, stále inteligentní.

Západ má nesporné nadání k pořadatelské činnosti. Západní novověk zahrnul lidstvo filosofickými soustavami. O tom, že se tak stane, dával ještě před příchodem novověku tušit Tomismus – filosofující teologie. Na západě je mnoho set let patrný velký smysl pro hmotu, matérii. To kupecké civilizaci vlastně otevírá dveře. To, že zbožnost u některých tamních myslitelů splynula s výpočty, kolik andělů dokáže obsadit špičku jehly, to není ojedinělý výron, senzační odchylka od normálu. Je to jen konkrétní případ sladění matérie a ducha s podprahovým důrazem kladeným na hmotu. Nepřekvapí, že podvojné názvosloví živé přírody vzniklo na severním okraji západu. Nepřekvapí, že hnutí encyklopedistů vyrostlo rovněž na západě.

Jako milovník přírody a chovatel mám velice rád německé encyklopedie i podrobnější literaturu o přírodě. Německá systematičnost a důkladnost způsobuje, že tyto knihy dovedou být přehledné a vyčerpávající zároveň. Systémovost a náklonnost ke hmotě dokázaly na západě vydobýt obrovskou nadvládu v technologiích. Úsloví, že Německo je motor Evropy, je rčení technické. Průmyslová revoluce musela přijít na svět v zemích strojníků. Strojník, to je původní význam slova inženýr. Zvláštním odvětvím průmyslové výroby je nejen soudobá nanotechnologie v lékařství, ale i něco z opačné strany, zbrojní průmysl. Soupeření o vynález a využití atomové bomby bylo zprvu klání mezi západem a západem, mezi Spojenými státy americkými a Německem. Zprůmyslněný Sovětský svaz vstoupil do „hry“ až jako třetí.

Nejednou se řeklo, že západ bytostně prožívá napětí mezi materialismem a idealismem, a že z takového napětí vzniká jeho tvůrčí impulz. Odtud vystupuje i velice jasné rozhraní mezi západem a středem Evropy, ačkoli hranice států byly formálně smazány, aby se ze států formálně staly ne-státy.

Vraťme se do doby, kdy rozhraní mezi západem a středem světadílu vznikalo v lidech, a vznikalo na podkladě jmenovitých skutků. Vynucenou ztrátu rodné víry Slovanů, ačkoli ani to se nestalo ráz naráz, nahradila v samém srdci Evropy snaha zasvětit nové víře jazyk. Konstantino-metodějská mise darovala lidem Krista prostřednictvím jazyka, staroslověnštiny. Od nás (z Velké Moravy a z Čech) získali Krista Poláci a svým dílem i Rusové. Rusové prostřednictvím našich vyhnaných kněží. Slovanské kněze od nás vyháněly mocenské struktury západního latinského křesťanství. Na západě totiž, po vzoru posledních římských císařů, hbitě uchopili novou víru vladaři. Uchopili ji pyramidálně - mocensky. Rozkvět nové víry a rozkvět feudálního úspěchu šel u Franků i u Anglosasů ruku v roce. Také na latinu a na latinskou mši se nahlíželo jako na akt moci. Touto řečí mluví papežské křesťanství. Byzantské – císařské křesťanství mluvilo zejména řecky. U nás jsme novou víru uchopili především domácím slovem. Našim lidem vlastní řeč se stává posvátnou řečí, jazykem, ve kterém jsou udíleny svátosti. To je pro nás důležité, a také to v nás zůstalo jako způsob provádění jakéhokoli národního obrození. Obrazu domácí vrchnosti, co podlehla západní módě a nakázala ji obecnému lidu, se také nějak nemůžeme zbavit. Už od dob, kdy se rozhodovalo o platnosti slovanské a latinské mše. Ideje, spojené s šířením moci, a slovo, vedoucí nás k duchu, to bude ona hranice mezi západním a středoevropským rozměrem. Samozřejmě neběží o tenké ostré dělítko. Příhraničí se v různých lidech promítá různým způsobem. Ani netvrdím, že každý Pepa jde slovy k duchu, zatímco každý Joachim, Bernard a Bill se hodlá chopit moci. Na druhou stranu, odlišné strategie přežití se na západě a ve středu světadílu dávno staly skutkem. Pojmy západ a střed mají oprávnění existovat. Většinou a déle tlačí západ směrem na střed. A střední Evropa odpovídá dvojím způsobem: Jednak si brání své. A druhak se snaží vyrovnat se západu. Někdy se obě strategie doplňují. Jindy jedna druhé podráží nohy.

Vraťme se do současnosti: Třicetileté výročí Sametové revoluce podtrhuje v pamětnících (to jsme my, lidé středního a staršího věku) snahu bilancovat. Zvažovat, co jsme chtěli a co ne. S čím souhlasíme a s čím ne. Západ vynakládá ohromnou energii i sílu intelektu, aby za každého počasí přežil jako pořadatel světového dění. Snaží se o to i v nastupující členité, vícepolární době, která by podle logiky pluralismu měla dát prostor mnoha totožnostem najednou. To se rozhodně děje, ovšem západ se novým totožnostem nezřídka zdráhá přiznat kvalitu nových nezávislostí. Raději by cizorodé identity přepracoval. Raději je tak trochu spolknout a ubytovat v sobě samém, než je nechat uzrát netknutě… Proces takového spolknutí vyvolává těžké trávení a pravdivý pocit, že něco je dokonce nestravitelné.

Vím, že mnozí lidé v mnoha západoevropských zemích dnes nežijí v bezpečí. Kdo nežije v bezpečí, nežije volně. Ti lidé se vlivem koloběhu příčin a následků, a také vlivem nátlakové a příkazové politiky dostávají do služebného poměru například vůči náboženským, národnostním (v širším smyslu rasovým), pohlavním a názorovým menšinám. Povolený a politicky podporovaný aktivismus se nezřídka stává noční můrou a sehrává úlohu napůl ze řetězu puštěného psa. Nakonec pojem „hlídací pes“ je v mediální politice oblíbený. Naporoučené mechanismy chování mnozí vnímají jako součást otročiny. Navíc bylo vytvořeno ovzduší dvojího – trojího metru. Ovzduší, ve kterém je velmi těžké nacházet bližního všude kolem sebe. Středo a jihoevropské země, které patří Evropské unii, plnou parou zažívají takzvanou sdílenou státnost. To je státnost, co v Českých zemích náleží Čechům stejně tak, jako Němcům, Švédům, Španělům, a mohl bych vyjmenovat všechny državy EU. Už to není naše státnost. Už je to volný papír pro projekty obchodních a politických euro-manažerů. Součástí takzvané sdílené státnosti je ztráta skutečných hranic. Na hranicích se vždycky vědělo, kdo se k nám dostává, na jak dlouho a co si veze. Arabista Petr Pelikán přiznává, že ani policie neví, kolik set či tisíc migrujících cizinců se po České republice pohybuje. Uvážíme-li, že mezi arabskými i černošskými migranty byli prokázaní četní vraždící teroristé, zbývá doplnit, že Evropská unie se požadavkem na ztrátu hranic stala nebezpečná holému životu.

Po jistém čase budování a rozšiřování jakékoli unie dospějeme do bodu, kdy chtě nechtě budujeme říši – impérium. S růstem impéria roste administrativní zátěž kladená na všechny zúčastněné. Stupňující se počítačové papírování prý umožňuje poctivost prováděných úkonů. Administrativa se také vydává za jakéhosi hlídacího psa. Od okamžiku, kdy papírování znemožňuje učitelům učit, lékařům ordinovat, lesníkům starat se o les, vlastníkům pozemků dál nerušeně vlastnit pozemky, a tak podobně, sedí v psí boudě vlk, aby nás sežral, nebo alespoň pokousal. Administrativní zátěž je rovněž druh nesvobody, a ve výsledku jde po krku impériu, které ji vymyslelo.

Středoevropské národy jsou naočkované jednou podstatnou situací a z jejího průběhu a výsledku mohou čerpat poučení i víru. Středoevropské národy už jednou, nebo vícekrát, přišly o vlastní stát, a většinou i o vlastní úřední jazyk. Se situací se nesmířily a obojí si vydobyly zpět. Prokázaly vůli k životu těsně před pádem do nezvratného zapomnění. U nás prostě národní a státní život patří mezi kladné společenské hodnoty. Mezi hodnoty, které běžně neodhazujeme, abychom se chytali výnosnějších plánů. Také síla vlasteneckého slova patří v našem prostředí k pudu sebezáchovy tradičně a dlouhodobě. Českobratrská trojice: kostel – škola – tiskárna má předobraz už v konstantino-metodějském působení skrze rodný jazyk, jednou provždy zapsaný. Důsledkem téže tradice jsou jednotlivá národní obrození, kdykoli je třeba léčit. Jsem v mírném sporu s těmi, kdo národní obrození řadí k jednomu z mnoha historických procesů ve zcela konkrétní době. Oponuji, že národní probuzení (obrození) je ustálená obranná reakce a léčebná kúra zároveň. Cesta i cíl. Činy i vyhlídky. Myšlenkové prostředí v Českých zemích je svého druhu podhoubí, kde sice „Pepa nemusí znát Karla,“ ale v čase pohnutých rozhodnutí jednají „Pepa s Karlem“ společně. Dávají sílu jistému pohybu. Pohyb vytváří dění a dění tvoří dějiny. Budování společného myšlenkového prostoru, to je pohyb, jako hrom!

Další tradičně silnou stopou ve středu Evropy je touha po mimosmyslových zážitcích. Touha po duchovním světě. Touha pracovat na další zralosti lidstva. Je to touha překročit krátké materiální vyhlídky, které nabízejí světské režimy. Překročme časoprostor konzumní huspeniny směrem k poznání nesmírných kosmických záležitostí. Tady už se stroji a stroječky nevystačíme. Do posmrtné existence si, nakonec, nic takového neodnášíme. Nevystačíme s intelektuálními tanky, které se zaměřují na změny v zákonech, na změny v medializaci, na změny v řízení naší světské situace.

Ruští vědci velice pokročili ve výzkumech paměti vody. Rusko se vůbec nebrání spojit vědu s duchovním prostorem. Jurodivost úctyhodných starců a osudy myslitelů vyzdvižených z feudální vesnice takovému procesu proklestily cestu. Číst ve věkovité paměti vody, to už jsou písmenka nové abecedy. To už je slabikování nové zralosti. Přitom momentální situace Ruské federace je velmi těžká. Rusové jsou vlastně jediný slovanský národ, který podléhá jen sám sobě. Rusové nesmějí polevit v pozornosti. Musejí obstát v přežívajících se mocenských půtkách, a ještě si mají chystat pracovní stůl pro zázrak jménem budoucnost. Budoucí úlohu Ruska mnozí vizionáři vidí jako obdarování. Přitom Rusko nemá k práci na takové úloze klid.

Tady někde bych tok myšlenek zastavil. Rozhraní mezi západem a středem Evropy bude čím dál čitelnější a jednoho dne založí skutečnou hranici. Ta hranice bude mít mnoho příznaků, které se rodí a sílí. Hranice mezi možností vyjadřovat většinu svých myšlenek a mezi předem daným a hlídaným projevem? Hranice mezi národními totožnostmi a mezi jednoznačně beznárodním plánem? Hranice mezi konzumním taháním za nos a mezi skutečným koumáctvím? Takhle mohu vnímat budoucí rozhraní dnes. Ale dnes nevíme o zítřku. Navíc nepůjde jen o hranici v zeměpisném smyslu slova. Půjde o hranici v konkrétním prožívání a jednání konkrétních lidí. Myslím, že ve skutečnosti připravuje čitelnost oné hranice dynamika nové zralosti lidstva. Bude to hranice mezi profesionalitou tržního liberalismu a mezi profesionalitou pokročilejšího vědomí.

Osobně jsem si své místo zvolil. S tou volbou jsem se, nakonec, narodil. Něco mi říká, že skutečné rozhraní bude definováno na jedné straně vyprazdňováním, na druhé straně zabydlováním. Víc a víc lidí se prostě nebude chtít v určitém systému nacházet. Lidé začnou svou soudržnost se systémem opouštět, vyprázdní svoji loajalitu.

60 komentářů :

 1. cit: Lidé začnou svou soudržnost se systémem opouštět, vyprázdní svoji loajalitu....
  ...a vzhůru na Mars...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:15
   Nějak jsem nepochopil myšlenu....nebo to nebyla myšlenka ale jen naprostý úlet?

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  3. Ukrajinský poslanec Derkač predložil dôkazy o korupcii Bidenovcov

   http://www.czechfreepress.cz/amerika/senzacia-ukrajinsky-poslanec-derkac-predlozil-dokazy-o-korupcii-bidenovcov.html

   Smazat
  4. 18:21 ano, jsou myšlenky pro leckteré nedostupné. Ano, jsou tací, co leccos nepochopí. Neb nebylo jim dáno. Dobře, že to doznáváte. Tak zůstává naděje.

   Smazat
  5. Na Nove Republice uplne jasne prevlada KVANTITA NAD KVALITOU, kvalita je podprumer, pod brichem hada asi..
   Platit autorum za Kvalitu by se vyplatilo a velice..Aspon se to delavalo..Ale to uz je davno , tak povidej, tak povidej, zpival P.Novak..
   Ale myslel to samozrejme jinak !!!
   "Prokazali vuli k zivotu tesne pred padem do zapomneni" !! Snad i kojenec prokazuje vuli k zivotu , nebo snad nikoliv ?? Nebo. "
   "Pohyb vytvari deni a deni vytvari dejiny" !!
   Je ale pohyb a pohyb ze ano ??
   Pohyb vykalu do hajzlu taky vytvari nebo ne??
   Jeste se necejtim takova svine ,aby se mi musely porad hazet Perly !!
   Na rozdil od ...?

   Smazat
 2. Je to prostější, než by se to zdálo, že to je. Západ po vyčerpání zdrojů ze svých bývalých kolonii v Africe, Asii a též z Latinské Ameriky obrátil svou pozornost na východní Evropu a podařilo se mu provést v těchto státech, jako Polsko, Maďarsko a u nás v Československu barevné revoluce a po nich si vše v těchto státech přisvojit. Tak se stalo, že dnes nic nemáme. Západ tady u nás s barevnou revolucí neskončil a přes televizi nás pořád přesvědčuje jak je dobře že po 30 letech máme třetinové platy, jsme samé montovny a výhled jako kolonie, nemáme žádný. A to je vše podstatné. Stručně a jasně.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Otcové, dědové, pradědové desítky a stovky let budovali tuto českou zemi pro budoucí pokolení.Za 30 let po "Západní"léčebné a opečovávací kůře nám všechno pomocí vlastizrádných a zaprodaných politiků vzali, včetně vody, rozkradli majetky a ještě stačili tento stát neskutečně zadlužit.Dokonce máme být v konečné fázi obětováni ve válce s Ruskem za záchranu "Západní" nenažranosti.Je to smutné, ale klobouk dolů.Tohle by jiný režim za tak krátkou dobu nedokázal.

   Smazat
  2. Ale ještě nemají dost. Soudy prolamují dekrety podepsané prezidentem Benešem navracením majetku kolaborantům s německými nacisty:
   https://www.hoppner.cz/nacisticky-hrabe-walderode-otevrel-brany-dalsim-slechtickym-rodum-ted-tvrde-utoci-lichtensteinove-a-chteji-desitky-zamku-hradu-a-pozemku-zavratne-hodnoty/#.XdTpqm5Fw2w

   Smazat
  3. 18:23 Zapoměl jste na uměle udržované euro to je též velice špatné a značí to že se ČR nelepší.

   Smazat
 3. Přečetl jsem první tři odstavci a myslím, že autor má v hlavě magalajs. Jindy se vyjadřuje celkem srozumitelně. Dnes je to takvé jako by Havlovské. Hodně písmen a naprostý zmatek v myšlení.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to těžké téma. Nikdo v současném stavu civilizace není schopen popsat představu vyšší formy vědomí. Ono by ji popisovala právě ta vyšší forma vědomí, které pro změnu málokdo může rozumět, protože o její konkrétnosti nic netuší. Slušný paradox, ten Bůh je Teda hráč a my konzumní idioti.

   Smazat
  2. 18:25
   Tentýž pocit. Nevím, ale traduje se, že jedna Nobelova cena byla udělena za objev popsaný na polovině stránky.

   Smazat
  3. 19;04
   To byl soupis vědomostí udavače HAVLA?!☺

   Smazat
  4. A netkví ten problém v tvé hlavě?

   Smazat
  5. Redaktori by misto vyplaceni honoraru za slohove prace zaku pomocne skoly, meli usetrene penize Uzitecne Prochlastat..

   Smazat
  6. T20:07 To si zas pleteš s tím tvým udavačským otčímem v tesilovým saku s nevkusným hadrem místo kravaty a smradlavejma haxnama v trapnejch východoněmeckejch mokasínách, co se krom chlastáním laciný vodky zahříval i přízní velkejch rudejch soudruhů!☺

   Smazat
 4. Stará védská moudrost praví, že Světlo (obroda) nikdy nemůže přijít ze západu, kde slunce zapadá, ale přijde z východu, kde slunce vychází. Tím je myslím řečeno vše podstatné.
  Jinak cítím, že i v naší zemi lidé stále více odkrývají obrazně řešeno karty. Jedni (těch je více) dávají zřetelně najevo svůj příklon k západnímu myšlení a vidění světa, které bych zjednodušeně popsal úslovím: "Raději se mýlit s bohatým západem, než mít pravdu se zaostalým a Ruskem" Druzí (a těch je výrazná menšina) si uvědomují, že budoucnost světa budou tvořit najmě Rusové, kteří nepropadli západnímu pozlátku. I takoví se v Rusku bohužel najdou jako všude.
  Prohlášení předsedy vlády Babiše o ruské agresi, které musí Ukrajina na východě země čelit, a o anexi Krymu, kterou ČR neuznává, pokládám jen a jen za projev prozápadně orientovaného člověka, který se sice dorozumívá slovanským jazykem, ale již přestal být Slovanem a stal se Evropanem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No ta to jste ty Védy skutečně pochopil. Hlupáku.

   Smazat
  2. 20:19
   Pochopil je. Ale vy ne. Pro hlupáka je každý hlupák.

   Smazat
  3. Ja mam za to ze vedy pochopil
   Je to pravda ze vedske vedeni se orientovalo vzdy vychodnim smerem a ani staleti trvajici kolonialni nadvlada jim to z hlavy nedostala
   Clanek je zbytecne dlouhy ale ctivy
   Malinko se precenuje vliv zapadu
   tedy takzvaneho
   Z historickeho hlediska jejich dominance trva pouhych nekolik stoleti coz je mzik
   Z pohledu vychodnich kultur je zapad barbarska a zaostala civilizace a je to pravda
   v davnych dobach kdy vychodni civilizace budovaly nadherna mesta a stavby ktere stoji tisice roku tak obyvatele zapadu zili v jeskynich a zrali korinky v lepsim pripade chnapli kralika a meli hostinu
   Zapad je precenovan a nikdy nedosahne stavu davnych vychodnich civilizaci

   Smazat
 5. Článek přináší zajímavé myšlenky. Mě zaujala myšlenka, že Západ je nadčasový ale přitom bylo popsáno tolik fází jeho vývoje, které z něho dělaly různé entity. Co v něm by tedy mělo být nadčasové?
  Souhlasím, že my nejsme Západ, ale Středoevropané. Jistě s tím souhlasí i běžní Západoevropané.
  Pro náš vývoj hráli určující roli Germáni a nám odepřený civilizační impuls z Říše římské. Tato mocná říše mimo jiné dosáhla a podmanila si větší část germánského území. Na naše území již nezasahovala. Tato civilizačně významně vyspělejší říše, přinášela své pokročilé technologické a organizační dovednosti i do podmaněných oblastí. Domnívám se, že tímto, nad námi Germáni získali civilizační náskok. Po rozpadu Římské říše, založili Franckou říši, později Římskou říši národa německého, atd. Dalším civilizačním náskokem, bylo přijetí křesťanství, které u nich proběhlo dříve, než u nás. To vše se synergicky nabalovalo.
  Dalším rozevíráním nůžek mezi námi suchozemskými Středoevropany a Západem, byl rozvoj mořeplavectví, které západoevropským přímořským státům přineslo kolonie, jejichž bohatství z nich udělalo onen dnes nám známý Západ s velkým „Z“. I když toto označení se nejspíš začalo používat až po II.SV.
  Takže za onou, autorem článku uvedenou nadčasovostí Západu, bych viděl udržování výhod, z dříve získané technologie moci a geografické výhody. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:27...To máte fuk,jestli středoevropan nebo zápaďák.
   Podstatné je,že jsme všichni křesťani (máme ty kořeny) a,pro halaly je to křižák jako křižák...

   (Ostatně my to máme taky tak,taky házíme všechny slimáky do jednoho pytle.)
   Helanov

   Smazat
  2. S tím mořeplavectvím máte pravdu...Zajímavé je,že nejvyspělejší loďstvo měla Čína,ale jejich císař poručil ty nádherné lodě spálit.
   Tak se stalo,že se koloniálními mocnostmi staly evropské státy.
   Dneska je ovšem ta minulost v podobě emancipovaných neevropanů ošklivě dohání.
   Helanov

   Smazat
  3. Unknown19. listopadu 2019 22:49
   Domnívám se, že pro Západ jsme, podobně jako zbytek světa, hlavně prostor pro expanzi jejich ekonomiky. Oni k nám expandovali, předali nám některé postoje, dosadili si politiky, kteří ty postoje podporují. Vnějškově to vytváří dojem, že Západ sahá až k nám. Ale profit z té ekonomiky, jde převážně k nim. Nechci za nikoho mluvit, ale já se více cítím jako příslušník dobytého území, než jako příslušník vítězného Západu.
   Je to podobné, jako když byly germánské kmeny připojeny k Římské říši. Právně se stali Římany, mohli cestovat po „své“ říši, ale ekonomicky byli povinni, jako každá provincie, zajišťovat blahobyt „starých“ Římanů. Nejsem si jist, zda se ztotožňovali s identitou Římana, i když měli tu „čest“ také sloužit v legiích. Spíš si myslím, že převážně zůstali Germány a jakmile Řím zeslábl, tak ho dobyli.
   Nyní slábne Západ a my bychom to neměli vnímat, že my slábneme, nýbrž to považovat za výzvu ke své emancipaci. P.K.

   Smazat
  4. Unknown19. listopadu 2019 22:57
   Bohužel nežijeme v ráji a platí známé: „Nedáš gól, tak ho dostaneš“. P.K.

   Smazat
  5. Tak oni cinane podnikali morske vypravy
   Dokonce existuje zaznam vyznamneho cinskeho admirala ktery obeplul africky kontinent
   nicmene cina nemela v zajmu kolonizovat ale jednalo se o vypravy obchodni
   Jediny pokus namorni invaze byl pokus o japonsko coz skoncilo katastrofou ne vojenskou ale prirodni
   Cinane prisli behem boure o vetsinu flotily a to byl take prvni a posledni cinsky pokus o zahranicni vyboj a od te doby cinsti cisari nevenovali nijak velkou pozornost namornictvu za coz krute zaplatili zapadnim lupicum

   Smazat
  6. 2:26...V tom máte pravdu!
   Ale možná z dlouhodobého hlediska se jim to vyplatilo...
   Sice je Západ dočasně tvrdě převálcoval (Opiové války atd...), dneska ale mají ČISTÝ ŠTÍT a třeba v Africe je vítaj chlebem a solí.
   Zatímco celej slavnej Západ je nenáviděn.
   O tom že si imperiální mocnosti navozily domů potencionální mstitele jako levné slouhy je zbytečné mluvit.
   Toho byli/jsou Číňani ušetřeni.
   Helanov

   Smazat
  7. 8:10...Dík za upřesnění...To jsem nevěděla,že se Číňani pokoušeli dobýt Japonsko.
   Helanov

   Smazat
  8. Zadny problem madam
   Oni i cinane se nijak zvlast o tuto historii zvlast nezajimaji
   Jako by se snazili na to zapomenout
   Ale souhlas
   Maji teoreticky cisty stit
   V tom absolutni souhlas..

   Smazat
  9. Unknown20. listopadu 2019 17:27
   Nevím, jak ty Číňany vítají v Africe, ale okolní asijské země, k nim mají dosti negativní vztah. Oni tam prý mají své dobře prosperující obchodníky, kteří tam vytvářejí svoji elitní komunitu. Spíš bych očekával, že oblast těchto států, se bude rozšiřovat a Hedvábná stezka tuto oblast ještě více rozprostře. P.K.

   Smazat
  10. Samozrejme ze mate pravdu
   Je to stejne jako pozice USA vs latinska amerika i kdyz china se nepokousi svrhavat legitimni vlady..??
   V asii je to slozite ale china se snazi drzet pozici nevmesovani i kdyz chapu jejich zast vuci japonsku
   Japonci masakrovali chinany po sta tisicich a zapomenout na ty masakry je velmi tezke
   Myslim ze je chapu

   Smazat
 6. Uf, satan 20_19, 20_20 na NR, zachraň se, kdo můžeš!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. katolik zid

   Smazat
  2. Všichni tři činovníci od abrahámistů jsou jedna verbež!
   Než by hejbali rukama,tak oblbují lidi a plněj si měšec.
   Rabín,černop®d@lník,nebo imám,rakovina zeměkoule.
   Třeba takovej Konfucius byl pohan a obyčejný státní úředník a z jeho moudrosti žije Čína ještě dneska.
   Helanov

   Smazat
  3. Černokněžník Halík. Fuj, to jsem se lek... Církve jsou vrátnicí Zla a To máš Halík...

   Smazat
 7. Ten poslední odstavec je nadějeplný,ale bojím se,že i my jsme součástí toho Západu,ať chceme nebo ne.
  Dobrovolně jsme se k němu po 89 přitulili a teďka máme co jsme chtěli.
  Západ je přežranej bumbrlíček,který nikdy nebude mít dost.
  Zejména Spojené státy se po rozpadu sovětského bloku cítěj být světovým drábem a dávají to najevo skutky i činy...(Rozdrbaný Irák,Sýrie,Lybie,teďka se maká na Libanonu, Venezuele,Bolivii,kotníky se okopávaj Číně,Rusku,o Íránu který je hospodářsky málem ve smrti ani nemluvě.)
  Každá civilizace jednou skončí,i ta euroatlantická.
  Těch uraženejch a poníženejch už je zkrátka moc, vlastně je jich plná Afrika,BV,skoro celá Asie a Jižní Amerika.
  ***
  Některá civilizace se může i vzchopit,uniknout hrobníkovi z lopaty,třeba jako Čína.
  Ale že by se vyměklí a dekadentní Evropané mohli v něčem rovnat pracovitým a skromným (zatím) žluťáskům si nemyslím....Možná jednotlivci,jako vždycky.
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Opr.: slovy i činy.
   Těmi slovy myslím "darování" Golan a Západního břehu Izraelcům,uznání Jeruzaléma jako židovského hlavního města,uznání Jeanine Áňezové "prezidentkou" Bolivie...je toho daleko více.
   Bílý dům si mezinárodními pravidly statečně vytírá řiť.
   A v Bruseli spokojeně pobrukujou.
   Helanov

   Smazat
 8. Mohl by mi ten Halík vysvětlit blíže, ale opravdu blíže, co
  je to ta stále omílaná demokracie.
  Podle mne je to jako ten Yetti. Všichni o ni mluví ale nikdo
  ji neviděl.

  Já vím Halíku, že je to to demos a kratos. Otázka je jen
  kdo je v oné vládě ten lid ! Halík, Havel, Fiala, Kalousek,
  Babiš, Kellner, Klaus nebo někdo z fabriky Schade či Kosteleckých uzenin ?

  OdpovědětSmazat
 9. Úspěšných civilizací už byly na světě spousty a tak jako zažily vzestup, zažily i pád. Myslím že za tím nestálo nic tajemného, prostě se jim podařilo získat nějakou výhodu nebo se vyskytnout ve správném čase na správném místě. Nějakou dobu z té výhody těžily, někdy jim umožnila získat i další výhody, ale nic netrvá věčně. Nakonec zdegenerovaly, správní aparát v kritickém množství kontaminovali z jedné strany neschopní, byť loajální(někdy však ani to ne), hňupi, z druhé strany zmrdi, obyvatelstvo ztratilo pocit jednoty s takovou správou a už to jelo z kopce.
  A ve stejném schématu asi skončí i tato civilizace, protože provést očistu, dokázat se namotivovat, uskutečnit poctivý audit schopností i příležitostí a provést restart, nejspíš nedokáže.
  Ale netřeba se kvůli tomu věšet, ten pád neproběhne ze dne na den. Už probíhá a bude ještě dlouho trvat. Někteří si to ani neuvědomí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:39... Perfektní shrnutí,vidím to stejně.
   Helanov

   Smazat
 10. Proč tady straší ten užvaněný zaprodanec?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Už nestraší. Byl spláchnut tam kam patří.

   Smazat
 11. Halik je knez-dabel, co msi slouzi ......

  OdpovědětSmazat
 12. Ze se tim cernokneznikem vubec zabyvate
  Ta osoba je tak nechutna a slizka ze nestoji ani za komentar
  Podivejte se mu do obliceje..
  Chamtivost zrada a zakernost
  On sam neveri nicemu co placa

  OdpovědětSmazat
 13. Komentář Tomáše Halíka: 17. listopad
  1. část


  Při příležitosti 30 let od Sametové revoluce kněz a teolog Tomáš Halík v Komentáři týdne vzpomíná na dobu před revolucí a také se zamýšlí nad stavem současné společnosti:

  V neděli 17. listopadu, v den 30. výročí pádu komunistického režimu v naší vlasti, budou v katolické liturgii slova svatého Pavla: Vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.
  Právě těmito slovy začínal pastýřský list kardinála Tomáška, který v druhé polovině osmdesátých let ohlašoval dílo desetiletí duchovní obnovy národa.

  Tenkrát jsme v Československu tušili, že se blíží nějaké společenské změny. V Rusku probíhala Gorbačovova perestrojka a my jsme očekávali něco podobného. Nevěděli jsme, že změna nastane tak brzy a bude tak radikální.
  A teď mluvím za ty kruhy kulturního a náboženského disentu, v nichž jsem se tenkrát pohyboval: nechtěli jsme, aby šlo o pouhou perestrojku, mírnější verzi komunismu, nechtěli jsme, aby nastaly jen o změny politických a ekonomických struktur.
  Toužili jsme po vpravdě svobodné a spravedlivé společnosti.
  Věděli jsme však jedno: Svoboda a demokracie je náročný úkol, na který se musí společnost připravit. Z tohoto vědomí vzešla z našich řad iniciativa desetiletí duchovní obnovy národa.
  Byla to výzva:
  Vzpřimte se a zdvihněte hlavy!

  Zvednout hlavu neznamená jen vypnout prsa, nýbrž znamená to narovnat pokřivenou páteř. První krok ke svobodě znamená zvednout hlavu, napřímit páteř.
  Nesvobodná společnost pokřivuje mravní páteř společnosti. To se dělo u nás po desítky let, po dlouhou dobu vlády komunistů.
  Represivní režimy se bojí schopných a charakterních lidí, protože v nich vidí potenciální nebezpečí. Trestají statečnost, odměňují konformismus, posilují přetvářku a zbabělost, občanskou pasivitu.
  Ruský spisovatel Zinovjev a polský filozof otec Tischner označili produkt komunistického režimu výrazem
  homo Sovieticus: člověk bez zodpovědnosti a iniciativy, poslušný konformista.
  Komunistický režim stál na nepsané smlouvě mezi vládci a ovládanými: když občané budou držet ústa a krok, vláda jim dá kýžený pokoj, chléb a hry, lacinou zábavu, „kávu jim osladí o trochu víc“…
  Jen je nikdy nesmí napadnout hlásit se o svá práva, duchovní svobodu, nebo se zastat těch, kteří konformní nebyli a na které dopadla pěst - nikoliv dělnické třídy, nýbrž všudypřítomné tajné policie se sítí horlivých donašečů.


  Homo Sovieticus byl pasivní, ustrašený člověk. Každá společnost má své pasivní občany, černé pasažéry - ty, kteří jedou ve vlaku, aniž by zaplatili.
  Když procento černých pasažérů v systémech reálného socialismu dosáhlo určité výše, ten vlak se začal zastavovat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Komentář Tomáše Halíka: 17. listopad
   2. část


   Rozdíl mezi nabídkou komunistických režimů a tím, co lidé viděli na obrazovkách (nebo šťastní turisté na vlastní oči) v zemích za železnou oponou se stal příliš velkým.
   “Zpět do Evropy!“ znělo jedno z hesel podzimu před 30 lety.
   Nyní vidíme, že mnozí si pod tím heslem představovali především místo u bohatě prostřeného stolu západních sousedů.
   Jeden příklad: V minulých desetiletích jsme v plnými hrstmi brali bohaté dotace z Evropské unie, téměř každá vesnice má něco, co bylo zaplaceno z peněz Evropské unie, pokud to nebylo rozkradeno u nás.

   Když jsme poprvé měli projevit také solidaritu s Evropou a alespoň nepatrně pomoci zvládnout příliv uprchlíků z míst války a bídy, naše vláda to odmítla: zajímáme se jen o to, co může Evropa udělat pro nás, nikoliv o to, co my můžeme udělat pro Evropu.

   Svoboda je dar, ale také úkol, náročný úkol.
   Demokracie není jen vláda většiny, nýbrž především určitá kultura mezilidských vztahů, právní kultura a respekt k menšinám,
   Patří k ní tolerance, kterou filozof Immanuel Kant definoval jako právo cizince, nebýt apriori vnímán jako nepřítel.

   Velcí státníci, jako byl T. G. Masaryk, ale také Václav Havel, se nebáli postavit se proti předsudkům, proti většinovému mínění, neříkali to, co lidé chtějí slyšet, nepotvrzovali obecné předsudky, řídili se tím, co říká Bible:
   Nepřidáš se k většině, když koná nepravost.
   Na počátku dramatických událostí listopadu 89 jsme ještě nevěděli, zda demonstrace nebudou opět brutálně rozehnány policií jako v lednu téhož roku; komunisté měli lidové milice, svou stranickou armádu, vybudovanou podle vzoru nacistických oddílů SA a v kasárnách byla sovětská okupační armáda.
   Tyto hrůzy listopad 89 odstranil a my za to musíme být velmi vděční.

   Dnes nestojíme proti brutální moci policejního režimu.
   Avšak i dnes má demokracie své velké nepřátele.

   V Moskvě už nesedí senilní následovnici Brežněva, nýbrž chytrý bývalý agent KGB a ruský režim vede intenzivní informační válku proti Západu a svým bývalým satelitům pomocí lživé propagandy, která má oslabit důvěru v Evropskou unii a vyvolávat chaos a rozdělení.
   Také Čína se horlivě snaží uplatnit u nás svůj vliv.


   Demokracie je dnes ohrožená populismem, demagogy - a kolaboranty těchto nebezpečných nepřátel demokracie se stávají lidé, kteří se nesnaží kriticky myslet, kteří lehkověrně přebírají lživé informace, především ze sociálních sítí.

   Vzpřimte se a zdvihněte hlavu! Před 30 lety jsme potřebovali hlavně statečnost, dnes především moudrost, střízlivý kritický rozum, rozlišovaní fakt a „fake-news“, polopravd a lží.

   Je stále třeba bránit demokracii a pečovat o ni - tento úkol je dnes stejně naléhavý jako před 30 lety.

   Tomáš Halík pro Radio Proglas, listopad 2019

   Smazat
  2. 12:56 Tomáš Halík je křivý jak turecká šavle.Je to jeden z nejhorších protičeských a protivlasteneckých šmejdů.Stihnul se vetnout velice hluboko do americké,ale i německé řiti.A stíhá obojí.

   Smazat
  3. Proslov hodný katolického kněze, z něhož čiší pravda, láska, cit a porozumění jak mezi lidmi tak mezi národy. Takový český Torkemáda.Promiňte ale pro slzu v oku jsem nemohl ani dočíst...Docela dobře si ho dovedu představit stojícího s křížem před hořící hranicí postavenou z knih, dezinformačních
   zpráv nebo lidí...

   Smazat
  4. Nikde jsem v tom proslovu nenašel křesťanskou pokoru, lásku k bližnímu svému, vyzdvihování křesťanských hodntot. Toto bych od Řimskokatolického kněze neočekával. Není rozšiřování tohoto pamfletu spíše kontraproduktivní? Vídíte ani já dosud nevěděl jakej je ten Halík vlastně až takovej šmejd. Na jednu stranu dobře, že jste to sem dal.

   Smazat
  5. Belzebube Halíku zabývej se křesťanskou duchovní obnovou a začni u sebe. A pro Boha, neber si pana Kardinála Tomáška do huby!!! Toho miloval téměř celý národ!

   Smazat
 14. Jak to, že se na Měsíci neuvařili?

  http://svobodnenoviny.eu/jak-to-ze-se-na-mesici-neuvarili/

  Švédsko: V roce 2019 došlo v nárůstu bombových útoků a výbuchů o 46 procent:

  http://svobodnenoviny.eu/svedsko-v-roce-2019-doslo-v-narustu-bombovych-utoku-a-vybuchu-o-46-procent/

  Děti ve Philadelphské muslimské společnosti říkají, že budou „sekat hlavy“ pro Alláha:

  http://svobodnenoviny.eu/deti-ve-philadelphske-muslimske-spolecnosti-rikaji-ze-budou-sekat-hlavy-pro-allaha/

  Evropský soudní dvůr: Je nelegální vyhazovat násilnické migranty z azylových domů:

  http://svobodnenoviny.eu/evropsky-soudni-dvur-je-nelegalni-vyhazovat-nasilnicke-migranty-z-azylovych-domu/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hmmm, skutecne na Mesici byli.
   Proto ja Buzz Aldrin, mirne, no nastvanej.
   No utikali velmi rychle. NASA slibilo odtajneni i duvody. Casem.

   Jsou veci, ktere jsou nad miru chapani, neznamena to, ze nejsou. Prozatim si Ellon vypusti auto na Mars, no netrefil, z jinych duvodu...

   Nemame svoleni opustit planetu, do doby, nez budeme kompletne, jak to rict - OK.

   nobody.
   Tak se snazte byt OK, at nemusi dojit k te planovane redukci.

   Divne, vim. No, premyslejte...

   Smazat
  2. Unknown20. listopadu 2019 20:05
   Nevím, jak jste k tomu zákazu dospěl. V kruzích v obilí, se nic takového neříká. Spíš naopak, říkají, že venku je dobře. P.K.

   Smazat
 15. K clanku.

  Bylo to ihned po olympiade v Cine, kdy jsem na zvedavci napsal:

  Jde opet o tradicni boj katolicke a pravoslavni cirkve.
  Vysledkem, stejne bude mezipol - pravoslavna apostolska cirkev, jako centrum vseho, Armenie.

  Ne? Jooooo. Tak si jeste pozdravte Jerevan:
  (opet uprava, lpcm HD Audio):
  https://yadi.sk/i/Uj1V62YO3RcYCg

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Unknown20. listopadu 2019 19:10
   Zatím tvrdě platíme Vatikánu. Nevypadá to, že by byl na odchodu. P.K.

   Smazat
 16. Pane Dvorak Dvorak Vy mi nepoustite prispevky...??
  Nebo je chyba jinde..??

  OdpovědětSmazat
 17. Omluva za 2× Dvorak
  Vypada to blbe neeee

  OdpovědětSmazat
 18. Držet se svého, kázal Hus i Žiška, a to platí od Chebu až po Tatry .....

  OdpovědětSmazat
 19. Rim dostal krestanstvi od Dalmatincu a Dvkleatu(Dukla).
  Prvni biskupie byla ve Splitu az pak v Rime. Po 450. admiral Marcelin s celou flotou a armadou odplouva do Splitu. Spolu s Julius Nepos byly koronovany jako kralove dalmatincu s pozehnanim Zena a Lva 1 a stali se tak cisarove zap. Rima. Jako slovane, spolu s Ostrogotama kontrolujou Rim do 650.. Zap. Rim vytvari falsifikat Donatium Konstantini a zacinaji udelovat titule cisarum na vlastni pest, bez pozehnani Cirkve v Konstantinopolu a Splitu. Sv.Vit, Sv.Martin, San Marin, Jeronim, Georgie a mnohy dalsi jsou z Dukli a Dalmacie a nemaji nic spolecneho s vatikanem. Kdokoliv ziskal titulu cisare od Vatikanu....je podvodnik jako voni..,tudiz zapadni svet nas jebe uz 1300 let na zaklade falsifikatu.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.