Reklama

sobota 16. listopadu 2019

Od sametu k realitě

Vlastimil Podracký
16. 11. 2019  vlastimilpodracky
Sametová revoluce byla jedním z projevů vůle nalinkované velmocemi zrušit nereformovatelný komunistický režim a umožnit vládnoucí vrstvě se zařadit do funkčního kapitalistického systému. 


Pozadí manipulovaného převratu 17. listopadu 1989

Estébák Žifčák zavedl studenty na Národní třídu, kde čekalo bicí komando. Tam byli zmláceni a Žifčák dělal mrtvého. Mezitím už média a umělecká scéna stály na straně změny, začala mediální masáž, vystoupili disidenti apod. Hlavní věci byly řízeny, určitě sdělovací prostředky. Jestli se podařilo všechno, co v pozadí stojící síly chtěly, nevím. O tom všem bylo napsáno mnoho textů a tak to nemusím opkovat. Jen zdůrazním, že mocní poznali, že svět se jistým směrem vyvíjí a tomu se nedá odporovat. Proto zde tento obecný vývoj stručně popíši, abychom pochopili esenciálně pozadí událostí.

Dlouhodobý vývoj vyspělého světa vede k izolaci jednotlivce od kolektivů, který lze nazvat individualizace - vymýšlení různých práv člověka bez zodpovědnosti ke společnosti. Tento proces je zase součástí širšího procesu odpřirozenění, které nastává odpoutáním člověka od přirozených principů, odklon od přírody do mikrosvěta obydlí, odpoutáváním se od manuelní práce, neschopnost pochopit přírodu a její potřeby (drancování půdy), odpoutání od lidské přirozenosti (typické je neplození dětí, předání starostlivosti o staré rodiče státu), odpoutání se od rodných kolektivů do jakéhosi sebevědomého osamocení. Takový odloučený jednotlivec má potom jen starost o sebe a svůj hédonický život. Tito lidé, většinou městští intelektuálové, potom vymýšlí svoje nepřirozené ideologie navazující na liberální a marxistický odkaz západní civilizace. Spojovacím znakem je touha po svobodě OD, čili osvobození se od všeho, hlavně od povinností. Tento proces ve svém konečném stavu vede k nezájmu o společné věci – k souboru nespolupracujících jednotlivců, k politice dělané čistě ve prospěch nějakých skupin a jednotlivců, k hédonismu a ničení přírodních zdrojů, ke korupci a nakonec k neschopnosti státu existovat. Je to tedy zhoubný proces. Tento proces nepodporovali komunisté, ale bránili mu. Nevím, proč mnozí říkají „za komunistů bylo líp“, když to zcela dokazatelně není pravda ani po materiální stránce, ani z hlediska svobody. Možná, že v tom má svoji míru přesvědčení, že komunistický režim vytvářel jakési větší jistoty, vznikaly přirozeně rodiny, nerozpadaly se a národ nevymíral. Možná i hodnotí též lepší mezilidské vztahy, zvláště kamarádské skupiny a obecní sounáležitost v družstvech.

Individualizace je způsobena též postupem vzdělání a lepší možností existovat osamoceně, prostředím měst a odloučením od přirozenosti jaksi automaticky. Komunisté se snažili tento vývoj zastavit a vytvořit nějaké kolektivní vědomí. Toto vědomí mělo být třídní, což je největší omyl, protože třídní vědomí je materiálního charakteru a zanikne zbohatnutím dělníků, není to emotivní idea spojující lidi niternou sounáležitostí. Komunisté občas využívali národního vědomí, ale ve skutečnosti byli internacionální, a pokud národní vědomí zvítězilo (viz obrodný proces v r. 1968), rychle ho potlačili. Třídní vědomí zmizelo s likvidací tříd, takže komunistický režim si uřezal větev, na které seděl a která ovšem stejně neměla hlubší základ. Marxismus jako náboženství se stal směšným, protože oproti jiným náboženstvím vyžadoval víru v nedokonalé lidské konstrukce, které zanikaly a nefungovaly.

Marx ve své době měl sice velkou snahu pomoci dělnické třídě, ale filozoficky nedošel ani tak daleko, aby poznal základní přirozené principy, kterými se řídí svět, a tak jeho význam je spíše jen v kritice kapitalismu, která byla potřebná, ale jak víme, kritizovat nestačí, musí být realistický plán. Ten chyběl a nevytvořili ho ani bolševici, ani kdokoliv z opravdových komunistů, ne že by snad neměli plán, ale ten nebyl reálný. Režim nefungoval sám, pokud se ideologicky nezasahovalo, rozpadal se. Největší část energie byla spotřebována na udržení režimu, nikoliv na jeho rozvoj. To režim vnitřně velmi vyčerpávalo a s jeho expanzí potom docházelo stále více k vyčerpání a konec se blížil. Všichni komunističtí reformisté pochopili, že je zapotřebí se opřít o přirozené principy (o tržní ekonomiku, o obecní sounáležitost - družstva, o národní vědomí) a tím se vlastně dostávali do blízkosti daleko přirozenějšího kapitalistického světa, který už v té době vytvořil svoje sociální systémy.

Disidenti, o kterých se předpokládalo, že převezmou moc, většinou bývalí reformní komunisté z r. 1968, tenkrát odstavení od moci, shromáždění později v Chartě, byli od začátku vedeni v duchu současného západního módního směru, v žádném případě tam nebyli nějací obnovovatelé první republiky, příznivci Masaryka nebo někdejších národoveckých směrů. Nový stát se měl řídit západním univerzalismem ještě intenzivnějším, než byl současný na Západě. Havel takto vystupoval, další disidenti vytvářeli díla, která dehonestovala český národ a odsuzovala národovectví, vytvářel se ideový základ kosmopolitního univerzalismu, který nesnesl nějaké národní vědomí, nějaké hrdiny, nějaké konzervativní ideály. Citový vztah k národu měl vymizet.

Co nám přinesl Listopad?

Listopadový převrat nepřinesl hledání střední cesty, ale následující vládnoucí kamarila zavedla kapitalismus běžný na Západě, což znamenalo vytvoření všech vrstev obyvatelstva v kapitalistických zemích obvyklých, tedy střední třídu, drobné podnikatele, velké podnikatele, banky a všechno přesně tak jak to fungovalo, protože každá odchylka od funkčního vzoru mohla být kritická. Rychlá realizace tohoto plánu vyžadovala jednak rozdat státní majetek lidem v kupónové privatizaci a určité poměry „divokého západu“, jinak by se požadovaná struktura nevytvořila včas. Klaus a jeho klika odporovali tlakům vyprodat západním společnostem náš průmysl, snažili se o českou cestu privatizace, vytvoření nových struktur z našich lidí. To se nepodařilo zcela, nicméně se dosáhlo stavu, který byl možný.

Dnešní ekonomická závislost na Západě vyplynula z našeho ekonomického postavení v r. 1989, z postavení uzavřeného státu, který se náhle otevřel cizímu zboží, kterému domácí nebylo schopno konkurovat; vývozy do RVHP nebylo možno realizovat a tak většina podniků bankrotovala nebo se restrukturalizovala cizím kapitálem. Zhroucený stát byl nucen vytvořit zcela jinou strukturu a díky tomu se ocitnul do značné míry v cizích rukách.

Listopadový převrat vznikl na základě podmínek, které přišly zvnějšku. To je rozdíl oproti Obrodnému procesu v r. 1968, který vyvěral z čistě vnitřních poměrů. Na podzim r. 1989 lidé viděli, co se děje v Polsku a Maďarsku, byli odvážnější ve svých projevech, protože věděli, že už se jim zase tak moc nestane. V zákulisí byl tajnými službami připraven plán, nejspíše ve spolupráci s KGB. Disidenti byli odchovanci Západu a komunisté neměli nikoho, kdo by byl alternativou, protože již dávno všechny reformisty odstavili. Další síla nebyla. Chyběla tedy nějaká normální občanská struktura, jako byl za první světové války Sokol, která by převzala moc. Všechny mocenské prvky byly diktovány zvenčí a celý převrat byl v rukou neznámých sil neovlivněných národem. Lidé vítali změnu a tleskali každému, kdo vystoupil a mluvil proti komunistům. Když dobře mluvil, hned byl jejich člověk. Tento způsob je velmi nebezpečný, ale v této chvíli jiný nebyl. Komunisté doplatili na to, že nepovolili alternativní organizace už dávno předtím, že nevznikly přirozené podmínky pro převzetí moci, alespoň takové jak vznikaly v r. 1968 postupným uvolňováním a nárůstem spontánně vzniklých organizací. Převrat byl rychlý a moc převzali lidé vynořivší se z temnot.

Získali jsme svobodu proto, že jsme se zařadili do západního světa, který má jiné parametry. Moc není vykonávána totalitní vládou vysvětlující svoji nadvládu ideologicky, ale penězi; zároveň svoboda jednotlivce vládnoucí struktuře nevadí, pokud jej zbaví peněz, stane se neškodným. Tento režim je tedy mnohem mírnější, jeho metody nepotřebují koncentrační tábory, většinu lidí si získá tím, že je zařadí do pracovního nebo podnikatelského systému a odpůrce trestá nezaměstnaností a bezdomovectvím, nebo alespoň životem v marginalitě; nedá jim prostředky se projevovat (viz dnešní cenzura na facebooku, selekce osob vyskytujících se v pořadech na ČT a ČR). Rovnost příležitostí je tedy jen v jisté ideologicky dané oblasti.

Dnešní reptání na polistopadový vývoj je jen jakési „bzučení mouchy“ nemající žádný význam. Tenkrát se mohli lidé rozhodnout. Pokud by někdo namítal, že byl manipulován, můžeme mu odpovědět, že byl hloupý, když se nechal manipulovat. Informace měl k disposici a rozhodoval se svobodně. Lidé si vybrali současný směr. A to neplatí jen pro listopadový převrat, ale pro všechny další volby. Lidé mohli vytvořit velkou polickou stranu s mnoha členy bez nutnosti financování sponzory, aby nebyla korupce, lidé mohli volit známé morální osobnosti, které by vytvářely opravdovou demokratickou politiku. Lidé to nedovedli, nedovedou se takto sdružit ani dnes. Je to výsledek procesu individualizace, odloučení od přirozených kolektivů, od národa, obce, rodiny. Nechali se ovlivnit univerzalisty, věřili jim, svoje děti nevychovali k lásce k vlasti, k nutnosti zajistit trvalou existenci národa, k nutnosti sounáležitosti. 

Vztah Listopadu k dnešku

Dnes můžeme děkovat Listopadu za svobodu, kterou nám přinesl. V podstatě jsme mohli být opravdu svobodným národem, kdybychom uvažovali vlastním rozumem, kriticky hodnotili současné ideové trendy Západu, nepodléhali jim a opřeli se o naše tradice, to znamená, navázali na Masarykovu ideu národního státu, obnovili v té době ještě nepříliš narušené vlastenectví, nenechali se tak hluboce zatáhnout do evropských struktur. V hospodářské oblasti jsme nemohli v podstatě dělat nic jiného, pouze zachovat cla na hranicích a zachránit ledasco z našeho zemědělství, bankovnictví a vybudovat síť supermarketů z našich kapitálových zdrojů.

Listopad sám o sobě lze hodnotit pozitivně jako převrat, který byl přinesen přirozeným vývojem, nikoliv ovšem figury, které přinesl, které byly připraveny nás zatáhnout tam, kde jsme. Je otázkou, do jaké míry ovšem za to disidenti mohou, do jaké míry byli schopni věci rozeznat a předvídat. Disidenty lze také hodnotit pozitivně pouze jako bojovníky proti totalitě, mnozí si užili pronásledování a věznění. Ale v době převratu nebyli bezpodmínečně nutní, nevíme, jak by se chovali, kdyby šlo o skutečný boj, a nevím, kdo z nich by s automatem a praporem šel na barikády. Stali se však přirozenými vůdci po příchodu převratu, protože chyběly přirozeně vzniklé občanské organizace.

Havel byla figura, která ukázala zcela jasně, o co jde, a mohl nám být prorokem nové doby, jakési nihilistické úpadkové éry: Člověk, který vlastně nikdy nepracoval, který si rád užíval alkoholu a sexu, který nezaložil svoje ideály na ničem tradičním, který se nechal manipulovat svými přáteli (Albrightovou, Clintonem) bez ohledu na státní zájmy, který odmítl mít děti (s Olgou mít děti nemohl, ale se svojí milenkou – Jitkou Vodňanskou, dítě čekal, ale nechtěl je). Prorok morálky rozkladu, morálky univerzálního člověka odloučeného od zodpovědnosti k přirozeným kolektivům (rodině, národu, státu), pseudomorálky falešných řečí o lidských právech bez povinností ke společnosti. Havlovo neuznávání kolektivní viny je nesmysl, kterému dodnes mnozí věří, je to vlastně odmítnutí potrestání viníků totalitních režimů kolektivně, jako osobám se jim nic nedokáže, zločiny byly přece páchány tak, aby svědci nebyli. To platí pro jakékoliv zločince, jak nacistické, tak komunistické vyšetřovatele StB. Havel s takovou výbavou se stal onou figurou, kterou akceptovali i komunisté a která vyhovovala německé politice.

63 komentářů :

 1. Už první věta Podrackého je nesmysl. Naopak kapitalismus je neživotaschopný a nefunkční z dlouhodobého hlediska. Komunistický systém nikde na světě zatím nebyl. Když už, tak socialistický režim. Lepší možnost existovat osamoceně ? Osamoceně člověk bez druhých lidí nedokáže nic. Neuvěřitelné, jak tyhle bláboly sem dáváte.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kapitalismus parazitující a zahnívající. Imperialismus nejvyšší stadium kapitalismu. Napsal:

   Smazat
  2. 12:26...Možná tím chtěl říct,že v KLDR to zrovinka moc nefunguje...
   Ostatně socík "skandinávského typu" taky nic moc...myslím jako DLOUHODOBĚ.
   Helanov

   Smazat
  3. Pořád se politici a aktivisté zabývají co bylo před 30 léty. Co bude v zítra neví. Premiér Babiš je první politik, co se tím zabývá, myslím si, že úspěšně. To Pithardi, Kalouskové, Sobotkové, ale i Hamáčkové či havlojdi nemohou přežít. Je nutné se živit, když nic neumějí, že poslanče Marku Bendo. Jak se v současné době objevilo na politiku mnoho vtipů, to vždy znamenalo, že se přešlapuje. Pořád slyším, jak se máme dobře, kdo chodí nakupovat vidí inflaci. Kdo ukrást další peníze, Rusko se vyrabovat nenechá a mnoho dalších zemí se obrací raději na Rusko než ten svobodný a "demo" Západ.

   Smazat
  4. 15:31 Vážená, takže víme "co nic moc". Navrhněte co je dlouhodobě udržitelné (mějte na paměti "přátele USA" a "lidi v tísni"). Diskutéři Váš návrh zoponují.

   On ten skandinávský typ by asi byl dobrý, když by soutěžili na webu "zelené karty" a vybrali kvalitu, nikoliv odpad.
   Pozvat si doktora z pouště, o kterém nevíte: kolik mu je, čeho je doktor a prokazatelná je max neznalost jazyka státu, kdy nemůže bydlet v přírodě (takovou zimu nezažil) neví co má lovit a sbírat, tak se mu musíte postarat o ubytování a dát mu peníze, jinak bude v obchodech dělat špatný příklad místním občanům při odchodu z marketů bez placení. Tak když jich bude určité množství, a budou se množit, tak je to dlouhodobě neudržitelné v kterémkoli režimu.

   Smazat
  5. Re (12:16):
   ... souhlasím s vámi. Jakýkoliv proces lze vylepšovat či reformovat, pokud jsou objektivně analyzovány příčiny nežádoucího chování (zde stagnace aj.), nalezena opravná řešení a uvedena do života. Je to organická součást řízení procesů.
   Autor to asi ve své hlavě spojil s tím, že u nás se v tomto ohledu před Velkou listopadovou dohromady nic neodehrávalo.
   To však ale vůbec neznamená, že nemohlo. Leč vedoucí představitelé KSČ, kteří to měli ve svých rukou, byli spokojeni. A jak by ne?
   Jenže lid obecný už ztratil trpělivost (a oprávněně) ...

   Smazat
 2. Celá současná diskuze ve společnosti je jeden o voze a druhý o koze. Kalousově demobloku stačí zmínka o tunelování a odklánění státního majetku v porevolučním období a je okamžitě nasazeno mučení politických vězňů, nesvoboda a totalita.
  Obojí je ale pravda a obojí spolu úzce souvisí v tom, že se těchto věcí dopouštěli zločinci.
  Kalósci můžou mít třebas pěnu u tlamy, ale zločiny v porevolučním období držkama nevyretušují - ty se taky staly a věřím, že se dožiju toho, že se tím někdo jednou začne vážně zabývat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Svět je plný pitomců...a na Letnou se nevejdou...
   I já jsem se tam před třiceti lety tlačil jako ti dnešní idioti. Hluboce lituju.

   Smazat
  2. Dívejte se na přenos z Letné, pobavíte se, fakt to stojí zato! Zrovna nějaká ženština líčí davům, jak ji podvedl automechanik. Panebože, to jsou kreténi...

   Smazat
  3. Fašouni tam mají transparent s heslem proti Babišovi s nápisem "Odstup, nebo zemři!", to se neobjevilo ani při převratu v 89., a je projev té jejich "pravda a láska", kterou si dnes můžou beztrestně dovolit.

   Smazat
  4. Babiš má zítra v Národním muzeu oznámit něco překvapivého. Švýcarská prokuratura prý vzala Bakalu do vazby a obstavila mu majetek.

   Smazat
  5. 16:08 Zemědělec si dal na traktor tibetskou vlajku, o Tibetu ví úplný h...o

   Smazat
  6. 19:49 To by byla super zpráva.

   Smazat
  7. 19:49 A nebyl v tom traktoru Kalousek? Že by se už chystal na skutečné povolání.

   Smazat
  8. 19:49 Tak to by opravdu chtělo havloidi by přišli o sponzora.

   Smazat
  9. Anonymní16. listopadu 2019 19:49
   Řekl něco překvapivého. Přihlásil se k vlastenectví a národní hrdosti. Podobně jako Orbán. To je bomba. P.K.

   Smazat
 3. Ty články jsou čím dál delší a čím dál víc mi připomínají nesmyslnou a únavnou diskuzi u piva o tom, co a jak se kdysi stalo nebo řeklo, ale bez jakýchkoli závěrů nebo pouček do budoucna, nebo alespoň k něčemu současnému. Přijde mi to čím dál víc odtažité od současnosti. Tak jsme si holt pokecali.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:41
   Souhlas,jediné co mi tu zajímá jsou odkazy na weby, které se v informačním chaosu špatně hledají.

   Smazat
 4. Vysvětlí“ MUDr. Ivan David (psychiatr v roli pacienta)

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Svatopluk-Otava-Jak-i-gen-Hynek-Blasko-a-MUDr-Ivan-David-sezrali-otravenou-polivku-Very-Jourove-603573

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na té "kampani" proti sobě dr.David a gen.Blaško dobře poznají, koho mají mít za přátele.
   Přátelé "zdánlivé chyby" odpouští, ti druzí se rádi přidají ke kritikům a do kritizovaných si rádi kopnou.
   Z pohledu frakce EP Identita a Demokracie, jejíž jsou jmenovaní členy, jejich hlasování nebylo chybou, jenom hlasovali z nějakých frakčních důvodů společně s jednou částí frakce pro návrh

   Smazat
  2. Zatím se nikde není možné dočíst žádného zdůvodnění hlasování "pro" od europoslanců ostatních stran. Ani náznak toho, že by chtěli něco zdůvodňovat, ani náznak toho, že by to po nich někdo požadoval, nebo jim to hlasování snad vyčítal. Tahle neobjektivita jasně ukazuje, že je to kampaň z hnojiště darebáků jasně zaměřená pouze proti SPD. Je to chucpe. Podrobné zdůvodnění hlasování panem Davidem, a panem Blaškem naopak ukazuje jejich poctivý, a svědomitý přístup k jejich mandátu, za který sklidili jen hanebné odsuzování zlých individuí, a blbců.

   Smazat
  3. 13:16 jaká kampaň. Jen nas®aný volič.
   a) ten, kdo ti neřekne do očí pravdu a výhrady není tvůj skutečný přítel. Vaše definice "přátel" je definice přátelení se s vlezdoprdelkou a pokrytcem.
   b) nikdo do nikoho nekope. ID nemohl hlasovat pro rezoluci proti Turecku, protože ... a zdůvodnil. Podle mne sepsal moc důvodů, aby se "nachytalo hodně much" namísto jednoho důvodu "Zahraniční vojenská agrese".
   c) nezdůvodnil ale, proč musel ID a HB hlasovat pro tuto rezoluci, když tam byly body 2 a 14 až 20, které jsou "velice sporné". (Nepřehlédla se tedy jen jedna věta. Bylo tam moc vět, aby se nachytalo moc much.)
   d) místo jasného svého důvodu uvedl
   * napadení jiné političky (namísto psi štěkají a karavana jde dál)
   * kdo jak hlasoval (s kým a proti komu hlasoval, tj. vyviňování se - já nic, oni také byli pro (kolektivní zodpovědnost)). Zemanovi ale při schvalování přeletu bombardérů do Jugoslávie oponoval a nebyl s většinou.
   * uvedl pro co hlasoval, takže si to mohl každý přečíst a posoudit

   Protože uvedená rezoluce je jako celek svinstvo, je dobré vědět proč a za co. Např. hlasovali jsme pro, protože uvedená frakce nám v budoucnu pomůže např. pomohou, že dotace budou stejné pro každého zemědělce v EU, jako je jednotná cena obilí na trhu EU apod.
   Nevím proč není možné napsat skutečný důvod (i třeba výmysl "po probuzení jsem stiskl jiné tlačítko, protože léky které beru mne utlumily") ale hájit se takto nesmyslně. TožTak

   Smazat
  4. 16:10
   Nas®aný volič by se teď měl soustředit na ostatní europoslance, ať se taky vyjádří, třeba budete mít konečně větší jasno, rozsvíceno v makůvce, a nebudete to téma donekonečna lepit pod každý článek.

   Smazat
  5. 20:21 Takže od svého zástupce odpověď nečekat a ptát se lidovců, OSD. TOP na skutečné důvody, proč s nimi "můj zástupce" David a Blažko hlasoval? A oni to ví a odpoví? Tak takovou schízu jsem nečekal.
   Dobře, v příštích volbách se budu lépe soustředit!

   Smazat
 5. Nefunkční je kapitalizmus , žije jen z válek , dluhů , nezaměstnaných ,bezdomovců , exekucí , sankcí , embarg , atd. !

  OdpovědětSmazat
 6. Kalousek může spát na pytlích plných peněz: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Kalousek-muze-spat-na-pytlich-plnych-penez-rozjel-se-Cunek-na-Frekvenci-1-482978

  OdpovědětSmazat
 7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:54 Poděkování P.Radostovi.
   Děkuji, že své příspěvky prokládáte tučným písmem. Šetříte mi tak čas, protože na první pohled vidím, co netřeba číst.

   Smazat
  2. ACHTUNG-WATCH-HILFE Radosto VÁM bolševikům 17. listopad něco vzal? Tak tady furt nebuď nešťastný. Vy máte agenta Babiše my lepšolidi-havlisti, sluníčkáři-pravičáci, vítači máme ve svých řadách takové jako byli nasazeni rozbíječi STB agent plavčík-Štětina a ani Muk Kocáb. Jen co bude Halík prezident a generál Pavel ministrem války, vyhlásíme vám ruským bolševikům válku za vyhnání Člověka v tísni z Ruska. Tolik dobra tam šířili a vy takhle? Na Letnou se nedíváš, co příspěvek lepšočlověka to perla! Již to máme rozděleno: Krom dvou jmenovaných Mlinář-ministr propagandy, Hrušínský-ministr kultury, Janda-ministr fyzkultury, Kalousek na své místo-prachy a Němcová předsedkyně vlády(popř. vnitro). Volte TOPa 09, ODS, STAN! Ať žije náš velký vůdce Havel a jeho letiště. Statečná a neporazitelná armáda americké Únie nás lepšolidi a Člověka v tísni uchrání před ruským agresorem! Koukám, že vi BOLŠEVICI jste nějak více nervozní a navíc nás nějak ignoruješ. Mi se nedáme a výme jaký jsi náš nepřítel. My lepšolidi již jsme jako předvoj NEDÍLNOU součástí Euroameriky!Nebude v Praze dobře, dokud se mustang amerického dragouna nenapyje z Vltavi. CENZORE! Doufám, že můj příspěvek byl vložen poprvé a naposled(já fňukat nebudu). M.PAKOsta

   Smazat
  3. Vážený pane Pakosta, mazat vás nikdo nebude. Nejen že má obdiv k vaší duševní převaze, ale i k vaší brilantní mateřštině.

   Smazat
  4. POZOR-WATCH-ACHTUNG. CENZORE! maš mě i s tím rudochem radostou, jinak tady můj příspěvek za lepšolidi strácí smysl a jsem takto ostatními nepochopen. M.PAKOsta

   Smazat
 8. Podracky je znám svými bláboly neustale popisujicimi dnešni do pekel vedouci situaci,kterou všichni známe a nikdy neni schopen napsat navrhy na řešeni.
  K čemu se namáhá a oblbuje už tak jeho članky znuděně "obecenstvo"neni známo...

  OdpovědětSmazat
 9. "Materiálně se prokazatelně máme dobře...". No, nemluvím o sobě, já se docela dobře mám. Ale když se podívám kolem sebe... Důchodci co prohrabávají popelnice, žebráci (do převratu jsem neviděl žebráka!), jedna válka za druhou. Pane Podracký, píšete blábol.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejen to, to je extrém. Ale mě spíš leží na srdci, jaké úsilí musí většina vynaložit na to, aby si udržela životní standard. Stojí je to téměř veškerý čas vyměřený k životu, jako bychom žili jen a jen pro práci, jako by celý smysl života spočíval v přeměně své životní energie v bohatství nemnohých.
   Všichni pořád jen někam spěchají, takže jim nezbývá ani čas žít. Přitom ti nejnaformátovanější už si ani jiné nyužití času neumí představit a když náhodou jejich otrokárna stojí a oni zůstanou doma za hodiny z konta pracovní doby, tak neví co dělat a nudí se.

   Smazat
 10. Evropské usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy

  K. vzhledem k tomu, že navzdory skutečnosti, že dne 24. prosince 1989 Kongres lidových zástupců SSSR odsoudil podepsání paktu Molotov-Ribbentrop a dalších dohod s nacistickým Německem, ruské orgány v srpnu 2019 popřely odpovědnost za tuto dohodu a její důsledky a v současné době podporují názor, že skutečnými iniciátory druhé světové války byly Polsko, pobaltské státy a Západ;

  7. odsuzuje historický revizionismus a glorifikaci nacistických kolaborantů v některých členských státech Unie; je hluboce znepokojen rostoucím přijímáním radikálních ideologií a návratem k fašismu, rasismu, xenofobii a dalším formám nesnášenlivosti v Evropské unii a je zneklidněn zprávami z některých členských států o tajných dohodách mezi politickými představiteli, politickými stranami a donucovacími orgány a radikálními, rasistickými a xenofobními hnutími různé politické orientace; žádá členské státy, aby takové akty co možná nejostřeji odsoudily, neboť podkopávají unijní hodnoty míru, svobody a demokracie;

  21. zdůrazňuje, že evropská tragická minulost by měla i nadále sloužit jako morální a politická inspirace tváří v tvář výzvám současného světa, k nimž patří boj za spravedlivější svět, za otevřenou a tolerantní společnost a komunitu, jež integruje etnické, náboženské a sexuální menšiny, a za to, aby evropské hodnoty přinášely prospěch každému

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To usnesení by se dalo použít na potírání multikilturalismu a na zákaz politických neziskovek ...
   Co vy na to ???

   Smazat
 11. ZITRA 17.Listopadu nick honolulu oslavuje ! Uz je zorganizovana party !
  Nick honolulu dekuje vsem lidem v Cesku, kteri v roce 89 vymenili tyransky rezim za civilizaci !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tyrane, vše odpuštěno, vrať se.

   Smazat
  2. Večerku. Kolik se do té tvé papundeklové boudy vejde feťáků ?

   Smazat
  3. 14:51 Blbe, o takové "tyranii" si vy můžete nechat jenom zdát. Na té vaší "civilizaci" jsme vydělali stejně, jako Indiáni, kteří vyměnili zlatá naleziště za hrst korálků. Dnes už víme, jak jsme naletěli. Ale oslavovat hloupost může zase jenom hlupák.

   Smazat
  4. 15:37 Rudocancy! Páč co se Severní Ameriky týče - až do vybudování železnice (1850) většinu USA i Kanady ovládali rudoši a paradoxně se jim dařilo líp jak před Kolumbem, páč už nemuseli běhat za bizonama pešo*) jako dajakí tý kokoti! Teda kojoti ...

   *) koně byli do Ameriky dovezeni z Evropy, rudoprde! Vinnetou a spol. co na pláních honili bizony v sedle byli vlastně evropská hi-tech kultura. Bez koňů byly travnaté pláně většinu USA liduprázdné.

   Dokonce tenhle vrah a skalper bezbranných žen a dětí - https://www.stoplusjednicka.cz/nacelnik-geronimo-se-svou-skupinou-vyrazel-proti-nevinnym-civilistum

   si mohl v USA vozit tu svou rudou prdel po prérii v autě! - https://www.bejvavalo.cz/clanky.php?detail=1145

   V Rusku by na něj krom mučení v Ljubjance čekala leda tak projížďka drezínou v sibiřským GULAGu!

   Smazat
 12. Ten náš socík, a i ten okolo Ruska, padl jen z materiálních důvodů.
  První důvod k pádu, že Rusko nebylo USA.
  Rusko chudé, zničené, připravené o miliony lidí.
  USA bohaté, válkou ještě více zbohatlé, připravené o pár
  tisíc většinou černých,
  Od toho se odvíjely ty problémy. Nebylo zboží jako na západě.
  Nebyly rifle, ty americké modráky, nebyly tranďáky, nebyly
  moderní pračky které netančily v koupelně. Nebyly auta a když už, tak ne takové jako na západě. Neměli jsme výhodu, nepracovat. JOó taky, byl nedostatek banánů a hajzl papíru,
  když nám vyhořelo Větřní. Jinak ale bylo dost novin, hlavně
  Rudé právo stačilo pro rodinu i na týden, Navíc vím, že opozičníci si vytírali prdel schválně tímto titulem.
  No a pokud někdo, hlavně staří, kteří byli zvyklí na jiné
  horší nedostatky jak německé okupace či prvorepublikové
  "demokracie" to nebrali nijak tragicky.
  Protože pro nenáročné to byl svět lepší, než co je dnes.
  A to i s tím vším dostatkem, ba o to hůř, nadbytkem.

  OdpovědětSmazat
 13. Píše k SRN http://www.meras.cz/2019/11/brandner-schermannova.html#more
  "V Německu jsou vládnoucí nedotknutelní, občan má důvodný strach se projevit i v tajném průzkumu veřejného mínění. Asi v pětapadesátém též výzkum veřejného mínění mohl být Čechoslovákovi podezřelý.
  V Německu vládnoucí nepovažují lid za dostatečně vyspělý pro jejich vznešenou demokracii, konečně při pohledu na dějiny se dá konstatovat, že demokracií nikdy moc netrpěli."

  OdpovědětSmazat
 14. Pane Podracký, vaše úvaha o rozpadu přirozeného fungování rodin nekončí logickým shrnutím, které je prosté. Vícegenarční rodina je elementárním prvkem lidské společnosti. Jsou v ní jak produktivní členové, tak potřebí - děti a senioři. Má-li taková rodina řádně fungovat se zachováním další perspektivy, musí se solidárně řídit komunistickou zásadou, že každý přispívá podle svých možností a dostává podle svých potřeb. Pokud rodina přejde na kapitalistý model sobectví a individualismu, produktivní jedinci si "polepší", ale rodina jako celek ztrácí perspektivu úspěšného přežití. To, co platí pro rodinu jako elementární prvek společnosti, platí v principu i pro společnost jako celek. A také naopak. Jestliže společnost ovládne režim, založený na sobeckosti a bezohledném individualismu, nemůže se tato "filosofie" neprojevit ve fungování rodin. Takže negativní jevy, které popisujete, jsou přímým a logickým důsledkem "vítězství demokracie a svobody" (čti: návratu ke kapitalismu).

  OdpovědětSmazat
 15. 14:56 NEJSEM pan Vecerek ! NEZNAM pana Vecerka !
  Podle vasich informaci, pan Vecerek zije nekde v
  PENSACOLA !
  T.j. 570 miles daleko (912 Km) a 8-9 hod jizdy po dalnici z meho mesta !

  Informuji vas, ze jste RETARDOVANI socani, kteri se denne utapi ve fantaziich !
  Moje bydleni je z nejlepsich stavebnich materialu na svete a Hurrican IRMA nedokazal, na nem udelat udelat zadnou skodu.

  Jelikoz jsem INTELIGENTNI, na rozdil od vas a znam zemepis,
  (vy neeee), tak jsem si vybral nejkrasnejsi prostredi (okres) na Floride na doziti.
  Ja byl uspesny a vy jste byli NEMEHLA !
  Budovali jste "socialismus", ci co to bylo, tak ted mate HOVNO DUCHOD !
  Coz je spravedlnost BOZI za vase prohreseni, proti civilizaci a lidskosti !
  Mate pouze jednu vyhodu oproti me, vy sulini Neandrtalcu !
  Vase krematorium, je pro vas lacinejsi, nez bude pro me !
  NICK HONOLULU - chlouba ceske posrpnove emigrace !
  Strazce majaku pravdy !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15:31 Ty strážce majáku, "HOVNO DÚCHOD" máme díky té vaší "civilizaci", ne díky socialismus. Právě proto, že všechno za socialismu vybudované rozkradli takoví "inteligenti", jako jsi ty.

   Na ten tvůj maják ti pěkně šplouchá. Žiješ prý v nejkrásnějším prostředí, kde ve skutečnosti nemůžeš mít ani obyčejnou kadibudku, protože by ti jí sežrali brabenci pod zadkem nebo by jí odnesla IRMA. Ty "nejlepší stavební materiály" proto musí být hnusný železobeton, ze kterého se u nás staví jen nezničitelné holobyty pro cikány. Ty jsou také samý nerez, nerozbitné sklo a beton. Jako tvůj "apartment".

   Smazat
 16. Mame zitra party ! OSLAVUJEME 30 vyroci chcipnuti tyranskeho rezimu. Proto se loucim - POUZE docasne ! Jedu nakupovat pochutinky !
  Vas vy Socani - (poloopice) NEPOZVU !
  nick honolulu - reprezentacni osobnost ceskeho naroda !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Večerek. Vrať se do hrobu !

   Smazat
  2. 15:41 Budete slavit 30. let od vítězství nepracujícího lidu nad zdravým rozumem. Tak si to užijte. Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
  3. 15:41 - koukám že z toho do dneška máš vlhký sny

   Smazat
 17. Klasika. V první větě pod nadpisem hypotéza, a potom už jen různé závěry a fabulace z této hypotézy vyplývající. Nu, holt to není článek do matematického bulletinu, nýbrž určený zcela odlišnému publiku.

  OdpovědětSmazat
 18. Já jsem si to dneska pěkně užil. Juknul jsem na začátek na Letné, nějak mě to neoslovilo, podíval jsem se na program televizí a objevil mého oblíbeného El Bundu a bylo jasné na co se budu dívat. Když skončil přepnul jsem na dutohlávky a chytil i hymnu. Dojem následný El Bunda skvělý, dutohlávky trapárna, jak se říká klasika "Mnoho povyku pro nic". A Čt24 a následná beseda opět klasika a nalejvárna pro diváky co si o tom mají myslet. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
 19. Tak jsem krátce nakouk na "lžeme 24 hodiny denně" a viděl
  pár hesel, které byly většinově na jedno téma.
  ----------------------BABIŠ------------------------------
  .Krucifix, proč ten kokot to nepředá JOUROVÉ a bude klid.
  Nedovedu si představit, co by na těch papundeklech bylo psáno.
  JOUROVÁ JE NATO A EU, PRYČ S NÍ. JOUROVÁ, LOUTKA BABIŠE.
  JOUROVÁ, BABIŠOVO KŘOVÍ.
  A tak by se Babiš zbavil na přání pravice, pravicové loutky
  a mohl pak bez bázně a hany zpět na trůn. Potom už by ho
  víc jak padesát procent ve volbách neminulo.

  OdpovědětSmazat
 20. Pan Podracký má blog na iDěsu. Napsal knihu o Hučínovi, která se snad jmenuje Hrdinům se neděkuje. Je zřejmé, že je to škvár. Nějak nejde na odbyt, proto snížili cenu na 99 Kč a v bazaru je jen za 66 Kč. Překvapuje mne, že uznává kolektivní vinu u komunistů. Jednotlivcům by nic dokázat nešlo, proto by trestal kolektivně. Jak by to udělal, to neprozrazuje. Kolektivní vinu by mohl třeba uvalit na lékaře, protože léčili a podporovali komunistický režim. Proč mají na NR zájem o názory takové obludy?

  OdpovědětSmazat
 21. Nic proti autorovi, ale jestli je něco nereformovatelného, tak je to kapitalismus, který samozřejmně byl pokrokem od otrokářského a feudálního uspořádání. ( USA dlouho dokonce otrokářství a kapitalismus spojovala asi do dvacátého století). Ale komunismus nebyl vůbec zaveden a socialismus zkuvili až hlavní přestavitelé. Jinak myslšlenka vynikající a určitě životaschopná.
  Václav

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vám připadá, že právo na práci a sociální jistoty kurvily lidem život?

   Smazat
  2. 17:29

   Určitě měl na mysli jiné věci, než sociální jistoty a právo na práci

   Smazat
 22. 17:20
  Oprava: idea nikoliv myšlenka
  Václav

  OdpovědětSmazat
 23. Mel dnes Drdavid sluchatka jako Otik?-)

  OdpovědětSmazat
 24. O rozdílu mezi 7. a 17. listopadem, z pohledu nás bolševiků

  Ten rozdíl je přímo DIAMETRÁLNÍ:
  7. listopad 1917, čili světodějná VŘSR, nás bolševiky doslal k moci, téměř celosvětově.
  17. listopad 1989 nám československým bolševikům moc vzal.


  Ruku na srdce: Nebýt geniality určitých členů Komunistické strany Sovětského svazu – kteří takový vývoj předvídali – byli bychom dnes ÚPLNÁ HOVNA.

  Ano, nebýt přímo LENINSKÉ geniality Velikého Putina, BJJP, tak by dnes v Česku vládli nějací zastánci kapitalismu a demokracie!
  Ano, nebýt geniálních tahů vedení KGB/FSB/GRU/StB, tak by dnes
  • Andrej Babiš nebyl národní Vůdce, leč malý, ušlápnutý, uštvaný, krachující podnikatel, nucený skrývat své členství v KSČ a spolupráci s StB
  • Miloš Zeman by nebyl druhý národní Vůdce, nýbrž DĚSIVĚ zchátralý chovanec starobince, stydící se za svou spolupráci s KGB
  • Česko by bylo NEDÍLNOU součástí Euroameriky.


  Prostě jedna HRŮŮŮŮŮZA !!!!!!

  Proto nepřestáváme - my všichni komunisti, putinisti, zemanisti a babišisti, jedním slovem BOLŠEVICI – děkovat největšímu žijícímu leninistovi, Velikému Putinu, Budiž Jeho Jméno Pochváleno, .
  A těšíme se na opětovný příchod nepřemožitelné Velkoruské armády, jako na Vánoce či oslavy Vítězného Února.

  Bratrská internacionální pomoc z 21. srpna 1968 zachránila naši vlast před euroamerickou okupací, před hrůzami EU, NATO, kapitalismu a demokracie!


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. POZOR – ВНИМАНИЕ !!

   Výše uvedený příspěvek jsem vložil již PODRUHÉ, neboť ten původní (z 16. listopadu 12:54) zdejší smradlavé cenzorské hovado tupě smazalo.


   Jak dlouho ještě zneužívati budeš naší trpělivosti, cenzorský smrade?!
   Myslíš si snad, že tě necháme běžet, v brzkém budoucnu, po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace?

   Jestli jsi opravdu tak hloupý, tak věz, že tě NENECHÁME uprchnout, že si tě chytíme, my komunisti, putinisti, zemanisti a babišisti, za pomoci ruských soudruhů a soukmenovců z KGB/FSB.
   A pak s tebou naložíme typicky slovansky humánně, po husitsku, po leninsku, po putinsku, na místě.
   Pohov!

   Volte ANO, KSČM a našeho Miloše, ať se k nám nepřemožitelná Armáda Ruské federace vrátí co nejdříve!


   P. Radosta

   Smazat
 25. Pan Podracký poukazuje na odcizení, ke kterým vede liberální společnost. Na druhé straně odvozuje, že na vině jsou "nepřirozené ideologie navazující na liberální a marxistický odkaz západní civilizace", Jako by nemohl vědět, že esencí Marxova odkazu jsou právě ta "odcizení", na která poukazuje, a která má právě cesta ke komunismu, odstraněním systémových příčin prvotních odcizení, zcela vyloučit. Škoda, že si pan Podracký, zřejmě svou předpojatostí vůči původní marxistické levici, tak trapně odporuje.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.