Reklama

úterý 12. listopadu 2019

Rozporuplný November 89

Milan Benkovský
11.11.2019  NovéSlovo a VašeVěc
Novembrové očakávania v roku 1989 boli veľmi veľké. Idey, ciele a zámery boli vznešené a pokrokové. Slovenská realita a vytriezvenie po novembri 89, najmä však počas vlád Vladimíra Mečiara a Mikuláša Dzurindu, bolo pre občanov o to krutejšie. Nespochybňujem význam novembra, ten prísť musel, ale to, čo všetko sa sem s ním dostalo a akú devastáciu spoločnosti umožnil.

Potvrdzuje to i najnovší sociologický prieskum SAV realizovaný v spolupráci s IVO a agentúrou FOCUS, prekvapujúco pomerne objektívny. Na jednej strane potvrdil, že zmena spoločenského systému, ku ktorej došlo u nás v roku 1989, stála za to. Inak povedané November 89 bol potrebný, čo potvrdilo až 59 percent respondentov. Ďalej sú však hodnotenia dopadov na jednotlivé sociálne a vekové skupiny oveľa pesimistickejšie, vrátane toho, čo tieto udalosti spôsobili v spoločenskom, hospodárskom a politickom živote.

Je nesporné, že išlo po Slovenskom národnom povstaní, vzniku samostatnej Slovenskej republiky a reformách koncom šesťdesiatych rokov vedúcich k snahám o socializmus s ľudskou tvárou, až o štvrtú najvýznamnejšiu historickú udalosť dvadsiateho storočia . Vidia to tak aj ľudia v prieskume, aj keď výskumníci tam akosi náhodou nezaradili, pre Slovensko najvýznamnejšiu historickú udalosť – SNP a namiesto neho sa tam objavil vstup SR do EU.

Pôvodne som nechcel písať o tomto politickom prevrate a jeho dôsledkoch, ale nedá mi, keď sa vyjadrujú, kde akí „politológovia“ a mystifikátori, z ktorých sa mnohí, v tom čase ešte hrali v piesku. Mojím cieľom nie je analýza, ani prezentácia či vysvetľovanie historických faktov, ale vyslovenie názoru účastníka tejto dejinnej udalosti. Dovoľujem si preto poukázať len na niektoré významnejšie javy a procesy a ich dopady na spoločnosť, ktoré tieto udalosti sprevádzali. Je prirodzené, že každý, kto ho prežil, ho vidí inak. Ja takto.

Ani revolúcia, ani nežná


Revolúcia je v teórii všeobecne charakterizovaná ako produkt triedneho boja, ktorý narastá tak dlho, až prepukne v otvorený konflikt. V revolúciách ide o porážku jednej triedy druhou, prevažne násilným spôsobom. V našom prípade nešlo o porážku triedy, ale vládnucej strany, ani o násilný spôsob, ale nekrvavú, postupnú zmenu systému. Situácia naozaj nebola revolučná, čo priznal v roku 1990 dokonca aj vtedajší prezident Václav Havel.

To všetko, čo súvisí s pojmom revolúcia, okrem kvalitatívnej zmeny politického systému u nás nenastalo. Išlo nie o revolúciu v pravom slova zmysle, ale o politický a ekonomický prevrat. Dokazuje to uchopenie moci vtedajšími disidentmi, ako i následná divoká privatizácia štátneho majetku, reštitúcie a jednoznačné preferovanie súkromného vlastníctva na úkor spoločenského či družstevného. Išlo jednoducho o prechod od socializmu ku kapitalizmu.
Idealizácia tejto nesporne historickej udalosti viedla k jej prívlastkom, v Česku „sametová“, či na Slovensku „nežná revolúcia“. Nie je to však ani zďaleka presný výraz. Bola totiž len nekrvavá. Mimochodom, takto ju označuje aj wikipedia. K tomu len jedna poznámka, vďaka rozhodnutiu vtedajšieho vedenia KSČ, aby silou nezasiahla armáda, polícia ani ľudové milície, došlo k relatívne pokojnému prevzatiu moci Občianskym fórom a Verejnosťou proti násiliu. Nekrvavý prevrat teda nebol výsledkom jeho aktérov už len preto, že v tom čase nemali v rukách žiadne mocenské páky.

Nešlo o revolúciu, ale ako viaceré zdroje uvádzajú, o dobre prepracovaný, niekoľko rokov pripravovaný scenár zahraničných rozviedok, predovšetkým CIA a KGB, ktorý realizovala neblaho známa štátna bezpečnosť, cez náš vnútorný, na Slovensku najmä katolícky, disent sformovaný okolo Charty 77. Začiatky snáh o politický prevrat siahajú až do šesťdesiatych rokov, kedy sa zrealizoval prvý neúspešný pokus v roku 1968. Na ďalší sa čakalo viac ako dvadsať rokov a prišlo k nemu až po dohode Reagana s Gorbačovom a po páde všetkých režimov v socialistických krajinách strednej Európy. V tej súvislosti odporúčam pre tých, čo majú o tieto udalosti záujem, publikáciu Miroslav Dolejší – Analýza 17. listopadu 1989.

V prvej fáze organizátorom prevratu, tým našim, ani nešlo o likvidáciu socializmu, ale skôr o jeho vylepšenie na spôsob socializmu s ľudskou tvárou, spájaného s Alexandrom Dubčekom. Až neskôr, keď videli slabosť a neschopnosť vedenia KSČ, využili príležitosť na zásadnú zmenu politického systému a uchopenie moci v štáte. Začal sa tým prechod od socializmu ku kapitalizmu. Zjednodušene povedané, nasledoval rýchly proces, keď Gustáv Husák abdikoval na funkciu prezidenta. Po komplote proti Dubčekovi, ktorý nemohol stáť na čele štátu pre jeho charizmu a popularitu i jasné spojenie so socializmom, sa stal prezidentom ČSFR Václav Havel. Ten mimochodom, najvýraznejšie v dejinách poškodil Slovensku. Ľuďom z OF a VPN sa ponúkli funkcie vo Federálnom zhromaždení a národných radách i vládach. Padla vedúca úloha komunistickej strany, začala sa „demokratizácia“ spoločnosti.

Slovo „nežná“, asi ťažko pochopia tisíce poškodených ľudí, ktorí prišli o prácu, tí čo boli odstránení z funkcií, nielen vo verejnej správe, ale i v školstve, zdravotníctve, kultúre a dokonca i vo výrobných podnikoch. Radoví, poctiví ľudia boli šikanovaní a prenasledovaní najskôr VPN, neskôr Mečiarovými akčnými päťkami a nasledujúcimi vládami. Došlo ku kádrovaniu, likvidácii všetkého „socialistického“ a všetkých, čo k tomuto systému patrili. Prišlo i na mediálne lynčovanie a osobné útoky, vrátane vybavovania si účtov. V tejto súvislosti si možno položiť otázku, či podobnosť s našou súčasnosťou je len náhodná. Mnohých ľudí, najmä radových členov KSČ, ktorých bolo vtedy na Slovensku približne 450 tisíc, táto nežnosť pripravila nielen o prácu a možnosť sebarealizácie, ale v dôsledku toho im i rozbila manželstvá, viacerých priviedla k alkoholizmu a dokonca i k množstvu samovrážd. Možno si preto len povzdychnúť – Ó aká to nežnosť?!

Čo priniesol november ľuďom?


Možno by stačilo odpovedať si na hypotetickú otázku kolujúcu na facebooku, ktorú by mohol položiť Gustáv Husák – Tak čo deti moje..., máte sa lepšie? Odpoveď nájdeme v prieskume Medianu pre RTVS už v roku 2014, ktorý uvádza – vývoj po roku 89 sklamal 70 percent Slovákov. Niet sa čo čudovať, keď sa napríklad reálnu mzdu z roku 1989 podarilo vyrovnať až v roku 2007. Je to nostalgia a či skôr krutá realita, že takmer polovica respondentov sa vyjadrila, že v socializme sa im žilo lepšie, či o niečo lepšie. U ľudí, ktorí prednovembrový systém zažili a mali v tom čase 35 a viac rokov, to bolo dokonca až 72 percent.

Po prevrate lídri novembra sľubovali u nás slobodu a demokraciu i nové Švajčiarsko, sľubovali odluku cirkvi od štátu, odstránenie byrokracie, menší štát, sľubovali, že nedôjde k rastu cien a nezamestnanosti. Ničoho z toho, sme sa nedočkali. Ľudia boli oklamaní a zneužití v prospech záujmov kapitálu a mocných tohto štátu. Dočkali sme sa len drahoty, chudoby, nezamestnanosti, likvidácie vyspelého zbrojárskeho priemyslu, či učňovského školstva, detských jaslí a mnohých ďalších vymožeností socializmu, ktorých výpočet by bol veľmi dlhý.

Mnohí si naivne mysleli, že po takzvanej totalite nás čaká sloboda a demokracia. Teraz sú sklamaní, keď u nás vládne pseudodemokracia a skutočne slobodní sú len zbohatlíci. Už tri desaťročia sme v područí mamonu. Vládnu nám peniaze a to úplne a všade, v politike, ekonomike, školstve, zdravotníctve i v súdnictve. Dokonca i kultúra dnes je len biznisom. November 89 tak umožnil novú, teraz už neobmedzenú totalitu. Totalitu jednej strany nahradila krutá totalita kapitálu a peňazí.

V zahraničnej politike sme nahradili podriadenosť či heslo „So Sovietskym zväzom na večné časy“ za až stupídne prisluhovačstvo na večné časy s USA. RVHP /Radu vzájomnej hospodárskej pomoci/ socialistických štátov, nahradila Európska únia, Varšavskú zmluvu NATO. Stali sme sa ešte viac závislí a neslobodní, so silne obmedzenými vlastnými právami.

Krátko po novembrovom prevrate sa stali z vekslákov výpalníci a ako huby po daždi vznikali mafiánske skupiny. Mimoriadne sa rozšírila prostitúcia a najmä drogy. Extrémne vzrástla korupcia takmer vo všetkých oblastiach života spoločnosti. Dennodennou súčasťou života sa stali samovraždy a vraždy, lúpeže, ako i ďalšia násilná trestná činnosť. To všetko socializmus predtým prakticky nepoznal, alebo sa to vyskytovalo len v obmedzenej miere.

Čo nám dal a čo vzal november 89


Aktuálne odpovede na otázky súvisiace s vnímaním Novembra 89 a jeho dôsledkami nám dal už spomínaný prieskum Sociologického ústavu SAV realizovaný v septembri tohto roku. Výsledky neprekvapujú, keď sa v ňom viac ako polovica respondentov vyjadrila, že politický systém pred rokom 1989, teda socializmus, bol lepší ako naša súčasnosť. Dokonca pri hodnotení ekonomického systému je to ešte výraznejšie v prospech minulosti.

November nám dal vyššiu formu osobnej slobody, i tej svetonázorovej, dal nám povinnosť starať sa sám o seba a pre niektorých lepšiu formu demokracie. Otvoril nám hranice do sveta, umožnil súkromné podnikanie a žiť tam, kde a ako chceme. Dal nám všetkým „rovnaké“ šance. Je zaujímavé, že najväčším prínosom je podľa ľudí možnosť slobodne cestovať. Je to samozrejme dobré, nie je to však málo a je toto najpodstatnejšie? Väčšinu toho, čo nám november 89 dal, však môžu využívať len tí majetní, tí čo na to majú. November 89 nám dal skutočne veľa, len sme za to zaplatili príliš veľkú cenu.

November nám vzal predovšetkým istoty, pracovné, sociálne i životné. Vzal nám starostlivosť štátu o človeka, ale i vyspelé a bezplatné školstvo, zdravotníctvo, či výkonné a efektívne poľnohospodárstvo, v tom čase vysoko hodnotené i západom. Vzal nám spoluvlastníctvo v štátnych podnikoch, zlikvidoval poľnohospodárstvo. V neposlednom rade nám vzal všeľudské ideály, morálku, obyčajnú ľudskosť či spolupatričnosť.

Práve ponovembrový režim splodil kapitalizmus a tým i korupciu a mafiu, ktorá prerástla do celej spoločnosti. Všeobecne platí, že po novembri 89 sme starý systém socializmus úplne a do dôsledkov zlikvidovali a s tým nielen to zlé, ale aj to dobré a ničím sme to nenahradili. So špinavou vodou, sme z vaničky vyliali aj dieťa.

(Druhá časť nabudúce)

122 komentářů :

 1. Především musíme uvést věc na pravou míru. Novembrem 1989 neboli listopadem 1989 Západ prostřednictvím disidentů provedl u nás převrat a do čela tohoto převratu dal dlouho podporovaného Václava Havla, který všechny ujistil, že lidi nemají věřit tomu, když jim někdo bude říkat, že Havel je proti socialismu a že u nás bude někdy nezaměstnanost a dále všem sdělil, že když to tak nebude jak on slibuje, okamžitě odstoupí. Neodstoupil a setrval až do smutného konce a popřel sám sebe a dnes je udržovaný v povědomí jenom pražskou kavárnou, protože všichni vědí, že Havel ve všem jenom lhal. Dnes televize ovládaná pražskou kavárnou nám každých deset minut vnucuje, jak jsme v Ráji a kdo tvrdí opak je ruský agent. Nevím jak dlouho takové argumenty můžou vydržet, když i ministryně práce Maláčová v televizi pokládá otázku, že neví proč po třiceti letech za stejnou práci u nás pracující berou třetinové platy v porovnání s pracujícími v Německu. Odpověď je pro paní Maláčovou jednoduchá. Protože jsme kolonie západu, paní Maláčová a protože naše vláda hájí zájmy zahraničního kapitálu. Proto !!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. I za 1. republiky byl rozdíl stejný , kolonii nemůžete srovnávat s koloniálním státem , to jen Rusové byli tak blbí , že nám nechali vyšší životní úroveň než měli oni !

   Smazat
  2. 13.47 Souhlas.

   Smazat
  3. Pane autore pojem revoluce se používá i v širším slova smyslu (revoluce páry...). Přesto s vámi souhlasím, byl to nekrvavý převrat. Nejen revoluce, ale i převraty požírají své děti. Jsme na tom stejně s vámi, je vidět, že rozvod nikomu nepomohl. Jen novináře snad u nás nikdo nezabil, ale vražd o mamon bylo moc. Stejně jako u vás, dopadá hodnocení totáče v anketách až moc pozitivně. Sám se divím, protože polovina pamětníků je již na nebi a dorost neví o čem je řeč. Stejně držím Slovensku palce, at se z politické krize vymotá. Nás to čeká taky.

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. Tohle ti ty poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  6. 19:30 Vyskřekla mizerným jidišem skřekajcí incestní drobenka z ovčáčkotrenek!

   P.S.: Tolik putlerčiků zase znát nepotřebuješ, zcela postačí když poznáš tohodle svýho vypouštěče - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   s Aspergovým syndromem A52! To jen abys nevlít do prdele omylem někomu nevinnýmu, až se budeš vracet z výletu domů!☺

   Smazat
  7. rusove nas měli jako větši rusky tuzex kdy si chodili měnit bezcenny rublik za neuvěřitelnych deset kače aby pak mazali do obuvi pro dva kufry luxusnich koženych bot a do drogerie pro sud parfumenrie protože doma to proměnili za za zlato ale to platilo jen o lampasacich a jejich marfušach vojaček maximalně nosil kufri někdy i četyre najednou ale to už prodavačky museli zavřit protože plan byl slpněn na měsice dopředu

   Smazat
  8. 8:22
   Tohle ti zanechala tvoje incestní familie ty árijskej untermensch A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  9. 9:00 ty chuj, jak mohli kupovat kufry něčeho, když tu podle tvých podobně debilních sourozenců, nic nebylo.

   Smazat
  10. Mysleli jsme si ze nebude cenzura ale Merkel a N. Republika, cenzuruje co se jim nesmi zamlouvat a trolly nechava a drzi aby mohli a neprestali postvavat.. Zase dalsi prispevek dalsi ze sta na smazani..
   Kterej rika neprijemnou pravdu.
   Kdo se chce vsadit ?

   Smazat
  11. 11:15 Tolik putlerčiků zase znát nepotřebuješ! Postačí když poznáš tohodle svýho vypouštěče - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   s Aspergovým syndromem A52! To jen abys nevlít do prdele omylem někomu nevinnýmu, až se budeš vracet z výletu domů!!!!

   Smazat
  12. Tohle ti ty poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  13. 9:56 No jo putlerpšouku, celá banda kremelskejch kretenů, tvejch vypouštěčů! A teď je koukej ještě pěkně seřadit - zleva doprava! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%A8%D0%93%D0%9D%D0%A8%D0%93%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B52.jpg

   To aby je strejda Googlů mohl snadnějc přiřadit k těm tvejm rodinnejm kódíkům:-)))

   Smazat
  14. Tohle ti ty poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  15. Po čtvrté dnes ve 12:50 vyskřekl cosi nesrozumitelně nekrofilní zřízenec z teplický prosektůry, schopnej maximálně dotlačit z pitevny do márnice vozejk se zašitou zdechlinou nějakýho toho komoušskýho geronta, aniž by se přitom probral z lihu co v něm primář uchovává potraty cigánskejch socek, a kterej mu chodí potajmu upíjet!!!

   Smazat
  16. 17:36
   Tohle přesně ti ty podřadnej poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  17. 18:14 O famílii na tvým místě bych radši pomlčel, kdybys tušil co netušíš, páč tvá máti je němá už od dětství. To se stalo, když za války její komoušskou famílii navštívili ukrajinští vlastenci z UPA, kteří tvý bábě uřezali ty její povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali kremlovoroj jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
  18. Měl jsem jisté podezření, dnes už ale jistotu! Pamatuju si jako dítě jsem slýchával od dospěláků průpovídku že "Hitler byl svině, ale komouše, židy a cikány měl vyhubit" anebo že "ho to měli nechat dodělat" apod. Tak jsem se na to těšil, že to dokončíme my, až to tu praskne! Jenže jsem nevěděl že na tom Západě to stojí taky za hovno, jak jsem potom zjistil, páč komouši ve všem lhali!Přitom komunisti nám slibovali v tomto směru ráj!!! Co všecko prý "hrozí" kdyby to "prasklo" (teda kdyby zvítězila kontrarevoluce u nás) a my jak blbečkové tomu věřili! Že prej v západním Německu už "řádí" nějaký Khárl Heinz Hoffmann! Na fotkách vypadal dobře! Velkej knír jak kaizr Wilhelm a v ruce nějaký kvér a na hlavě nacisticku helmu! Frajer. A prej že vede bojůvky neonacistů v západním Německu! A my se těšili až sem přijede na Leopardu (to je tank!) Až pozdějc mi syn emigrantů který tu bydlel u sousedů v pronájmu řekl, že prej je v západním Německu Hitler zakázanej a že ten Hoffmann je prej jen pošuk z jakéhosi spolku vojenské historie! To mě nasralo, ale řekl jsem si - no co no -"poraženej " stát. Ale spolýhal jsem aspoň na Ameriku! Viděl jsem na vlastní oči v ČST záběry pochodujících KKKáček ve Washingtonu jak hajlují a nesou nápisy Free Hess a Hitler was right apod. A měl jsem za to, že to přijde sem! Ještě v listopadu 89 jsme seděli s partou ve vinárně a jeden spolužák dal nohy na stůl a prones památnou větu: "Já tomu stejně nevěřím! Dokud nepojedou po Václaváku meďáky s hákošema na kapotě!". A my se smáli "vtipu". Jenže on měl pravdu! Nic se nezměnilo! Furt stejný žvásty o zlých nacistech, komouše nepověsili, židi zůstali dál nekritizovatelný a dokonce ani neobnovili zákon o potírání cikánských band z 1. republiky, takže naco se to dělalo? Přišel ten čurák Havlů s těma a kecama o "lidských právech" a hovno do hovna! Místo KKK se začlo cikánům říkat "Rom"!! Takže zklamání a podvod. Já hned jak se začli ty demonstrace, tak jsem na náměstí u nás rozflákal komoušský zasklený vitríny s Hrdiny práce" či co. A hned pár lidí s nějakýho OF na mě že prej to nemám dělat, že prej musíme "opatrně" a pod. zbabělý kecy, aby nás prý neměli za "provokatéry"! He! Já jsem čuměl jak zjara! Furt jsem čekal že vohlásej, že byl zatčen Bilak a že už ho někde mučej a vono hovno hovno! Ani ty posraný Rusáky neprotáhli Prahou s prackama vjerch! Hovada ... a prej (kontra)Revoluce! Jo Budapešť 56 -to byla Kontrarevoluce! - http://novysmer.cz/index.php/historie/2679-budape-1956

   Smazat
 2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vemte si prasek

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. 14,30
   Mas to v hlave v poriadku ?
   Vnimas, co vlastne pises ?

   Smazat
  4. dalsi magor vypada to ze se tady sletaji vsichni cvoci asi za Dr. z blazice jmenem David
   Ale ten jiz neuraduje a blazny neleci jdete na Blesk

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. Gott mít uns!

   Smazat
  7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  8. Jedním slovem...DUMKOPF!

   Smazat
  9. 19:47 Vyskřekl mizerným jídišem nekrofilní zřízenec z teplický prosektůry, schopnej maximálně dotlačit z pitevny do márnice vozejk se zašitou zdechlinou nějakýho toho komoušskýho geronta, aniž by se přitom probral z lihu co v něm primář uchovává potraty cigánskejch socek, a kterej mu chodí potajmu upíjet!

   Smazat
  10. Tohle ti ty poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  11. 17:46 Tolik putlerčiků zase znát nepotřebuješ! Postačí když poznáš tohodle svýho vypouštěče - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   s Aspergovým syndromem A52! To jen abys nevlít do prdele omylem někomu nevinnýmu, až se budeš vracet z výletu domů!!!!

   Smazat
  12. Tohle ti ty poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  13. 9:57
   No jo putlerpšouku, celá banda kremelskejch kretenů, tvejch vypouštěčů! A teď je koukej ještě pěkně seřadit - zleva doprava! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%A8%D0%93%D0%9D%D0%A8%D0%93%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B52.jpg

   To aby je strejda Googlů mohl snadnějc přiřadit k těm tvejm rodinnejm kódíkům:-)))

   Smazat
  14. Tohle přesně ti ty poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  15. Ve 12:49 opět nesrozumiteně cosi vyskřekl nekrofilní zřízenec z teplický prosektůry, schopnej maximálně dotlačit z pitevny do márnice vozejk se zašitou zdechlinou nějakýho toho komoušskýho geronta, aniž by se přitom probral z lihu co v něm primář uchovává potraty cigánskejch socek, a kterej mu chodí potajmu upíjet!!!

   Smazat
  16. 17:45
   Tohle ti ty podřadnej poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  17. 18:13 O famílii na tvým místě bych radši pomlčel, kdybys tušil co netušíš, páč tvá máti je němá už od dětství. To se stalo, když za války její komoušskou famílii navštívili ukrajinští vlastenci z UPA, kteří tvý bábě uřezali ty její povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali kremlovoroj jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 3. Božínku, ti už se dočista zbláznili :D
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Lide-mohou-na-Letne-nahrat-vzkaz-Havlovi-v-jeho-revolucnim-aute-603095
  (Kult jako sviňa. Njn, a jeho mercedes by byl asi móóóc provokativní).

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. 19:16
   Ani jedno z toho. Jen řehot. Doufám, že budou kvalitní fotečky zoufalečků, ozvučená videjka, a to i fakturek.

   Smazat
 4. 14,41
  Havloverbež musí za každou cenu předvádět svojí ynetligenci a vlezdoprdelismus!!!!.-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vyskřekl nekrofilní zřízenec z teplický prosektůry, schopnej maximálně dotlačit z pitevny do márnice vozejk se zašitou zdechlinou nějakýho toho komoušskýho geronta, aniž by se přitom probral z lihu co v něm primář uchovává potraty cigánskejch socek, a kterej mu chodí potajmu upíjet, a kterej bejval kdysi skinhead! Každý den po zavíračce před Severkou stál a s pravicí zdviženou do noci řval: "Immer Brüx! Sieg heil!" Jenže ... pak nastoupil jako zřízenec v márnici, no a chlastání lihu a sex se zdechlinama těch rudejch gerontek (a posléze i gerontů - sic!) udělaly své ...

   Smazat
  2. Tohle ti ty poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!!

   Smazat
  3. 9:17 Tolik putlerčiků zase znát nepotřebuješ! Postačí když poznáš tohodle svýho vypouštěče - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   s Aspergovým syndromem A52! To jen abys nevlít do prdele omylem někomu nevinnýmu, až se budeš vracet z výletu domů!!!!

   Smazat
  4. Tohle ti ty poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  5. 17:33 No jo putlerpšouku, celá banda kremelskejch kretenů, tvejch vypouštěčů! A teď je koukej ještě pěkně seřadit - zleva doprava! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%A8%D0%93%D0%9D%D0%A8%D0%93%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B52.jpg

   Ať v tom uncle Google nemá bordel ...

   Smazat
  6. Tohle ti ty poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  7. 9:57 Možná je právě jeho příběh daleko zajímavější než si myslíš! Tento nekrofilní zřízenec z teplický prosektůry, schopnej maximálně dotlačit z pitevny do márnice vozejk se zašitou zdechlinou nějakýho toho komoušskýho geronta, aniž by se přitom probral z lihu co v něm primář uchovává potraty cigánskejch socek, a kterej mu chodí potajmu upíjet, byl kdysi skinhead! Každý den po zavíračce před Severkou stál a s pravicí zdviženou do noci řval: "Immer Brüx! Sieg heil!" Jenže ... pak nastoupil jako zřízenec v márnici, no a chlastání lihu a sex se zdechlinama těch rudejch gerontek (a posléze i gerontů - sic!) udělaly své ...

   Smazat
  8. Tohle přesně ti ty poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!

   Smazat
  9. 12:48 Jen tak na něj, prudiče vlastního biologickýho fotříka!!!!

   Smazat
  10. 17:54
   Tohle ti ty podřadnej poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  11. 18:12 O famílii na tvým místě bych radši pomlčel, kdybys tušil co netušíš, páč tvá máti je němá už od dětství. To se stalo, když za války její komoušskou famílii navštívili ukrajinští vlastenci z UPA, kteří tvý bábě uřezali ty její povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali kremlovoroj jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 5. Taky nám ten listopad přinesl šengééén.
  V Drážďanech se skupina afgánských dětí dopustila brutálního útoku vůči ospalému muži(určitě to nebudou sirotci Šojdrové...):
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Co-si-Nemci-nechaji-jeste-libit-Dalsi-utok-mladezniku-V-presile-Petr-Robejsek-varuje-603081

  Členky spolku Pražské matky:"Ihned přijměte dětské uprchlíky."(touží po jejich adopci?)
  https://eurozpravy.cz/domaci/politika/ihned-prijmete-detske-uprchliky-hamacek-dostal-ostry-dopis-od-prazskych-matek.3fbf52ef/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Leda jako krmení pro divoký prasata....a to ještě omezeně!!!

   Smazat
 6. Ten pojem svoboda je už otázka generační. Pro většinu nás
  starších a starých, SVOBODA v r.1945 znamenala konec německé okupace.
  Pro mladé a mladší, spolu s několika starými kolaboranty
  znamená svoboda z r. 1989 návrat do náruče Německa.
  Momentálně jako by demokratického, jenže i Výmarská republika
  po první světové byla demokratická.
  A jak to dopadlo.

  OdpovědětSmazat
 7. Tak nadějně ten listopad vypadal a tak blbě dopadl.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Byly to jen kulisy. Kdo chtěl vidět, ten viděl jak jsou laciné a chatrné.

   Smazat
 8. Pár poznámok:
  Moc neuchopili disidenti, treba sa pozrieť, kto sa prevratom dostal medzi miliardárov...poväčšinou ľudia, napojení na spravodajské služby.
  Organizátorov nehľadajte v Charte 77, ale na 13. oddelení ÚVKSČ.
  Výrok, že november nám dal rovnaké šance, je úplne mimo.
  Ak chceme nazývať to, čo tu bolo do 89-ho socializmom, dobre. Ale súčasnosť nazvime tak, ako sa patrí:sme kolónia.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vy v Horných Uhrách ste možná kolonie. O tom nic nevím a nebudu vám to vyvracet. Ale my tady v ČR jsme svobodná, svéprávná, prosperující země.

   Smazat
  2. 18:29
   Troubo...

   Smazat
  3. 18:40
   Nejsi nic jiného vlastizrádný blbeček, který tu uráží a špiní naši zemi.

   Smazat
  4. 18:43
   Nejste nic než blbeček bez přívlastků. Nelze se proto na vás snad ani zlobit.

   Smazat
  5. 18:29 18:43
   Tróba ste, nic jiného.
   Země která odvádí stovky miliard zisků mimo republiku není kolonie?
   Země, která není soběstačná ani v potravinách není kolonie?
   Země, která převážně montuje z ciziny dodané díly dohromady, není kolonie?
   Země, kde se politici převážně plazí u nohou svých kurátorů, není kolonie?
   Země která morálně ohlupuje děti ve školách není kolonie?
   Země,která slouží jako překladiště není kolonie?
   A jen tak mimochodem, nepracujete Vy právě spokojeně v nějaké montovně nebo nějakém tom vysoce ziskovém skladu?

   Smazat
  6. Doplnil bych:
   Země která přišla o bankovní sektor, o zlaté rezervy, o armádu, o průmysl a zemědělství, země jejíž zákony jsou podřízeny zahraničním zákonům.

   Smazat
  7. 18:58

   Ne není. Můžeš se snažit sebevíc, vlastizrádný rudý trolle. Vůbec netušíš co ve skutečnosti znamená slovo "kolonie", jen blbě žvaníš.

   Smazat
  8. 19:12
   Vy se tím vůbec nemusíte zaobírat, lidský zdroji.

   Smazat
 9. Jedno je jiste a je to vyborne: Komousi sli do prdele!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Těm, kterým "máváš "jakoby na rozloučenou" ve skutečnosti SLOUŽÍŠ. Jako docela obyčejný užitečný blbej kanónenfutr. Pokud si to neuvědomíš, můžeme tě jen a jen litovat. Skákej, dokud ti to tví páníčkové s první Rudou knížkou dovolí, zítra budou mít všichni z nich třeba už docela novou Zelenohnědou a ty, stejně jako my, budeš muset posloužit třeba jako potrava. (Najdi si skandál v USA při nedávném vystoupení, krátce po Grétě, nebudu ti to ulehčovat a zkusím tě naučit myslet samostatně a hledat informace z té tvé milované Imiriki (tak jsem to chtěl napsat), takže to máš za domácí úkol). Pokud si myslíš, že se tě to netýká a máš se dobře, tak se podívej pro změnu do Němec a tam uvidíš snahu vytvořit armádu Evropy - hádej pod čím vědomím a poručnictvím. A hádej co se bude dít. Půjdeš skákaje do války? Podívej se na to, jak se vytratila řemesla z Evropy a pochopíš proč jsi notoricky závislý na technice z Číny. Komunistické. Podívej se na to jak se snižuje celková úroveň školáků, když jim TEĎ plní hlavy jedinými správnými morálními zvrhlostmi. Podívej se na okolní státy a myslíš, že tu není imigrace? Kolik je tu zahraničních pracovníků za obludných podmínek (málokdo z nich má štěstí že není okrádán agenturami nebo zprostředkovateli práce) a to proto, že i TY jsi ten línej a neschopnej práce parchant? Jestli chceš, tak skákej, dokud můžeš. Dokonce se ti může splnit sen na Letné za pár dní a ty budeš skákat. Skákej radostí, protože pak už to až tak dlouho trvat nebude a ty skákat přestaneš.
   TAKŽE SI TEĎ SKÁKEJ DO ALELUJA, ALE NEDĚLEJ CHYTRÝHO, PROTOŽE SE TOHLE VRACÍ JAKO BUMERANG.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. 18:12 Nemáš přehled. Studuj. Jsou všude, v demožumpě, lžimédiích, …, i u tebe doma v tévé.

   Smazat
  4. 18:12 I z Ruska :)
   http://www.skrytapravda.cz/zahranicni/2859-mimoradna-zprava-extremistickou-politickou-neziskovku-clovek-v-tisni-vyhnali-z-ruska-kdy-se-rozhoupa-babis

   Smazat
  5. 21:45
   Ten volotrk se nerozhoupá NIKDY!

   Smazat
  6. 21:48 Ále rozhoupá! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/EkGqBuz.jpg

   Smazat
  7. Tohle ti ty poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  8. 8:51 No jo putlerpšouku, to je dokonce celá banda těhle kremelskejch kretenů - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%A8%D0%93%D0%9D%D0%A8%D0%93%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B52.jpg

   tvejch smrdutejch vypouštěčů a adeptů na šibenici!

   Smazat
  9. Tohle ti ty poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  10. Jen dodám: pro 18:47!

   Smazat
  11. 21:48 Však taky o čem asi tak chtěj místní odulci*) "diskutovat"?! Pilní v trolení, jinak ale zapšklí, na Putlerových prdech závislí, neproduktivní blbci by moc rádi škodili, avšak pouze smrdí. Ruské přísloví: Psí/čubčí (a tedy i parazitický čecháčkovský, ovaroidní, pitomiovský, fálmerovský a burešovský) hlas do nebe nevolá. Jsou ti umanutí, lúzrovití, sprejerovití, ovaroví a zaprdění diskutéři s falešnými jmény, tituly a institucemi (včetně těch burešovsko-čobolovských) opravdu tak blbí a ubozí, komunizmem zdegenerovaní, na bezplatných médiích chorobně závislí, potrefené husy, nebo jen placení provokatéři, členové KSČ, ROH, SČSP, khakimozky, lidoví milicionáři, pomocníci VB, politruci, případně důchodci agenti StB a KGB ??? Jak málo stačí ubohým, neschopným, nezaměstnatelným, samolibým a líným sockám ke štěstí: Vyblít se namísto produktivní práce na kapitalistickém internetu a vylízat si socialistickou p….l. Obyvatelé králíkáren ani na internetu nevyprodukují víc – než bobky. Zamindrákovaná lůza metá svá lejna na ty výše stojící - ta však bez zásahu cíle dopadnou zpět na její hlavu. Lůza zůstává lůzou i když je v početní většině. Čím ubožejší a pitomější podvraťáček na řetězu u boudy - tím víc poštěkává a zasírá své okolí. A ještě by chtěl bez vlastní osobní odpovědnosti zasahovat anonymně referendem do osudů spoluobčanů. Geniální politický trik, prosazovaný postkomunistickou tripartitou: internetové diskuze.
   Nabuzené lemplovské, dluhy neplatící a neproduktivní socky vypustí nahromaděnou žluč a střevní plyny (přímá demosrácie) a neřádí pak už na náměstích:-)))

   *) putleroffci se na ulici či v socce navzájem poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. A mnozí maj navíc odulé tváře, jak blízko strkaj tlamu k pšoukolíhni svého škaredého fýrera tu! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
  12. Tohle ti ty poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  13. dodatek: pro 18:12!

   Smazat
  14. 17:48
   Tohle ti ty podřadnej poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  15. 18:11 O famílii na tvým místě bych radši pomlčel, kdybys tušil co netušíš, páč tvá máti je němá už od dětství. To se stalo, když za války její komoušskou famílii navštívili ukrajinští vlastenci z UPA, kteří tvý bábě uřezali ty její povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali kremlovoroj jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 10. 18:12
  Omyl demete,komunisti vyměnili strany.... zářným příkladem je ten zloděj Kraďousek!!!;-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. Lůza, někdejší kolaboranti a potomci a pobratimové někdejších kolaborantů, bagatelizující a zesměšňující ještě dnes v internetových komentářích (žlučovitých zvratcích) Havla i Listopad si opravdu nezaslouží nic jiného, než si zopakovat tehdejší historii, resp. estébácko-gangsterskou vládu, kterou reprezentuje agent Bureš a stínová rudo-hnědá NF. Z řad těchto (povětšinou anonymních a zbabělých) ubožáků se po celé generace rekrutují "užiteční idioti" všech diktátorů a kolaboranti s každým okupačním režimem. Není divu, že u nás totalita vydržela celých 50 let. Ani se nedivím, že zbabělci jsou alergičtí na zrcadlo, v němž vidí zas a znovu jen zbabělého a zakomplexovaného potkana… a Havel, Horáková či bratři Mašínové rovněž každému zbabělci, křivákovi či bývalému kolaborantovi nastavují takové pomyslné zrcadlo. Zrovna tak se nedivím, že tito frustráti, zakomplexovaní a zlomyslní anonymní nýmandi, jsou vesměs zároveň i obdivovateli putlerovské kleptokracie a anti-amerikanismu. Ještě asi dlouho budeme lavírovat na pomezí mezi demokracií a socialismem, přinejmenším do té doby než vychcípaj na chlast a ovarové žranice!

   Smazat
  4. Tohle ti ty incestní árijče zanechala tvoje familie A52,F73,F808,F600,F602!!!!!!

   Smazat
  5. vovčanum je jedno kdo vladne stejně musi do arbajtu aby druhy den mohli zas pracovat a odvadět destaky jak je zvykem v kolonijich samosebou že prace se netyka honorace a nadčlověku protože ti z te prace jenom zuper žiji

   Smazat
  6. 18:17 Správně třeba taky umělec svěrák dnes velký chvilkař.

   Smazat
  7. Pane 8:37. Totalita u nás drží dodnes a naopak posiluje proti té socanské ta kapitalistická novými metodami o pár stupňů. Co ovšem na té současné je hodné obdivu v řadách nacifaši: války, masakrování lidí (tedy ne simulace Zifčáků, ale vraždění žen a dětí v "komplexu vedlejších válečných" událostí). Zatím jsme se přímo nebo nepřímo nebo aspoň potleskem účastnili válek proti Srbsku, zde jistě jsme hrdi na to, že jsme byli na straně spolubojovníků z Talibanu a AlKajdy, dále Iráku, Libyi, určitě byla radost i ze zkrocení asi 50titisícové Grenady, která ustrkovala 320milionové USA, velice s podlézavou snaživostí podporujeme embarga, sankce, vyděračství, diverzantství a loupežnictví proti státům, které neskáčou jak píská náš pán. A byli bychom určitě frustrováni, kdyby v českých řadách nebyli kolaboranti, konfidenti,pochopové, háchové a moravcové, neb to patří k českému folklóru, stejně jako myšlenkové pochody 8:37.

   Smazat
  8. 11:33 Ale kdeže, to teprve teď přináší komunizmus své Kainovsky zvrhlé a prznitelské plody na přírodě i na lidech (viz teplickej zřízenec z 8:46) - a ještě pár generací bude. Diskuze malomocných, žlučovitých, i zemanovských socek v pracovní době to jenom potvrzují. Nostalgicky opěvují loupeživý komunizmus či jiný „většinový“ systém a zamlčují, že tehdy ještě dožívala předkomunistická výchova a morálka – komunisty nazývaná „přežitky kapitalizmu“ a že se rozdávalo z naloupených bilionů. Dnes nemáme žádný civilizovaný kapitalizmus – ale promoskevskou trojbarevnou bolševickou otevřenou kleptokracii a partajokracii – bez „přežitků kapitalizmu“. Levicoví lemplové jen žvaní – ale ani jediný kibuc či družstvo si dosud nezaložili, aby tam předvedli, co umějí bez olupování těch úspěšnějších nebo bez darů z EU. Kydají na cikány, ale sami klesají na jejich úroveň, ba i pod ni a připravují se na moment, kdy azbucky uloupí (znárodní) západní investice v ČR, poskytnuté v době, kdy zde postkomunistická lůza chcípala hladem. Pro Západ jsou stejně nedůvěryhodní a nespolehliví, jako v době předválečného Mnichova pro Francii a Británii. Polsko mělo už tehdy větší cenu.

   Smazat
  9. Tohle ti ty poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  10. 17:27 Tolik putlerčiků zase znát nepotřebuješ! Postačí když poznáš tohodle svýho vypouštěče - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   s Aspergovým syndromem A52! To jen abys nevlít do prdele omylem někomu nevinnýmu, až se budeš vracet z výletu domů!!!!

   Smazat
  11. Tohle ti ty poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  12. No jo putlerpšouku, celá banda kremelskejch kretenů, tvejch vypouštěčů! A teď je koukej ještě pěkně seřadit - zleva doprava! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%A8%D0%93%D0%9D%D0%A8%D0%93%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B52.jpg

   Ať v tom strejda Googlů nemá zbytečnej zmatek ...

   Smazat
  13. Tohle ti ty poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  14. Vykřekl v 9:53 opakovaně (páč zná jen jeden holovětný skřek) nekrofilní zřízenec z teplický prosektůry, schopnej maximálně dotlačit z pitevny do márnice vozejk se zašitou zdechlinou nějakýho toho komoušskýho geronta, aniž by se přitom probral z lihu co v něm primář uchovává potraty cigánskejch socek, a kterej mu chodí potajmu upíjet!

   Smazat
  15. Tohle přesně ti ty poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  16. 12:47 Tak tak, skřekat v jeho pozici na Kalouska je jako když hovnivál zkouší odvalit Mount Everest!

   Smazat
  17. 17:50
   Tohle přesně ti ty podřadnej poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602 !!!!!

   Smazat
  18. 18:10 O famílii na tvým místě bych radši pomlčel, kdybys tušil co netušíš, páč tvá máti je němá už od dětství. To se stalo, když za války její komoušskou famílii navštívili ukrajinští vlastenci z UPA, kteří tvý bábě uřezali ty její povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali kremlovoroj jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 11. A ted koblihy tleskejte!

  https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/sprava-statnich-hmotnych-rezerv-se-zbavuje-cennych-kovu-do-dvou-let-statu-prinese-az-dve-miliardy-ko.A191112_110038_firmy-trhy_ele

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To budou vymetat kouty, jestli tam ještě něco nezbylo po výprodeji českého národního pokladu z dob nejnižších cen zlata?

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. 18:22 Co nám je, ty skořicový šneku, po nějakém zlatě.
   O to se zajímáte jenom vy, kurvy lichvářské.
   Jednou ti to někdo nalije roztavené do nosiče tvé
   makovice.

   Smazat
  4. 11:10 Skřekl nekrofilní zřízenec z teplický prosektůry, schopnej maximálně dotlačit z pitevny do márnice vozejk se zašitou zdechlinou nějakýho toho komoušskýho geronta, aniž by se přitom probral z lihu co v něm primář uchovává potraty cigánskejch socek, a kterej mu chodí potajmu upíjet!

   Smazat
  5. Tohle přesně ti ty poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  6. 12:46 No jo putlerpšouku, celá banda kremelskejch kretenů, tvejch vypouštěčů! A teď je koukej ještě pěkně seřadit - zleva doprava! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%A8%D0%93%D0%9D%D0%A8%D0%93%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B52.jpg

   To aby je strejda Googlů mohl snadnějc přiřadit k těm tvejm rodinnejm kódíkům!!!

   Smazat
  7. 17:52
   Tohle přesně ti ty podřadnej poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602 !!!!
   P.S.Kdo zná a umí,ten Google k vědění nepotřebuje,stačí mu jedna konkrétní kniha!!!☺

   Smazat
  8. 18:09 O famílii na tvým místě bych radši pomlčel, kdybys tušil co netušíš, páč tvá máti je němá už od dětství. To se stalo, když za války její komoušskou famílii navštívili ukrajinští vlastenci z UPA, kteří tvý bábě uřezali ty její povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali kremlovoroj jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína!☺ - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 12. Pro mě november rozporuplný není. Podělali jsme co se dalo. Záměr dobrý, ale provedení katastrofální. Asi jako snaha opravit kapající kohoutek, která skončí vyplavením celého domu. Hospodář to myslel dobře, ale protože je blbej a má obě ruce levé, tak nadělal víc škody, než užitku. A protože je to opravdu celoživotní smolař, tak způsobená škoda je prakticky neopravitelná totálka. Dá se to jedině úplně zbořit a začít zcela nanovo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. 19:19
   Je mi lhostejno kdo kde sedí, teď jste terčem zábavy vy.

   Smazat
  3. Že ne? Pamatuju si jako dítě jsem slýchával od dospěláků průpovídku že "Hitler byl svině, ale komouše, židy a cikány měl vyhubit" anebo že "ho to měli nechat dodělat" apod. Tak jsem se na to těšil, že to dokončíme my, až to tu praskne! Jenže jsem nevěděl že na tom Západě to stojí taky za hovno, jak jsem potom zjistil, páč komouši ve všem lhali!Přitom komunisti nám slibovali v tomto směru ráj!!! Co všecko prý "hrozí" kdyby to "prasklo" (teda kdyby zvítězila kontrarevoluce u nás) a my jak blbečkové tomu věřili! Že prej v západním Německu už "řádí" nějaký Khárl Heinz Hoffmann! Na fotkách vypadal dobře! Velkej knír jak kaizr Wilhelm a v ruce nějaký kvér a na hlavě nacisticku helmu! Frajer. A prej že vede bojůvky neonacistů v západním Německu! A my se těšili až sem přijede na Leopardu (to je tank!) Až pozdějc mi syn emigrantů který tu bydlel u sousedů v pronájmu řekl, že prej je v západním Německu Hitler zakázanej a že ten Hoffmann je prej jen pošuk z jakéhosi spolku vojenské historie! To mě nasralo, ale řekl jsem si - no co no -"poraženej " stát. Ale spolýhal jsem aspoň na Ameriku! Viděl jsem na vlastní oči v ČST záběry pochodujících KKKáček ve Washingtonu jak hajlují a nesou nápisy Free Hess a Hitler was right apod. A měl jsem za to, že to přijde sem! Ještě v listopadu 89 jsme seděli s partou ve vinárně a jeden spolužák dal nohy na stůl a prones památnou větu: "Já tomu stejně nevěřím! Dokud nepojedou po Václaváku meďáky s hákošema na kapotě!". A my se smáli "vtipu". Jenže on měl pravdu! Nic se nezměnilo! Furt stejný žvásty o zlých nacistech, komouše nepověsili, židi zůstali dál nekritizovatelný a dokonce ani neobnovili zákon o potírání cikánských band z 1. republiky, takže naco se to dělalo? Přišel ten čurák Havlů s těma a kecama o "lidských právech" a hovno do hovna! Místo KKK se začlo cikánům říkat "Rom"!! Takže zklamání a podvod. Já hned jak se začli ty demonstrace, tak jsem na náměstí u nás rozflákal komoušský zasklený vitríny s Hrdiny práce" či co. A hned pár lidí s nějakýho OF na mě že prej to nemám dělat, že prej musíme "opatrně" a pod. zbabělý kecy, aby nás prý neměli za "provokatéry"! He! Já jsem čuměl jak zjara! Furt jsem čekal že vohlásej, že byl zatčen Bilak a že už ho někde mučej a vono hovno hovno! Ani ty posraný Rusáky neprotáhli Prahou s prackama vjerch! Hovada ... a prej (kontra)Revoluce! Jo Budapešť 56 -to byla Kontrarevoluce! - http://novysmer.cz/index.php/historie/2679-budape-1956

   Smazat
  4. 17:47
   Tohle přesně ti ty podřadnej poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  5. 18:07 O famílii na tvým místě bych radši pomlčel, kdybys tušil co netušíš, páč tvá máti je němá už od dětství. To se stalo, když za války její komoušskou famílii navštívili ukrajinští vlastenci z UPA, kteří tvý bábě uřezali ty její povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali kremlovoroj jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 13. http://www.ragauian.cz/zprava-o-rozkradani-ceskeho-narodniho-majetku-v-90-letech-20-stoleti-vite-kdo-si-nakradl-nejvic/?fbclid=IwAR1LOqyprdDuSh6J_6EfYDfKXnQQQFcrv6hJ9CeSqQ7kr6CiPS8ep9-cnow--- http://klikni3.tiscali.cz

  OdpovědětSmazat
 14. https://www.hoppner.cz/vida-vudci-revoluce-konecne-potvrzuji-listopad-89-ovladaly-tajne-sluzby-kgb-a-cia-legenda-o-narodu-ktery-povstal-se-hrouti-zmena-rezimu-jako-planovane-vyusteni-studene-valky-kultovni-analyza-17/#.XcsfTm5Fw2w

  OdpovědětSmazat
 15. čezku nebyla nikdy vlada ktera by neodvaděla destaky do ciziny od rakouska přez němce slovaky a rusaka až po evrosajuz a dneska dokonce i do ameriky proto taky naše kolonie nema nezaměstnane naopak musi je dovažet ve velkem aby vždycky splnila co ji nařidi jeji majitel jak minuly tak současny

  OdpovědětSmazat
 16. Natčení a radost byla obrovská,budeme žít jak západ.
  Po 30 létech jsme západ nedohnali a mzdy jsou východní. Po zaplacení stravy a hypotéky moc nezbývá.
  Doufám ze po 60 létech to bude určitě lepší pane Rychetský.
  Marcel

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.