Reklama

čtvrtek 7. listopadu 2019

„Správně špatně“ či spíše mylně a naivně…


Jaroslav Tichý 
Jaroslav Tichý
7.11.2019
Se zájmem jsem si přečetl článek „Správně špatně“, jakož i přínosné komentáře k němu. Úvodem je třeba říci, že je dobře, že takové články a obsažné diskuze k nim vznikají. Zabývají se jednak analýzou příčin současného stavu, jednak podporují i rozvoj myšlení dalších spoluobčanů – čtenářů. Využívám proto této příležitosti, abych se k tématice popisované v článku (navíc v souvislosti s výročím založení našeho samostatného státu, jakož i s blížícím se výročím 17. listopadu) též alespoň ve stručnosti vyjádřil.


Máme-li se zabývat příčinou a následkem, je třeba začít od autorovy třetí myšlenky. Tedy, že „to, jak ten polistopadový vývoj dopadl, je správně, neboť tak to má v kapitalismu být. Tam totiž nemohou být všichni úspěšní, tam je menšina úspěšná na úkor té většiny, často za jakoukoliv cenu“.

Potíž je ale v tom, že v roce 1989 naprostá většina našich obyvatel neusilovala o změnu politického uspořádání u nás, o návrat ke kapitalismu. Naši občané měli tehdy zájem o větší demokratizaci společnosti, o rozpohybování značně sterilního politického prostředí u nás, o demokratizaci společnosti, o podnícení větší hmotné zainteresovanosti, o možnost volného cestování na Západ a o obchody plné západního zboží, jehož kvalitu jsme si tehdy ještě vesměs idealizovali.

O tom, že nejde o změnu politického systému a o návrat ke kapitalismu ujišťoval i Václav Havel v listopadových dnech roku 1989 davy na Letenské pláni. Dále hovořil o tom, že lžou ti, kteří straší kapitalismem, nezaměstnaností, že on je pro zrušení obou vojenských paktů, tj. Varšavské smlouvy a NATO atd.. Pamětníci si jistě vzpomenou…

Počátek těchto událostí měl navodit atmosféru, že jde vlastně o pokračování „obrodného procesu“ z roku 1968. Za tímto účelem přizvali na tribunu i Alexandra Dubčeka, který se měl nejprve stát prezidentem, pak se jím měl stát „až po počátečním období“, kdy jím měl být z rozhodnutí v zahraničí V. Havel. Pak A. Dubček zahynul při dosud dostatečně nevyjasněné autonehodě…

Pamětníci si též vzpomenou na to, jak V. Havel volal po „nepolitické politice“, čímž byly či měly být zastírány rozdílné zájmy lidí, kteří nabyli převratem majetek, a zájmy lidí, na jejichž úkor ta první skupina majetek nabyla. Předstíraná rovnost přístupu k rozdělovanému majetku končila totiž přidělením kuponové knížky dospělým občanům. Jejich vykupováním a hromaděním ze strany některých osob začalo rozdělování naší společnosti, neboť při tom všichni neměli rovné možnosti (přístup k úvěrům v bankách na financování výkupu knížek, často i disponibilní hotovost z vekslácké činnosti či z „působení“ v řeznictvích či zelinářstvích v předlistopadovém období).

Tyto a následné zkušenosti jen potvrdily známou poučku z politické ekonomie, že „politika je nadstavbou ekonomiky“. Podle typu ekonomiky se odvíjí i politika státu, resp. vzniká typ politické moci ve státě. Velká privatizace tudíž pomohla:

· Vytvořit a postupně i zformovat novou společenskou vrstvu kapitalistů a vytvořit tak příkop mezi nimi a zbytkem národa. Z těch úspěšnějších se později stali oligarchové.
· Odbourat většinu daňových příjmů přicházejících do státního rozpočtu z dříve státních podniků a přesměrovat je do soukromých kapes.
· Vytvořit potřebu přenést daňové břemeno v adekvátním rozsahu na občany, a to především v oblasti nepřímých daní (nikoliv tedy daně z příjmů/zisku, nýbrž především z nově zavedené DPH, dále pak ze spotřební daně atd.) tak, aby bylo možné nahradit zásadní úbytek daňových příjmů do státního rozpočtu z privatizovaných (a příp. i zničených) podniků.

Do velké privatizace, jakož i do dále zmiňovaných prodejů státního majetku zahraničním firmám vstoupil tzv. washingtonský konsenzus (postup zpracovaný americkým ministerstvem financí ve spolupráci s MMF a se Světovou bankou pro tzv. postsocialistické země), který byl „doporučen“ k realizaci mj. i tehdejší Československé (a později České) republice (silně podhodnocená koruna, privatizace státního majetku v plném rozsahu, snížení či likvidace cel pro dovážené zboží za účelem přepracování a opětného vývozu, snížení či odstranění daní pro zahraniční firmy podnikající u nás, osekání sociálního státu (školství, zdravotnictví, penze atd.).

S přihlédnutím k tomu bylo možné i velkou privatizaci z dílny Ježek-Tříska-Klaus považovat za pokus o „záchranu části české ekonomiky“ snahou o její převedení do rukou českých subjektů. Je to hodně nadnesené tvrzení, nikoliv ale zcela popiratelné.

Ať již byl záměr jakýkoliv, v praxi se zvrhnul do korupčních praktik a často až bezuzdného rozkrádání národního majetku, o tom, jak s tímto majetkem pak mnozí privatizátoři naložili, ani nemluvě. Následky této privatizace jsme kolektivně bankám, jež na tuto „privatizaci“ půjčovaly peníze, resp. jejich pozdějším zahraničním majitelům spláceli ještě hodně dlouho.

Celý tzv. transformační proces pak dovršily prodeje státního majetku zahraničním firmám, a to doslova „za hubičku“, zejména po washingtonským konsenzem „doporučeném“ znehodnocení koruny. Tehdejší ministr financí V. Klaus to nazýval transformačními polštáři. Později se chopila dalšího znehodnocování naší koruny ČNB, která se sice deklaruje jako nezávislá, avšak paradoxně pouze na našem státu, nikoliv na globalistických institucích, jako jsou ECB, MMF či Světová banka.


Shrnutí

1. Události 17. listopadu a následně po tomto datu dopadly špatně pro drtivou většinu občanů naší země i pro naši zemi jako takovou, neboť:

a) tato událost nebyla zdaleka pouze záležitostí spontánního vzedmutí našich občanů, jak nás následně přesvědčovali, nýbrž akcí dlouhodobě připravovanou na Západě ve spolupráci s tajnými službami jak tehdejšího Sovětského svazu a některých jeho politiků, tak i s tajnými službami a částí politiků u nás. Označování těchto událostí jako výměny moci politické za moc ekonomickou považuji nicméně za nepřesné či spíše za neúplné;
b) údajní vůdci revoluce se fakticky dověděli teprve dodatečně, že těmi vůdci mají být. Neměli tedy připravené žádné kroky, co budou dělat po 17. listopadu;
c) jediní, kdo měli nějakou (leč vzájemně neujasněnou) představu (nikoliv však v počátečním kvasu), co dělat dále, byli „hoši z Prognosťáku“ (Komárek, Dlouhý, Dolejš, Dyba, Ježek, Kočárník, Mládek, Ransdorf, Singer, Tříska, Tůma aj.) a především pak V. Klaus a jeho tým vytvořený již s předstihem pod hlavičkou pobočky Vědeckotechnické společnosti na Československé státní bance. Také proto byli tito lidé přizváni do polistopadové vlády, stejně jako odborníci z „předlistopadové“ administrativy našeho státu (Čalfa a spol.), aby tak bylo možné zajistit vůbec další chod našeho státu v polistopadovém období; 
d) provedené polistopadové změny postupně zhoršily ekonomickou a sociální situaci větší části našich občanů ve prospěch jejich nesrovnatelně menší části. Tyto majetkové změny, které především rozdělily naši společnost, jsou i nadále ve vývoji, jejich současná podoba není zdaleka konečná.

2. Dobře to naopak dopadlo pro ty, pro které byl tento politický a majetkový převrat realizován, tj. pro:
a) západní státy a jejich hospodářskou krizi, kterou vyřešily vývozem skladových přebytků do tzv. východoevropských zemí vč. Československa.
b) pro plánovanou kolonizaci těchto tzv. východoevropských zemí vč. Československa, kdy cca 40 % české ekonomiky je v zahraničních rukou, kdy z ČR odtékají každoročně zisky přesahující již 420 mld. Kč ročně, kdy nám prodávají naši vodu zahraniční firmy a kdy nás renomovaná americká investiční banka J. P. Morgan přeřadila na jaře r. 2018 z kategorie středně rozvinutého průmyslového státu (v níž jsme byli od založení našeho státu v r. 1918) mezi rozvojové země;
c) získání dalších území a posun vojenských sil směrem na Východ v rámci geopolitických záměrů Západu za situace, kdy došlo pouze k rozpuštění Varšavské smlouvy, nikoliv však NATO a k „přestavbě“ Ruska podle plánu globalistů;
d) pro skupiny těch lidí u nás, kteří uměli profitovat jak na vzniklé situaci, tak především na úkor těch ostatních spoluobčanů.

3. „Listopadová revoluce“ nám nebyla ukradena, jak se mylně někteří lidé dodnes domnívají. Jde o to, že šlo od samého počátku o plánovaný převrat ve prospěch cizích organizátorů, osob s nimi spolupracujících u nás včetně části bývalého disentu a dále části bývalých stranických funkcionářů, k nimž se přidali převlékači kabátů, prospěcháři a veksláci. Jen to naši občané ve své euforii tehdy vesměs nepochopili a někteří se tomu zdráhají uvěřit ještě dnes. Nešlo tedy v pravém slova smyslu o revoluci, ať již povedenou, nepovedenou či ukradenou, nýbrž o do jisté míry řízený proces. Naše přeměna na kapitalistický stát probíhala za nepochopení a neznalosti situace ze strany většiny našich spoluobčanů v těchto hlavních fázích, k nimž patří:

· organizace a řízení změny ekonomického a politického systému v ČR v listopadovém období (souvisí s velkou privatizací, se zakládáním politických stran z ní profitujících);
· washingtonský konsenzus (počátek 90. let) a jeho postupná realizace u nás v praxi (výprodej dalších našich podniků zahraničním vlastníkům);
· přístupové podmínky k EU (omezování zemědělské výroby u nás, kvóty na vývoz některých plodin – cukrovka, likvidace stád hovězího dobytka v ČR, cílená likvidace některých podniků u nás – Poldi Kladno, cukrovar Hrochův Týnec, omezování hutní výroby, decimování další těžké průmyslové výroby, nemožnost ochrany před dovozem čínského spotřebního zboží za dumpingové ceny a tím i podtržení vlastního lehkého průmyslu atd.);
· vstup do EU a následná postupná likvidace české suverenity a státnosti formou rozhodnutí Evropské komise, zákonů, vyhlášek a instrukcí vydávaných Bruselem, jež prosazují globalistické zájmy na úkor národních zájmů členských zemí EU a tudíž i ČR. (V ekonomické oblasti pak směrování našich vývozů do světa přes Německo,
budování montoven a skladů v ČR při současném potlačování vlastní výroby s vyšší přidanou hodnotou, likvidace možnost dalšího českého exportu investičních celků, snaha o konkurenci našimi neinovovanými výrobky za dumpingové ceny, závod ke dnu);

5. Připraveno je již i poslední 5. dějství spočívající v likvidaci českého státu a v rozpuštění českého národa v „tavícím kotli národů“ v rámci EU hojně doplněném migranty z dovozu podle Coudenhove-Kalergiho plánu. Opravdu „slušný výkon“ za posledních 30 let. A opět bez dostatečné znalosti těchto faktů na straně většiny našich občanů.

6. Máme dnes společnost nikoliv takovou, jakou většina z našich občanů v listopadu 1989 chtěla, nýbrž jakou následně svojí naivitou, neznalostí a později netečností dopustila. A to je značný rozdíl. Zásadní chybou tehdy bylo především to, že naši občané:

· se předem nesjednotili na tom, co přesně chtějí, zůstali pouze u toho, co se jim nelíbilo. Ze samotné negace ale nic vybudovat nelze;
· si příliš idealizovali r. 1968 a domnívali se zpočátku, že bude možné navázat na jeho tehdejší vývoji, který měli ještě mnozí v živé paměti, a to bez znalosti, k jakým výsledkům by byl dospěl, pokud by nebyl násilně přerušen;
· byli příliš zahleděni „do sebe“ a do našich problémů a nebyli je schopni chápat v mezinárodním či dokonce nadnárodním kontextu;
· nevycházeli z obecného pravidla, že pokud člověk usiluje o změnu, měl by vědět předem, čím lepším ten měněný stav nahradí, jinak vytváří chaos. Proto to za ně udělali jiní, nikoliv však v jejich prospěch, nýbrž v prospěch svůj a zejména ve prospěch skutečných organizátorů tohoto převratu a nadnárodního řízení jako jeho iniciátora.

7. Společnost rozdělil především majetek, resp. po listopadu 89 vzniklé velké majetkové nerovnosti, kdy vesměs vítězi se nestali ti schopní, nýbrž ti všehoschopní, k čemuž jim pomohly i tehdejší vlády, které potřebovaly vytvořit si vrstvu kapitalistů. Stačí z té doby připomenout 2 hesla z období privatizace národního majetku, a to tehdejšího ministra financí Klause, že neumí odlišit čisté a špinavé peníze a tehdejšího ministra pro privatizaci a správu národního majetku (a současně jednoho z autorů kuponové privatizace) Ježka o útěku ekonomů před právníky. Výsledky se nemohly nedostavit. Na rozdělování národního majetku za často obskurních podmínek byla fakticky postavena i existence některých politických stran té doby.

Ačkoliv většina lidí u nás dodnes pořádně nepochopila, k čemu všemu u nás došlo a co pak nastalo (jinak by nemohla volit tak, jak dosud volí), na vlastní oči vidí, že někdo má majetek, zatímco oni se v potu tváře plahočí od výplaty k výplatě, od jedné splátky hypotéky ke druhé. Mnozí na vlastní kůži poznali, jak jednají zahraniční zaměstnavatelé s našimi zaměstnanci, jakým „dobrodiním“ jsou montovny u nás atd.

Hluboký příkop mezi našimi spoluobčany byl tedy vykopán a odstranit ho může pouze systémová změna, nikoliv kosmetické změny v našem parlamentu či v europarlamentu, natož výměna prezidenta, jak se nám snaží někteří zcela nesmyslně namluvit.

63 komentářů :

 1. Převážně jalové diskuze bez východisek = nesmyslně promarněný čas. Toť většinou současné produkty NR.
  Diskutovat, aby to mělo smysl, se má o tom, jak zbavit privátní kapitál moci a z ní plynoucího diktátu, jinými slovy, jak se politicky osvobodit a demokratizovat společnost. Což tak začít s privátním kapitálem boj, v němž by šlo o zestátnění bank?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak začněte. Lidé se jistě přidají.

   Smazat
  2. 12:58 to se ti teda divím, že tu marníš a dokonce nesmyslně čas, já bej tebou, tak jdu jinam, kde jsou nejalová jasná východiska a hned ti bude lépe. Já si to tady užívám. Jó a až na něco smysluplatného narazíš dej vědět.

   Smazat
  3. Tohle vase particka pise vsude,kde se objevuji nazory nehodici se do vasi "sablony"...Nebudte tak zoufali

   Smazat
  4. Václav Dvořák 13:00 a 13:07
   Když jsem, docela dlouze (u piva), hovořil, mezi čtyřmi očima s profesorem ekonomie Fordhamské university Milanem Zeleným, zaujala mně, mezi jinými i tato jeho myšlenka: neučme se z vlastních chyb.
   Islanďanům se zestátnění banky podařilo. Máme se možnost poučit a vyvarovat se možných chyb, které oni při tom procesu asi dělali.
   Základní Otázka zní: Chceme banky zestátnit? To by mělo být předmětem referenda.

   Smazat
  5. Já osobně jsem měl nedůvěru v tzv.sametovou revoluci od samého počátku. A 100% mě ujistilo, že to bude jen průser, když jsem viděl na Letné ty ovce, které do té doby nevěděly, co to je "otčenáš" a debilně ho odříkávaly po manipulativním páteru Malým. Bylo mi jasné, že s nimi se dá orat podle libosti a ještě se u toho budou přiblble usmívat a cinkat klíči.

   Smazat
  6. Anonymní7. listopadu 2019 13:58
   „Základní Otázka zní: Chceme banky zestátnit? To by mělo být předmětem referenda.“

   Zřejmě máte na mysli nějaké speciální, jednorázové referendum. Jako zásadnější, bych viděl přijetí zákona o všeobecném referendu, odvolatelnost a trestní odpovědnost politiků. Bez toho politici něco slíbí a něco jiného udělají a občané na to můžou jenom koukat. Tak jako v Anglii lidé koukají, co se stalo s jejich referendem o Brexitu.
   Tak jak tu řádil Klaus, před naším vstupem do EU, jsem si sliboval od EU, že sem vnese nějakou zákonnost. Což se však nestalo. Takže i kdybychom vystoupili z EU, vstanou noví Klausové a opět na ně budeme jenom bezmocně čučet.
   Proto volím SPD, která má tyto zásadní body, ohledně všeobecného referenda, v programu. A když je prosadí, potom je možno vyhlásit referendum na cokoliv. P.K.

   Smazat
  7. Domníváte se, že by zestátnění bank nebo cokoliv podobného tomuto bezmocnému státu u globalistů prošlo?

   Smazat
  8. Kdybys byl co zač, tak místo skuhrání tu dávno pochoduješ pod mým velením! Jako neznámý jedinec jsem povstal protizdejšímu neobolševismu a zahájil boj s tímto rudým lejnem a neskončím, dokud jako jev definitivně nezmizí ze života nejen Čechů!!! Pouze napneme-li k tomuto posvátnému cíli veškeré své síly, vůli, důmysl, píli a houževnatost, jen pak budeme moci opět začít stoupat k výšinám, tak jako kdysi naši dávní předkové, kteří nedostali výsadní postavení na Zemi darem, nýbrž si ho museli za cenu nesmírné brutality vybojovat!

   Smazat
  9. No to je "císařská rada", na jalové diskuze jalové doporučení o zestátnění bank,tak budeme diskutovat. Jinak nic proti znárodnění bank, jenže v globálním světě ? Vážený, věřím, že podstatu systému globálního kapitalismu změní lidé, ale až nastanou takové podmínky, kdy ten systém bude v koncích a lidé budou donuceni ho změnit. Věřím, že se v této vhodné situaci najdou i politické síly, které se ujmou vedení těchto změn. Ale toho se asi nedožijeme. Zřejmě půjde o "novou" levici, která toho bude schopna. A nebudou to asi ani komunisté, ani piráti, ani zelení, ani socialisté v tom našem dnešním vidění světa.

   Smazat
  10. Anonymní8. listopadu 2019 0:05
   „Zřejmě půjde o "novou" levici, která …“
   Už se začíná formovat, náprava je na cestě. Viz vyjádření předsedkyně EUfrakce Evropská sjednocená levice - Severská zelená levice (GUE/NGL):
   „Potřebujeme bezpečné a legální trasy pro uprchlíky a migranty, kteří směřují do Evropské unie. Třídění podle etnické příslušnosti i uzavírání hranic musí okamžitě skončit. Nemáme právo zastavovat lidi, kteří utíkají z válečných zón a před extrémní chudobou. EU musí vzít vážně naše závazky dodržování lidských práv a nalézt celoevropské řešení, založené na solidaritě a sdílené odpovědnosti.“
   P.K.

   Smazat
  11. 12:58
   Vy jste zde častým Návštěvníkem a vaše prezenrace je stále stejná, jste tu za Mozek planety.

   Smazat
 2. Takže jakže? Docela pravdivé, ale smutné čtení. Takže zpovykovanci, koukejte mazat slavit, aby to jako vypadalo, že je co oslavovat a nejste hloupí vy, ale zbytek republiky. Víte co to stálo námahy úsilí práce a prachů? To je vlastně investice a ta se musí v kapitalismu vrátit. Takže všichni ukázněně napochodovat slavit třicáté výroči vítězství nepracujícího lidu nad zdravým rozumem. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. 13;16.TAk si najdete prostor vhodnejsi pro vas a neumlcujte ostatni.Opravdu nechapete,co znamena demokracie a svoboda projevu?

   Smazat
  3. 13:16 Typoval bych, že patříš mezi ty všehoschopné, o kterých je zmínka v článku. Jestli ne, tak jsi pak jedinec s výší IQ gumy od trenýrek.

   Smazat
  4. K Anonymní 7. listopadu 2019 13:16
   Ne, neurážejte gumu od trenýrek! On nechce diskutovat, on chce s.át a štvát, ale přitom se odhaluje jenom jako TROTLL.

   Smazat
  5. @13:16

   Poslouchej, ty vymastena palice, ani nevis jak funguje klavesnice, na jakem principu pracuje, jake mikroprocesory jsou v ni, abys vubec mohl pindat...
   Ne uz vubec dozicak (no zablbany dozicky zamek - zase, co to je, ze??? Slovnik cizich slov), aby sis otevrel dvere od bytu, ktery si vytunil od vlastniho, stejne drzeho fotrika.


   nemluve o tom, ze mas nejaky "pocity", ze stlacis "START" v tochke (opet nejake torpedo, ktere se toci, nebo?? Na to se vis co..., potoze neznas ani jeden jazyk, zbytecne:))

   Vim, budou Te zajimat hacky, carky, mozna dysleksie....
   Tancis? Ne? Tak se zacni ucit, protoze kazda jedna gramaticka chyba, v mem podani je jednoduse ZAMERNA. I preklepy, etc.

   Aby stari gardi (opet se nerad opakuji, protoze kolega na Sumave to zabalil a je o 21let starsi),
   delali praci za vas, vy nedorostli mudrlanti...

   Nebo jednoduse, ve zrychlenem procesu - zmoudri.
   Da se, co by ne. Tak startuj a prestan ze sebe delat drzeho simpanze, mas prece plne vedomi, nebo....
   Cus

   Smazat
 3. 13,16
  A ty chodíš mezi vymatlaný gretény do Bohnic nebo do Horních Beřkovic?!Nechodíš ty havlvemeno z kachny,tak proč někoho posíláš mezi tu demochcanku a ostatní havlodementy!!!!Ať se ty vohoni zase ukážou,jak budou brečet po udavači Havlovi a jeho hromadě lží!!!.-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Prave on dokazuje,ze nezijeme v demokracii...Tam by nikdo nemusel branit diskuzi

   Smazat
  2. Hele, havlofobotrotl na kvadrat.
   No proste na druhou. Uz ses taky vzbudil, profesore, cooo?
   (ale vynech tu parabolu, protoze opet elektroakusticka a uz to nespolknou...:))
   Tak dobroe utro:
   https://youtu.be/clbnUQ5Gy9Y

   Malinko kultury, ktera vam zamerne (ano to zamlzne), bylo skryte:)

   Smazat
 4. Tohle je take dobry komentar....https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Podvod-Vlada-Havlovych-kamaradu-tragedie-Pozve-CT-po-tomto-hodnoceni-sametu-jeste-nekdy-Jiriho-Kobzu-602318

  OdpovědětSmazat
 5. 17. listopad 1989 byl vyvolán a proveden hlavně z důvodu ekonomických, kdy západ byl ekonomicky v koncích a potřeboval státy východní Evropy, aby ho živily. Tento záměr, západu se navlékl do ochrany lidských práv a demokracie. Západ k tomu použil ožraly a povaleče, kterým se v Československu nikdy nechtělo dělat a byli přesvědčeni, že jejich intelektuální schopnosti by jim měly, bez práce, zaručovat vysokou životní úroveň a to na úkor poctivě pracujících. Tito lidé si říkali disidenti. Jeden takový byl povaleč a kulisák Václav Havel, který vykřikoval v zájmu západu, kecy o lidských právech a demokracii bez práce. Tomu lidé uvěřili v domnění, že jistoty socialismu zůstanou a k tomu se přidají materiální hodnoty v podobě plných nákupních košíků, za pakatel, jako na západě, křičeli disidenti. A tak se i stalo, ale nikdo nepostřehl, že západ nás totálně vytuneloval a nezbylo nám nic. Třicetiletá válka a rabování Švédských hord na našem území, není nic v porovnáním s rabováním západu na našem území. A tak jsme tam, kde jsme. Můžeme poděkovat Havlovi, který hlásal, že nikdy tady nebude nezaměstnanost, nikdy se nebude rušit socialismus. Pravý disident. Platíme horentní ceny za vodu, telefony, potraviny a všechny peníze odchází na západ, kde se naší prací živí miliony západních darmožroutů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Několika věty je vše podstatné napsáno. Je to tak, jak píšete a tak to vidí i pamětníci té doby. Jsme pře krizí, která přijde pod jakoukoliv záminkou a pro miliony lidí to bude mít fatální následky. Pro kapitalismus jsou nejnebezpečnější sami kapitalisti, kteří jsou nenažraní.

   Smazat
  2. Je to trochu složitější. Ano jde o peníze, ale v podstatě jde o krůček k prosazování nadnárodních zájmů, řekněme hodně zjednodušeně tzv. velkých hráčů. Krize jsou dopředu plánovány a spouštěny v ten "jediný" vhodný okamžik. Jenom my, obyčejní lidičky, každý sám těžko něco změníme. Na to se musí jinak, ale :) bohužel :( nevím jak přesně.

   Smazat
  3. 13:48
   Povedlo se, získat levné suroviny, pracovní síly a spotřební trh pro nekvalitní zboží. Hloupý by nebral, natož kurzy měn těchto zemí ještě více otevřely dveře, pak už zbylo jen ukořistit banky a dividendy "správně" nasměrovat. Jak prosté.

   Smazat
 6. Svatá pravda. Všechno zde napsané si dobře pamatuji. HLAVNĚ když Havel říkal že nebude kapitalizmus,rozpuštění Varšavské smlouvy a NATO. Pro západ byl Venca trumf,ale pro nás jen kupónová knížka s kterou utekl Kožený.
  Bakala moji rodinu okradl o byt a tak jsem po 30 létech spokojený asi vic jak chvilkaři s Babišem.

  OdpovědětSmazat
 7. Ano, revoluce opět požrala své děti.
  A protože byla sametová, taki teď požírá tak jaksi sametově, ne hned brutálně, takže lidi si to nechají líbit asi tak, jako ty pověstné žáby v hrnci s pomalu ohřívanou vodou.

  OdpovědětSmazat
 8. (to mělo být 'tak i', aby si někdo nemyslel, že to je chyba namísto 'taky')

  OdpovědětSmazat
 9. S tím posledním odstavcem NAPROSTO souhlasím!!!
  Jen systémová změna může do toho zmaru zatnout vídle...
  Akorát si tu změnu nedovedu moc představit,ekonomice nerozumím.
  Náš stát je prožraný parazity,těch od havlérky je nejvíc.
  Že by se DOBROVOLNĚ nechali odtrhnout od státního struku si nemyslím.
  Tak mi nezbývá než doufat,že mlaďoši si nějak s tím "dědictvím"- rozuměj s těmi dluhy které jsme nasekali- poradí.
  Pan autor správně upozornil,že KAŽDÝ občan má možnost ve volební místnosti něco změnit...Aspoň ZATÍM,teda má tu možnost.
  Jediná zavedená antisystémová strana je SPD, tak na co se hernajs čeká!?!?!?
  NIKDY NENÍ TAK ZLE,ABY NEMOHLO BÝT JEŠTĚ HŮŘE.
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na co se čeká? Na nic! Lidé vám prostě povětšinou na tu protisystémovou alternativu z vysoka serou! Smiřte se prostě s tím, že lidi se mají nejlépe v historii a neexistuje jediný rozumný důvod proč by tento blahobyt a svobody měli chtít bourat nebo jakkoli výrazně experimentovat.

   Smazat
  2. 17:01
   Mějte se tedy nejlépe ve Všem životě a koukejte, kde nechal tesař díru. Předem děkujeme.

   Smazat
  3. 17.0 I v 89. se lidé měli nejlépe v historii a ve svém státě a bez dluhů ! Dnes tu prakticky už Čechům nic nepatří a islamizace postupuje , jsme jen bruselská , německá a americká kolonie !

   Smazat
  4. 18:58...Hmotně se dneska máme lépe,to je neoddiskutovatelné.
   Za bolšána nesla babka nákup v síťovce,dneska supí za plným vozíkem... Samozřejmě,ne každá.
   Jiná věc je,že žijeme na dluh.
   A ta hrozící změna demografie,to je průůs@®,v tomhle ohledu bylo líp za bolšána.
   Helanov

   Smazat
  5. No neskutecne, poslouchat vase uknourane, pseudo-intelektualni ping-pongy.

   @Helca, nikdo nerika, ze Okamura je spatny chlapik, rekl jeden z teh nej (opatrne jeden z...)

   No Ty sasci kolem nej, jednoduse pruuuser...
   A to ma od zalozeni... Musi hlidat sve ovce:).
   I kdyz velmi dobre vim, ze to ten Japonsky bracha mysli uprimne. Ostatne, stejne jako Babis, jako Skala (dalsi geroy on the way), Katka (opet KSCM, no cooo zase) a samozrejme i Fitipaldi (no kdo zasee, nosi kuzi na trh v kazdych "intelektualnich" kvakadlach. Protoze ma Filipa, v obcance.:)

   Konkretne tedy, i kdyz nerad, reaguji osobne na:
   18:58
   Kde jsi vzal pocit, ze my jsme na tom nejak blbe?
   Ratas finance, nebo stav spolecnosti?

   Naopak, my jsme a budem na tom velmi dobre, pripraveni, s podporou nejvetsi velmoci, ktera vubec na planete zarila.
   A kde je cela zapadni "megakoule"?

   Nebo si opet pustime vecernicek? Zkousis new style, like a desinformations, on the way?

   Tak opet:
   https://cz.sputniknews.com/nazory/2019110610927978-komunista-skala-chartista-schneider-okomentovali-z-tramvaje-listopad-novicok-i-grospice/   Smazat
  6. Taky moc ekonomice nerozumim, ale procenta ještě umím. Dovede mi někdo rozumě vysvětlit, když za totáče jsme dávali 1/3HDP (33%) na armádu a zbrojení, dnes se armáda zmrskla cca na 10% původního stavu, kam zmizely ty peníze za prodej kasáren, letišť, tanků, letadel, cvičicích areálů. To všechno se jaksi vypařilo, dokonce po ruských ubykacích zůstala ekologická zatěž. Dnes je problém dát 2% HDP na profi armádu. To snad není ani otázka pro ekonoma, ale pro věštce či proutkaře.

   Smazat
 10. Vy zapomínáte - jistě jen náhodou - na čím dál tím početnější skupinu, která nikomu nic neukradla, ani se necítí ublížena, nýbrž se naučila 2-3 cizí jazyky a svobodu využila místo remcání nad pivem k vybudování kariéry. Je fuk, jak to v roce 1989 bylo. Žijeme teď a tady, každý sám za sebe.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vy zase - určitě jen čirou náhodou - že pak je druhá otázka najít vhodné uplatnění. Čirou náhodou také zapomínáte, že kdo nezná minulost, nemá budoucnost. Kariéra v montovně nebo skladu je určitě záviděníhodná, co? Mladých ekonomů a obchodníků máme spoustu a užitek? Prd.
   Pozdravujte u Vás na oddělení Veřejného trollingu.

   Smazat
  2. 17:19- a to je právě oč tu běží! Jistě, každý obchodník musí znát 2-3 jazyky aby měl úspěšný obchod a k němu potřebuje svobodu pohybu. OK. Jaká je ale svoboda dělníka v montovně a zemědělce na poli? Jaká je svoboda mladých, kteří potřebují ke vzdělání druhý jazyk minimálně k PC? Takto se odnárodňuje odjakživa! Vzdělání, nutné pro mladé se ale vrátí jako bumerang! Prvotní vlastenci po kolapsu z Bílé Hory se rekrutovali ze vzdělaného, poníženého národa! Geny prý mají životnost 30 tisíc let, co je proti nim 30?

   Smazat
 11. Pro bývalý režim byli nejdůležitější ti co pracovali a vyráběli a kdo nepracoval, byl příživník. Pro současný režim jsou nejdůležitější ti co nepracují a vekslují, nic nevytvořit, levně nakoupit a draho prodat a žít na úkor druhých, těch co pracují.

  OdpovědětSmazat
 12. https://www.parlamentnilisty.cz/tagy/Kobza
  Vidíme to i na přístupu mladé generace – od ročníku 1979, ze které se rekrutují největší komunistobijci a největší odpůrci například prezidenta Zemana či premiéra Babiše. Je tedy dalším paradoxem, že nejradikálnější jsou ti, kteří nemají přímé osobní vzpomínky na dobu před rokem 89, zatímco ti, kteří tu dobu zažili v dospělém věku, jsou mnohem rezervovanější v odsuzování tehdejšího režimu, a především života v té době. Jsem rozhodně pro, aby bylo široce a detailně zveřejněno a zahrnuto do školních osnov, jak to bylo doopravdy v roce 1989, kde končily intriky zahraničních kruhů a kde podvratná akce StB, které byl Zifčák součástí.

  OdpovědětSmazat
 13. Já jsem nebyl v KSČ a přesto jsem si již v dobách pražského jara myslel i říkal, že "obrodný proces", aspoň v tehdy prezentované, často iracionální a až hysterické formě není dobrou cestou k nápravě zbytečně tuhého režimu. Zejména jsem se nemýlil pak v tom, že největšími podporovateli těchto "změn" byli soudruzi, kteří po únoru 1948 vystupovali nejradikálněji, byť byli obvykle "právě porozenými" členy strany a vlády. Ti pak v r. 1968 předváděli lepší než sokolské veletoče a najednou byli na druhém břehu. Zestárli proti r. 1948 a stali se špatnými plavci a tak ne zavčas se
  stihli vrátit na ten "správný břeh". Ale mezitím to přišli přezkoumat "bratrské armády" a koncem toho všeho snad vůbec možným a nejlepším byla normalizace. No a tak nám vyrostla "základna" disidentů. Lidé, kteří zprznili budování socialismu, kteří zprznili "pražské jaro", przní dnes 30 roků český stát - tedy oni a jejich naklonované politické potomstvo. A když se některý z politiků dnes snaží o usmíření v národě a kapku sociální spravedlnosti, je deklarován těmito pracovníky "věčně u žlabu" za nepřítele národa, přičemž tím národem myslí kapitál a sebe, jako kapitálu oddané lokaje. Že se vám ten popis nějak shoduje s termínem "pražská kavárna"? Ale za to já nemohu!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to tak, nenávist se line ze Starého města pražského.

   Smazat
 14. http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/6539-cteni-na-prazdniny-pohadka-o-ceske-zemi-a-zlych-komunistech

  OdpovědětSmazat
 15. Jak mohli komunisti mít tak velikou armádu, která nejenom, že hlídala hranice, ale byla kdykoliv připravena pomáhat při živelných událostech i na jakémkoliv úseku hospodářství? A nejenom to! Jak mohli zajistit práci všem svým občanům?
  Jak mohli komunisti:
  -zajistit, že lidé vydělávali tolik, aby každý mohl vyžít?
  -postavit továrny v každém městě?
  -elektrifikovat a plynofikovat zemi?
  -nastavět vodní a tepelné elektrárny,
  -postavit nemocnice a zdravotnická střediska a zajistit bezplatnou zdravotní péči,
  -nastavět tolik bytů posměšně nazývaných králíkárny pro lidi, které ale dnes mají hodnotu milionů,
  -zajistit levné nájmy,
  -zajistit levné energie,
  -zajistit opravdu bezplatné školství na všech stupních,
  -vybudovat školní budovy s tělocvičnami, hřišti a jídelnami,
  -vybudovat v obcích vodovody,
  -vybudovat v obcích kina, knihovny, kulturní domy, požární zbrojnice, obchody,
  -vybudovat pionýrské domy a starat se o aktivity mládeže ve volném čase,
  -postavit rekreační zařízení,
  -poskytovat pracujícím rekreace na zotavenou zdarma,
  -postavit zimní stadiony, fotbalové stadiony, sportovní haly, plovárny a jiná sportovní zařízení,
  -vybudovat bezprašné cesty tak, aby bylo spojení do každé vesnice,
  -stavět dálnice,
  -vybudovat elektrifikované železniční tratě,
  -zajistit levné autobusové a vlakové spojení do každé vesnice od rána do půlnoci,
  .poskytovat slevy na dopravu pro studenty a pracující,
  -zajistit soběstačnost ve výrobě potravin,
  -zajistit, že potraviny byly levné a kvalitní,
  -zajistit, že věci pro malé děti byly za směšné nízké ceny
  -zajistit, že nebyli bezdomovci,
  -dávat nevratné půjčky rodinám na koupi zařízení a stavbu rodinných domů,
  -poskytovat mladým rodinám nenávratné a novomanželské půjčky,
  -vybudovat telekomunikační systémy, rozhlasové a televizní vysílání,
  -zajistit, aby se lidé nebáli chodit v noci po městech a vesnicích a cítili se bezpečně.
  Jak mohli komunisti toto vše dokázat, a přitom mít vyrovnaný státní rozpočet,
  Jak je možné, že komunisti neměli žádné dluhy?
  Jak je možné, že po komunistické čtyřicetileté vládě nezbyla republika zadlužená, ale naopak měla po světě pohledávky?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mohli to všechno zajistit, protože jim nešlo o zisk za každou cenu, ale šlo jim o pracující lidi. Zlatí komunisti vraťte se.

   Smazat
  2. Pane kolego,na to stačí jedna věta.....BYLI SCHOPNĚJŠÍ,UMĚLI A MĚLI MOZEK!

   Smazat
  3. Anonymní7. listopadu 2019 21:21
   Místo toho ale máme chloubu liberalismu, své vlastní oligarchy. P.K.

   Smazat
 16. Jak je možné, že komouši museli ten jejich "ráj" zadrátovat, aby se z něj lidé nerozutekli?
  Jak je možné, že komouši museli pro udržení své moci zavést totální cenzuru?
  Jak je možné, že komouši museli k udržení své moci popravovat a zavírat do lágrů své oponenty, vraždit vlastní spoluobčany na hranicích?
  Jak je možné, že komouši museli pro záchranu své moci povolat na pomoc sovětské tanky?
  Jak je možné, že ty zázračné rudé hospodáře, když jim v 89 na pomoc sovětské tanky nepřijely, lidé kopli do prdele?
  Jak je možné, že dnes tito rudí kouzelníci přes své neuvěřitelné úspěchy mají mezi lidem podporu pouhých 7%?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:32, komunisté museli zadrátovat hranice, aby zabránili útěku zločinců před spravedlivým trestem. Vám by se asi líbilo vyhnout se trestu za krádež a vraždu. Krádeži bylo i zdarma vystudovat a zdrhnout bez zaplacení.

   Smazat
  2. Jen tak.
   To nebylo rozhodnuti komunistu, neee.
   A to dalsi, i ve strane jiz byli parchantni, ochotni za sve "ja", pripraveni prodat za drobne, i republiku.

   Coz se v male, vetsi mire i stalo, no zustali kabrnaci, verni te zakladni ideologii.
   A za ni stoji.... aktualne, cely svet.
   Ne? A opet ano.

   Smazat
  3. Naše zadrátované hranice byly totalitní, ale Izraelské zadrátované hranice a také Americké zadrátované hranice jsou vysoce demokratické. Je to jako se zdí na hranicích, kdy hraniční zeď v Izraeli a USA je demokratická, ale naše zeď ve Stodolní ulici byla vrcholem fašismu.

   Smazat
  4. 22:32
   Bať, bať permanentní popravy, hladomor (kanibaliszmus se utajoval), infekční choroby, nehygiena, bytový problém vyřešen na větvích a v jeskyních, svítili jsme loučemi, většina obyvatel byla negramotná. Žili jsme v zadrátovaném koncentráku, že za dráty je ráj jsme opravdu nevěděli.

   Smazat
 17. 22:32
  Výměn si Pampersky a nahoď jinou desku gramofone,tahle je ohraná!☺

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ohraná, ale pravdivá, vaše zločiny přesně popisující, rudý hajzle.

   Smazat
  2. 22:39
   Jak je možné, že aby se Váš režim zachránil, musí ničit země po celé planetě?
   Jak je možné, že Váš režim ničí přírodu pro pár centů zisku navíc?
   Jak je možné, že Váš režim odsuzuje miliony lidí k hladu, nemocem a žízni?
   Jak je možné, že nestudujete historii, abyste věděl, komu dneska doopravdy přihráváte?
   Jak je možné, že Váš vzorový systém nenávidí lidé po celé planetě?
   Jak je možné praktikovat metody, proti kterým STB je úplnej hadr?
   Jak je možné podporovat ve Vašem režimu rozklad morálky lidí?
   Jistě, je to možné jen ve jménu kapitalismu ve všech jeho podobách!

   A Vaše trencle by určitě nikdo nechtěl ani vidět!

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. 23:13 Volič ultralevice tady někomu nadává do rudých a ten jejich antifácký guru to dorazil.

   Smazat
  5. 22:32 + 23:13 Tak voda. Dobrá: "Demokratické" věznice USA Tajsko, Guantamámo, Pákistán, Afgánistán, Rumunsko, Polsko. Takže komunisti fuj, zavírali ve věznicích po zinscenovaných procesech. I Vašek mohl psát ženě Olze.

   USA bravo za ilegální věznice bez kontroly a i náznaku procesů. Na cizím území neporuší americké zákony, tak proč ne. Takže poproste ženu ať Vám dopřeje minutový waterboarding, odepírání spánku, ananální výživu a další chuťovky. To je ten správný "západní přístup" k nepříteli. To je podle Vás proti komunistům čajíček. (Píši komunisté, ale myslím, že sadisté se neztratí v žádném režimu a pro svou potěchu podepíší vstup do strany nebo převléknou kabát nebo uniformu. Je to pro ně takový benefit, který v civilu naleznete těžko.)

   Smazat
 18. Skvělý článek souhlas tak to je a pokud si pracující neuvědomí koho mají volit tak to lepší nebude.

  OdpovědětSmazat
 19. Z textů, které nyní uveřejňuje NR v souvislosti s hadrákem, jsou ty od pana Tichého nejpravdivější. Rozesměje mne tvrzení o tom, jak komunisté rozkradli majetek lidu nebo ještě více o ideálech roku 1968. Běžte už s těmi autory do zadku, nebo ztratíte čtenáře.

  OdpovědětSmazat
 20. Po válce ve Vietnamu kdo si myslel že euroatlantická civilizace je záchrana lidstva tak je idiot a kdo je podporuje je zdegenerovaný zvrhlý parazit. Guantanámo existovalo už za komoušů. Pokud se pro národní strany spojí za účelem prosadit zákon o adresné volební povinnosti a zákon o proveditelném referendu tak se nepohnem a bude to čím dál pro někoho lepší.

  OdpovědětSmazat
 21. Díky za článek, téra je stále aktuální. Mám jen dvě poznámky. V závěru bod
  5. bych nazval - normalízace II
  6. asi vůbec nepochopí přeškolení mileniálové
  Jinak naprostý skuhlas od obyčobčana, bez rudé knížky, ROH průkaz přiznávám.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.