Reklama

pátek 20. prosince 2019

Co jsou naše národní zájmy

Jaroslav Tichý 
Jaroslav Tichý
20.12.2019  Outsidermedia

…a shodneme se na jejich obsahu?
Někteří naši politici se příležitostně rádi ohánějí českými národními zájmy, jindy na ně ale ještě raději zapomínají. Naši občané mají přitom pod tímto pojmem různé představy. A dlužno říci, že zřejmě ani neexistuje všeobsažná universální definice toho, co národní zájmy jsou. Pokud ale občané nemají ve své většině konkrétnější představu v této otázce, nelze od nich pak čekat, že budou ve volbách projevovat svoji přízeň těm politikům, kteří národní zájmy hájí a naopak. Ke škodě nás všech. 

To se pak logicky odráží i v naší dosavadní politické praxi, kdy naši voliči často opakovaně volí takové zástupce, kteří nejen poškozují naše národní zájmy, nýbrž kteří dokonce prosazují cizí zájmy na úkor našich národních zájmů. Pokusme se tedy nad touto otázkou, která je velmi závažná, společně zamyslet.

Základní definice národních zájmů


Podle definice ve Wikipedii jsou za národní zájmy považovány „veřejné zájmy, kolektivní cíle nebo ambice občanů daného státu v ekonomické nebo kulturní sféře. Je to pojem související s právním státem a mezinárodními vztahy (ve francouzštině Raison d´État – zájem státu)“.

Z logiky věci má tedy jít o zájmy národa na úrovni státu, který má takové zájmy hájit a prosazovat.

A opět podle Wikipedie: 
„…národ lze definovat jako společenství lidí, kteří se hlásí ke stejné národnosti. V různých zemích a podle různých jazyků se tak odlišují zcela rozdílné sociální organismy. Rozlišuje se přitom mezi:
etnickým národem – který stojí primárně na sdíleném jazyku, dále pak historii a kultuře. Za příslušníky národa jsou považování všichni jedinci, kteří hovoří stejným jazykem, sdílejí stejnou historii a kulturu a
politickým národem – který stojí na občanství. Za příslušníky národa jsou považováni všichni jedinci, kteří jsou teritoriálně soustředěni ve státě, jsou jeho občany a mají oprávnění účastnit se politiky a uplatňovat svoji suverenitu.

Příslušníky národa přitom většinou spojuje společná kultura, historie a jazyk, často i hospodářský život a obývané území“.

Tolik tedy Wikipedie.

Lze tedy konstatovat, že národními zájmy jsou společné zájmy většiny příslušníků národa v oblasti obrany a bezpečnosti, mezinárodních vztahů, životní úrovně, kultury, jazyka a historie. Z toho je zřejmé, že u každého (a tedy i našeho) národa existují:
 • vnější národní zájmy a
 • vnitřní národní zájmy.

K těm vnějším národním zájmům budou patřit naše zájmy v oblasti mezinárodních vztahů, naší pozice v zahraničí a otázky v oblasti obrany.

K těm vnitřním národním zájmům budou patřit naše zájmy v oblasti bezpečnosti, životní úrovně (a s tím související otázky v oblasti ekonomické, v oblasti sociální a zdravotní politiky), dále v oblasti kultury, školství, historie, jazyka, v oblasti národnostní a přistěhovalecké politiky atd.).

Z jejich obsahu je zřejmé, že národní zájmy každé země musí zajišťovat, hájit a prosazovat stát, a to prostřednictvím volených představitelů a orgánů státní správy. A pak jde již „jen“ o to, aby občané k tomuto účelu volili vhodné představitele.

Střet českých národních zájmů s cizími zájmy

V běžné praxi dochází ke střetů zájmů jednotlivých národů, které jsou často protichůdné, či usilují o stejné cíle či věci. V obou případech může přitom docházet ke střetům. Je to věc logická, není na ní nic divného. Důležité ale je, jakým způsobem je takový střet zájmů řešen. Zda diplomatickou cestou, či prosazením se jedné strany na poli ekonomickém nebo v krajním případě až válečným konfliktem.

Obvykle se takový střet zájmů týká geopolitických zájmů těchto stran, ovládnutí odbytových trhů, ekonomického ovládnutí daného teritoria, jeho energetických, surovinových a přírodních zdrojů či jeho ovládnutí i po stránce politické.

Naše současnost je poznamenána dvěma zásadními střety zájmů a to ještě s účastí různých stran. Jde o tyto dva konflikty:
 • Střet českých národních zájmů se zájmy globalistů reprezentovanými vedením EU a částí našich politiků;
 • Střet zájmů globalistů a amerických neoconů o ovládnutí ČR a dalších zemí V4 (viz projekt Mezimoří).


Střet českých národních zájmů se zájmy globalistů reprezentovanými vedením EU a částí našich politiků


Tento střet zájmů se projevuje zejména v našem vztahu k EU. Za situace, kdy jsme vstoupili do EU za účelem celoevropské spolupráce, prosperity a kolektivní bezpečnosti evropského kontinentu, zatímco realita se následně začala měnit krok po kroku k horšímu, je zřejmé, že:
 • současné zájmy EU (globalistů) modifikované Lisabonskou smlouvou jsou výrazně odlišné od podmínek, za kterých jsme před lety do EU vstupovali;
 • tyto zájmy EU (globalistů) nejen působí proti našim shora uvedeným základním národním zájmům, nýbrž jsou prosazovány v členských zemí EU (ČR nevyjímaje) přímo na úkor národních zájmů členských států. A to jak za pomoci představitelů těchto členských států, tak i za pomoci bruselské legislativy postupně přebírané jednotlivými členskými zeměmi a vtělované do legislativy vlastní.EU byla založena jako mezinárodní organizace, nevznikla z evropského lidu (žádný takový nebyl a dosud ani není), nýbrž díky činnosti vedení členských zemí, které bez souhlasu svých občanů a tedy neoprávněně předalo EU postupně část své suverenity.

Za toto postoupení části suverenity svých zemí dostaly tyto elity svůj podíl v orgánech EU a příslib jejich podpory u moci v jednotlivých členských zemích ze strany Bruselu. Uplatňování podílu menších členských zemí, jako je ČR, v praxi je však často spíše formální či málo účinné, kdy např. dochází k omezování počtu otázek vyžadujících jednomyslný souhlas na úkor navyšování počtu otázek, kde stačí jednoduchá většina, kterou menší státy nemohou nikdy docílit apod. Jde přitom často o otázky zcela zásadního charakteru, jako jsou otázky migrace do Evropy a rozdělování migrantů do členských zemí EU. Dlužno dodat, že tyto posty v Bruselu jsou nadstandardně honorované (členové EK, europarlamentu, Evropského soudního dvora, ECB, ale též i administrativní pracovníci).

Zástupci členských zemí v Radě Evropy přitom ke svým rozhodnutím nedisponují obvykle plnou mocí od „svého“ lidu, zejména pak ne pro postupné předávání suverenity svých zemí EU.

Ještě horší je situace v Evropské komisi, kde nikým nevolení zástupci členských zemí mají dokonce v popisu práce hájit zájmy EU vůči členským zemím, vč. té své mateřské. Evropská komise se stala postupně dominantní, prosazuje agendu globalistů a uvádí ji do „oběhu“.

Zhruba před rokem vyjádřila Angela Merkelová ultimativní požadavek směrem k členským zemím EU (ČR nevyjímaje), aby předaly zbytek své suverenity do Bruselu, což by znamenalo automaticky již úplnou ztrátu suverenity a zánik těchto členských států, jejich území a hranic a následně i jejich národů.

Je třeba připomenout, že tento ultimativní požadavek A. Merkelové (spolu s pozdějším podpisem německo-francouzské smlouvy) přichází do již dříve vybudovaného prostředí v členských zemích EU, které je založeno na nezpochybňování:
 • členství jednotlivých zemí v EU a
 • činnosti této organizace.

O tom, že cíle vedení EU vycházející ze záměru světových globalistů na vytvoření jediného evropského státu, který má být následně islamizován a přetvořen v Evropský islámský chálifát, jdou zcela proti národním zájmům jednotlivých členských států EU (ČR nevyjímaje), nemůže být nejmenších pochyb. Jdou totiž jak proti definici národních zájmů, tak i státu a jeho suverenity.

V důsledku tohoto ultimáta a zmíněné německo-francouzské smlouvy dochází k nastolení zásadních otázek, které blíže specifikují zmíněný střet zájmů, především pak:
 • zda chtějí žít naši občané v postupně islamizované euroříši, či zda chtějí žít nadále v národním státě se svým jazykem, kulturou, náboženstvím, dějinami atd.;
 • zda máme jako stát i nadále automaticky přebírat různé (často nesmyslné či pro nás omezující) zákony, vyhlášky a předpisy EU a zařazovat je do naší legislativy, či zda máme cizí legislativu zbavující nás stále více naší suverenity odmítnout;
 • zda máme být nadále lacinou montovnou Evropy, či zda se máme vrátit k pro nás výhodnější vlastní produkci výrobků s vyšší přidanou hodnotou a k jejich exportu vlastními silami tak, jak tomu bylo do r. 1989;
 • zda chceme být vzhledem ke stále rostoucímu odlivu zisku z ČR do zahraničí, který dosáhl v r. 2018 již cca 0,5 bil. Kč (cca 10 % HDP, resp. cca 1/3 státního rozpočtu) i nadále krmelcem Evropy, či zda se chceme znovu postavit na vlastní nohy a vrátit se z kategorie rozvojové země, kam nás přeřadila americká investiční banka J.P.Morgan na jaře 2017, zpět do kategorie středně rozvinuté průmyslové země, kde jsme byli v mezinárodních statistikách vedeni od vzniku Československé republiky v r. 1918 až donedávna;
 • zda chceme být nadále potravinově závislí (aktuálně již cca ze 60 % na dovozech potravin často mizerné kvality a za vysoké ceny ze zahraničí), či zda chceme obnovit naši potravinovou soběstačnost;
 • zda chceme, aby někteří naši představitelé a podnikatelé se zaměřovali nadále na dotace a na následné dobývání renty z těchto dotací jako na předmětem svého podnikání, nebo zda se chceme vrátit zpět k vytváření zisku z výroby a služeb všeho druhu se snahou o jeho uchování doma a o jeho spravedlivější rozdělování.

Jinými slovy, zda chceme i nadále setrvat v korupčním prostředí vytvářeném cíleně EU, či zda se chceme vrátit a nadále spoléhat na naši vlastní práci a na naše schopnosti s tím, že v odůvodněných či potřebných případech poskytne podnikatelům dotace český stát přímo a zda chceme pokračovat ve stávající praxi:
 • v jejímž důsledku v naší zemi máme nízké mzdy a platy (průměrné mzdy na úrovni 1/3 mezd německých, ačkoliv oficiálně dosahujeme 70 % německé produktivity, nízké důchody (cca poloviční oproti průměru západní Evropy);
 • nejsme schopni dosáhnout ani vyrovnaného rozpočtu, natož rozpočtového přebytku a dochází tak k našemu neustálému zadlužování, ač se přitom holedbáme vysokým růstem HDP, který ovšem vzápětí necháme ve stamiliardové výši ročně odtékat do zahraničí;

či zda chceme:
 • postavit zpět na nohy naši ekonomiku;
 • zásadním způsobem omezit odliv zisku vytvořeného našimi pracovníky do zahraničí (a tedy srovnat nás hrubý národní důchod s vytvářeným HDP),
 • zvyšovat dále mzdy a platy pracovníků, jakož i důchody našich seniorů na úroveň srovnatelných zemí EU.

Zda i nadále chceme trpělivě snášet nespravedlivé rozdělování vytvářených výsledků naší práce či zda chceme provést změny směrem k ekonomické demokratizaci a k vytvoření předpokladů pro vyšší hmotnou zainteresovanost zaměstnanců na výsledcích jejich práce (obnova družstev všeho druhu, vytváření podniků se zaměstnaneckými akciemi atd.) a zastavit vývoz části naší práce do zahraničí zdarma. A tak by bylo možné dále pokračovat.

V této souvislosti je ale třeba uvědomit si, že EU svými zákony a předpisy vytváří prostředí, kde naznačené změny ve prospěch našich národních zájmů realizovat nelze. Je to logické, globalisté mají zájmy zcela protichůdné národním zájmům občanů jednotlivých členských zemích EU a je na občanech, aby si řekli, co dále chtějí. Rozhodnutí v této věci je zcela zásadního významu a je výlučnou věcí občanů jednotlivých členských zemí a tedy i občanů našeho státu.

Není to tedy záležitostí německé kancléřky, ačkoliv ta usiluje o to, aby dále rozhodoval o nás a našich dalších osudech a životní úrovni pouze Brusel (fakticky ale loutkovodiči stojící za vedením EU, resp. za Evropskou komisí).

Požadavek Angely Merkelové, aby se národní státy vč. ČR vzdaly své (zbývající) suverenity, tak opět otevřel otázku skutečných cílů EU, slibované leč nenaplněné prosperity pro občany ČR (či jejich převážnou většinu), nám předurčeného podřízeného postavení v této mezinárodní organizaci, způsobu fungování a nedemokratického rozhodování v EU a v jejích orgánech. A především nevratných důsledků takové rozhodnutí pro náš národ a jeho další existenci.

Ačkoliv se Merkelová obrátila s tímto požadavkem na parlamenty členských zemí EU, jediným, kdo by mohl o odevzdání suverenity našeho státu do Bruselu rozhodnout, jsou občané-voliči, nikoliv sám parlament či dokonce jen vláda.

Jedině naši občané svým většinovým hlasováním mohou v této věci rozhodnout, zda chtějí hájit své národní zájmy či na ně a tím i na další existenci našeho státu, národa a na jeho islamizaci rezignovat.

Občané Velké Británie v tom mají přes veškerý odpor jejich dosavadního parlamentu jasno a dali to v právě skončených mimořádných volbách též jasně najevo. Postavili se zcela jednoznačně na obhajobu svých národních zájmů. Teď je řada na občanech dalších členských zemí. Příklad a návod k postupu již mají.

Pokračování

34 komentářů :

 1. Pěkně rozebráno pane Tichý ale eu nelze vyhovět byl by to konec Českého národa. Toto je jediná správná cesta:

  postavit zpět na nohy naši ekonomiku;
  zásadním způsobem omezit odliv zisku vytvořeného našimi pracovníky do zahraničí (a tedy srovnat nás hrubý národní důchod s vytvářeným HDP),
  zvyšovat dále mzdy a platy pracovníků, jakož i důchody našich seniorů na úroveň srovnatelných zemí EU.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To nebude tak snadné Většina ekonomiky je v majetku cizinců. S pozemky, lesy a polnostmi to nebude o mnoho lepší. Většina politiků je připravena kolaborovat s cizinou při demontáži našeho národního státu. Co chcete dělat, když vám nepatří ani zem,na které stojíte.

   Smazat
  2. Pavel J. Souhlasím snadné to nebude ale pokud by vládla opravdu Česká vláda tak se to povede.

   Smazat
 2. Ten, kdo trochu ovládá ru pak mu vřele doporučuji ke zhlédnutí (některá nová fakta)!! Obzvláště doporučuji “našim” EU poslancům, kteří hlasovali pro tu neskutečnou prasáckou rezoluci a tím kvalitně podpořili "hledání pravdy" a tak se aktivně zapojili do procesu oblékání do hnědých rajtek s tralalákem na hlavě!
  Prosím paní Irenu, samozřejmě jí předem děkuji za mimořádné úsilí, které otytulkovaní tak často věnuje. Já si netroufám provést plnohodnotný překlad.
  https://youtu.be/X8RIcW4Y7cI

  OdpovědětSmazat
 3. Opet, jen malinko drzy nobody, no sorry.

  https://www.youtube.com/watch?v=f9wtz9PVU64

  Treba, napriklad, premyslet, atd...

  OdpovědětSmazat
 4. 1. za každou cenu uvnitř Visegrádu a ČR ve vztahu k EU zaujmout opatrný odstup, udržet status quo a získat čas na obtížné pomalé změny ve prospěch našeho regionu, našich států a národů;
  2. udržet nejen vnější obraz demokracie, v poslední době falešný, ale vrátit mu i dosud postupně likvidovaný vnitřní obsah;
  3. striktně přestat platit všechny politické programy neziskovek a ze zákona zveřejňovat jejich napojení na cizinu;
  4. zvrátit veřejnoprávné ČTv a ČRozhl. jejich obsahové nedodržování právních omezení ve prospěch vyváženosti a objektivity;
  5. zejména nedovolit imigraci a usídlování prokazatelně invazních cizorodých kultur, v současnosti jednoznačně především muslimů;
  6. neklást byrokratické překážky podnikání českých firem a chránit je před nespravedlivými nebo nepřiměřenými tlaky, vč. toho, že tzv. volný trh zvýhodňuje především velké cizí korporace, a vč. nepřiměřené státní byrokracie a daní;
  7. preferovat pouze kvalitní a technické či přírodovědné školství přísně na základě výsledků; naopak omezit podporu "měkkých" oborů, zejména je odříznout od nákaz sociálního inženýringu.
  Atd.

  OdpovědětSmazat
 5. Já bych to shrnul asi tak. Kdo ví, pochopí, kdo nepochopí, nic neví.

  615 milionů Evropanů spoléhá na 315 milionů Američanů, že je ochrání před 144 miliony Rusů.

  Musíme se prostě snažit změnit školství zpět a "odklonit" jej od falešné tolerance (otroků), nevýhodné spolupráce (otrocká práce), skotačení na cizím písečku (válečnické choutky), jinak děcka (naši vaši vnuci a pravnuci i vlastně ještě "jen" naše děti) budou plivat na všechno podle haptáku a gentlemansky za reje "nových bubnových rytmů "africké" Francie", pod kontrolou opravdu, ale opravdu, mírotvoreckých Američanů. A neustále se sami bránit.
  PROTOŽE SKUTEČNÝM SMYSLEM TĚCH STÁLÝCH NOVODOBÝCH ZMĚN VE ŠKOLSTVÍ JE NEPŘIPUŠTĚNÍ TVORBY SKUTEČNÝCH NÁRODNÍCH NEZÁVISLÝCH ELIT A HLAVNĚ OSOBNOSTÍ SCHOPNÝCH SAMOSTATNĚ VÉST NÁRODY. NEZÁVISLE NA PŘÁNÍ NĚJAKÝCH TĚCH GLOBALISTŮ, GEOPOLITIKŮ, HAMOUNŮ A JINÝCH IDIOTŮ, KTEŘÍ SI MYSLÍ, ŽE JSOU VYVOLENI K TOMU, ABY VEDLI SVĚT. A samozřejmě je nutné se zbavit jejich připodsluhovačů, co jim lížou zadek (proto si ho sami tak rádi nechávají sami ... čistit ... viz nedávná známá "osobnost", která se "veřejně" na známém foto již předpřipravila k takovému aktu ...:) ).
  To je jediná možná správná cesta. Dlouhá, krutá, bolestivá, plná nejen porážek, ale i vítězství. A možná i poteče krev. A také za rizika, že zdánlivě ztratíme všechno své osobní. Že budeme osočováni, zesměšňováni. Jenže to všechno předpokládá myšlení a to taky bolí. Jak je vidět po celém světě až moc bolí. A hlavně žere čas.
  Jakákoli jiná cesta je jen spoléhání na to, že někdo přijde a kouzelným proutkem ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ad Perun, - výborný a podnětný koment. Není třeba nic dodávat, je to napsáno velice výstižně! Domnívám se však, že cesta kompromisu již neexistuje, poněvadž ve hře jsou velevýznamné, globální pozice (RF, Čína, USA), které se jenom výjimečně opouští kompromisním ujednáním. Zvláště, když jde o centrální evropskou lokalitu.

   Smazat
  2. Já jsem individualista a pacifista, tudíž odmítám hru na 615+315 > 144 , proto si na levé straně odečtěte mne. Na druhé straně se přiznám, že pojem outsidermedia slyším poprvé, možná si to teprve vygugluju, nebo vykipedím. Já znám akorát Cibulkovo siderické kyvadélko, ale to je moje ostuda. A představa, že média před svou prezentací používají kyvadlék je sice zábavná, ale asi nepravděpodobná.

   Smazat
  3. Adonis
   pak Vás nečeká nic než "pohodlná" existence. Kdyby takhle uvažovali všichni naši předkové, mohli jsme si jako lidstvo ušetřit potíže s rušením různých otrokářských, monarchistických velmocí a žít pohodlně někde na poli, plantáži nebo možná už i v dílnách a šrotit jako blázni a šťastně se usmívat, také jako blázni, při pracovním čekání na pauzu na spánek. Tak to prostě je. Nikdy nic pokrokové a skutečně humánní lidstvo nedostalo zadarmo.
   Pacifista? Myslíte, že naši předkové šli na smrt vědomě s nadšením a s elánem? Myslíte, že bojovali v drtivé většině ve válkách, kde ani nevěděli nic jiného, než kdo je nepřítel, s nadšením? Myslíte si, že lze říci já na to kašlu? Ano, lze, ale pak ... jakou chcete změnu? Myslíte, že přijde Ježíšek, Santa Klaus nebo děda Mráz a vyřeší to za Nás? No, nezlobte se, ale to nemůžete myslet vážně.
   Vaše názory Vám neberu, ale buďte velmi opatrný co, kdy a jak říkáte. Buď chcete změnu, nebo ne. Jiná volba před každým z nás nestojí. Nelze být neutrální. I takzvaně neutrální přístup je totiž postojem zcela určitým vzhledem k panujícím okolnostem.
   Pokud se Vám nelíbí početní příklad Výše, pak to je prostě realita a ne jen něčí bonmot. Jediné, co v této rovnici chybí je to, že Rusko - ať se mu to líbí nebo ne - je nuceno vyrovnávat stav jinak. Kdyby neměli bomby, letadla a zbraně na slušné úrovni, již dávno by neexistovalo. A konec konců my také ne.

   Smazat
  4. Tedy Perune, nandal jste mi to, pravý hák, levý hák a na konci KO. Já sice nenastavím druhou tvář a nevím,jak jste urychleně dospěl k některým závěrům. Vše vysvětluje vaše buď a nebo. Černá nebo bílá. Buď chcete změnu nebo ne! Není co řešit, já jsem proti revolucím, i příroda má rádá evoluci. Nelze být neutrální? Podle mne lze. Násilí není má parketa a že jsem pacifista, tak netvrdím, že naši předkové šli do boje s nadšením. To snad pochopíte, když ne, tak už není co řešit. Vy chcete číst to co očekáváte, to co chcete, pak nemá cenu další diskuze, házím do ringu bílý ručník. Děkuji, že jste mi povolil jiný názor.

   Smazat
 6. EU je Francouzsko Německo unie. To co nezvládl Napoleon nebo Hitler, zvládli tito dovedové bez jediného výstřelu. Evropská komise by se měla symbolicky scházet v Mnichově, protože ty její směrnice jsou zrovna takovým diktátem.

  OdpovědětSmazat
 7. VAŠE NÁRODNÍ ZÁJMY nebo České národní zájmy???
  Je zajímavé, že všichni tam nahoře hovoří o svém. Český národ Čechy a jejich vlast, Česká kultura, České zájmy, to vše je vám cizí!!!
  Stav věcí a nasranost Českého národa se blíží bodu, ze kterého není návratu. A ze všeho nejvíce připomíná Křišťálovou noc.

  OdpovědětSmazat
 8. Pae Tichý jste ČECH nebo kopete za ty nahoře?

  OdpovědětSmazat
 9. Naprosto zbytečný článek. Co tím chtěl autor říci??
  Nikdy se naprostá většina lidí neměla tak dobře jako dnes a to pouze tím, že spolupracujeme s EU.
  Jen díky obrovským investicím ze strany Západu se náš zaostalý prumysl po 40 letech vlády komoušu vrátil mezi vyspělé státy Evropy.
  Já osobně, jak se mě autor snaží přesvědčit nemám pocit žádného utisku, kontroly, příkazu ze strany EU.
  Jen si položím otázku, kam pan mazal směřuje tímto blábolem? Odpovím, k vystoupení z EU, zapomeňte!
  Díky pane Havle za dnešní krásnou dobu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hahaha. Problém je jen v tom, že ten údajně náš průmysl, jaksi není náš. Tudíž investují do svého,stejně jako pochopitelně vyvádějí zisky. Ale jinak ano, ty cyklostezky a děyská hřiště vypadají fakt hezky, stejně jako ty sekerky a korále, rodávané kdysi v Africe. Díky pane Havle.

   Smazat
  2. Pikora k brexitu: Malá skupinka liberálů vytvořila dojem, že je jich hodně a mají pravdu. Konzervativci zatím seděli doma a čekali na volby:

   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pikora-k-brexitu-Mala-skupinka-liberalu-vytvorila-dojem-ze-je-jich-hodne-a-maji-pravdu-Konzervativci-zatim-sedeli-doma-a-cekali-na-volby-607775

   Smazat
  3. Úvodní příspěvek ukazuje na jednu z hlavních věcí, která je opomíjena a díky sdělovacím prostředkům a školství stále více odsunována do pozadí. Jedná se o vztah k vlasti, vlastenectví. V dnešní době většina lidí, a to převážně mladých, má totiž vlast tam, kde se (slovy jednoho politologa) mohou sladce vyspat a dobře nažrat. Takovou vlast budou tito lidé velebit, ať se nachází kdekoliv na zemi, ať parazituje na jakémkoli národě. Mají jediné životní krédo - sladce se vyspat a dobře se nažrat. Pak z nich budou vlastenci.

   Smazat
  4. 10:41 Kostěj, vidíš, za to že nám nic nepatří poděkuj takovým soudruhum, jako jseš ty sám. Kdo ten bordel po 40 letech měl dát dohromady? ty a tobě podobní chudáci určitě ne!
   Zahraniční firmy zaměstnávají statisíce lidí a odvádí státu miliardové daně. Co odvádíš ty?
   Díky pane Havle za krásných 30 let!

   Smazat
  5. Á, už je tu opět Pepa Vyskočil Statistik. Omezené stvoření s pohledem upřeným jen na svoje vypasené panděro.

   Smazat
  6. Tady pomůže jen studenej obklad na hlavu.

   Smazat
  7. 16:16 Vidíš jak jsi omezený, v jedné větě meleš o našem průmyslu a v druhé potvrdíš, že není náš. Je hezké, že víš, že jsem chudý soudruh, který nedvádí daně. Já bych ke tvé osobě uvedl, že se ti samým zápalem přehřívá procesor, padesátá léta už jsou pryč, tak nekádruj a soustřeď se na svůj myšlenkový tok,protože,je to bída. Buď zdráv a snaž se dodržovat medikaci. Havel a Pán bůh s tebou.

   Smazat
  8. Kostěji, anonym 10:24 je evidentně havloidní bezmozek a nasírač maastící si ego. Všimněte si především té kavárnické cihly co se mu zasekla mezi velký (no, on zese až tak velkej nebude) a malý mozek. Vždyť je to omezené přiblblo bez názoru papouškující fráze s absencí relevantních informací. Škoda času na něj reagovat. Zajímalo by mě z čeho žije, zda z práce, nebo jalových plků. Soudím, že je to jen další hyena ohlodávající Havlovi kosti. Tož mu dopřejme těch krásných 30 let. Kavárna ještě nezaznamenala, že její éra se chýlí ke konci a že je milion chvilek pro anarchii nevyškubne.

   Smazat
 10. „Tomu snad neuvěříte. Další buzerace z EU.“ Radim Fiala zuří kvůli nové zelené totalitě:

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019122111136903-tomu-snad-neuverite-dalsi-buzerace-z-eu-radim-fiala-zuri-kvuli-nove-zelene-totalite/

  OdpovědětSmazat
 11. 11:22 Někteří mají tu výhodu, že nikdy nepochopí o co kráčí. Pro ně se máme nejlíp v dějinách, s výjimkou válečných generací, tomu ovšem nikdy nebylo jinak, alespoň dle propagandy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kostěj Nesmrtelný Jo oni ti co se mají dobře to nechtějí chápat protože na ně to neplatí.

   Smazat
  2. vy možná ale Češi ne

   Smazat
 12. Taky se mají nejlépe, okradení bezdomovci? Důchodci? Matku okradli o dům a spravedlnost na straně zločinců! Díky, zrzavý potkane!

  OdpovědětSmazat
 13. Celý projev V.Putina na neformálním summitu SNS

  http://kremlin.ru/events/president/news/62376

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Díky za odkaz, nejvyšší čas - po schválení Usnesení k 80. výročí začátku druhé světové války a významu evropské paměti pro budoucnost Evropy Evropským parlamentem - připomenout si historická fakta!
   Jenom nevím, jak o tom Usnesení hlasovali naši europoslanci.

   Smazat
  2. Naši europoslanci, vč. těch z SPD, s výjimkou Kateřiny Konečné (KSČM), se "skutečně vyznamenali", hlasovali za přijetí usnesení EP přepisující mj. dějiny 2.světové války. "Zdůvodnění" svého činu si zřejmě každý z nich našel. Jejich "páníčkové" v USA a EU je teď jistě "pochválí", ještě je potřebují...

   Smazat
 14. Krásně napsáno,dneska už chápe snad každý,že jsme svou státnost lehkovážně odevzdali do Brusele.
  Tam se nám snažej národnost vymlátit z hlavy,semlít nás do eurokarbanátků.
  Patrně na tom nevidí nic špatného,sami svůj etnos už dáávno ztratili,tak nechápou,proč je nechceme následovat.
  No,nechceme!
  Sama bych na etnickém státu netrvala,bližší je mi ten politický.
  Je tady ale jedno veliké ALE.
  Že totiž některá etnika potažmo náboženství nejsou s našimi zvyklostmi kompatibilní.
  Jak se to pozná???
  Jednoduše!
  Nehodlají se přizpůsobit naší kultuře,naopak tvrdě požadují,abychom se přizpůsobili my té jejich.
  Průvodní jevy: prapodivné kroje,stavění mešit/synagog,jako když si pejsek očúrává své teritorium.
  Děkuju nechci,KAŽDÁ pátá kolona je potencionálně nebezpečná.
  Když dojde na lámání chleba,tak kope výhradně za svoje soukmenovce.
  To ONI vyznávají myšlénku NIC NEŽ NÁROD !!!
  Helanov

  OdpovědětSmazat
 15. Narodni zajmy.....historie,Rakousko- Uhersko....dnes EU...obe varianty v dusledku, zalar narodu. V prvem pripade nasilne vcleneni, v druhém pripade, hloupe rozhodnuti (“elit” ?) naroda.....

  OdpovědětSmazat
 16. Pro duchapné obhájce Havla, EU, že se máme nejlépe
  v životě. Cituji- Mudr. Strosmajera: Kdyby blbost
  nadnášela tak létáte jak holubičky.
  Díky Kostěji, Helanov,Peruna a Laca, za vaše komentáře
  se plně podepisuji. Ostatním doručuji, aby četly knihy, studovali dějiny a k tomu navazující, vždy realita doby, možnosti - písmo jsme měli dřive než germáni, víra lidu to vše jsme měli již před kristem.
  Byli jsme zde a zůstaneme, neb není lepší zemí než ta
  kde jsi se narodil, pořád jsme pokračovatelé našich
  předků. Ale o to musíme bojovat všemi prostředky.
  Protože máme plno zrádců na všech stupních, kteří jsou slouhama USA, EU, politické nezizkovky.
  Bude to těžké, generace 16 až 30 je skoro stracená
  15 léty činnosti Člověka v tísni ( což je vidět ve
  volbách na nečisto na středních školách).Musíme vy-
  chovat vnuky a pravnuky v pravdě o světě co je čeká.Jde
  to,vysvětlovat nenásilnou formou, podnítit jejich
  přirozenou zvědavost.
  Čechoslovák

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.