Reklama

pondělí 30. prosince 2019

Mnichov, sudetští Němci a bruselské pojetí evropské paměti - O českém národě (kapitola čtrnáctá)

Profesor Mojmír Grygar
Mojmír Grygar
30.12.2019
Další pokračování volného seriálu esejí preofesora Mojmíra Grygara o českém národě, českém zápase o přežití, o prohrách i hvězdných hodinách, ale především o varovných jevech v dnešní české a evropské společnosti. Většina našich spoluobčanů si ani nepřipouští hrozby a nebezpečí, z nichž mnohým vzdorovali už naši předci.


1. Vztahy mezi Čechy a Němci usazenými v zemích Českého království významně ovlivňovaly změny probíhající za hranicemi. Drastickým případem takové závislosti národnostních poměrů u nás na politice Německa je Mnichovská smlouva. Právem ji považujeme za začátek druhé světové války – západní mocnosti tehdy položily první dlaždice na Hitlerově „cestě k válce“ (formulace z Bruselského prohlášení o evropské paměti). Čím víc se Chamberlain a Daladier chlubili zajištěním míru, tím měl Hitler snazší cestu k utajení a zrychlení válečných příprav.

Záporné důsledky česko–německých vztahů se v devatenáctém století manifestovaly formou nesmiřitelných nacionalistických předsudků, ve dvacátém století pak kulminovaly záměrem násilím odstranit české obyvatelstvo z prostoru, který slovanští předkové osídlili před více než půl druhým tisíciletím. Odsun Němců po válce byl bumerangovou reakcí na tuto existenční hrozbu. To, že se nacistům nepodařilo realizovat „konečné řešení české otázky“, jejich vinu nesnižuje. Nestalo se tak proto, že by změnili původní plán, ale proto, že byli ve válce poraženi. V trestním právu se prosazuje zásada trestní odpovědnosti i za zločin, který se pachateli nepodařilo uskutečnit. Jak by se s tím vypořádali sudetští Němci, kteří měli mimořádný zájem na konečném zúčtování s Čechy a kteří by se na této genocidě podíleli lvím dílem? Po porážce wehrmachtu u Stalingradu si mnozí Němci uvědomovali, že Hitlerova megalomanská vize o tisícileté Říši zkrachuje a že porážka Německa je nevyhnutelná. Sudetští Němci si přesto nepřipouštěli, že by se po válce museli vzdát svých teritoriálních a národnostních zisků. Dokonce ani někteří předáci sudetských Němců v exilu, jako Wenzel Jaksch, si nepředstavovali, že by po válce neměly platit závěry Mnichovské konference. Je to těžko pochopitelné, že podobné spory probíhaly i mezi německými a českými vězni v koncentračních táborech. Překvapí nás, že i někteří Němci pronásledovaní nacisty si přáli, aby byly Sudety a pohraniční kraje po válce odtrženy od Československa? Ptejme se, kdo by mohl německému obyvatelstvu, kdyby nebylo bývalo odsunuto, zabránit, aby jeho mluvčí nevyužili pád komunistického režimu v listopadu 1989 k realizaci dávného plánu – k přičlenění Deutschböhmen a Deutschmähren k Německu a Rakousku? Kdo by v Bruselu hájil celistvost hranic bývalého Českého království? Vždyť Němci hráli v evropském parlamentu od počátku důležitou roli a nejeden poslanec měl za sebou významnou nacistickou kariéru. Nikoho nepřekvapilo, že pan Posselt, šéf sudetských Němců, vynaložil mnoho úsilí, aby Československo nebylo přijato do Evropské unie jako stát, který se dopustil genocidy (Völkermord) německé menšiny.

2. Když spojenečtí zpravodajští důstojníci po válce studovali stupeň závislosti Němců na nacistické propagandě, zjistili, že mnozí popírali dobyvačnou povahu války vyvolané nacisty a tvrdili, že Německo vedlo obranný boj proti útokům ze všech stran, proti hrůzám bolševismu, proti anglické a americké plutokracii i proti spiknutí světového Židovstva. Hans Grimm, nacistický ideolog, který prosazoval právo Německa na životní prostor, po válce v dopise adresovaném arcibiskupu z Canterbury tvrdil, že se Německo muselo bránit útokům ze všech stran a že odsun Volksgenossen, soukmenovců z Československa a východních zemí, připravil Němcům dosud nevídané a neslýchané utrpení. V této souvislosti se obhájci politiky třetí Říše odvolávali i na některé lži v Hitlerových projevy, v kterých odsuzoval zbrojení a chválil mír mezi národy. Jednu mírovou iniciativu však mínil vážně. Když se přepočítal, a Anglie kvůli útoku proti Polsku vstoupila do války, uvědomil si nebezpečí, o kterém uvažoval již na začátku své politické dráhy – v knize Mein Kampf přímo prohlásil, že Německo by nikdy nemělo bojovat současně s Anglií a Sovětským svazem. Aby tuto chybu napravil, nabídl Anglii mír. Má se za to, že Rudolf Hess, druhý muž v Třetí říši, z Hitlerova pověření odletěl do Anglie, aby uzavření separátního míru podpořil. Podivné pseudoargumenty, které mají snížit vinu Německa na rozpoutání války, se i dnes vynořují v souvislosti se strategií Severoatlantického paktu, která za svého protivníka číslo jedna uvádí Rusko. Připomeňme proto několik základních okolností, které se v kouřové cloně antiruské euforie neuvádějí, zastírají, falšují. Bez nich však vznik a výsledek války nelze pochopit. 

Základním faktorem bylo to, že Anglie a Francie se spojily se Sovětským svazem ne proto, že by najednou začaly tolerovat ruský bolševismus, ale proto, že Hitler tyto země napadl dříve než Sovětský svaz. Nelze přitom dostatečně nezdůraznit základní rys války, totiž skutečnost, že největší tíhu války nesl Sovětský svaz. Výrazně to potvrzují statistiky obětí – ztráty obyvatelstva Ruska a ostatních sovětských republik šestnáckrát převýšily počet padlých Angličanů, Francouzů a Američanů. Ameriku do hry zatáhly nikoliv ideologické důvody (Hitlerovi se podařilo získat přízeň řady významných politiků a podnikatelů; připomeňme Josepha Kennedyho, zakladatele vlivné dynastie, Forda, Lindberga), nýbrž logika ekonomických zájmů – Roosevelt nemohl nereagovat na německou skrytou ponorkovou válku, která významně poškozovala americko-britský obchod. Také britská šlechta, až na výjimky, byla fascinována způsobem, jakým Hitler řešil třídní rozpory v Německu. Jedním z představitelů předních anglických šlechtických rodů, který se stal stoupencem Mussoliniho a Hitlera, byl baron Oswald Mosley. Pokoušel se o kariéru u konzervativců i labouristů, a když jako ministr ztroskotal, založil Svaz britských fašistů. Vliv této ideologie byl patrný ve všech vrstvách britské aristokracie, dokonce Hitlerovi stoupenci ovládli i vládnoucí dynastii – pozdrav vztyčenou pravicí pronikl i do Buckinghamského paláce. Situace byla tak vážná, že král Eduard VIII. musel abdikovat; aby se zamlčela pravá příčina odchodu z nejvyšší funkce, uváděl se morganastický důvod – sňatek s Američanou neurozeného původu. (Svatbu ostatně věhlasný pár slavil v Berlíně pod Hitlerovou patronací.) Mosley byl v letech 1940–1943 internován, ale po válce založil hnutí navazující – doba studené války byla příznivá – na předválečnou fašistickou Unii; o Stalinovi byl ostatně s Hitlerem zajedno, že je to „největší služebník Židovstva“. Protože činnost tohoto obnoveného hnutí nezbuzovala u vlády a policie žádnou pozornost, hrstka židovských aktivistů založila úderku, která rozháněla Mosleyho schůze a trestala jeho horlivé pomahače. Vzít spravedlnost do svých rukou je vždy na pováženou, ale Židé, účastníci války, si byli vědomi toho, jakou hrůzu způsobil Hitlerův antisemitismus, a neváhali jednat i proti policii a vládě. Tato epizodu z poválečné Anglie je téměř zapomenuta – kdo by chtěl připomínat teroristy, byť pohnutky jejich násilí byly čestné a pochopitelné? Jak daleko mohou zabřednout pokusy o falzifikaci příčin a následků druhé světové války, dokládá polský historik Pavel Wiecsorkowski, který v roce 2005 vyslovil lítost nad tím, že Poláci neměli možnost se po boku wehrmachtu zúčastnit bojů – samozřejmě vítězných – o Moskvu. Nemohu pochopit, jak polský vzdělanec může zapomenout na plány německých nacistů germanizovat polské území vést vyhlazovací válku proti Slovanům, Polákům jako Rusům, Čechům jako Srbům. K běžnému překrucování věcí patří ztotožňování komunistického Sovětského svazu s dnešním Ruskem. Když prezident Gauck přirovnal obsazení Krymu k okupaci Československa a Putina k Hitlerovi, šlo objektivně o snížení německé viny za rozpoutání války. Československé pohraničí nikdy nebylo součástí německých ani rakouských zemí, ale Krym byl od roku 1775 až do doby, kdy se na poloostrově po rozpadu SSSR zmocnili vlády ukrajinští nacionalisté, součástí carského a sovětského Ruska. Po pádu Sovětského svazu se Rusové na Krymu stali občany druhého řádu; kyjevské úřady jim houževnatě upíraly autonomii a při prosazování programu ukrajinizace poloostrova významnou roli hráli bývalí dezetréři, členové dobrovolných oddílů SS. 

3. V některých dokumentech, studiích a svědectvích, týkajících se odsunu Němců, se objevuje formulace, která konstatuje, že obě strany se nemohou na celkovém hodnocení plně shodnout. Sledujeme-li osudy jednotlivých účastníků událostí, nemůžeme je všechny podřídit jednoznačnému soudu. Ale na druhé straně, čtu-li knížku sudetského autora, který vzpomíná na to, jak jako malý chlapec klopýtal přes hranice do Německa a jak se jeho maminka přitom bála (její muž byl nacistickým funkcionářem), nemohu si nevybavit vlastní vzpomínku, jak naše rodina byla po Mnichovu nucena do 48 hodin opustit naturální byt, jak zřízenci nakládali ve spěchu nábytek do dobytčáku, jak maminka s námi třemi dětmi opouštěla dočasný domov a jak jsme v nákladním vagonu prožili neklidný denní a noční útěk k tetě, která nám v Kroměříži nabídla přístřeší. Stalo se tak v roce 1938, kdy narušiteli klidu byli pouze teroristé sudetské organizace Freikorps vyzbrojené a trénované v Říši, a ne o sedm let později, kdy skončila nejstrašnější válka dějin, kterou rozpoutali Němci, a která stála životy 360 tisíců občanů Československa. Po roce 1918 žádná německá vláda nepřiznala vinu za prohranou válku, po roce 1945 sice tuto odpovědnost německé vlády nemohly popřít, ale po několika málo letech, kdy se odehrál na šachovnici Evropy podivný gambit, který z východního spojence rázem učinil protivníka, se začíná s velkou rehabilitací Německa. 

Ideology bruselské Evropy nenapadne vidět v účasti Německa na přípravě a podpoře ultrapravicového puče na Ukrajině v roce 2014 analogii s tradiční východní politikou pruského militarismu. Jen nový ukrajinský politik Jaceňuk se tehdy v rozhovoru důvěrně nakloní k Angele Merkelové a prohodí – Vždyť oba naše národy mají již s Rusy své zkušenosti! Hodnocení každého jednotlivce nelze beze zbytku podřídit jednomu obecnému, měřítku. Byli Němci, kteří se vzpírali tlaku krutých událostí, a byli Češi, kteří osobní prospěch nadřazovali nad zájem národa a státu. Některé Němce, a nebyli to jen jedinci, bezpochyby postihl trest i za to, co sami nezpůsobili a neprovedli. Nejvíc úcty a soucitu zasluhují němečtí občané, kteří se vzepřeli násilí a stali se obětí vlastních lidí. V první třídě gymnázia byla v naší třídě spolužačka, která získala po otci říšské občanství. Její rodiče, česká matka a německý otec, si nepřáli, aby chodila do německé školy. Těžko si dnes představíme, jaké riziko její otec tímto rozhodnutím podstoupil. Příštího roku se již Vítězka–Viktorie v naší třídě neukázala, otce prý přeložili někam do pohraničí, pravděpodobně také narukoval. Události odehrávající se v rámci individuálních osudů však nemohou zvrátit objektivní hodnocení historického procesu. Němci v drtivé většině akceptovali Hitlerovo přesvědčení o německém národě jako o vyvolaném a uvěřili, že prozřetelnost jim svěřila velkolepý historický úkol. Nacisté všechny cizí národy a rasy podřizovali jednomu striktnímu měřítku. Toto apriorní hodnocení nabylo v případě Židů monstruózního rozměru. Žid se mohl dávno zříct své náboženské víry, dávno mohl přijmout německý jazyk, kulturu i zvyky tohoto národa, nic mu nepomohlo – zradila ho genetika, a s tou podle nacistů nikdo nemohl hnout. Hitlerovi se z důvodů, v kterých důležitou roli hrály historické předsudky, podařilo vytvořit z německého národa mimořádně jednotné Volksgemeinschaft, lidové společenství, které ani po prohrané válce neztratilo soudržnost. Generál Blumentritt, vysloužilec z první i druhé světové války, pověřený Adenauerovou vládou velením nové armády, netajil uspokojení z toho, že na konci války, která již byla dávno prohraná, nedošlo v Německu k žádné vzpouře. Když jsem se v květnových dnech 1945 jako student zúčastnili úklidu posádky SS v Olomouci, byl jsem šokován pohledem na sál, v kterém vojáci pár dní předtím uctili Hitlerovu památku; nescházela bysta, ozdobený řečnický pult ani výmluvný nápis Treue ist unsere Ehre, Věrnost je naše čest. A byla to právě tato soudržnost, která dosáhla toho, že pokusy vlády provést důslednou denacifikaci ztroskotaly. Není pravda, že se Německo v letech 1945–1950 demokratizovalo, čestně vypořádalo se svou strašnou minulostí. Když Američané a Britové zahájili studenou válku, neměli zájem pronásledovat své nedávné nepřátele, naopak potřebovali jejich schopnosti a zkušenosti v boji proti včerejšímu spojenci. Tak tisíce horlivých Hitlerových bojovníků dostalo den ze dne amnestii a octlo se na svobodě; někteří z nich se ve volbách na jaře 1950 dokonce zapojili do voleb. Byla to náhoda, že právě tito nacisté se stali volebními tahouny stran, které vystupovaly na obranu „zájmu německého národa“? Předvolební hesla roku 1951 zněla: Dost bylo rozeštvávání! Zastavme proces občanské války! Nechť se národ připravuje na budoucí naléhavé úkoly! 

4. Historik Norbert Frey v knize Adenauer's Germany and the Nazi Past. The Politics of Amnesty and Integration (Adenauerovo Německo a nacistická minulost. Politika amnestie a začlenění, 2002) dospěl k závěru, že duch nacistického Volksgemeinschaftu nebyl poražen a že bývalí nacisté využili příležitost demokratických voleb k tomu, aby zabránili důslednému zúčtování s minulostí, jejíž hrůzy předčily jakoukoli přestavitelnou míru. Prezident Beneš měl důvod k tomu požadovat, aby zločiny, které nemají v novodobých dějinách obdobu, byly potrestány odstrašujícím způsobem. Poražení nacisté i desítky milionů poslušných pomahačů se snažili očistit tím, že hodili veškerou vinu na Hitlera a na hrstku jeho pomahačů. Jako příklad toho, jak Adenauerova justice prováděla či spíš sabotovala odhalování a trestání válečných zločinců, uvedu jeden do nebe volající případ. Jde o Ericha Ehringera (1910–2004), velitele Sonderkommando SS, zvláštní jednotky SS, pověřené likvidováním nežádoucích osob (Židů, komunistů, Rómů ap.) v týlu východní fronty, v Pobaltí, ve středním Rusku a Bělorusku. Přestože měl na svědomí tisíce vražd, po válce se sedm let skrýval pod cizím jménem, ale od roku 1952 ani to již nepovažoval za nutné a vedl, jak uvádějí dokumenty, „pohodlný život“. Teprve v roce 1958 byl zatčen a vyšetřován za zločiny, kterých se dopustil za války (od těch prvních již uplynulo bezmála 20 let, od konce války 13). V roce 1961 mu soud dokázal jen účast při zabití jednoho tisíce a čtyřiceti pěti židů v Dvinsku v Litvě. Ve skutečnosti počet všech jeho obětí byl mnohonásobně větší. Ale kdo by byl s to všechny jeho válečné zločiny zdokumentovat? Soudci věrni římskému právu vyžadovali důkazy. Sama funkce obžalovaného a její popis nestačily. Přestože Norimberský soud NSDAP, Gestapo, SS, SA a další nacistické organizace prohlásil za zločinecké, Adenaerovy soudy se tímto rozhodnutím neřídily. Ehrlinger, jehož horlivost a krutost byla příslovečná, byl odsouzen k dvanáctiletému žaláři, ale odseděl si jen 4 roky – za jednoho dokázaného zavražděného tedy ani ne půldruhého dne. Podle původního denacifikačního zákona za jednoho zabitého byl stanoven trest 6 měsíců vazby. Kdyby soud tento trest uvalil na všechny Ehrlingerovy vraždy, musel by sedět víc než 500 let. Soud ho však kvůli zdravotním potížím předčasně propustil, ale – kupodivu – zázračně se zotavil a dožil se požehnaného věku 94 let. Kdo by si vymyslel větší frašku, větší výsměch Adenaerově denacifikaci?22.12.2019

20 komentářů :

 1. Velmi poučné, bohužel, ne vyčerpávající. Dokonce chybí i zmínka o válečných reparacích, které by nám vrátily alespoň část vyvedených zisků a dividend...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane inženýre, ono ani není možné v jenom článku podat vyčerpávající výpověď co bohulibého nám prováděli němci a zejména "naši milí krajané" O zvěrstva páchaná němci na našem národě se podrobněji můžete dočíst v knize Václava Vlka : Mauthausen - Ďábel v líbezné krajině. A ujišťuji Vás, že ještě po sedmdesátipěti letech Vám bude z němců šoufl.

   Smazat
 2. Zkrátka a dobře, naši vojáci a dobrovolníci bojovali na straně spojenců proti německým fašistům. Opravdu nevím, kolik Sudetských Němců bojovalo ve válce proti vlastním fašounům. Kolik německých partyzánských skupin Němců bojovalo v Šumavských hvozdech proti fašounskému zlu. Kolik statečných Sudeťáků se postavilo na odpor a na stranu vyhnaných Čechů. Mě stačí jediné: pouhou minutu sledovat historické záběry z frenetického vítání Vůdce při příjezdu do Chebu zbylými německými občany. My jsme byli na straně vítězů! A omlouvat se za něco?? Za co? Nejdřív je příčina a potom následek. Nikdy se vítězové s poraženými nemazali. Chtěli Němci v Česku do říše? Chtěli! tak ať tam jsou a jsou rádi, že tak dobře dopadli. Mohli třeba dopadnout tak, že by jsme je po vzoru Wermachtu a jednotek SS řádících např. v Bělorusku, kde bylo ve 150 vesnicích nahnáno obyvatelstvo v četně dětí do stodol a upáleno. My jsme je jen odsunuli tak ať jsou vděčni.Byli jsme vúči nim velice humanitární. A ať neječí na svých srazech to my né to tamti!!! ONI!

  OdpovědětSmazat
 3. Jde o to, že nemáme s Německem Mírovou smlouvu, která je klíčem k jejich vyplacení; lhaním právníků a překroucením rozhodnutí Mezinárodního tribunálu a závěrečných dokumentů uzavřených vítěznými mocnostmi, následně jimi ratifikovaných počátkem padesátých let v Paříži, byl naproti tomu vytvořen paskvil "O usmíření", což je vrchol oblbování našeho národa!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nevím co je mírová smlouva ale vím, že Husák uzavřel s NSR mezinárodní smlouvu o vyrovnání, kdy my jsme se vzdali všech finančních nároků a německá strana odškodnila odsunuté sudetské Němce. Toto podepsal přímo v Německu, kde se např. při této příležitosti setkal s bavorským politikem J.Strausem. Padnou li Benešovy dekrety, budou zřejmě sudeťáci muset vrátit tyto peníze z odškodnění. Na stranu Němců třeba dodat, že tímto aktem veškeré naše požadavky na reparace padají...!

   Smazat
  2. kutnohorsky 17:26

   Mohl byste prosím uvést, odkud jste informace o Hosákovo zřeknutí se reparací čerpal?

   Smazat
  3. Vzneste dotaz na Ministerstvo zahraničních věcí a oni vám podle zákona musí řádně odpovědět. Smlouva byla podepsána v 80tých letech a obě strany považují věc za uzavřenou.

   Smazat
 4. Ke clanku neni co dodavat......kdo jej nechape (a nema treba i zkusenosti z vlastni rodiny) tak je prablb nebo provokater.A tech je take hodne....

  OdpovědětSmazat
 5. Chtěli domů do Říše, chtěli ! Tak tam nakonec došli, případně dojeli, pochopitelně, že bez území na které byli kdysi pozváni, aby ho zvelebili. Tedy nikoliv, aby jej germanizovali a následně zcizili. A kdyby se jejich jednání v roce 1938, v době mobilizace a pod. důsledně ověřovalo v roce 1945 tak by mnohým z nich sklaplo ještě víc. Nehledě na nikdy nepotrestané vraždy našich četníků, financů a členů SOS.

  OdpovědětSmazat
 6. Po 30 letech od sametového podvodu je vymalováno. Německá šlechta, se sudetoněmeckým landsmanšaftem za zády, se chystá k finálnímu tažení proti zbytkům z posledního poválečného dekretu prezidenta Edvarda Beneše č. 108/1945Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku. Nutno dodat, že tento dekret nebyl žádnou ,,zvůlí“ našeho prezidenta, ale v podstatě povinností uloženou vítěznými mocnostmi 2. světové války a byl plně v souladu s Postupimskou konferencí. Jen připomenu, že zatím již byly prolomeny Benešovy znárodňovací dekrety, které dr. Beneš slavnostně podepsal 24. října 1945 na Pražském hradě:

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi

  1. Vážení spoluobčané,
   v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest, dekrety prezidenta Československé republiky.
   Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939.
   Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám vám odkaz, ve kterém vás varuji před možnými pozdějšími požadavky za znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou s odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou Čeští vlastenci, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu.
   Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka a jeho spoluzakladatele M. R. Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů.
   Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době.

   Váš Dr. Edvard BENEŠ,
   Praha, květen 1947

   Smazat
 7. Všechny dohody a smlouvy jsou platné pokud to silnějšímu vyhovuje. Potom začíná platit Slovenské přísloví že silnější pes je.be. Tak je to celu známou historii a kdo tohle neví je snad postižený na rozumu. Proto byl 89 skokem do vylepšené verze 18 století. Od té doby školství produkuje moderní otroky a nevidím kdo nebo co by to změnilo. Všechny tyhle komedie jsou jen pro nás staré k zábavě a ohlupování tech mladých moderních otroků.

  OdpovědětSmazat
 8. U nás doma se o válce příliš nemluvilo. Až po letech jsem se dozvěděl i některé detaily z let 1938 -45. Jen velkou náhodou a díky neuvěřitelnému štěstí nedošlo k obětím z řad příbuzných v samotném závěru války. A byla v tom nejčastěji vlastně i obyčejná blbost a hloupost sousedů a vůbec ani ne zlý úmysl. Prarodiče z obou směrů bydleli tehdy na pomezí "Sudet", ale "ještě" na našem území.
  Ale chtěl jsem hlavně poznamenat, že je nejen "onen" polský historik (a ani u nich není sám), ale i tady jsou také takoví. A nejhorší je, že mají dost síly, aby nám škodili o sto šest. Samozřejmě za německé peníze.
  Panu Autorovi velmi na dálku děkuji. Jeho články svědčí o hluboké znalosti a velkých vědomostech. Je nutné neustále připomínat jak to tehdy (a nejen tehdy) bylo.
  Jen mne spíše zaráží, že především Francie, Polsko a Velká Británie nevidí ze strany útoků na Benešovy dekrety hrozbu pro sebe. V minulosti vždy mezi sebou velké státy válčily a já si myslím, že bohužel budou i v budoucnosti. Zatím je "spojuje" jen "hrozba" z Východu ...

  OdpovědětSmazat
 9. Nemusíte ani na Google, stačí seznam.cz; pro kutnohorský

  Německo nám stále ještě dluží válečné reparace!

  CO NÁM Němci Dluží?!! - Severočeská pravda

  Němci ČR dluží10 000 miliard, vláda je nechce - Blog Idnes.cz

  Stojí za připomenutí. O tom co se... - SPD Frýdek-Místek…

  OdpovědětSmazat
 10. Perune kdo je Francie, Polsko a Velká Británie a další? Jsou to zkušení parazité bez národnosti. Vědí že pokud něco uloupí a trochu se doma podělí bude vše v pořádku. Pane Pivoňka jen aby s námi Němci nezahrály betla jako Velká Británie při vyůčtování našeho zlata ze kterého stejně nezbylo nic. Je jasné že naše elita je jenom servis svých sponzorů. Zajímavé je jak se antikomumisté bojí i po třiceti letech komunizmu. Asi na rozdíl od současných komunistů si myslí že má komunizmus budoucnost a to je děsí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co doopravdy bude nikdo neví, ale straší nás minulostí jen proto, aby nám vzali jakoukoli ideu, která by nás mohla vést. Bojí se ve skutečnosti jen ztráty svého koryta. Proto také, každý kdo používá dnešní "žargon" - to je euromarxismus a všelijaké jiné opisy bez ohledu na svoje skutečné názory, v podstatě skáče na špek tomu, co je vyloženě jen proti němu samému. To znamená, že takzvané "levicové" myšlenky "liberastů" jsou právě jen na odpoutání od myšlenek na nějakou cestu ke spravedlivější společnosti a prokázání, že to prostě nějak nefunguje. Ve skutečnosti je to extrémně pravicová politika, řízená zkušenou rukou parazitů. Proto také se navenek starají o lidi, ekologii a bůhví co ještě, ale nějakou "záhadou" se to pak spíše ještě zhorší a ještě větší "záhadou" je, že na tom vždycky někdo pořádně vydělá. Stejně tak se mimo zájem "oficiálních míst a médií" po Evropě tak málo mluví třeba o družstvech. Ale když se podíváme blíže, je jasně vidět, že za vším jsou jen a jen nehorázné zisky. I ty přináší dnes tak "vychvalovaná" a vysoce "nutná" elektroauta, ale ve skutečnosti nic jiného neřeší než problém s lidskou silou. Elektřiny prostě nebude dostatek, protože mi není známo, že by třeba Německo masivně investovalo jinam, než do již prokazatelně nevýhodné "čisté" energii. Babiš snad doopravdy vyjednal VÝJIMKU pro náš jaderný program, ale tato energie může skončit nakonec stejně v Rakousku a Německu. A také díky méně náročné výrobě elektroaut - konečně pro ně po Druhé světové válce - nás budou moci masově propouštět z práce a "nabízet východiska povinné společenské společné práce" jak tomu bývalo i v minulosti (třeba v Británii na konci devatenáctého století). Tím nás ještě více srazí (jako celek) na kolena před jejich "trůny".

   Já bych navrhoval, kdyby to bylo možné, vytvořit "lidový" občanský, před vládami utajený zlatý poklad. Pak bychom je mohli třeba během nějaké té krize vyplatit a poslat na "venkov, třeba do Miami". Tam by je toho zlata zbavili rychle a zcela "zákonně". :) :)

   Ještě mne teď napadlo, jak se "naše" elektromobilní armády ve svých elelektroautech, elektronáklaďácích, elektrotancích, elektroobrněncích prokousávají ruskou zimou a sněhem, jarním blátem a střílejí z elektroděl a elektrokulometů, házejí elektrogranáty a špehují pomocí elektrodronů ... Rusům by pak stačilo odřezávat pravidelně kabely a vysílat periodicky "elektroneutralizační" střely (impulsy) a smát se ...

   Smazat
 11. Dobrý článek skopčáci dostali co zasloužili a bylo to velice mírné. První byly vyhnáni Češi to jsou fakta. Kdyby nás nechali napokoji tak by se dalo uvažovat o smíření. Ale bohužel chtěj nás islamizovat a sebrat Český stát prolomit Benešovi dekrety. Tak jsou neustále nepřátele Českého národa. Pan president Beneš předvídal co se může stát.

  OdpovědětSmazat
 12. Výborný a erudovaný příspěvek. Problémem pro pohraniční území nebyl odsun sudetských Němců dojednaný již v rámci Jaltské konference, ale to, co se po odsunu s těmito územími stalo. To co zde Češi a Němci po staletí společně vybudovali, se během několika let stalo mrtvým územím.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:13 Pokud by je neodsunuli, tak by jich museli dost odsoudit za velezradu v roce 1938 /v poválečných letech zřejmě oprať/, nebo jim udělit generální pardon, což se v podstatě také stalo. Mrtvé území ano, bezesporu, ale těchto území bylo v poválečné Evropě povícero. A nikdo se nezabývá tím, co by bylo, kdyby tu zůstali. Jejich zájem "budovat" ČR by byl zřejmě impozantní a pro Čechy by to bylo, tak jako tak, "mrtvé území".

   Smazat
 13. Děkuji autorovi za velmi přínosný text a přeji mu do nového roku a dalších let pevné zdraví. Protože on a jeho vrstevníci jsou těmi jež jsou živou pamětí národa, kterou zatím nelze eliminovat jinak než očerňováním a pomluvou. Např. projev na Letné kde bylo konstatováno že důchodci a venkované by neměli mít volební právo jelikož jsou nevzdělaní. Tedy nedostatečně indoktrinovaní. Ještě jednou díky.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.