Reklama

úterý 7. ledna 2020

O odsunu Němců, revizi druhé a přípravách třetí světové války Čtrnáctá kapitola esejů O českém národě

Profesor Mojmír Grygar
Mojmír Grygar
7.1.2020
Je nepřijatelné, že se v Německu prosadilo mínění, že odsun Němců ze Střední Evropy, z Pobaltí a Balkánu nebyl, jak se vyjádřila Merkelová, obhajitelný „žádnými politickými ani morálními důvody“. Mohli bychom nad šokujícími slovy německé kancléřky mávnout rukou jako nad přeřeknutím nebo nad výrokem uplatněným v předvolební kampani ...


1.
Je nepřijatelné, že se v Německu prosadilo mínění, že odsun Němců ze Střední Evropy, z Pobaltí a Balkánu nebyl, jak se vyjádřila Merkelová, obhajitelný „žádnými politickými ani morálními důvody“. Mohli bychom nad šokujícími slovy německé kancléřky mávnout rukou jako nad přeřeknutím nebo nad výrokem uplatněným v předvolební kampani v Mnichově, kde sídlí sudetoněmecké spolky štědře a po celá léta placené vládou, ale takové omluvy v žádném případě nemůžeme připustit – zmíněný výrok totiž zapadá do dlouholetého procesu, kterým se značná část německých pravicových politiků, historiků, publicistů snaží oslabit a snížit vinu Německa za rozpoutání druhé světové války. Ani klíčový projev prezidenta Spolkové republiky Richarda von Weizsäckera, který v projevu ke čtyřicátému výročí konce války přiznal vinu Němců na rozpoutání války, neznamenal, jak se běžně tvrdí, konečné slovo nejvyššího představitele německého národa k této otázce. 

Nemůžeme nevyjádřit nesouhlas s Weizsäckerovým postojem k odsunu Němců ze zemí, kde již od nástupu Hitlera k moci začali plnit úlohu páté kolony. Prezident považuje pocity vyhnanců za oprávněné, protože se stali bezdůvodně obětí „těžkého bezpráví“ – vždyť oni „chtěli jen dobré“ (ale pro koho?), a odmítá vydávat jejich lásku k vlasti za revanšismus. Tím přímo skandálně, jak se vyjádřil jeden komentátor, zprostil viny velkou skupinu lidí, kteří hráli klíčovou roli v Hitlerově útoku proti demokratickému Československu, proti státu, který stál v cestě německému tažení na Východ. 

Richarda Weizsäckera provází pověst čestného člověka, který představoval přímo vzor demokratického politika. Vždyť Václav Havel, jeho přítel, sám vyslovil přání, aby se jeho nástupcem stal státník Weizsäckerových kvalit. Ale v rozporu s touto ideální představou je závažná skutečnost, že prezident Spolkové republiky vystupoval jako nestranný soudce, který jako by se nijak nepodílel na tom, co se dálo kolem něho. Ale stačí se seznámit s poměry v rodině, v které vyrůstal, aby bylo zřejmé, že byl vychován v přísně nacistickém duchu. Jeho otec Ernst von Weizsäcker patřil jako státní sekretář na ministerstvu zahraničí, jako vysoký důstojník SS a člen Himmlerova štábu k špičkám nacistického vedení. Jeho starší bratr Carl Friedrich, atomový fyzik, na začátku války vypracoval pro nejvyšší místa zprávu o možnosti sestrojit atomovou pumu a dokonce se pokoušel zapojit do tohoto projektu svého učitele Nilese Bohra. 

Navzdory těmto faktům Richard Weizsäcker sám nepovažoval za nutné vydat počet ze své nacistické minulosti; to ho spojuje s Joachimem Gauckem, jedním z jeho nástupců, který prožíval konec války jako katastrofu a který ve svých pamětech také nepodává přesvědčivou zprávu o cestách, kterými prošel, aby se zbavil hnědého poblouznění. Nesebekritický postoj je ostatně typický pro nacisty na všech stupních mocenského žebříku. 

Nikde jsem nenarazil na výjimky, ani u „střelců“ Sonderkomanda SS a policie, kteří v Babím jaru u Kyjeva za dva dny postříleli 33 771 Židů – starců, žen a dětí. Hermann Göring se v závěrečné řeči před Norimberským tribunálem sklonil před „statečným a obětavým“ německým lidem; prohlásil, že lid „konal v důvěře ve vůdce,... neměl na události vliv,… nevěděl o těžkých zločinech,... ničeho se nedopustil“. (Kdo tedy ty zločiny páchal?) Někteří američtí právníci, nezávisle na Göringovi, zastávali podobný postoj, když navrhovali, aby byli potrestáni pouze ideologové a nejvyšší představitelé režimu, zatímco vykonavatelé jejich příkazů měli být zbaveni viny. 

Buď jak buď, naprostý krach denacifikačního procesu za Adenaerovy vlády odpovídá tomuto obecnému povědomí německé veřejnosti. Göring popřel, že by o válečných zločinech věděl, ale někdo je musel provádět. Eichmann organizoval genocidu Židů, ale sám se poprav nezúčastnil a nikoho nezabil. Cožpak je možné dát vykonavatelům nepředstavitelných zločinů generální pardon? 

I když Ernst von Weizsäcker patřil k špičkám nacistické vlády, jeho syn Richard svého otce nikdy nepřestal obhajovat, zbavovat viny; dokonce se hlásil u Norimberského soudu jako jeho obhájce. V této souvislosti připomenu pozoruhodnou okolnost – k soudu se dostavila také hraběnka Marion Dönhoffová, která se rozešla se svou nacistickou rodinou a již před válkou získala pověst statečné ženy angažující se v demokratickém a levicovém tisku. Nevím, co ji přimělo svědčit ve prospěch vysokého důstojníka SS, který měl privilegium, že před audiencí u Hitlera nemusel odložit pistoli. 

Napadá mě, že tu působil moment, který není na první pohled zřetelný – Weizsäckerové, Dönhoffové, ale také von der Leyenové a další bohaté a vlivné východopruské šlechtické rody se vyznačovaly vysokou mírou solidarity a národní hrdosti, která v rozhodných okamžicích dovedla překlenout i ty největší politické a ideologické rozpory. Slavní junkeři ze severu bývali vždy oporou pruských armád. Ostatně paní Uršule van der Leyenové dcerka protestantského kazatele svého času neomylně přidělila ministerstvo obrany, a nová ministryně, jak si vybavuji, se dokonce jednou pokusila překročit hranice svých pravomocí.

Pokud jde o Ernsta Weizsäckera, připomeneme, že byl v Norimberku odsouzen k neúměrně mírnému trestu, ale ani ten si neodseděl, protože byl záhy na žádost Američanů propuštěn. Za zmínku stojí také, že se jako specialista na otázky zahraniční politiky osobně podílel na přípravách „konečného řešení české otázky“ a že jako Ribbentropův sekretář řídil přípravy Mnichovské schůzky. O ní se ve vzpomínkách vyjádřil, že den, kdy byla dohoda podepsána, považuje „za nejšťastnější den svého života“. Proč, proboha? Protože prý zachránil mír. Jeho výrok nesvědčí o naivitě, ale o tom, že výsledek Mnichovské dohody považoval i po letech za správný.


2.
Hromadné přesuny německého obyvatelstva nenastaly až po válce, ale již na jejím začátku, kdy Hitler nařídil, aby německé enklávy ze zemí, kde tvořily jen zanedbatelnou menšinu, přesunem do západního Polska posílily germanizaci polského území. (V jedné protičeské publikaci vydané sudetskými Němci se objevila dobová fotografie selských vozů obsazených lidmi, ranci, truhlicemi a domácím nářadím jako svědectví o tom, za jakých krutých podmínek museli sudetští Němci opouštět své domovy. Vzápětí však vyšlo najevo, že nešlo o vyhnance z Československa, ale o Němce, kteří byli nuceni přesídlit z východních zemí do západního Polska.) 

Sudetští Němci mění taktiku, přizpůsobují se dané politické situaci, zříkají se frází a požadavků, které příliš připomínají nacistickou minulost, využívají kontaktů, které umožňuje katolická církev jako nadnárodní organizace, a nacházejí na české politické scéně, zejména na krajní pravici, spojence ochotné vycházet vstříc jejich požadavkům. Počítají také s tím, že mladší generace, které nemají žádné osobní zkušenosti s nacismem, budou vůči jejich politice shovívavější.

Jak postupuje čas a Německo se stává prvořadým hráčem na evropském hřišti, představa o tom, jaké existenční hrozbě němečtí nacisté vystavili český národ, bledne a stává se něčím, co nemá s dneškem nic společného. Na rozdíl od mladších českých generací, potomci původních sudetských matek a otců jsou si dobře vědomi svých majetkových práv, které jednou, za příznivého politického obratu, budou moci uplatnit. Otázku poválečného odsunu sudetské páté kolony dokázali západoněmečtí politici, historici, publicisté již od padesátých let šířit na západě jako nepředstavitelný zločin páchaný na nevinných obětech.

Historická fakta a jejich interpretaci falšovali – v odsunu viděli komunistickou zvůli, o Benešovi se vyjadřovali a dodnes vyjadřují jako o Stalinově pochopovi. Ještě nedávno jeden náš ministr, chameleon vyznačující se podivnými názorovými konverzemi, prohlašoval, že odsun Němců byl motivován marxistickou nenávistí vůči vládnoucím třídám a německému národu. Uvedu tři případy protičeské propagandy infikované sudetským traumatem, které se stalo věcí všech Němců. 

Jedním z významných šiřitelů protičeské a v širším záběru protislovanské propagandy je Alfred de Zayas, Kubánec, profesor mezinárodního práva, diplomat, který se během studií ve Spolkové republice začal zabývat problematikou hromadného přesídlování za války, zejména odsunem Němců ze středoevropských a východních zemí. Ve svých studiích otevřeně hájil Němce i některé aspekty Hitlerovy politiky, ale protože jeho postoje ve vrcholné míře splňovaly záměry antisovětské politiky v éře studené války, jeho kariéře nic nestálo v cestě. Jako ředitel diplomatické školy v Ženevě měl možnost v plné šíři tlumočit názory západních jestřábů, kteří připravovali třetí světovou válku. (Mimo jiné prohlašoval, že skutečnými podněcovateli první světové války byli – Srbové.) Seznámíme-li se s životopisem kubánského exulanta, hned pochopíme, proč se tak horlivě angažoval na straně nejzazší pravice. Narodil se v rodině významných politiků a bohatých vlastníků, stoupenců diktátora Batisty, kteří se zapsali do análů hanebností tím, že v 30. letech zabránili, aby na ostrově zakotvila loď se skupinou Židů prchajících před nacistickým nebezpečí.

Vedle De Zayase k akademicky vzdělaným autorům, ovlivněným sudetoněmeckou a nacistickou ideologií, patří Američanka Mary Heymannová, autorka knihy Czechoslovakia. The State that Failed (Československo. Stát, který selhal), 2009. Hodnotu této knihy snižuje nejen nízká profesionální úroveň (autorka hromadí data a informace, aniž je s to vidět je v souvislostech), ale především ideologické pojetí, které tlumočí protičeské stereotypy sudetoněmeckého ražení (První republika byl útvar, který neměl historické ani aktuální zdůvodnění; Masaryk a Beneš podávali spojencům falešné informace o situaci v habsburské monarchii; Češi si podmanili početné národnostní skupiny, k nimž autorka počítá i Slováky; vládnoucí nacionalisté odmítli menšinám právo na samostatnost atp.). Autorka opomíjí vzájemné propojení sudetského hnutí s nástupem Hitlera k moci a místy používá rétoriku povrchního žurnalismu. Přesto udivuje, že kniha Heymanové našla u nás příznivce, kterým stála za to uspořádat o ní konferenci v Senátu (Pithart, Klvaňa, Rudnik a další).

Třetím obhájcem vysídlených sudetských Němců, kterého připomenu, je švédská spisovatelka Lotta Lundbergová. (Miluji ty vaše dějinné okamžiky. Právo, 16.6.2016) Je zděšena a pobouřena tím, že Češi vyhnali Němce „bez jakéhokoli důvodu“. Ptá se: „Co vám udělali? Šli pryč jen proto, že vám tu po staletí vadili.“ O tomto výroku se můžeme dohadovat, je-li víc naivitou, nebo drzostí, je-li víc nevědomostí záměrnou, nebo bezděčnou. V každém případě jde o názor, který je v jejím domácím prostředí běžný. Udivilo mne, že redaktorka, která jí kladla otázky, nijak na tento nesmysl nezareagovala. Omlouvá ji to, že vyrůstala až po převratu, kdy ji nikdo nevysvětlil, co se u nás dělo v 30. letech a za války? Snad jí utkvělo, že sám prezident, hrdina sametové revoluce, odsun odsoudil.

Postoj paní Lundgbergové motivuje tradiční germanofilie švédské politické elity, šlechty, armádního velení, podnikatelů. Výrazně se to projevilo za druhé světové války, kdy Švédsko masivními dodávkami surovin spolehlivě podporovalo německou vojenskou mašinerii. Švédské království nebylo ve skutečnosti neutrálním státem, jak se tvrdí, a osudu Dánů a Norů uniklo jen proto, že Hitler nepotřeboval okupovat zemi, která jeho požadavky plnila bez násilí a kupní smlouvy dodržovala pečlivě.

Pro paní Lundbergovou to byl důkaz německé solidnosti. Ale my se můžeme ptát – netrápí vás výčitky svědomí za podporu Hitlerových válečných cílů? Lichotilo vám, že vás nacisté považovali za rasově čisté Germány, kterým v Nové Evropě měla připadnout důležitá role?


3.
Nevím, zda si někdo z významných českých politiků, historiků, žurnalistů uvědomuje význam šíření pravdivých a potírání lživých vědomostí a zpráv o českém národě. A také nevím, kdo je povolán k tomu vysvětlit evropské a světové veřejnosti skutečnou úlohu, kterou v dramatickém procesu překotných událostí uplynulého století Československo hrálo. Všechny proměny naší země jsou úzce spojeny s osudy sousedních států a celé Evropy – české a slovenské dějiny se tak stávají lakmusovým papírem napětí a rozporů, které vládly mezi mocnostmi a působily jako rozbuška dvou horkých a jedné studené války. Centrální pozice českého národa a státu jako nejzápadnějšího výběžku slovanského osídlení obklopeného německými kmeny klade na Čechy i na Slováky podrobené Maďary mimořádné nároky. Vždy byli na pomezí dvou kultur, dvou světů a po staletí museli bránit svou svébytnost a existenci proti převaze z jedné i druhé strany.

V době, kdy se do Panteonu českého národa v Národním muzeu vracejí bysty císaře Františka Josefa I. a císařovny Alžběty, vyřazené v roce 1918, a kdy vrcholná národní instituce pořádá výstavy o významu Rakouska a interpretace našich dějin sousedy, nevidím mnoho přesvědčení a vůle ukázat přínos českého národa evropské a světové kultuře. Stále se mi vrací výrok mladého bohemisty, který hned po převratu vyjádřil svůj vztah k národu perzifláží slavného Nerudova verše – „Tebe bych národa, tebe bych přežil!“ Tehdy jsem se ho zeptal, kým by chtěl být – Němcem, Angličanem, Američanem nebo prostě světoobčanem osvobozeným od jakékoli národnostní zátěže. Odpověď jsem nedostal, ale nedávno jsem ho zahlédl v televizi, jak v pořadu věnovaném významu jazyka jen tak mezi řečí prohodil, že naše literatura je malá, že se přece ten Třebízský nedá číst a že ani ta Nerudova čeština nezní vždy dobře. Nevěnoval bych tomu pozornost, kdyby nešlo o vysokoškolského učitele a kdybych si neověřil, že vzdělaný jazykovědec od svého výroku v lednu 1990, podoben Bourbonům, ničemu se nenaučil a nic nezapomněl.

Do paměti se mi vtírá ještě podobný výrok jeho kolegy, vrstevníka, který po návratu z úspěšné stráže v Americe prohlásil, že je na čase, aby se česká literatura oprostila od závislosti na národních úkolech a povinnostech a aby se už konečně věnovala sama sobě, dokonce i za cenu, že se její konzumenti stanou menšinou, asi jako třeba lidé milující „lov pstruhů“.


4.
Vracíme-li se k otázce odsunu sudetských Němců, nemůžeme opomenout dobové souvislosti zásadního významu – studenou válku a přípravy USA na vojenský útok proti Sovětskému svazu. Dnes sotva kdo připomene atomový útok proti nepřátelské mocnosti připravovaný prezidentem Trumanem v roce 1946. Nečekaný úder měl rázem zničit všechna strategická místa v Rusku, na Ukrajině i v jiných oblastech sovětského bloku. Protože americká armáda neměla dostatečně vysoký počet pum na skladě, uskutečnění útoku se muselo odložit. Když sověti v srpnu 1949 odpálili vlastní atomovou pumu, situace se rázem změnila. Ale Američané se možnosti atomového útoku proti „říši zla“ nevzdávali.

Mluví-li se u nás již třicet let o politické hysterii, která panovala v 50. letech, zapomíná se však, že naše západní hranice byla tou nejžhavější bitevní čárou studené války. Právě v Bavorsku, kde sudetští Němci měli své organizační a propagační centrum, se soustřeďovaly útočné jednotky americké armády. Tajné služby vysílaly odtud ze sběrných táborů tisíce „chodců“ s „krochnou“ nebo neozbrojené do Čech, aby připravovaly půdu pro situaci, která nastane po válce. Americký Národní bezpečnostní archiv nedávno odtajnil podrobný seznam míst v bývalém sovětském bloku, která měla být terčem atomového útoku plánovaného na konec 50. let. Američtí vojenští stratégové vypracovali podrobný plán měst a lokalit, která měla být zničena leteckým bombardováním. Počítalo se s nasazením pum sedmdesátinásobně silnějších (!) než hirošimský Little boy, Chlapeček. Zatímco v osmimilionové Moskvě bylo vytyčeno 179 cílů, v milionové Praze 69. Na prvním místě letiště – Kbely, Ruzyně, Vodochody, dále okolí města – Beroun, Kladno, Kralupy, Králův Dvůr, Neratovice, Psáry, Radotín, Roztoky, Slaný, Štěchovice. Vyřazena měla být také letiště v Bechyni, Brně, Čáslavi, Českých Budějovicích, Dobřanech (Líně), Holešově, Milovicích, Mimoni, Pardubicích, Přerově a Žatci. Ani Slovensko nemělo být ušetřeno – pamatovalo se na bombardování Bratislavy, Košic, Piešťan, Sliače, Trenčína a Komárna. Američtí vojenští specialisté byli však „velkorysí a taktní“, protože nejtěžší pumy by shazovali jen v Sovětském svazu, zatímco ve Střední Evropě by se, jak uvádí dokument, „z politických a pschychologických důvodů“ spokojovali s pumami menší ráže. Nejsem si však jist, zda bychom po válce ještě mohli zpívat o „zemi krásné“, kde „vody hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ květ“ – par desítek amerických Chlapečků by z Tylovy a Škroupovy hymny oslavující milovanou vlast udělalo dokonalý paskvil.

Profesor Koukolík, fyziolog, tvrdí, že v každé populaci je asi 10 % deprivantů, lidí vymykajících se – v dobrém i ve zlém – průměru. Krom toho nepatrné procento patří k nenapravitelným zvrhlíkům. Ale proč, ptám se, právě těmto šílencům se dostává v dějinách tolik moci?

39 komentářů :

 1. Jsem rád že jsou pryč stačí nám tady ta sudeťácká 5 kolona co si říká milion úchylek. Jinak mají nový idol jemu 15 a „bojuje" s Babišem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mám stejný názor, bohužel,za přítomnost Němců na území čech mohou panovníci a taky vrozená nechuť Slovanů učit se řemeslům, jako zpracování kovů, tavení kovů, a hlavně hornictví, horníci byli vesměs Němci, jak na Kutné Hoře, tak Příbram, Jihlava ba i Brno - strojírenství a textilní průmysl, továrny patřily Němcům, nebo Židům, střed města byl vždy německý. Vystěhováním Němců po válce - vždyť sami za druhé republiky vyřvávali Heim in Reich, tak se konečně dostali domů do říše. Dokonce dobře bylo, že jsme se rozešli se Slováky, dodnes bychom řešili jejich ŠPECIFIKÁ. Není nad to, když stát tvoří jeden národ. Nevěříte - Španělsko-Baskicko-Katalánsko. Anglie-Skotsko. Jugoslávie -Srbové-Slovinci- Chorvati.. atd.
   Úchylkáři jsou pouze nástrojem toho, kdo je platí, jak přestane přísun peněz, zmizí. Pohleďte na Piráty - ti už se taky viklají.

   Smazat
  2. Osmdesát let od okupace je docela dlouhá doba a myslím, že spousta lidí si dnes říká, že jsme byli vůči Němcům příliš tvrdí. Jak se ale měl zachovat stát, který díky Němcům přišel o 360.000 obyvatel? Měl snad zanechat Němce ve svých domovech a dělat, že nic nebylo? Ne! Benešovy dekrety byly zcela na místě a zajistily slušný život i spoluobčanům se slabou pamětí nebo těm, co nechtějí nic vědět o koncentrácích, popravách vlastenců, o Lidicích a mučení, o drancování naší země... Velmi to vyhovuje některým proněmeckým politikům typu Bělobrádka, Hermana nebo Pitharta. I nedávný výrok soudů o vracení majetku pohrobkům nacistického zločince ukazuje, že nelze ustupovat. Benešovy dekrety musí zůstat zachovány a náš malý národ nesmí zapomenout. NIKDY! Jinak se budou válečné hrůzy opakovat.

   Smazat
 2. Jen k tomu přesídlování. Polský diktátor Pilsudski, když s armádou přepadli v r. 1919 SSSR, tehdy vskutku na hliněných nohách, dobyl většinu Běloruska a nemalou část Ukrajiny a hubil obyvatelstvo a jejich domovy stejně, jako kdysi křesťané v Novém světě Indiány. I cílem jeho počínání byla kolonizace území Poláky. A až do r. 1939 i nemalou část území Ukrajiny pak Polsko okupovalo. Tedy Hitler si v rozšiřování lebensraumu vzal asi vzor konání právě od Poláků. Ti zase nezaostali za Hitlerem při okupaci ČSR po Mnichovu! Je nutné ovšem také zdůraznit, že odsun se netýkal německých antinacistů a smíšených manželství! No a že nacisty bylo tuším 82 % dospělé německé populace, kdo za to může? A řešení národnostního problému poválečným odsunem německých nacistů od nás a dalších zemí Evropy vymyslel Churchill, ne Stalin!
  A k těm vládám šílenců: Čeští psychiatři poté, co jsme získali demokracii, která je ČÉTÉ vykládána jako "mohu si dělat co chci", VOLAJÍ O POMOC, NEB TICHÉ ŠÍLENSTVÍ PROPUKLO V BĚSNĚNÍ. A pomoc se psychiatrům nedostává stejně jako pak šílenstvím postiženým. Ty se pak shlukují jako miliony úchylek a nedivme se, co se děje, navíc když je podkuřuje a etanolem podlévá pražská kavárna. Já teda panu prof. Koukolíkovi věřím, odpovídají tomu počty - tedy 10 % na Letné!
  Ale není těch 90 %, co netrpí deprivací, postiženo flegmatismem a žijí si své carpe diem?

  OdpovědětSmazat
 3. Odsun, byla správná věc. Mnichovská dohoda byla zrada a Benešov dekrety ctěme jako Ústavu státu.

  OdpovědětSmazat
 4. Weizsacker...? A co předseda OSN Kurt Waldheim? Proboha, Němeko projelo válku, my jsme bojovali na straně spojenců. My nevypalovali vesnice v Rusku, kde např. jen v Bělorusku zahynuli v zapálených stodolách ve 150 vesnicích starci, matky s dětmi...Kdo měl vypracovaný program na likvidaci Židů, Cikánů a Slovanů? Proboha ať už drží hubu. Vždy je příčina a pak následek. Tím následkem je, že jsme je z naší země vykopali. Vždyť mohli dopadnout jako poražení daleko hůř. No zřejmě by jsme je do stodol nikdy nenahnali a pak upálili. Co je těch 360 tisíc našich občanů zlikvidovaných Němci v období okupace proti množství ,,padlých" Sudeťáků při odsunu. Vždy když někdo váhá tak ať si pustí frenetické vítání Hitlera zbylými občany Chebu a je vymalováno. No Češi tam už tenkrát nebyli. Vzdávám čest německým partyzánům,kteří v šumavských hvozdech se zbraní v ruce bojovali proti fašistům a těm, kteří se zástávali odsunutých Čechů z pohraničí. Čest jejich památce. M.R.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přiznám se, že jsem ani jednou v životě nelyšel o "německých partyzánech ze šumavských hvozdů". Můžete dát třeba jediný konkrétní příklad? Nebo odkaz na podobnou událost? Mám obavu, že právě Šumava byla naprosto prohitlerovská. Děkuji.

   Smazat
  2. A nejste sam. Komunisti meli jednoho a velmi dobreho partyzana ale mel nemecky jmeno a proto si ho odsoudili a popravili.

   Smazat
  3. Co mi vrta hlavou ,ze obrovske penize a udajnych 10 milionu zidu vsude v Evrope a temer ani jeden z nich neodesel do hor aby bojoval proti uhlavnimu nepriteli. Kdo je premluvil aby pod instrukcemi odesli pokojne do koncentraku kde vedeli ze zahynou ?
   Okradeni o vsechen majetek, kdyz to bylo jiz vyhlaseno od r.1926 Hitlerem. Ani se nepripravili na nejhorsi, jako cesi , kteri vedeli co prijde leta predtim..
   A nebylo zadnych tajemstvi..I na Brdech byly partyzani u Prahy. A svoboda neni houska na krame , kterou si zakupuji treba v USA a beduji ze je nikdo nema rad. Vztah k narodu se pozna ,kdyz v tezkych chvilich JEHO clenove povstanou se zbrani v ruce na jeho obranu..
   Srovnej kdyz nahle uvalili teror na palestinske farmare 1948 a usedliky s velkym mnozstvim zbrani a penez.
   To prinasi podezreni ze meli odevzdat penize na valky pro Hitlera v dusledku nejakych tajnych dohod jejich vrchnosti..Nebo byli urceni za obeti zapadem, jako napr. cesi, rakusani a polaci..a ktery se nesnazil ani koncentracni tabory /pracovni tabory pouze na budovani dulezitych tovaren pro risi/.nejak zneskodnit.
   Vyuziva propagandy se zvule a vrazedne choutky nekterych nacistu v tech taborech. A zkazky se mnozi...Napriklad jeden vypovida ze si velitel tabora oblibil 9.leteho chlapce nechal mu usit uniformu esesaka a projizdeli se taborem na koni a chlapec na malem poniku a strileli ze samopalu vezne. I svoji matku chlapec udajne zastrelil!! Eesaka zrejme omrzel zivot ,kdyz se vyskytoval v blizkosti maleho strilejiciho chlapce , nebo autor netusi co na nestabilnim koniku a se samopalem co to s chlapcem udela !!

   Smazat
 5. https://aeronet.cz/news/video-vladimir-putin-odtajnil-75-let-stare-a-utajovane-archivy-sssr-s-ukoristenymi-dokumenty-ktere-ruda-armada-ziskala-ve-varsave-a-v-berline-sokujici-dukazy-potvrzuji-ze-za-mnichovskou-zradou/
  Putin odtajnil pro ruskou televizi výbušné originální záběry polské tajné služby ze dne 28. března 1938, kdy do Mnichova přiletěla tajně polská delegace a koordinovala s Adolfem Hitlerem v utajení své územní požadavky po Československu. Tyto dosud utajené filmové záznamy potvrzují, že Polsko se aktivně zúčastnilo Mnichovského protokolu 28. a 29. září 1938 a je spolupachatelem Mnichovské zrady.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Polsko se aktivně podílelo na zabírání Těšínska a ze Slovenska odtrhlo Spiš a Oravu. Když se pak Hitler dal do války s Polskem, Slovensko obě oblasti vybojovalo od Polska zpět. Tyto události se však v dějepisu zamlčují a ani sami Poláci se tím zrovna nechlubí. Ukázalo by se totiž, že jsou spolupachateli zahájení 2. světové války, která nezačala v Polsku, jak se mylně hovoří, ale spíš ve Španělsku, později následoval anšlus Rakouska, odtržení Sudet, Těšínska, Spiše a Oravy a zabrání České části tehdejšího Československa. Teprve pak následovalo napadení Polska. Se Stalinem to nemělo nic společného.

   Smazat
  2. Putin a jeho odhaleni je velmi poucne.
   Pro polaky a jine podobne ubozaky.
   Ze , kdo zije ve skleniku nemel by hazet kameny ven.

   Smazat
 6. Mlada generace si z nevedomosti (ci hlouposti?) vyslapava cesticky do baziny. Touto cestou je vedou podivne existence ktere se vyrojily Buh vi odkud ,spolu s kavarenskymi povaleci , hochstaplery a podivnymi exoty , kteri je k jejich cili doprovodi a potom se vypari, nikdo nevi kam....

  OdpovědětSmazat
 7. CCCP měl po příkladu ušáků ve všech státech které kolaborovaly s Hitlerovým Německem uzavřít kancléřský akt, vybudovat vojenské základny a vymáhat válečné restituce. Protože podlehly iluzím o demokratičnosti těchto zemí udělaly strategickou chybu. Taktéž s těmi banderovci které místo spravedlivého potrestání poslaly na Sibiř odkud je největší okrajinec v historii Chruščov ihned po nástupu k moci omilostnil. Poláci si osvojily chazarské praktiky a jako ostatní chazaři rozvracejí co můžou po celém světě. Podívejte se na YT: MaP Nacistické tajemství knížecí rodiny.

  OdpovědětSmazat
 8. V r. 1945,na Postupimské konferenci VÍTĚZNÉ MOCNOSTI
  rozhodli o odsunu Němců z území nejen z Československa,
  ale i z Maďarska,Rakouska a Polska- na něž bylo toliko
  delegováno organizování odsunu Němců z těchto států.
  Takže je jasné, že o odsunu bylo rozhodnuto v POSTUPIMI a nikoliv Benešovými dekrety. TEČKA!

  OdpovědětSmazat
 9. Nezbývá mi, než zapomenout dobré vychování z naší rodiny, kde nebylo místo pro rasovou nenávist, ponižování jiných národů, zesměšňování veřících a kde náboženské války patřily do historie, neučili mne rozdělovat lidi na ty "nad" a "pod". Dnes žiji ve světě, kde morální hodnoty neplatí a já se svým naivizmem se nepřestávám divit, jak se lže, jak se manipuluje i s historií. Poslední desiluzí je pro mne paní Merkel. Žena vzdělaná a navíc z rodiny pastora, měla moje sympatie, ale to co předvádí teď je neomluvitelné. Máme smůlu, je kancléřkou Německa a bez Británie určuje směr Evropy. Nevidím budoucnost růžově.

  OdpovědětSmazat
 10. No základem je, že Angela převzala stát naprosto konsolidovaný. Hitler vstoupil do politiky když stát byl na dně. Hitler stát konsolidoval (ale špatně ) Angela stát rozvrátila ale naprosto úspěšně. Oba dva poslali Evropu do pr..e

  OdpovědětSmazat
 11. To jsou vysledky vlady leseb ,vladnou v EU, kam je poslala merkele, kdo ma s nimi zkusenosti tak vi o co se jedna. Vyklada , poucuje rozkazuje jinym ,ale ani neni nejmensi schopna porucit trochu sobe, aby nebyla neforemne ,obezne tlusta. To jedna zprvnich veci jak se pozna parasit.
  Clenka elity NDR to nikomu nevadi ale ze Putin byl KGB a nikomu neublizil to je vzdy zduraznovano, jako vzdy ideologickou zivotu nebezppecnou ideologii. Tim se maji zakryt obrovske , neuveritelne a nevseeni i kdyz ruske schopnosti Putina vybudovat Rusko z krachu za nekolik let Rusko do velmi progresivniho statu a poradku ,coz Usaci nedokazou a nedokazali ani za 100 let.. Vykradanim sveta si pomohli ,ale nakonec jejich degenerace je stahla do bazin korupce, podvodu, zotroceni jinych narodu ,ale to se ne delsi beh nevyplaci a skodi daleko vice pachatelum do astronomickych dluh, zlocinu, terorismu a silenstvi..
  A kompletniho spolecenskeho rozvratu sejdiri a sasky nasili.
  Tak FBI mimo jine samozrejme jako CIA se dala na zlocin a 9/11 a snazila se zvolit Clintton pomoci utoku na nevinne cleny Tr. rodiny a spolupracovniky a pronasledovali je i kdyz se dokazala znovu a znovu jejich nevina.
  Silene obvinovani Ruska zaroven pak vyustilo/ po zvoleni Trumpa/,kdy jeceni S.Power na vladu a presidenta , ktere si shromazdila ,aby neco delali kdyz se nevina Ruska prokazal , fasista Obama podlezave na rozkaz zbesilych Clintonovych feministek vyhnal mnoho ruskych diplomatu a zrusil jejich rekraecni stredisko. Putin nejprve nereagoval ale pak jich vyhnal asi tisic a ma klid od spehu a skudcu zapadu.
  Rusko se vzkrisilo tak ve PRIME UMERE s tim jak ubylo mafia-sionistu , makleru, lupicskych bankeru, pres noc udelanych Jelcinem miliardaru -vlastne lupickskych a vrazednych gangsteru, kteri J. dosadili prave proto aby snadno ovladli vecne ozraleho Jelcina. A pres nej vsecko.
  Krach dokoncili zapadni poradci a zradci Ruska ,vetsinou bankeri prevazne sionsti/Potanin/. Pozdeji uprchli v desu pred spravedlnosti..Tim umoznili a pomohi Putinovi postavit Rusko tam kde je dnes..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No ony ty sexy Jourové, taky nic moc.

   Smazat
 12. Splnil se jim velký sen, chtěli domů, do říše. Tak tam jsou. Jinak se nějak zapomíná na Východní Prusko,tam nikdo nahlas ani nemukne, přesto, že to bylo německé území a ne jako v případě tzv. Sudet. Na Poláky s Rusama si ovšem Němci poštěkávat netroufnou, to by jeli jako kuny. Stejně tak se tam s nimi nikdo nepaktuje jako tady. Prostě bašta německého militarismu byla vymazána z mapy, všichni se o kus posunuli a je klid.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kosťo Poláci jasně(!) prohlásili, že se o nějakém poválečném uspořádání a jeho revizi nebudou už s nikým nikdy bavit a to dodržují. Sejít se polský politik s nějakým tím,,sudeťákem" rovná se jeho politické sebevraždě...

   Smazat
  2. 14:19 To právě říkám, oni pochopili, že tady je úrodná půda. Celé to začal zbožtělý dramatik svou pomatenou omluvou. Oni se nikdy neomluvili a neomluví, my ovšem ano. V Polsku a Rusku nemyslitelné, tady to prošlo v pohodě, tak páté koloně opět narostl hřebínek a přepisuje co se dá.

   Smazat
  3. Až na ten detail, že Sudety, (podobně Horní Uhry, polské Slezsko), nikdy nechtěly být dobrovolně součástí umělého, podvodně vzniklého, separatistického husitsko-bolševického čecháčkostánu. Výsledkem mstivého a loupeživého odsunu původního obyvatelstva - namísto předtím mu odepřeného plebiscitu - je jejich současný žalostný a vydrancovaný stav, plný putinovské či čecháčkovské lůzy. Zplundrovaného parazitického čecháčkostánu, zamořeného jaderným a těžebním uhelným odpadem nebude žádná škoda. Je to boží trest za zlovolné a podlé vyhnání původních obyvatel, kteří nedostali ani autonomii. Jakékoli naředění bolševické lůzy neruskými a nečínskými cizinci je jenom prospěšné.
   Rakovina zhoubného, kainovsky loupeživého kolektivizmu se sama od sebe nevyléčí a vnější zásah může přijít paradoxně jedině z Ruska - přesunem tupého a kolaborantského čecháčkostánu za Ural, kam dávno patří, a osídlením kotliny Novými Rusy nebo z Ruska a Německa vypuzenými muslimy. Tedy z deště pod okap. Tak jako se Kosovo odtrhlo od azbuckého Titova Srbska aby skončilo v náručí ještě primitivnější Albánie - tak se čecháčkostán a slovenskostán odtrhly od civilizovaného Rakousko-Uherska, aby skončili přesunem do ruských stepí nebo až za Ural a budou rádi, až jim Putler stanoví dostatečné uprchlické kvóty do jimi samoobslužně zbudovaných gulagů v Akci Z. Jakékoli naředění bolševické lůzy neruskými a nečínskými cizinci je jenom prospěšné ...

   Smazat
  4. Neni dnes tajemstvim, ze podobni jako nahore ,produkuji nenavist preve ze sebe 16.34 z dusledku ze obsahuji nenavist v sobe a k sobe. Tenhle vice nez je obvykle.
   Lide normalni pak nedokazou nenavidet podobne jako ten nahore , z jednoducheho duvodu ze na nenavisti netrpi a kdyz tak jen prechodne a vedi dobre ,ze chronicka nenavist je destruktivni .

   Smazat
  5. 3:21 Nicméně má pravdu, ten brněnskej restituent (autor eseje z 16:34 je jistý Ing. Bořivoj Pauk, majitel nemovitostí v Brně a okolí, který prosazuje reformu volebního práva tak, aby lůze nemohla házet vidle to plánů elit). Prolhaní, sebechvalní a sebeklamní Čecháčci jsou mistři světa v obrazoborectví, strhávání soch a symbolů, přejmenovávání ulic i vlastního státu a falšování vlastní historie, založené na bratrovraždách a zákeřných záludnostech. Bohužel se ukazuje, že nedorostli pro vlastní samostatný stát, nezaložený na literárních a politických padělcích a intrikách, jakož i na uplacených rakouských dezertérech. Bohužel o zpustlou Kotlinu už nikdo z vyspělejších sousedů nestojí (aby si vlastní stát nezamořil)! A přitom i ten Švajc nám mohl čučet na záda, kdyby Čechy & Morava zůstaly součástí Rakouska, nikdy by se Němci v pohraničí nevzbouřili a vítězové války nemuseli nahrazovat pracovité Němce zaostalou menšinou, importovanou ze Slovenska a Rusáci by náš stát neovládli a my dneska mohli mít prosperující zemi. Místo toho máme v Evropě nejdražší vodu, telefon, elektriku, potraviny (a to je pro východní Evropu dělají ještě ošizené z náhražek) a to vše za 1/3 mzdu než má za stejnou práci Rakušan či Francouz.

   Smazat
 13. Odpovědi
  1. Rad bych pripomnel ze odsun zlocinnych sudetskych fasistu a nikoliv clenu demoktraticke strany Sudet a antinacistu /o tom se zaryte mlci, to se nehodi/.
   Se ted nejdrive zkousi a agresuje na mirne Cechy. Polaci zatim nemaji s tim vyhnanim problem. Taky prijdou na radu az jim Usaci zavrou plyn /kdo ten plyn vlastni ?/ a budou pozadovat nahrady a majetky pro jejich germany.
   Ponekud jiny byl odsun z Jugoslavie, Bulharska, Recka a Rumunska, kde germani utekli rychle aniz by vyckali ze je nekdo pozada. Akorat by je pozadali aby se postavili k nejblizsi zdi. Ani nezebroni ,ze by chteli zpet...

   Smazat
  2. Taktez bulhari a rumuni a dalsi vyhnali pred 20 lety muslimy pres 300 tisi jich , bez diskusi a kdo nejak zustal musel se prejmenovat dostal urcene slovanske jmeno.

   Smazat
 14. Za Mnichovskou zradu se nám Francouzi ani Angličani neomluvili, pošlapali mezinárodní právo, statut mezinárodních smluv, které jsme s nimi měli podepsané a věřili jim.
  Německy mluvící obyvatelstvo ČSR volající po nástupu Hitlera: Chceme domů, byli potomci kolonistů, kteří byli na území Českého království POZVÁNI českými králi, aby osídlili neobydlené části království. To území Němcům nikdy nepatřilo (Markomani a Kvádové byli kočovníci). Napřed bylo vyhnáno české obyvatelstvo z československého pohraničí. 360 000 Čechů bylo zavražděno. Od 15.3.1939 do 9.5.1945, tedy po dobu 6 let, žili lidé v nejtěžším stresu, strachu o život svůj a svých blízkých. I když člověk nebyl zavražděn, tak měl trvalé zdravotní, psychické následky z toho vražedného běsnění.
  Němci by měli zaplatit alespoň válečné reparace (život zavražděných už vrátit nelze) a omlouvat se po několik generací za tu genocidu, kterou spáchali jejich předci. Odsun těch, kteří se k vraždícím německým nacistům hlásili, schvalovali tak vraždění, využívali veškeré výhody, které z toho plynuly, bylo jediné řešení pro nastolení míru a klidu, tak rozhodli velmoci v Postupimi. Byli odsunuti tam, kam chtěli. S tím, že dojde k excesům během odsunu, se dalo počítat, když byli všichni lidé psychicky narušeni německým vražděním. Když někomu třeba vyvraždili celou rodinu, tak Němce nenáviděl. Je třeba odsoudit příčinu a ne zveličovat jen následek, bez souvislostí.
  Podívejte se na Ústavu ČSR I. republiky, která zajišťovala menšinám taková práva, o kterých se v okolních státech (snad v celé Evropě) menšinám ani nesnilo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Promiňte: Tak rozhodly velmoci v Postupimi.

   Chtějí snad anulovat Postupimskou dohodu?

   Smazat
  2. Asi ano, protože Benešovy dekrety jsou jen provozní projekt Postupimi. A ty jsou pod plnou palbou.

   Smazat
  3. Jestli opravdu zešílí, tak by mohli taky šoupnout Polsko ke Lvovu a uvolněný prostor obsadit Německem

   Smazat
 15. Z článků pana Grygara by se měla sestavit kniha.

  OdpovědětSmazat
 16. To, že drtivá většina Němců žijících na historickém českém území nechtěla dobrovolně žít v samostatném československém , či českém státě od doby jeho vzniku po první světové válce, lze doložit mnohými historickými fakty. Tedy dávno před tím, než se v Německu ujal vlády Hitler a nacisté. Nacisté sice využili, či zneužili drtivé většiny Němců v českém pohraničí ale nedalo jim to ani moc práce.
  Proti Československu však nebyli jen nacisté a henleinovci ale i němečtí sociální demokraté v českém pohraničí. Pro ilustraci uvedu např. toto:
  Wenzel Jaksch: Směrnice pro zahraniční politiku sudetoněmecké sociální demokracie. Říjen 1939.
  „Nezapíráme, že mnichovskými hranicemi byl mnohdy porušen národnostní princip a že uvnitř těchto hranic by obnovený stát Čechů a Slováků NEBYL SCHOPEN ŽIVOTA. Jako část sudetoněmeckého národa musíme však především zastávat zájmy tohoto národa. Podle dvacetiletých zkušeností musíme proto odmítnouti , za stejných nebo podobných podmínek, které platily až k mnichovské dohodě, připojit sudetoněmecký národ k převážně českému státu. Podle našeho hlubokého přesvědčení by takové řešení neslo v sobě zárodek nových konfliktů.“

  Kdo umí uvažovat, pochopí, že transfer Němců byl pro naši národní existenci nezbytný.

  OdpovědětSmazat
 17. Jednoznačně muže za 2 světovou válku Francie Británie ! Na základě Mnichovské zrady 1938 Sověti uzavřeli pakt s Němci . Nejen obsadili Litvu ,Lotyšsko, Estonsko a část Polska ale vedli agresivní válku s Finskem ! Děkujme západním zrádcům ,vrahům , světovým kolonizátorům !

  OdpovědětSmazat
 18. Vůdcův příjezd do Bruntálu v r. 1938

  https://www.youtube.com/watch?v=It-PJwdKOuE

  OdpovědětSmazat
 19. Ty sudetsky nemci....jak jim zde rikate, byly do pred 200 let vetsinou srbove, pak česi a polaci, ktery byly po dobu 1000 let pomalu germanizovany. Nenavidite se jak srbove a chorvati, rusove a ukrajinci, bulhary a makedonci. Lidi v dnesni dobe nevedi jak se jmenuje jejich vlastni prapabicka, natoz aby vedeli neco o historii sveho naroda. Dit Berlin se jmenoval Brljin(Břečka v srbštine) kvuly močalum, Chemnitz/Kamenica, Dresden/Drozdovo...80% nemecka bylo slovanske vcetne Sudet. Ale nekomu se hodi nechat jeden narod vrazdit se mezi sebou. Jedne presvedcili ze jsou nemci a druhe se nikdo na nic nepta, jelikoz sami nevedi co jsou. Je mi smutno kdyz vidim jak jsou češi presvedceni ze za hranicema uz jsou jenom cizaci, misto bratru kterym stejne jako vam skutecnej nemec vypral mozek. Martin Luther, Bismark, Leibniz, Muntzer byly vsechno Vendove/Slovani....jenze to vam vasi akademici nedaji do knizek. Hlavne ze Sudety, ze))))).

  OdpovědětSmazat
 20. To jste ještě vynechal Slovany na Rujaně a celé Pomořany

  OdpovědětSmazat
 21. Velké poděkování Dr. Wealthymu, že nikdy nevěřím, že po všech těch letech zklamání z obrovských spamerů na internetu, kteří chodí po podvodných lidech, stále existuje opravdové kouzlo smrti, dokud jsem nebyl vhodný setkat se s dr. Wealthy skutečným kouzlem kouzel, přes blízkého přítele jménem Jennifer, kterého mi Dr. Wealthy předtím pomáhal, když jsem ho kontaktoval se svým e-mailem na wealthylovespell@gmail.com, vysvětluji, jak mi můj bývalý manželé dávají problém v mém manželství, nikdy mi nedovolila chvilku klidu a Musím to ukončit tím, že ji zabiju, a nechci využít vraha, protože to bude riskantní, tak jsem to musel udělat duchovně, proto jsem se ho rozhodl kontaktovat, ujistil mě, že se nebudu bát Kontaktoval jsem správnou osobu ve správný čas, spolupracoval jsem s ním a za méně než týden byla moje ex mrtvá, spala a nikdy se neprobudila díky Dr. Wealthy, opravdu je to opravdu skromný muž. můžete kontaktovat dr. Wealthyho s jakýmkoli smrtelným kouzlem, jako je zabít svého nadřízeného v kanceláři a zaujmout jeho místo, kouzlo smrti zabít svého otce a zdědit jeho bohatství, smrtelné kouzlo zabít každého, kdo vás v minulosti obětoval, kouzlo pro zvýšení mezd, kouzlo pro povýšení v kanceláři, kouzlo, aby se váš bývalý milenec vrátil, pokud věci ve vašem životě nefungují dobře, pak ho musíte kontaktovat nyní e-mailem wealthylovespell@gmail.com zavolejte nebo přidejte jej na WhatsApp +2348105150446.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.