Reklama

čtvrtek 30. ledna 2020

Poznámky k charakteru epochy: Nejde o Írán, dokonce ani ne o blízký východ


Stanislav A. Hošek
30. 1. 2020
Jádro dvacátého století, čili roky mezi Sarajevským atentátem a rozpadem Sovětského svazu, přineslo v dějinách lidstva převratné události a změny ve všech oblastech. Za tři nejvýznamnější v ní považuji definitivní konec mnohatisícileté éry, kdy politická vláda se většinou dědila a boj o ni byl rvačkou mezi klany, které pojmenováváme dynastiemi a celý systém nazýváme vesměs feudalismem. Za druhé definitivně zaniklo pět století trvající mnohostranné okupování zbytků světa „bílým mužem Západu“, jež dostalo krycí název kolonialismus. V mých očích třetím zásadním jevem byl první, poměrně životaschopný, pokus o vytvoření kooperujícího a ne konkurenčního společenství lidí a států. V tomto textu se pokouším najít charakteristiku dneška, tedy stavu světa po poslední velké změně v minulém století.

Kdo je Unie Amerických států?

Rozpad SSSR změnil světový politický prostor naprosto zásadně. Skončilo období bipolární světovládné rovnováhy. A v prvních letech se USA stala jedinou reálnou silou schopnou nadvlády nad planetou. Ukázalo se však, že ta zem kromě nezměrné vojenské síly nic jiného k naplnění své šance opravdu nemá. Především pak dlouhodobou politickou tradici, která by jí umožnila nabídnutou nadvládu nad planetou nejen zužitkovat, ale dokonce ani ne zahájit.

Proč?

Odpověď se pokusím najít v celém jejím počínání od vzniku do současnosti.

V prvé řadě jde o stát, založený přivandrovalci z Evropy, kteří „vyčistili“ celý kontinent od původních obyvatel. Čili stát vzniklý aktem nejtěžšího zločinu proti lidskosti, jímž je genocida celých národů. Šlo o největší genocidu v dějinách lidstva. Žádné dobro nemůže vyrůst na základě tak odporného zla. Spíše naopak. Od té doby je hrubá síla základním znakem nejen mocných tohoto státu, ale dokonce i většiny jeho obyvatel. Ti, mimo jiné, vlastní víc ručních zbraní, než má Unie občanů.

Za druhé je státem, jehož většinu bohatství v podobě prvotní akumulace kapitálu vytvořili otroci dovezení z Afriky, jejichž dovoz byl zakázán teprve až v roce 1808. Za období 250ti let dovozu otroků jich bylo do Unie přivezeno 5 milionů. Jen pro doplnění. Celkem bylo z Afriky na celý Americký superkontinent vyvezeno na 20 milionů otroků, z nichž se ale polovina cestou utopila, nebo zemřela jinak. Což byla největší násilná migrace v dějinách lidstva. Otroctví samotné pak bylo zrušeno 13tým dodatkem k Ústavě Unie ze dne 18.12.1865. Ovšem definitivně bylo otroctví zrušeno až v únoru 2013, kdy stát Mississippi jako poslední ratifikoval článek 13. Takže USA je zemí, v níž existovalo otroctví nejdéle v moderní době. Předposlední byla Brazílie, v níž otroctví zaniklo v listopadu 1889.

Za třetí jde o stát s nejdelší a nejkrutější rasistickou segregací na světě. Platila nejen po celou dobu dovážení otroků, ale i po občanské válce. Tehdy se v jižních státech zformovalo hnutí Ku-kiux-klan, které se vypracovalo v nejzločinnější teroristickou organizaci světa. Její buňky zabíjejí černochy prakticky ještě dneska, i když zcela výjimečně, protože KKK je zakázána. Rasová segregace v USA byla nejdrsnější v celých dějinách člověčenstva. Oficiálně skončila až v roce 1954 rozhodnutím Nejvyššího soudu, ale v praxi neskončila dodneška. Ba dokonce se zdá, že s přílivem Hispánců se v posledních letech, především ve velkoměstech, ještě zvyšuje do podoby občanské militantnosti.

Za čtvrté, USA je jedinou zemí, která použila ve válce jadernou zbraň, čili se dopustila nejtěžšího válečného zločinu v dějinách lidstva.

Za páté, USA se dopustila rovněž největšího podvodu v dějinách. Po druhé velké válce, když byla jednoznačně jedinou superbohatou mocností, tak světu vnutila Brettonwoodský platební systém v zahraničním obchodování. Zkráceně dolar jako celosvětové platidlo kryté zlatem. Byl to promyšlený dolarový monopol jako prostředek postupné finanční kolonializace zbytku světa. Její války v Koreji a především ve Vietnamu ovšem zavinily, že papírků s označením dolar už po světě kolovalo tolik, že ho reálné zásoby zlata v USA, ba dokonce i ve zbytku světa, nemohly hodnotově pokrýt. 15. srpna 1971 proto prezident Nixon bez konzultací zrušil směnitelnost dolaru za zlato, což byl onen největší podvod světových dějin.

Za šesté. Vládci Unie po zrušení Brettonwoodského systému začali uzavírat dvoustranné dohody s největšími producenta ropy, aby ji prodávali pouze za dolary. Tak vznikl „petrodolar“. Kdyby se jim to nepovedlo, musela by Unie vyhlásit bankrot. Tím se původní podvod s dolarem povýšil na zločin hospodářské a ne pouze finanční okupací světa, čili byl nastolen dolarový imperialismus. Každá země, která musela dovážet ropu a to byla většina, musela nějak získat dolary. Proto vyvážela do USA hodnotné zboží, jež Unie potřebovala a obdržela za to bezhodnotové, zmíněné papírky, které snad jednou budou poněkud draze koupenou tapetou. Chování to podle Kissingerova moudra: Když ovládáte ropu, ovládáte národy.

Za sedmé. USA na udržení dolarového monopolu bezhodnotových papírků se přebudovala na vojenského supervládce planety. Vybudovala vojenské základny na všech kontinentech, drží a neustále inovuje arsenál zbraní hromadného zničení několika Zeměkoulí a dovoluje si mít roční vojenské výdaje tvořící celou třetinu celosvětových zbrojních výdajů.

Za osmé díky dolarovému imperialismu všechny války a většinu zbrojení jí fakticky zaplatí zbytek světa, čili reálně ti, kdo jsou Unií ohroženi. FED v USA tiskne další a další biliony ničím nekrytých dolarů, které pořád ještě země světa směňují za své zboží, nebo přímo nakupují a Unie se za ně dál a dál vyzbrojuje, takže je největším parazitem na celé planetě.

Za deváté je jedinou zemí, která od konce druhé velké války vede nepřetržitě ozbrojené konflikty prakticky po celé planetě. Tragické na nich je, že Unii vůbec nejde o to, aby války vyhrávala, ale jenom a pouze o to, aby je vedla, zvyšovala tím chaos v postižených oblastech a především aby v konečném účinku udržovala co nejvyšší zisky pro své zbrojní korporace.

Za desáté, je jedinou zemí, která neuznává mezinárodní soudy a své vnitrostátní právo nadřazuje nejen mezinárodnímu právu, ale dokonce právu kterékoliv jiné země světa, takže je zemí nejvíce realizující světovládu.

Nebudu už dále pokračovat ve výčtu negativních jevů z dějin Unie, protože předpokládám, že už uvedené je dostatečným důvodem, aby mezinárodní společenství udělalo všechno co je v jeho silách, aby tento stát přestal dominovat planetě. Jsem přesvědčen, že lidstvo z pouhého pudu sebezáchovy musí, ba je povinováno, udělat všechno pro svou záchranu tím, že se zapojí do odporu proti mocnosti snažící se o definitivní, nebo alespoň dlouhodobou kolonializaci, ba zotročení všeho lidstva.

Unie je podle mého vidění zvrhlá od samého počátku. Stát, který vznikl na hrobech celých tehdejších civilizací, může proto i snadněji propadnout touze po genocidě celé planety. Nakročeno na to má. Vojenské základny rozmístěné po celé Zemi. Víc jak půl století zpupného chování v mezinárodní politice realizovaného s přesvědčením, že Unie má své oprávněné zájmy kdekoliv na planetě. A konečně vůdčí heslo posledního prezidenta USA, které by si svět měl pravdivě překládat spíše jako „Pouze Amerika“ a nevěřit že jde o „America First“.

Pozice zbytku světa v současnosti

Celoplanetární společenství má tedy co do činění s jevem, který někteří odborníci nazývají „Americký kapitalismus“. Jde o výjimečný jev, vzniklý po rozpadu SSSR. Tento konkrétní a jedinečný druh celoplanetárního kapitalismu funguje primárně k tomu, aby extrémně bohatí Američané, jako Bushova dynastie peněz, ještě více zbohatli. Bez teplých nebo studených válek však tento systém již nemůže přinést očekávaný výsledek ve formě stále vyšších zisků, které bohatí a mocní lidé v Americe si nárokují už samotným svým narozením. Je to exkluzivní typ kapitalismu, v němž zisky bere uzounká vrstvička nejbohatších a náklady platí všichni ostatní obyvatelé nejen USA, ale dokonce většiny světa. Je to typ kapitalismu, který nemůže existovat bez válek. S takovou situací nekalkuloval ani Marx, ani jeho následovníci a už vůbec ne jeho pozdější vykladači. Řekl bych, že jde o klasický příklad celoplanetárního imperialismu.

Popsaný ekonomický imperialismus, jištěný vojenskou dominancí není vyčerpávajícím obrazem zmíněného jevu. Je to pouze jeho „tvrdá“ forma, která je však doplněna i „měkkou“ formou. Tu tvoří především ideologický základ veškerého chování nejmocnějších a jejich poskoků. Je jím tak zvaný neoliberalismus. Podle mého způsobu myšlení o žádný neoliberalismus vůbec nejde. Je to klasický liberalismus aplikovaný na celou planetu a ne jen na jeden stát, či region. Pokud pro něj hledáme odlišení oproti onomu klasickému, říkejme mu přesněji třeba globální liberalismus. Spolu s tvrdou složkou pak tvoří jakousi ekonomicko-vojenskou planetární diktaturu Unie.

Další, neméně účinnou pákou Amerického globálního imperialismu je zábavní průmysl, především pak film a televize. Je šiřitelem masové, či konzumní pakultury, která dlouhodobým působením již od dětství formuje myšlení většiny lidí celého světa. Jejím charakteristickým rysem je „Americký nadčlověk“, který kupříkladu se dvěma pistolkami vyřídí celou tlupu zločinců vyzbrojených automatickými zbraněmi, určitě ale Hispánců, nebo Rusů, či novodobě Číňanů.

Zvláštním případem dominance Amerikanismu ve světě je imperialismus angličtiny jako celosvětového dorozumívacího prostředku, k čemuž v dobách umělé inteligence už nebude vůbec žádný důvod. Dalším specifickým projevem Americké dominance je celá oblast IT, především monopolizace softwaru. Z těchto dvou posledně jmenovaných logicky pak vyplývá dominance mediální. Sečteno a podtrženo, máme tu americký globální totalitarismus, v mém chápáni GLOBALISMUS. Nejvšestrannější a tedy „nejtotalitnější“ totalitu všech dob, začínajíc impériem dolaru a končící supergerojismem Amíků. Největší absurditou asi je, že tento reálný svět je prezentován jako říše svobody.

Při vědomí předcházejícího textu si maně vzpomínám na Reaganovu říši zla, či Bushovu osa zla. V mých očích není vůbec žádných pochyb o tom, kdo je dneska opravdovou říší zla. Za osu zla pak považuji USA, Velkou Británii a Izrael. Váhám nad pozicí EU. Osobně pouze doufám, že její vůdci si budou stále více a silněji uvědomovat, že jejich země leží na kontinentu, odděleném oceány od USA.

Nemám v úmyslu provádět jakoukoliv analýzu současného stavu světa. Jednak bych to nedokázal, ale především je vývoj natolik dynamický, že je fakticky nepostižitelný i pro celé armády odborníků. Zmíním se proto jen o několika jevech, které by měly být řešeny v souvislosti s faktem záchrany svobody světa před nadvládou Amerických elit. Prvním je terorismus.

Válka s terorismem

V mém poznání jde o uměle vytvořený civilizační problém. A nejen proto, že ji vyhlásil poněkud méně inteligentně vyspělý prezident USA.

Začnu jakoby od konce a to nedávným zabitím vysoce, ve státním systému, postaveného generála Íránu. Odmítám Trumpovo zdůvodnění, že šlo o teroristu. Připomíná mi to, že hitlerovci nazývali ruské, či československé partyzány bandity, alias teroristy. Solejmání nebyl z pohledu zemí, v nichž operují vojska USA nezákonně ba až okupačně, teroristou. Naopak, byl organizátorem ba velitelem boje za svobodu, za osvobození své a souputnických zemí od reálných okupantů. On tedy byl obráncem proti vojskům USA, která fakticky terorizují celý region. Američané prostě a jednoznačně nemají žádný jiný důvod pro vojenskou přítomnost v regionu, než zvrhlou touhu po světovládě. Což je jediný a naprosto zásadní důvod k terorizování zmíněného regionu, leč i celého světa. Jinými slovy, Solejmání byl mužem, spoluorganizujícím záchranu lidstva před takovými zlovolnými mocnáři státu, kteří jsou schopni s nad i genocidy celé planety. Tečka.

USArmy neoprávněně napadla Afghánistán. Pod lživou záminkou (jako obvykle – viz Tonkinská provokace) zahájila válku proti Iráku. Proti vůli zvolených politiků Sýrie celá léta operuje nezákonně na jejím území. Myslím, že každý soudný člověk vidí, kdo je v těch případech teroristou a kdo je bojovníkem za svobodu svých zemí a svého lidu. USArmy v celém regionu blízkého východu není ničím jiným, než policejní hlídkou nejlevnější benzinové pumpy planety.

Válku s terorismem vyhlásila loutka skrytých mocných světa, která byla ve funkci prezidenta USA. Využila k tomu emocí, jež byly vyprovokovány neobvyklou událostí. Ta si vyžádala kolem třech tisíc obětí. Tolik fakta. Já se ptám sám sebe, bylo uvedené číslo mrtvých pro USA tak obrovské, že zasluhovalo víc jak stonásobnou pomstu? Vždyť v USA jen střelnými zbraněmi zahyne ročně asi desetinásobek obětí pádu budov Obchodního centra a mnohem víc jak desetinásobek se jich zabije na silnicích.

Bush jr. nevyhlásil válku proti zemi, ale proti terorismu, abstraktnímu to konceptu, za který lze prohlásit kteréhokoliv odpůrce, nejen reálně existujícího, Unii ohrožujícího nepřítele. Jeho dalším znakem je, že proti němu prakticky ani nelze vlastně bojovat, ale především, nad kterým nelze dosáhnout vítězství. V praxi proto slogan „válka proti terorismu“ znamená, že Washington si nyní vyhrazuje právo vést válku nepřetržitě a po celém světě proti komukoli, koho Bílý dům označí za teroristy. A zisky pro zbrojaře jsou zajištěny.

Tak zvaná válka s terorismem je jen a pouze dalším projevem zvrhlého, minimálně povýšeneckého, přístupu bílého muže Západu ke zbytku světa. Nikoho na Západě vůbec nenapadlo, že zářijový útok mohl být a s vysokou pravděpodobností také byl, čirým aktem zoufalého odporu proti po několik staletí trvající, hůř jak teroristické a bezohledně, nadvlády nad rodnou zemí a jejím lidem.

Čím více se mi daří získávat informací, tím víc jsem přesvědčen, že tak zvaná válka s terorizmem je rodným dítětem zpravodajských služeb USA a jí nejbližších spojenců. Začala totiž, mimo jiné, nějak nezvykle brzy po tom, kdy se Putinovi podařilo zastavit zkázu Ruska. Proto taky proběhla nepřipraveně zbrkle, jako kdysi Carterova snaha o osvobození Amerických diplomatů v Íránu.

Maličký exkurz do mezinárodního práva

Organickou součástí dnešního chaosu v mezinárodních vztazích je prakticky úplný kolaps mezinárodních norem pro chování států. Odborníci tvrdí, že došlo k faktické ignoranci mezinárodního práva a že v mezistátních vztazích platí pouze a jen „právo“ silnějšího.

Můj náhled je jiný. Tvrdím, že od samého počátku bylo mezinárodní právo konstituováno jako výraz nadvlády „bílého muže“ nad zbytkem světa. Po druhé velké válce se pak navíc postupně stalo kodifikací rovnováhy sil mezi dvěma tábory „bílého muže“ a ničím lepším. Nyní, s růstem vlivu a síly jiných částí světa se bude muset celé mezinárodní právo utvářet znova. Což se týká nejen OSN a její RB, leč i struktury bilaterálních a skupinových smluv.

Spekulativní poznámka

Laické studium psychologie mne přivedlo na myšlenku, že čím je zmíněná skupina nejbohatších méně početná, tím relativně četnější jsou mezi nimi případy chorobné závislosti na hromadění peněz, bohatství, majetku a v konečném stadiu i moci. Což znamená, že celý svět je stále více ohrožen konáním psychicky nemocných lidí – závisláků což představuje další riziko vyjadřované nevypočitatelností jejich činů. Tím více důvodů k tomu, aby se vzepřel Unií nastartovanému osudu.

Co tedy dělat?
V žádném případě nepatřím mezi lidi, kteří dělají prognózy budoucnosti. Pokud ale souhrn mých poznatků je alespoň trochu realistický, vidím některé směry pro další odpor vůči Americké hegemonii. Odpor nejen států a regionů, ale dokonce každého člověka. Odpor vycházející z odporu proti působení vlivů, které nás podmaňují. Zmíním se pouze o několika.

V rovině ekonomické je zapotřebí zlomit dolarový imperialismus. Několik metod je již známo. Konečného úspěchu lze asi dosáhnout spolupůsobením několika z nich. Začít ale bude muset velké množství subjektů asi tím, že vzájemně si důvěřující partneři, začnou obchodovat ve svých měnách. Jinými slovy začít demonopolizovat finanční toky mezinárodního obchodování.

V oblasti politické je potřebné začít budovat novou soustavu mezinárodního práva postaveného na opravdu rovnocenné svrchovanosti států. Začal bych poněkud neobvykle. Již delší dobu jsem přesvědčen, že by mezinárodním institucím prospělo, kdyby přesídlily. Doporučoval bych některé moderní město v ČLR, další úřady by mohly sídlit i v Nur-Sultanu, Brasílii, Johannesburgu a třeba v některém multikulturním státě Jižní Asie. V žádném případě už nevidím v současnosti důvod k tomu, aby OSN sídlila jen v New Yorku a v Evropě už vůbec ne. Ta má svých úřadů dost. V době globálních sítí by úředníkům přece vůbec nevadilo, že veškeré úřady nesídlí v jedné budově. Tvůrcům umělé inteligence by měl být pak zadán úkol skončit světový monopol angličtiny.

Největší úkol pro současnou inteligenci vidím však v oblasti duchovna. A to hned ve dvou směrech. Ve zlomení ideologie sobeckého individualismu a v neustálém boji proti mediálnímu totalitarismu.

Tvrdím kupříkladu od počátků strašení klimatickými změnami, že problémem pro lidstvo nejsou samotné změny, které navíc lidé prakticky nemohou zvrátit. Opravdovým problémem je zvládnutí takových změn, především těch, které vyvolají migraci desítek milionů lidí. Lidstvo je nedokáže zvládnout, bude-li ovládáno ideologií sobeckého individualismu. Pod jeho dominantním vlivem se tak nanejvýš vyvraždí. Moudří tohoto světa jsou proto povinováni doslova vymýtit z myšlení planety všechny prvky konkurence a prosadit procesy kooperace.

Zvláštní statut by měl dostat mediální prostor. Neměl by být nikým vlastněn. Je to zatím nepředstavitelná utopie pro pravicové myšlení. Jenže zaměníme-li slovo utopie za termín vize a budeme hledat cesty k její realizaci, pak ji časem můžeme najít.

Každý z nás by se měl zbavovat sledování Americké kultury od filmů, televize přes muziku až po Americké výklady dějin lidstva, ba i pohledů na přírodu, v nichž je zdůrazňováno především predátorství, jako jediná přirozenost. Odmítat dolar jako světovou měnu, angličtinu coby světový jazyk a především – začít myslet svým mozkem neovlivněným především těmi, kdo se nám vnucují.

117 komentářů :

 1. Vivat, WHO uznala koronavir, na úrovni globální nouze. Už mi bylo ouzko, jestli to neorazítkujou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Výborný článek. Jen by potřeboval upravit o info, které se obecně nezná a neví se o něm, protože info o SSSR bylo vždy šířeno především Anglosasy - což platí i pro současnost. "...Rozpad SSSR změnil světový politický prostor naprosto zásadně. Skončilo období bipolární světovládné rovnováhy. A v prvních letech se USA stala jedinou reálnou silou schopnou nadvlády nad planetou. Ukázalo se však, že ta zem kromě nezměrné vojenské síly nic jiného k naplnění své šance opravdu nemá..." Velmi špatné hodnocení na základě neznalosti procesů, ve kterých byli zapojeni trockisté. Ti měli a mají za úkol rozbíjet všechno a to dělalí především za Chruščova, Brežněva i Gorbačova s Jelcinem. Tzv. ústava Ruska byla vnucena Rusku Američany. Tatcherová, vyštudovaná chemička, otevřeně řekla, že se nebáli vojenské síly, ale ekonomiky a proto dělali všechno proto, aby SSSR neuspě, a dařilo se jim to prostřednictvím trockistů a koupených politiků a generálů. To jen ve zkratce.

   Smazat
 2. Výborně, pane Hošku! JiH

  OdpovědětSmazat
 3. Bravo.Lepe bych to nenapsala.A co říkate Izraeli?Taky masakr.OSN si muze trhnout nohou.že.Všichni budou koukat stranou než Izrael vybije všeachny Palestince.Humanita 21.stoleti.To už človéka nebavi byt na tomto svéte.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Fedor Gál jednou na veřejnosti prohlásil, že kdo kritizuje Izrael je antisemita. Tak pozor, pozor...!

   Smazat
  2. 21:54... Když se zkříží jarmulka s kikánem, nic moc...
   Ten chlap má tak zlej kukuč, že z něj úplně stříká, jak rád by věšel gójimy na kandelábry...brrr
   Helanov

   Smazat
 4. Autore Hosku, splacal jste dohromady gulas vsech moznych a nemoznych protiamerickych frazi !
  A na to jste prisel na vsechno "sam", v Ceskym Tesine !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu, ty americký psychopate, zalez do toho svého zablešeného papundeklového brlohu a nenapadej slušné lidi.

   Smazat
  2. Ať ten bioodpad21:50 zamečí a vyskočí,, jinak je to právě on co vypotil jenom fráze proti panu Hosku.

   Smazat
  3. 21:50-pokud Vás "neamerická pravda" uráží, zkuste oponovat jinými frázemi. Můžete začít "vývozem demokracie", rád jako nekomunista budu oponovat(věcně).
   PS. předpokládám, že nejste H., který se vždy hlásil k názoru. S oběma bude diskuze těžká, neb razíte nacionalismus USA, což je protimluv a současná "svoboda slova" v EU i USA mi nedovoluje volné vyjádření. Protože zastávám národní pospolitost oproti současnému občanskému trendu, jako jedinou přirozenou formu svébytnosti, ostatní formy považuji za nadvládu politickou, tečka! Nejen tedy v USA i jinde vládnou politické elity, nikoliv národní. Proto možná je cílem "globalizace" postavit "Babylonskou věž" pod vedením USA globalistů. Druhá verze globalistů, abych se vyhnul národnosti je opačná. Vytvořit "Velký Izrael" jako "lágr" pro etnické? Židy před zničením a s ochranou celosvětovou? Co ostatní Židé, co to nestihnou s ochranou ve zbytku světa, včetně USA? Áda může přijít i z USA. Opět připomínám, kdy bude trestán nejen antisemitismus u jiných etnik ale jeho praktická příprava "zevnitř"?

   Smazat
  4. 22.59 Národní pospolitost nadevše jako silně kohesní skupinu již milenia praktikují a preferují Židé, proto jsou tak úspěšní. Osli ovšem jako kuřata hrabou pouze pro sebe a pod sebe bez ohledu na své a tak vzniká atomizovaná společnost fungující jako demonstrátor Brownova pohybu - homo homini lupus - každý sám pro sebe, zcela (bez ohledu na svoji početnost) vydaná napospas cílevědomé činnosti kohesních skupin.

   Smazat
  5. 21.50 - takový "guláš" slyšíme a vidíme denně na tv ČT24, NOVA. Co napsal je autora názor. Vy máte svůj a nikdo Vás nenapadá.

   Smazat
  6. 22:46 Ňák si se nám tu rozepsal Lejnere Putlerýči, což se mi moc nezdá ... přiznej se, kdo za tebe usedl ke kompu, co? Já si tě pamatuju krapet jináč! Furt tě vidím, jax před Severkou stál a s prackou zdviženou do noci jsi halekal: "Immr Brüüüx! Sieg Heil!" ... jenže paxi začal chlastat ten formáč co v něm primář uchovává potraty cigorek a taky si začal šukat mrtvoly těch zdechlejch gerontek (ba časem i gerontů - sic!) a skončils jako ubohej Putlerpšouk, no ...

   Smazat
 5. Z dominance USA se pomalu začíná vytvářet multipolarita pod vedením Ruska, nástupce SSSR -bývalé velmoci druhé poloviny 20. století, která se socialistickými zeměmi včetně ČSSR zajišťovala rovnováhu ve Světě.
  V rámci vznikající multipolarity účastnící se země připravují sabotování a rozbití dominantního dolarového systému.

  Potřebné procesy na odstavení USA jsou v pohybu, Evropa ale nemá schopnou politickou reprezentaci, která by věděla co má dělat a na jakou stranu se přidat ..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:57...Merkel už začíná něco tušit a (opatrně) koketuje s Vladimírem.
   Ten Nord Stream Amíky HODNĚ s@®e :-)
   Helanov

   Smazat
  2. A na mocnost ČLR nezapomínat a brzy do bude i Indie.

   Smazat
 6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak pan Hošek na podobné kokoty jako je 22:00 nemusí reagovat. Jakým právem se nějaký smradlavý anonym staví do role morálního arbitra? Nezmůže se na žádný věcný argument a jen vypouští pšouky. Kušuj zmetku!

   Smazat
  2. 22:00 ...Blbej,nebo navedenej?
   Nebo že by koronavirus mozkožroutus ?
   Helanov

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. 22:51...:-DDDDDDDDD
   Helanov

   Smazat
  5. G.B.Shaw: Moudrý napadne článek protiargumenty, hlupák autora článku.

   Smazat
  6. Laco, asi nějak nejsou protiargumenty. Článek jsem povšechně přečetl a nenašel jsem v něm nic k čemu bych cítil potřebu se vyjádřit. Ovšem dnešní člověk je úmyslně zahrnován informacemi, a většina si to neumí vytřídit. A to je cíl. Pak ten kdo křičí hlasitěji a nebo lže přesvědčivě a bez zardění je vítěz. Cílem je dosáhnout aby lidé neměli rádi ty které nemají mít rádi. A pak spíše reagují citově a ne rozumově. Tam se dá člověk asi lépe ovládat... To umí lépe západ než východ. A také se musíme bát, je jedno koho nebo čeho (virus)- pak se to ovládá jedna báseň.

   Smazat
 7. 21:50 pravidlem pro diskuzi svéprávných lidí dostatečného intelektu je přinášet argumenty, které buď podpoří, nebo vyvrátí, popř. alespoň oslabí tvrzení v diskutované věci. Jste schopen to pochopit? Ptám se 21:50. JiH

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:06...To psal místní klaun, nějaký Honolulan ;-)
   Helanov

   Smazat
  2. Přesně tak, nevšímejte si ho21:50

   Smazat
  3. 22:54 Naopak! Buďme vděční, že navzdory cenzorům z NR, která je jen tlupou neobolševických podlidí*), ohrožujících bílou civilizaci, ji navštěvuje pravidelně tento vyjímečně rozumnej pán, kerej lecos v životě zažil a viděl, osobně krotil kafry v jihoafrickejch diamantovejch dolech za Iána Smitha a střílel komoušský opičáky na Limpopo a tak ví co bolševismus obnáší, ale místní přemřelá rudá sebranka si dovoluje takovýho machra cenzúrovat! Xindl kerej měl bejt popravenej nejpozdějc do Vánoc 89 a před popravou i mučenej tu dělá 30 let po Plyšáku cenzóry! To to ti "demokrati" a jiná havlistická svoloč teda dopracovala ...

   *) Americký novinář a filosof Lothrop Stoddard když popisoval situaci v Rusku po svržení cara, definoval tamní obyvatele jako spodinu, kterou označil za nejvíce zdegenerované lidi na Zemi, a to v knize "Revolta proti civilizaci: hrozba podčlověka" (1922) - https://cdn.counter-currents.com/wp-content/uploads/2011/11/revolt_against_civilization.jpg

   Označil tamní typ podřadného člověka, jehož existence nedosahuje na kritéria adaptability zavedená nerovnostářským společenským řádem jako podčlověka.

   Smazat
 8. Pane Hošku pěkný článek o nejhnusnějším státu na světě a na tu debilní americkou produkci se opravdu nedívám. Pro usa je momentálně Čína nejhorší nepřítel protože je drtí ekonomicky. A státy co budou obchodovat za ropu ve vlastních měnách pošlou petrodolar do kytek.

  OdpovědětSmazat
 9. Výborně shrnuto. přidám jen svůj doplňující názor: dvě události, které negativně změnily historii 20. století:
  1. vznik státu Izrael
  2. zánik SSSR.
  Vše ostatní je podružné...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:09...Tady bych nesouhlasila, ta sada gerontů před Gorbačovem už prostě na rozumné vládnutí neměla.
   Kdyby jo, tak by se Východní blok nerozpadnul.
   Prostě únava materiálu, nó...
   Helanov

   Smazat
  2. 23;09 Proslycha se,ze spis Gorbacov byl plne koupeny...

   Smazat
  3. 23:52...To bych neřekla...Spíš důvěřivý.A osamělý.
   Neměl okolo sebe kvalitní team, což Putin má.
   Helanov

   Smazat
  4. 9.41
   To je i můj dojem. Hlava v oblacích nestačí, když se nestojí pevně na zemi.

   Smazat
  5. Gorbyho kočírovala Rajsa podle notiček Regana. No a ostatní po Stalinovi? Jak říká Pjakin, Kukuruznaja ustanovka kulaka chruščova, peredača kosmosa rukama brežněva, perestrojka Gorbyho a perestrelka ožraly jelcina. Je s podivem, že jim to trvalo od roku 1953 do roku 1991 celých 38 let a to ještě nestihli zničit všechno co vybudoval STALIN od roku 1927 do roku 1953 (26 let) i v průběhu nejkrutější války.
   Putin je na tom podobně (1999-dosud 20 let) jako Stalin, navíc na něho navěšeli řízení celého 3. světa, ale kdo umí ten řídí!!!!

   Smazat
 10. Pane Hošek, napsal jste kvalifikovaný a čtivý článek, což dokazuje, že členem KSČ se mohl stát jen vzdělaný odborně zdatný občan a ne závistivý hlupák (22:00), který sotva napíše milostný dopis ovci z ovčína.

  Mohl byste promyslet, kdo za všechno může. Je mi proti srsti obviňovat obyčejného Američana, že chce šířit zlo. Tedy až na jednu výjimku, našeho vetřelce honolulina.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:11... Obyčejný Američané je asi hodně jednoduchý člověk...Zblajzne všechno, co mu washingtonská bažina nakuká.
   Helanov

   Smazat
  2. 22.36
   Už před více než 60-ti lety připodobnil Adolf Hoffmeister v knize Tři měsíce v New Yorku Amíky k velkým dětem - všechno máme největší, jsme nejsilnější, nejlepší na světě atd. Od té doby se to ještě, jak se zdá, hodně zhoršilo.

   Smazat
 11. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 12. Nádherně napsáno, srozumitelně, čtivě!
  Zabití Sulejmáního možná způsobí na BV určitý obrat.
  Sulejmání se dopustil strašlivého prohřešku, odmítl sektářství mezi sunni a šiía, byl schopný diplomat, neměl PŘEDSUDKY a byl připravený jednat s každým.
  Při potírání militantů v Daeši spolupracoval i s Američany...
  V posledních letech často jednal i s vůdci na "americkém" Arabském poloostrově... To už Bílý dům potažmo Izrael nerozdejchal a prdla mu žilka...
  Odkaz Sulejmáního je celkem srozumitelný:
  Mohamedáni, nenechávejte se vyhejkat vzájemně proti sobě, jinak ty okovy nesetřesem!!!
  ***
  Amíkům ta hegemonie VŮBEC nesluší, nejvyšší čas, na vytvoření nového/dalšího ekonomického centra.
  Zlatá bipolarita, svět byl daleko bezpečnější, když se dvě mocnosti držely vzájemně v klinči.
  Děkuji za krásný článek!!!
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Sulejmání byl vrah, terorista, válečný zločinec a zrůda. Podobně jako Putin. Doufám že na něj taky brzo dojde.

   Smazat
  2. Nebylo to trochu jinak? Ten darebák totiž likvidoval naše, prodemokratické členy ISIS. Měl větší zásluhu na likvidaci ISISu jako nekteré státy "koalice" které boj jenom předstírali. Jak to jeden analytik z ČR označil jako chybu (je to nejvyšší stupeň spackání věci). Teď je již nesmrtelný, mučedník a nebezpečný. Stejně jako Che bud mít mnooho následníků. A mezi námi, organizátor jeho smrti je také po smrti. To byla zřejmě společná odpověď států na slib jistého ministra zahraničí, že stejný postup bude uplatňován i proti představitelům jiných (nám nepřátelských) států. Pokud mohl být sestřelen přísně utajovaný let i té druhé strany, tak se v tom konceptu již začínají objevovat trhliny...

   Smazat
  3. A president SS zase lhal a nechtěl bych být v jeho "kůži". Občas mám dojem, že jeho vášeň pro blábol sílí. Zřejmě začínají chybět argumenty a znalosti.

   Smazat
  4. 8.28 Ten mozek máš vymytej, nebo ses jako idiot narodil?

   Smazat
  5. Je nám všem jasné jak ten kremelskej gauner skončí! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/EkGqBuz.jpg

   Smazat
 13. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:25...Naopak, o tom KKK to napsal MOC dobře!!!
   Sice jsou ofiko zakázaní, ale dneska se prezentují jako zbožní ochránci rodiny a jejich nedobrá myšlénka o nadřazenosti bílé rasy vzkvétá.
   Helanov

   Smazat
  2. Honolulu 22:25, dodržujte prosím pravidla kultivované diskuze. Pokud máte argument, který vyvrací, nebo podporuje některé z konkrétních tvrzení, tak ho adresně uplatněte. Ve 22:25 prázdně, jako naprostý omezenec, plácáte. Už jste na to byl několikrát upozorněn.

   Smazat
 14. Pane Hošek tleskám vám, článek velice výstižně a hlavně pravdivě popisuje historická fakta a kdo není ignorant a nepříznivec pravdy tak tomu velice dobře rozumí. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:32...Protože pan Hošek dává k lepšímu FAKTA, na rozdíl od těch liberofašounských politruků, kteří dávají k lepšímu jen prázdná hesla a pletou si dojmy a pojmy.
   Helanov

   Smazat
 15. Bláboly fanatického, protizápadního, rudého blba. Nic víc.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:49 king kongu, z vámi napsaného soudím, že jste si osvojil výstižný nick bájného lidoopa. Pokračujte, ať to potvrdíte. Těším se.

   Smazat
  2. 23.17
   To se zas moc netěšte. Za tohoto primáta by bylo stydno i paviánům.

   Smazat
 16. „Bez diktátu z Bruselu a Berlína." Okamura vyzývá k bourání EU, jak to jen jde:

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020013011333518-bez-diktatu-z-bruselu-a-berlina-okamura-vyzyva-k-bourani-eu-jak-to-jen-jde/

  Vyslání vojáků do zahraničí bez schválení parlamentu? Podle KSČM tento návrh upevňuje Česko v pozici polokolonie USA:

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020013011335572-vyslani-vojaku-do-zahranici-bez-schvaleni-parlamentu-podle-kscm-tento-navrh-upevnuje-cesko-v-pozici/

  Test vlastenectví. Schválí poslanci výročí německé okupace jako významný den?

  https://cz.sputniknews.com/nazory/2020013011335340-test-vlastenectvi-schvali-poslanci-vyroci-nemecke-okupace-jako-vyznamny-den/

  OdpovědětSmazat
 17. 22:49...Tak proč to čtete?
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A jak bych měl zjistit, že to jsou bláboly, kdybych si je nepřečečetl, vy myslitelko?

   Smazat
  2. 22:53...Mislyteli, nejste tu poprvé, tak snad už jste mohl rozpoznat, že sem píšou jenom blábolové :-DDDDDD
   Helanov

   Smazat
 18. Místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna„To nelze obhájit.” Foldyna se pustil do vlastní strany kvůli setkání s Chvilkaři. Těžké čtení pro Petříčka:

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020013011335834-to-nelze-obhajit-foldyna-se-pustil-do-vlastni-strany-kvuli-setkani-s-chvilkari-tezke-cteni-pro/

  OdpovědětSmazat
 19. Jenom malinkou poznámečku: Kolonialismus zaniknul, neokolonialismus jede na plné koule...
  Jenom prostředky se změnily.
  Dneska bílý muž vládne pomocí zkorumpovaných domorodých vůdců.
  Nemusí si u toho svlékat bílé rukavičky, a přesto se přírodní bohatství do jeho země jen hrne...
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Takže v Kanadě, suverénně největším dodavatelem surovin do USA, vládnou "zkorumpovaní domorodí vůdcové"??? Paní, vy jste skutečně blbá jak daleko vidíte.

   Smazat
  2. 23:16...A v Kanadě vládnou domorodí vůdcové?
   V Kanadě vládnou kolonizátoři, ti asi nebudou sami sebe korumpovat.
   Měla jsem na mysli Afriku.
   CO DĚLÁ ARMÁDA ČR V MALI !!!!!!!!!!
   Pomáhá Frantíkům hlídat jejich africký lup.
   Jste na to pyšnej?
   Helanov

   Smazat
  3. 23;16 Ona neni jen Kanada...Mozna jste jen nepochopil,jak to myslela

   Smazat
  4. 23;35...Kdyby nebyl hloupy,doslo by mu ze Kanada byla plne zkolonizovana mnohem drive

   Smazat
  5. Před takovými hlupáky jako 23:35 a 23:40, kteří ve svém protizápadním fanatismu nejen že zpochybňují legálnost existence USA, ale dokonce i Kanady, potažmo Austrálie, Nového Zélandu atd a nejraději by celý svět jak ho dnes známe rozmrdali, se musí civilizovaný svět mít skutečně na pozoru.

   Smazat
  6. Opičáku, ty tu geopolitiku bereš moc citově. Tvé srdíčko se přilepilo neskonalou opičí láskou k největším hajzlíkům, které planeta nosí - k Anglosasům, známým to kolonizátorům, zlodějům a rozjebávačům světa. Opičáku, kdy ty ve své kleci dogmat a perverzní sympatie prohlédneš?

   Smazat
  7. 8:16

   Rozjebavaci sveta jsou a vždy byli Rusaci. O tom uz nikdo davno nepochybuje. To jenom rudy vopice jedou furt tu svoji mantru.

   Smazat
  8. 0:14...NIKDO nezpochybňuje existenci Spojených států etc.
   Jenom upozorňuji, že státy které se dneska pasují na arbitry pravdy a lásky mají prohnilé základy.
   Agrese, arogance a rozpínavost je v nich jako v koze.
   Prskejte si jak chcete, ale my Češi v tomhle ohledu máslo na hlavě nemáme.
   Helanov

   Smazat
  9. 8.16, opičáku a další.
   Rozjebávači světa vždy byli fašounský hovada s vymetenou palicí jako vy. To jenom kavárenský vopice si myslej že nejsou idioti.

   Smazat
 20. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 21. King kongu 23:16, bravo, opět jste se, s tou Kanadou,
  vyznamenal!

  OdpovědětSmazat
 22. Hezký, neideologický článek, plný argumentů. Globalizace pod americkým vedením, je cesta do totalitního pekla. Pod čínským vedením to je z deště pod okap. Pouze spolupráce všech, je skutečné řešení. V tom musí být zapojeno i Rusko i naše střední Evropa, jako svéprávný subjekt. EU je jenom honící pes USA, ta s žádným pozitivním řešením nemůže přijít.
  V současnosti je hybnou silou, boj o absolutní moc nad Zemí. Není tak důležité, v jakém stavu bude, nýbrž pouze to, aby byla absolutně kontrolována. To trojčení Greténů, není snaha o zdravější Zemi, ale je to nástroj k další koncentraci moci. My, jako menší stát, s tím příliš nenaděláme, ale něco můžeme. Můžeme odmítat rady a instrukce západních „partnerů“, které jsou k naší škodě. K tomu by se naši politici pochlapit mohli. P.K.

  OdpovědětSmazat
 23. Honolulu 23:18 komu a na co to prosím odpovídáte? Soustřeďte se prosím na něco určitého. Pokud to nejde, může to být věkem. Ale i tak, obraťte se na lékaře. Jestli na to, při poměrech v USA, vůbec máte.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Věkem ne, ten s tím nemá co dělat. Prostě z malýho blbečka vyrost blbec, a pak, tak jako z každého blbečka když zestárne (dospěje ne, blbci nikdy nedospějí), z něj vyrost velkej starej blbec. Tady ani lékař nepomůže. Snad jedině gumová cela.

   Smazat
 24. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vas zivotni pribeh s tim ale opravdu nema nic spolecneho

   Smazat
 25. 23:31 - musite cist vsechno ! O bile rase, (myslence nadrazenosti) psala Helanov a vam to uslo ? Potrebujete lepsi bryle.

  23:31 - Moje doktory plati pojistovna VSECHNY ! Leky zdarma take ! (Zatim vyhozene penize ! Diky Bohu doktory nepotrebuji.)
  Dekuji za vasi starostlivost, t.j. dojemne !

  Prestante u vas verit te hloupe propagande z Ruska.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Propaganda z Ruska?...Ted jste to dorazil

   Smazat
  2. Honolulu, o jaké ruské propagandě pořád meleš? Kde ji vidíš? Chceš říct, že Rus napadl Hitlera před Moskvou a rozpoutal tím světovou válku? Už ti začíná sračkovatět mozek. Byl jsi někdy v Osvětimi? Já ano, bohudík jenom se školou!

   Smazat
  3. 0:04
   Rus nenapadl Hitlera, ale napadal jiné ve spolupráci s Hitlerem. Rus byl aktivní kolaborant s nacisty až do června 1941.

   Smazat
  4. King Kongu, ty jsi nakonec cholerna malpa z Polska. A nemocná tou jejich protiruskou chorobou.

   Smazat
  5. 0:10

   Rus svážel Židy z jimi dobytých území do koncentraků ještě v r 1946 .ještě tehdy běžely kremačky na plnej céres. Je to vidět i dneska ,kolik antisemitismu je v Rusku. Tam jsou normální masové pogromy snad každý Den.Ukrajina tím že se vymanila z ruskýho vlivu konečně může Židy ochránit jako jedna z prvních zemí CCCP.JÁ tvRdim že holocaust organizoval jenom Rus ne Němec!!!!!

   Smazat
  6. Debilovi 8:21!!
   Určitě si toho svážení židů do koncentráků Ruskem v 1946 všimli i v Noribberku a postavili Molotovova a Stalina před soud?? Maš tam alespoň nějakou fotomontáž nebo článek dobových novin. Ty nejsi debil, ale zločinný, satanistický, zrůdný, okrajinský nácek.

   Smazat
 26. Honolulu 23:36, když už je ten váš čas, obtěžujte se laskavě a reagujte na příspěvky, které se týkají vás - třeba z 21:50, 22:06, 23:11, 23:31. Děkuji

  OdpovědětSmazat
 27. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 28. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 29. Honolulu 0:10, díky za snahu i věcnou informaci vašim pohledem. Nemyslím, že by se nějak zvlášť rozcházela se všeobecným povědomím v ČR, když krom např. Chaloupky strýčka Toma, Války Severu proti Jihu, Války Jihu proti Severu, poválečného prozpěvování čs. Svojsíkovských Junáků (Skautů) "Zvony Charlestonu zdáli temně zní..., bylo a je spousta zdrojů k tomu, co tu píšete.
  Jen mi není jasné, komu co ve 22:25 vyvracíte, co vlastně podporujete, jak a které části diskutovaného článku se to týká. To mi povězte.

  OdpovědětSmazat
 30. 0:10...Děkuji za kultivovanou odpověď.
  Když bílí zrušili otrokářství, ocitli se černí v prekérní situaci...Teď už neměli zajištěnou ani tu fazolovou polívku a kukuřičnou placku.
  Předpokládám, že půdu jim nikdo nedal, a i kdyby dal, tak by patrně neuměli samostatně hospodařit.
  Chtělo to ČAS, aby se postupně dokázali emancipovat.
  Ten čas jim ale chyběl, jíst se chtělo hned, takže...je to jasný, ne???
  Oni se mezi bílé DOBROVOLNĚ nepřistěhovali, jak jste se mohl poučit v článku.
  Nikdo a nikde nemá právo brát zákon do vlastních rukou, to snad chápete, ne?
  Ti pošuci v KKK dobře věděli že páchají zlo, jinak by si nezakrývali ksichty.
  Kdo si zakrývá ksicht je zbabělá krysa, ať už jsou to háčkové, a nebo Antifa.
  Helanov

  OdpovědětSmazat
 31. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 32. 0:29...Jasně že soužití barevně odlišných ras je VELMI problematické, skoro nemožné...Jsou výjimky, ale ty jenom potvrzují pravidlo.
  Chtip v tom, že bílí Američané si k sobě ty Afričany SAMI navozili.
  V Evropě vidíme na kikánech, jak barva pleti brání začlenění vizuálně odlišné minority do majority.
  Kdyby kikáni nebyli snědí, byli by začlenění raz dva.
  Je to příroda, když si nějaká entita vybuduje "blbou firmu" , tak je to v pytli.
  Helanov

  OdpovědětSmazat
 33. 0:38...Afirmační akce a podobné blbiny jenom prohlouběj zášť bílých proti tmavým.
  Je to takový zoufalý, jistě dobře míněný pokus, ale nemůže to fungovat.
  Čím víc toho ZADARMO dostanou, tím hlouběji je to sráží.
  Helanov

  OdpovědětSmazat
 34. Panove, at mate jakekoliv theorie, tak pro dny pristi se drzte reality. Divejte se na svet, jak to je - a ne, jak by to melo byt.
  Mam kamarady na severu a v jiznich statech take.
  NIKDY, NIKDY bych si nedovolil brat jim, jizanum jizni
  vlajku , (jako Nikky Haley), hanit jejich symboly, nebo kritizovat jejich organizace.
  At si delaji co chteji v jejich statech !

  OdpovědětSmazat
 35. 0:49 - VYBORNE ! T.j. vseobecny nazor Americanu !
  Rasova polarizace se neda v Americe zaprit ! Je hluboka ! Mezi jizany a severany existuji psychologicke rozdily TAKE a maji rozdilny accent.
  Vychazim s nimi dobre ! Mam Ameriku rad. Byla ke me fain.
  Musim koncit. Povinnosti (spolecenske) se me domahaji.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A odešel se vyprázdnit.

   Smazat
  2. 8:23 Myslíš jako tenhle tvůj zdegenerovanej vypouštěč? - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   To zas bude smradu z kremelský zengrúny tu, panečku!

   Smazat
 36. No vida, nakonec to od 0:32 až po 0:59 docela jde. Je dokonce sympatické, když Honolulu říká "NIKDY, NIKDY bych si nedovolil brat jim, jizanum jizni vlajku , (jako Nikky Haley), hanit jejich symboly, nebo kritizovat jejich organizace. At si delaji co chteji v jejich statech !"
  Byl bych pro, aby to platilo i pro USA ve vztahu k jiným, mezinárodně uznaným státům. Tak jak to říká Charta OSN (když s USA nemají sepsanou ani tu Constituci, řečeno podle Honolula).

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolul je především troll, který rozvrací diskuzi. Mazat, mazat a zase jen mazat!

   Smazat
  2. 8:25...Ale někdy umí mluvit i rozumně.
   Když se mu chce ;-)
   Helanov

   Smazat
 37. Na slovenském webu Kulturblog používají termín ne kikáni ale indočech, indoslovák, indorumun atd., docela se mi to zamlouvá, i když teď nějací vědci přišli s domněnkou, že cikáni jsou zbloudilý židovský kmen. Chudáci židé k holokaustu ještě takováto pohroma. Mimochodem jsem si vzpomněl na krásný sovětský film Cikáni jdou do nebe, byli jsme na něm tenkrát na zimáku s mamčou, náladu nám zkazilo jenom to, že někdo fixou připsal na plakát,"ať jdou třeba do prd.le, ale hlavně ať se nevracej. No prostě fuj něco nechutného. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dědo, já obdivuji slovenskou zkratku " kkt ".������

   Smazat
 38. Chvalitebně, dědo nespavče.

  OdpovědětSmazat
 39. Přidávám pochvalný komentář pro autora článku.
  Stejné hodnocení ale lze vystavit i církvi katolické...a tedy i té formě náboženství, která se drží staletí.

  OdpovědětSmazat
 40. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Blouznění idiota nakonec ..., nauč se přemýšlet, aby ti ty Pakistánci a Uganďané neufikli tu tvojí dutou hlavu ..

   Smazat
  2. 9.18 Pepek se nemůže naučit přemýšlet, co mu do té duté hlavy nalijí, to nám tady reprodukuje

   Smazat
  3. 8:33...Ale jděte! :-)))
   Nebýt NR, tak si nemáte kde po ránu vylepšit emoční bilanci.
   Tak nekušněte :-)
   Helanov

   Smazat
 41. Ach tak, ono nejde o Írán.

  OdpovědětSmazat
 42. Vynikající materiál, já bych k tomu přidal ještě další těžký hřích USA, a to, že USA pomáhaly válečným zločincům se dostat z Evropy a skrýt se v USA a v Jižní Americe před spravedlností. Nemluvím zde jen o Von Braunovi, ale o dalších jako Lionském řezníku, a například i o Ukrajinci Nestoru Holejkovi, který byl nasazen gestapem do našeho odboje. USA mu pomohly utéct před koncem války do USA a skrýt tam svoji identitu. Když ho naše rozvědka v USA odhalila a v roce 1968 Československo požádalo USA o jeho vydání, tak na nás USA vystrčily holý zadek stejně jako Novotný z Řeporyjí. Tohle bylo opravdu odporné od USA, fuj.

  OdpovědětSmazat
 43. Citát: Rozdíl mezi demokracií a lidovou demokracií je asi jako mezi kazajkou a svěrací kazajkou. Liberální demokracie totiž není demokracie. Liberální demokracie je elitokracie, je to vláda nikým nevolených elit, které poučují ty ostatní o tom, co jsou hodnoty a co hodnoty nejsou.

  OdpovědětSmazat
 44. 5. dubna 1933 prohlásil nově schválený zákon soukromé
  vlastnictví zlata v hodnotě vyšší než sto amerických dolarů
  za ilegální. Občané byli nucení ho odprodat FEDu
  za zákonem stanovenou (a přirozeně co nejnižší) cenu 20,67
  amerických dolarů za unci. Tak shrábnul soukromý FED
  desetitisíce uncí levného vyvlastněného zlata. (Z knihy "Co nesmíte vědět)

  OdpovědětSmazat
 45. Pro helanov 23:09 :
  http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/9182-ceskoslovensko-po-listopadu-1989-aneb-co-by-bylo-kdyby-nebylo

  OdpovědětSmazat
 46. Dalibore 11:27, to jste asi opsal, je to vtipné. Teď to ale vyargumentujte. Třeba na příkladu ČSR.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Když je to citát, tak to logicky musí být opsané :-)))

   Smazat
  2. 13:20 pak jste ovšem měl napsat, že citujete. Takhle jste plagiátor, chytrolíne.

   Smazat
  3. 16:11

   Nechci se vám plést do vaší duchaplné debaty, neodpustím si však malou poznámku. Nepokládám se za kdovíjakého myslitele, ale pokud Dalibor napsal komentář začínající "Citát: Rozdíl mezi...", nedá mi moc přemýšlení pochopit, že asi použil citát. Ale nevylučuji ani možnost, že jsem génius, byť mě dosud nenapadlo o tom ani uvažovat.

   Smazat
 47. 13:00...Já vám to vyargumentuju za něj!
  Demokracie = určitá míra svobody, rozhodují všichni.
  Demokracie s přívlastkem= svoboda je fuč, rozhodují jenom ti "osvícení", přísně určují co je pravda a co jsou fejky.
  Fejk je všechno, co se jim nehodí do krámu.
  Ve veřejném prostoru se směj pohybovat jenom ti, kteří jsou " osvícení"...
  (Kdo je osvítil a hlavně ČÍM, chápe každý, kdo nemá hlavu jen na čepici.)
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Helenko!
   Demokracie je určitá míra svobody? Kdo vám to nakukal? Kdy a kde taková demoška byla? Snad né v tý emérice? A co na to indiáni a negři? Jediná správná definice demošky:
   Demokracie je iluze rovnosti lidí v ní žijících, umožňující skrytě a krutě ovládat většinu (dav) hrstkou vyvolených (jelita) ve prospěch vládců (pravděpodobně mimonů).

   Smazat
 48. Helanov 13:15, vaše ochota vás šlechtí. Její výsledek nepřekvapil. Ten přívlastek v případě ČSR znamenal likvidaci velkých majetků se zákazem jejich hromadění. Tedy jistou, definovanou nesvobodu, kde se ovšem vyřádili i snaživí pitomci a kariéristé. Jako vždycky.
  Dnes máme svobodu, kde míra nesvobody je definována prohlášením komunistického režimu za zločinný se zákazem jeho propagace a pochopitelně, právem na majetek. Jakýkoli.
  Bydlet za cenu téměř doživotní hypotéky, mít auto na leasing, přechytrý mobil s notebookem na splátky, třeba hodinky s vánočními dárky a dovolenou na spotřebitelskou půjčku, zápasíc s mezemi platby úroků na kreditní kartě, svobodným bych se necítil.
  I bez toho mi současnou svobodu kalí stereotypní propaganda, lhaní a zamlčování mainstreamu s označováním všeho co se nehodí za fejky. O nikdy neutuchající aktivitě pitomců a kariéristů, tentokrát na opačné straně, nemluvě. K tomu rostoucí tlak, na všelijaká ta omezení i pohled na bezdomovce a situaci skutečně chudých.
  Jisté je to, že dobročinnost a pokřik o lidských právech, nemravný, kořistnický režim nenapraví.

  OdpovědětSmazat
 49. Nekteri diskutujici tady se snazi snad nejak "protestovat" proti necemu, ale chovaji se a vyjadruji jeste hur, nez ti proti kterym protestuji..

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.