Reklama

pondělí 6. ledna 2020

Východní fronta a Rudá armáda část 1

Martin Koller
6. 1. 2020
Protiruská propaganda zaměřená k psychologické přípravě obyvatel naší země na třetí světovou jadernou válku v Evropě se u nás již třicet let zabývá především mediálními útoky na Rusko. Je to součást takzvané hybridní války, přičemž argumenty jsou mnohdy obsahově shodné s nacistickou propagandou z období druhé světové války.


Lze říci, že protiruská propaganda se od třicátých let minulého století stále opakuje a od padesátých let paralelně plní úkol zastírání německých zločinů proti obyvatelům nejen naší země, ale i celé Evropy v době druhé světové války. V tomto případě se opírá o dlouhodobou propagandistickou snahu Německa, především tamních nacistů a jejich potomků, nacistů a fašistů z dalších evropských zemí a jejich slouhů a kolaborantů, k bagatelizování válečných zločinů, včetně holocaustu. Základním stavebním kamenem jejich lží je snaha srovnávat zločince a oběti a stavět je na jednu úroveň. To vše s povykem o lidských právech a doplněno nářky zločinců, zrádců a kolaborantů, že jim bylo nespravedlivě ubližováno v rámci zasloužené odvety.

Typickým příkladem tvůrců takové komedie jsou sudeťáci a zněmčelé kolaborantské šlechtické rodiny u nás, obojí lačnící po české zemi, českém majetku a ponížených českých otrocích. Stavění pomníků takzvaným vlasovcům, stejně jako kladení věnců k pomníkům zločinců z nacistických SS jsou jen součástí německé euromarxistické válečné propagandy, jež nás má přesvědčit k souhlasu s agresivní válkou proti Rusku. Reálně německou revanšistickou agresí bez ohledu na vlastní a především slovanské oběti a ztráty. Hlavní tíhu připravované jaderné války v Evropě mají nést slovanští obyvatelé Polska, Česka, Slovenska a Ukrajiny ve válce proti Rusku a samozřejmě celé jejich země. K nim je třeba připočítat Maďary, obyvatele Pobaltí, Rumunska.

Zároveň se opakuje dlouholetá snaha popírat rozhodující podíl Sovětského svazu, především obyvatel Ruska, Běloruska a Ukrajiny na spojeneckém vítězství nad německým nacismem a jeho spojenci v Evropě. To vidíme v případě primitivního, nenávistného propagandistického tažení proti pomníku maršála Koněva v Praze, pomineme-li finanční stimulaci budoucí stavbou garáží, nebo jiné ziskové budovy. Opět se ilustrativně potvrzuje, že kromě korupce je lež v mnoha podobách hlavním pilířem euromarxistické německé koloniální EU, stejně jako v dobách takzvané třetí říše a protektorátu Čechy a Morava.

Mohli ocitovat názory některých dobových spojeneckých osobností a jednoho protivníka na Sovětský svaz a jeho armádu. Jako poučnou četbu pro starostu Řeporyjí a jemu podobné Sorosovské intelektuály.

„Z hlediska velké strategie je jasný prostý fakt-Rusové ničí více nepřátelských vojáků, jeho zbraní a techniky, než ostatních 25 států Společnosti národů dohromady.“ President Roosevelt generálu Mc Arthurovi – květen 1942

„Veškerá pomoc, kterou jsme byli schopni poskytnout, byla nevýznamná ve srovnání s nesmírným úsilím sovětských lidí. Až se budou naši potomci učit historii, budou s nadšením a vděčností vzpomínat na hrdinství velkého ruského lidu.“ Ernst Bevin - 1942

Je třeba přiznat, že všechny naše vojenské operace mají velmi nepatrný rozsah vzhledem k obrovským zdrojům Anglie a Spojených států a tím spíše ve srovnání s gigantickým úsilím Ruska.“ Winston Churchill - 1943

Americký lid nesmí zapomenout, že se v roce 1942 nacházel na pokraji záhuby. Kdyby Sovětský svaz neudržel svoji frontu, mohli Němci srazit na kolena Velkou Británii, zmocnit se Afriky a pak vytvořit předmostí v latinské Americe.“ Edwars Stettinius - 1944

„Bez úspěšné činnosti Sovětské armády by americká vojska nebyla schopna odolávat agresorovi a válka by se přenesla na americký kontinent.“ Generál Marshall - 1944

„Právě ruská armáda vykuchala střeva německé válečné mašinerii a nyní poutá na své frontě nesrovnatelně větší část nepřátelských sil.“ Winson Churchill – červen 1944

„Mnozí naši vedoucí činitelé značně podceňovali nového protivníka. Bylo to částečně způsobeno tím, že neznali ani ruský lid a navíc ani ruského vojáka.“ Generál Blumentritt - v zajetí po válce

Primitivní a prolhanou válečnou propagandou začala agrese domácích a italských fašistů s podporou německých nacistů proti legální vládě ve Španělsku, agrese Itálie proti Etiopii, stejně jako japonská agrese v Číně. To vše bylo prvním krokem k druhé světové válce, ne-li její začáteční fází. Mluvíme-li o světové válce a jejím počátku, není třeba se zaměřovat pouze na Evropu. Prakticky všechny německé vojenské útoky proti sousedním státům, jak v první, tak druhé světové válce byly zahájeny na základě podvodu, porušením pravidel mezinárodního práva a nevyprovokovanou agresí. Dnes bychom mohli použít termín falešná vlajka.

Už proto není pravda, že němečtí vojáci bojovali čestně. Byli až na výjimky aktivní součástí nečestných podvodů, agrese a genocidy. Německá agrese ve druhé světové válce začala podvodnou akcí v Gliwicích, která byla sehrána nacistickou SD na téma polské agrese proti Německu. Ke komedii byli přizváni i novináři z Anglie, Francie a dalších zemí, kteří německý scénář na úrovni vesnického divadla, bez námitek akceptovali. Něco takového můžeme v dohledné době očekávat na Ukrajině, nebo v Pobaltí s cílem obvinit Rusko z agrese. Mussoliniho propaganda, že Etiopie ohrožovala Itálii, byla a je logicky k smíchu. Přitom se jedná o stejnou komedii, jakou je současná euromarxistická mediální propaganda vytrubující, že agresivní Rusko chce napadnout Pobaltí a Polsko. Co by tím Rusové získali, bez ohledu na fakt, že Pobaltí je vojensky nebránitelné. Naopak, všechny útoky ze střední a západní Evropy na Rusko, už od středověku, šly přes Polsko. Znovu vidíme otřepanou komedii, kde zloděj křičí:„chyťte zloděje!“

Východní fronta

Z hlediska posouzení, jak bojovala Rudá armáda, jsou nejvhodnější dosažitelné části výzkumu, které provedla americká armáda se zajatými německými vyššími důstojníky a generály a dosažitelné práce britských historiků, kteří většinou stále ještě patří ke světové špičce. Lze rovněž využít další německé zdroje. V rukopisech pravděpodobně hodnotnou sovětskou vojenskou poválečnou literaturu čtyřicet let kontraproduktivně znehodnocovala cenzura, stupidní ideologické žvásty a primitivní propaganda, takže je s ní dost práce. To vše navíc nahrávalo protisovětské a protiruské propagandě, která se v posledních dekádách, kupodivu, stále více podobá právě té sovětské. Nicméně po stalinské a brežněvovské tupé propagandě, gorbačovském a jelcinovském ubohém sebeponižování, nastala v Rusku doba snahy o objektivní a vyvážený výzkum a výklad historie. Německá EU nasáklá autocenzurou, cenzurou a stupidní propagandou o tom mlčí, stejně jako naše ČT a Seznam. Mají co dohánět a co se učit.

V období od 22. června 1941 do vylodění spojenců v jižní Itálii roku 1943 nesla veškerou tíhu války v Evropě Rudá armáda a sovětský lidový odpor k okupantům, především partyzánský. I Ukrajinci poměrně brzy zjistili, že Hitler a jeho nacisté jsou horší zloději a násilníci, než Stalin a jeho soudruzi. Partyzánské hnutí na území SSSR je rovněž dlouhodobě terčem pomlouvačné protiruské propagandy a zasloužilo by si v budoucnu samostatný článek. Nicméně je třeba si položit otázku, proč bylo proti neschopným, zbabělým a zlodějským partyzánům nasazeno od konce roku 1941 postupně celkem 21 (podle jiných zdrojů 24) divizí, 16 brigád, 1 samostatný pluk německé a satelitních armád. K tomu početné formace SS a různých zrádců a kolaborantů. Celkem více, než 300 000 ozbrojenců, 10 % německých sil na okupovaném území SSSR. Že by je vegetarián Hitler poslal do lesů na houby? Rozsáhlejší byl mimo SSSR pouze odboj v Jugoslávii, později ve Francii, krátkodobě povstání ve Varšavě a samozřejmě Slovenské národní povstání.

Nicméně nelze přehlédnout, že počátky války na východní frontě byly pro Sovětský svaz a jeho armádu katastrofální. Důvodů byla řada, některé jsou reálné, jiné spíše výplodem německé propagandy zahájené už Goebelsem. Euromarxistická německá EU v ní nadšeně pokračuje. Dostalo se jí rovněž podpory některých ruských publicistů, především v době vlády Gorbačova a Jelcina, obzvláště zběhlého sovětského rozvědčíka Razuna, známého pod přezdívkou Viktor Suvorov. Německá armáda je propagandisty vynášena do nebe jako nejmodernější na světě, zatímco Rudá armáda je prezentována jako přehlídka zaostalosti a primitivismu. Nicméně realitou je fakt, že německé chyběla vhodná výstroj i na léto a s výjimkou SS téměř zcela na zimu. Měla pouhých 800 obrněných transportérů, zato 750 000 koní a nebyla o mnoho mobilnější, než protivník. Pro německé ekology a ochránce zvířat a jejich domácí zelené obdivovatele a poskoky lze připomenout, že jen v německé armádě, díky německé agresi zahynulo na východní frontě minimálně 1,5 milionu koní. Němci v červnu 1941 pouze využili situace maximálně nepříznivé pro Rudou armádu v době přezbrojování a strukturálních změn. Zisk z podlého jednání a momentu překvapení Němcům vydržel rok a půl, do porážky u Stalingradu. Jako zajímavost lze uvést, že pozdější maršálové Guderian, Runstedt, Manstein a další absolvovali roku 1935 kurzy na sovětských školách.

Některé z důvodů katastrofy Rudé armády v roce 1941 vzniky již v meziválečném období. Můžeme z nich uvést nesprávné hodnocení nepřítele, odbornou neschopnost části vedoucích funkcionářů, nevýkonnost průmyslu, špionáž a sabotáž, špatnou výzbroj, špatnou strategii a taktiku, politické čistky, rozvrácenou armádu, po vypuknutí války dezerci a zradu i některé další. Obratu ve válce a následnému vítězství napomohly posun hranic SSSR na západ roku 1939, německý rasismus vůči slovanským a židovským obyvatelům SSSR, Hitlerovo ovlivňování práce vojáků, předválečný rozvoj a válečné stěhování sovětského obranného průmyslu s přechodem na válečné hospodářství, změny v armádě, partyzáni, sovětské vlastenectví a rovněž zahraniční materiální pomoc, především z USA.

Bez ohledu na veškerou poválečnou propagandu, snahu pisálků a médií EU posluhující Německu a hory knih se vzpomínkami nacistických plukovníků a generálů, nelze popřít fakt, že zvítězila Rudá armáda a nacistické Německo bylo poraženo. Vítěz bere vše a vítězství ničím nenahradíš, natož výmluvami. Například na ruskou zimu. Podle německé propagandy zastavil jejich armádu před Moskvou mráz -30 až -40°C. Jenže v archivech sovětské meteorologické služby takové mrazy v oblasti Moskvy v daném období nejsou uvedeny. Kromě toho, Rudá armáda bojovala ve stejném počasí. Na vítězství nic nemění vyšší ztráty na sovětské straně. Naopak, je to důkaz nejen chyb sovětského vedení, ale především necivilizovaného přístupu a vesměs nepotrestaných válečných zločinů ze strany Německa, jehož uniformovaní ozbrojenci prováděli genocidu ukrajinského, běloruského a ruského civilního obyvatelstva i zajatých vojáků Rudé armády. Když jim to Rudá armáda částečně a po zásluze vrátila, tak naříkají, jak byli ti Rusové zlí.

Nesprávné hodnocení nepřítele

Rusku se dlouhodobě předhazuje, že má podíl na vzniku druhé světové války podpisem smlouvy známé jako Molotov – Riebentrop. Realita je na dlouhý samostatný článek a určitě se k ní vrátím. Nicméně je faktem, že SSSR dodržoval do poslední chvíle smlouvu o neútočení s Německem. Porušilo ji Německo, stejně jako v případě nevyprovokovaného zákeřného útoku na Polsko, Norsko, Lucembursko, Belgii, Nizozemsko, Jugoslávii a Řecko. Sovětské velení se pro případ války opíralo o plány maršála Šapošnikova a později maršála Timošenka. Ty byly zastaralé z hlediska technologického vývoje a jeho vlivu na strategii a taktiku. Vycházely z předpokladu dvou fází vývoje počátku konfliktu. V první měla být vyhlášena válka a poté měly po dobu, tří, později, podle novějšího plánu jen dvou týdnů následovat boje pohraničních sil, které umožní provést mobilizaci. Poté měla následovat druhá fáze útokem na nepřítele a přenesení války na jeho území. Němci se v roce 1941 zmocnili části plánu popisující druhou fázi a Goebels ji využil k propagandistickému tvrzení, že SSSR se chystalo napadnout preventivně Německo. To současná protiruská propaganda tvrdošíjně omílá, neboť, jak řekl socialista Goebels: „opakovaná lež se stává pravdou.“ Mimochodem, Hitler dne 14. května 1941 ubezpečoval Stalina v osobním dopise čestným slovem, že soustředění německých vojsk u hranic SSSR není přípravou na útok, ale pouze krytem před britskou rozvědkou. Asi stejně jako soustřeďování vojsk NATO v Pobaltí, Polsku a na Ukrajině pod záminkou nekončících cvičení.

Sovětské velení především nesprávně vyhodnotilo německé možnosti. Stalin po uzavření smlouvy o neútočení s Německem, krátce před útokem na Polsko, předpokládal, že válka Německa s Francií se potáhne řadu měsíců, ne-li rok. Rudá armáda byla ve fázi organizačních změn i přezbrojování. Stalin potřeboval ke konsolidaci a přípravě na válku minimálně půl roku, nejlépe rok. Předpokládal, že k válce s Německem dojde nejdříve na jaře 1942. Němci však porazili Francouze za pár týdnů a ještě napráskali britskému expedičnímu sboru. Poté se krátce zdrželi v Jugoslávii a Řecku. Zdržení však nebylo tak problematické, jak se leckde píše, protože v případě dřívějšího útoku na SSSR v květnu by si museli razit cestu ruským jarním bahnem, známým jako rasputica. V té době už Německo kontrolovalo vyspělý československý, stejně jako nepříliš vyspělý polský zbrojařský průmysl a hlavně zdroje surovin. K nim připojil průmysl Francie a Belgie, ropné zdroje z Rumunska, železná ruda ze Švédska.

Nevýkonnost průmyslu a nekvalitní výzbroj
Sovětský průmysl udělal v období 1921-1941 obrovský kvantitativní i technologický skok, který nelze srovnávat s žádným jiným státem. Jednalo se především o program industrializace, takzvanou druhou revoluci, zahájenou roku 1927. Byly překonány následky předválečné zaostalosti, první světové války a občanské války, a neprojevily se tam hospodářské krize, které drtily USA i střední a západní Evropu. V patnácti letech před vypuknutím války bylo postaveno 9000 nových továren. Díky tomu měla Rudá armáda v roce 1928 jen 92 tanky a 1 394 letadla, zatímco roku 1935 už 10 180 tanků a 6 672 letadel. V roce 1932 byl podíl vojenského sektoru na národním hospodářství 9 %, roku 1940 už 19 %.

Ve srovnání s obdobím před první světovou válkou, životní úroveň ve třicátých letech vzrostla. Nicméně, přetrvávalo mnoho problémů, především bytová otázka v městech a politická nestabilita na vesnicích, především na Ukrajině. Přestože počet studujících středních a vysokých škol vzrostl v porovnání s předválečným obdobím nesrovnatelně, nedostávalo se technických odborníků, což se odrazilo v armádě i zbrojním průmyslu. Proto vypomáhali například inženýři z USA. Člen politbyra Malenkov požadoval v únoru 1941 vyhnání nevzdělaných vedoucích kádrů se stranickými legitimacemi. Byly vytyčovány nereálné plány založené pouze na počtu výrobků, takže kvalita produkce byla mnohdy nízká a vedoucí funkcionáři lhali jak ze strachu, tak ve snaze získávat nedostatkové suroviny a státní dotace. Vyráběly se zastaralé vzory automobilů Fiat a Ford, ale mnohdy i výzbroje. První slušné tanky T-26 a BT-2, 5, 7 Rudé armády byly licence, případně kopie a vylepšení tanků britského vzoru Vickers 6t a amerického Christie. Roku 1941 zastarávaly. Vzhledem k neustálému požadavku na kvantitu nejen klesala kvalita výzbroje, ale navíc byl obecným jevem nedostatek náhradních dílů. V roce 1935 zjistil inženýr Zavjadov, že sériové tanky mají nekvalitní pancéřové korby, jejichž materiál se při zásahu tříští. Jenže až v roce 1938 byl vytvořen Pancéřový ústav k řešení problému. Prakticky všechny tanky T-26, T-28, T-35 a BT-2, 5, 7 měly nevyhovující pancéřování, což se ukázalo jak ve Španělsku a Mongolsku, tak v roce 1940 ve válce proti Finsku a v následujícím roce při obraně proti německé agresi.

V rámci přechodu na samonabíjecí pušky SVD byla v roce 1940 zastavena výroba spolehlivých opakovaček Mosin. Jenže nové pušky byly výrobně náročné, což výrazně snižovalo sériovost a potřebovaly lepší obsluhu. Většina vojáků, ani záložáci je neznali. V době největších ztrát od června 1941 do podzimu 1942 nebyl ani dostatek pušek pro vojáky a nastupující záložáky, protože Rudá armáda ztratila neuvěřitelných 6,2 milionu ručních zbraní (pušky, pistole, revolvery, samopaly a ruční kulomety) z důvodu padlých, zajatých, dezertérů, panikářů odhazujících zbraně a skladů zabraných Němci. Ve stejné době byla urychleně zahájena výroba nových letounů MiG-3, LaGG-3, Jak-1, Pe-2 a Il-2 s řadovými motory. Konstrukce byly moderní, ale vývojově nedotažené, takže rostly ztráty při výcviku a nedůvěra pilotů. Zároveň byla zastavena výroba hvězdicových motorů a náhradních dílů pro zavedené zastarávající typy I-16, I-153, I-15. K 22. 6. byla značná část letadel neletuschopných, nebo chyběli piloti. Proto je Němci ničili na zemi. V červnu 1941 byl zoufalý nedostatek protipancéřových nábojů ráže 76 mm. Plánovači na jejich výrobu jaksi zapomněli. To znamená, že nové tanky T-34 a KV-1 a nejúčinnější protitankové kanony F-22 měly nedostatek munice k ničení tanků. Některé tankové pluky neměly žádnou. Převážná většina letadel, kromě bombardérů a tanků nebyla vybavena vysílačkami, což téměř znemožňovalo koordinovanou bojovou činnost. Z hlediska výzbroje nebyl SSSR roku 1941 připraven na válku, zatímco Německo ano a zaútočilo ve správný čas.

Naprosto fantastický a unikátní byl přesun většiny důležitých sovětských továren z Ukrajiny, Běloruska a části Ruska na východ. Znamenalo to sice zhruba půlroční výpadek výroby, ale z hlediska výzbroje byl SSSR v podstatě soběstačný. U strojů, místy dočasně pod širým nebem a v mraze pracovaly ženy i starší děti. Evakuované továrny vyrobily v roce 1942 víc výzbroje, než celý předválečný sovětský průmysl roku 1940. Celkově bylo v SSSR od července 1941 do května 1945 vyrobeno 108 028 letadel, 95 099 tanků a samohybných děl, 188 000 tažených děl. K tomu lze uvést také 70 milionů uniforem a 62 miliony vojenských bot. V Německu vyrobili za stejnou dobu 78 000 letadel, 53 800 tanků a samohybných děl a 102 100 tažených děl. Došlo rovněž k obrovskému přesunu hospodářských zvířat, rostlinných produktů a zemědělského inventáře z dosahu agresora. Přesto byla situace v zásobování kritická. Ze zahraniční pomoci, poskytované ve větším rozsahu od počátku roku 1943, především z USA byly důležité především automobily, které zvýšily mobilitu Rudé armády, lokomotivy, suroviny, radiostanice, výstroj a potravinové konzervy. Hodily se rovněž obrněné transportéry, které SSSR nevyráběl, takže Rudá armáda používala americké, britské a kořistní německé. Zbraně a výzbroj ze zahraničí, částečně nevyhovující, představovala početně pouze desetinu výzbroje Rudé armády. Sovětské válečné hospodářství by bylo námětem na samostatný obsáhlý článek.

Zajatý generál Rauss uvádí v German Report Series, že pokud se němečtí vojáci zmocnili ruských protitankových kanonů, okamžitě se je snažili použít, protože především v letech 1941 a 1942 byly lepší, než německé. Rovněž uvádí, že němečtí vojáci svlékali ruské padlé, protože ruská zimní výstroj byla lepší, než německá. (Německá armáda používala rovněž upravené kořistní tanky T-34 a oblíbené byly samopaly PPŠ-41. Kořistní kanony F-22 nasadil wehrmacht v Africe, kde doslova zastavily první britskou ofenzívu proti Afrikakorpsu. Jeden z nich zničil 14 silně pancéřovaných tanků Matylda. Za nejlepší polní dělo 2. světové války je považována sovětská kanonová houfnice vz. 37, kterou byla vyzbrojena i část Atlantického valu v Normandii. pozn. autora)

Tankový velitel Guderian navrhoval koncem roku 1941 zahájení výroby kopie tanku T-34. Němečtí průmyslníci to odmítli s tím, že nemají odpovídající technologie zpracování pancířů.

Hitler nechal roku 1942 donést do německé továrny sovětský letecký kulomet ŠKAS a vyhrožoval, že ho tam nechá vystavený tak dlouho, dokud nevyrobí něco podobného.

Špionáž a sabotáž

Protiruská propaganda popisuje Sovětský svaz už od třicátých let minulého století, jako zemi, která trpěla špiónománií a nesmyslným honem na vymyšlené sabotéry. Zde je třeba si připomenout, že SSSR byl trnem v oku Británii, Francii, Polsku, Japonsku, od roku 1933 nacistickému Německu. Špionáž byla, je a bude všude. Natož ve státě, který polovina světa považovala za politickou hrozbu a uplatňovala vůči němu všemožná embarga. Proti SSSR navíc aktivně působily početné emigrantské skupiny, ať se jednalo o carské monarchisty, nebo trockisty. Obrovskou délku hranic nebylo možno střežit tak, aby byla neprůchodná. Na Sibiři a v jižních muslimských oblastech vlastně ani neexistoval přesný přehled o obyvatelstvu. Mnozí branci povolaní do Rudé armády v roce 1941 dokázali doslova zmizet beze stopy. Ukrajinští nacionalisté spolupracovali se svými uprchlými soudruhy na územích, které zabralo Polsko po válce se sovětským Ruskem roku 1921. Kolem 8000 jich přitáhlo na Ukrajinu společně s Němci v červnu 1941. Až ve druhé polovině osmdesátých let se objevila informace, že v Moskvě pracovala v třicátých letech špionážní skupina pro Trockého. Informace mu posílali přes prostředníky v hadrových panenkách.

Americký inženýr Littlepage, který pracoval ve třicátých letech, jako zahraniční odborník v sovětském průmyslu uvedl, že průmyslové sabotáže, které se prováděly v sovětských dolech, se mohly stěží vyskytnout bez spoluúčasti vysoce postavených sovětských manažerů. Dále uvádí případ, kdy byla objevena nelegální výroba kulometů Maxim v jednom strojírenském podniku. Vývojový a výrobní tým pro tank T-34 byl před zahájením sériové výroby na několik měsíců zatčen, což odsunulo zahájení dodávek armádě. Zde si můžeme připomenout výše uvedený nedostatek protipancéřových nábojů ráže 76 mm. Sovětská vojenská kontrarozvědka chytila v období od října 1939 do prosince 1940 téměř 5000 německých agentů. Byli řízení z německého štábu na okraji okupované Varšavy s krycím jménem Wali. Tam byl už rok před vypuknutím války formován diverzní útvar Brandemburg pro nasazení na území SSSR. Německé letectvo provádělo průzkumné lety až nad Ural, protože Stalin zakázal napadat německá letadla, aby nezavdal příčinu k válce.

67 komentářů :

 1. Na českém televizním kanálu Svět filmu jsem viděl německý film o bitvě v Kurském oblouku. Od začátku filmu vše německé bylo lepší než sovětské. Od začátku operace měli Němci jeden úspěch za druhým díky geniálním německým velitelům. Jen jaksi nelogicky a unfair museli na konec ustoupit a utíkat, aby se zastavili až v Berlíně. Zase ten prokletý Putin škodil.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Oni neustupovali a neutíkali, jen zaujímali výhodnější obraná postavení.

   Smazat
  2. Nelze opomenout, že prokletému Putinovi v té době pomáhal Babišův dědeček, již tenkrát výrobou nekvalitních koblih. Divím se, že to pan Koller opomenul. Doufám, že to pan Umlauf napraví, ma čuch na oligarchy.

   Smazat
  3. 23:24 - já četl knihu - Operace Zitadele (od nějakýho nácka) - a tam to samé - jeden úspěch za druhým a nakonec "nepochopitelnej ústup" no a kniha končí větou "a na východní frontě se až do konce války nic významného nedělo" - takže je mi záhadou jak se Rudá armáda dostala do Berlína - že by ami převlečený do ruskejch uniforem ?

   Smazat
  4. Ono je to fifty-fifty. Jen si pamětníci vzpomeňte např. na Čtyři v tanku a pes. Co Němec, to debil, takže bylo s podivem kam se až dostal.

   Smazat
 2. Ještě díky pane Koller, že jste něco nemusel vysvětlovat euromarxismem a jinými povídačkami, jak to vy v důsledku historického zatížení členstvím v socdem umíte.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Můj známý, vlastenecký český důstojník ve výslužbě, si vás velmi pochvaluje.

   Smazat
 3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Půjčka za oplátku.

   Smazat
  2. 23:32 - jen tak pro zajímavost - tuhle kartu zkoušeli už před asi 10 rokama - no a nějaká ženská po tom šla a zjistila že ti soudruzi co šli ze západu byli ještě horší prasata než rusové a tak to nějak utichlo - a momentálně to vypadá na další kolo - mohl by to někdo dohledat ??

   Smazat
  3. Moje maminka měla v dubnu a květnu 1945 nádherných 15 roků, její sestra 16. V jedné části jejich ulice byli ubytováni Rumuni, v druhé Rusi. U nich samotných nespal nikdo, ale párkrát obědem pohostili důstojníka.
   Kromě štěstí z osvobezení měli jistě v těch dnech i obavy, ale žádné špatné chování vojáků osobně nezaznamenali. Maminka na ně vzpomínala v dobrém a především se soucitem, čím si ti mladí zdrsnělí kluci museli projít.

   Jednou však mohla zhlédnout, v trochu jiné části Husovic, veřejné bičování dvou (asi ruských) vojáků, za to, že honili jednu jejich spolužačku. Jinak té holce nic neudělali, ale kdyby ano, tak by je nejspíš zastřelili.

   Ti vojáci si prošli peklem, většinou už přišli o spoustu svých kamarádů, někteří i o všechny. Jejich nenávist nemohla být jiná než zarputilá. V našich končinách, v přestávce mezi boji, však neměli koho nenávidět, a naši lidé je milovali.

   V Německu to však jistě muselo být jiné. Znásilnění není ani tak akt sexuální, jako násilnický, je to svého druhu mučení.
   Nemůže za každým vojákem stát nějaký ideální ušlechtilý důstojník, aby mu zabránil se mstít.
   To, že i německé ženy byly v té hrozné válce znásilňovány, mne nechává naprosto chladným!

   Německá zvěrstva na východě páchala především propagandou zmanipulovaná nelidská hovada. Oni nepočítali s tím, že by mohla odveta dojít až zpátky k nim domů. Naštěstí se přepočítali!

   Západ byl vždy mistrně manipuloval a překrucoval. Jejich média (byť s původními českými názvy) u nás to teď dělají také.
   A příliš mnoho našich lidí tuhle jejich masivní propagandu spokojeně žere. Jsou to taky hovada.

   Smazat
  4. Vláďo, bezvadný a případný komentář. Toto je holá pravda a skutečnost!

   Smazat
  5. Vláďo z Brna tak pokud tě násilnický akt nechává naprosto chladným, nezbývá jen doufat, že si ho snad jednou okusíš na vlastní kůži. I když už samotný fakt odkud si je vcelku velký trest a defakto odpověď na takovýto “inteligentní” komentář

   Smazat
  6. Ad anonym 12:03
   není pravda, že mne 'násilnický akt nechává naprosto chladným', pokud to myslíte tak, jak jste to napsal, tzn. obecně.
   Dokonce naopak, násilí vášnivě nenávidím a vždy budu podporovat ty, kteří se mu se vší rozhodností brání.
   A například z německých zvěrstev v II. světové válce zejména na východě se mi dělá zle stejně, jako každému normálnímu člověku.

   Co se vaší druhé věty týče, tu jsem nepochopil. Možná vy jste z jiného těsta jen proto, že odněkud pocházíte?

   Smazat
  7. Vláďo z Brna, já se o historii 2.svetové války zajímám již asi 25 let a vězte že v řadách běžné armády ( vyjma SS a podobných speciálních jednotek) se toto násilí dělo napříč všemi státy. Není absolutně pravda že by toto byla pouze německá záležitost. Samozřejmě že opakuji bavíme se o pravidelné armádě, ne o složkách přímo k tomu určených. A proto by si voják rudé armády mohl směle podat ruku s vojákem Wehrmachtu, jak to do června 1941 stejně dělali ( společné vojenské přehlídky atd ) Dokažte tedy svůj rozhled a nedávejte se na problematiku násilí pouze jednostranně

   Smazat
  8. Zaprvé zopakuji:
   násilí vášnivě nenávidím a vždy budu podporovat ty, kteří se mu se vší rozhodností brání.

   Zadruhé doplním, že si jsem jist, že kdyby mainstream tyto události dnes vykresloval vyváženě, tak i autoři a příznivci webu Nová republika by rádi začali psát vyváženěji. Zatím jen marně přetlačují sílu lži-nenávistného mainstreamu.

   Smazat
  9. 15:04, cit.: "Není absolutně pravda že by toto byla pouze německá záležitost..." Ne, zvěrstva ve válce páchal skutečně kdekdo. Z Evropanů například i Chorvaté, Rakušané, Belgičané, Ukrajinci, Francouzi, Rumuni.. atd. Ale taková připomínka vás asi nepotěší, vy jste myslel na Rusy, že? To ano, hodně Rusů, kteří byli skutečně nelítostnými, bylo v ROA, známé spíš pod názvem Vlasovci. Jenže ani tohle demokrata neuspokojí. Takže určitě by se našlo i hodně týpků v Rudé armádě. Ovšem v RA nebyli jen Rusové, ale Sovětský svaz.

   Společenské zvraty, především válka vyplavují špínu a tyto lidské zrůdy si to užívají. Spolu s nimi jsou vrženi do kotle obyčejní lidé, z nichž mnozí hodně zvlčí. Sověti své vojáky u nás trestali, někdy smrtí. Zato Němci své vojáky kvůli znásilnění nějaké prašivé Polky nebo Rusky skutečně nezabíjeli. Nebylo vlastně proč. Ani tehdy, když tu nešťastnici pověsili na hák a bavili se tím, že ji vykuchali zaživa jako prase. Naopak, hochy bylo nutno zocelovat a slovanská pakáž se na to hodila.
   Amíci, převážně v Asii, si taky nebrali servítky a coby vítězové, dokonce i v Německu a Itálii, zanechali celkem spoušť. Jsou toho celé romány. Nemluvě o Japoncích, což byl high level. A nikde jsem nezaregistroval, že by za něco podobného kohokoliv na místě potrestali, vlastně se o tom dosud cudně mlčí.

   Smazat
  10. Unknown 12:03, Mizio Malmani 15:04,

   Jste snad hloupí nebo navedení? Jeden chce Vláďův příspěvek odsuzovat, přičemž mu přeje to co odsuzuje, druhý tvrdí, že se o válečnou historii zajímá 25 let a přitom dělá rovnítko mezi vojáky Rudé armády a Wehrmachtu. Už jen to, že Wehrmacht uvede s velkým W a Rudou armádu uvede s malým r dokazuje, jaký je to "odborník", který 25 let marní čas obdivem těch, kteří ty zvěrstva započali už v roce 1938 při obsazování Sudet.
   Tady se ukazuje, jakou je chybou, že jsme od začátku nebojovali a nechali se pohltit tou hitlerovskou mašinérií, aniž by nás to stálo utrpení, když se dnes nedokážeme vcítit do role těch, co při té válce, kterou nezačali, ztratili celkem 23 200 000 !!! svých drahých a blízkých...
   Koneckonců, vy dva "odborníci" už jenom ta okupace a 365 000 povražděných a zabitých našich lidí dokázala k Němcům zvednout takovou nenávist, že jejich vraždění při odsunu by podle vás udělalo rovnítko s nimi.
   Tak zatřepejte mozkem, než tady zase něco vypotíte.

   Smazat
 4. Kdo má zájem může se podívat na seriál Sovětská bouře je to natočeno pro RF ne za komunismu. A je to tam popsáno pravdivě i katastrofální začátek války.

  OdpovědětSmazat
 5. Okamura chce zakročit proti Sorosovi v Česku. Hlídací pes, Člověk v tísni a Piráti budou mít smůlu:

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020010611214087-okamura-chce-zakrocit-proti-sorosovi-v-cesku-hlidaci-pes-clovek-v-tisni-a-pirati-budou-mit-smulu/

  OdpovědětSmazat
 6. Výborný článek, kryje se s mnoha historickými údaji, kromě novějších euroatlantických.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A co teprve proti těm budoucím euroatlantickým!

   Smazat
 7. Článek si vybírá jen to co se mu hodí, takže taková kremlofilni upgradovana propaganda verze 2.0, když s tou starou veteší, kterou nás krmili čtyřicet let už neuspějí u nikoho.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jste hlupák, anonyme 7:06. Když neunesete fakta, tak sem raději nechoďte. Omezenost je překážkou samostatného myšlení. Další blokací rozumu je nenávist. Oboje máte, chudáku.

   Smazat
  2. Anonymní: výborně ste to vystihl ! ;) přesně
   Václav Dvořak: no možná lepší být hlupák než prolhaný komunista ...že? ;)

   Smazat
  3. Václav Dvořák - chcete fakta? Vyborně, tady jsou - článek uvádí -V období od 22. června 1941 do vylodění spojenců v jižní Itálii roku 1943 nesla veškerou tíhu války v Evropě Rudá armáda -- a co před tím? To že Francie a Anglie byly porazeny rychle, nebylo to částečně také způsobeno obrovským zásobováním že strany SSSR? Které jak článek dále správně uvádí probíhalo do poslední chvíle? A tak se dá pokračovat donekonečna. Jinak já si mohu chodit kam chci, komentovat co chci a dokonce narozdíl od vás tak jak si to přeje redakce - Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty.

   Smazat
  4. 15:01 Jste jaksi pominul, že Francie a Anglie měly možnost uzavřít se SSSR smlouvu o spojenectví. Angličani si na vyjednávání vyslali svoji delegaci tím nejpomalejším parníkem co našli. Tak si Stalin zajistil mír s Hitlerem. S Anglií a Francií neměl žádné drobné. K porážce Francie výrazně přispělo, mimo jiného, cca 400 českých tanků, kterých se Hitler zmocnil díky diplomacii vámi zmíněných zemí. Jinak si jděte kam chcete.

   Smazat
  5. Pane Dvořák, nechte nadávání, že je někdo hlupák. Pak se divíte, co se tu odehrává. Pořád platí: "Jak si do lesa volá, tak se z něho ozývá."

   Smazat
  6. 17:24 To samozřejmě mohli(stejně jako SSSR mohl nechat Finsko uzavřít obranný pakt s Norskem a Švédskem, ušetřil by si blokádu Leningradu) . Mění to něco na mém tvrzení že autor záměrně vynechal kdo s Hitlerem bojoval jako první a kdo byl jeho spojencem? Já myslím, že nikoliv.
   Co se týče našich tanků máte samozřejmě pravdu, koneckonců psal jsem "částečně způsobeno".

   Smazat
  7. 18:45, ne nemohl. Unikl vám jeden podstatný fakt. Oba státy, Švédsko, a především Norsko se svým Quislingem, byly plně v drápech nacistů, a Finové s nimi spolupracovali také. Což sami doznali, když relativně nedávno otevřeli své archívy. V nich se lze dočíst, že to byli právě Finové, kdo na popud Německa vyprovokoval zimní válku se SSSR s příslibem budoucích územních zisků. Úplně neuvěřitelným se ukazuje příslib darování Leningradu, je to doložitelný fakt.

   Finové v letech 1941-44 hrdinně bojovali, tak jako i jejich severští sousedé (a v podstatě celá Evropa) nejen po boku Wehrmachtu, ale spolu s ostatními jednotkami i v Einsatzgruppe SS.

   Takže ano, seveřani by jako jeden muž zabojovali za Leningrad. Však ho taky spolu s Němci drželi v blokádě skoro 900 dní.

   Smazat
  8. Sem s tím doložitelným faktem o darování Leningradu, rád si to přečtu.

   Plně v drápech nacistů...aha. Proto Hitler Norsko okupoval. A proto tam také byl tak silný odboj, proto si odtamtud nedokázali odvézt těžkou vodu, proto měli Angličané dobré informace o umístění lodí Kriegsmarine.
   A co se týče Finů - jejich těsná spolupráce s Němci začla až po tom, co jim SSSR odmítl dodat obilí dle uzavřené dohody. Dodal jim ho Germán. Pokud soveti chtěli, měli dostatek možností spolupracovat s Finy mírovou cestou a ne je tlačit do kouta, kde východisko nabízel Hitler. A priznejme si, že bombardování hlavního města není moc dobrým způsobem jak si z někoho udělat přítele.

   Smazat
  9. 20:27, když nejste schopen si na internetu najít fakta o finsko-německých dohodách a nejste schopen si ani otevřít blbou, Wikipedii, já to za vás dělat nebudu.

   Norové skutečně vedli odboj vůči vlastní až trapně kolaborantské vládě, budiž jim za to čest, ale značná část obyvatelstva vesele kolaborovala, a tzv. okupace byla v Norsku víceméně pro forma. Jméno Quisling je synonymem až ubohé kolaborace.

   Uvádět jako důvod k napadení někoho nedodání nějakého obilí, i kdyby to byla pravda, je skutečně zoufalý pokus. Příště až vám někdo nedodá objednaný balíček z Amazonu, zkuste ho zastřelit, schválně co se pak stane. A nesnažte se trapně argumentovat bombardováním nějakého finského města. Když vás někdo napadne, nejpravděpodobněji nedáte dobrovolně klíče od bytu a platební kartu, ale řádně po hubě. I když ve vašem případě, kdoví.

   Finové vděčí Rusku za svoji identitu z doby švédské nadvlády a dobře to vědí. Dnes jsou vztahy Finsko-Švédsko a Finsko-Rusko dobré.

   Smazat
  10. Anonymní7. ledna 2020 18:45

   Autor nic záměrně nevynechal, stačí se podívat na nadpis, mudrci.

   Smazat
  11. Takže jen kecy,výmluvy a odkaz žádný, přesně jak jsem očekával. Vy jste tvrdil že je, tedy vy dokladate. Já tvrdím že není, tudíž mi netřeba ztrácet čas hledáním.

   Tak jo, část obyvatelstva spolupracovala s Němci, to i u nás a dokonce i v SSSR. To stále nedokazuje nic o tom, že tato koalice mohla být čistě obranná. Koneckonců při velikosti jejich armád tomu ani jinak být nemohlo.

   Mno...on takový hladomor není úplně legrace, poptejte se na Ukrajině. A nebylo to nějaké město, bylo to město hlavní a SSSR si tím vysloužil vyloučení ze Společnosti národů. https://blisty.cz/art/93829-jak-spolecnost-narodu-vyloucila-sssr-za-bombardovani-finska.html A ano, máte pravdu SSSR napadl Finsko a dostal po zásluze přes držku, nechápu proč se mnou tedy nesouhlasíte.

   Smazat
  12. Rusové za nic nemůžou - dokonce ani za vznik vlastního státu! O ten se jim postarali germánští uškujnici - varjažští piráti. Vše co Rusové měli byly pouze západní licence. Nebyli schopni sami postavit NIC! Všecko jim spadlo na makovici! Ivan III. to dlouho zkoušel s obloukovou klenbou, nakonec usoudil že je to marný a pozval Italy! Péťa Velkej už byl zkušenej a domácí "stavitele" ani nezval, leda coby nosiče klád. Mužici kteří si schovanými plnovousy zacpávali díry v kapse, byli v těch svých láptích jinak nepoužitelní. Bez německých inženýrů a vojevůdců by německá princezna Káťa Rusy nazvaná Veliká nikdy Turka neporazila, dokonce ani toho mamlase Jemelku Pugačovic:) I před Napoleonem Rusům krom Bláta a Mrazu zachárnil zadek Skot Barclay de Tolly, který Kutuzova přesvědčil vydat Moskvu. Bez Welšana Hughese by nikdy nedokázali vyrobit ani metr kolejí, natož pak celou Transsibířskou magistrálu. I Dněproges stavěli Američané a všechny automobily byly vyráběny v jejich licenci. Bez jejich kaučuku by bosí Rudoarmějci zmrzli na Kavkaze! A Němci zmocnivší se ropných polí v Baku by pak s nimi už snadno zacvičili ... Spojení germánského ducha a turkické houževnatosti dalo vzniknout Ruskému eurazijskému impériu! To však bylo sraženo Židem s nemalou zásluhou slovanské, mužické lenosti, otupělosti a lhostejnosti! Tak se zrodil bolševický SSSR - stát neschopný samostatné existence! Nebýt Asiata s mongolskou krví Stalina, který se opřel opět o pomoc Germána (Německo - Rapallo, USA - fordizace SSSR) byl by zahynul a stal se "pouští osídlenou bílými negry", jak o tom hovořil Žid Bronštejn. Fatalistická "slovanská duše" je reakcí ruského lidu na otroctví, které jim pomohla vydržet, aniž by riskovali své životy při vzpouře. Tato idea byla povzbuzována, ochraňována a zneužívaná mongolsko-byzantsko-židovsko-komunistickými vládci euroasijské říše. "Slovanská duše" je ve skutečnosti "otrocká duše." (V angličtině: slavic soul - slavish soul.) Je to sen árijského muže uvrženého do otroctví, ochromující práce a života v ponižujících podmínkách, jehož předkové byli vyhlazeni etnicky cizími elitami, a který nemá vůli čelit realitě a postavit se svým pánům - https://www.youtube.com/watch?v=ZeD4pYhKX1g

   Smazat
 8. Je třeba se na všechno dívat kriticky a nezávisle, komunismus mě sral,ale je tu také vývoj a 50léta s 80.se nedají srovnávat hlavně v rámci lidských práv a ideologie.
  Troufám si říct že nejistot a omezení je v dnešní době o dost více než koncem osmdesátek a v devadesátých letech. Výplaty jsou pod úrovní důstojné mzdy pro většinu národa.... ano můžeme říkat svůj názor nahlas a neskončíme v lochu,ale cenzura a hony na čarodějnice pro jiný názor tu jsou... Otázka je proč se opět překrucuje pravda a kdo z toho má prospěch

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Aby nadnárodní korporace s pomocí místních kolaborantů mohly ČR - krmelec Evropy - dál ždímat a vysávat.

   Smazat
 9. Jen krátce, v Sovětském svazu bylo zavražděno kolem 14 000 000 civilních občanů od začátku války až do roku 1944!! Což je více než občanů bývalého Československa v roce 1970.

  OdpovědětSmazat
 10. Docela rád bych viděl definici euromarxismu a neomarxismu. Možná by to pan Koller mohl k některému svému článku doplnit. Ať vím, na čem jsem.
  Jindřich K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zkuste gůgl, určitě se doberete poznání.

   Smazat
  2. Euromarxismus a neomarxismus je označení těžké choroby pana Kollera.

   Smazat
 11. Před mnoha a mnoha léty jsem viděl v televizi seriál "Vlaky jedou na východ". Bylo to o stěhování průmyslu a všeho co se dalo naložit na vlaky a odvézt před Němci v době II.SV . Vzpomene někdo ?
  František P.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jenže v roce 1944 vše co mělo sloužit nacistům se stěhovalo na západ. Dokonce i černozem se vagonovala a převážela na německý pole. Německá taktika spálené země a vraždění i znásilňování dívek i starých žen jen bujelo. Nedělejte si iluze o slušných zabijácích s řad SS a Wehrmacht.

   Smazat
  2. 10:01, právě to stěhování celých výrobních komplexů bylo stejně epické a heroické jako samotný boj s nepřítelem.

   Smazat
 12. Ano, ta podobnost soudobého nacismu EU a NATO s tím Hitlerovským je nápadná, byť posunuta do vyšší a mezinárodní úrovně. Ale kdo fandil tehdy Hitlerovi - Anglie, Francie, Itálie, Španělsko...a kdo je dnes ideologem euronadčlověka a ruských podlidí? Vše při starém, jen v nové kvalitě se hlásí EU a NATO k odkazu Mein Kamf a jeho tvůrce. Pryč s humanismem, ideologií zbabělců, pryč s mírem, ideologií "propagandistů" práva a sociální spravedlnosti! Nechť žije a vzkvétá kapitalismus svými teroristickými válkami, svojí tvořivostí šiků migrantů a podporou vzniku partyzánského terorismu. To je pro kapitál ten správný džob, to jsou prachy, prachy a prachy! A lidství, to ať jde do hrobu! Takové krásné myšlení se toulá hlavami eurobyrokratů a udřených europoslanců.

  OdpovědětSmazat
 13. Vždy se od západu vše překrucovalo,za pár let se naše dědí budou učit jak Americká armáda bojovala na Dukle proti Ruským agresorům a pomáhala jim Německá armáda.Nikdy se nepoučíme z historie.

  OdpovědětSmazat
 14. Výborný článek soudruhu ! Imperialista by se zaradoval ( a Goebbels začervenal ) kdyby viděl jak může vypadat propagandistický pisálek poklonný myšlence našeho velkého generalisima “Džugašviliho”

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vy nejste schopen strávit fakta? V tom článku jsou přesná čísla, data i dobové citáty, nevyhýbá se ani kritice. Ta kritika je na více místech. Vaše roztrpčení lze nazvat srážka s popisem reality, byť velmi stručným. Chápu, že vás to musí iritovat.

   Smazat
 15. "Soudruzi" stalinsti sokoli ! Co se vam nehodi, tak to smazete
  (23:32) !
  Timto zpusobem nikdy nedoklopitate od primatu, k prumernym lidem !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tady není diskuse o výjimečném generalissimovi Trumpovi, který vlákal do pasti nějakého chlapíka a přez joystick někde v Nevadě ho nechal odprásknout i s celou uvítací delegací z jiného státu. Tady je řeč o 2.světově válce, především o její ruské etapě. Rozhodující etapě. Nebýt toho, ty staré pako, možná by ses nenarodil.

   Smazat
 16. Vcelku rozumný článek, jen s tím "euromarxismem" by měl navštívit psychiatra. Marxisté (levičáci) jakéhokoliv druhu samozřejmě nemají žádný důvod velebit (krajně pravicové) nacistické Německo na úkor komunistického SSSR.
  Navrhoval bych terapii, při které by po použití výrazu "euromarxismus" v jakémkoliv pádu následoval elektrický šok. Pro začátek, jako odvykací kůru navrhuji používat termín "eurofilatelisté" - má asi stejnou logiku.
  Nechápu, jak relativně inteligentní člověk může ze sebe neustále dělat bl*a a shazovat se v očích logicky uvažujících lidí....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jo, Koller má lehkou obsesi na současné ultraliberální vedení EU, kdo jí taky nemá, že? :) ale tím jen chtěl poukázat na současnou, v mnoha případech až lživou rétoriku, která se non-stop pertraktuje v hlavním proudu. Co se týká pojmu neomarxismus, ten je regulérním názvem toho trendu, který můžeme pozorovat.

   Smazat
  2. No, to je právě cíl propagandy, nechť si čtenář laskavě dosadí místo "euromarxismu" či případně "neomarxismu" euronacismus a neonacismus a neopomene vzpomenout s vděčností natocismus. To ladí moc dobře s historií 20. století v tzv. civilizované Západní Evropě. Ta fakta nemají nic společného s ideologií. Tak je rozdělen svět od r. 1933! Jen to jednou trochu vychladne a skoro umírá na úbytě, ale vzápětí se to podpořeno kapitálem vzedme v novou vlnu antihumanismu a že tomu vévodí civiltrégři Západu jako předvoj zaatlatického imperialismu? Někdo v té části světa musí být pán a někdo kmán!

   Smazat
 17. Můj názor je že paraziti pochopily že komunizmus je možný ale ne pro všechny lidi. Proto se snaží zbavit lidstvo podlidí a to jsou ti neomarxisti. Vždyť co říkají: volební právo jen pro někoho, demokracie je to co chceme my atd.

  OdpovědětSmazat
 18. Pánové, ten článek je perfektní. To, že mnozí z vás neznají fakta, která Koller uvádí a která jsou přesná, vás naprosto neopravňuje ke kritice článku a faktů, která obsahuje.
  Mnozí z vás, tady píší, jako idioti. Je to možná tím, že těmi idioty jsou.

  OdpovědětSmazat
 19. Nevím, zda jsem přehlédl: Vůdce "Řeporyj" ale neuvedl, že při potlačení povstání v Budapešti 1956 šlo o povstání horthyových stoupenců, tedy povstání pozůstatku maďarského fašismu a nacismu, které potlačila vojska Koněva. Vím, že dnes, kdy v nové podobě a na nové "úrovni" je nacismus pěstován přímo z Bruselu a fašismus z Madridu, takový fakt pro neonacisty je úsměvný. Jen se náckové těší, až budou moci hlasitě zvolat "a přece Vůdce, Mein Kampf a My, nadevropané jsme zvítězili nad slovanskými podevropany! To je radosti v pražské kavárně i u milionů úchylek pro kapitál, jak budou slavit, copak asi udělá jejich pravice? A nepleťte si marxismus s nacismem, nám nediktuje žádný neomarxismus = antimarxismus, ti co si termín vymysleli, žijí v tužbách po neonacismu!

  OdpovědětSmazat
 20. Pane Kollere díky za váš objektivní článek.Nejsou náhodou pomlouvačné články a neustálé napadání Ruska z našich a cizích medií náhodou hanobením národa a rasy?Co na to strážci tzv.demokracie a korektnosti bojovníci proti nenávisti a xenofobii?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Ondroušku, jak se zdá, hanobení tohoto národa zjevně trestné není a můžeme se jen dohadovat, jestli vbrzku nebudou trestné ani výzvy k jeho likvidaci a realizaci těchto výzev.

   Smazat
 21. Vynikající...rozšířit o podrobnější výklad, mapky a pod....a vydat knižně !

  OdpovědětSmazat
 22. Ty propagandistické keci tohohle Koleta jsou přesně podle Stalinské propagandy, úprava pravdivých historických faktů jejich dezinpretace do této podoby je jak tvrzení že jsme všichni si pozvali k záchraně vojska v roce 68. Je to všechno ve formě lží. Fuj dědku zmlkni a záleží do kopřiv.

  OdpovědětSmazat
 23. Tedy mistry lžihistorie máme i u nás na ČÉTÉ, KDE TENTO POŘAD PODLE PŘIPRAVENÉHO SCENÁŘE JIŽ BĚŽÍ NĚKOLIK ROKŮ. Já jsem pamětník i dob války a Stalina a moc si nevzpomínám, že by se Stalin někdy zabýval sám propagandou. On byl velice skoupý na slovo, ani nevím, jaké měl tento Gruzínec vzdělání. Nikdo mu ale neodpáře, že to byl především on a zase on, kdo vyhrál se sovětským lidem 2. světovou válku. A ti přicmrndávači ze Západu se tak trochu připojili do války v Normandii v okamžiku, kdy válka byla SSSR vyhrána a byl strach, aby Rudá armády v Normandii nebyla dříve než "spojenecké síly". Dokonce i Titovi partyzáni v Jugoslávii vázali na sebe daleko větší počet německých divizí, než kašpárková válka v Itálii, No samozřejmě pokud nepočítám "hrdinské" lidumilné teroristické nálety na německá (ale i česká města, Prahu, Brno, Plzeň....) města na konci války, jediný, vojensky zcela zbytečný nálet na Drážďany povraždil, jak se chlubí Západ, 150 tisíc většinou žen a dětí, muži byli na frontách. A tak propaganda u nás vítězí nad fakty a zlost z pravdy, jak ji předvádí 14:32, zřejmě nějaký mladíček z milionů úchylek pro diktaturu kapitálu. (Prohlášení: nikdy jsem neměl nic společného s KSČ, zbytečně mi budete nadávat. Přečtěte si dokumenty z doby 1933-1968, nebudete vycházet z údivu. Obecně lze doporučit občanům, aby četli zprávy a ne komentáře k ním, které chrlí pisálci na objednávku a za kapesné od kapitálu. Ovšem to mohou činit jen ti s rozumem, ti ostatní se musí spokojit s "komentátory"!

  OdpovědětSmazat
 24. Stalin - Dzugašvilli - navštevoval jezuitský seminár, z ktorého bol vyhodený,

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nebol vyhodený. Len pri mature nespravil skúšku z jedného predmetu... eé... náboženstvo. Tak miesto toho aby bol farárom či čo, robil dva roky na geofyzikálnej stanici. To v tej dobe bolo čosi medzi astronomickým observatóriom a meteosta... hej, chlapík musel mať slušné poznatky o počasí, jeho vývoji... Dobrá vec, keď dozoruješ práce v otvorenom poli,hlavne v zime okolo Stalingradu.

   RChPz

   Smazat
 25. Bože, pokud tu někdo píše o Norsku,jako o okupovaném území nacisty, začněte laskavě studovat fakta, nikoliv predzvykane kusé informace. Osobně jsem viděl několik filmů o válečném Norsku a kastrovali tam ženy, které dle árijských zákonů neměli právo se rozmnožovat. A pokud dotyčná odmítla, drželi ji v blázinci do konce jejich dní. Poslední z postižených žen propustili z blázince až roku 1985. Takže Norsko je nevinnost sama ale věří tomu jen tupec, který hltá propagandu od rána do noci. Rovněž jsem viděl filmy od Švédských autorů o tehdejším školství, kde se člověku chtělo už zvracet jak nacismus v té době frčel po celém Západě. Osobně si myslím, že nemá cenu diskutovat s lidmi, kteří sem chodí neustále urážet autory i diskutující. Jdou to hajzlové, kteří opět ucítili závan větru ve svých plachtách že strany fašistické EU, podobně jako vylizali na povrch v době nacismu. Zrůdy, kteří chtěli změnit svět ve jménu svých zrudnych představ o fungování světa. V další válce prostě nacisty už začleňovat do společnosti nikdo nebude ale budou zlikvidovani do posledního. Stalin udělal velkou chybu s odpuštěním, které nabídl celému Západu. S Německem v tom totiž jeli naprosto všechny země Západu a každá si nárokovala území v SSSR. Imperialisti v čisté nahotě. Přeji všem dobrým lidem hezký večer a blbce, kteří tu jen poučují a nadávaji nekompromisně mazte, jako to dělají oni na svých webech!!!

  OdpovědětSmazat
 26. Rusko bylo odjakživa chudá, velká, zaostalá země. A nijak mu to nebránilo napadat, okupovat a zotročovat cizí státy a národy. Naopak, jeho vůdci potřebovali najít cizí nepřátele, obvinit je z ruské bídy, neúspěchů, nesvobody a válčit s nimi, aby odvedli nespokojenost lidu sami od sebe, od svých institucí, Kremlu a jejich vlastní neschopnosti, zkorumpovanosti, nespravedlnosti a parazitismu. Je potřeba snížit počet obyvatel planety. Pokud se vytvoří viry, specifické jen pro konkrétní genetickou oblast jakou je Rusko a tuto oblast zcela vylidní, je to naprosto legitimní. Například různé typy rakovin propukající už v dětském věku a neplodnost mužů jsou vysloveně žádoucí. Taktéž těžké respirační choroby, anthrax a další, včetně pravých neštovic. Léčbou těchto chorob se rozmnožují zdegenerované národy, jakými jsou východoevropané. Není to urážka, ale vědecky dokázaný fakt. Genetická struktura východní Evropy je těžce narušena, o čemž svědčí i úroveň států, kde žijí. Je tedy potřeba zabezpečit snížení počtu obyvatel a jejich náhradu za kvalitnější genofond odjinud.

  a nechce aby i u nás proběhla důsledná dekomunizace jako v Chorvatsku, na Ukrajině a v Pobaltí! Páč ho na rozdíl od tebe čechomužyku netrápí ho bejt součástí civilizovanýho světa, a netouží i s námi zapadnout mezi tuhle smradlavou hordu ožralých, za bílýho dne v pochcaných teplákách křepčících podlidí! - https://www.youtube.com/watch?v=LhXXiVgILKQ

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.