Reklama

úterý 7. ledna 2020

Východní fronta a Rudá armáda část 2

Martin Koller
7. 1. 2019   první díl ZDE
Druhá a závěrečná část článku obsahuje jiný pohled na Rudou armádu, než jakou nám prezentuje již třicet let propaganda podlézající německým zájmům. Cílem je navodit představu o ruské zločinnosti a zároveň zaostalosti a podpořit tak snahu vedení EU a NATO o vytvoření souhlasu obyvatel s preventivním útokem na údajně agresivní Rusko.


Vliv čistek a rozvrácená armáda

Vliv čistek v Rudé armádě, zahájených roku 1937, protiruská propaganda výrazně zveličuje, stejně jako počet vězňů pracujících v takzvaném GULAGu. Podle britských historiků přišla Rudá armáda nevratně pouze o 10 000 důstojníků. Cílem je mediální prezentace sovětského režimu jako hloupého a zločinného. Propaganda uvádí počty a procenta zlikvidovaných maršálů, generálů, admirálů, vyšších důstojníků a dokonce i komisařů. Tím vzniká představa, že byli popraveni. Nicméně, většina z nich byla pouze degradována ve službě, propuštěna ze služby, případně arestována a většina se následně vrátila do služby. Na jedné straně nelze přehlédnout brutální jednání vyšetřovatelů, na druhé fakt, že část vyšetřovaných, uvězněných, případně popravených byla stíhána oprávněně.

Rudá armáda nebyla sborem andělů. Zdaleka se nejednalo pouze o politické a státobezpečnostní přečiny. Řada důstojníků byla stíhána, propuštěna, případně tvrději potrestána pro odbornou neschopnost a porušování služebních předpisů s následnými škodami a úmrtími vojáků, šikanování a okrádání vojáků, opilství, rozkrádání majetku armády, násilnosti a někteří i pro sabotáž a zradu nepříteli. Důstojnictvo Rudé armády vytvořilo v období 1925 -1936 privilegovanou kastu odtrženou od většinové společnosti, zato propojenou se stranickou byrokratickou nomenklaturou. Vzorovým příkladem byl maršál Tuchčevskij. V roce 1933, tedy před čistkami, navštívila cvičení Rudé armády skupina německých vojenských pozorovatelů. Podle jejich hodnocení byla úroveň většiny vyšších i nižších důstojníků, místy až do velitele divize na úrovni poddůstojníků a všichni se báli odpovědnosti. Strach z velitelské odpovědnosti je uváděn jako výsledek čistek, ale evidentně existoval už před nimi. Výcvik Rudé armády v té době vedl právě Tuchačevskij, teoretik odtržený od reality. Některé jeho názory a rozkazy bylo pokrokové, kniha Budoucí válka zajímavá, jiné hraničily se sabotáží. Maršál měl řadu osobních kontaktů v Anglii a Německu, prováděl sexuální gymnastiku s cizinkami a byl velkým obdivovatelem nacismu a německé armády. V žádné normální armádě by něco takového nebylo možné, obzvláště u jednoho z nejvyšších důstojníků armády. Můžeme si připomenout třicetiletou praxí prověřený fakt, že pokud euromarxistická propaganda někoho oslavuje, bývá to většinou amorální lump a protinárodní slouha cizích zájmů.

Mimochodem, Tuchačevskij především navázal na reformu Rudé armády, kterou zahájil z důvodu nízké morálky a nedodržování kázně Frunze. Stalo se tak roku 1925 po vyhnání rozvratníka Trockého, který si představoval armádu ve formě milice. Pravděpodobně záměrně, protože milici by jakákoli funkční a organizovaná armáda smetla a okupovala celý Sovětský svaz. Situace z hlediska vystrašenosti velitelů se nelepšila ani příchodem nových důstojníků. Generál Mereckov si na velitelské poradě v květnu 1940 stěžoval, že vojáci se bojí cokoli otevřeně říci, protože by si tím uškodili a dostali se do nepříjemných situací, bojí se mluvit pravdu. Jako by mluvil o občanech a médiích v současné německé EU. Problémem byla zideologizovanost a zbyrokratizovanost armády a vliv komisařů, kteří pracovali jako ideologická a politická policie s absolutními pravomocemi.

Nedostatek důstojníků v období 1939-41 vznikl nikoli z důvodu čistek, ale skokového nárůstu počtů Rudé armády, a to na dvojnásobek. V roce 1939 a 1940 vyšlo ze škol 85 000 a 100 000 nových podporučíků a poručíků. V létě 1940 bylo jmenováno 1000 nových generálů a admirálů. Dalších 100 000 nových důstojníků nastoupilo v roce 1941. Ani to nestačilo. Z 16 velitelů vojenských okruhů mělo pouze 5 vysokou školu a tři nedokončili ani základní školu. Z 58 velitelů leteckých divizí absolvovalo vojenskou akademii pouze 5. Mnohým, především nově zařazených a povýšeným důstojníkům ve službě chyběla základní praxe, aspoň rok služby ve funkci a dostatek cvičení. Lze konstatovat, že Hitler udeřil v pravou chvíli.

Kromě celkové zideologizovanosti byla základem problému personální práce v Rudé armádě. Především byla dlouhodobě podceněna důležitost profesionálních poddůstojníků. Ti se stali v podstatě týlovou službou, jejímž reprezentantem byl takzvaný staršina, který zásoboval rotu. Poddůstojníci prezenční služby měli vůči mužstvu slabou pozici a byli mnohdy povyšováni spíš za politickou aktivitu a členství v Komsomolu. V Rudé armádě zcela chyběla vojenská policie, případně polní četnictvo, které byly běžné v německé, britské i americké armádě. Jejich úkoly plnili velitelé nižších stupňů, komisaři bez odborných znalostí a vojenská kontrarozvědka, kde připadal jeden důstojník na pluk. Podobnou situaci jsme viděli v československé armádě v období 1948-1992. Výsledkem byl velký rozsah šikanování a všemožných zlodějin. Situace se v Rudé armádě změnila až v průběhu bojů roku 1941, kdy začaly plnit úkoly polního četnictva útvary NKVD a dezertéry vraždící vlastní důstojníky, zastavovaly přehrazovací jednotky, formované podle německého vzoru.

Problémem Rudé armády v období 1941 a 1942 byl rovněž nekvalitní výcvik. Do vypuknutí války se budovala na nové hranici s Německem v Polsku rozsáhlá opevnění Molotovovy linie, stavěla se kasárna, sklady, letiště. Zároveň byla zrušena původní opevněná Stalinova linie. Generálové si stěžovali, že vojáci místo výcviku kopou, opracovávají stromy a zedničí. K 22. 6. byla hotová sotva polovina staveb a většina fortifikace postrádala dělostřelectvo. Výcvik tankistů se z úsporných důvodů prováděl na starých typech tanků, zatímco nepočetné nové T-34 a KV-1 stály v garážích. Osádky do nich v mnoha případech nastupovaly poprvé, když vyrážely do boje. Vázl především výcvik pilotů. U některých pluků připadaly dva letouny na jednoho pilota, mnohdy začátečníka neschopného vybrání vývrtky a základních figur letecké akrobacie. V dubnu 1940 uvádí hlášení ztrátu 2-3 letadel denně z důvodu nízké disciplíny. Plán přecvičení na nové typy byl splněn z pouhé třetiny a u leteckého technického personálu z desetiny. Kvalitních pilotů s praxí ze Španělska a Mongolska bylo pár stovek a mohli si vybrat mezi nevýkonnými starými, nebo nespolehlivými novými letouny. Nelze se divit úspěchům německých pilotů s praxí ze Španělska, Polska, Francie a bitvy o Británii sedlajícími letouny s vyladěnou aerodynamikou a motory se vstřikováním paliva.

Kombinace nedostatečného výcviku a politického dozoru se odrazila v taktice základních jednotek Rudé armády. Cílem nebyla iniciativa, ale slepá poslušnost při plnění sebestupidnějších rozkazů a absolutní kontrola nad vojáky. Opět obrovská podobnost s cíli politiků EU. Rudá armáda proto útočila v sevřených vlnách, za nimiž postupovali velitelé a komisaři s pistolemi v rukách a stříleli opozdilce, případně i vojáky, kteří v palbě zalehli. Výsledkem byly obrovské ztráty. Počátkem války byly vybity celé útvary (pluky) a průměrná úroveň ztrát útvaru v době války přesahovala 30 %. To bránilo vzniku takzvaných primárních skupin, spojených oblastí původu a společnými bojovými zážitky, které zvyšovaly bojovou hodnotu německé armády.

Zajatý tankový generál Rauss hodnotil v rámci amerického výzkumného programu German Report Series Rudou armádu a jejího vojáka v různých situacích. Rauss byl vyhodnocen jako nejinteligentnější a odborně nejschopnější z celé německé skupiny. Pro ilustraci, některé jeho názory.

„Za útoku Rus bojoval, až padl. Navzdory nejpečlivějším německým obranným opatřením nepřestával útočit a naprosto ignoroval ztráty.“

„V protikladu k situaci za 1. světové války bylo jen málo negramotných. Ruské masy získaly individualitu, nebo byly aspoň na cestě k ní. Rus se postupně stává vnímavou bytostí, a proto i vojákem, schopným stát na vlastních nohou.“

„Vyšší stupně ruského velení se projevovaly jako schopné už od samého začátku války, a během ní získaly mnoho zkušeností. Byly pružné, iniciativní a energické. Příznačná byla neobyčejná horlivost, s níž velitelé plnili své povinnosti. Příkladem byl maršál Kulik, který s vážným zraněním nohy, opíraje se o hůl, vedl 10 000 mužů, které znovu shromáždil po minském kotli, skrze močály u Bobrujska a působil německým vojskům vážné těžkosti. Vyšší velitelé Rudé armády se nešetřili.“

„Ruský voják je mistrem v maskování, zakopávání se a ve stavbě obranných konstrukcí. Velkou rychlostí zmizí v zemi, zakope se a s neomylným instinktem tak, aby co nejlépe využil terén a vytvořil si postavení, které lze velmi těžko odhalit. A je-li Rus zakopaný ve své rodné zemi a splyne s krajinou, stává se dvojnásob nebezpečným protivníkem.“

„Industrializace země provedená v poměrně krátké době, dala Rudé armádě k dispozici velký počet průmyslových dělníků s velmi dobrými technickými schopnostmi. Rusové zvládali všechny nové zbraně a bojovou techniku, všechny požadavky na motorizované vedení války a dokázali to s udivující rychlostí. Zatímco za první světové války představoval pro Rusa telefon magické zařízení, za 2. světové už bral složité rádio jako zábavnou hračku.“

„Rus je v podstatě nepolitický, to platí přinejmenším pro venkovskou populaci a tedy většinu vojáků (v době 2. světové války – pozn. autora) A průměrný voják není aktivním komunistou, ani politickým horlivcem. Ale je – a v tom je možné vidět rozhodující změnu – uvědomělým Rusem bojujícím jen zřídka za politické ideály, ale vždy za svou vlast.“

Stalinský antisemitismus

Protiruská propaganda nás krmí desítky let pohádkou o Stalinově antisemitismu. V roce 1941 vyvezla Rudá armáda z Haliče přednostně milion Židů, kteří byli ohroženi německým antisemitismem. S těmi, kteří zůstali, se vypořádaly německé likvidační oddíly (Einsatsgruppe), složené částečně ze záložáků. Vydatně jim pomáhali ukrajinští nacionalisté, kteří podle současné propagandy EU vůbec nebyli antisemitští. Jen pořádali pogromy, oloupili a zavraždili každého Žida, na kterého padli. Totéž dělali s Poláky. Stačí si položit otázku, kolik Židů zbylo po druhé světové válce na Ukrajině. Na rozdíl od Běloruska a Ruska se tam nevyskytovaly ani zcela, nebo částečně židovské partyzánské oddíly. Přestože některé oblasti byly v podstatě mimo německou kontrolu, bylo tam díky aktivitě Ukrajinců téměř dokonalé Judenfrei. Jedna z obětí holocaustu, která přežila Osvětim a následný pochod smrti popisuje přivítání v Osvětimi: „Když se otevřely dveře vagónů, vrhlo se na nás 200 Ukrajinců s biči.“ Někteří ukrajinští dozorci z koncentráků se nakonec přidali k první divizi takzvaných vlasovců (ROA), které se má stavět pomník v Řeporyjích.

Od 22. 6. 1941 do 9. 5. 1945 sloužilo v Rudé armádě v hodnosti generálů, nebo do ní bylo jmenováno více, než 270 Židů. Pamětníci uvádějí, že v Rudé armádě antisemitismus neexistoval. Nejznámější židovští generálové jsou velitel jezdectva Dovator a letecký konstruktér Tupolev. Všechna povýšení do generálské hodnosti podepisoval Stalin, ten hnusný antisemita. Židé byli i mezi jeho nejbližšími spolupracovníky. Můžeme si připomenout Litvinova a Mechlise. Stalin podporoval po válce vznik státu Izrael. Dokonce se jednalo o možnosti vzniku židovského státu na Krymu, protože Britové nechtěli pustit Židy prchající před holokaustem do jejich historické domoviny, aby nepobouřili láskyplné, mírumilovné a multikulturní muslimy.

Celou poválečnou komedii kolem vykonstruovaného spiknutí židovských lékařů s cílem zavraždit Stalina připravila klika komunistické byrokratické nomenklatury, vedená Chruščovem, náramně podobná současnému vedení EU. Omezený Mikytka (přezdívka Chruščova) byl reprezentantem ukrajinského křídla ve vedení komunistické strany a předchůdcem Gorbačova při likvidaci SSSR a bipolární světové bezpečnosti. Důvodem komedie byla příprava zametení stop po připravované vraždě Stalina, který ohrožoval aparátčickou byrokracii snahou o zavedení pluralitního politického systému. To by soudruhy odstavilo od koryt. V rámci boje o moc bylo zlikvidováno leningradské (petrohradské) křídlo ve vedení KSSS prosazující modernizaci ve společnosti a odstraněni spolehliví spolupracovníci Stalina. Na jeho následné vraždě se nepodílel žádný Žid.

Nicméně současná nenávistná protiruská propaganda německé euromarxistické EU postavila Stalina a SSSR oficiálně na úroveň Hitlera a jeho nacistického Německa. Kolik generálů židovského původu sloužilo v nacistických ozbrojených složkách? Známý je jeden míšenec prvního stupně-Milch. Kolik zbylo po válce Židů na územích ovládaných za války nacistickým Německem a kolik na územích ovládaných stalinským SSSR? Kdo připravoval a zahájil vyhlazování celých národů a ras a totální zotročení jejich zbytků? Ale podle politiků a propagandistů z Bruselu, Berlína, ČT i Seznamu jsou nacistické Německo a komunistický SSSR totéž. Lež, spolu s korupcí jsou hlavní pilíře EU.

Poměr sil a ztrát

Německo a jeho satelité měli v červnu 1941 celkem 290 milionů obyvatel a odpovídající průmysl, zatímco SSSR pouze 190 milionů. Celkem 60 německých divizí bylo vyzbrojeno kořistní technikou, včetně československé. Dne 22. 6. 1941 měl SSSR nad Německem početní převahu v lidech i výzbroji. Jak vyplývá z výše uvedeného textu a první části článku, pouze papírovou. Poté si rok udržovalo převahu Německo. Ve druhé polovině roku 1942, před začátkem obratu měl Wehrmacht 8,7 milionu vojáků, přičemž na východní frontě bojovalo 179 německých divizí, 22 rumunských, 14 finských, 10 italských, 13 maďarských, 1 slovenská a 1 španělská. V Libyii bojovaly 4 německé a 11 italských divizí. Zbývajících 77 německých divizí konalo okupační a strážní službu po celé Evropě, případně se v Německu vzpamatovávalo z bojů na východě. V uvedeném přehledu není započteno německé letectvo, jehož součástí byly útvary protiletecké obrany, které mnohdy bojovaly jako protitankové. Již v roce 1940 se začala německá armáda soustřeďovat k útoku na SSSR ve Finsku a k přesunům byly využity i železnice neutrálního Švédska.

Z evropských států protinacistické a protifašistické koalice měl procentuálně největší ztráty Sovětský svaz, následovaný Polskem a Jugoslávií. Otázkou je celková výše ztrát pobaltských zemí, Litvy Lotyšska a Estonska. Republiky zažily sovětizaci po obsazení Polska, poté válku, následně německou okupaci a po válce druhou sovětizaci. Emigrovalo mnoho lidí. Bez ohledu na aktuální oslavy nacistů s hájkovými kříži v Pobaltí však situace nebyla jednoznačná. Část obyvatel byla prosovětská a existovaly i partyzáni spolupracující s Rudou armádou. Podle jednoho z emigrantských důstojníků se německá okupace nakonec příliš nelišila od sovětské. Němce zajímala průmyslová a zemědělská produkce, levné pracovní síly a případně kanónenfutr. V pozůstalosti nacistického ideologa Alfreda Rosenberga, který se narodil v Tallinu, se našlo řešení pobaltské otázky. Mělo být vysídleno 50 % Estonců, 60 % Lotyšů a 85 % Litevců, někam do prostor budoucího Ruska za Uralem, nazývaného pracovně Slovansko. Pobaltská inteligence a rasově problematičtí občané měli být zlikvidováni, případně přesídleni především. Prostor měl být osídlen Němci, Dány, Nory, Nizozemci a Angličany. Do Slovanska měla zmizet rovněž většina přeživších Čechů, Slováků a Poláků. To samozřejmě politická reprezentace německé euromarxistické EU nikomu nevykládá a pobaltští politici jako oddaní slouhové a koloniální guvernéři raději oslavují nacisty, protože to přece byli Němci, kteří vládnou v EU. Příjmy obyvatel Pobaltí se pohybují lehce nad úrovní Turecka a především mladí emigrují.

Celkové uváděné ztráty SSSR v době druhé světové války se pohybují mezi 26 až 29 miliony lidí. Podle současných odhadů padlo 8,2 miliony rudoarmějců a 8,5 milionu bylo zraněno. Z toho milion důstojníků padlo a milion si odnesl z války trvalou invaliditu. Ztráty civilistů jsou odhadovány na 8 až 12 milionů. Z celkem 5,7 milionu sovětských zajatců zahynuly, nebo byly zavražděny v německých zajateckých, pracovních a koncentračních táborech (včetně Osvětimi), odhadem 3,3 miliony tedy kolem 57%. Z toho Wehrmacht povraždil 600 000 sovětských zajatců. Nicméně celkové demografické ztráty včetně následných úmrtí na válečné útrapy po válce a poklesu porodnosti jsou profesorem Ericssonem z Edimburgu odhadovány 49 milionů lidí. Hitlerův plán, že má být v Rusku (míněn SSSR) zlikvidováno 30 milionů slovanských obyvatel byl překročen. K tomu je třeba přidat miliony invalidů s doživotní sníženou pracovní schopností. Důvodem značné části ztrát byla vojenská porážka v roce 1941, okupace Běloruska, Ukrajiny a části Ruska, boje na jaře a v létě 1942. Dále Stalinovo ovlivňování práce vojáků 1941-1943 a neefektivně vedený obranný i útočný boj, až do sovětského vítězství u Stalingradu v zimě 1942 a následného vítězství v bitvě u Kurska. Poměr ztrát vojáků Německa a SSSR se pohyboval roku 1941 kolem 1:5 (v počátečních dvou měsících až 1:12), v roce 1943 1:2 a koncem následujícího roku se přiblížil 1:1. Poměr ztrát Německa a západních spojenců USA a V. Británie se od vylodění v Itálii do konce války pohyboval od 1:2 k 1:1,5 až 1:1. Německo ztratilo ve válce na všech frontách 52% vojáků, SSSR 57-58 %. U milionů sovětských vojáků není známo, kde jsou pohřbeni, pokud byli vůbec pohřbeni. Z toho je 44 generálů. Velitelé vykazovali ve ztrátách pouze počty, nikoli jména. Součástí ztrát SSSR je zhruba 1,5 milionu občanů, především padlých a uprchlých zrádců na straně nepřítele, orgány NKVD popravení zběhové, násilníci a další zločinci, dále osoby zavlečené do Německa a dalších zemí na nucené práce, především z Ukrajiny, které se nevrátily a nebyly repatriovány a uprchlí zrádci, kteří nebyli vydáni spojeneckými armádami.

Naprostá většina nadměrných vojenských ztrát a kapitulantství spadá do období od počátku války do konce roku 1942 a doby ústupu, případně neúspěšných útočných operací Rudé armády. Již na podzim roku 1942 začalo kapitulantství výrazně klesat a v roce 1943 téměř ustalo. Zrady se dopouštěli především Ukrajinci a vojáci neruského původu z jižních oblastí, mnohdy muslimové. Ukrajinci jsou Malorusové a patří do ruské slovanské etnické skupiny. Jejich vztah k SSSR narušila násilná kolektivizace v zemědělství a násilné rekvizice zemědělské produkce. Poté hladomor, který si ukrajinští rolníci částečně zavinili sami masovým porážením hospodářského zvířectva a ničením obilnin na protest proti rekvizicím ve snaze vyhladovět Rusko. Stalin poté zakázal dovážet do vzbouřeneckých oblastí potraviny. Nicméně v Rudé armádě bojovaly miliony Ukrajinců, zatímco na německé straně podle nejvyšších odhadů 180 000, ne vždy dobrovolně. Banderovec Oriško, který přitáhl s Němci a oddílem nacionalistů na Ukrajinu, hlásil ústředí, že lidé jim nadávají do zrádců. Nelze se divit, že nadšení většiny Ukrajinců nad osvoboditeli už za dva měsíce začalo upadat. Němečtí okupanti zabavovali koně a potraviny a kradli zimní oblečení a dokonce postelové povlečení. V rámci odírání obyvatelstva ukládali nakonec daně i z oken a koček a odvlékali obyvatele do pracovních táborů v Německu. Celkem bylo především z Ukrajiny a Běloruska odvlečeno jako levné a otrocké pracovní síly 4, 978 000 lidí.

V sovětských zdrojích uvedené materiální ztráty jsou pro středoevropana nepředstavitelné. Němci zničili, nebo těžce poškodili 1700 měst, 70 000 vesnic, 6 milionů dalších obytných budov, 32 000 průmyslových závodů, 98 000 kolchozů (obdoba JZD), 1 876 sovchozů (obdoba státních statků), 2 800 strojně-traktorových stanic (převzato z USA), 84 000 škol, 40 000 nemocnic a léčebných zařízení, 65 000 kilometrů železniční tratě a 14 000 mostů. Ukradli, případně pobili 7 milionů koní, 17 milionů kusů skotu, 20 milionů vepřů, 27 milionů ovcí a koz, 110 milionů kusů drůbeže a pokáceli 60 000 ovocných stromů. Bez ohledu na řeči o své kulturnosti vykradli a zničili řadu muzeí. Lze předpokládat, že menší část škod má na svědomí ustupující Rudá armáda, která v roce 1941 ničila strategické stavby. Bez německé agrese by k tomu nedošlo. Další škody mohly vzniknout následkem bojové činnosti vojsk i partyzánů. Nicméně ta by se nekonala bez německé agrese. Za menší část loupení a ničení nese odpovědnost rovněž rumunská a maďarská armáda, zrádci a kolaboranti a cizinecké formace SS. Oficiálně přišel SSSR díky německé agresi a válce přibližně o třetinu národního bohatství. Finančně byly škody ohodnoceny na 679 miliard rublů.

Do Rudé armády bylo mobilizováno 14 milionů občanů SSSR. Sloužilo tam více, než milion žen, z toho 530 000 bylo mobilizováno. Stovky úspěšných pilotek a odstřelovaček. Tvořily značnou část obsluh protiletecké obrany a téměř polovinu dělníků ve zbrojovkách. Většina lékařů, zdravotníků a spojařů Rudé armády byly za války ženy. Dostaly 100 000 vojenských vyznamenání a 86 získalo Zlatou hvězdu hrdiny Sovětského svazu. Rudá armáda zvítězila díky vlastenectví, ničemu jinému. Bojovalo se za existenci a svobodu slovanských národů. Sovětský svaz rozdrtil arogantní německý rasistický protislovanský nacismus a umožnil boj početným polským (Berlingova armáda) a československým (1. čs armádní sbor) vlasteneckým ozbrojeným formacím. Podporoval partyzánský boj v Polsku, Československu a Jugoslávii. Rudá armáda obsadila německé továrny na smrt a tím do značné míry ukončila holocaust.

Pro zajímavost lze uvést ještě některé další názory protivníků. Finský maršál Mannerheim hodnotil v rozhovoru s německým generálem Erfurthem roku 1943 Rudou armádu následovně. „Rusové se od vás hodně naučili. Sám Timošenko to po Zimní válce řekl našim zmocněncům. To znamená, že sovětští generálové jsou schopnými žáky a že to, co se naučili, rychle uplatňují v praxi. Velitelé Rudé armády dnes útočí odvážně a agresivně, uplatňují obkličovací taktiku stejně jako němečtí generálové.“

Generál pěchoty Erfurth, specialista na válku v zimě a na severu se rovněž zúčastnil programu German Report Series. K rudé armádě uvedl, mimo jiné:
„Překvapivou věcí je fakt, že Rudá armáda neztratila v průběhu druhé světové války sílu a energii, jak tomu často za dlouhých konfliktů bývá. Navzdory vážným krizím a enormním ztrátám si udržela schopnost obrany i útoku a dokonce ji v některých ohledech kvalitativně zvýšila, což v té době vyplynulo z rychlé aplikace technického vývoje. Co ztratila na bojové síle pěchota, to více než vyrovnal rychlý růst tankových vojsk. Velikost tohoto obdivuhodného výkonu nemá obdobu v historii válek ani u současných armád.“

„Boj o motti (finsky, obklíčené centrum odporu-pozn. autora) byl vždy velmi houževnatý a vedený s krajní statečností. Končil buď vítězstvím, nebo zničením, poněvadž ruský voják pokračoval v tvrdošíjném odporu, i když měl nepatrné vyhlídky na úspěch. Bojoval statečně až do chvíle, kdy se jeho osud naplnil.“

„Pak 10. června 1944 Finy zcela překvapila ofenziva na Karelské šíji, kterou ve velkém měřítku připravila Rudá armáda. Ruský útok byl veden podle nejmodernějších zásad, uplatňovaných v technických vědách a ve vojenské taktice. Ruská metoda útoku, tak úspěšně uplatňovaná od podzimu 1942 proti německé východní frontě, totiž rozdrcení omezeného úseku postavení kombinovaným útokem mnohem silnějších leteckých sil a soustředěného dělostřelectva a následným průnikem početných tankových sil do takto vytvořené mezery, vedla k rychlému a naprostému úspěchu.“

Vítězství Rudé armády umožnilo spravedlivý a zasloužený odsun nejaktivnějších nacistů z okolních zemí do Německa a Rakouska, především většiny českých takzvaných sudeťáků a rovněž Němců z Polska a Jugoslávie, kde se provinili zradou a válečnými zločiny. Tím se na 45 let minimalizovala možnost návratu německého revanšismu a kolonialismu, ohrožení stability zemí střední Evropy a Balkánu a agrese na východ, jako základu třetí světové války v Evropě. Bipolární bezpečnostní stabilitu v Evropě ukončil a možnost vzniku třetí světové války zahájil rozpad SSSR zaviněný Gorbačovem, který zradil sovětské hrdiny i oběti druhé světové války.

Pamětníci uvádějí, že se nikde při útoku nevolala sláva Stalinovi a podobné komedie z poválečných filmů. Vojáci prý nanejvýš sprostě nadávali. Aby ne, když po porážce Německa museli ještě pokládat životy při osvobozování Československa, kde dnes chtějí stavět pomník nacistům a zrádcům a kladou věnce k hrobům vrahů a násilníků z SS.

102 komentářů :

 1. Moc pěkný článek pane Kollere pravda je jen jedna skopčáky porazil SSSR. Když jim v bitvě u Kurska definitivně rozsekal pancéřové divize. A armáda bez tanků v konvenční válce nemůže provádět útočné operace. Tak zničení 1 socialistického státu se nekoná tak se honem otevřela 2 fronta. A závěr článku paráda gorbačov zradil všechny Slovany a proto teď může tlustý vlasovec stavět náckům pomníky.

  OdpovědětSmazat
 2. Díky za výborný článek. Ano i objektivní zhodnocení generality a Stalina.
  Václav Vodrážka Plzeň

  OdpovědětSmazat
 3. Děkujeme Ruskému lidu za svobodu od Německých fašistů.
  NIKDY NEZAPOMENEME!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. WWII. prohrála Naše rasa jako celek, ne jen nějací Němci! Každý Čech se moh dříve či později poněmčit, nikdo to nepozná, ale čmoudem se nestane a do mentality koránu či jiných divošských kultů nepronikne i kdyby se na hlavu stavěl! Slované by bývali byli z velké části odsunuti za Ural, kde by toto území osídlili naší, tedy Bílou rasou a zachránili ho tak pro nás! Nyní připadne rase žluté, bohužel. Tak jako celý zbytek Ruska a ten ocásek na konci Asie zvaný Evropa zase rasám tmavým. Páč dějiny píší jen rasy rozpínavé a ostatní - ty zdegenerované a změkčilé z ní bývají odejity. A to čeká nás, je to po porážce v roce 45 náš neodvratný osud. Stalinský systém na Východě jen dočasně zakonzervoval stav, který se ale i tak stal historicky neudržitelným. Celkově vyhrál sice SSSR, ale i Rusové byli poraženým národem ve WWII - http://img-fotki.yandex.ru/get/3304/tapirr.11f/0_27c44_2dd8151b_orig.jpg


   „Kdyby všichni mrtví spojenečtí vojáci mohli vidět, jak vypadají jejich země dnes, byli by složili své zbraně a bojovali na straně Němců.“ David Irving

   Smazat
 4. Kdo ve skutečnosti ve 30. letech způsobil v SSSR hladomor?http://www.skrytapravda.cz/zahranicni/2471-kdo-ve-skutecnosti-ve-30-letech-zpusobil-v-sssr-hladomor
  hlavním viníkem toho, že v některých oblastech SSSR ve 30. letech lidé opravdu hladověli a umírali, byly Spojené státy americké! Důkazů je víc než dost. „Zardousit bolševiky! Rozvratem a hladomorem!“. A tak v roce 1925 (jen rok poté, co byla do oběhu uvedena zlatá desetirublovka), Amerika, Británie a Francie zavedly proti SSSR „zlatou blokádu“ a od té doby nemohl SSSR na Západě nakupovat zboží ani za zlato.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:30 Jo to těm sviním je podobný a teď vraždí v muslimském světě pro stejné důvody.

   Smazat
  2. Je to jeden názor z mnohých, ktorý prináša iný úhol pohľadu. Aj keď ho berem z rezervou, fakt je, že sa nikde v tej humanistickej, rozcítenej Európe a Ameriky nekonali žiadne zbierky na pomoc hladujúcim ľuďom na Ukrajine. Ba dokonca neviem ani len o výzvach, ktoré by burcovali ľudí k tomu. Len falošný brekot nad zomrelými hladom a zlostný štekot voči Russku. Potom aby človek nebol konšpirátorom a bral tieto alternatívne názory vážne! Môj profil Ukrofil.

   Smazat
 5. Vynikající !...dokázal bych si přestavit v knižní podobě s podrobnějším výkladem..mapky a podobně ..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:47
   Jo a kdo by to asi četl. Jak zde sleduji většina si stěžuje na příliš dlouhé články. A číst knihu cca 500stránek popsaných podrobným zhodnocením je nad možnosti dnešních čtenářů kteří se pomalu blíží k ami konzumentům kreslených obrázků.
   Václav

   Smazat
 6. Rusové jsou obdivuhodným národem. Když si uvědomíme, že ruský Car, tak oslavovaný v západních zemích a pražskými kavárníky zanechal Ruskému národu feudalismus, oproti civilizovaným evropským zemím, kde vlastně už nejméně jedno století prosperoval kapitalismus, musíme opravdu obdivovat to vlastenectví, které porazilo Hitlera a jeho spojence. V tak složitých podmínkách, v jakých napadl Hitler SSSR je obdivuhodné co ruský národ dokázal. Je to mírumilovný národ, ale hrdý a nepoddajný. To prokázal ve své historii i při napadení Napoleonem. Budu si do smrti ctít každého Rusa a vážit si jeho vlastenectví!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A představte si, že i za toho cara bylo Ruské impérium civilizovanou zemí, jinak by těžko bylo impériem. Alespoň ve srovnání s tehdejším tzv. civilizovaným světem. Dokonce i za feudalismu se Evropě říkalo "civilizované území". Počátky civilizace se datují minimálně šest tisíc let dozadu. V Rusku bylo zrušeno nevolnictví a poddanství o něco později než v Rakousku, nicméně obojí bylo v 19.století.

   Smazat
  2. Přesně

   Smazat
  3. 20:27
   No máte pravdu, je to národ který si váží své země.
   Ale je pravda, že k uvědomění a schopnostem (ne jenom špičkových vědců, umělců a hlavně vzdělávání prostých občanů) přispěl ten dnešními idioty haněný STALIN. Ten pozvedl Ruský a nejen Ruský, ale Sovětský (už ne národ) ale Stát, na tu úroveň, že by v určitých oborech schopen konkurovat takzvaným předvojům lidstva. A to co on (Stalin) dokázal to asi dnes už nikdo nedokáže. A můžete se třeba po.... stejně je to pravda.
   Václav

   Smazat
  4. Ano byl to Stalin, který dokázal tu německou hydru zardousit. Ovšem když se mluví u nás o Stalinovi, tak jenom jako o největším zločinci. Existuje množství literárních pramenů, ve kterých se odmítá označovat Stalina jako zločince a já s tím souhlasím.

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. Rusové za nic z toho ale nemůžou - dokonce ani za vznik vlastního státu! O ten se jim postarali germánští uškujnici - varjažští piráti. Vše co Rusové měli byly pouze západní licence. Nebyli schopni sami postavit NIC! Všecko jim spadlo na makovici! Ivan III. to dlouho zkoušel s obloukovou klenbou, nakonec usoudil že je to marný a pozval Italy! Péťa Velkej už byl zkušenej a domácí "stavitele" ani nezval, leda coby nosiče klád. Mužici kteří si schovanými plnovousy zacpávali díry v kapse, byli v těch svých láptích jinak nepoužitelní. Bez německých inženýrů a vojevůdců by německá princezna Káťa Rusy nazvaná Veliká nikdy Turka neporazila, dokonce ani toho mamlase Jemelku Pugačovic:) I před Napoleonem Rusům krom Bláta a Mrazu zachárnil zadek Skot Barclay de Tolly, který Kutuzova přesvědčil vydat Moskvu. Bez Welšana Hughese by nikdy nedokázali vyrobit ani metr kolejí, natož pak celou Transsibířskou magistrálu. I Dněproges stavěli Američané a všechny automobily byly vyráběny v jejich licenci. Bez jejich kaučuku by bosí Rudoarmějci zmrzli na Kavkaze! A Němci zmocnivší se ropných polí v Baku by pak s nimi už snadno zacvičili ... Spojení germánského ducha a turkické houževnatosti dalo vzniknout Ruskému eurazijskému impériu! To však bylo sraženo Židem s nemalou zásluhou slovanské, mužické lenosti, otupělosti a lhostejnosti! Tak se zrodil bolševický SSSR - stát neschopný samostatné existence! Nebýt Asiata s mongolskou krví Stalina, který se opřel opět o pomoc Germána (Německo - Rapallo, USA - fordizace SSSR) byl by zahynul a stal se "pouští osídlenou bílými negry", jak o tom hovořil Žid Bronštejn. Fatalistická "slovanská duše" je reakcí ruského lidu na otroctví, které jim pomohla vydržet, aniž by riskovali své životy při vzpouře. Tato idea byla povzbuzována, ochraňována a zneužívaná mongolsko-byzantsko-židovsko-komunistickými vládci euroasijské říše. "Slovanská duše" je ve skutečnosti "otrocká duše." (V angličtině: slavic soul - slavish soul.) Je to sen árijského muže uvrženého do otroctví, ochromující práce a života v ponižujících podmínkách, jehož předkové byli vyhlazeni etnicky cizími elitami, a který nemá vůli čelit realitě a postavit se svým pánům - https://www.youtube.com/watch?v=ZeD4pYhKX1g

   Smazat
 7. Darebáci se bojí pravdy jako čert kříže a dělají vše pro to, aby ji naše děti nepoznali. Mladí si tak mohou po několikáté zopakovat stejné chyby jako v minulosti a stejní darebáci si namastí kapsu na neštěstí těch co se nepoučili a byť se poučili,nemají kam utéci. Prima hra.

  OdpovědětSmazat
 8. Tatrane, napsal jsi to dobře a já to taky tak cítím. Zachránili naší národní i fyzickou existenci !

  OdpovědětSmazat
 9. P.Koller veľmi objektivne ste napisal tento članok.Treba ešte ľu´dom pripomenuť,že po kapitulacii Paulusa u Stalingradu,ten zlý STALIN nariadil zajatcov nakrmiť tak,že sa s nimi museli podeliť vojaci Ćervenej armady zo svojich pridelov,lebo situaciu trebalo riešiť rychlo.Preto dnes sa Stalinovi odv´dačuju Nemci tak,že z Rusov robia hlupakov.Ono sa to Nemecku vrati.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nedávno jsem v diskusi někde v ruském prostoru četl příspěvek od jedné mladé ženy, která vyprávěla příběh své babičky, tehdy osmnáctileté. Ta zůstala sama, všichni mrtví. Nastoupila tedy do Rudé Armády, došla s nimi až do Německa. Celou dobu v sobě živila touhu po pomstě, protože na vlastní oči viděla vyvraždění celé svojí rodiny včetně malých dětí. Právě smrtí německých dětí se chtěla na nich pomstít. V prvním úplně zbombarovaném německém městě si během přestávky otevřela masovou konzervu a ukrojila chleba. V tu chvíli se kolem ní srotily tři otrhané špinavé německé děti s hladovým pohledem. Tak se s nimi podělila. Jinak to nešlo, pomsta se nekonala.

   Smazat
  2. Stalin byl hodný.

   Smazat
  3. 21:44, dobré :D

   Smazat
  4. To co trpěli národy Sovětského svazu za Německé okupace nemá obdoby!
   Miloši, nikoliv v Afghánistánu ale u Stalingradu se bojovalo za Prahu. Marcel

   Smazat
 10. Myslím, že ta čísla jsou nejvýmluvnější.

  OdpovědětSmazat
 11. Strategickou chybou bylo neuvalení kancléřského aktu na státy kolaborujícími s Hitlerem, nevybudování vojenských základen a nepožadování válečných reparací na těchto státech. Stalin byl měkota, protože by jinak s banderovci naložil jako ze zrádci národa. Věřím že za těch uplynulých 30 let by jsme tady měly lepší životní podmínky než dnes.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naopak Stalin byl hrdina když stáli nacisti před Moskvou odmítl evakuaci. A udělal velice dobře tím povzbudil svůj lid. Udělal ze zaostalé rolnické země za 20 let prosperující stát který porazil nejsilnější kapitalistickou armádu a její vazaly. A komunisté nejsou vrazi jak západní svět. Bývalé kolonie imperialistů by mohli vyprávět.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. 10:03 Jen hlupák se vyjadřuje k něčemu o čem nic neví tak asi tak.

   Smazat
 12. Před Válkou a první 2 roky války až do léta 1941 byl Stalin, potažmo Rusové, největšími kolaboranty nacistů, regulerní součástí OSY. V předem dohodnuté spolupráci Stalin s Hitlerem napadal státy jako Polsko, Finsko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Rumunsko, vraždil v oněch zemích ve velkém, vraždil ve velkém taky doma, kradl cizí území.
  Zatím co po rozpoutání Války 1.9.1939 napadením Polska nacisty vyhlásily Anglie a Francie Hitlerovi válku, tak Rus naopak Hitlera podpořil napadením Polska z východu a po dobytí uzavřel s Hitlerem Smlouvu o vzájemné spolupráci. Rus Hitlera celé 2 roky války zásoboval surovinami.
  Kdyby Hitler Rusa nepodrazil a nespustil Operaci Barbarossa, tak Rus s nacisty vesele kolaboruje dodnes.
  Jejich Velká vlastenecká válka není a "osvobození" není nic jiného než z nouze ctnost.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No tebe dobře naformátovali. Jak to, když vyhlásila Anglie a Francie Německu válku po napadení Polska, tak jejich armády nebojovali a neobsadili západ Německa? Kdyby obsadili Porúří, bylo by po válce.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. Nenadávej anonyme 1:18 a raději odpověz na otázky, které s tím tvým zaujatým protiruským blábolem souvisejí:
   Proč nás spojenci v Mnichově strčili do chřtánu Hitlerovi a zradili spojenecké smlouvy?
   Proč v září roku 1939 nezaútočili na Německo a nepomohli Polákům, proč neobsadili Porůří?

   Smazat
  4. 7:44
   Proč bych vám měl opakovat elementární znalosti, které se vyučují tuším v 7. tříd ZŠ?
   Británie a Francie prostě obětovali Čechy v naivní představě že tím zachrání mír a nechtělo se jim kvůli nějakým Čechům obětovávat své životy.

   Zopakujte si tu ZŠ.

   Smazat
  5. No ano PepkuA22:39,9:47, ty si furt odkázaný na nekonečné opakovanie ročníkov ZŠ. Tvoji oponenti však už dávno ukončili strdoškolské vzdelanie a vysokú školu. Je otázne či sa za daných okolností mám vôbec pýtať na detaily ohľadne "napadnutia Poľska", že s kým hraničí Rusko a s kým hraničí Poľsko,či došlo k obsadeniu nejakých území a ktorých. Pri tejto logike ktorá popiera hranice stanovené po II.sv.vojne, skôr by sa dalo tvrdiť, že Rusi napadli Nemecko v blízkom okolí Moskvy a pri Stalingrade, a nielen Rusi ale aj spojenci svojím agresívnym vylodením v Normandii. No a Rusi ako najväčší kolaboranti spomedzi národov Sovietskeho zväzu? Ak tých vaších "ukrajincov" v banderovských jednotkách by sme považovali za etnických Rusov, tak nanajvýš tak. Inak to možno považovať za celkom dobrý politický vtip:-). Môj profil Ukrofil.

   Smazat
  6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  8. 8:03
   No vidíš. A dnes jsou tou největší hrozbou pro "všemohoucí" nacisticko - fašistické smetiště teroristického sionismu na tomto světě...
   Samostatná a soběstačná federace, zatímco my jsme dopadli jak píšeš. Jsme jen "otrocké duše", ale ne mongolsko-byzantsko-židovsko-komunistických vládců, ale sasko-germánsko-židovsko-buržoustských a dnes už i neobolševických vládců.
   I ta Čína, která ještě před pár desitkami let škemrala u těchto vládců o doložku nejvyžších výhod, dnes je na tom tisíckrát lépe, než zaprděné, bezvýznamné, nesvéprávné, lokajské Česko.

   Smazat
  9. 11:35 Souhlas! Prolhaní, sebechvalní a sebeklamní Čecháčci jsou mistři světa v obrazoborectví, strhávání soch a symbolů, přejmenovávání ulic i vlastního státu a falšování vlastní historie, založené na bratrovraždách a zákeřných záludnostech. Bohužel se ukazuje, že nedorostli pro vlastní samostatný stát, nezaložený na literárních a politických padělcích a intrikách, jakož i na uplacených rakouských dezertérech. Bohužel o zpustlou Kotlinu už nikdo z vyspělejších sousedů nestojí (aby si vlastní stát nezamořil)! A přitom i ten Švajc nám mohl čučet na záda, kdyby Čechy & Morava zůstaly součástí Rakouska, nikdy by se Němci v pohraničí nevzbouřili a vítězi války nemuseli nahrazovat pracovité Němce zaostalou menšinou importovanou ze Slovenska a Rusáci by neovládl toto území a my dneska mohli mít prosperující zemi. Místo toho máme v Evropě nejdražší vodu, telefon, elektriku, potraviny (a to je pro východní Evropu dělají ještě ošizené z náhražek) a to vše za 1/3 mzdu než má za stejnou práci Rakušan či Francouz.

   Kdyby se místo Mäsárika-Redlicha a huhňavého křiváčka Beneše stal prezidentem republiky pan generál Gajda, byly by naše vztahy s bratrským Polskem i méně bratrským Maďarskem či Rakouskem natolik dobré, že otázka slovenské i německé autonomie by byla bývala dávno vyřešená a v roce 38 by jsme nestáli sami jak kůl v plotě proti všem, zrazeni a opuštěni západními masonskými darebáky!

   Smazat
 13. S Hitlerem kolaboroval západ v Mnichově.
  Stalin si bránil svoje pred Japonci a Němci. Potom osvobodil tvoje předky a dnes ho budeš pomlouvat.
  Nejsi z Řeporyjí?

  OdpovědětSmazat
 14. Pane Kolere, opět perfektní článek, tak jako Váše vystupování na SR.

  OdpovědětSmazat
 15. Po internetu se pohybují celé zástupy rusofobů. Jsou to lidi z rodin, které gestapu udávaly komunisty. Čtyřicet let žily ve strachu, že se na to přijde. Teď se mstí. Komunistická strana ztratila za okupace největší množství členů. Jen lidské svině mohou tvrdit něco, že jsou podobní.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Někde jsem četl, že asi 20% Čechů podporovalo nacisty. Ve většině případů se tím nechlubili. Možná, že dokonce udávali české komunisty. Po převratu instinktivně vytušili, že doba okupace je tady zpět.

   Smazat
  2. Naštěstí se českým nacistům nepodařilo zorganizovat divizi SS. Na to byli příliš zbabělí.

   Smazat
  3. Těch 20% klidně může bejt. Jak jsem taky někde četl já, pak se aktivně podíleli na takzvaném "odsunu" němců, aby se zbavili nepohodlných svědků své kolaborace.

   Smazat
  4. 20% a víc. Spousta Čechů byli tvrdými antisemity a zuřivými rusofoby. Adorovali Hitlera za to, že tyto dvě skupiny likvidoval. U některých fanatických rusofobů se jejich emoce přenesly z generace z doby BuM do současnosti. Mnozí z nich jsou i antisemity, jen ti, kteří si hrají na demokraty, tohle v sobě hluboce ukrývají. Ale už dlouho nebudou muset, protože neomarxistická úderka Židy v lásce nemá a preferuje islám. Poměrně dost mě překvapuje, že se ještě nikdo neobul do pravoslavných bazilik.

   Smazat
 16. Bohužel Vaši rodiče byli kolaboranti nebo rovnou nacisté a je neštěstím, že jsme byli po válce příliš milosrdní vůči zrádcům. Takoví jako Vy se neměli vůbec narodit. Přečtěte si ještě jednou oba články p. Kollera pak si sedněte někam na mráz a styďte se.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A komu to, chlape nešťastná, vlastně píšete?

   Smazat
 17. Diskuse plná stalinistů. To je vážně hnus. Jaké psychické postižení může vést kohokoli k oslavě tohoto zločince a masového vraha vlastních spoluobčanů? Co lze od takových lidských karikatur čekat při kontaktu v běžném životě?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ono je omlouvá, že Stalin byl za jejich života jen pomlouván, dnes je pomlouván a vlastně se o něm u nás moc neví. I ty víš o Stalinovi prd! Hlavně že nenávidíš. S touhle logikou jsi schopen fandit Hitlerovi a dnes Ušákům.

   Smazat
  2. 7:47
   Stalin byl masovým vrahem vlastních lidí. Nelítostným vrahem kohokoli z koho cítil sebemenší ohrožení své moci. To mi stačí! Co víc bych měl vědět k odsouzení této figury?

   Nicméně vaše žvanění, že fandím Hitlerovi, vaše obhajoba masového vraha Stalina, jen svědčí o tom co jste zač.

   Smazat
  3. A9:43:
   "Stalin byl vravem vlastních lidí" Hahahaha, no jo, chudáčci Gruzínčané, Ti si ale užili se Stalinem horror! Kde se na toho Džugašviliho(stalina) dnes hrabe takovej Szákašvili!

   Smazat
  4. 9:34
   Velice málo víte o masových vrazích, když Stalina stavíte do jedinečné pozice. Jste omezený chudák.

   Smazat
 18. Zdá se, že Němci zřejmě čekali se zahájením války na smlouvu s posledním významným soupeřem:
  26.1.1934 Hitler-Pilsudski (Polsko)
  29.-9.1938 Mnichovská dohoda (Německo, Anglie, Francie Itálie)
  30.9.1938 Hitler- Chemberlain (Anglie)
  6.12.1938 Hitler – Daladier (Francie)
  7.6.1939 Ribbentrop – Selter (Estonsko)
  7.6.1939 Ribbentrop – Minters (Lotyšsko)
  23.8.1939 Ribbentrop -Molotov (SSSR)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A zatímco Anglie a Francie vyhlásili 3.9.1939 po napadení Polska Německu válku, tak soudruzi bolševici 17.9. napadli ve SPOLUPRÁCI s Hitlerem Polsko a po jeho kapitulaci s Hitlerem podepsali 28.9.1939 Smlouvu o přátelství a spolupráci.

   https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko-sov%C4%9Btsk%C3%A1_smlouva_o_p%C5%99%C3%A1telstv%C3%AD,_spolupr%C3%A1ci_a_vymezen%C3%AD_demarka%C4%8Dn%C3%AD_linie

   Poté milí rusáčci povraždili 25.000 zajatých Polských důstojníků a inteligence v Katyni.

   A ve SPOLUPRÁCI s Hitlerem přepadali, vraždili a kradli dál. 30.11.1939 přepadli Finsko atd až do 22.6.1941 kdy byli rudí kolaboranti nacistů sami nacisty přepadeni. A prvních několik měsíců šokovaně čuměli jako péra z gauče.

   Můžete mi na oplátku napsat koho ve spolupráci s nacisty napadli Francouzi a Briti a která území komu ukradli?

   Smazat
  2. 2:49, soudruzi bolševici po Mnichovské dohodě a po odmítnutí Polska, které mělo svoje dohody s Hitlerem (na náš a sovětský úkor), kdy odmítli plnění dohod jakékoliv akce proti Německu, jak ze strany Francie, tak ze sovětské strany, a vsadili vše na jednu kartu - Hitlera, tak tito bolševici po zradě ze strany Francie a Británie a okupaci naší republiky nacistickým Německem a Polskem zjistili, že válka je nevyhnutelností. A velice dobře věděli, že hlavním cílem je východní Evropa, včetně kolaborujícího Polska a nikdo jim nepomůže. Potřebovali čas na přípravu.

   Ten získali dohodou s Německem, kdy vyjednali návrat běloruských území pod svou správu a tím získali potřebnou hlubinu. A taky čas. Ten byl ovšem velice krátký, jelikož Evropa fakticky nebojovala. Žádnou Francii nebo Holandsko v té dohodě neřešili, to byla akce Německa, ne SSSR.

   Ale plácejte dál jako kafemlejnek o spiknutí Hitlera a Stalina proti nevinné a nic netušící Evropě. Koneckonců já jsem už četl, že v německých divizích SS ve Francii byli Rusové. Až tak hluboko současná propaganda klesla.

   Smazat
  3. Britove a Francouzi spolu s fasistou Mussolinim ukradli a predali Hitlerovi pul Československa.Že byste toto nevédel?Sveho spojence Fáncouzi a Britove předhodili Hitlerovi.To na vasi inteligentni otazku ,co F a GB ukradli.Nás.Troubo 2.49

   Smazat
  4. 9:10
   Britové ani Francouzi žádného "půl Československa" nikomu neukradli ani nepředali, prolhaný, rudý idiote. Jediná jejich vina byla, že za nějaké přiblblé Čech jako jste vy se jim nechtělo zahájit válku a umírat a namlouvali si, že nečinností zachrání mír.
   S Hitlerem po začátku války nijak nekolaborovali, naopak, oficiálně vyhlásili Německu válku. Na rozdíl od vašich soudruhů, ruských, bolševických kolaborantů s nacisty, kteří ve spolupráci s nacisty přepadali jiné země, vraždili a kradli.

   Smazat
  5. 6:33
   Proti vaší pohádce "o získání času" svědčí to, že Němci po zahájení Operace Barbarossa 22.6.1941, projeli SSSR jako nůž máslem bez jakéhokoli odporu a zastavili se až u největších měst.
   Po celých nejmíň 2 letech ¨údajných "příprav" od podpisu paktu a od zahájení války, byl SSSR naopak naprosto nepřipravený a Stalin šokovaně a nevěřícně čuměl jak péro z gauče jak ho spojenec Hitler podrazil.

   A to kradení cizích území ve SPOLUPRÁCI s Hitlerem dokonce až po zahájení války, Smlouvu o přátelství podepsanou taktéž až po zahájení války, surovinovou podporu Hitlera atd, vysvětlíte jak? Máte také nějakou pohádku?

   Smazat
  6. 09:30 Francie a Anglie vyhlásily Německu oficiálně válku. A pak začaly bombardovat - letákama. Jste jak z pořadu komik a jeho svět. A to už ani nemluvím o tom, že když byl, podle vás, SSSR na jedné lodi s Hitlerem, tak jak je možné, že mu taky nevyhlásili válku. No a teď tu O Budulínkovi.

   Smazat
  7. 11:00
   Takže jinými slovy popíráte všeobecně známý a snadno doložitelný FAKT, že Anglie a Francie vyhlásily 3.9.1939 Německu válku?
   Takže popíráte FAKT, že SSSR ve spolupráci s Hitlerem napadl Polsko?
   Takže popíráte FAKT, že zatímco VB a Francie vyhlásili Německu válku, tak Rusové s nacisty uzavřeli Smlouvu o přátelství a spolupráci?

   Komik tady bude někdo jiný. Ale vlastně ty vaše bláboly ani moc komické nejsou.

   Smazat
  8. Ale notak Pepku2:49, už bys mohl konečně vystřízlivět. Podle příručního demokratického slovníku současné vlády dnešního banderovského vedení Ukrajiny kterým, vysvětluje náhlé případy úmrtí svého obyvatelstva, Polské důstjnictvo a inteligence v Katyni spáchalo asistovanou sebevraždu. Takže nikoliv "rusáci" vesměs ukrajinského původu který měly být navedeny Stalinem gruzinského původu, ale všichni ti Poláci spáchaly v Katyni asistovanou sebevraždu!

   Smazat
  9. 11:18 Vy malinkatý Watsone, jak ten váš procesor došel k tak úchvaným závěrům. Jste schopen pocgopit psaný text?? Pokud ano, tak jste snad schopen odpovědět na jednoduchou otázku. Jak je možné, že tutéž válku nevyhlásily zmíněné země i SSSR. Zajisté jste také schopen odpovědět jak se to vyhlášení války projevilo ve vztahu k napadenému Polsku?? Znáte termín sitzkrieg? To bylo enormní nasazení viďte, pane Bájkaři. Jinak v Mnichově bylo rovněž "cosi" podepsáno, ale to šlo jenom o zem jejímž jste zřejmě občanem. To se z lásky k západu nepočítá, že. Jste směšný, místy až trapný.

   Smazat
  10. 11:18
   Vy jste skutečně imbecil a bezmozkový kafemlejnek.
   SSSR Polsko nenapadl, ale obsadil. Provedl tzv. invazi. A to až po 16 dnech, co Hitler napadl Polsko. K žádnému velkému odporu ze strany Polské armády, tam taky nedošlo. A je faktem, že až 80 % obyvatel tohle obsazení přijalo s povděkem.

   Smazat
  11. ...a chcete-li zase jen zoufale plácat pouze "A" o Katyni, tak tady máte i to "B":

   http://olser.cz/10885/pravda-o-katyni/

   Je to sice odsouzeníhodné, ale co vy o tom víte...

   Smazat
  12. 12:31

   Vámi odkazovaný článek "Pravda o Katyni" je celý jedna velká lež.

   Např. to co je v něm zvýrazněno zřejmě jako nejdůležitější poselství, že Evropský soud rozhodl, že Rusko nenese odpovědnost za Katyň je LEŽ par excellence. Evropský soud se pouze usnesl, že není oprávněn v dané věci rozhodnout. A pokáral Rusko, že při objasňování nespolupracuje (proč asi?):

   https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rusko-bude-muset-vydat-slozky-o-masakru-v-katyni.A131021_121959_zahranicni_im

   https://echo24.cz/a/w5wCB/rusko-nema-katyn-na-svedomi-to-je-ruska-propaganda-v-cesku

   Je mi z toho vašeho ruského lhaní na blití. Co z toho máte? Cítíte se komfortně v rolích ruských užitečných idiotů???

   Smazat
  13. Vy nejste schopni přijmout pravdu!
   Vy melete pořád dokola jen lži a polopravdy!
   Nikdo nezpochybňuje úlohu SSSR v Katyňské tragédii, tak mi tu nepodsouvejte vaše zvratky. Jasně jsem napsal, že umíte vyslovit jen A, to B je vám zcela úmyslně cizí. Tak jako u všeho, co tady nablejete!

   Smazat
  14. A co napíšete k tomu zbytku, co v článku je. Zase nic, co? Vyberete si jenom to, co se vám hodí a na tom stavíte paláce. Chudáci.

   Smazat
  15. 17:07

   Jaké Bé??? Pomocí jakéhosi Bé se dá omluvit naprosto cokoli. Nacismus, Islamismus, stalinismus, jakákoli vražda, masakr, genocida, loupež, zločin.
   U každého vraha najdeme i nějakou tu kladnou stránku, u každého vraha najdeme nějakou příčinu, např v těžkém dětství. Vždy existuje nějaké to vaše Bé, kterým si morálně nestabilní jedinci jako vy omluví naprosto cokoli.

   Nikdo nezpochybňuje? Vždyť vy jste odkazoval na článek, který ji právě zpochybňuje!!! Jste učiněný hlupák.

   Smazat
  16. 11:18, že vyhlásili válku? No a co kromě prázdných plků dělali? Snažili se předtím nějak spacifikovat Poláky, aby přistoupili ke společné smysluplné obraně proti hnědému moru? Ne. Naopak, Hitlerovi předhodili ČSR a dělali s ním výhodné obchody. Oni se domnívali, že Němci půjdou na východ a Západ minou. Neposlouchali ty svoje moudřejší politiky, kteří varovali, že Hitler si otestoval zbabělost Západu a nepřipravenost Ruska, a jeho plánem je nabrat zdroje že Západu, aby je použil proti Východu. Věděli to už před válkou a vy jste zoufale nepoučený 75 let po ní.

   Smazat
  17. 17:53
   Zanechte už toho vašeho trapného blekotání a pokřiveného vykrucování. To, že se nechcete podívat pravdě přímo do očí mě jen utvrzuje, že tady s vámi ztrácím čas. Je sice lepší mluvit s chytrým člověkem o něčem hloupém než s hlupákem o něčem chytrém..., ale budiž.
   Píšete o nestabilním jedinci? Zřejmě se díváte do zrcadla, co?
   Až vás, budou jednou třeba soudit, tak se vám to vaše "Bééééé" bude ještě moc hodit. A má-li soud být spravedlivý, nemůže skončit pouze u toho, že jste mu prostě jednu vrazil...
   Dle toho jak píšete věřím, že jste i zastáncem bezduchého a věčně omílaného klišé, že II. sv. válka začala podpisem paktu Ribbentrop-Molotov.
   A ještě něco, než začnete zase omílat o zpochybňování a někoho napadat, že je hlupák, tak vám dokážu že za hlupáka, jste tady leda vy.
   Kde v tom článku, co jsem vám odkázal, je pochybnost o tom, že za události v Katyni není odpovědný Sovětský svaz?
   Kde v těch článcích co jste mi podstrčil vy, je uvedeno, že Rusko nese odpovědnost za událost v Katyni.
   Najděte mi to! Hlupáku.
   Já vám řeknu kde to je. Ve vašem mozku. Dá li se tomu vůbec říci mozek.
   V článcích (a to tedy velice "důvěryhodných", když nadpis popírá samotný obsah...), které jste mi podstrčil, a které jste sám výše debilně zpochybnil jako lež, ve věci že Rusko nenese odpovědnost za Katyň, se o Ruské vině píše asi tolik:
   Soud sice uznal, že v těchto ohledech Rusko pochybilo (myšleno při vyšetřování), otázkou viny za masakr jako takový se však nezabýval (ještě jednou pro hlupáky: NEZABÝVAL!). Soudci opět dospěli k tomu, že nejsou kompetentní (ještě jednou pro hlupáky: KOMPETENTNÍ) se touto problematikou zabývat, neboť v době hromadné popravy polských důstojníků a tisíců dalších Poláků ještě nebylo Rusko coby nástupnický stát Sovětského svazu signatářem evropské úmluvy o ochraně lidských práv. K té se připojilo teprve v roce 1998.
   Tak kde je ta vaše vina!!! Přestaňte fabulovat a vytáhněte si hlavu z p...e!
   A dále:
   Štrasburský soud tak opět upozornil na fakt, že nemá právo (ještě jednou pro hlupáky: NEMÁ PRÁVO) posuzovat porušování lidských práv v období před tím, než v Rusku vešla v platnost Evropská úmluva o ochraně lidských práv. To se stalo až v roce 1998. Ovšem soud svým rozsudkem nijak nezpochybňoval, že by měly zločin na starosti sovětské úřady (pro hlupáky ještě jednou: SOVĚTSKÉ úřady).
   A já snad výše zpochybňuji úlohu SSSR?!
   Jak chcete uvalit vinu na stát, dnešního (opakuji dnešního) Ruska, který byl v době tragédie poskládán ze svazových republik a který vedli představitelé těchto svazových republik, tedy rúzných národností. Návrh, co s nimi (Poláky) bude, podal Gruzínec Berija, výnos podepsal Gruzínec Stalin a další členové politbyra poskládaní rovněž z různých národností. Jeden z těch masakrů se dokonce odehrál na území Ukrajiny (v oblasti Charkova). Takže kde nese dnešní Rusko odpovědnost za události v Katyni?!
   Vy jste snad něco víc, než Štrasburský soud?!
   A to, že Sověti měli s Poláky spory už z doby minulé, což vnímali jako vzájemně nevyřízené účty, kdy jim při Polsko - Sovětské válce činili obdobná příkoří o kterých mj. v článku píše Břetislav Olšer, a na které já poukazuji jako na to Bééééé, tak to je sice neomlouvá, ale tak to prostě bylo. Zabíjeli se vzájemně...
   A že vám ti Poláci v Katyni leží tak strašně na srdci? Už jste se asi neučil, jak se zachovali k nám v dobách nejtěžších. Tím se zabývejte! Nebo jste snad Polák???
   Pro vás je všechno buď černé, nebo bílé. A tak vy Rusofóbové postiženi nevyléčitelnou animozitou za vším dnes vidíte jen vinu Ruska a Putina (dále už ta vaše kapacita toho, čemu říkáte mozek, není schopna vystačit).

   Smazat
  18. Rusové za nic nemůžou - dokonce ani za vznik vlastního státu! O ten se jim postarali germánští uškujnici - varjažští piráti. Vše co Rusové měli byly pouze západní licence. Nebyli schopni sami postavit NIC! Všecko jim spadlo na makovici! Ivan III. to dlouho zkoušel s obloukovou klenbou, nakonec usoudil že je to marný a pozval Italy! Péťa Velkej už byl zkušenej a domácí "stavitele" ani nezval, leda coby nosiče klád. Mužici kteří si schovanými plnovousy zacpávali díry v kapse, byli v těch svých láptích jinak nepoužitelní. Bez německých inženýrů a vojevůdců by německá princezna Káťa Rusy nazvaná Veliká nikdy Turka neporazila, dokonce ani toho mamlase Jemelku Pugačovic:) I před Napoleonem Rusům krom Bláta a Mrazu zachárnil zadek Skot Barclay de Tolly, který Kutuzova přesvědčil vydat Moskvu. Bez Welšana Hughese by nikdy nedokázali vyrobit ani metr kolejí, natož pak celou Transsibířskou magistrálu. I Dněproges stavěli Američané a všechny automobily byly vyráběny v jejich licenci. Bez jejich kaučuku by bosí Rudoarmějci zmrzli na Kavkaze! A Němci zmocnivší se ropných polí v Baku by pak s nimi už snadno zacvičili ... Spojení germánského ducha a turkické houževnatosti dalo vzniknout Ruskému eurazijskému impériu! To však bylo sraženo Židem s nemalou zásluhou slovanské, mužické lenosti, otupělosti a lhostejnosti! Tak se zrodil bolševický SSSR - stát neschopný samostatné existence! Nebýt Asiata s mongolskou krví Stalina, který se opřel opět o pomoc Germána (Německo - Rapallo, USA - fordizace SSSR) byl by zahynul a stal se "pouští osídlenou bílými negry", jak o tom hovořil Žid Bronštejn. Fatalistická "slovanská duše" je reakcí ruského lidu na otroctví, které jim pomohla vydržet, aniž by riskovali své životy při vzpouře. Tato idea byla povzbuzována, ochraňována a zneužívaná mongolsko-byzantsko-židovsko-komunistickými vládci euroasijské říše. "Slovanská duše" je ve skutečnosti "otrocká duše." (V angličtině: slavic soul - slavish soul.) Je to sen árijského muže uvrženého do otroctví, ochromující práce a života v ponižujících podmínkách, jehož předkové byli vyhlazeni etnicky cizími elitami, a který nemá vůli čelit realitě a postavit se svým pánům - https://www.youtube.com/watch?v=ZeD4pYhKX1g

   Smazat
  19. No vidíš. A dnes jsou tou největší hrozbou pro "všemohoucí" nacisticko - fašistické smetiště teroristického sionismu na tomto světě...
   Samostatná a soběstačná federace, zatímco my jsme dopadli jak píšeš. Jsme jen "otrocké duše", ale ne mongolsko-byzantsko-židovsko-komunistických vládců, ale sasko-germánsko-židovsko-buržoustských a dnes už i neobolševických vládců.
   I ta Čína, která ještě před pár desitkami let škemrala u těchto vládců o doložku nejvyžších výhod, dnes je na tom tisíckrát lépe, než zaprděné, bezvýznamné, nesvéprávné, lokajské Česko.

   Smazat
  20. 11:33 Souhlas! Prolhaní, sebechvalní a sebeklamní Čecháčci jsou mistři světa v obrazoborectví, strhávání soch a symbolů, přejmenovávání ulic i vlastního státu a falšování vlastní historie, založené na bratrovraždách a zákeřných záludnostech. Bohužel se ukazuje, že nedorostli pro vlastní samostatný stát, nezaložený na literárních a politických padělcích a intrikách, jakož i na uplacených rakouských dezertérech. Bohužel o zpustlou Kotlinu už nikdo z vyspělejších sousedů nestojí (aby si vlastní stát nezamořil)! A přitom i ten Švajc nám mohl čučet na záda, kdyby Čechy & Morava zůstaly součástí Rakouska, nikdy by se Němci v pohraničí nevzbouřili a vítězi války nemuseli nahrazovat pracovité Němce zaostalou menšinou importovanou ze Slovenska a Rusáci by neovládl toto území a my dneska mohli mít prosperující zemi. Místo toho máme v Evropě nejdražší vodu, telefon, elektriku, potraviny (a to je pro východní Evropu dělají ještě ošizené z náhražek) a to vše za 1/3 mzdu než má za stejnou práci Rakušan či Francouz.

   Kdyby se místo Mäsárika-Redlicha a huhňavého křiváčka Beneše stal prezidentem republiky pan generál Gajda, byly by naše vztahy s bratrským Polskem i méně bratrským Maďarskem či Rakouskem natolik dobré, že otázka slovenské i německé autonomie by byla bývala dávno vyřešená a v roce 38 by jsme nestáli sami jak kůl v plotě proti všem, zrazeni a opuštěni západními masonskými darebáky!

   Smazat
 19. Autore !
  Prispevek 22:39 degradoval vasi lakyrnickou namahu a ted ctenare zachvati skepticismus ! Jako starostu z Reporyji !

  Autore !
  Vztah Stalina k Zidum je popsan v knize :
  - Stalin War Against The Jews -, od prof. Louise Rapoporta z Jeruzalmske university. (Doporucuji !)
  Dejiny SSSR mezi lety 1917-1941 vidite pod vlivem propagandy zkreslene.

  Autore !
  32 - divize S.S. byla ceska divize na strane Hitlera ! Jmenovala se officialne - SS FRW Green Division - "Bohmen - Mahren" ! Nebyla vsak nasazena v SSSR, ale nekde na Balkane a v Madarsku. Proto se mnoho jejich prislusniku pridalo ke KSC po kvetnu 1945 ! (Oni si vzdy celkove rozumeli. Kdyz se nefackovali !)

  Autore !
  GESTAPO v Praze si trpce stezovalo na velky naval udani Cechu na Cechy. Udani bylo tolik, ze Naciste byli nuceni vetsinu ignorovat.

  Autore !
  Kdyby nebylo nasilne revoluce Bolseviku v Nemecku, mezi lety 1918 - 1920, tak by Nacismus vubec nevznikl ! (Dejiny Weimarske republiky.)

  Autore ! Kdyby jste zil v te dobe, kam by jste utekl ?
  Ja do jizni Ameriky !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vidím, že čteš samou dobrou literaturu. Já jsem zas četl, jak Stalin pomáhal Hitlerovi stavět koncentráky a lifroval tam Židy z celého SSSR. V tom literárním skvostu bylo, že prý to byl uvedeno v tajném dodatku Molotov-Ribbentrop výslovný požadavek z ruské strany na stavbu KT, jinak se dohoda neuzavře. Holt koncentráky, to je cejch. Aby se ho Němci zbavili, musí se uchylovat ke sprostým lžím. Tuhle knížku, vydanou v angličtině, jsem četl ještě za komárů, kdosi ji k nám propašoval.

   Smazat
  2. 2:33 je pitoma Honolulu. S těmahle "vědomostma" tu už několikrát otravoval. Je to nevzdělané hovádko a psychouš.

   Smazat
  3. To máte tak pane, když nám naše dejiny píšou a předepisují cizáci. Ještěže tady máme dobře placené překladatele z angličtiny.

   Smazat
  4. 2:33
   A pak se divíme, kdo všechno dokáže kafrat do historie, kdo všechno si dokáže říkat historik...
   Vy jste teda unikát.

   Smazat
  5. 02:33 I ten největší debil ví, že Hitler nechtěl Čechy do svých ozbrojených sil. Pamatoval si totiž české přeběhlíky z rakousko uherské armády. No a česká divize SS ? Kdyby to četl Himmler, tak se po tobě zajisté shání.

   Smazat
 20. Autore !
  Zapomel jsem se zminit o zajimave veci - o znaku -EMBLEMU- 32 - SS Divize !
  Na leve strane stitu byl cesky lev, ktery nemel testicles a na prave strane stitu byl dvojramenny kriz ruske cirkve, ktery byl zasazen v kouli.
  Analyza teto heraldiky me rozesmala, ale nebudu se o ni zminovat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu, jsi nenapravitelný idiot. Jdi s tou svou sudeťáckou divizí do zádele, tupé floridské zvířátko! Z Čechů byl v SS snad jen syn Emanuela Moravce a to byl stejný idiot, jako ty.

   Smazat
  2. 2:47
   Co to tu meleš idiote.

   32. SS-Panzergrenadier Division „30. Januar“ vznikla 30. ledna 1945 v Kurmarku v Braniborsku. Kvůli rychlému postupu Rudé armády byla divize posílána do boje po částech. V únoru a březnu 1945 utrpěla těžké ztráty při bojích na Odře u Frankfurtu. Následně podnikla protiútok severovýchodně od Rießenu a bránila se u Frenkelu. Poté vedla ústupové boje podél kanálu Odra-Spréva až k Beeskowu a dále přes Biegen, Gräbendorf, Selchower See k Riegelu, severně od Halbe. Koncem dubna 1945 se dokázala probojovat z kotle u Halbe, a následně se přes Baruth, Kummersdorf, Sperenberg, Beelitz a Ziesar dostala až k Labi do prostoru jižně od Tangermünde. Zde se zbytek divize, což bylo již jen 150 mužů, vzdal Američanům.

   A na jejich znaku nikde nevidím žádného českého lva, imbecile.

   A ta tvoje "česká divize" byla asi takováto rota v teplácích, kašpare:

   https://www.armyweb.cz/clanek/svatovaclavska-rota-aneb-cesi-v-ss

   Smazat
  3. 2:47
   Najdi mi tam někde českého lva a dvouramenný kříž Ruské církve, který byl zasazen v kouli, ty odborníku:
   https://deutschereich.webnode.cz/znaky-vsech-38-divizi-waffen-ss/
   V kouli, máš tak leda ty. Vemeno.

   Smazat
 21. Koho tato tragicka doba v Evrope zajima, (jeste v dnesni dobe), tak se neobejde bez seznamu, vsech nemeckych divizi a jejich nasazeni !

  Kniha se jmenuje: HITLER'S LEGIONS - the German Army Order of Battle, World War II.
  Tato Ecyklopedie a seznam vsech dustojniku, regimentu a jejich osudu, byla napsana - Generalnim stabem americke armady. (General Samuel W. Mitcham.)
  Treba tam najdete zminku o vasem dedkovi, ktery sel s Hitlerem na vychod a potom se stal Komousem...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tebe je zde skoda, mozna v Israhelu by ti pridelili chatrc zabranou palestincum dostaval bys placky zdarma z kibucu a mohl bys psat bullshit pro sedmilhare obecne

   Smazat
 22. 4:29 - "bullshit" je sprostarna a redakce ZADA slusne vyjadrovani, tak se chovej civilizovane !
  Krome toho, ja zminene knihy nenapsal. Ja je ctu, coz neni dovoleno v radikalnich rezimech ! To proto, aby vsem kleslo I.Q. na tvuj level.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu, ty jedno přemřelo, jestlipak z té brožurky vyčteš, kde že ta "česká" SS-divize byla bojově nasazena a kdo byli její důstojníci? A hezky jména, vole, jména!!!

   Smazat
  2. 04:48 Podle těch tvých blábolů soudím, že asi píšeš projevy politikům na stranické sjezdy.

   Smazat
 23. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 24. Debil obecny Hovnocuc se jiz ani nepodepisuje neb vsichni zde vedi o jake zpravy chorobomyslneho vola se jedna Majitel dvou letadel vi co rika .ale celkem vzato ty do juesej zcela patris dokonce bych rekl ze blb je mezi superblby king Tak si ho vykur palacinko s placatou hlavou idiota a chobotem a zalez zase do popelnice mas tam jiz pulnoc a mohla by te klepnout mrtvice strevo obecne vygumovane .Kdyz se spoji senilita s debilitou nastava problem pro postizeneho tak i pro okoli .FU

  OdpovědětSmazat
 25. Dekuji pane Kollere za velice dobre napsany clanek ..

  OdpovědětSmazat
 26. Tiež ďakujem panu Kollerovi za vynikajúci článok. Môj profil Ukrofil

  OdpovědětSmazat
 27. VINIKAJÍCÍ KNIHA O STALINOVI A NEJEN O NĚM SE JMENUJE: KREV A SLÁVA

  OdpovědětSmazat
 28. ty slavný anonymne 1-18 jsi troll a provokatér-možná vojenský trol jelikož vydržíš diskusi mnoha hodin a jen bliješ a ostarkizuješ ,neoliberální marxismus,to je tvoje parketa,pokud máš vůbec vzdělání ,neposílej nikoho zpět na zákl. školu,tam se dneska stejně houby dozvíš,tak jako v oficiálních mediích no a pokud se nebojíš odhalení proč jsi anonym 1-18,moji rodiče tu válku prožili,tak mám zprávy autentické a žádné neoliberální kecy si myslím

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jsi to právě TY, kdo má jen hloupé kecy. Já předkládám na rozdíl od tebe historická, podložená, snadno ověřitelná FAKTA!!!

   Smazat
 29. Západ směřoval Hitlera na východ s cílem zničit Sovětský svaz, který sami stvořili. Špinavou práci za ně měl provést Hitler. Z toho důvodu předhodili Hitlerovi kost v podobě Československa a Polska. Jenže Hitler je napadl, aby si kryl záda před napadením SSSR. SSSR si v záři 1940 pouze vzal v Polsku historické území Ruska, které daroval Lenin Německu, co by odměnu za podporu vítězství bolševiků jako tzv. Brest-litevský mír.

  OdpovědětSmazat
 30. Článek je bohužel jedním z pokusů ospravedlnit zločiny vyplývající ze Stalinovi kultu osobnosti a porušování zákonů. Doporučuji autorovi znovu se seznámit s projevem N. S. Chruščova na sjezdu, zejména s jeho tajnou částí, jež se po roce 1968 snažilo tehdejší vedení strany u nás i Sovětské svazu utajit.
  Považuji za vážnou chybu tyto zločiny jakkoliv omlouvat. Mezi nevinně obviněnými a naštěstí po krutém mučení přeživší byl například i pozdější maršál Rokosovský. V gulagů se veznil i pozdější hlavní konstruktér raket v Sovětské svazu.
  Stalin naštěstí dokázal za Velké vlastenecké války některé velitele a odborníky propustit a předstírat, že na jejich persekuci nenese vinu. Tak tomu bylo například u Rokosovského. Hlavní konstruktér se napřed zařadil do skupiny vězňů, kterým se postupně za války umožnilo pokračovat ve zvláštním oddílu v činnosti a později se zcela propustil a jako plukovník měl za úkol pátrat po tajemtvích německých raket V2. Kruté mučení, kterému se podrobil a věznění se bohužel podepsalo na jeho zdravotním stavu bylo příčinou jeho úmrtí v době kdy jeho vlast těchto služeb nejvíce potřebovala.
  V. I. Lenin v dopise členům strany před svou smrtí varoval před negativními vlastnostmi Stalinovy osobnosti.Jak se říká, šidlo v pytli neutajíš. Považuji za nanejvýš škodlivé jakkoliv pomocí vylhaných argumentů Stalinovy zločiny omlouvat. Nadarmo se neodstraní Stalinův pomník na Letné.
  Věci nejsou jen černobílé. Stalin měl i pozitivní vlastnosti a podílel se jako vrchní velitel i na rozhodnutích jež vedly k vítězným úderům proti hitlerovské armádě.
  Jakékoliv snahy o popření rozhodují čí úlohy Rudé armády v porážce hitlerovských armád v Evropě je nutno jako odporučující skutečnost odmítnout.

  OdpovědětSmazat
 31. Pan Koller se vymezuje proti lhaní o úloze SSSR v druhé světové válce. Ježe sám lže o marxistické teorii, když jí spojuje s adorací kapitalismu.

  OdpovědětSmazat
 32. Napsal by jste prosím podobný komentář o západní frontě.

  OdpovědětSmazat
 33. Autor je stejně vtipný jako v prvním díle. Mohl byste prosím napsat přesná čísla o oněch dle vás nepočetných tancích T-34 a KV? A pak srovnat ty počty s obdobnými tanky na straně druhé? To by bylo všechno mnohem jasnější. Jenže přesná čísla komunistická propagandě nikdy neviděla ráda.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.