Reklama

středa 15. ledna 2020

Zamyšlení o občanské společnosti

Poslankyně Evropského parlamentu Markéta Gregorová
- objekt zájmu bulváru
Leo K.
15.1.2020 KosaZostra čili vlkovobloguje.wordpress.com
Brusel, 19. prosince 2019 – Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová vyzvala evropské instituce k akci proti dopadům ruského zákona o „zahraničních agentech.“ Ten, podle ní, umožňuje neúměrně zvýšenou kontrolu novinářů a zaměstnanců občanských organizací. K dopisu, který zaslala Komisi, Radě i Vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, se připojilo 27 europoslanců.


„Rusko se rozhodlo dále prohloubit svůj demokratický deficit a je na cestě k policejnímu režimu. Sledování novinářů a zaměstnanců neziskových organizací a jejich označení za „zahraniční agenty“ je zcela nepřípustné, vytváří prostředí strachu a potlačuje základní funkce občanské společnosti. Jako zástupci evropských občanů musíme jasně odmítnout, aby obyčejní občané byli sledování jen proto, že sdílejí obsah médií, které jsou na černé listině,“ uvádí Gregorová.

Zákon mj. odporuje mezinárodnímu právu, které se Rusko zavázalo dodržovat. Navíc se týká i mezinárodních organizací, včetně těch českých. Člověk v tísni se kupříkladu už dostal na seznam zakázaných organizací.

„Člověk v tísni už dvacet pět let odvádí skvělou práci a je nepřípustné, aby byli na území Ruska jeho zaměstnanci sledováni a byly na ně vedeny složky. Takové chování nemá s demokratickým režimem nic společného,“ dodává Gregorová.

Opravdu není důležité co si myslíme o Markétě Gregorové a dalších sedmadvaceti europoslancích, kteří odeslali tuto stížnostní supliku nejmenovaným představitelům jmenovaných institucí. Zkusme se místo toho poctivě zamyslet nad pojmem občanské společnosti, kterou ruský zákon o zahraničních agentech údajně deformuje, ne-li potlačuje. Pojďme si tedy ujednotit co si pod pojmem občanská společnost představujeme, protože bude-li každý tomu pojmu rozumět jinak, nemáme šanci se dorozumět a hned také uvidíme proč.

Podle Velkého sociologického slovníku (Praha, Karolinum 1996) představuje občanská společnost termín s více významy. Občanská společnost náleží k frekventovaným, ale také značně kontroverzním kategoriím – bývá různě teoreticky pojímána a často figuruje např. i v projevech politiků. Známé je v českých podmínkách volání po tzv. občanské společnosti u V. Havla, kterému nebyly moc po chuti politické strany, volal po „nepolitické politice,“ kdežto V. Klaus viděl politické strany standardním nástrojem státní politiky a v požadavku V. Havla viděl socialistickou „národní frontu“ a „třetí cestu,“ která vede do třetího světa. Ve svém projevu z 1.1. 1995 definuje Václav Havel občanskou společnost následujícím způsobem:

„Občanskou společností rozumím takovou společnost, která je otevřena nejrozmanitějším projevům lidského sdružování, ať už založeného na společných zájmech, cílech, názorech, zálibách, či na solidaritě a vůli něco dělat pro své bližní, a která dokáže sebe samu na tomto přirozeném základě strukturovat.“

Obě ideje mají svoje zastánce a rozsáhlou teoretickou literaturu, ale opravdu nedoporučuji se obrátit k autoritám v jejichž výkladu se spíše „utopíte.“ Autority totiž hledají „pravdu“ a to je diskutabilní postup, protože pravdu můžeme rozeznat až zpětně. A ještě s odstupem času.

Ve svém textu proto preferuji hlediska, na kterých se – doufám – může shodnout většina. Jako základ úvah, na kterých se asi shodneme, můžeme občanskou společnost považovat za sféru společenského života odlišnou od státu a jeho institucí, v níž se občané nezávisle na státu sdružují a svobodně realizují své zájmy.

Samotná existence občanské společnosti je založena na tom, že demokratický politický systém je postaven na možnosti občana přímou participací ovlivňovat věci veřejné. Podle funkce, kterou zaujímají ve společnosti můžeme občanské spolky rozdělit na
spolky poskytující různé humanitární, sociální aj. služby
spolky, snažící se dosáhnout společenských či politických změn
a jsou samozřejmě spolky, které se (třeba i v nestejné míře) věnují oběma činnostem.

Nejdůležitější funkcí občanské společnosti je to, že posiluje a do jisté míry i udržuje demokracii. Občanská společnost motivuje občany k tomu, aby se aktivně podíleli na fungování společnosti, a jedná se vlastně o školu, ve které se občan učí pravidla základního fungování státu. Mimo výchovu občanů, také občanská společnost umožňuje občanům účast na rozhodování či řešení problémů tam, kde se nabízené rozhodnutí neshoduje se zájmy těchto občanů. V neposlední řadě tak posiluje i vědomí sounáležitosti a odpovědnosti občanů za „své věci.“

Občanská společnost tedy vytváří určité nástroje, které zabezpečují demokratické prostředí ve státě. Toto je však pouze základní funkce občanské společnosti, ve fungující demokracii nalezneme i jiné neméně důležité poslání občanské společnosti. Společným hledáním vyhovujících řešení dokáže zmírňovat polarizaci a posilovat toleranci mezi občany. Dalším neméně důležitým úkolem občanské společnosti je vytváření určitých podnětů, které pak jsou vysílány směrem k politickým institucím.

Znamená to, že občanská společnost formuje agendu na základě různých názorů občanů a následně prosazuje (lobbuje) tyto požadavky na rozhodující úrovni. Pro politické instituce by to mělo být důležité tím, že ta agenda představuje nezprostředkovanou zpětnou vazbu, které vychází přímo od občanů. Občané tím, že se zapojují, upozorňují politickou sféru právě na tyto problémy a nutí tak politiky, aby se tímto zabývali. V řádně fungující občanské společnosti, ale nesmí chybět „krabička poslední záchrany.“

Možnost vystavit stopku aroganci politické sféry.

Pokud je tento nástroj správně vyvážený, je to ku prospěchu oběma stranám. Asi nikdy se nepodaří nalézt něco, co slouží ku prospěchu, aby se to nedalo zneužít k neprospěchu. Nemusí to být zrovna atomová energie či insekticidy, které v jiných koncentracích mohou sloužit jako bojová látka.

National Endowment for Democracy (dále v textu NED, Národní nadace pro demokracii) je americká nezisková organizace pro soft power podporu demokracie v zahraničí. Je známá svými interferencemi do záležitostí suverénních zemí a porušováním mezinárodního práva.

Tato organizace byla s fanfárou založena v roce 1983 prezidentem Ronaldem Reaganem v době, kdy v Centrální Americe, konkrétně v Nikaragui, Guatemale a Salvadoru, zuřila vyhlazovací válka proti „terorismu,“ kterým byl levicový odpor, včetně katolické církve a jež si vyžádala na čtvrt milionu lidských životů. V době, kdy NED spatřila světlo světa se v těchto zemích s přímou Reaganovou podporou odehrával takový horor, který naše země nezažila ani v 50. letech 20. století, dokonce ani za nacistické okupace.

Je financována především prostřednictvím ročního přídělu z Kongresu USA ve formě grantu uděleného prostřednictvím Informační agentury Spojených států (USIA). NED asi nejvýstižněji charakterizoval Allen Wenstein, který pomáhal s legislativou při zakládání této organizace a který v roce 1991 prohlásil:

„Spousta věcí, které dnes provádíme, se před 25 lety uskutečňovaly tajně prostřednictvím akcí CIA.“

Přestože se NED vymezuje jako nevládní organizace, od roku 1991 inkasovala 5 miliard dolarů od amerických vlád, aby se alespoň navenek těšila jisté prestiži. Soft power podpora – co to je? Nechme se poučit: Nejznámějším teoretikem je asi Joseph Nyem, který soft power definuje především jako schopnost jednoho aktéra ovlivnit chování ostatních. Soft power v jeho chápání pracuje s přitažlivostí a nikoliv s nátlakem, jako je tomu v případě hard power.

V hypotetickém případě aktér A disponuje tzv. soft power, která ovlivňuje a mění preference aktéra B, jenž zcela dobrovolně mění své chování ve prospěch aktéra A. V oblasti mezinárodních vztahů můžeme soft power chápat jako schopnost jednoho státu ovlivnit to, co chtějí jiné státy. V současném proměnlivém mezinárodním systému se jedná o dovednost, jejíž význam je dalekosáhlý a rozhodně není praktiky zahraniční politiky podceňovaný.

Z hlediska pamětníka mi to připadá výstižné. Pamatuji si doby, kdy přijít do společnosti v pracovních kalhotách (či, ó hrůzo, ve svetru), bylo v mimouměleckém světě neodpustitelné. Svetr byl tolerován pouze v zimních horských střediscích. Přítomnost amerických vojsk na konci 2. světové války to změnila aniž by bylo zapotřebí nějakých vyhlášek nebo zákonů.

Blue jeans zvítězily, takže náš „státní metrosexuál“ Václav Klaus v super upnutých džínách motorkářského střihu doprovázených polo rozepnutými „double monk strap“ polobotkami a klasickým sakem sice vzbudil pozornost, ale v západní Evropě zvyklé na outfity Lady Gaga neměl šanci. Nikdo ho do toho nenutil – prostě soft power.

Zaklínadlem moderní doby už dávno není pásová výroba Fordu-T, ani schopnost produkovat zařízení umělé inteligence, ale vymazlený pojem demokracie a ještě raději liberální demokracie. Ta zkrátka musí být i kdyby na chleba nebylo, jak to dennodenně vidíme v Afghánistánu nebo v Iráku. Soft power ovšem umožňuje i méně nápadný postup než použivání raket Tomahawk či Hellfire. Například zakládání různých „vzdělávacích“ think tanků, nadací a jiných neziskových organizací přímo jako pobočku nadnárodní matky. Nebo neziskové a nevládní organizace zakládané neziskovými a nevládními organizacemi jiných zemí, které slouží jako jako převodní páka zájmů některých jednotlivců (např. Soros), nebo zájmů svých vlád (respektive jejich tajných služeb).

Tak otevření pobočky Aspen Institute of Humanistic Studies u nás (Aspenský institut humanitních studií) – jeden z think tanků který se zaměřuje na podporu hodnotově orientovaného vedení lidí a otevřeného dialogu o současných globálních problémech prosazoval dlouhodobě dobrák Karel Schwarzenberg (s Karlem na pivo), zafinancoval ještě větší dobrák Zdeněk Bakala a přijela slavnostně otevřít proslulá Madeleine Albrightová.

Spolu s mezinárodními partnery se snaží o vytváření společného základu a hlubšího porozumění v údajně nestranickém a neideologickém prostředí prostřednictvím pravidelných seminářů a konferencí ve Washingtonu, D.C., v Aspenu v Coloradu a nedaleko pobřeží Chesapeake Bay na Wye River v Marylandu.

Nebo NED (viz výše), který významně podporuje neziskovku Člověk v tísni což je česká humanitární, rozvojová, vzdělávací a lidskoprávní organizace. Nemám žádné zprávy o jeho činnosti v Rusku, ale s obavami sleduji českou společnost, které toto duchovní dítko americké neziskové organizace NED przní už 20 let naše (sic!) školní děti programem „Jeden svět na školách.“ Kdo, na ministerstvu školství, tomu dal zelenou?

V něm, metodou citového vydírání, marginalizuje kulturní odlišnosti (viz níže..,kulturní, […] odlišnosti zdrojem obohacení), ať je to nerovnoprávnost žen, spočívající v důsledném oddělení světa mužů a světa žen, nebo třeba krevní msta za „urážku rodiny,“

vždyť jsme všichni lidmi stejné planety.

Jako by nevěděl, že i v evropské Sicílii se podařilo přerušit krvavý řetězec nikoliv zachováním takových odlišností, jak multikulturně hlásá, ale dlouhodobým (více než stoletým) důsledným trváním na represivním monopolu státu.

Ve své propagaci ale Člověk v tísni vliv NED nezmiňuje a svou existenci hájí především svoji humanitární činností…

Poskytujeme okamžitou humanitární pomoc lidem v nouzi při přírodních katastrofách nebo ve válečných krizích. Zároveň se zaměřujeme na dlouhodobou pomoc lidem žijícím v chudobě a špatných životních podmínkách. V zemích Afriky, Asie a Evropy realizujeme rozvojové programy…

***

Jsme nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považujeme za základní hodnoty. Věříme, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv.

Usilujeme o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost, která není lhostejná k problémům doma ani za hranicemi naší země. Chceme se aktivně podílet na vytváření společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem obohacení, a nikoli konfliktů.

Jsme součástí občanské společnosti. Naše činnost vychází z osobní iniciativy a aktivity stovek našich zaměstnanců a dobrovolníků, jak v České republice, tak v desítkách dalších zemí, kde pracujeme, a z důvěry a podpory, kterou pro svoji práci získáváme od jednotlivců, firem, vlád i mezinárodních institucí.

Dříve než budu pokračovat, vrátím se k odkazovanému článku Právo civět na ženské tělo, který byl reakcí na článek Kamily Abbasi v Deníku referendum. Autorka se mailem ozvala a poukázala na to, že sloveso civět použil v nadpisu editor článku, že nešlo o práci disertační, ale diplomovou, že byť pochází z Afghánistánu, se narodila v Evropě atd. Svým postojem

Nezahaluji se, přesto jako Evropanka(sic?) řeším, co bude, až mě partner uvidí ve spodním prádle…

prokazuje jak je muslimské dělení světa na výhradní mužskou a ženskou část hluboce vrostlé do generací, ostatně za sloveso civět v titulku je falešná, vždyť jej použila i v textu. Podstatným faulem je, že ve své diplomové práci věnované zahalování žen lže, když v druhé kapitole práce (Zahalování a náboženský symbol) a na straně 16 práce konkrétně tvrdí… Co znamená výraz stanoveno zákonem je přitom pro střet závoje jakožto náboženského symbolu s veřejným prostorem zcela zásadní.

Čili tvrdí, že závoj je náboženský symbol a cílem práce je obhájit jej pod záminkou svobody vyznání!

Závoj přitom není náboženským symbolem jak nám říká těžko zpochybnitelná autorita arabisty Petra Pelikána v rozhovoru:

…Prvním je, že tzv. hidžáb je druh oblečení, konkrétně velký šátek zakrývající určitým způsobem temeno a ramena. Hidžáb, což doslova znamená zástěna, závěs, clona či přepážka, je ve skutečnosti princip oddělování pohlaví. Pro jistotu dodávám, že dvou pohlaví, více jich islám neuznává.

V jakých oblastech života muslimů se tento princip hidžábu projevuje?

-Hidžáb se promítá do všech sfér praktického života nejrůznějším způsobem. Například do architektury tím, že tradiční domy jsou rozděleny na mužskou a ženskou část. Do školství oddělenou výukou chlapců a dívek. V dopravě vagóny pro ženy nebo mužskou a ženskou částí autobusu. Nejzazší hranicí, za kterou se nesmějí muži a ženy promísit, je jejich oddělení oblečením, tedy zakrytím tzv. nahoty. Žena nesmí ukázat muži, který vůči ní není na určitém stupni příbuzenství, ze svého těla nic více než obličej, ruce po zápěstí a nohy po kotníky. Pro muže je zakázáno odhalovat oblast od pupku ke kolenům. Obecné slovo hidžáb se v komunikaci mezi kulturními prostředími začalo používat jen pro tuto konkrétní poslední hranici, a navíc se nesmyslně ztotožnilo s konkrétním kusem oděvu.

Navíc rychlokvašení znalci směšující islám jako systém s povrchní antropologií začali vytvářet „studie“, kde zavedli rozlišení mezi „burkami“, „čádory“, „nikáby“ a podobně. Všechny tyto formy oděvu uspokojují požadavky principu hidžábu, a jsou tedy hidžábem. Paradoxní je, že souhrnně jsou jejich názvy známé jen v Evropě, právě proto, že se zde shromáždili imigranti z různých zemí hovořící různými jazyky a znají vždy jen ty termíny, které odpovídají jejich zvyklostem.

Druhým rozšířeným omylem je, že je „hidžáb“ symbolem islámu. Princip oddělení pohlaví není symbolem. Je podřízením se jednomu z množství příkazů, zákazů a doporučení daných islámským právem. To sice zřejmě soud pochopil správně, když uvedl, že zakrytí vlasů je projevem víry, jeho výrok je však možná ještě ošidnější.

V tomto konkrétním případě totiž určuje, co znamená integrace, tedy která část společnosti se má přizpůsobovat. Podle dostupné citace zdůvodnění rozsudku „zahalení vlasů obecně nevzbuzuje pohoršení, je u žen běžné nejen při pobytu venku, ale i uvnitř budov“. V tomto případě však zjevně pohoršení vzbudilo. Soud, odvolávající se na efemérní ustanovení zákonů operujících obvykle s „dobrými mravy“ a „veřejným pohoršením“, by k nim měl přistupovat v tomto kontextu a nesměšovat je se svobodou projevů náboženské víry.

Vy říkáte, že hidžáb jako šátek není náboženským symbolem?

Říkám, že hidžáb není šátek, a říkám, že není náboženským symbolem. Dnes už bychom ale asi mohli říci, že určitý druh oblečení se stal symbolem okázalé prezentace kultury a způsobu života provázaného s islámem.

Zřetelné je to u evropských konvertitek. Mohly by náboženský imperativ oddělení se od mužů pomocí oděvu naplňovat místními lidovými kroji, čepicemi, šátky, jaké nosily naše babičky, klobouky a spoustou jiných modelů, které by nikdo nepokládal za cizorodý kulturní prvek, a nikdo by si ho nevšímal. Místo toho dávají přednost orientálním kostýmům…

A teď se vrátím k úvodnímu sdělení o výzvě Markéty Gregorové. Ruská federace může být podezírána ze všech možných špatností, ale nikdo jí nemůže upřít, že se skvěle vyrovnala s přítomnosti největší muslimské menšiny (15 % obyvatelstva) v nemuslimském světě. Jestliže Pánkův Člověk v tísni (a potažmo NED) má jiné představy (jinak by tam přece nepracoval), tak je od ruské vlády legitimní takovou činnost kontrolovat a požadovat vysvětlení v čí prospěch se tak děje.

Nepochopení pirátské zastupitelky se rovná účelovému vyvolávání konfliktu pomocí lži.

Ale ani demokratické zvyklosti nezůstaly bez úhony. Nevládní organizace nemohou měnit demokratické pořádky přímo. Musí působit na politické instituce státu, které jediné mají legitimitu rozhodnout. Tomu působení se říká lobbing. Pirátská strana nezávisle na zákonech zavedla pro vnitřní potřebu Předpis o lobbingu. Z něho vyjímám:

§2 Lobbistickým kontaktem

se v tomto předpise rozumí komunikace, která je vzhledem k okolnostem způsobilá vyvolat dojem, že je jejím cílem využít vliv představitele strany nebo ovlivnit jeho rozhodnutí ve prospěch zvláštního zájmu ve věcech politiky strany nebo veřejné politiky, a také organizování, návod nebo pomoc k takové komunikaci.

§ 4 Zveřejňování lobbistických kontaktů

(1) Představitelé strany mají povinnost zveřejňovat na systémech strany pro širokou veřejnost informace o svých lobbistických kontaktech, nestanoví-li tento předpis jinak.

(2) Zveřejňují se následující informace o kontaktech
a) okamžik, původce, způsob a průběh kontaktu,
b) jména zúčastněných osob, zejména lobbistů a jejich klientů,
c) uvedení záležitosti, které se kontakt týkal,
d) popis zvláštního zájmu,
e) všechny poskytnuté nebo slíbené výhody a plnění.

Je zjevné, že se Pirátská strana preventivně brání nařčení, že její návrhy jsou skrytým předmětem neetického lobbingu. Proto otázka na europoslankyni za Pirátskou stranu Markétu Gregorovou:

„Proč vám vadí, že vláda Ruské federace chce na Člověku v tísni tytéž informace?“

Pak je ještě třetí možnost a to, že Markéta Gregorová je naivní. To ovšem vzápětí vyvolává otázku – co dělá v Evropském parlamentu?

I když se její výzva, kterou podpořilo 27 dalších poslanců ukáže s velkou pravděpodobností jako plácnutí do vody, nedá mi to, abych se nezeptal:

Myslel jsem, že jeden exhibicionista Pavel Novotný na Českou republiku stačí; je opravdu cílem pirátských europoslanců hloupě roztáčet spirálu konfliktů s Ruskou federací?


46 komentářů :

 1. Tak tady čtu - RUSKO MÁ NÁSKOK VE ZBROJENÍ PŘED SVĚTEM- výborně, tak to je ta zem mííííru, pouze Západ chce rozpoutat války a zbrojí. A rus zbrojí jak pominutý!
  Raději by měli vojákum dát ponožky,místo onucí, lidem na vesnicích zavést vodu , splachovací záchody,kanalizaci, duchodci slušný duchod, to ne, vše cpe Putin do zbrojení.Putin zbrojí na ukor životní urovně rusu! Chudoba rusu bude za chvíli horší jak v Africe, už nyní rusko opustilo více jak 15% občanu, proto Putin bračí. HNUS. ZASE MĚ TY DOBRÁKU DVOŘÁKU MUŽEŠ SMÁZNOUT!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hlupče 16:36, každý, kdo chce mír, a má proti sobě zjevné nepřátele, a to Rusko je má, tak musí zbrojit. Musí, musí, musí zbrojit a připravovat válku.

   To věděli už staří Římané: Si vis pacem, para bellum – Chceš-li mír, připravuj válku. (Vegetius)

   Chápeš?

   Smazat
  2. Ty (16:36) jsi tak zjevně nenávistný pitoma, že tě mazat je škoda. Ty ses smáznul sám. Jestlipak jsi někdy v tom nenáviděném Rusku byl?

   Smazat
  3. Přitroublý pitomio 16:36, většina Rusů má životní úroveň, že by se o ní tobě mohlo jen zdát, soudě podle tvé inteligence a slovníku. :-)

   Smazat
  4. No a hlavně jsou Rusové vlastenci, skromní a né blbí jako třeba ŘepOvar. To že Rusko kontroluje nezjiskovky placené ze zahraničí, stejně jako Ušáci je dobře a hlavně bychom to měli také co nejdříve udělat i u nás. Proto tolik řvou, někdo jim chce šáhnout na dolárky, proto ta hystérie. Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
  5. Proč by vás měl mazat? Z koho bychom pak měli prdel?

   Smazat
  6. Proč by tě měl mazat? Takovou učebnicovou ukázku vymaštěnosti? Kdo by nás po ránu rozesmával? Spíš bys měl ještě přidat!

   Smazat
  7. 17:43 To je fakt! V praxi to vypadá nějak takhle - https://www.youtube.com/watch?v=LhXXiVgILKQ

   Navíc se nikoho na světe nebojí! Jako např. tenhle novodobej bohatýr se svým sněžným kvérem (tu na 1 minutě a 12 sekundě) - https://www.youtube.com/watch?v=I1ImlHGLPj0

   To je úplný Ilja Muromec 2! Ovšem bohužel jen do okamžiku kdy mu dojde Bojaryšnik!*):-)))

   Ale to nic, pak nastoupí další hrdinové, např tito ruští Postradatelní!- http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/11081266_102060_c11.jpg

   *) sibiřská pěna do koupele

   Smazat
  8. Taková videa natočíš kdekoliv, nejen v Rusku. Zamysli se, máš-li ještě, nebo už čím.

   Smazat
  9. Hlupče 15. ledna 2020 16:36!!
   Putin zbrojí jako pominutý, aby ochránil ruské zdroje před juesejjudaji a zabránil okupaci a zotročení Ruska.
   JUESEJ zbrojí 7x více, proto aby mohli okupovat a zotročit poslední ostrovy svobodného světa (Rusko a Čínu). No a emigrace nebyla zdaleka největší za Putina, ale novodobě za Jelcina, kdy nechali oligarchové umřít hladem 10 milionů lidí a ještě z Ruska vyvezli milion batolat pro potřeby satanských juesej jelit (satanské rituály a výchova na náhradní díly).

   Smazat
  10. Jen takova drobnost k tomu "enormnimu" zbrojeni Ruska a to rozpocty na rok 2020:
   USA - cca 700 mld USD +/- drobne
   zbytek NATO - cca 550 mld USD +/- drobne
   Rusko cca 65 mld USD +/- drobne

   Takze s dvacetinovym rozpoctem je Rusko vazne "super valecny stvac" - pro uplnost berte toto jakop ironii :-)

   Smazat
  11. 10:13 Kdepak! Я другой такой страны не знаю ...

   Smazat
 2. Markéta Gregorová = šměšná nula
  zákon o „zahraničních agentech zavedli jako první v USA a já se ptám směšná nulo: "Kde jsi byla, když ho tam zaváděli!?"

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale hraje náruživě na ukulele, to na výkon europoslance stačí.

   Smazat
  2. Kde byla? Šňupala.

   Smazat
 3. Frustrovaný Pirát z Prahy 1 střílel dnes ráno na jedoucí auto v jižních Čechách.

  OdpovědětSmazat
 4. 16:36
  Taktéž se přimlouvám aby jste nebyl mazán. 1) Váš příspěvek není s obsahem textu kompatibilní (možná 1%)
  2) Váš kritický náhled na Rusko realitě neodpovídá. Ani Rus-světoběžník (schopen komparace životních úrovní ve světě) by s Vámi nesouhlasil.
  ZÁVĚR: Vaše rétorika připomínáte protizápadní propagandu Rudého práva a to spíše z dob Zápotockého než Husáka (u Vás pouze s rozdílem přepólováni geopolitické orientace).
  Proto se přimlouvám: pana Anonyma 16:36 NEMAZAT !!! Jedná se o čítankový příklad vypláchnutého mozku a varovné memento pro všechny, kdo konzumují pouze jednostranné informace (přičemž i ty vícezdrojové je nutné neustále analyzovat...)
  Přeji všem hezký večer - Rostislav Z.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bezesporu! Skutečná tvář marazismu-putlerismu, jemuž zdejší odulá sebranka přicmrdává (pouze v ruštině)! - https://www.youtube.com/watch?v=_BBW7ZX5uLI

   Smazat
 5. Bohužel chybí právě to, co je předmětem kritiky té paní euposloankyně, tedy citace paragrafů zmiňovaného ustanovení Ruska, přesně tak, jak je ocitováno to Pirátské. Jinak to lze považovat jen za hysterický výkřik, stejně jako řadu komentářů, které čteme tu či onde: komentují věci, o kterých čtenář nemá tuchy a zdroj a tak si komentátoři mohou fabulovat své texty podle potřeb těch, co je za lhaní platí.
  Jinak víme, jaká je důvěra myslících občanů v tzv. neziskovky, které vydržují z daní, které musí platit. Víme, jak se řada neziskovek zpronevěřila humanitě, jak většinu peněz, které získaly na dotacích, spotřebovávají sami, jak jsou korumpovány kapitálem pro jeho zisky. Já vůbec nevím proč "neziskovky", proč si úkol pomoci v nouzi doma a v zahraničí na sebe nevezme občanská společnost, reprezentovaná státem? A mimochodem už jste zaznamenali tlak na dvouvrstvou zdravotní péči o občany? Že jsou snahy zřídit pro ty "lepší a bohaté" zdravotní připojištění? Takže zase: budeš platit, bude tě operovat pan profesor, nebudeš platit, tak tady ten učeň. Staří lidé si pamatují, tak to fungovalo za 1. republiky. Tzv. třídy v nemocnicích, léky dvou či více kategorií úspěšné léčby, operatéři hned aspoň tří stupňů, podle hloubky a plnosti vaší kapsy. Jo skutečně 30 roků rozkrádání státu a občanského majetku se musí projevit. Propad porodnosti přes dovoz zahraničních dělníků, vymírání národa, kdo bude pracovat za 10-15 roků, kdo bude vydělávat na důchodce, neb do důchodu jdou silné ročníky z doby socíku. Křivka natality je podobná té úmrtnosti: místo aby klesala od narozených k umírajícím, začíná ode dna stoupat a pak teprve kolem 60 začíná klesat. Takže nebudou exporty 400 miliard na dividendách, nebudou exporty pár set miliard do daňových rájů, nebudou nesmyslné dotace do nesmyslných, na pracujících parazitujících orgánů EU a také do "neziskovek", nebudou i renty zemědělců od 55 protože jsou fyzicky vyčerpáni sezením u počítačů a hledáním co jim hodí dotace - mnohým už hodily na slušný statek... Možná, že další formy rentiérství padnou a také daňové úlevy za 300 miliard ročně.... Ale pokud se stát nevěnuje rodinám, nepodpoří porodnost, nevrátí maminkám, a dětem rozkradené školky a jesle, pokud se nevrátí humanita a sociální a právní stát? (Prosím nechoďte na mne argumentací o době studené války, která byla před 60 roky po 2. světové. Za nenáviděného socíku jsme povyrostli ze 7 milionů na 10 a bez "gastarbeitrů". Proč dnes populace propadá a zachraňují nás migranti, naštěstí zatím převážně ze slovanských zemí).

  OdpovědětSmazat
 6. Týhle husy, se každý leknout musí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vizitka jejich voličů, ale už se začínají prát mezi sebou, na všechny se nedostalo, málo koryt:) Za mě - šikovné děvče, proč nevyužít blbosti lidí.

   Smazat
  2. 20:07 Tak mně ten váš názor připadá nemravný a nemorální, pakliže jste ho myslel vážně. O tom je totiž ten kapitalismus, že využívá naivity a ne tak bystré inteligence bližního svého. Oni totiž lidé za svoji blbost nemůžou. Stejně tak, jako za barvu očí...

   Na druhou stranu, co "šikovného" dotyčná pro sebe učinila? Jak využila ke svému prospěchu blbosti lidí, jak ji zde velebíte?

   Smazat
 7. Hlupák jako ty jistě nezná klasický citát: "Si vis pacem para bellum – „Chceš-li mír, chystej se na válku“ (Flavius Vegetius Renatus, De Re Militari, Kniha třetí)" Jen se ztrapńuješ!!!

  OdpovědětSmazat
 8. Co dodat? Představme si modelovou situaci, kdy se v domácnosti M. Gregorové usadí někdo, kdo si tam bude dělat co chce i proti její vůli. Co udělá? Pokud je tak hloupá, jak nakonec prokázala, pak jim ten bordel bude platit ze svého. V tom případě ovšem M. Gregorová není altruistka, ale blázen. A to jsem se snažil o maximální slušnost. A rozdíl mezi rodinou a státem zase není tak veký, aby to nemohla pochopit.

  OdpovědětSmazat
 9. Ta M.Gregorova, to je ta pornoherecka?A jestli ano, tak prej umi prima kourit. Hraje na ukulele a pritom kouri a prej i doutniky. Tak bych ji moc nepodcenoval......(treba nauci parlament EU hrat na u kule le)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejlepe umela kourit jista Nancy R. a tak se "prokourila" z Hollywoodu az na pozici uctivane prvni damy v USA.

   Smazat
 10. Ať se de bodnout ta pyjátská blbka nemá nejmenší právo něco nakazovat Rusku. Kdy konečně člověk v plísni a podobné politické projekty budou zakázány u nás.

  OdpovědětSmazat
 11. Maďarsko se postavilo proti Sorosovi a naštvalo tím EU. Musíme se společně vzepřít diktátu Bruselu, vyzývá Fiala:

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020011511254420-madarsko-se-postavilo-proti-sorosovi-a-nastvalo-tim-eu-musime-se-spolecne-vzeprit-diktatu-bruselu/

  OdpovědětSmazat
 12. Nomálně se nevyjadřuji k podobným hovadinám !
  Ale tento exot je už asi o level dále než idiot a propagátor Usa a jeho kreditu.

  OdpovědětSmazat
 13. Tato na první pohled notorikcá leghornka by si měla uvědomit, že stejný zákon - Foreign Agents Registration Act (FARA), platí v USA od r. 1938, v Izraeli, Maďarsku, Rusku byl uzákoněn nedávno. To je tragedie co za primitivy dřepí v tom Bruselu.

  OdpovědětSmazat
 14. Markéta je především pitomá. Možná to má z hulení trávy, možná se taková narodila. Ale je jisté, že v zastupitelské demokracii by si měli lidi vybírat ty nejlepší a ne ty, které je nejvíc vidět a slyšet.
  Taková jelita skutečně nepatří do funkcí rozhodujících o našich životech.

  OdpovědětSmazat
 15. Rusko - ako tu už bolo prezentované - tento zákon a postup použilo presne podľa USA - len zmenilo štát, v USA platí od roku 1939 -

  OdpovědětSmazat
 16. Piráti méně hulit více přemýšlet. Hulení ovlivňuje mozek. Gregorová je mladá, ta si náhradu najde hned, i v EP...

  OdpovědětSmazat
 17. Nevídané, Sorošovy děti z roní slzy! A to stačí jen zmínit Rusko.

  OdpovědětSmazat
 18. Sorošovy děti jsou asi děti Husákových ďěťí. Jak se asi pojmenuje další generace dětí, bude-li ?

  OdpovědětSmazat
 19. SSA náš vzor......
  Spirála střední třídy smrti: Spotřebitelé nikdy nebyli ve větším dluhu a bankroty se zhoršují.
  https://beforeitsnews.com/v3/foreclosure-gate/2019/2450073.html
  Panove u nas jsou BEZDOMOVCI take ! Tito lide jsou vsak na drogach a zachranny socialni system je odmitl zachranit.
  Duvod je v tom, ze je NEjde zachranit ! V roce 2018 jich zemrelo na ulici 70 000. Nejvice postizeny stat je New Jersey. Proto se president Trump domaha postaveni plotu na jizni hranici. Drogy z jizni Ameriky jsou nesilnejsi na svete.

  OdpovědětSmazat
 20. http://www.skrytapravda.cz/zahranicni/2560-lide-v-rusku-pry-umiraji-hlady-jak-se-skutecne-zije-v-ruske-federaci

  OdpovědětSmazat
 21. Nepřispívám často, ale 16:36 mě zaujal. Přemýšlím, co je to zač. Připomíná mi puberťáka, co se zacyklil na své vlastní úchvatné teorii a nemůže se z toho dostat. Kamarádka vždy říkala, že s pubertou se nedá diskutovat, ani jí pochopit, že se to musí jen přečkat. Asi má dotyčný za vzor zhulenou rebelku, i kdyby kouřila dehet. Ale je tak báječně jiná... jh

  OdpovědětSmazat
 22. Mám dotaz. Proč příspěvky nejsou v časové posloupnosti ?

  OdpovědětSmazat
 23. Trefená husa se ozve. To je stará pravda. A je mimo jakoukoliv pochybnost, že Západ nekalými politickými praktikami neziskovek dopustil hrubé narušování funkce a stability demokraticky volených institucí, doma I ve světě. Samy USA, zákonem FARA, uzákonily povinnou registraci NGO podporovaných ze zahraničí jako "zahraničních agentů". Člověk žasne, jakými cestami běží myšlenky "elit" typu paní Gregorové a několika jejich kolegů v EP, kteří se snaží lidem namluvit, že ne z demokratických voleb vzešlé parlamenty a vlády rozhodují o správě věcí veřejných, ale prý "občanská společnost", rozuměj politicky orientované NGO a nadace typu NED, AIFCE, TI, Člověk v tísni, podorované z globálních korporací a jejich demonstrace, Majdany a jiné nátlakové akce jsou tady pro to, aby tady byl Nový Světový Pořádek. DĚKUJEME NECHCEME.

  OdpovědětSmazat
 24. Jak je možné, že 2 kapitalistické superstáty se tak nenávidí. Tedy především USA a jeho kapitalistický diktátor Trumf neustále usiluje o zničení Ruska zbraněmi, ačkoliv by měl usilovat o konkurenční souboj bez zbraní a atomových zvlášť. USA využívá své CIA všude na světě s cílem rozložit státy a dosadit si své loutky, které budou konat to co si přejí USA. A "pokud nebudou státy dělat to co si přejí USA pak jim zakroutí ruce" to je citát z OHavu, předchůdce diktátora Trumfa. Tak takto si tito "světovládci" představují demokracii? Nikdy jsem neslyšel, že by Putin chtěl někoho vojensky zničit. Putin se snaží a svědčí o tom i jeho poslední kroky, chránit Rusko před vnějším zasahováním Trumfu do záležitostí Ruska a zároveň sloužit ruskému lidu, posilovat demokratické procesy a spolupracovat se všemi státy světa na mírovém uspořádaní vztahů. A ostatní, kteří mají zálusk na bohatství Ruska ať si takové snahy nechá zajít a ať žijí ze svého. Rusko je suverénním státem na svém území na rozdíl např. ČR, která se id převratu zmítá v drápech USA a větších zemí, a především i pod diktátem EU.-

  OdpovědětSmazat
 25. Je z toho patrné, že naše národní budoucnost je v nezávislosti a neutralitě při všestranné férové a mírové spolupráci s každým téhož přístupu.

  OdpovědětSmazat
 26. Ubohá feťačka, kdo ji zachrání? Pokud si vůbec svou záchranu přeje... Liberální ideologie je protiústavní.

  OdpovědětSmazat
 27. Naše občanská společnost, zhrubla, cáká se ve svobodě se svými hrubostmi a je na to hrdá. Navíc lautr ztratila smysl pro srandu. Je mi líto jsem jeden z nás.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.