Reklama

pondělí 17. února 2020

Koho vlastně reprezentují naši europoslanci v Bruselu? (1. díl) - text Jaroslava Tichého doplňují poznámky europoslance Ivana Davida

Jaroslav Tichý
15. 2. 2020 Outsidermedia
Mnozí z nás shlédli v posledních několika dnech zprávy o rezoluci přijaté Evropským parlamentem k zahájení 2. světové války. Shlédli též video s incidentem s vlaječkami členských států v EP v Bruselu, jakož i scénku na rozloučenou s britskými europoslanci v souvislosti s odchodem Velké Británie z EU. Stejně jako další konflikt místopředsedkyně Evropského parlamentu Dity Charanzové s europoslanci. Též kvůli vlaječkám členských států. Tato videa bez výjimky potvrdila to, co je pro skutečné cíle EU zcela signifikantní a co je naší veřejnosti vesměs známo. Již dávno, ač zdaleka ne všichni si to náležitě uvědomovali, ač ne všichni to chtěli slyšet či tomu uvěřit. A asi nejsem sám, kdo si přitom klade alespoň následující otázky:
Koho mají naši europoslanci v Bruselu vlastně zastupovat? Je vůbec ve vládě a parlamentu v ČR zájem o hájení našich národních zájmů v EP?
Usilují naši europoslanci vůbec o to, aby zastupovali ČR v EP a hájili tam naše národní zájmy?
Jaké možnosti k výkonu své funkce v EP europoslanci (obecně) mají?
Má přítomnost našich europoslanců v EP vůbec nějaký smysl?

Pojďme pěkně popořádku.

Stručně z historie

Nikoliv náhodou začal vznikat projekt EU ještě před koncem 2. světové války, a to za situace, kdy bylo již zřejmé, že světoví globalisté neovládnou prostřednictvím svého (po Napoleonovi v pořadí dalšího) nástroje Adolfa Hitlera a Velkoněmecké říše Evropu silou. Zabránilo tomu v obou případech především Rusko. Od metody biče bylo proto nutné přejít k metodě cukru. Jako nástroj pro globalisty k tomu sloužil nový projekt. Na počátku pod názvem Evropské sdružení uhlí a oceli (Montánní unie), a to se šesti členskými zeměmi (Francie, Německo, Belgie, Holandsko, Lucembursko a Itálie), které bylo založeno v r. 1952 jako předchůdce EU. Jeho prvním předsedou byl (nikoliv náhodou) zasloužilý nacista Walter Hallstein. Toto sdružení se postupně přetransformovalo do EHS, pak do ES a nakonec do dnešní EU.

Jejím (nadlouho zamlčovaným) cílem bylo postupné ekonomické a politické ovládnutí Evropy a její podrobení, likvidace jejích členských států, promíchání jejich národů s migranty, jejichž budoucí dovoz byl předem plánován, a vytvoření nové světle hnědé rasy podle projektu Coudenhove-Kalergiho. Postupně vytyčované dílčí cíle byly logicky jiné, aby neodrazovaly další evropské země ke vstupu do této mezinárodní organizace.

Byli jsme oklamáni

Toto vše bylo občanům ČR před referendem o vstupu ČR do této organizace zamlčeno. Toto vše mělo začít vystupovat na povrch postupně, a to teprve poté, kdy se prakticky všechny státy Evropy (jako obvykle s výjimkou Švýcarska a Ruska) stanou členy této nové říše pod vedením Německa. Tedy až již budou v pasti. A v pasti jak dotační a korupční, tak i v pasti ekonomické, v pasti různých zákonů, vyhlášek a nařízení vydávaných EU za tímto cílem členským státům k implementaci do jejich právních řádů a k jejich nadřazování vlastním zákonům členských zemí. V pasti uměle vytvořené potravinové závislosti, podřízenosti centrálních bank členských zemí atd.

Dnes se tudíž členské státy EU nestačí divit, jak se EU změnila od doby Lisabonské smlouvy. Zásadní problém ale spočívá v tom, že jejich občané nebyli informováni vedením členských států před příslušnými referendy o vstupu do EU, o co fakticky jde. Jaká je podstata a jaké jsou skutečné cíle EU. Místo toho jim byla vyprávěna pohádka o řeckém kavárníkovi a portugalském rybáři. Hovořilo se tehdy o cestě k prosperitě, o klidu a bezpečnosti v Evropě, o volném pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu. Většina našich lidí tehdy netušila, že půjde o pohyb do značné míry jednostranný v náš neprospěch a téměř nikdo netušil, že toho bude cíleně využito při navážení migrantů do členských zemí EU. A ti, kteří varovali později, před podpisem Lisabonské smlouvy, byli ukřičeni.

Lze tedy s jistotou konstatovat, že šlo o vědomý podvod ze strany tehdejších (ale i po nich následujících) představitelů členských států EU na jejich občany. Občané EU včetně těch našich byli tedy nejen podvedeni, nýbrž kvůli jak pozdějším prohlášením svých představitelů (bez rozdílu, ty naše nevyjímaje), tak i soustavné propagandě mainstreamu soustavně udržováni v omylu. Aby past byla dokonalá, bylo třeba jednotlivé státy, jakož i převážnou část jejich občanů dostat do dluhů a tedy do ekonomického chomoutu. I to se zdařilo. Stačí připomenout situaci z počátku 90. let u nás, kdy různí ekonomičtí „odborníci“ vytýkali minulému režimu mimo jiné i to, že nebyl dostatečně zadlužen. Tak nyní již zadluženi (jako stát i mnozí jako fyzické osoby) jsme a položme si otázku, komu to prospělo. Řekové by mohli vyprávět.

Brusel již nemá zapotřebí přetvařovat se

Dostali jsme se tak v rámci Evropské unie do situace, kdy jejímu vedení a zejména jeho zákulisním loutkovodičům již nic nebrání v postupném „utahování šroubů“, což též přičinlivě dělají a čehož jsme opakovaně svědky. Už se totiž nemusí přetvařovat.

Namísto slibované prosperity, míru a bezpečnosti jsme svědky kolísajících hospodářských výsledků členských zemí EU či jejich recese, pokračující snahy Bruselu o likvidaci národních států, o prosazení eura i do zbývajících členských zemí, což by dále ještě prohloubilo závislost těchto členských zemí, o úplnou a bezvýjimečnou islamizaci Evropy, o zhroucení její životní úrovně a sociálního systému, o její zavlečení do občanských válek s pozdější perspektivou, že opět „půjdeme na Rusa“. V mezidobí nás přitom budou ještě sankcionovat USA. Patrně proto, aby snad nevyšly ze cviku. Vskutku radostné perspektivy. Jsme svědky odchodu první země z EU. Kdo bude další?

Jak vzrůstajícím problémům EU, která se stále jasněji profiluje jako především politický projekt, čelit? Hlavně je prý zapotřebí v rámci EU „se ještě pevněji semknout“ a „dopřát si ještě více Bruselu“. Ale k čemu? Snad k urychlení vlastní sebezkázy?

Jak funguje zastoupení členských států v EU


Je zajímavé, jak si i dnešní bruselští představitelé berou za vzor starověký Řím, včetně hlavních principů jeho fungování, jež se řídilo především hesly „Rozděl a panuj“ a „Chléb a hry“.

Zastavme se u prvního z obou hesel. Je zapotřebí povšimnout si faktu, že poslanci členských zemí nejsou v Evropském parlamentu v Bruselu organizováni podle států, v nichž byli zvoleni, nýbrž jsou rozděleni podle jednotlivých politických frakcí napříč členskými zeměmi. Je z toho zřejmá snaha snížit i pouhou možnost poslanců příslušné země hájit jednotně její zájmy v Bruselu, pokud bychom připustili byť jen teoreticky jejich zájem tak činit. Výjimky přitom potvrzují pravidlo. Je z toho patrná snaha Bruselu rozmělnit důsledně národní princip v Evropském parlamentu od samého počátku.

Pozn. red. I.D.: Zde je úvaha autora překvapivě naivní. Poslanci zvolení v ČR by hlasovali stejně jako nyní hlasují, i kdyby v Evropském parlamentu existovalo 27 národních frakcí místo současných sedmi + poslanci mimo frakce. Lidovci z ČR mají ve většině projednávaných věcí názorově daleko blíž k lidovcům jiných evropských zemí než k vlasteneckým poslancům nebo třeba Kateřině Konečné za KSČM. Velká většina poslanců zvolených za ČR hlasuje proti zájmům občanů ČR a v souladu se snahou vytvořit říši "Evropská unie" a současně zrušit členské státy. Díky takovým poslancům napříč celou Evropskou unií věrným ideím nadstátu se Bruselu (zatím) daří pokračovat k dlouhodobě vytčenému cíli. Pomáhá také nesmyslné přesvědčení mnoha občanů, že když nechtějí "Brusel", nebudou ani nikoho volit do Evropského parlamentu.

Dostáváme se tak postupně k zodpovězení otázek položených v úvodu tohoto článku:

1. Koho mají naši europoslanci v Bruselu vlastně zastupovat

Většina našich občanů žije v domnění, že naši europoslanci jsou voleni do EP proto, aby nás v tomto orgánu zastupovali a hájili tam naše národní zájmy. Mělo by tomu tak být.

Realita je ale bohužel taková, že EP je cíleně uspořádán tak, aby národní princip v něm byl od počátku potlačen, neboť europoslanci jednotlivých zemí jsou v EP rozděleni do jednotlivých politických frakcí. Je to stejné, jako bychom nominovali na mistrovství světa v hokeji národní mužstvo a jeho hráči v místě šampionátu se přerozdělili (spolu s hráči dalších národních mužstev) podle jejich klubové příslušnosti, takže ve výsledku by naši reprezentanti hráli v různých klubových (místo národních) týmech na mistrovství proti sobě.

Za daných okolností se přímo vnucuje otázka, koho mají poslanci z jednotlivých zemí v Evropském parlamentu tedy vlastně zastupovat. Své členské státy nebo v Bruselu utvořené nadnárodní poslanecké frakce?

Pokud to je příslušný členský stát, pak by měli poslanci daného státu v kompaktní sestavě hájit vždy národní zájmy tohoto státu, který byli vysláni zastupovat. A podle toho by měli být i svými voliči hodnoceni. Jsou však předem záměrně rozděleni do různých frakcí. Příslušná parlamentní frakce složená z poslanců různých členských států pak národní zájmy dostatečně hájit nemůže, neboť jsou v každé z nich poslanci z více zemí a zájmy jednotlivých zemí se často liší, zatímco frakce by měla vystupovat v EP jednotně. Národní zájmy své členské země by tedy mohli europoslanci plně hájit pouze tehdy, pokud by se zájmy zemí zastoupených poslanci v dané frakci shodovaly. Takových případů však nebude mnoho.

Pozn. red. I.D.: Autor ani voliči nevědí, že většina poslanců, které volí nemá vůbec v úmyslu zastupovat zájmy občanů České republiky. Nevšimli si toho ani za patnáct let našeho členství. Poslanci nejsou "předem rozdělení do frakcí", naopak frakce se utvářejí po volbách, i když jsou podobné těm před volbami. Například naše frakce Identita a demokracie před těmito volbami vůbec neexistovala. Zaplať pánbůh, že jsou frakce uvnitř nejednotné, to dává aspoň teoretickou naději občas prosadit něco proti duchu "říše". Poslancům nic v hájení národních zájmů nebrání, jen většina poslanců zvolených v ČR si zřejmě myslí, že je v zájmu ČR, aby zanikla.

Dostáváme se tak ke zjištění, které zdaleka ne všichni naši občané si uvědomují, že Evropský parlament je členěn nikoliv podle národní příslušnosti poslanců jednotlivých členských zemí, nýbrž podle frakcí, do nichž jsou sdruženy jednotlivé politické strany, jejichž členy příslušní europoslanci jsou. Vzájemně spolu tudíž nejednají zástupci europoslanců jednotlivých členských zemí, nýbrž zástupci politických frakcí v EP. Namísto hájení národních zájmů (a tedy občanů členských zemí) jsou hájeny v EP přednostně (a cíleně) zájmy stranické formulované v závislosti na stranickém složení jednotlivých frakcí a ačkoliv by poslanci měli hájit přednostně zájmy svých zemí, v praxi jim to není v plné míře tímto uspořádáním umožněno. To se týká i českých europoslanců.

I přes takto vytvořené překážky europoslanci hájit zájmy své země ale mohou a přednostně i musí. To, že to jde, jim všem právě ukázali britští europoslanci. Nebyli totiž doma občany zvoleni k tomu, aby zastupovali venku nějakou politickou stranu či politickou frakci, nýbrž svoji zemi.

Je však otázkou, zda a do jaké míry si toto uvědomují čeští europoslanci a zda se všichni snaží i za této situace české národní zájmy vůbec hájit. Zatím tomu (v mnohých případech) nic nenasvědčuje, právě naopak.

2. Je vůbec ve vládě a v parlamentu ČR zájem hájit v EP naše národní zájmy?

A jsme u jádra problému. Je totiž třeba si především uvědomit, že zásadní chyba spočívá již v tom, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádné české národní zájmy napříč politickým spektrem dodnes neprojednala a tedy ani neformulovala, místo toho formálním mechanickým způsobem „schvaluje“ zákony a vyhlášky z Bruselu a zařazuje je tak do našeho právního řádu na úkor našich vlastních zákonů. Pomáhá tak prosazovat cizí zájmy na úkor těch našich národních (pokud ovšem nechceme vydávat likvidaci našeho státu a národa za náš národní zájem. Z toho je zřejmé, že námi volené strany a jejich představitelé ve vládě a v parlamentu (až na výjimky) o žádnou naši národní politiku fakticky neusilují a že svojí činností naopak napomáhají k předání zbytku naší suverenity do Bruselu a k následnému zániku našeho státu z důvodu osobního prospěchu. A tento jev lze pozorovat ve většině členských států EU. Případná námitka, že jsou přece voleny v demokratických volbách, na tomto faktu nic nemění. Vše je totiž otázkou malé informovanosti a následné nedůslednosti voličů.

Pozn. red. I.D.: Parlament ČR se samozřejmě na národních zájmech shodnout nemůže, a nemohl by ani tehdy, pokud by aspoň většině poslanců na národním zájmu skutečně záleželo. Vezměme za příklad otázku, zda je v našem národním zájmu být v NATO. Z armády ČR byl vytvořen expediční sbor, někteří poslanci si myslí, že je ČR ohrožena z Ruska, jiní zase nechtějí pomoci občanům vlézt do mlýnku na maso, pokud USA válku proti Rusku vyvolá. Jak se asi mohou shodnout?

Pokud by stoupenci Bruselu měli osobní prospěch ze zániku ČR, dávalo by to aspoň nějaký smysl, ale mnozí fakticky zánik ČR podporují, aniž by jim to mohlo přinášet budoucí prospěch. Můžeme si třeba myslet, že podlehli vlastní propagandě.

Výsledkem toho je, že vláda žádnou skutečnou zahraniční politiku nedělá, sněmovna schvaluje mechanicky všechny zákony a vyhlášky, které jí přijdou z Bruselu a zařazuje je přednostně do našeho právního řádu, senát a většina opozice ve sněmovně se věnuje pouze politikaření či jen pletichaření na domácí politické scéně a jinak konají podle „instrukcí“ z Bruselu. To se promítá do naší rezignace na vlastní zahraniční politiku a tedy i na možnost hájení českých národních zájmů. Vláda ani sněmovna v naší zemi za této situace hájení českých národních zájmů od vysílaných europoslanců tudíž nepožadují, voliči pak nemají europoslance podle čeho hodnotit. Personální problémy a orientace našich europoslanců tak kopírují personální a programovou mizérii jak členů vlády, tak i obou komor parlamentu v naší zemi. (Čestné výjimky nechť prominou). Stejně tak je tomu i s příčinami k tomu vedoucími.

Pozn. red. I.D.:Je to horší, Vláda ČR naopak od poslanců v Evropském parlamentu žádá, aby pokládali za národní zájem zánik ČR. Na Úřadu vlády je odbor, který poslancům zprostředkovává právě takové instrukce. Na rozdíl od autora se domnívám, že to voličům nebrání, aby europoslance hodnotili, pokud se o jejich činnosti vůbec dozvědí něco pravdivého.

Je to zásadní chyba a vina nás, voličů. Tolerujeme totiž námi zvoleným představitelům na různých stupních a v různých orgánech, aby postupovali v rozporu se svými volebními programy a v rozporu s našimi národními zájmy a dokonce i s ústavou. Nebo snad někdo z nich měl ve svém programu likvidaci českého státu a národa? A přitom postupně probíhá v přímém přenosu. Zákaz státních vlajek členských států a arogantní chování bruselských úředníků vůči europoslancům je toho jasným důkazem.

Jak na to zareagovala naše vláda či parlament? Hlubokým tichem, což je jasným důkazem výše uvedeného tvrzení.


(pokračování)

104 komentářů :

 1. Naše vládní atrapy, pejskové na vodítku svých páníčků,
  nemají zájem cokoliv měnit. Vždyť za to dostávají masité kostičky.

  Jeden příklad za všechny:
  Proud v Německu stojí 30,43 Cent, což je v porovnání s ČR vzhledem k výši průměrné mzdě 16 x MÉNĚ.
  Takže "bohatí" čeští občané platí 16 x VÍCE a dotují "chudé" němcké občany. Podobné je to i v porovnání s ostatními zeměmi západní Evropy a nejen v případě el.energie, ale napříč celým hodpodářstvím v každém sortimentu. Jen počet "krát" se mění.
  I při stupidním demagogickém přepočtu jsou ceny za stejné zboží u nás vyšší.
  ČR jako KRMELEC Evropy funguje na jedničku.
  Nikdo nemá zájem to měnit a ti v Bruselu už vůbec ne.
  Pod hesly: Slibem nezarmoutíš a sliby se nemá šetřit se mění občané východních států na ekonomické otroky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A to není všechno- viz odsun.....
   l.cz/download/k/U0cHWdfY303-q0qSyZnO_j_01Ju_PM-JkALQGF78gyt3DNAKkHeLytrJHNPmVShfw-E0688/Odsun_Nemcu_-_To_vymysl_ela_skutecne_Anglie.p

   Vymazat
  2. Domnivám se,že by se mělo zkusit zaměřit na myšleni JAK BY TO ŠLO uskutečnit.

   Aby to šlo ,musi být občané voliči ČR v Parlamentu zastoupeni svou většinou.
   Mělo by se zkusit vymyslet jak takovou opravdovou většinu zabezpečit.
   Jinak to půjde stejně jako dnes "na draka"s bandou námi placených zrádců,kteři zabezpečuji nejen své kapsy,ale i odliv 500 miliard ročne a třetinové mzdy.
   Dalši krok totiž bude vykrást nam kasu,ale navic zmizet i s obsahem rozpočtu na př.tim,že se Parlamentu dá odsouhlasit sloučeni všech rozpočtů států EU nebo jiný trik.

   Vymazat
  3. Základem, ale opravdu jen základem, ale nezbytným je myšlení. Proto je vždy důležité, jak se učí ve školách, protože taková bude budoucnost. Když si dáte dohromady, co se děje ve školství nejen u nás, je pak docela dobře jasné kam ta "budoucnost" směřuje. Je přece sranda, když si žák chce určovat, co se bude učit, jako "nedávno" i teď řeči kolem povinné matematiky. Zatím je to o rok odložené. A to se většinou nejedná o nic složitého.
   Prostě dnes kromě jiného žáci a studenti až na výjimky nejsou schopni uvažovat v souvislostech a hlavně delší dobu. I proto je snadnější se dívat na televizi (krásný příklad češtiny - tele - vize, dvě slova jaký přesný význam v dnešní době), než si přečíst CELOU knihu v nezkrácené podobě. Škola tu není na přání žáků a studentů, ale má je připravovat na život podle stupně a druhu škol od základu až po vědeckou činnost. Má jim poskytnout základní vědomosti a znalosti. A i když to u nás není zatím až tak šílené jako jinde, nechybí až tak moc. Absoloventi škol ale stejně jako v minulosti i v budoucnosti nemohou čekat, že pak budou umět všechno. Teprve pak začíná ta skutečná škola, škola života, která mezi podobnými vybere ty, kteří jsou ochotni se dál převážně sami vzdělávat. Ti, co se naučí plazit se ... někam, kde se zhasnutou svíčkou nic neuvidí. Jsou sice na tom zdánlivě lépe co se týká postavení a někdy i financí, ale ze života mají to, co není tou zhasnutou svíčkou vidět.
   Z historie je jasně vidět, aspoň občas, komu o co jde. Jak tedy naložit s tou informací, že ten tyran Stalin, zcela proti duchu diktatury zaváděl do sovětských škol logiku a psychologii a studovala se sovětská ústava od středního stupně a ti, co jej pak obvinili z kultu osobnosti a pomluvili až do své nepříčetnosti, jako jedno z prvních opatření, které provedli po upevnění moci byla právě likvidace výuky nejen logiky a psychologie, ale také zastavení studování (v osnovách to bylo, ale jen "pár" hodin) sovětské ústavy. Tak kde je teda nějaká ta logika?

   Vymazat
  4. Stalin možná zaváděl logiku, ale občani to nesměli s tím myšlením zas moc přehánět.
   Osip Mandelštam skončil na drátech gulagu v roce 1938.
   A nemyslím si, že by ho do toho gulagu poslal Trockij z Mexika.
   (Častá omluva Kobových zločinů.)

   Vymazat
  5. Je zajímavé, že Josífek zvaný Koba nechal všechny provozovatele gulagů posléze zastřelit. Co za tím asi bylo? Že by zločin spáchaný na zločincích?

   Vymazat
  6. 19:43. Tak jedna věc je Trockij v Mexiku, druhá trockisté nalezlí ve státní správě..
   Myslíte, že cosi jako deep state, je vyhrazen pouze Trumpovi a tomuto století ?
   Kdyby to občané "nesměli s myšlením přehánět", těžko by SSSR dokázal co dokázal.

   Vymazat
  7. Reaguji později,ale pokud máte tu cenu proudu pro normální domácnost správně,je 1,5 x vyšší než u nás.Plat je asi 3x vyšší,jak jste došel k těm 16????

   Vymazat
  8. asi tak:
   https://www.lajkit.cz/zpravy/item/1453-film-ktery-ukazuje-skutecnou-diktaturu-eu-po-zhlednuti-pochopite-proc-jej-jeste-neodvysilali-v-televizi?fbclid=IwAR2Cs0DyRVdQFy9zhcg-SYpO3S1f41HjyyanpwIdw5MEo3bTVXCxm3NroEA

   Vymazat
 2. Každý kdo vládne nebo je vlády účasten a to na jakékoliv územní úrovni vládne, především, ve svůj vlastní prospěch. Kdo tak nečiní chová se nepřirozeně. Až bude, pokud vůbec někdy bude, vládnout lid bude také vládnout především ve svůj prospěch. Bude se rovněž chovat přirozeně a to podle zákona pregnance -seberegulace a to bude pro něj dobře.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nestrašte, viděl jste letenské majdanisty? Hlavně aby nevládl lid, to by byla tragedie.

   Vymazat
  2. To je Science fiction Těch několik,tedy 1% , kteří vlastní majetek jako 99% obyvatel planet, to nikdy nepřipustí.
   Ani oni, ani jejich potomci a už vůbec ne jejich lokajové.
   Hlavně, je třeba hodně křičet, že Rusko by se mělo podělit o své nerostné bohatství.
   A nejví křičí právě to jedno "zubožené" procento.
   Všechny alternativní weby včetně tohoto stejně beztak slouží jen k jako Papinův hrnec.
   Pisatelé si zde v pseudosvobodně postěžují a tím je to hotovo.

   Vymazat
  3. 15:18
   Ve Švýcarsku lid vládne "tragicky" už po staletí. Jsou to ale nešťastníci.

   Vymazat
  4. 15:32 - tam se jedná o jiný materiál a mají tam šmejdi uložené prachy, ani Hitler si tam nedovolil vlézt a s nějakou neutralitou by si .... však víte:)

   Vymazat
  5. 15:32
   Jistě. Platí za to podobně jako s těmi "odposlechy" pro USA. Jinak by pro jejich sousedy nebyly ničím nepřekonatelným.

   Vymazat
  6. Anonymní 17. února 2020 15:28
   Problém je ten, že to jedno procento si koupí tak deset dvacet procent a díky svým svazkům, jim "zaručí" nadstandardní příjem a pozice u koryta.

   Vymazat
  7. 17:36 To je divné ne, že si tam Hitler nedovolil do Schweizu vlézt. Asi tam je nějaké kouzlo ne ?

   Vymazat
  8. Bohužel jakákoliv demokracie je pouhou iluzí neb lůza nikdy nebyla předurčena k podílu na moci, není totiž schopná sebeřízení! Od toho tu existuje od počátku dějin kasta pánů nadaná Vůlí k moci, která ovládá tuto vlastnost postrádající kastu otroků! Bohužel ta první dnes musí předstírat vládu té druhé! Nadčlověk se svou morálkou pánů liší od podčlověka. Morálka podlidí se projevuje jako duševní společenská choroba zvaná levicovost, která vede k jejímu postupnému úpadku, kdy všemu nemocnému, slabému, patologickému a dokonce kriminálnímu je věnována dojemná starost a péče, která daleko přesahuje péči o zdravé, a to proto, aby se opět zařadilo do stáda obecné uniformity. Skutečná pravice, která jediná může zajistit zdravou společnost, musí v první řadě odmítnout rovnoprávnost! Neb jak klasik napsal: "Nadčlověk je smyslem Země ... a právo nutně znovu povstane z násilí a moci. Protože jen malý počet lidí je natolik vynikajících, aby mohl vládnout, zatímco sloužit musí vždy nesčetné zástupy."

   Vymazat
  9. 15:18 To ani není možné, neb masy jsou zženštilé a potřebují být vedeny, ale nesmí mít v čele nějakého ráčkujícího opilce, profesůrka s hláskem jako konipásek a ukradeným perem v kalhotách, nebo uslintanýho žvanila s holí či šimpanzoidního jako krysa z kanálu pištícího esteban, ale ani ryšavce s papírkem v ruce a krosnou na hrbu, nýbrž potřebují muže s holínkami, který udeří do stolu a zařve: "Toto je správná cesta!" A tak to dnes mohu shrnout prohlášením, že já jako neznámý jedinec jsem povstal proti neobolševismu a zahájil boj s tímto rudým lejnem a neskončím, dokud jako jev definitivně nezmizí ze života nejen Čechů!!! Jen napneme-li k tomuto posvátnému cíli veškeré své síly, vůli, důmysl, píli a houževnatost, jen pak budeme moci opět začít stoupat k výšinám, tak jako kdysi naši dávní předkové, kteří nedostali výsadní postavení na Zemi darem, nýbrž si ho museli za cenu nesmírné brutality vybojovat!

   „Dav nepotřebuje vůdce, ale koně, kteří by táhli jeho káru, kam on si přeje. Vůdce potřebujeme my. Proto je obdivujeme. Ne dav, ale elita uctívá Fridricha, Napoleona, Hitlera.“ Rudolf Jičín

   Vymazat
 3. Delší dobu mne naši i euro poslanci přesvědčují, že hájit zájmy našeho lidu je to poslední, co je zajímá, až na světlé výjimky. V první řadě je zajímá koryto a prachy. Sliby před volbami jsou jenom vábnička ke zvolení. Krásný příklad jsou piráti a i zbytek profláknutých starých stran. Kdokoliv se najde a chce něco změnit hned je v hledáčku a již se tepe. Všechno musí být pod kontrolou i kdyby to státu pomohlo. Naposledy zbrojní zakázky skřípnuté od min. zahraničí. Občané této země si nezaslouží aby je zastupovali pokrytci. Doufám, že historie je spravedlivě ohodnotí a jejich potomci se budou stydět.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jakákoliv změna = extremismus = tj. odklon od zaběhnutých pořádků.

   Vymazat
 4. Podle posledních hlavních aktivit ministra zahraničí Petříčka (Pocheviče) zastupují Izrael, Izrael a USA.

  Zbrojní zakázky od českých zbrojovek beukonkurenčně převezmou... Naším jménem bude Petříček chránit státní zločiny jíných států... Z nachoz... která NAFA jsme?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Má být Machoz a Nafot... omlouvám se

   Vymazat
 5. Jaké hájení národních zájmů? Hlasoval jsem pro vstup do EU, neb se mi líbilo otevření hranic v Evropě, společná měna, spolupráce států na základě rovnoprávnosti a suverenity. Tak jaké pak hájení národních zájmů v organizaci, kde by toto nemělo být podstatné ale naše národní zájmy by měly být respektovány a podporovány ostatními a ne podkopoávány. Pak se ptám, co tam ještě děláme? M.R.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ptáte se zcela správně. Vůbec tam ČR neměla lézt.
   Schengen by byl zcela dostačující.
   Inu dle známého : "Nechoď Vašku s pány na led, mnohý příklad známe, že pán uklouzne a sedlák si nohu zláme.

   A co se týkká národních zájmů ta zcela čerstvá je zpráva, že USA zastavily stavbu Nordstream 2, aby prý ochránili evropské energetické zájmy.
   Tak to už může "sežrat" jen totální mentál.
   Všichni vědí o snaze USA cpát do Evropy jejich drahý zkapalnělý plyn, takže .......

   Vymazat
  2. 17:00
   Věřte,že některý zde se vyskytující havlolejnolahvárenský odpad tomu věří....klapky na očích a emerika first!!!!

   Vymazat
  3. Kdy bych to býval věděl, tak bych tam nechodil...

   Vymazat
  4. 17:00...Zdroj?
   Nordstream 2 je už moc rozjetý, to by si nedovolili.
   Resp. Merkelová by si nemohla dovolit na něco takového přistoupit.

   Vymazat
  5. Hela Zdroj zde: https://cz.sputniknews.com/byznys/2020021511507303-ministr-energetiky-usa-zhodnotil-perspektivy-nord-stream-2/

   Ale to není nová zpráva. Už koncem roku (2019) Trump podepsal rozpočet a hned vyhlásil sankce na každého, kdo se na stavbě bude dále podílet. A ti Švýcaři hned stahli gatě a práce ukončili. Takže jediný, kdo si teď troufne to dodělat, jsou Rusové sami. A musí tedy připlavat z východu ta loď, co to umí. Doufám, že má patřičný doprovod, aby ji nějací somálští piráti ještě nezajali. Q.

   Vymazat
 6. Demokracie postavena na vládě zastupitelů je nesmysl. Demokracie postavena na vládě stranických zastupitelů je tuplovaný nesmysl.
  Skutečná demokracie je, když vládnou voliči zastupitelům. Chceme-li ji, musíme ovládnout své zastupitele. Začít nutno v obcích a městech, tam jsou zastupitelé nejslabší a občané nejsilnější. Pokud v nich jejich občané neovládnou své zastupitele, je iluzorní se domnívat, že je možno ovládnout zastupitele větších územních celků.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "Zastupitele"určuji šefove stran a hnuti.

   Tady je zakopaný pes.Pak tito "zastupitelè"hlasuji jak přikáże šef.
   Kdo to neudělá je okamžite vykopnut ze strany do sraček a tam se motá znovu se "svým"programem a nikoli s tim co by chtěli voliči.
   Ti si doposud neuvědomili,že to musi umět sami zformulovat jinak bude po nich a mohou si jit stěžovat a fňukat tak jedině na nadraži do lampárny
   Navic jsou ohlupováni GŘ TV za to dobře zaplaceným a tvrdi jako ojetý gramofon podle jeho tv,že se maji dobře a chomout otroka jim bude brzy slušet!

   Vymazat
  2. Vzniknul kockopes. Naši volení zastupci do Bruselu, se seřadili do různých smeček a zapomněli, že tam jsou za ČR, naopak se nikdy nedohodnou. Nakonec je to jedno, protože nemají vůbec žádnou šanci chod EU, ovlivňovat. Mají pouze příležitost chod komentovat a následně povinost ve své vlastní zemi důsledky "vykomunikovat". Tak pod cudným závojem demokracie se ukrývá diktatura jakýchsi feudálů, řízených finančním kapitálem a korporacemi. Dokonalý, nepřehledný a nekontrolovatelný moloch, který existuje sám pro sebe a pro lidi ani náhodou. Jeho akceschopnost dokazuje řešení migrantsķé krize a současné řešení našeho ohrožení corvirem. Nařizování pákových kohoutkú a rušení klecí pro slepice patří do zlatého fondu pitomostí. Už se BRexitu vůbec nedivím když je to možná bude stát Skotsko a Irsko. Chystaná celoevropská cenzura, kterou právě chystá paní Jourová určitě všechny státy potěší. Asi brzy dostaneme celoevropské ministerstvo pravdy. Nezdá se mi, že by Babiš byl fanoušek EU, spíš napak, protože se o svou moc nerad dělí. Určitě tam patří aspeňáci a na 100% Petříček. Trochu přemýšlejte.Jjp

   Vymazat
  3. Anonymní17. února 2020 19:21
   Rušení klecového chovu slepic, nebo kožešinových zvířat, je krok správným směrem. Ve všech velkochovech, zvířata trpí. Správný směr je decentralizace a chov zvířat v jejich přirozených podmínkách. Potom také dopad na krajinu není devastující, ale přínosný. P.K.

   Vymazat
  4. rebel17. února 2020 15:57
   K té demokracii nám chybí minimálně zákon o všeobecném referendu, kde by občané mohli politiky úkolovat, či rušit jejich nesmysly. Ten vyžaduje (v akceschopné formě) pouze SPD. Politici ostatních stran, z toho mají kopřivku. P.K.

   Vymazat
  5. Pane PK s tim zakonem o referendu na který je 30 let embargo a i kdyby byl,bude "zformulován"tak,že bude voličům a všem obanům k nepotřebě.
   To,že ho prosazuje SPD,která se nechce postarat o zesileni svého Programu tak,aby byla 1 je k niemu.
   Bude prostě zesměšněna.
   pokus vim,byla tady skupina občanů,která přišla s řešenimi a navrhovali způsob jak tuto blokádu trvajici 30 let obejit.
   Proč nebyli podporováni solidaritou ostatnich a ani SPD je nevzala mezi sebe pane PK.

   Vymazat
  6. Anonymní17. února 2020 23:24
   Máte pravdu, že u přijetí zákona o referendu hrozí nebezpečí, že bude přijat v takové formě (viz dienstsbierův návrh), že by se v něm mohlo rozhodovat pouze o naprostých margináliích (o barvě dientsbierovy kravaty).
   Ale také je pravda, že SPD má ve sněmovně 10%, takže při přijímání tohoto zákona, asi nebude mít rozhodující vliv na jeho formu. Proto volme SPD, ať máme použitelný zákon o referendu.
   O případu skupiny občanů nic nevím. Musíte se obrátit na zainteresované. P.K.

   Vymazat
  7. P.K. 22:39, nevím jak je měřeno utrpení zvířat, chápu to tak, že pudově vyhledávají podmínky, pro které jsou vývojem vybavena. To mi pak napovídá, že v podstatě trpím civilizací a z principu především tím, že jsem byl v důsledku biologické aktivity rodičů na tento svět přiveden. Takže podtrženo a sečteno, chovat a množit hospodářská zvířata je jejich týráním, jehož přirozenou příčinou ovšem je, že podstatou existence života na této planetě je potravní řetězec, kterému lidstvo, v důsledku schopnosti formovat přírodu podle svých potřeb, kraluje. Pokud ovšem pozoruji naši kočku, která přivandrovala a stala se praktickým parazitem, tak ta už zcela bez nějaké nutnosti loví ptáky a nějaké ty myši a vůbec se nesnaží o jejich citlivé usmrcení. Naopak, co nejdéle si pohrává ... Je tvrzeno, že tak vyplavený adrenalin oběti činí ulovené masíčko křehčejším. Část lidstva se snaží přírodu oklamat, řekněme po lidsku v dobrém, část naopak. Příroda se oklamat nedá, jednak se nepřirozenému příčí, druhak, může existovat v libovolně formě. Živočišný druh člověk pohříchu ne, což my snad ještě neuvidíme. Ba jo, rozmilý P.K., máte to starosti, že?

   Vymazat
  8. Anonymní18. února 2020 8:54
   Utrpení těch zvířat bych poměřoval tím, jak hodně se ten chov liší od jejich přirozeného způsobu života. Jako děti jsme courali po okolí vesnice a tak si také vzpomínám na slepičárnu JZD. Tam měli ohromný výběh a velké heraklitové budovy, kam se mohly schovat. To současné zavírání do klecí, nebo namačkání do hal, kde se nemůžou pořádně pohnout, se podle mého hodně liší od přirozeného způsobu života. A přitom se tak děje jenom kvůli velkým ziskům, do několika málo kapes. Ne kvůli prostému zajištění potravy pro lidi. Podobné to je s kožešinovými zvířaty, prasaty, atd.
   Decentralizovaný chov v mnoha vesnicích (když už ne ideálně v každé), by navíc zajistil místní zaměstnanost a ekologické zužitkování odpadu do půdy. Na rozdíl od současnosti, kde tím někde půdu a spodní vody devastují, případně toto hnojivo likvidují v bioplynkách. P.K.

   Vymazat
  9. 8:54 s tím ziskem se rozhodně nemýlíte, ovšem s dopadem na konečnou cenu byste počítat měl. Sice nejsem z těch, který by byl o hladu až bude chovům slepic dopřáván prostor, který bude lidskými měřítky brán za slepicím přátelský, může se stát, že strádat budou lidé. Třeba jen někteří. Chudou výživou, třeba i hladem. Osobně takovou obavou trpět věru nemusím, ale i tak, spekulovat o přirozeném blahu hospodářských zvířat i k tíži nejchudších z principu odmítám.

   Vymazat
  10. Anonymní18. února 2020 16:56
   Pro strádání hladem, není žádný reálný důvod, nikde na světě. Pouze politický. Stále je mnoho neobdělávané půdy, stále je mnoho nezaměstnaných, kteří místo toho, aby smysluplně pracovali, dostávají držhubné za lelkování. Stále je mnoho EU nařízení, ke snižování zemědělské produkce.
   Takže není žádný reálný důvod pro zkomplikování trhu potravin, když by se to vzalo za správný konec. Nikoliv za EUkatastrofický, tedy likvidace, nýbrž zavádění decentralizovaných, lokálních chovů. Něco jako dříve JZD.
   Ale protože máme liberalismus a nebylo by to ku prospěchu velkých nadnárodních korporací, bude takovéto řešení, které je i v národním zájmu, jako potravinová nevydíratelnost země, blokováno. Jenom kvůli prosazování těchto zájmů, je třeba se obávat o dosažitelnost potravin. P.K.

   Vymazat
 7. A největší legrace je, kolik lidí se domnívá, že je Eurobabiš nějaká hráz. Je s evropskou levicí jedna ruka, otlapkávají se na summitech, bububu kolem dotací už samozřejmě skončilo, je i v liberální frakci, což jsou ti nej-EU. Člověk se musí smát té komedii Babiš versus Milion chvilek. Co se týče EU, jsou na jedné lodi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Máte zmatení pojmů. V EU nevládne žádná levice.Copak podkuřování nadnárodním korporacím a velkokapitálu je něco levicového. Hovno! Pravý opak to je. EU je soft-fašizmus.

   Vymazat
  2. Hodláte 16:05 konkurovat Helanov? Přiznejte se!

   Vymazat
  3. Anonymní18. února 2020 8:43
   No, ona levice je charakteristická touhou po světové revoluci. Současný EUbordel také směřuje k minimálně celoEUropské revoluci – likvidaci států a národů a jejich nahrazení EUchaliofátem. Však to také sjednocená levice v EUparlamentu podporuje, bohužel, shodně s velkokapitálem.
   Takže klasické dělení levice-pravice bylo možná zlikvidováno, nebo možná naopak, vyjevena jeho pravá podstata.
   Dříve předpokládaná doména levice, nějaké sociální prvky, dnes v nějaké míře, deklarují všechny strany. Některé možná z přesvědčení, jiné možná z populismu. To dělení, které je v současnosti určující, bych viděl liberalismus-demokracie. Liberalismus jako politická dominance majitelů kapitálu a demokracie, jako kontrola občanů nad politikou. P.K.

   Vymazat
 8. http://www.skrytapravda.cz/domaci/3056-divny-stat-kde-majorita-se-boji-mensiny-a-jeste-je-za-to-obvinovana-z-rasismu-20-let-po-utoku-na-stare-lidi

  OdpovědětVymazat
 9. Samozřejmě,že stát ,kde se dáva přednost tomu kdo bude nejvice dělat nepořadek řvát,ze nepusti brzy nikoho do úřadu a tyranizovat obyvatelstvo nemůže byt nikdy opravdový stát,ale jen neomarxistický bordel nejhrubšiho zrna.

  OdpovědětVymazat
 10. Nevím jestli je to Davidova hloupost, zaslepenost a fanatismus nebo jen chladnokrevně lže, ale zaráží mě jak zcela samozřejmě zaměňuje své vlastní zájmy a zájmy voličů SPD za "NÁRODNÍ ZÁJMY", za zájmy všech Čechů.
  Není nic vzdálenějšího pravdě.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 17:01
   Copak se ti ty """"demokrate""""zase nezamlouvá?!Že pan doktor nelže podle nožičky fašoEU?!!

   Vymazat
  2. Anonymní17. února 2020 17:01
   Pan David byl zvolen na základě programu SPD. A ten jasně vymezuje naše národní zájmy a voliči je tedy znají. Takže je naprosto logické, že je oba europoslanci po zvolení, dále prosazují – že neotočí kabáty.
   Tak by měli pracovat všichni političtí zástupci. Sestavit program, nechat se zvolit lidmi, se stejným viděním světa a ve funkci toto vidění uvádět v život. To je demokracie a ta Vám evidentně nesedí. P.K.

   Vymazat
  3. 18:49

   Znovu: Nejsou to žádné "národní zájmy", ale zájmy úzké skupiny lidí - voličů SPD. To je zásadní rozdíl, který, zdá se, nejste schopen pochopit.

   O tom co mi sedí a nesedí vy víte starou belu.
   A když jsme u toho, je vždycky legrační slyšet žvásty o demokracii z úst obdivovatelů předlistopadového, totalitního režimu.

   Vymazat
  4. 17:01...SPD je jediná strana, která doopravdy zastupuje zájmy většiny lidí.
   Samozřejmě ne všech a také ne všichni občani si to uvědomují.

   Vymazat
  5. Anonymní17. února 2020 19:03
   Já to chápu, je to demokracie, co se Vám nelíbí. P.K.

   Vymazat
  6. 17:01
   Jen jestli VAŠE osobní zájmy nemají být ty naše "NÁRODNÍ ZÁJMY". Já jsem stoupenec vlastenectví a politika SPD mi vyhovuje a pan doktor není obdařen hloupostí. Obvykle vlastní chyby nejlépe vidíme na druhých. Nikdo vám nenutí program SPD, jestli jste si nevšimnul máme demokracii a můžete si vybrat stranu, která splní vaše zájmy. Tak si nedělejte násilí a hledejte jinde. Navíc vám dám zdarma radu, neútočte sprostě na druhé, když jste anonym, není to fér.

   Vymazat
  7. 17:01 Hloupý jsi tak ty pan David zastupuje 80% Čechů kteří se nechtějí nechat islamizovat a podporovat greténismus. Vaše euhujerské strany jdou do kopru uznal to i váš kraďousek. A pokud u mě zazvoní nějaký agitátor z milionu úchylek tak pojede ze schodů sešupem.

   Vymazat
  8. Pokud pane PK by chtěla SPD zastupovat co nejvice občanů,

   pak by muselo jeji vedeni upravit program strany tak,aby nezastupoval pouze možná kdovi jestli 10% voličů.
   Zkuste tu dávat bod po bodu tohoto programu a sami občané by měli pátrat co mu vlastně chybi,e má slabou silu.
   Všimněte si všichni lidovi komentátoři,že to začiná u názvu strany SPD,kdy občané a ani vy pane PK nedovedete zavést diskusi co to ta tzv Přimá demokracie a la SPD v praxi vlastně je a jak má ve skutečnosti fungovat!

   Vymazat
  9. 22:57 Co by měl pan PK vysvětlovat stejný systém jako je v Švýcarsku důležité věci rozhodnout v referendu. Jenom tam mají demokracii tak asi tak.

   Vymazat
  10. 23.26
   nedělejte panu PK advokáta,on vi sam co dělat!
   Když jste špecialista na Švycarsko,tak navrhěte babušovi,aby převzal jejich ustavu a požadal je o kolonizaci.
   Hned by mohli vzniknout tři nove kantony ČECHY,Morava a Slezsko ,vole.

   Vymazat
  11. Pro 1:43: vaši natvrdlost a omezenost nemůžete posílit sprostotou a nadávkami. Vězte, že váš postup vyvíjí opačný účinek.

   Vymazat
  12. Anonymní17. února 2020 22:57
   Za přímou demokracii, považuji takové uspořádání, kdy občané jsou jako nejvyšší instance, při řízení země. K tomu také patří přímé volby prezidenta, politiků, soudců a dalších lidí, podílejících se na správě země. A jejich odvolatelnost.
   Jak to prakticky uspořádat, na to už existují stovky názorů. Jestli pravidelnými referendy, nebo referendy ad hoc, atd., atd. P.K.

   Vymazat
  13. 17:01 jste schopen proces, kterým jste dospěl ke svému tvrzení, nějakým způsobem osvětlit? Třeba europoslaneckým platem, vizáží Mudr. Davida, nebo existencí SPD?

   Vymazat
  14. 1:43 No jo já jsem „vůl" a vy jste euhujer placený z cizích peněz. My po žádné kolonizaci netoužíme jen po samostatném neutrálním Česku případně Československu. A vaši zastupitelskou rádoby demokracii si můžete strčit víte kam.

   Vymazat
  15. Taky by se mi líbil systém referenda jako ve Švícarech, má to však jeden háček, oni se chtějí domluvit a nakonec se domluví, ale u nás je to naopak. Mám obavu, že nám tu nechybí referendum, ale rozumní občané.

   Vymazat
 11. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní17. února 2020 17:33
   Máte vybraný vkus. Ten Váš idol obdivoval i 18. P.K.

   Vymazat
  2. 18:55 A jeho zas samotný JFK! Ten si při své návštěvě Německa v srpnu 1945 si šel prohlédnout Hitlerovu bavorskou rezidenci Berghof i Orlí hnízdo a do svého deníku si tehdy poznamenal:

   „Kdokoli, kdo navštívil tato místa, si dokáže představit, že za pár let se Hitler vynoří z nenávisti, která ho nyní obklopuje, a bude považován za jednu z největších postav, jaká kdy žila.“ A dále pokračoval: „Na způsobu jakým žil a jak zemřel, je něco tajemného, co ho přežije a zůstane živé. Stane se z něj legenda.“

   Vymazat
  3. Anonymní18. února 2020 16:05
   Nejspíš máte na mysli otce JFK. Jinak Amerika a Anglie byla a nejspíš stále je, plná fašounů. Jinak na 18 bylo nejtajemnější asi to, že to byl údajně levoboček nějakého Rothšilda. P.K.

   Vymazat
  4. 17:18 Nikoliv! JFK Junior! - https://www.extrastory.cz/kennedy-navstivil-v-roce-1939-okupovanou-prahu-a-obhajoval-mnichovskou-dohodu.html

   Vymazat
 12. Kapitalismu vždy žil z nakradeného, bude z nakradeného žít i v budoucnu, pokud nepřijde systém, který nahradí zločinnou tvář dnes vládnoucího systému tváří lidskou. Ale to určitě není cesta Západní Evropy a v tomto směru bude jednou kapitál v Evropě skřípat zuby, až podlehne Světu budoucnosti - asijským národům. Eu je klasikou podoby kapitalismu za zenitem, ať se "stmeluje" ze všech svých sil a proti vůli občanů Evropy!. A nepomohou ani teroristické války bohatých proti občanům států méně zločinně smýšlejícím. I soudobá podoba otroctví jednou padne a nakolik ten pád bude krvavý, to si určuje kapitál sám.
  Ale ten pisatel 17:33 je jak vyřezaný z Mein Kampf: rád by svrhával staré, nemocné, s vadami, hluché a slepé, "pro kapitál" neproduktivní" nejraději do Macochy. A že je dost hluboká, aby pojala celý národ, jen pozor, aby propagátor nacismu neuklouzl a nezklámal si nohu a jako zbytečný nebyl na dně Macochy první. "Eutanázie" a další perverze si starší pamatují z dob nacismu, je jistě pozoruhodné, kolik potomků těchto vrahů v rukavičkách ze studu za "dílo" svých rodičů v daleko pozdějších letech spáchalo sebevraždu - neuneslo hanbu nelidství, zplozenou jejich vlastními rodiči!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 17:55
   Když jsou rodiči bratr se sestrou,která má navíc nemoc šílených krav a on těžkou mentální retardací,tak se tomu idiotovi z 17:33 nelze divit,že umí dokola jen tapety typu CTRL-C A CTRL-V,VÍC ANI ŤUK!!!!!☺

   Vymazat
  2. Euroatlantický svět podlehne ne systému, ale právě kapitálu těchto asijských zemí. Pokud se dokáží náležitě odpoutat od obav z toho, co na to řekne strýček za velkou louží. I když bych raději něco prostě spravedlivějšího.

   Vymazat
  3. Kapitalismus je de facto židovský výrobní způsob založený na podvodu zvaném "tržní chování jedince". Struktura pravěké tlupy přetrvává evoluční setrvačností dodnes, navzdory odlišnýmu výrobnímu způsobu, který je příliš mladý, aby zásadním způsobem změnil to, co se utvářelo desítky tisíc let! K přežití lovecké tlupy bylo zapotřebí na 1 schopného organizátora (náčelníka) a 1 nositelku know-how (šamanku) vždy alespoň 50 zdatných lovců a 50 zručných sběraček. Proto dodnes má např. schopnost stát se lékařem jen jeden ze sta lidí (to je pro zjednodušení použitá číslovka!). Dříve to sloužilo jako nutnost k přežití celé tlupy a potažmo druhu, dnes je to systémem zneužíváno k tomu, že lékař je placený mnohem více než třeba horník, ačkoliv jeho práce je těžší a v pravěku by dostával větší kus masa než šamanka z logických důvodů. Rovněž pojem "zákazník" je proti smyslu přirozené dělby práce v lidské tlupě či pospolitosti. Směna mezi jednotlivými tlupami vždy probíhala tak, že nositelé genů náčelníků a šamanů rozhodli z titulu své intelektuální převahy, co je dobré pro přežití celku směnit a co nikoliv! Tak tlupa dostala potřebné komodity k přežití výměnou za ty které pro ní jsou zbytné či postradatelné. V současné době kdy byla koherentní společnost atomizována židovským výrobním způsobem (kapitalismem) toto přestalo platit a v důsledku toho jsou nekompetentní jedinci - s geny řadových lovců a sběraček - nuceni sami přejímat funkci náčelníků a šamanek a to zcela zjevně bez znalosti či schopnosti posoudit důležitost té či oné komodity pro zachování existence své osoby a své rodiny či celé komunity. Čili za bláboly o "svobodné interakci mezi jedinci" a "tržních mechanismech" je pouze snaha úzké skupiny ovládat druhé prostřednictvím jejich nižších intelektuálních schopností či zkrátka profitovat prostřednictvím převahy těch vlastních nad schopnostmi ostatních. Proto jde o nebezpečný parazitující způsob organizace hospodářské činnosti v jehož důsledku je ohrožena především bílá Rasa - nositelka civilizace.

   Vymazat
  4. 18:36 Nauč se to Putlerprde! Pak sem budeš moct taky dávat místo těch svých výskřeků po vypití flašky formáče co v něm tvůj primář archivuje potracený cigorky i nějaký skutečný texty s obsahem - sic!

   Vymazat
 13. Pro Svět existuje jediné smrtelné nebezpečí a to je USA kapitál a jeho soldateska. Ti vedou teroristické války proti slabším a chudším, ti vykrádají Svět a masově vraždí, kuciakují, a jejich pomocníky jsou země NATO. Nejde o obranné společenství ale o agresora, proti kterému nacismus s Hitlerem byl válkou na dětském pískovišti. Proč a jak by mělo být Rusko hrozbou? Jer rozlohou největší zemí a nerostným bohatstvím jak by smet. Co by si počali s degenerovanou Evropou a bílou Amerikou? Co by Rusko dělalo s nacistickým Polskem, pobaltskými státy. EU a její státy jsou vazaly USA do poslední mrtě, ekonomicky, vojensky a politicky, dojené z Washingtonu. K čemu potřebujue ČR vydávat 170 miliard Kč ročně na zbrojení, Proti komu, nebo v zájmu koho se vyhazují peníze daňových poplatníků, které by mohly zlepšit život občanů Česka. Kolik desítek tisíc bytů by se dalo postavit místo myšlení na sofistikovanou genocidu jiných národů pro zisky USA kapitálu? Vás těší, že se na nás právem dívají občané námi okupovaných zemí stejně, jako jsme se dívali my na nacisty a okupaci 1938-1945? Vás těší, že jako boháči si osobujeme právo na teroristické války s již miliony nevinných civilních obětí? Nemáme se spíše stydět, než chlubit takovými "vítězstvími"? Je nám ke cti novodobý nacismus, kterému jsme se po staletí vyhýbali a do kterého jme byli po roce 1989 zavlečeni. Oč jsme lepší než jsou Syřané, Iránci, Iráčané, Libyjci? Co pohledáváme v jejich zemích, kdo nám dal zmocnění, abychom tam zaváděli evropské nemravnosti a znásilňovali je do otroctví? My, národ Husův, Komenského, Dobrovského.... Masarykův jsme nuceni participovat na zločinech proti lidskosti. Vám to nevadí? Co nám dobrého přinesly války, které vedeme proti jiným národům? Obrali nás o čest a o budoucnost - neb námi napadení dnes oplácí náš terorismus velký terorismem malým, ale může to být jednou i jinak.
  Tisíciletí bylo nebezpečím pro existenci českého státu a národa germánské nadlidství a jejich barbarské myšlení a násilnické sklony. Toto nebezpečí trvá a je jediné - a tomuto nebezpečí lezme přímo do chomoutu - v něm se snadněji popravuje!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bohužel jste to shrnul brilantně a hlavně pravdivě!

   Vymazat
  2. Anonymní 17. února 2020 18:28
   Souhlas. (datum dodávám kvůli tomu, že v minulosti se stalo, že tam vlezl mezitím někdo, s kým bych nesouhlasil)

   Vymazat
  3. Mám jen obavu, že kdyby dnes žili Hus, Komenský a Masaryk, tak by zaplakali, nebo se k nám raději ani nehlásili. Že je ještě tato generace zná, alespoň podle jména je to dobře, ale mám obavu, že za pár let je už nikdo znát nebude. Tomáš

   Vymazat
  4. Dobrý komentář,ale chybi mu koncovka.

   návrh jak ten závod ke dnu zastavit a realizovat včas změnu a jakou!

   Vymazat
 14. Anonymní17. února 2020 17:01
  Pan David byl zvolen na základě programu SPD. A ten jasně vymezuje naše národní zájmy a voliči je tedy znají. Takže je naprosto logické, že je oba europoslanci po zvolení, dále prosazují – že neotočí kabáty.
  Tak by měli pracovat všichni političtí zástupci. Sestavit program, nechat se zvolit lidmi, se stejným viděním světa a ve funkci toto vidění uvádět v život. To je demokracie a ta Vám evidentně nesedí. P.K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 18:49

   Znovu: Nejsou to žádné "národní zájmy", ale zájmy úzké skupiny lidí - voličů SPD. To je zásadní rozdíl, který, zdá se, nejste schopen pochopit.

   O tom co mi sedí a nesedí vy víte starou belu.
   A když jsme u toho, je vždycky legrační slyšet žvásty o demokracii z úst obdivovatelů předlistopadového, totalitního režimu.

   Vymazat
  2. 19:03
   Jeeeee,milovník udavače Havla procitnul z vopice!

   Vymazat
  3. Anonymní17. února 2020 19:03
   Jestli to jsou, nebo nejsou národní zájmy, se snažíte určovat, podle Vašeho osobního názoru. Ten je ještě méně relevantní, než názor politické strany, která s ním jde před voliče. Každá politická strana zastupuje názory, jak říkáte úzké skupiny lidí. Ale opět Vám musím zopakovat, to je demokracie. Nedemokratické je, když po volbách ostatní vyšachují vítěze voleb, tedy zástupce nejširší skupiny voličů. P.K.

   Vymazat
  4. 19:03 - ukázka typického "podsouvání" čili tvrzení, že protivník má takové nebo makové názory, aniž by je protivník měl. Jinými slovy, jde o prachsprosté lhaní, které má z vlastenecky cítících a smýšlejících občanů udělat zloduchy a "obdivovatele starých pořádků". To hovado 10:03 nemá žádný argument, z argumentační nouze si vymýšlí, lže a šíří nenávist.

   Vymazat
  5. 19:03
   Asi jste sklerotisk, zapoměl jste, že jste se nám už předvedl. Nebo v horším případě jste placen od řádky. Pak je mi vás opravdu líto.

   Vymazat
  6. Na kterém sjezdu byl program SPD schválen? Není jo jen slohové cvičení, jaká psal Havel aniž čemukoliv, co napsal, věřil? Vzpomeňte jeho projevy na Václaváku.

   Vymazat
  7. 20:03

   Vidím, že jste opravdu extrémně natvrdlý. "Národní zájem" je zájem většiny národa. Ne zájem malé skupiny sekty zvané SPD, jejímž jste přívržencem.
   A většina národa si opravdu nepřeje vaše hlouposti jako vystoupení z EU a podobné nesmysly. Proto nevolí SPD, ale jiné strany.
   Potřebujete to namalovat?

   Vymazat
  8. SPD je strana, která prosazuje správný nástroj na udržení a rozvoj demokracie - lidové hlasování čili referendum. Máme ho slíbené od roku 1993 v naší ústavě a dodnes nic. Politici se nemohou smířit s tím, že by jejich hlas najednou byl nula proti hlasu lidu, proto se brání jak mohou, často pomluvami, chytračením, urážkami, cenzurou. Masmédia jim v tom srdnatě pomáhají. Cinknuté sociologické průzkumy také. Volím SPD právě proto, aby referendum bylo uzákoněno.

   Závazné referendum, jehož výsledky musí politici respektovat a podřídit se mu, a ne nějaké "poradní" jak to chce mladý Dinstbier. Chci, aby referendum bylo prakticky vyvolatelné a ne takové, které nemůžete nikdy vyvolat. Ve Švýcarsku, které je asi tak velké jako ČR, stačí k vyvolání referenda 80.000 podpisů. U nás by to mělo také stačit.

   A neříkejte mi, že na rozdíl od našeho je švýcarský občan bůhví jak chytřejší, demokratičtější, vyspělejší a podobné demagogické chujoviny.

   Vymazat
  9. Anonymní17. února 2020 21:48
   Natvrdlý jste tady Vy. Vždyť nyní říkáte totéž co já a spíláte mi, když to říkám jinými slovy. To jsem přeci psal, že každá strana ten národní zájem nějak vyjádří ve svém programu a voliči, kteří to vidí stejně, ji volí.
   Když už jste zmínil tu SPD, tak je pravda, že má 10% voličskou podporu. Takoví TOP09, Starostové, Lidovci a podobní „demokraté“ mají po 5%. Takže vidění světa jako SPD, není až tak marginální. Extrémisté jsou ti TOP09, … P.K.

   Vymazat
  10. 7:34 Hlavně je třeba definitivně skoncovat s levičáctvím, jež vede k všeobecnému úpadku (kdy všemu nemocnému, slabému, patologickému a dokonce kriminálnímu je věnována dojemná starost a péče, která daleko přesahuje péči o silné zdravé, a to jen proto, aby se vše opět zařadilo do stáda obecné uniformity) a nastolí staletími osvědčené panství pravice, která jediná může zajistit zdravou společnost a stát, musí v první řadě nastolit alespoň na čas diktaturu formální elity! Neb jak klasik napsal: "Nadčlověk je smyslem Země ... a právo nutně znovu povstane z násilí a moci. Protože jen malý počet lidí je natolik vynikajících, aby mohl vládnout, zatímco sloužit musí vždy nesčetné zástupy." Ale skutečnou elitou rozhodně nejsou židovští a jiní spekulanti a čachráři, ale ani starobylá šlechta, vysoký klérus a armádní velení - tedy pilíře takového dočasného fašistického "karbanátku". Tepvre v druhé fázi po zničení bolševismu a levičáctví může nastoupit přímé panství Nadčlověka, kde každý už zná své místo a všichni spolupracují jako jeden skvěle seřízený stroj svého mašinfýry - viz např. Republika Saló!

   P.S.: již během první fáze bývá prováděna přímá demokracie! Moderátor se ptá přímo Lidu jako tu - https://www.youtube.com/watch?v=Hpn9iPLbNDc

   Ta efektivita je úžasná! Na 3:15 začne klást zformulované otázky a v 4:05 je hotovo! Tak mu v necelé minutě lid odpoví na 5 otázek! Pravda, formulace těchto otázek, která předcházela hlasování, byla delší a navíc Moderátor musí navštívit více lidových shromáždění po celé zemi, nicméně parlamentn systém není schopen nic podobného zorganizovat ani v případě jediné otázky!

   Vymazat
 15. Souhlasím se závěrem článku. Musíme vyžadovat po svých politicích, aby hájili naše zájmy. A nenechat je vymlouvat, že oni nic, to že EU. P.K.

  OdpovědětVymazat
 16. Ti šmejdi, Ďourová a spol., se ani netajej tím, že zastupují EU.
  Podle mne je to NAPROSTÝ bizár, asi jako kdyby čeští poslanci ve Vídni zastupovali R-U...
  Není mi jasné, proč tedy vůbec mluvěj česky a nepřešupačili se na evropštinu.
  Holota jedna...grrrr...blééé

  OdpovědětVymazat
 17. Na otázku čí zájmy naši poslanci hájí, ať už v českém nebo evropském Parlamentu je odpověď jednoduchá - svoje zájmy. Navíc v EP je platí EU a to tak, že po pěti pohodových letech loajálního zdvihání ruky jsou velice slušně finančně zajištěni a od 63 let věku mají zajištěn i cca třicetitisícový důchod, nehledě na ten český. Do EP se drtivá většina poslanců dere kvůli prachům a ne kvůli nějakým českým voličům. Zájem byl posledně veliký - cca 40 uchazečů o jedno místo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale jen dva europoslanci si svůj plat opravdu zaslouží. David a Blaško. Já jim ho přeji.

   Vymazat
 18. 20:34
  Závist neni dobrá vlastnost. Poradím vám, vstupte do politiky získejte voliče a budete mít vymalováno. Když je tak jednoduché, tak proč to neuděláte. Budete mít příjem a navíc jednou i důchod. Tak hlavu vzhůru a šupity dupity

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale já to nepíšu ze závisti. Jen konstatuji a vyjadřuji svůj názor, že tihle poslanci nešli do EP, aby hájili nějaké zájmy svých voličů, stejně při našem zastoupení nic uhájit nemohou, jsou tam jen do počtu. Což oni samozřejmě dobře vědí, ale proč by si tam v klidu neodseděli pár let a neshrábli nějaké ty zlaťáky v podstatě za nic. Toť vše. Já mám svoji profesi,dělám zajímavou práci, která má nějaký smysl, jsem v ní docela spokojený a na tuhle politickou šaškárnu nemám náturu. Musí to být nakonec děsná nuda poslouchat hodiny pořád stejné bláboly, asi jako kdysi na povinných politických školeních. I ty píchačky tam jsou. Akorát je to lepší placené. Děkuji, nechci.

   Vymazat
  2. Už jednou vám tu napsali, že vaše závist a vy závistivý jste, není dobrá vlastnost.

   Vymazat
 19. V článku se spekuluje o zániku ČR. Ten stát však se svými obyvateli z mapy nezmizí. Z praktických důvodů bude připojen k Německu, nebo Rakousku anebo Polsku. Tyto země k nám pošlou svou spolehlivou správu, která se česky učit nebude. Ze dne na den budeme méněcennými cizinci ve vlastní zemi. Budeme pro ně podřadnou pracovní sílou, budou zde vozit odpadky a hnusné zkažené potraviny. Nebude jim stát za to, abychom se v případě nemoci vůbec léčili. Něco je s tím třeba dělat.

  OdpovědětVymazat
 20. EU je systémově korupční projekt, něco jako bájné Eldorádo, kde individua posedlá zlatem budou hrabat na svou hromadu, i kdyby čert na koze jezdil. Není potřeba nic kvalitního, jen opakovat fráze, které pro ty pomalejší předžvýkává mainstream.

  Jsou samozřejmě čestné výjimky.

  Děkuji panu Tichému za tradičně kvalitní analýzu, i panu Davidovi za věcné připomínky.

  Vysmívaní komunisté mohli budovat republiku, protože většina národa si oddechla, že skončila válka. Není mi však jasné, co máme dělat my v rozkradené zadlužené kolonii.

  OdpovědětVymazat
 21. Nám berou, posílají to množícím se Afričanům. Je to vykořisťování a genocida, přitvrdil Foldyna.

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Nam-berou-posilaji-to-mnozicim-se-Africanum-Je-to-vykoristovani-a-genocida-pritvrdil-Foldyna-Radeji-necist-613840

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. On bude pan Foldyna možná proputinský prorusko promoskevský proputinista, pravicovělevicovo extrémistický, populisticko protievropský, nacionalisticko protidemokratický, protihavlovský a nebo dokonce až kontroverzní:).

   Vymazat
  2. To znamená normálně myslící člověk, o které politické strany očividně nestojí.

   Vymazat
  3. Poslanec Foldyna byl včera zase super: na demonstraci za srbské Kosovo na Václaváku. Je to chlap, který má dar řeči. Tribun lidu.

   Vymazat
  4. Pan Foldyna by neměl setrvávat ve vytunelované čssd.

   Vymazat
 22. Rozdíl mezi demokracií a zastupitelskou demokracií je jako rozdíl mezi aktem a pietním aktem.

  OdpovědětVymazat
 23. Europoslanci, až na čestné výjimky, hájí především své zájmy. Jedním z těch zásadních je plat a kdo je platí, je zjevné, národní zájmy to nejsou, demokracie taky ne. Parlament, který nemá žádnou rozhodovací pravomoc je tou nejvydařenější taškařicí jakou kdy, kdo, vymyslel.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.