Reklama

úterý 4. února 2020

Pravda o vzniku Druhé světové války

Říjen 1938 - Polsko jako spojenec hitlerovského Německa 
obsazuje svými tanky český Těšín
Bohumil Svoboda
5.1.2020
Do diskuze o začátku 2.světové války, kterou z velké části ovládly lži, překrucování a protiruská propaganda a které se zmocňují různí demagogové, zaslal jako hlas zdravého rozumu svůj příspěvek pan profesor Bohumil Svoboda. Přehledně shromáždil a uvádí fakta a souvislosti, které předcházely prvním dnům války a vyvrací některé pracně konstruované lži, metodicky tvořené na základě vytrhávání faktů ze souvislostí a jejich desinterpretací. 


ÚVODEM - tohoto článku chci říci, že jsem se pokusil o rešerši množství faktografických informací uváděných z celé řady dosud utajovaných dokumentů přednesených ve „Vystoupení V.V. Putina o vzniku Druhé světové války.“ na jednání hlavních představitelů Společenství nezávislých států Ruské federace, ze kterého jsem důsledně čerpal. Předpokládám, že tím tento dokument zpřístupním i těm, kteří ruský jazyk neovládají i přesto, že obsahuje simultánní překlad do češtiny. Děkuji za pochopení.


Hlavní zdroje protiruské nenávisti


Protiruská nenávist a její intenzivní šíření, se stala v posledních létech, zejména měsících, hlavním zdrojem šíření hysterické propagandy většiny Evropských vlád a jejích zkorumpovaných hromadných sdělovacích prostředků, před kterou by bledl závistí i nechvalně známý nacistický ministr propagandy Goebbels. Většina našich sdělovacích prostředků a prodejných novinářů nestojí v pozadí, ale naopak v tom vyniká. Mlčí k tomu i naše vláda a zřejmě si neuvědomuje, že svým mlčením otvírá dveře evidentnímu šíření nacionalismu. Velmi nebezpečná pro postoj a myšlení lidí, nejen v současnosti, ale především v budoucnu, je skutečnost, že překrucováním dějin a historické pravdy je nejvíc zasažena mládež. Překroucená historie a cílevědomé lži o příčinách vzniku Druhé světové války se dostává do učebních osnov některých základních a střeních škol, které nejsou jednotné a mohou být koncipovány na základě názorů jednotlivých nevědomých ředitelů.

Otřesné je jedno z posledních vystoupení Evropského parlamentu z 19. Září 2019 „O významu historické paměti pro budoucnost Evropy.“ Podle výsledků a dokumentů tohoto jednání je pakt „Ribentrop – Molotov“, podepsaný ministry zahraničí Sovětského svazu a fašistického Německa, jako mezivládní dokument, který „rozdělil Evropu a území nezávislých států mezi dva totalitní režimy (fašistické Německo a Sovětský svaz) což položilo cestu k začátku druhé světové války“. Dále Evropští poslanci na tomto jednání sprostě požadují aby: „Rusko zastavilo své úsilí o zkreslování historických faktů a propagaci teze, že skutečnými strůjci války jsou Polsko, země Pobaltí a Západ.“ Přitom neexistuje žádný dokument, který by potvrdil, že by Rusko něco takového někdy prohlašovalo. Kde je tedy pravda?

Které země podepsaly před válkou smlouvy a pakt s fašistickým Německem


Skutečná, naprosto přesvědčivá historická pravda vyplývá z autentických dokumentů z předválečné doby, které naprosto evidentně dokazují skutečné události. Rusové po těchto dokumentech sáhli a uvedl je na světlo V. V. Putin ve svém vystoupení „O vzniku Druhé světové války“, na schůzce vedoucích představitelů zemí SNS (Společenství nezávislých států).

Je zajímavé, že po zhruba devadesáti létech evropský parlament vytrhává z dějinných předválečných událostí právě smlouvu Ribentrop – Molotov z 23. Srpna 1939. Položme si otázku: Byla tato smlouva snad jediným dokumentem podepsaným jedinou zemí s fašistickým Německem? (Tehdy Sovětským svazem.) Odpověď je jednoznačná: NEBYLA !

Dokazují to oficiální vládní dokumenty a smlouvy mezi fašistickým Německem a nejvyššími tehdejšími vládními představiteli řady velmocí a Evropských států. Problém je v tom, že dnešní vlády těchto států se za tyto smlouvy nejen stydí, a proto je dodnes udržují jako přísně utajované, ale demagogicky tvrdí, že se s hitlerovským Německem paktoval pouze Sovětský svaz, což je další nehorázná lež.

Vyjmenujme jenom některé smlouvy a prohlášení, které dokládají konkrétní historické dokumenty z té doby, a uveďme jejich stručný účel.

1. Prohlášení o nepoužití násilí mezi Německem a Polskem. (podepsané roku 1934.) Jde ve skutečnosti o pakt Pilsudski - Hitler. (Pilsudski byl Polským maršálem a ministrem obrany. Usiloval o dohodu s Německem a 26. ledna 1934, podepsal polsko-německý pakt o neútočení, který měl platit deset let.)

2. Anglo - Německá dohoda (podepsaná roku 1935). Touto dohodou poskytla Velká Británie Hitlerovi možnost mít svoje válečné námořnictvo. (To v rozporu s výsledkem první světové války a Versailskou smlouvou.)

3. Společná Anglicko - Německá deklarace Chamberlaina a Hitlera - (podepsaná 30. září 1938 z iniciativy Chamberlaina), Uvádí, že: „podepsaná Mnichovská dohoda a Anglo – Německá námořní dohoda symbolizují shodu vzájemného porozumění“…

4. Francouzsko – Německá deklarace (podepsaná 6. 12. 1938) v Paříži, ministry zahraničních věcí Francie a fašistického Německa Bonnetem a Ribbentropem.

5. Smlouva mezi Litevskou republikou a Německou říší, (podepsaná 22. 03. 1939 v Berlíně) ministrem zahraničí Litvy a opět Ribbentropem „O spojení Klaipedskéo kraje s Německou říší“

6. Smlouva s Německou říši a Lotyšskem (podepsaná 7. června 1939)

7. Smlouva „Ribentrop – Molotov“ (podepsaná 23. Srpna 1939) je „Smlouva o neútočení mezi Sovětským Svazem a Německem.“

Z uvedené a barevně zvýrazněné časové posloupnosti je zřetelně vidět, že smlouva „Ribentrop – Molotov“ byla poslední v řadě těch, které byly podepsány jinými evropskými zeměmi, jakkoliv měly či neměly zájem o zachování míru v Evropě. Zde je namístě zdůraznit, že „Sovětský svaz se odhodlal k podepsání tohoto dokumentu, až po vyčerpání všech možností, kdy byly odmítnuty všechny návrhy na vytvoření společného bezpečnostního systému, antifašistické koalice, v podstatě v celé Evropě.“


Kořeny nacismu a nenávisti fašistického Německa k evropským národům. 


Pro správné porozumění situace v tehdejší době je třeba se zamyslet nad situací po první světové válce a jejích důsledcích pro Německo zakotvených roku 1919 ve známé Versaillské mírové smlouvě. Tato smlouva byla Německem chápána jako symbol krutého národního ponížení a nespravedlnosti. Němci tvrdili, že jde v podstatě o oloupení Německa. K tomu jenom několik čísel.

Německo mělo podle ní zaplatit členům Dohody 269 miliard zlatých marek, což byl ekvivalent asi 100 tisíc tun zlata. Jenom pro srovnání s rokem 1919 a dneškem to jsou zásoby zlata v USA 8 130 tun, v Německu 3 370 tun a v Rusku 2 250 tun. Při současné ceně zlata 1 464 dolarů za trojskou unci jde o reparace v řádu 4,7 bilionů dolarů. Při tom HDP Německa v roce 1918 byl zhruba pouhé 4 biliony dolarů. Dlužno říci, že poslední splátka byla uskutečněna vlastně nedávno 3. října 2010 ve výši 70 milionů eur., a to v den 20.výročí sjednocení Spolkové republiky. (Zdůrazňuji - ještě jako reparace za první světovou válku!)

Dá se tedy říci, že duch Verzaillské smlouvy byl vlastně zdrojem a živnou půdou revanšistických radikálních nálad. Nacisté systematicky zneužívali téma Versaillské smlouvy a ve své propagandě slibovali národu, že zbaví Německo národní hanby. Západní státy jim dali vlastními rozhodnutími, výše uvedenými smlouvami a pakty, naprosto volnou ruku k uskutečnění odvety za domnělé bezpráví.

Hodnocení Versaillské smlouvy tehdejšími významnými politiky


Celou tehdejší situaci po uzavření Versaillské smlouvy zhodnotil objektivně tehdejší vítěz v první světové válce francouzský velitel maršál FOCH, když prorocky řekl: „To není mír, ale jenom příměří na dvacet let“. (Čas mu dal za pravdu.)

Také americký prezident Wilson varoval slovy: „Naší největší chybou bylo dát Německu pohnutku pro pomstu.“

Winston Churchill napsal: „Ekonomické články smlouvy byly zlé a hloupé natolik, že se stávaly zjevně nesmyslnými“. 

Mezi základní nedostatky smlouvy patří svévolné vymezení hranic nových států v Evropě, určených vítězi první světové války. Hranice byly přerozděleny a tak byly vytvořeny podmínky pro vznik tzv. sudetské krize, tj. té části Československa, ve které žilo kompaktně i Německé obyvatelstvo. To vedlo následně k tzv. Mnichovské konferenci.

V roce 1938 mělo Československo 14 milionů obyvatel a z toho asi 3,5 milionů Němců. Nebylo mezi nimi rozporů až do 13. září 1938, kdy v pohraničí vypukly boje. Vzápětí se objevily návrhy Velké Británie k jednání s Hitlerem a jeho přemlouvání na záchranu světa před válkou. To vedlo, jak všichni víme k tzv. Mnichovskému jednání a podepsání Mnichovské dohody.


Zápisy z jednání a hlášení politiků k otázkám tehdejší zahraniční politiky


K otázkám tehdejší zahraniční politiky a k reálným událostem se významní politici a velvyslanci zainteresovaných zemí vyjádřili podle autentických utajovaných dokumentů následovně.

1.  Šifrovaná informace sovětského velvyslance ve Francii ze dne 25. května 1938 svému ministru zahraničí Litvinovovi o svém důvěrném rozhovoru s francouzským ministrem zahraničí Daladierem, k postojům Polska k Mnichovské dohodě, na základě které měly být Německu postoupeny Sudety říká: „Sondáž v Polsku přinesla nejhorší výsledek, jaký se dal očekávat. Nejen že není možno počítat s polskou podporou Československa, ale nelze vůbec vyloučit, že Polsko na něj nezaútočí z týlu.“ A dále: „Navzdory polskému ujištění nevěřím v loajalitu Polska při přímém napadení Francie Německem.“ Požadoval jsem po Polácích jasnou a jednoznačnou odpověď na otázku: „S kým jste v době míru i války?“ V tomto duchu jsem dal také několik přímých otázek polskému velvyslanci ve Francii Lukaševičovi. Ptal jsem se ho např. „Pustíte sovětská letadla přes svůj vzdušný prostor na pomoc Československu?“ Na to polský velvyslanec odpověděl: “Ne, v takovém případě po nich zahájíme palbu.“ Na otázku: „Přijde Polsko na pomoc pokud v případě, že Německo napadne Československo a Francie, na základě smlouvy o vzájemné pomoci pomůže a vstoupí s Německem do války?“ odpověděl Polský představitel jednoznačně: „NE!“ Dále Daladier napsal: „Nevidím žádný smysl ve Francouzsko – Polském svazku, ani v obětech, které v jeho jménu Francie přináší.“

To svědčí o tom, že Sovětský svaz byl připraven Československu před okupací fašistickým Německem pomoci, ale nemohl svou pomoc uskutečnit, protože mezi ním a Československem byla uzavřena smlouva, že tak může učinit pouze v případě, kdy své závazky vůči Československu současně splní také Francie. Francie ovšem měla svou pomoc spojenou s pomocí Polska, které ji jednoznačně odmítlo.

2. Další dokumenty potvrzují, že Polské mocenské orgány si počaly nárokovat vůči Československu územní požadavky na severní Slezsko ihned, jakmile si fašistické Německo začalo zabírat část Československého území – tak zvané Sudety. Netajili se tehdy ochotou použít ke splnění svých požadavků vojenské silové prostředky. K tomu už zformovaly tři pěchotní divize, jezdeckou brigádu a další podpůrné jednotky.

3. Hlášení velitele samostatné operační skupiny SILESIA pana Bortnovského – „O přípravě operace k převzetí Těšínské oblasti, a výcviku vojenských jednotek ke splnění tohoto úkolu a vedení aktivní přípravy k rozdělení a okupaci Československa.“

4. Záznam rozhovoru Německého velvyslance Moltkeho v Polsku s polským ministrem zahraničí Beckem, který v něm otevřeně říká: „Věřím, že v oblastech které si Polsko nárokuje nevzniknou rozpory s Německými zájmy“. To jenom dokumentuje skutečnost, že už došlo k rozdělení Československého území. Je zřejmé, že ihned po podpisu Mnichovské dohody 30. září 1938.

5. Varšava vyslala do Prahy ultimatum s bezpodmínečným požadavkem na předání části Československého území – Těšínské oblasti Polsku. Zřejmě tak okopírovala nacistické metody. Francie ani Británie nepodpořily Československo a přinutilo ho smířit se s touto okupací a potupným útiskem. Polsko tak spolu s fašistickým Německem zahájilo 1. října 1938 přímou okupaci Československého území. Tím věrolomně porušilo dohodu, kterou s ním dříve uzavřelo.

6. Další dokument hovoří o vrcholné – konečné smlouvě o hranici mezi Polskem a Československem ze dne 20. července 1920. Na jejím základě byla západní část Těšínska ponechána Čechům, zatímco východní připadla Varšavě. Obě strany tuto dohodu uznaly a dokonce garantovaly. Nu a na základě toho si polští náckové uvědomovali, že bez Hitlerovy pomoci se jim nepodaří uplatnit žádné uzemní nároky na Československu.

7. Záznam z Varšavského rozhovoru německého velvyslance v Polsku Moltkeho s ministrem zahraničí Polska Beckem ze dne 1. Října 1938, o polsko – českých vztazích a postojích Sovětského svazu k těmto otázkám. Moltke o tom svým nadřízeným do Berlína dokladuje následující: “Beck při rozhovoru vyjádřil velkou vděčnost za loajální pojetí polských zájmů na Mnichovské konferenci a také za upřímnost vztahů v době českého konfliktu. Polská vláda i veřejnost si plně cení postoje vůdce a říšského kancléře.

Protože polští představitelé nebyli pozváni k účasti na Mnichovské konferenci, zastupoval jejich zájmy Hitler. Polsko současně do procesu rozdělení Československa zatahovalo i Maďarsko a vědomě tak zasahovalo do porušování mezinárodního práva. To vše bylo jasné i Francii a Velké Británii.

8. Zpráva francouzského velvyslance v Německu svému ministru zahraničí Bonnetovi z 22. září 1938. Z té vyplývá demarše zaslané Polskem a Maďarskem na adresu vůdce, které měly za cíl demonstrovat, že Varšava a Budapešť nebudou souhlasit s tím, aby vůči jejich etnickým menšinám začleněným do československého státu byl uplatněn méně příznivý režim než ten, který bude poskytnut sudetským Němcům. To mělo za následek,, že Praha se bude muset zřeknout Těšínska, protože tam žila velká část Poláků a Slovensko kvůli 700 tisícům Maďarů se bude muset odtrhnout od Čechů. Následně i díky tomu, došlo k rozdělení Československa, o což usilovali Němci a slovenští nacisté. Vlády Francie a Anglie proti těmto štvanicím na Československo nic neudělaly a vyhověly tak Hitlerovi. Domnívaly se, že k rozdělení dojde neodvratně a bez války ještě před koncem roku 1938. O rozdělení Československa a jeho následné vymazání z mapy Evropy Němci usilovali proto, že bylo dosud bariérou při jeho expanzi na cestě proti Sovětskému svazu.


Hodnocení významných politiků uzavřené Mnichovské dohody


Winston Churchill – vyhodnotil situaci upřímně a nazval věci správnými jmény, když ve svém projevu v Dolní sněmovně britského parlamentu dne 5. října 1938 prohlásil: „Právě jsme utrpěli bezpodmínečnou a úplnou porážku. Vše je skončeno. Československo je zlomené, všemi opuštěné a v truchlivém mlčení se ponořilo do temnoty. Nastal čas podívat se pravdě do očí. Dost klamání sobě samým. Musíme reálně posoudit rozsah katastrofy, která postihla svět. Ocitli jsme se tváří v tvář nejhorší, rozsáhlé katastrofě, která kdy postihla Británii a Francii. Utrpěli jsme porážku, aniž bychom se zapojili do války. Důsledky této porážky se ještě dlouho budou připomínat. Nemyslete si, že nebezpečí pominulo, to zdaleka není konec, je to začátek grandiózního vyřizování účtů. Jedná se pouze o první zvonění. 

Tím Winston Churchill řekl naprosto jasně, že: „Prodejem svého spojence - Československa, tzv. západními demokraciemi v Mnichově, začala Druhá světová válka.“

Jak diametrálně odlišné je hodnocení téže situace ostatními politiky států, které se na zločinecké Mnichovské dohodě podíleli je zřejmé z následujících prohlášení.

Britský ministerský předseda Chamberdlainn - po podpisu Mnichovské dohody a návratu na Downing Street. 30. září 1938 prohlásil: „Toto je poprvé v naší historii, kdy byl z Německa na Downing Street přivezen čestný mír. Věřím, že je to mír pro naši dobu, tedy mír pro naši generaci. (Úžasná a směšná domýšlivost.)

Franklin Roosevelt – gratuloval Chaberdlainnovi k podpisu Mnichovské dohody 5. října 1938 slovy: “Plně sdílím přesvědčení, že dnes je zde velká příležitost zavést nový řád, jehož základem bude spravedlnost a zákon.

Joseph Kennedy – americký velvyslanec ve Velké Británii – (otec bývalého prezidenta Johna Kennedyho) prohlásil 19. října 1938: „Mnichovská dohoda mezi západními mocnostmi, demokraciemi a také Německem a Itálií, je jak pro demokracie, tak pro diktatury neproduktivní a je proto nerozumné zdůrazňovat rozdíl mezi nimi. Mohou pak se ziskem zaměřit své síly na řešení společných problémů tím, že změní k lepšímu své vzájemné vztahy.

Podobnými, nic neříkajícími hodnoceními se vyjadřovali další, méně významné osobnosti, které nebudu ani uvádět.

Hitler - po jednání o Mnichovské dohodě prohlásil: „Německo bude mít za všech okolnost zájem na zachování silného Polska zcela bez ohledu na situaci v Rusku, protože silné Polsko se svou armádou snímá z Německa velké břemeno. Divize, které drží na ruské hranici, zbavují Německo dalších doplňujících vojenských výdajů proti Rusku.“ Toto prohlášení je ve skutečnosti vojenskou dohodou Německa a Polska proti Sovětskému svazu.

Francie - se vzdala jakékoliv pomoci Československu už tím, že podepsala Mnichovskou dohodu a vzdala se tak svých záruk na ochranu celistvosti Československa.

23. září 1938 oznámil Sovětský svaz oficiálně Polsku: „V případě invaze Polska do Československa by byl porušen Sovětsko – Polský pakt o neútočení.“ Polský ministr zahraničí Beck to prohlásil za „bezvýznamnou propagandistickou kampaň. Navíc při obsazování Těšína udělají Poláci vše proto, aby zabránili Sovětskému svazu jakkoliv Československu pomoci“.

Dalo se válce předejít?


Jestli se dalo válce předejít, vyplývá mimo jiné i z následujících jednání a prohlášení významných politiků.

1. Litvinov – tehdejší nový komisař zahraničí Sovětského svazu na plenárním zasedání Společnosti národů v září 1938 uvedl: „Vyhnout se dnes válce a získat skutečnou a komplexní válku zítra, navíc za uspokojení chutí nenasytných agresorů a zničení suverénních států, neznamená jednat v duchu paktu Společnosti národů.“ 

2. Odpověď politbyru ÚV VKS (b) - ze dne 20. září 1938 na telegram zplnomocněného představitele SSSR v Československu, Alexandrovský píše: „Na přímou otázku prezidenta Československé republiky Edvarda Beneše, zda SSSR poskytne Československu okamžitou pomoc, v případě napadení Fašistickým Německem, pokud jí Francie zůstane věrná, dalo politbyro jednoznačnou kladnou odpověď. 

Z toho je naprosto zřejmé, že Sovětský svaz Mnichovskou dohodu jednoznačně odsuzoval, stal se osamoceným a musel přijmout realitu, kterou západní státy svým jednáním připravily. Rozdělení Československa bylo extrémně cynické a kruté. Mnichovská dohoda se stala zásadním bodem v obratu v dějinách, po kterém se druhá světová válka stala nevyhnutelnou.

3. V roce 1938 bylo ještě možné Hitlera zastavit společnou silou evropských států. Přiznávali to i západní vedoucí politici. Vyplývá to např. z rozhovorů francouzských a polských politiků o vyhlídkách na válku v Evropě a mezi italsko – německými a polsko – francouzskými koalicemi ze 17. května 1938.

4.  Na setkání ministrů obrany Francie a Polska - náčelník generálního štábu Francie uvedl: „V září 1938 poskytovala situace mnohem více příležitostí zasáhnout proti Německu než nyní.“ To znamená, že kdyby západní velmoci včas reagovaly, dalo se válce předejít.

5. Maršál Keitel - na Norimberském procesu na otázku, zda by Němci zahájili válku v případě, že by Prahu západní mocnosti podpořili, odpověděl a řekl jasně: „Ne. Z vojenského hlediska jsme nebyli dostatečně silní. Cílem Mnichovské dohody bylo vytlačit Rusko z Evropy a dokončit vyzbrojení Německa.“ 

6. Sovětský svaz se na základě mezinárodních dohod s Francií a Československem snažil zabránit tragedii - rozdělení Československa. Británie a Francie však své závazky vůči Československu přehodnotily, porušili a předhodily demokratickou zemi – Československo – Hitlerovi. Vědomě jej tak nasměrovali na východ. K tomu bohužel přispělo významnou měrou i tehdejší polské vedení tím, že bránilo vytvoření systému kolektivní bezpečnosti za účasti SSSR.


Další svědectví o protiruských štvanicích před rozpoutáním války


1. Protisovětské štvanice mají své mnohem starší kořeny. Svědčí o tom jednání náměstka ministra zahraničí Polska Szembeka s Hermanem Goeringem z 5. listopadu 1937. Goering na něm vyjádřil přesvědčení že: „Třetí říše nemůže spolupracovat nejen se Sověty, ale s Ruskem obecně, bez ohledu na režim v této zemi.“ Dodal také že: „Německo potřebuje silné Polsko, kterému nebude stačit jenom přístup k Baltskému moři, ale že by mělo mít cestu i k Černému moři“ (Je vidět, že jak v minulosti, tak i nyní straší Ruskem, carským, bolševickým a jakýmkoliv současným a nic se na tom nemění. Z toho vyplývá, že Polsko se tak může dohodnout o čemkoliv a s kýmkoliv, a dostane se mu německé podpory. Ve skutečnosti se tak děje i dnes.)

2. Z jednání německého ministra zahraničí Ribbentropa s polským ministrem Beckem, ze dne 5. ledna 1939 vyplývá následující: „Německo vychází z toho, že pokládá ukrajinskou otázku za privilegium Polska a bude ho podporovat ve všech ohledech, při projednávání této otázky za předpokladu, že Polsko zaujme ještě zřetelnější postoj proti Rusku. Jinak by jen těžko mohlo s ním mít společné zájmy". Když se Ribbentrop zeptal, zda se Poláci zřekli ambiciozních zájmů maršála Pilsudského vůči Ukrajině, odpověděl Beck: „Poláci už v Kyjevě byli a podobné záměry jsou živé i dnes.“ (Z toho je jasné, že základem vší nenávisti je patologická rusofobie. To si jasně uvědomovali všichni západní politici.)

3. Zpráva francouzského velvyslance ve Varšavě pana Noela francouzskému ministru zahraničí Bonnetovi, 31. května 1938. V ní se mimo jiné píše: „Pokud Němec zůstává protivníkem, přesto je Evropanem a Mužem pořádku.“ (Polsko to velmi brzy pocítilo na vlastní kůži, kdy bylo fašistickým Německem 1. září 1939 zákeřně přepadeno.) Dále se píše: „Rus je pro Poláky barbar, aziat, ničivý živel a demoralizující prvek, s nímž je každý kontakt nebezpečný a každý kompromis smrtelný.“ Zde je možno bez komentáře říci, že jde o typické projevy rasizmu, nenávisti a pohrdání „podčlověkem“, mezi něž zařadili nejen Rusy ale i Ukrajince, Bělorusy a také se v tom seznamu ocitli i Poláci. 

Víme co se dnes děje v Evropě ve smyslu rusofobie. Jde o agresivní nacionalismus, antisemitizmus a fašismus, který vždy oslepuje a vymazává jakékoli morální hranice. Ti co na něj vsadili, se nezastaví před ničím, ale nakonec je to dostane. A tak to v minulosti bylo několikrát.

4. Z rozhovoru 1. října 1938 mezi německým velvyslancem v Moskvě Moltkem a polským Beckem, o Československo Polských vztazích a o postojích SSSR k této otázce je možno uvést: „Hitler stále zdůrazňuje, že Polsko je hlavním faktorem, který chrání Evropu před Ruskem. Ve shodě s Polskem, Maďarskem a možná i s Rumunskem. Hitler mimo jiné říká: „Další otázkou, v níž mají Německo a Polsko společné zájmy je židovský problém. Jsem odhodlán vytlačit židy z Německa. Ještě teď jim bude dovoleno vzít si s sebou část svého majetku. Přitom si s sebou odvezou víc, než měli, než se usadili v této zemi. Čím více se budou s emigrací natahovat, tím méně majetku si s sebou budou moci vzít.“ Dále uvádí, že ho napadla myšlenka řešení židovského problému cestou migrace do kolonií. Navrhuje poslat židy nejprve do Afriky. To v Hitlerově pojetí znamenalo, poslat je na vymření. To je první krok ke genocidě - vyhlazení židovského obyvatelstva, kterému dnes říkáme holocaust. Na to polský ministr zahraničí Back výslovně řekl: „Pokud by to (Hitler) uskutečnil a našel své řešení, potom mu postavíme ve Varšavě krásný památník." 

V. V. Putin se nad tím vším zamýšlí a říká: „Po takových vyjádřeních v souvislosti s řešením židovské otázky se musíme ptát: „Co je to za lidi, kteří nastrčili svůj polský národ pod německý válečný stroj a přispěli k tomu, že vypukla druhá světová válka, ve které každá rodina v bývalém Sovětském Svazu utrpěla ztrátu některého ze svých členů či příbuzných.

To, bohužel, v dnešní Evropě nechtějí někteří politici a lidé vědět a všemožně to zamlčují. Proto se sprostě a bez zábran snaží překroutit dějiny a svalovat vinu za rozpoutání války z nacistů na komunisty. My všichni víme, kdo to byl Stalin a jakých chyb se dopustil, ale také všichni víme, že právě fašistické Německo zaútočilo 1. září 1939 na Polsko a 22. června 1941 na Sovětský svaz. Dokazují to všechny dosud nezveřejněné utajované dokumenty.


Obdiv a poděkování západních politiků Rudé armádě za záchranu civilizace


Celý svět ví, že hlavní tíhu války nesl Sovětský svaz a věděli to také i nejvyšší představitelé protihitlerovské koalice, kteří v tom smyslu také v průběhu války a ještě po ní vyjadřovali svůj obdiv za nesmírné hrdinství a díky za záchranu civilizace Sovětskému Svazu a jeho hrdinné armádě. Za mnohé je možno uvést, jak tehdy hodnotili pamětníci výsledky vítězství nad fašismem a přínos Sovětského svazu k tomuto vítězství, počínaje rokem 1941.

1. Whinston Churchill – „Byl jsem rád, když jsem se dověděl z mnoha zdrojů o statečných bojích a četných protiútocích, kterými ruské vojenské síly bránily svoji zem. Plně si cením vojenských výhod, které se vám podařilo získat tím, že jste přinutili nepřítele nasadit všechny síly a vstoupit do operací na předsunutých západních hranicích.(Britské vedení tak přiznalo, že boje na západě od Sovětského svazu v Evropě měly vojenský smysl v boji proti fašistickému Německu)

2. 22. února 1945 v předvečer 27. výročí oslav Rudé armády Whinston Churchill píše Stalinovi. „Rudá armáda slaví své 27. výročí triumfem, který si vydobyl nekonečný potlesk svých spojenců.“

Zde je třeba upozornit, v souvislosti tímto blahopřáním, na usnesení, které bylo přijato nedávno našimi poslanci v parlamentu: „Budoucí generace uznají svůj dluh vůči Rudé armádě stejně bezvýhradně jako my, kteří jsme byli svědky těchto velkolepých úspěchů.“ (Uvidíme, jak bude reagovat dnešní pokolení politiků v Evropě).

3. Rosevelt napsal také v roce 1945 Stalinovi: „Pokračující vynikající vítězství Rudé armády, spolu s rozvinutým úsilím ozbrojených sil spojených národů na jihu a západě, zajišťuje rychlé dosažení našeho společného cíle – světa žijícího v míru, založeného na vzájemném porozumění a spolupráci.“

4. Trumen - o něco později jako nový prezident USA píše: „Hluboce si vážíme velkolepého přispění mocného Sovětského svazu ve věci civilizace a svobody. Prokázali jste schopnost lidu, který miluje svobodu, a vysoce statečného lidu schopného rozdrtit zlé síly barbarství, ať jsou jakkoliv silné.“

5. 22. února 1945 v předvečer 27. výročí oslav Rudé armády Whinston Churchill píše Stalinovi. „Rudá armáda slaví své 27. výročí triumfem, který si vydobyl nekonečný potlesk svých spojenců.“

Zde je třeba upozorni v souvislosti tímto blahopřáním na usnesení, které bylo přijato nedávno poslanci ruského v parlamentu: „Budoucí generace uznají svůj dluh vůči Rudé armádě stejně bezvýhradně jako my, kteří jsme byli svědky těchto velkolepých úspěchů.“ (Uvidíme, jak bude reagovat dnešní pokolení politiků v Evropě).

6. Rosevelt napsal také v roce 1945 Stalinovi: „Pokračující vynikající vítězství Rudé armády spolu s rozvinutým úsilím ozbrojených sil spojených národů na jihu a západě zajišťuje rychlé dosažení našeho společného cíle – světa žijícího v míru, založeného na vzájemném porozumění a spolupráci.“

7. Trumen - o něco později jako nový prezident USA píše: „Hluboce si vážíme velkolepého přispění mocného Sovětského svazu ve věci civilizace a svobody. Prokázali jste schopnost lidu, který miluje svobodu, a vysoce statečného lidu schopného rozdrtit zlé síly barbarství, ať jsou jakkoliv silné.“

8. V. V. Putin na závěr říká: „Ani my rozhodně nemůžeme zapomenout a nikdy nezapomeneme na hrdinské činy našich předků, matek, otců a dědů. Byli bychom velmi rádi, aby i naši kolegové na západě a zejména v Evropě to měli na paměti. Pokud nechtějí poslouchat nás, ať si poslechnou autority svých zemí, které chápaly co říkaly a věděly o těchto událostech z první ruky.

Přesto to všechno, jsou dnes znesvěcovány hroby těch, kteří ve válce zvítězili, položili své životy za osvobození celých států v Evropě, znehodnocují a bourají pomníky vojevůdců. Komu to chtějí poškodit a znesvětit jejich památku. To všechno byli hrdinové, obyčejní vojáci Rudé armády, dělníci, kolchozníci a byli to všechno občané Sovětského svazu, naši předkové, dědové, otci a matky, z nichž mnozí trpěli i za Stalinovy éry a samozřejmě i z těch zemí, které jsou dnes samostatnými státy po rozpadu Sovětského svazu. Těm všem byly postaveny památníky a s tím Stalin nemá v podstatě nic společného, protože byly postaveny z vůle lidu a národů, Rudou armádou osvobozených zemí. Přesto dnes jejich vladaři organizují nenávistné akce proti Rusku, hodlají odstraňovat pomníky vojevůdců a dokonce chtějí stavět památníky nacistickým pohrobkům. Proč to dělají? Zřejmě proto, aby nevyplavaly napovrch informace o faktickém spolčení některých tehdejších hlav evropských států s Hitlerem. Nejde o pomstu bolševikům, ale dělají to proto, aby skryli své vlastní postavení a postoje. Chtějí utajit, že tehdy jejich vladaři a politici podcenili skutečné pohnutky Hitlerova jednání. Dokresluje to skutečnost, co na poradě s představiteli Německé armády ve svém kancléřství v Berlíně Hitler řekl: „Nejde o Gdaňsk, jde o rozšíření našeho životního prostoru směrem na východ a zabezpečení potravin. Vůbec nejde o Polsko, jde o to, abychom si prorazili cestu pro útok na Sovětský svaz.“

Závěrem.


Sovětský svaz se snažil do poslední chvíle využít jakékoliv šance k vytvoření proti Hitlerovské koalice. Vyjednával v tom smyslu s vojenskými představiteli Francie a Velké Británie a dělal vše proto, aby zabránil vypuknutí druhé světové války. Prakticky však zůstal sám, v izolaci a byl posledním ze států Evropy, který byl donucen podepsat s Hitlerem smlouvu o neútočení. Ano je tam i tajná část o rozdělení nějakého území. Nevíme však, co je přesně v jiných dohodách Evropských zemí s Hitlerem, protože pokud jsme my své dokumenty odkryli, tak na rozdíl od nás vlády západních zemí obsah svých paktů s Hitlerem dosud utajují a přísně střeží. Teď už to pro nás není ani důležité, protože proč došlo k rozdělení nezávislého demokratického státu – Československa ve prospěch fašistického Německa a Hitlera všichni víme. Mnichovská dohoda potvrzuje, že se na tom podíleli významně i bývalé hlavy těchto států. Právě to otevřelo Hitlerovi cestu na východ, a právě to bylo příčinou vypuknutí druhé světové války.

Uvedu ještě, říká V. V. Putin, jak Sovětský svaz jednal, když fašistické Německo zahájilo válku proti Polsku. Pokud se na západě v okolí Lvova polská armáda ještě skutečně bránila proti fašistům, je také faktem, že po příchodu Rudé armády složila své zbraně do jejích rukou. Tím došlo do značné míry k záchraně mnoha životů z řad místní židovské populace, které v této oblasti bylo velmi vysoké. Nebýt toho, tak by po příchodu nacistů byli všichni posláni do pecí.

Co se týče Brestu, tak tam Rudá armáda vstoupila, až bylo toto území obsazeno fašistickou armádou. To znamená, že s Poláky tam Rudá armáda vůbec nebojovala. Navíc v té době už polská vláda ztratila kontrolu nad celou svou zemí i ozbrojenými silami, jejíž zbytky se nacházely kdesi v oblasti Rumunských hranic. Nebylo tedy ani s kým dávno bojovat. Brestská pevnost se tehdy stala citadelou na ochranu zájmů Sovětského svazu a naší společné vlasti. Byla jako jedna z výrazných stránek Velké vlastenecké války a byla obsazena Rudou armádou až poté, kdy odtud odtáhli fašisté, a Sovětský Svaz si z Polska nic nevzal.

Všichni účastníci jednání, celé vystoupení vyslechli, doporučili předat uvedená fakta a informace do veřejného prostoru.

I já vyjadřuji s těmito návrhy souhlas tím, že jej touto cestou pomohu zpřístupnit také našim občanům, aby se seznámili s pravdou o událostech, které bezprostředně předcházeli vypuknutí druhé světové války a které nám naše hromadné sdělovací prostředky na pokyn západních „školících“ institucí, velmi intenzivně překrucují a konkurují tak evidentně smutně proslavené zločinecké Goebbelsově nacistické propagandě.

Současně doporučuji každému, kdo má tu možnost, aby „Vystoupení V. V Putina“ v Ruském originále nebo tuto rešerši šířil co největšímu počtu svých kolegů a přátel. Prospějeme tak významným způsobem k šíření pravdivých informací a zabráníme počínajícímu šíření nacizmu v naší vlasti.

Děkuji za pochopení.

Prof. Ing. Bohumil SVOBODA DrSc. člen asociace Vojáci proti válce.
31. ledna 2020

165 komentářů :

 1. Polská "Pravda o vzniku války" bude v nějakém polském zákoně. Velkopanské Poláky jiná, objektivní pravda ani nezajímá, jenom ta jejich. Oni mají pradu svou za pravdu jedinou. Jsou nepoučitelní, hyena Evropy je i po 100 letech stále hyenou Evropy :-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, řada Poláků stále tvrdí, že například Těšín jim byl sprostě ukraden. Že nikdy nebyl součástí Polska a poválečné Polsko bazírovalo jen na faktu, že v Těšíně byla početná polská menšina, která se tam stěhovala z chudých východních oblastí za prací, to je evidentně nezajímá.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. Anonymní4. února 2020 19:10
   Bože! čemu jsi to rozum? vdechnul !!??

   Smazat
  4. Zde přece nemůže být řeč o nějakém rozumu.

   Smazat
  5. Zacatky trestu bozich se rika jsou odneti rozumu postizenym..
   Rasismus a nekonecny se stale zvysuje a tak reparace germanu JSOU POUZE Pro Izrael a zidy v USA.
   Nenavist jeich vuci svetu je velmi podobna casto totozna dnes, byvale nenavisti Hitlerovsko-nacisticke..
   Proto ty povesti o puvodu Hitlera..
   Prostredky vedeni valek a masakru /na Str. Vychode/,podobnymi zbranemi a s podobnymi vysledky jsou prekvapive. A pozadavky stejne jako treba Sudet atd..A je pravda ze silena nenavist privedla neco polaku do rad nacistu..
   Britove /USA ,Svycari, Wall Str., svetove banky atd.,Nemecko v rozvratu a nebyla ani nadeje ,ze by pujcky nekdy mohlo vratit !!!/,poskytovali Hitlerovi obrovske pujcky az do te doby nez je napadl. Pak litovali ,ze jiz to neni mozne..Pro Hitlerovske kruhy vedl jejich germansky kral ,slechta a vysoke kruhy parasitu..
   Nase vlada privezla cely zlaty poklad a ten ihned sel z Britanie do Nemecka !!
   Vyhlaseni zaruk pronacistickym polakum a hlavne proti SSSR vzdy orientovanych ,selhaly ihned po napadeni, sliby chyby, britove prispechali /6 armad !! + letectvo/ ,do Francie a ihned vzapeti zradne odspechali "plavat" zpet odkud pribehli.
   I to mohl byt zamer elit.
   Kdyz Churchill kricel ve snemovne ,ze budou bojovat na plazich ,atd. mel po ruce jen domobranu duchodcu ,vycvicenou s drevenymi puskami a zbehy /ubohych 16 divizi/ kteri v hruze, uz pred Hitlerem uprchli..
   Protoze dohoda byla ze Hitler napadne Rusko, tak se prilis nezbrojilo..Vetsi miliardy pro elity mely prednost..
   Velkej jekot o dohode USA a britu o zaslani asi 100 valecnych lodi /Lend Lease/,byl zase jen podvod. Britove odevzdali cokoliv Usak pozadoval a lode meli byt jen zasterka...
   Kolik lodi se zucastnlo napriklad Bitvy o Britanii a kolik letadel TY LODE SESTRELILI ????
   Hitler vedel ,ze britove nejsou schopni niceho ,ale nepocital se zahranicnimi vojaky z cele Evropy ,Kanady ,Australie /a Spitfires=plivac ohne/,,kteri brity zachranili za 5 minut dvanact.
   Ale lide jiz meli dost proradnosti britskych vlad , ktere vzdy pracovaly pro utok na Rusko , v Tobruku se jich 35 tisic vzdalo bez priciny, a v Singapouru dalsich 100 tisic ,japoncum , kteri prijeli bez tezkych zbrani z dzungle..Prispechali jednou do Recka a ihned utekli..Do Jugoslavie zoufale se branici v horach poslali asi tri poradce..
   Elity ihned po valce svrhly /a musely/,Churchila aby mohly zacit obrovske socialni vymozenosti, pense ,staveni bytu, zdr.pece zdarma,studie zdarma atd.,/ coz se snazi dnes znicit /,aby nejak uchlacholili populaci a nebyly svrzeni..
   Dnes je vse lez a podvod, a myslim ze i Hitleruv prevrat ,velmi podobny divadelni poutove produkci , vcetne strileni do stropu , byl zinscenovan ,hlavne pro media ,aby poskytl Hitlerovi slavu a zapsal do vedomi lidi na svete..Na ceste k moci..
   A nebyl by ani prvni ani posledni...

   Smazat
  6. Nezapomínej na fakt, že polské Slezsko (podobně jako Sudety či Horní Uhry), nikdy nechtěly být dobrovolně součástí umělého, podvodně vzniklého, separatistického husitsko-bolševického čecháčkostánu. Výsledkem mstivého a loupeživého záboru Těšínska - namísto předtím mu odepřeného plebiscitu - je současný žalostný a vydrancovaný stav této oblasti, plné putinovské či čecháčkovské lůzy. Zplundrovaného parazitického čecháčkostánu, zamořeného jaderným a těžebním uhelným odpadem nebude žádná škoda. Je to boží trest za zlovolné a podlé anexe území Poláků, kteří nedostali ani autonomii. Jakékoli naředění bolševické lůzy neruskými a nečínskými cizinci je proto jenom prospěšné. Rakovina zhoubného, kainovsky loupeživého čecháčkismu se sama od sebe nevyléčí a vnější zásah může přijít paradoxně jedině z Ruska - přesunem tupého a kolaborantského čecháčkostánu za Ural, kam dávno patří, a osídlením kotliny Novými Rusy nebo z Ruska a Německa vypuzenými muslimy. Tedy z deště pod okap. Tak jako se Kosovo odtrhlo od azbuckého Titova Srbska aby skončilo v náručí ještě primitivnější Albánie - tak se čecháčkostán a slovenskostán odtrhly od civilizovaného Rakousko-Uherska, aby skončili přesunem do ruských stepí nebo až za Ural a budou rádi, až jim Putler stanoví dostatečné uprchlické kvóty do jimi samoobslužně zbudovaných gulagů v Akci Z!

   Smazat
  7. 8:10 vlast tě potřebuje: "A Pepku, kdyby někdo povídal, že Trump je dobytek anebo, že tu válku nevyhrajeme, tak přijdeš a řekneš nám, kdo to povídal. Rozuměls? Teď zameč a vyskoč!"

   Smazat
  8. Máte pravdu pane8:49. Dobře jsem tušil že Pepek8:10, tady nebude chybět i s těmi svými výblitky.

   Smazat
  9. Ad 8:10. ....Sudety nechtěly...? Jaké Sudety, čí Sudety. To území bylo po staletí nedílnou součástí Českého království, Němci zde byli přivandrovalci, kterým níkdo nebránil, aby si splnili přání "Heim ins Reich". A aby se situace neopakovala, tak jejich volání po návratu do domoviny bylo vyslyšeno odsunem po r. 1945, kdy skončila Německem a Západem vyvolaná válka. A nevím, zda jsou občané těch států, co válku vyvolali, hrdí na to, že jsou národem vrahů 60 milionů lidí! Vím, že toto číslo bledne proti 160 milionům vybitých Indiánů a 15 milionů černých otroků. A jakou si myslíte mají ti masoví vrazi a jejich potomci úctu k životu druhého člověka dnes? Jsou to právě ti, které děsí, jak Číňané zacházejí se zvířata ke konzumaci na tržnicích a neděsí je, že oni, jejich tatíci a matky tak zacházeli s lidmi a těší se, na pokračování takového šou v režii Amíků.

   Smazat
  10. 8:10, idiot tapetující se ráno probudil, vytáhl ty svoje nakopírované píčoviny z jiných diskusí a teď to tady pastuje. Nic svého by ani nesvedl, ubožák.

   Smazat
  11. oprava času: idiot z 8:49, krerej dělá zřízence na teplický pitevně. Já si ho ale ještě pamatuju jako člověka! Furt ho vidím, jax před Severkou stál a s prackou zdviženou do noci řval: "Immr Brüüüx! Sieg Heil!" ... jenže pak začal chlastat formáč co v něm primář uchovává potraty cigorek a taky začal šukat mrtvoly zdechlejch komoušskejch gerontek (ba časem i gerontů - sic!) a skončil jako ubohej Putlerpšouk na NR, no ...

   Smazat
 2. Smlouva R-M pomohla SSSR očekávanou válku s Německem, oddálit o 2roky, upravit hranice a odsunout zbrojní výrobu za Ural. Hitlerovi smlouva umožnila obsadit větší část západní Evropy, její okupací a terorem přinutit západní mocipány k změně přesvědčení, že se budou jenom v závětří dívat na útok Hitlera do Sovět. svazu, případně ho i podporovat... a tím byl i západ zataženej do skutečné války a ne jenom SSSR, které bylo, dle očekávání nakonec o2roky později přepadeno...možná, že smlouva R-M pomohla Sovětskému svazu vyhrál, našemu národu zachránit fyzickou existenci.. téměř na konci války přinutila nezadržitelná ofenziva Rudé armády spojence k vylodění na Evropský kontinent a to spojenci udělali jen z obavy, aby Rudá armáda sama nezahnala německou armádu do Atlantiku..a tím umožnila vítězství socialismu v celé Evropě !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlas, jenom doplněk. Je velmi zajímavé, že jednání s Hitlerem, které vyústilo ve smlouvu M + R navrhl při výslechu na Lubljance tehdejší velvyslanec SSSR ve Francii Cristian Djurevič Rakovski. (za tento návrh jako jediný v tzv.procesu s Trockisty neobdržel trest smrti) Velmi zdůrazňoval nutnost, aby jednání za SSSR vedl rodilý Rus. Na otázku proč, odpověděl: "Snad si nemyslíte, že by pan Hitler nepoznal svého souvěrce!" Tož tak.

   Smazat
  2. Jednotlivé národy nejsou pro zachování bílé Evropy až tolik zásadní. Tady jde o to, že WWII. prohrála Naše rasa jako celek, ne jen nějací Němci! Každý Čech se moh dříve či později poněmčit, nikdo to nepozná, ale čmoudem se nestane a do mentality koránu či jiných divošských kultů nepronikne i kdyby se na hlavu stavěl! Slované by bývali byli z velké části odsunuti za Ural, kde by toto území osídlili naší, tedy Bílou rasou a zachránili ho tak pro nás! Nyní připadne rase žluté, bohužel. Tak jako celý zbytek Ruska a ten ocásek na konci Asie zvaný Evropa zase rasám tmavým. Páč dějiny píší jen rasy rozpínavé a ostatní - ty zdegenerované a změkčilé z ní bývají odejity. A to čeká nás, je to po porážce v roce 45 náš neodvratný osud. Stalinský systém na Východě jen dočasně zakonzervoval stav, který se ale i tak stal historicky neudržitelným. Celkově vyhrál sice SSSR, ale i Rusové byli poraženým národem ve WWII - http://img-fotki.yandex.ru/get/3304/tapirr.11f/0_27c44_2dd8151b_orig.jpg

   „Kdyby všichni mrtví spojenečtí vojáci mohli vidět, jak vypadají jejich země dnes, byli by složili své zbraně a bojovali na straně Němců.“ David Irving

   Smazat
  3. 17:13 Přesně tak napsal jste to za mě. Až po operaci bagration se honem otevřela druhá fronta na záchranu kapitalismu v západní Evropě.

   Smazat
  4. 10:36 Toho kapitalismu, kterým je de facto nazýván židovský výrobní způsob, podvod založený na podvodu zvaném "tržní chování jedince". Struktura pravěké tlupy přetrvává evoluční setrvačností dodnes, navzdory odlišnýmu výrobnímu způsobu, který je příliš mladý, aby zásadním způsobem změnil to, co se utvářelo desítky tisíc let! K přežití lovecké tlupy bylo zapotřebí na 1 schopného organizátora (náčelníka) a 1 nositelku know-how (šamanku) vždy alespoň 50 zdatných lovců a 50 zručných sběraček. Proto dodnes má např. schopnost stát se lékařem jen jeden ze sta lidí (to je pro zjednodušení použitá číslovka!). Dříve to sloužilo jako nutnost k přežití celé tlupy a potažmo druhu, dnes je to systémem zneužíváno k tomu, že lékař je placený mnohem více než třeba horník, ačkoliv jeho práce je těžší a v pravěku by dostával větší kus masa než šamanka z logických důvodů. Rovněž pojem "zákazník" je proti smyslu přirozené dělby práce v lidské tlupě či pospolitosti. Směna mezi jednotlivými tlupami vždy probíhala tak, že nositelé genů náčelníků a šamanů rozhodli z titulu své intelektuální převahy nad ostatními, co je dobré pro přežití celku směnit a co nikoliv! Tak tlupa dostala potřebné komodity k přežití výměnou za ty které pro ní jsou zbytné či postradatelné. V současné době kdy byla koherentní společnost atomizována židovským výrobním způsobem (kapitalismem) toto přestalo platit a v důsledku toho jsou nekompetentní jedinci - s geny řadových lovců a sběraček - nuceni sami přejímat funkci náčelníků a šamanek a to zcela zjevně bez znalosti či schopnosti posoudit důležitost té či oné komodity pro zachování existence své osoby a své rodiny či celé komunity. Čili za bláboly o "svobodné interakci mezi jedinci" a "tržních mechanismech" je pouze snaha úzké skupiny ovládat druhé prostřednictvím jejich nižších intelektuálních schopností či zkrátka profitovat prostřednictvím převahy těch vlastních nad schopnostmi ostatních.
   „Kapitalismus a Bolševismus jsou dvě strany téže mezinárodní židovské mince.“ Adolf Hitler

   Smazat
 3. „Hitler stále zdůrazňuje, že Polsko je hlavním faktorem, který chrání Evropu před Ruskem. Ve shodě s Polskem, Maďarskem a možná i s Rumunskem. Hitler mimo jiné říká: „Další otázkou, v níž mají Německo a Polsko společné zájmy je židovský problém. Jsem odhodlán vytlačit židy z Německa.
  Na to polský ministr zahraničí Back výslovně řekl: „Pokud by to (Hitler) uskutečnil a našel své řešení, potom mu postavíme ve Varšavě krásný památník."
  Co dodat: skutečná pravda je venku. "Děkujeme" pšonkům !!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Trapné je to, že Poláci na nacismus nakonec skoro dojeli, protože Němci jimi dost pohrdali. Pamatuju na mého dědu, který nám vyprávěl o jeho zkušenostech z konclágru, kdy při ranním raportu byli nuceni sborově německy provolat: "Prohlašuju, že nejsem Žid, Cikán ani Polák!" Evidentně si vybrali opravdu hodně špatně. A ještě k tomu je Wehrmacht a Waffen SS využívali na východní frontě, aby šetřili vlastní vojáky. A Poláci šli. Plní nenávisti vůči Rusům. Kde a proč se něco takového líhne?

   Smazat
  2. 17:38 Jenže těm Polákům tak či onak vděčíme dnes zato, že bolševické hordy neprošly v roce 1920 do Evropy a kdyby bývali byli rozumný i v roce 1939, tak civilizovaná Evropa mohla v současnosti vypadat takhle! - http://img15.deviantart.net/8736/i/2013/256/2/e/pakt_ribbentrop___beck_vol__2_by_coszniczego-d6m4e0q.png

   Smazat
  3. 8:14 vlast tě potřebuje: "A Pepku, kdyby někdo povídal, že Trump je dobytek anebo, že tu válku nevyhrajeme, tak přijdeš a řekneš nám, kdo to povídal. Rozuměls? Teď zameč a vyskoč a těm vděčným polákům do prdele zalez!"

   Smazat
  4. 8:14
   To je fakt dobrý: img-deviant-art. Skutečně internetová adesa pro devianty:-). Můžete se přidat k Pepkovi8:14, koukat se a honit si spolu s nim své šašky.

   Smazat
  5. 10:29, 10:32 - proč odpovídáte dementovi, který reagoval na mě a já si ho nevšímám? Vždyť to je oplzlý fašizoidní debil, co zde neustále pastuje ty svoje krávoviny.

   Smazat
  6. Skřeky rudoprdů od 10:29 počínaje jsou typickou ukázkou prdění místních žlučovitých socek v pracovní době. Tihle zapšklí, na Putlerových prdech zcela závislí neproduktivní odulci*) by moc rádi škodili, avšak pouze smrdí. Ruské přísloví: Psí/čubčí (a tedy i parazitický čecháčkovský, ovaroidní, pitomiovský, fálmerovský a burešovský) hlas do nebe nevolá. Jsou ti umanutí, lúzrovití, sprejerovití, ovaroví a zaprdění diskutéři s falešnými jmény, tituly a institucemi (včetně těch burešovsko-čobolovských) opravdu tak blbí a ubozí, komunizmem zdegenerovaní, na bezplatných médiích chorobně závislí, potrefené husy, nebo jen placení provokatéři, členové KSČ, ROH, SČSP, khakimozky, lidoví milicionáři, pomocníci VB, politruci, případně důchodci agenti StB a KGB ??? Jak málo stačí ubohým, neschopným, nezaměstnatelným, samolibým a líným sockám ke štěstí: Vyblít se namísto produktivní práce na kapitalistickém internetu a vylízat si socialistickou p….l. Obyvatelé králíkáren ani na internetu nevyprodukují víc – než bobky. Zamindrákovaná lůza metá svá lejna na ty výše stojící - ta však bez zásahu cíle dopadnou zpět na její hlavu. Lůza zůstává lůzou i když je v početní většině. Čím ubožejší a pitomější podvraťáček na řetězu u boudy - tím víc poštěkává a zasírá své okolí. A ještě by chtěl bez vlastní osobní odpovědnosti zasahovat anonymně referendem do osudů spoluobčanů. Geniální politický trik, prosazovaný postkomunistickou tripartitou: internetové diskuze. Nabuzené lemplovské, dluhy neplatící a neproduktivní socky vypustí nahromaděnou žluč a střevní plyny (přímá demosrácie) a neřádí pak už na náměstích:-)))

   *) putleroffci se na ulici či v socce navzájem poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. A mnozí maj navíc odulé tváře, jak blízko strkaj tlamu k pšoukolíhni svého škaredého fýrera tu! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 4. Putinův projev jsem si vyslechl a v ničem nekolidoval se střízlivým náhledem na dějiny. Ostřeji se vyjádřil k Polsku ohledně antisemitismu, ale nikde neřekl, že Polsko by bylo zodpovědno za následující události. Stejně tak souhlasil s tím, že i pakt M-R byl jedním z příspěvků k vývoji událostí.

  Jako roznětku k budoucímu konfliktu uvedl Versaillskou smlouvu a dvacet let řady chybných rozhodnutí mnoha činitelů všech evropských států. K paktu M-R se vyjádřil tak, že v že době byla válka již nevyhnutelná a Stalin se usiloval, tak jako ostatní evropské státy oddálit intervenci do své země.

  Z taktického hlediska byl předsun Rudé armády na "běloruské" pozice po útěku polské vlády klíčový. Tenhle faktor uznali i tehdejší evropští lídři. Nebýt toho, zřejmě by byl výsledek války jiný. Dnes se to prezentuje jako čistá agrese na Polsko, přímý akt startu války.

  Že se pohled na dějiny účelově mění, lze vidět podle toho, že konkrétně Rusko, tedy ne SSSR, začíná být označován za strůjce holokaustu. Signifikantním je fakt, že se toho přímého označení ujali nejhlasitěji především Ukrajinci s Banderou a Šuchevičem na plakátech.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Smrt fašismu,benderovcum,ustašovcum,hlinkové gardě a madarským šípum.Zkrátka kolaborantum a novodobým překrucovačum druhé světové války. Nebýt sovětských lidí,tak tu dnes nemlaskáte.

   Smazat
  2. 18:43 Tak především snad těmhle jejich protivníkům! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%A3%D0%B1%D0%B5%D0%B9-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-scaled.jpg

   Smazat
  3. 18:43 Jediný kdo zde dnes "mlaskaj" jsou putlerčíci, kteří zfetováni prdy téhle židočekistické poloopice z Kremlu - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   usiluje mermomocí zabránit tomu, aby i u nás proběhla důsledná dekomunizace jako v Chorvatsku, na Ukrajině a v Pobaltí! Trápí je bejt součástí civilizovanýho světa, a touží i s námi zapadnout mezi tuhle smradlavou hordu ožralých, za bílýho dne v pochcaných teplákách křepčících zoufalců! - https://www.youtube.com/watch?v=LhXXiVgILKQ

   Ale smázneme je z povrchu této země sukovicema podobnýma té kterou tu držím v ruce! - https://vimeo.com/82853398

   Pak domlaskaj ...

   Smazat
  4. 8:19 vlast tě potřebuje: "A Pepku, kdyby někdo povídal, že Trump je dobytek anebo, že tu válku nevyhrajeme, tak přijdeš a řekneš nám, kdo to povídal. Rozuměls? Teď zameč a vyskoč!"

   Smazat
  5. Přesně tak Pane8:4&. Pepek8:19 trolluje, až se mu tak z klávesnice kouří. Občas něco přidá pro své soupotníky ze svého deviantního klubu: img-deviant-art.net

   Smazat
  6. 8:19
   Jdi to říct Putinovi do očí. Tomu Putinovi, kterého táta byl těžce zraněn v bojích o Leningrad a když se vrátil z nemocnice, právě vynášeli jeho takřka hlady mrtvou ženu na vůz s mrtvolami.Sám ji vynesl polomrtvou zpátky do zmrzlého bytu a zachránil ji jídlem, z přídělu pro zraněné vojáky. Tam se i dozvěděl, že jeho syn, starší bratr Prezidenta Putina Viktor, zemřel hlady.
   Ty osobo, které se nedá říct ani člověk, ty nelide, budeš ještě Rusy prosit o odpuštění, za to, jak naším osvoboditelům nadáváš. Všichni i tem malý Viktor Putin zemřel, abys ty taková veš, mohl žít.

   Smazat
  7. 17:24, nereagujte na debila, on tohle tady píše stále. Je to zbytečné. Já si ho vůbec nevšímám, ani když na mě reaguje. Ten mele pořád dokola to samé.

   Smazat
  8. oprava času: debila 8:47

   Za víc jak 3 roky si se nenaučil než změnit jedno jméno, jináč je ten nepůvodní skřek co se fláká furt stejnej! A co bude dál? Jenom vítr s prdele, ten vítr z jeho prdele!:-) - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 5. Střípek z historie: 17.9.1939
  Poté předal Molotov Grzybowskému tuto nótu :
  "Pane velvyslanče,
  Polsko-německá válka odkryla vnitřní úpadek polského státu. V průběhu deseti dnů vojenských operací Polsko ztratilo všechny průmyslové oblasti a kulturní centra. Varšava, jako hlavní město, již neexistuje. Polská vláda se rozpadla a nevykazuje žádnou činnost. To znamená, že polský stát a jeho vláda fakticky přestaly existovat. Tím dnem je ukončena platnost dohod uzavřených mezi SSSR a Polskem. Ponecháno samo sobě a opuštěno bez vedení, se z Polska stalo území příhodné pro různé náhodné a nepředvídatelné události, které mohou být hrozbou pro SSSR. Proto doposud neutrálně vystupující sovětská vláda nemůže zůstat i nadále neutrální k těmto faktům.
  Sovětská vláda se také nemůže lhostejně stavět k tomu, aby pokrevní Ukrajinci a Bělorusové žijící na území Polska, ponechaní osudu, zůstávali bez ochrany.
  Vzhledem k této situaci vydala Sovětská vláda rozkaz Vrchnímu veliteli Rudé armády dát příkaz vojskům překročit hranici a vzít pod svoji ochranu životy a majetky obyvatel západní Ukrajiny a západního Běloruska.
  Současně je Sovětská vláda odhodlána přijmout všechna opatření k tomu, aby zachránila polský národ z nešťastné války, do které byl vhozen jeho nerozumným vedením a dát mu možnost žít v míru.
  Přijměte, pane velvyslanče, ujištění o mé úctě k Vám.“
  V. Molotov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kulantně řečeno, ovšem dohodnuto předem. Je ale také pravdou, že v Polsku už vláda nebyla a Curzonova linie byla roku 1919 porušena právě Poláky a ne Rusy. S tom osvobozením měli nakonec pravdu, ale kvůli dodatku v paktu M-R vyznívají Molotovova slova poněkud zlověstně.

   Smazat
 6. Přehledné, celkem vyčerpávající shrnutí. Děkuji moc.
  Bohužel pro některé lidi ani fakta nic neznamenají.Marie

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Putinův proslov trval přez 50 minut a všichni hodně pozorně naslouchali. Proslov byl mnohem víc podložen důkazy a vyčerpávající než tento krátký článek.

   Smazat
 7. Vždy to bylo a i nadále je to jasné jako facka. Někteří by rádi přepisovali historii zejména ti, co mají nejvíce másla na hlavě. Velice pěkně a výstižně to řekl Putin na návštěvě v Polsku k jakémusi výročí od války, když Tusk zkusil opět to omílané, že válku zapřičinil pakt Molotov-Ribentrop. Pěkně ho tam postavil do latě a nakonec dodal "Nesmíte si z té staré, již plesnivé vánočky, vyzobávat jen ty rozinky a tu plesnivinu nechávat ostatním". Tusk čuměl, jako když mu lejou vodku Wyborowu do kanálu a už radši mlčel. Jak už jsem tu napsal, nikdo nemá tušení, co ještě Rusové mají v archívech, no ale chtěli a museli to zkusit a dostali po čuni. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No on Tisk nakonec dodal nějaký blábol o svobodě, jakože Rusko svobodu nepřineslo... Možná jim byli líp pod Hitlerem.

   Smazat
  2. Nejak se zapomina ,ze polaci se snazili konkurovat nacistum v masakrech na zidy , nez byli porazeni..

   Smazat
 8. PETR ŠTĚPÁNEK: Beznaděj má jméno Česká televize

  Je 31. ledna Léta Páně 2020 pár minut před půlnocí...
  Historický den, historické okamžiky. Opět se píší dějiny světa. Spojené království Velké Británie a Severního Irska po 47 letech opouští Evropskou unii. Opravdu nastává brexit. Na Parlamentním náměstí v Londýně se koná oslavný mítink. Davy nadšených lidí, moře vlajek, především těch britských, projevy, hudba, zpěv, mimo jiné We Are The Champions, šampaňské, trocha pyrotechniky, zvony. Na sídlo britského předsedy vlády v Downing Street 10 se na pozadí britských národních barev, modré, červené a bílé – mimochodem, stejných jako máme my – promítá odpočítávání času, kolik minut a sekund do brexitu ještě zbývá. Final Countdown, tahle píseň také zní.

  Zpravodajský kanál veřejnoprávní České televize ČT24 je na přenos z Londýna také připojený, fakticky z něho ale téměř nic neukazuje. Pouze sem tam nějaký prostřih. Namísto toho ve studiu plkají bezejmenní jednobarevní hosté. Na Kavčích horách je celý den smutek, jsou potaženy černým flórem, chybí snad už jen černé stužky na klopách redaktorů. Objektivní nestranné zpravodajství? Zapomeňte!

  http://www.novaburzoazie.com/441668174

  OdpovědětSmazat
 9. Je to jasné, Stalin si zákeřně počkal u Moskvy na mírumilovná demokratická vojska wermachtu a zákeřně je napadnul, čímž rozpoutal druhou světovou válku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A ty zákeřnosti u Stalingradu a Kursku! Z toho se Rusové už nevyviní.. Možná by Němci mohli požadovat reparace, úplně je to ekonomicky položilo. Anebo i Francouzi. Vlastně všichni, protože s Napoleonem a Hitlerem táhla celá Evropa.

   Smazat
 10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Asi to jedno není, když se tím zaobírá evropský parlament sám od sebe. Tedy žádná info válka prohraná nebyla. Právě naopak, nacismus a antisemitismus je stále považován za zlo.

   Ty raději rozebírej vztahy mezi Sandersem a Hillary, tady jsi zbytečný.

   Smazat
  2. Informační válka se vede neustále. fanatismus prostě dříve či později narazí na realitu. Je doloženo ze západních zdrojů, že Němci věřili ve vítezství i ve chvílích, kdy jim spojenecké tanky jezdily pod okny. Snad ze zoufalství, snad ze strachu před následky činů jichž se dopustili nebo jim alspoň mlčky přihlíželi. Kdo Rusko nenávidí? Koho myslíte pod pojmem "Ukrajina"? Díváte se na jejich TV, nebo weby? Koukněte se tam a pak to srovnejte s naší slavnou ČT. Zakovou 112,nebo ZIK a jiné. Jsou tam všechny skupiny: banderovci, nacionalisti, realisti, proruští, Tatři i etničtí Rusové. A novináři to zvládají na vysoké profesionální úrovni. Je tam zřetelný posun v názorech. Na Rusko, Donbas, Krym... A to u všech.

   Smazat
  3. Nevím jak ti to říct, tak nejdřív česky: Jdi už do prdele! A anglicky: Get lost!

   Na ty tvoje cypoviny není fakt nikdo zvědavý.

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. Nemažte Honolula když jsou k němu normální odpovědi!

   Smazat
  6. 6:00 Smáznut bude brzo cenzor Wenzel Hoffstein, zpupně sám sebe označující jménem velkého hudebníka (podobně jako jeho guru Zederblum si vzal jméno nordické řeky - sic!), který zfetován prdy téhle židočekistické poloopice z Kremlu - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   usiluje mermomocí zabránit tomu, aby i u nás proběhla důsledná dekomunizace jako v Chorvatsku, na Ukrajině a v Pobaltí! Trápí ho bejt součástí civilizovanýho světa, a touží i s námi zapadnout mezi tuhle smradlavou hordu ožralých, za bílýho dne v pochcaných teplákách křepčících zoufalců! - https://www.youtube.com/watch?v=LhXXiVgILKQ

   Ale smázne ho z povrchu této země ta sukovice co tuna držím v ruce! - https://vimeo.com/82853398

   Smazat
  7. 8:30, kokote, už dvakrát jsem ti řekl, abys na mě nereagoval. Jestli si myslíš, že ty tvoje slinty někdo čte, jsi na omylu. Stačí sekunda a každý ví, že má co to činění s kokotem, takže jde rovnou o dům dál.

   Smazat
  8. oprava času: 19:11 naopak Jeho Vysokoblahorodí z 8:30 na neodvratný osud zdejších odulých podlidí*) skvělým způsobem upozorňuje ... tisíceré díky Jim!

   *) putleroffci se na ulici či v socce navzájem poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. A mnozí maj navíc odulé tváře, jak blízko strkaj tlamu k pšoukolíhni svého škaredého fýrera tu! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 11. Ostrawica granica! Také jsme byly rok pod polskem. Prej byly horší jak němci. Poláci zrušili České školy. Přitom zde byly za Masaryka i spousta polských škol.

  OdpovědětSmazat
 12. Článek jsem ani nečetla, je mi blivno, divím se, že NR zveřejňuje takové žvásty.
  Nic proti panu autorovi, možná to sepsal správně.
  Ale K ČEMU JE TO UŽITEČNÉ !?!?!?
  Nepochybně je to užitečnék VYHEJKÁNÍ některých (mnohých) Čechů, potažmo Evropanů.
  Už takhle se hádáme kvůli každému p®du a národ je roztržený na dva kusy.
  Já mám za to, že není dobré, aby Čech zahlížel nevrle na Poláka, Polák na Rusa, Rus na Němce, Němec na Čecha...a ...furt tak.
  Dalo by se možná i říci, že -momentálně- kraulujeme všichni ve stejné žumpě.
  Výklad hysrérie bych přenechala pomazaným hlavám v Bruseli.
  Mohou pak výsledek svého bádání nechat vytisknout na toaletní hajzlpapír.
  V zařízeních pro invazisty se takový papír vždycky šikne...
  (Používání toaletního hajzlpapír je pro mnoho z nich překvapivé, tak ať maj natrénováno.)
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nikdo po tobě nechce, abys to četla. ten článek je určen hlavně pro naše (i tvé) potomky, kterým neziskovky a inkluze vě školách vymývají hlavy... A jestli 2SV nepamatuješ, požádej své (pra)rodiče, ať ti povyppráví...

   Smazat
  2. Hodnocení historie nemůžeme přenechat nikomu. A už vůbec ne nevolené bandě Bruselu.

   Smazat
  3. Ti zrádní Poláci, už zase čekají, kdy nám budou moci vrazit kudlu do zad jako již 4 x v naší historii.

   Smazat
  4. Tak načo sa k nemu vyjadruješ, keď si ho nečítala?

   Smazat
  5. Helanov 18:27, když už označujete tuto věcnou a dokumenty doloženou chronologii historických událostí za žvásty, na cosi to ukazuje. Buď jste ještě omezenější, než tady bylo občas k vidění, nebo to, čemu se tady příliš nedopřává sluchu, z nijak úctyhodných důvodů, tak jak umíte, podporujete. Obojí je mi fuj. JiH

   Smazat
  6. 1:02, jednoduše je hloupá. Článek je výběrem z Putinova projevu jako odpovědi na šířící se přepisování historie světové války a rezoluce EP, který nazval Stalina a Rusko (přitom tehdy existoval SSSR) přímým agresorem a iniciátorem 2.světové války a holokaustu. Zvlášť ten holokaust je alarmující. Směšné je to, že Ukrajina se přidala k EP a obvinila Rusko z agresivního napadení a vyvražďování ukrajinského židovského obyvatelstva. To už ani jako vtip není dobré. Helanov tohle vše buď nevidí nebo akceptuje. Jak říkám, je to poleno.

   Smazat
  7. 19:41 Možná, ale tak či onak jim vděčíme dnes zato, že bolševické hordy neprošly v roce 1920 do Evropy a kdyby bývali byli rozumný i v roce 1939, tak civilizovaná Evropa mohla v současnosti vypadat takhle! - http://img15.deviantart.net/8736/i/2013/256/2/e/pakt_ribbentrop___beck_vol__2_by_coszniczego-d6m4e0q.png

   Smazat
  8. Já vím Pepku8:28, že jsi deviantní :-), jak tvá internetová stránka: img-deviant-art. A ještě něco: 8:28 vlast tě potřebuje: "A Pepku, kdyby někdo povídal, že Trump je dobytek anebo, že tu válku nevyhrajeme, tak přijdeš a řekneš nám, kdo to povídal. Rozuměls? Teď zameč a vyskoč!"

   Smazat
  9. 10:40 Za víc jak 3 roky si se naučil jen změnit jedno jméno, jináč je ten tvůj nepůvodní skřek furt stejnej. Ale poradím ti jak si to ještě víc ulehčit: dej tam tohodle svýho Aspergem stiženýho kremelskýho vypouštěče - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   a nebudeš to muset pracně každých pár et upgradovat, Hovnere Debyliči!:-)))

   P.S.: Jedinej kdo tu zamečí budeš ty, až po koupeli v bílým fosforu s drátem navlíknutým na hnátě budeš suplovat věřejný osvětlení, Lenere Putlerýči! A s tím se špatně skáče:-)))

   Smazat
 13. 18:43...Jenom jsem řekla svůj názor, nic víc.
  Svůj postoj nikomu necpu, ani nikoho neurážím.
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je vidět, že jste neviděla ten Putinův projev s titulkama, jinak jste nemohla napsat ten první příspěvek. Tento článek je jen výcuc z těch 50 minut, co tam Putin dokládal kopiema originálů.

   Smazat
  2. Ale no tak Helco.

   Jsou zde fakta, za ucelem prekrucovani dejin.

   Jinak je zmaluji.

   Smazat
  3. Oprava, za ucelem ukonceni prekrucovani dejin.

   Smazat
 14. 18:43...Prostě mi přijde hloupé, aby ten, kterému hoří chalupa, přebíral čočku.
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:53. To není dobré přirovnání. Chalupa zatím nehoří. Hrozí ji nebezpečí z jedné strany, ale to se nezažene tím, že si jí necháme spálit ze strany druhé.
   Co umí náckové tolik obdivovaní a propagovaní různými King Kongy a kavárnami, to snad vidíme na Ukrajině v přímém přenosu...

   Smazat
  2. 19:43... Vždyť to nebezpečí je jedno a to samé, vychází z Brusele, potažmo z washingtonské bažiny...
   Někdo se nás snaží vyhejkat blbinama, abychom se mečovali kvůli margináliím, a ta grupa šmejdů měla klid na práci...
   Jejich práce spočívá v naředění evropské populace.
   S beztvarou masou budou mít snadné pořízení.
   Na rozdíl od vás si myslím, že chalupa hoří!!!
   Helanov

   Smazat
  3. 21:22, ale notak, Helenko, vždyť ty Rusáky musíme přece jednoho krásného dne vybít a nadělat z nich otroky, ne? Jaká chalupa, co nám po tom, Lev Davidovič přece chtěl světový požár, mějme ho!

   Smazat
  4. 21:22.
   Revize příčin a následku války, z toho vyplývající rusofobie, ve které jsou vychovávány nové generace nejsou žádné marginálie, právě naopak.

   Smazat
  5. 21:22 Není dobrý strkat hlavu do písku a mlčet, když se překrucuje historie.

   Smazat
 15. Je schopnej někdo vysvětlit, proč Hitler nevyužil poláky jako užitečné idioty pro válku s Ruskem...samozřejmě, že by poláci měli své územní nároky na Ukrajině a Pobaltí...no, ale sliby nic nestojí...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano.
   protože to byli (a asi stále ještě jsou):"Páni velkomožní!.."
   Pavel p

   Smazat
  2. Jsou lini, 15 let cele vychodni Evrope servirovali technickou sul, na jidelni stul, atd.

   Co jeste?

   Smazat
  3. 19:02, ale on je využil. Poláků sloužilo ve Wehrmachtu a Waffen SS přez půl milionu.

   Smazat
 16. A islamizace jede v klidu dál! Co bylo nikdo nezmění! Neměla by vás všechny zajímat budoucnost našich dětí a šílená vlastizrádná činnost politiků EU? Odvádění pozornosti si nevšímáte? Zbabělost se nevyplácí! Zlo nás vraždí a vy řešíte slovíčka před 80 lety! Bůh s vámi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:07...Někdo mazaný se nás snaží vyhejkat výkladem průběhu WAR2, sňatky buzíků, Mariánským sloupem, ... atd. atp...neb KDYŽ SE DVA PEROU, TŘETÍ SE SMĚJE...
   Ách jó ...plačící smajlík
   Helanov

   Smazat
  2. Mě je také srdečně jedno co a jak bude s Mariánským sloupem a sňatky homosexuálů, ale falšování historie mi vadí opravdu hodně.Je to pokrytectví a nebetyčný hnus. Možná v článku není vše dopodrobna, ale dost srozumitelně a přehledně. Já taky nečtu co mě nezajímá, ale taky to nekomentuji.

   Smazat
 17. V textu mi trochu vadí nepřesnosti, které mohou snižovat jeho důvěryhodnost.
  Např. u polské elity nešlo o nacismus ale fašismus. Litvinov nebyl v roce 1938 novým lidovým komisařem zahraničí. Ve funkci byl od roku 1930, a tak podobně.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:13, že byste byl lépe informován o SSSR než Putin? Co to prosím vás je za nálepky nacismus - fašismus v souvislosti s Polskem? Nikdo takové nálepky nedává, alespoň v Putinově proslovu jsem je nezaregistroval. A mimochodem, Poláci tak trochu nacisty byli, jen ne ve smyslu germánské nadřazené rasy, ale to vy nepochopíte.

   Smazat
  2. Mám dotaz...pogromy na židy,.. na příklad ve Lvově..dělali poláci nebo ukrajinci nebo společně...

   Smazat
  3. 14:36, no přece Rusové, to dá rozum! Tak lehké nevíte.

   Smazat
 18. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. slepičky šoustá, také opičky
   hezké bude mít dětičky
   a chytré, na mou víru
   že udělají do světa díru
   jako tatík Honolulu
   nejchytřejší z kanálů

   Smazat
  2. Dekujeme za vysvetleni OBECNI BLBEJ ,jinak se v tom vubec nevyzname .
   a co take deticky?
   Stale s cukratky za kontejnerem?
   Pozor at te neklepne pepka z prepracovani mrvice na palici je to nejhorsi to bys cet ale nemoh nam vysvetlovat, debile

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. Obecni blbej v plne polni

   Smazat
  5. 22:09 Tak jest! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC301.jpg

   Smazat
 19. Havel by byl na Ukrajině na straně krvavé fašistické junty.
  To už jsme samozřejmě věděli, Havel byl vždycky na straně vrahů a zločinců.

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020020411455151-havel-by-byl-na-nasi-strane-sef-ukrajinske-diplomacie-zavital-do-prahy-co-chtel/

  OdpovědětSmazat
 20. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 21. king kongu.Ano pohled z druhé strany.A nebyly by nějaké DOKUMENTY?????Pokud je nemám,tak mohu žvastat co mi slina na jazyk přinese.Proč naši bratři ze západu také neotevřou archivy?Možná se bojí aby pravda nevyplula jak volej na vodu/Jos.Švejk/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:42...Nechci vám kazit radost, ale na historii mohou ( a bývají) 2 různé pohledy.
   A oba pravdivé!!!
   Akorát každý vychází z jiných premis.
   (V obou případech pravdivých, nebo přinejmenším možných.)
   Ten kdo nevidí na Rusech chlup dobrej, to vidí jinak, než ten, kdo nevidí chlup dobrej na Západě.
   Tečka.
   Helanov

   Smazat
  2. 20:55
   Máte můj podivený nesouhlas. A taky vám nechci kazit radost, ale historické dokumenty neumožňují různé pohledy, ani dvojí výklad. Je signifikantní, že historické dokumenty západ na rozdíl od Ruska nezveřejňuje. A pravdu je třeba v dnešní zvrhlé době, kdy je historie účelově přepisována, neustále nejen připomínat, ale taky podle těch dokumentů učit na školách, jinak se dítka budou dočkávat jenom cviku nenávisti k "vnějšímu" nepříteli, taky se třeba můžou rozloučit s budoucností. Článek je poučný, a velmi potřebný. Taky tečka.

   Smazat
  3. 21:28... Vždycky záleží na úhlu pohledu.
   Na objevení Ameriky asi budou mít jiný názor Evropané a jiný indiáni.
   Helanov

   Smazat
  4. 21:41
   To jistě, ale pravda je jenom jedna. Když se budou školáci učit podle úhlů pohledů vyučujících, a nikoliv podle dobře zdokumentované historické pravdy, společnost nedopadne dobře.

   Smazat
  5. 21:57... Když je pravda jenom jedna, tak je dobře, že si Evropané podmanili obě Ameriky a zdecimovali původní obyvatelstvo, nebo není?
   Helanov

   Smazat
  6. 20:55 22:03 Provádíte to, čemu se říká v logice sofistika. To je změnou základních vstupních dat BĚHEM procesu logického uvažování měníte "logický" výsledek a tím docházíte ke lživému (nesprávnému) závěru.
   Pohledy na historii jsou sice různé, ale ta historie je jen jedna. Historie totiž není "úhel pohledu" někoho či něčeho, ale souhrn a sled historických událostí, které jdou v dané posloupnosti za sebou. Ti lidé tehdy dělali to a tohle, dopadlo to tak a tak. Tečka. Jak jste napsala a myslela, že je konec. Nebo by se Vám líbilo, kdybych se na Vás podíval "okem" "Vašeho" pohledu jednoho i druhého a napsal, že jste měla k večeři lívance a v další větě tvrdil, že to vlastně byly chlebíčky? A vy můžete tvrdit že ani v jednom případě nemám pravdu s vaší večeří, ale je to můj pohled na Vaši večeři, na Vaši historii. Kdybych ale chtěl znát pravdu, musel bych se zeptat buď Vás a věřit Vám, což ve Vašem případě zde bych rozhodně neudělal a raději bych se snažil získat informace potvrzující nebo vyvracející Vaši verzi večeře. Dokažte ale, že to co tvrdím o Vaší večeři není pravda. Moje. Určitě se Vám tohle nelíbí, ale tak v praxi přibližně vypadají "ony Vaše" dva pohledy. A večeři jste statisticky vyjádřeno měla.
   Historii si sice můžete vysvětlovat různě, ale pokud si ji přizpůsobujete Vašim znalostem (nezáleží na "papírovém" vzdělání), politickým názorům (ten tím také projevujete) nebo momentálním rozmarům a přáním, nikdy se nikam nedostanete. Pak jen žvaníte pro žvanění. V nejlepším případě, pokud si ten svůj pohled necháte pro sebe, jste čtenářka historických knih. Když to hlásáte nahlas, jste neznalec a pokud to prosazujete jako normu a "musíte mít pravdu", jste manipulátorka.

   Smazat
  7. Paní Helanov,
   je mi líto, ale Vaše otázka z 22:03 dokazuje, že nevíte že A z 21:28 h a později, mluví "o voze a Vy o koze.."
   Kromě jiného je to naprosto nesmyslná otázka.
   Agrese je vždy jen agrese a pokud by někdo chtěl tvrdit, že „účel světí prostředek“ (např. přijetí křesťanské víry), tak pak též říká, že „páchat menší zlo je správné, chceme-li předejít většímu zlu..“ a dál to pokračuje ve spirále..
   Pavel p

   Smazat
  8. P.S.:
   Jinak než jsem to napsal, už Vám asi lépe odpověděl dotyčný pán.
   Pavel p
   P.S.S.: Omylem jsem tento dovětek umístil ještě jednou níže.

   Smazat
  9. Pánové, máte na věc svůj názor, já zase jiný.
   Doporučuji pustit si Nohavicovu písničku "Hanba, sláva"...
   Myslím, že DALEKO líp než já vystihuje podstatu věci!!!!!!
   Helanov

   Smazat
  10. Helanov, z toho vysvětlení, kterého se vám dostalo laskavostí autora příspěvku z 22:30 se nevykecávejte. Pouze se dál ztrapňujete. Nepouštějte se na hloubky, kde prostě nestačíte. Není každému dáno, bohužel.

   Smazat
  11. 23:03
   Je dobře, že Evropané objevili Ameriku a osídlili ji, není dobře že zmasakrovali původní obyvatelstvo.

   Smazat
  12. 20:55, helanov, zjevně se snažíte být originální, ale nejde vám to. Jaké dva pohledy, to jakože existují dvě pravdy? Takže když vás odprásknu že že zálohy, tak před soudem bude platit která pravda? Ta vaše, že jsem sprostý vrah, anebo ta moje, že jsem se jen bránil proti vaší agresi? Vážená, v historii je akt, který se nazývá Norimberský proces a tam byl agresor a strůjce války jednoznačně označen. Byli definováni váleční zločinci a zločinci proti lidskosti. Před soudem stanuli také občané SSSR - Ukrajinci z OUN-UPA, případně Rusové z ROA a další, ale NIKDO neoznačil za zločince Stalina a Rudou armádu. Rusko (SSSR) stálo na straně vítězů a vy takto jednoduchou věc stále nejste schopná pochopit.

   Smazat
  13. Kdo zavraždí člověka je vrah. Kdo zavraždí tisíce, miliony, je národní hrdina. Se stalinem za vrahy nebyly označeni taky Anglosionističtí velitelé armád. Za vraha byl demokraticky (ne)rasisticky označen jenom Rus.

   Smazat
  14. 7:01 Velká iluze! Ve skutčnosti ale WWII. prohrála Naše rasa jako celek, ne jen nějací Němci! Každý Čech se mohl dříve či později poněmčit, nikdo to nepozná, ale čmoudem se nestane a do mentality koránu či jiných divošských kultů nepronikne i kdyby se na hlavu stavěl! Slované by bývali byli z velké části odsunuti za Ural, kde by toto území osídlili naší, tedy Bílou rasou a zachránili ho tak pro nás! Nyní připadne rase žluté, bohužel. Tak jako celý zbytek Ruska a ten ocásek na konci Asie zvaný Evropa zase rasám tmavým. Páč dějiny píší jen rasy rozpínavé a ostatní - ty zdegenerované a změkčilé z ní bývají odejity. A to čeká nás, je to po porážce v roce 45 náš neodvratný osud. Stalinský systém na Východě jen dočasně zakonzervoval stav, který se ale i tak stal historicky neudržitelným. Celkově vyhrál sice SSSR, ale i Rusové v ní byli poraženým národem ve WWII - http://img-fotki.yandex.ru/get/3304/tapirr.11f/0_27c44_2dd8151b_orig.jpg

   Smazat
 22. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 23. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 24. 20:56 - nenapsal nick honolulu, ale jeho obdivovatel a verny stin , nick Brouk Pytlik..
  Stale zije i kdyz byl na smrtelne posteli uz pred 3 roky.
  On zije kvuli me - ma ze me inspiraci !

  OdpovědětSmazat
 25. Dôležite je povedať že Rusov padlo 27 milionov.Umyselne sa podsuvaju nepodstatne info.Počet usmrtenych židov proti tomu čislu 27 milionov Rusov usmrtenych, je obrovsky nepomer.Nikto sa neeopovaži proti bludom protestovať,ale moralne čistí ľudia bludom neveria.RUSKO MA NAJVEĆŚIU ZASLUHU NA PORAZENI LOTROV KTORYCH VYROBOLI AMERICKI BANKARI. BEZ ICH PEŇAZI BY HITLER BOL LEN NEŚŤASTNOU FIGURKOU.Tak už neklame ľu´dom. Lotrov treba odstaviť od pe ńazi a bude pokoj.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:22...Jo,jo...A každým rokem to číslo vzrůstá...
   Ještě Raul Hilberg uváděl (už tenkrát patrně silně nadsazený) počet 5,2 milionu obětí.
   Holocaust = jenom kladivo na Palestince, nic víc.
   Povolenka na vyhánění a vraždění domorodců v Palestině.
   Helanov

   Smazat
  2. Myslel jste jenom Rusů nebo občanů SSSR?

   Smazat
  3. Né, 100 milionů. A vyvraždil je Stalin. Tak vraždil Židy. A možná vyvražďoval i Číňany. Co Rus, to zrůda, jak jinak. Pamatuju na nacistické filmy o Židech. Teď to je mnohem horší, protože Žid jen okrádal poctivého člověka, Rus ho i zákeřně vraždí.

   Smazat
  4. 5:54
   Bohnický syfilitik na vycházce s flaškou vodky!

   Smazat
  5. 10:46 Na tu si se ještě nezmoh, co Lejnere Putlerýči? Ty si musíš vystačit s formáčem, ve kterým primář u vás na teplický prosektůře uchovává potraty cikánskejch socek a co mu ho chodíš potajmu upíjet. Aspoň máš jistotu že nic nechytneš, páč tebe by se i syfilis zalek!:)

   Smazat
 26. 21:22
  an estimate of USSR losses at 26.6 million, Jando.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. That's an official number, I thimk, more than 2x... You know, what I mean...

   Smazat
 27. Jsem "předválečný" a mohu zodpovědně napsat, že jen díky "Rusku" jsem stále tady.
  Při čtení těch výkřiku některých "pamětníků" mohu jen s lítosti napsat, že byla asi chyba že to Hitler nevyhrál.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, já Rudé armádě taky vděčím za svoji existenci. Ale je dobře, že Hitler nevyhrál. Jenom nebylo v moci SSSR vyloučit narození taky těch, které zmiňujete.

   Smazat
  2. To snad leda v případě, kdyby tvou mámou bylo cosi takovýho! - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   A pak by pro tebe i pro svět bylo lepší nebytí. Jinak ovšem normální Češi byli za Hitlera výslovně uváděni jako árijský národ v osobních průkazech s rodokmeny předků; z českých chlapců se měl vytvářet nový nacistický vůdcovský dorost na elitních školách NAPOLA; čeští muži měli být přijímáni do řad SS!

   Smazat
 28. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 29. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 30. 21:43
  Je zřejmé, že pisatel měl na mysli občany SSSR. To, žes to nepochopil, tě neopravňuje k žádnému, tobě vlastnímu a soustavnému, urážení ostatních. Jsi obyčejný, nemocný ubožák.

  OdpovědětSmazat
 31. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 32. MRDACKU se slepickami to PRASE CENZOR nesmaze, ale vse ostatni smaze.
  Tak soudruzi ! Dnes umlcet a zitra zastrelit a potom verenene plakat ohledne Nacistu.
  Neexistuje vetsi podradnosti, nez denne demonstrujete.
  (A to je dobre !)
  HUUUU, ha, ha, ha.
  To jste celi vy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. slepičky šoustá, také opičky
   hezké bude mít dětičky
   a chytré, na mou víru
   že udělají do světa díru
   jako tatík Honolulu
   nejchytřejší z kanálů
   co se plavi v analu
   Peta bude presidentem
   manzelku ma s koulema
   je to proste nase zeme
   svobodna a teploucka
   specielne na Floride
   Preziffsich je tu plno
   placu s nima na sabesu
   a potom sem pisu pico

   Smazat
  2. huhuhuhuhahahah HH

   Smazat
 33. Jsou uvedeny smlouvy několika států s Německem, ale jen v jediné je tajný dodatek o přepadení a rozdělení jiného státu mezi dva agresory, fašisty a bolševiky. A podle tohoto dodatku němci přepadli Polsko ze západu a rusáci /SSSR/ z východu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Každá smlouva tohoto druhu má tajný dodatek. Zeptej se kteréhokoliv diplomata. Háček je v tom, že rusové svoji smlouvu zveřejnili celou. Ostatní nezveřejnili nic.
   Pokud máš důkazy, t.j. zveřejněné celé smlouvy ostatních, dej sem prosím, rádi si je přečteme..

   Smazat
  2. 23:35 Podle vás Polsko přepadlo a obsadilo Těšínsko bez dohody s Německem? Přečtete si článek ještě jednou a pozorněji. Také nepřehlédněte tu část, kde s tehdejším postupem SSSR vyjadřují souhlas představitelé USA i VB.

   Smazat
 34. Podle předchozí dohody s Německem vpadla 17. září 1939 do Polska z východu i Rudá armáda. Při svém postupu se setkala již pouze s malým odporem. Na dohodnuté demarkační linii se sovětští vojáci setkali s německými. V Brestu Litevském proběhla 22. září 1939 i společná přehlídka. Jsou z toho pěkné fotky, hákové kříže s rudými hvězdami se poplácávají po zádech.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vy jste tam byl? Jen abychom se my s vaší podporou nemuseli sklánět pod hákovým křížem. Vy byste poslušnost zřejmě ohlídal.

   Smazat
  2. bene 23:51 "tajný dodatek" tak řečeného "Paktu Ribbentrop-Molotov" nemusel říkat nic jiného, než že uznává za platnou hranici SSSR Curzonovu linii. A tak se taky stalo, když nepochybně rozdílný názor polského státu už nepadal v úvahu. Stejně tak se polský stát dohodnul s Hitlerem, když už názor ČSR na Těšínsko nepadal v úvahu. Vzpomeňme také aktuálnější Jugoslávii a srbské Kosovo. Ach jo

   Smazat
  3. 23:51 V Brestu se konala přehlídka, protože byl dobyt Němci a následně (se vší parádou) předáván SSSR. Jak tvrdě se Brest bránil Němcům po napadení SSSR, to už asi nevíte.

   Smazat
 35. Cenzori , prispevek 23:51 je dukazem, ze vase mazani je k nicemu. Pravda vzdy vyjde najevo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. huhuhuhuhuuhu H.H

   Smazat
  2. 0:17 on tuhle skutečnost někdo popírá? Diskuze je o historických souvislostech té události, račte si povšimnout.

   Smazat
  3. 0:17, pravda o čem, blbečku? Že Rusko začalo válku a holokaust? Že splňovali Židy v lágrech, jak to dnes probírají ve školách? A že Rusko vyloupilo celou Evropu, jak se nám tady snaží neustále namluvit? Že Američané osvobodili koncentráky v Polsku? Tohle je ta tvoje pravda? Takže teď se budou naše děti učit o tom, jak naši hrdinní němečtí spoluobčané bojovali za mír na ruských pláních, hrdinně padli, pak k nám Rusáci v 45' vtrhli a my jsme německé hrdiny, pravé majitele země Böhmen und Mähren zbaběle po válce vyvražďovali? Že jsme vyvražďovali Židy? Jdi do prdele, kretene.

   Smazat
  4. 5:50 Náš osvoboditel generál G. Patton své paní po návštěvě trosek Berlína napsal 23. července 1945 toto: „Zničili jsme potenciálně skvělou rasu a chystáme se ji nahradit mongolskými divochy. Komunisté ovládnou celou Evropu. Říkají, že za první týden po obsazení města zastřelili všechny ženy, které se pokusily utéct – a znásilnili zbytek. Kdyby mi to dovolili, mohl jsem město obsadit sám.“ Během následujících týdnů v něm toto podezření – tedy že jej spolu s americkou armádou politici zneužili ke zločinným účelům – dále narůstalo. Při večeři s francouzským generálem Alphonsem Juinem v srpnu překvapilo Pattona generálovo souhlasné stanovisko. Ve svém deníkovém zápisu z 18. srpna generála Juina cituje: „Nepochybně je neštěstím, mon General, že Angličané s Američany zničili jedinou zdravou evropskou zemi – a tím nemyslím Francii. Tím otevřeli cestu nástupu ruského komunismu.“ Pozdější deníkové zápisy a dopisy manželce opakují tytéž závěry. 31. 8. si zapsal: „Ve skutečnosti jsou Němci poslední slušný národ v Evropě. Pokud bych měl volit mezi nimi a Rusy, volím Němce.“ 2. září: „Ničíme jediný napůl moderní stát v Evropě, aby ji Rusko mohlo celou zhltnout.“ Němci svoje zločiny, pokud k nim občas došlo, veřejně přiznávají už více než 70 let a stydí se za ně, očišťuje příští generace, ale Rusové svoje zločiny zapírají, případně svalují vše na Stalina, vychovávají mladé generace k zatvrzelosti a neupřímnosti.

   Smazat
  5. Bůh se už nemohl na ty Pattonovy lži dívat, tak jej z tohoto světa odstranil a dobře udělal. To nebyl generál. Byl to napomádovaný panák, podobný našemu gen Pavlovi. Kdyby měl bojovat s rusáky, pos.al by při prvním boji.

   Smazat
  6. 17:38, neodpovídejte tomu idiotovi. On to převzal z nějaké diskuse někde na FB a teď to tady tapetuje jako úplný kreten. Tenhle paskvil jsem tady viděl už nejmíň stokrát, stejně tak jako další idiotismy, odněkud okopírované a sem pastované. On vám neodpoví, protože to ani neumí, on jen tapetuje a vulgárně nadává. Je to čistokrevný idiot, jak jsem uvedl už na začátku.

   Smazat
  7. 8:22 Patton nebyl žádnej "náš osvoboditel", nýbrž neevropský dobyvatel (ne nadarmo sám sebe považoval za vtělení Hannibala)! Vždyť až do 5. května 45 tu byl klid, dokud antievropské živly, řízené zpoza kanálu, nevyprovokovaly to tzv. Pražské povstání, ono absurdní divadlo, které si vyžádalo několik tisíc zmařených životů. Zbabělá pražská chátra, která celou dobu využívala veškeré výhody Protektorátu a ještě navíc všemožně šmelila a okrádala vlastní spoluobčany, v sobě najednou objevila „statečnost“ a začala přepadat německé vojáky v ulicích, rabovat byty německých civilistů, rozbíjet výlohy, pálit knihy a vlajky, zamazávat německé nápisy, stavět nesmyslné takzvané barikády a páchat nejhorší zvěrstva na ženách, dětech i starcích ... tito „hrdinové“ dokonce pronikli i do rozhlasu, povraždili tam stráže, a když byly povolány posily, začal český hlasatel zoufale vykřikovat do mikrofonu, aby každý přišel na pomoc, neboť „esesáci vraždí české lidi“. Ano, byli to právě oni, kdo vyzýval slušné české lidi, aby napadali německé vojáky a civilisty! Přitom bylo více než jasné, že německá armáda si chce již zajistit pouze volný průchod na Západ, aby nepadla do rukou těch Pattonem popsaných "mongolských hord"!

   Smazat
 36. V kazdy zacinajici valce se snazi byt polak Prvni na rane a na zniceni. To miluje dodnes..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přeci naději na kořist má největší ten, který se místo pokračování v boji dá do pilného plenění nepřátelského tábora... aby měl co prodat za hubičku vojsko následujícím švindlštajnům...

   Smazat
  2. Polákům tak či onak vděčíme dnes zato, že bolševické hordy neprošly v roce 1920 do Evropy a kdyby bývali byli rozumný i v roce 1939, tak civilizovaná Evropa mohla v současnosti vypadat takhle! - http://img15.deviantart.net/8736/i/2013/256/2/e/pakt_ribbentrop___beck_vol__2_by_coszniczego-d6m4e0q.png

   Smazat
  3. Vlez Polákům do zádele a nezacláněj Pepku8:23. Já vím Pepku8:23, že jsi deviantní :-), jak tvá internetová stránka: img-deviant-art. A ještě něco: 8:23 vlast tě potřebuje: "A Pepku, kdyby někdo povídal, že Trump je dobytek anebo, že tu válku nevyhrajeme, tak přijdeš a řekneš nám, kdo to povídal. Rozuměls? Teď zameč a vyskoč

   Smazat
  4. 10:55 Hele Putlerpšouk! Nejlepší důkaz tvrzení, že teprve teď přináší komunizmus své Kainovsky zvrhlé a prznitelské plody na přírodě i na lidech - a ještě pár generací bude. Prdění místních malomocných, žlučovitých, i zemanovských socek v pracovní době to jenom potvrzují. Nostalgicky opěvují loupeživý komunizmus či jiný „většinový“ systém a zamlčují, že tehdy ještě dožívala předkomunistická výchova a morálka – komunisty nazývaná „přežitky kapitalizmu“ a že se rozdávalo z naloupených bilionů. Dnes nemáme žádný civilizovaný kapitalizmus – ale promoskevskou trojbarevnou bolševickou otevřenou kleptokracii a partajokracii – bez „přežitků kapitalizmu“. Levicoví lemplové jen žvaní – ale ani jediný kibuc či družstvo si dosud nezaložili, aby tam předvedli, co umějí bez olupování těch úspěšnějších nebo bez darů z EU. Kydají na cikány, ale sami klesají na jejich úroveň, ba i pod ni a připravují se na moment, kdy azbucky uloupí (znárodní) západní investice v ČR, poskytnuté v době, kdy zde postkomunistická lůza chcípala hladem. Pro Západ jsou stejně nedůvěryhodní a nespolehliví, jako v době předválečného Mnichova pro Francii a Británii. Polsko mělo už tehdy větší cenu a kdyby bývali byli Poláci rozumný v roce 1939, tak civilizovaná Evropa mohla v současnosti vypadat takhle! - http://img15.deviantart.net/8736/i/2013/256/2/e/pakt_ribbentrop___beck_vol__2_by_coszniczego-d6m4e0q.png

   Smazat
 37. Honolulu, četl jste někdy Mayovky (knihy Karl MAYE)? Tak si najděte svůj vzdělanostní prototyp - pana HOBBLE FRANKA. Ten, jako vy, věděl všechno a rozséval moudrost také z Ameriky, jako vy... a my vás musíme neustále opravovat...

  OdpovědětSmazat
 38. Jak i Dr David nedávno v rozhovoru řekl, "tvrzení, že Sovětský svaz rozpoutal 2. světovou válku lze implementovat jen do zcela dutých hlav; těch přibývá..." Všichni můžeme pozorovat, že šíření tohoto 'nápadu', nedávno ještě nemyslitelného, se evidentně dobře daří.
  Podle Overtonova okno možností, nového (známé až v tomto století), ale už zobecnělého, stupně přijetí nápadu se nejčastěji popisují jako: • Nemyslitelné; • Radikální; • Přijatelné; • Rozumné; • Populární; • Zažité (obvyklé).

  V případě myšlenky rozpoutání války Sovětským Svazem již jsou první okna úspěšně prosazena: • okno první - je to nepřijatelné, ale mluvme o tom, šiřeme správně vybrané informace; • okno druhé - odtabuizování, nepřijatelné téma bylo uvedeno do oběhu a jednoznačnost problému byla zbourána; • okno třetí - vytvoření podpěrného precedentu, bohaté citace správných lidí znalých problematiky; • okno čtvrté - z možného do rozumem odůvodněného, na dané téma se obecně hovoří, včetně nezbytných radikálních příznivci a radikálních odpůrců;

  Nyní se nacházíme mezi čtvrtým a pátým oknem, se zárodky okna šestého. Zdánlivě hloupá rezoluce EP o spoluvině Sovětského Svazu je jen jedním z mnoha důležitých manévrů stejným směrem. Nyní již, spolu s čtvrtým oknem, začíná být postupně, ale rychle, prosazováno • okno páté - popularizace, šíření poznatků, seznamování veřejnosti se srozumitelným výkladem) a • okno šesté - z kategorie populární do sféry aktuální politiky.

  OdpovědětSmazat
 39. Kdyz Honolulu vykroci
  holky se hned otoci a zaroven se pomoci
  to jak stastne nadskoci
  jsou hned stastne videti HO.
  Kraci krokem pomalym ,jak na Vudce se slusi
  odstavaji mu ale trochu usi
  zenam to vsak nevadi, je to jejic fesak
  co svetem se brouzda,radi ,pomaha,
  chobotem on orava ,usima vetrik ceri
  vsichni mu na slovo veri
  je to proste guru ,temer velikan
  co ma velky plan- papirovy eroplan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. „Dav nepotřebuje vůdce, ale koně, kteří by táhli jeho káru, kam on si přeje. Vůdce potřebujeme my. Proto je obdivujeme. Ne dav, ale elita uctívá Fridricha, Napoleona, Hitlera.“ Rudolf Jičín

   Smazat
 40. 8:24 elita blbců Rudolfe z Jičína. Patříte mezi ně, že?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jakej je rozdíl mezi uctívačema Husa, Žižky, Masaryka a mezi uctívačema8:24? Blbec jeden jak druhej. Jednoho to tahá ke koňovi u bíle hory, druhého ke koňovi do Jičína o kterém si myslí že ho dál potáhne někam do pekel.

   Smazat
 41. Pro mě je zcela tragická jiná věc související s válkou. Slovanů v ní zahynulo 30 miliónů, ale o holokaustu Slovanů 75 let ani slovo, stále nám vtloukají do hlav jenom židovský holokaust s pětinovým počtem obětí. Proč?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Protože holokaust je dávno velkolepě organizovaným, velice výnosným ekonomickým odvětvím, omlouvajícím kdejaký zločin přeživších, a v šikovných pazourách je i dokonalým argumentem k vydírání. Viz Theo FINKELSTEIN, Průmysl holokaustu... A je to štít zneužívaný proti jakékoliv, i oprávněné kritice Izraele - což tragédii milionů dehonestuje... kdyby to zneužívali nějací cizáci kterým jsou ti zesnulí šum a fuk, ale jejich vlastní lidé... to holt chce specifický způsob myšlení. NO COMMENT.
   Co mě se týče, jako běloch a Slovan cítím jako újmu především umučené Českého národa a příbuzných bílých etnik. Když své oběti neuctíme my, nikdo jiný, zejména "oni", to za nás neudělají. Takže proto.

   Smazat
  2. 40% židů, kteří se stali obětí holokaustu bylo deportováno z území SSSR. Takže tak, Němci se činili ve všech směrech.

   Smazat
  3. 17:43 To je sice pravda, ale ve výsledku to bylo zcela nedostačující. Ano, je potřeba snížit počet obyvatel planety, ale efektivnějšími metodami. A pokud se vytvoří viry, specifické jen pro konkrétní genetickou oblast jakou je např. Rusko a tuto oblast zcela vylidní, je to naprosto legitimní. Například různé typy rakovin propukající už v dětském věku a neplodnost mužů jsou vysloveně žádoucí. Taktéž těžké respirační choroby, anthrax a další, včetně pravých neštovic. Léčbou těchto chorob se rozmnožují zdegenerované národy, jakými jsou východoevropané, kteří tomu ve své většině scvým jednáním kráčí naproti. Genetická struktura východní Evropy je totiž dlouhodobě těžce narušena, o čemž svědčí i úroveň států, kde žijí. Je tedy potřeba zabezpečit snížení počtu obyvatel a jejich náhradu za kvalitnější genofond odjinud, je to legitimní požadavek pro zachování civilizace ... Rozšíření přemnožených ras a zdegenerovaných ethnik na Zemi je mnohem větším nebezpečím než nějaký jaderný konflikt! Možná že dokonce pouze a jen jaderný restart nakonec naši bílou civilizaci spasí!

   Smazat
  4. 7.48 Aby váš plán pozbyl efektivity, stačí modo božích "menšin" jak té bohulibé, tak té, která jde do Nebe protože její Dilino ukradl na Golgotě HŘEB KTERÝ MĚL BÝT ZATLUČEN JEŽÍŠOVI DO SRDCE (jak mi vyložila stará Cikánka - byla ze Sinti, ne z Roma), namíchat mezi bílé i černé a hnědé a ... A pokud vaše atomovka nepozná ty své, takže jim neublíží, jen kolem nich láskyplně "uklidí"... Tu by vám musel JHVH darovat osobně...

   Smazat
 42. Víte s čím se rýmuje Dvořák ?

  OdpovědětSmazat
 43. 18,00
  A se jménem udavač Havel.....????

  OdpovědětSmazat
 44. Poláci jsou zjevně nepoučitelní a stále hrají ty svoje velkopolské sobecké hrátky. A tohle, že je přítel v rámci V4, tak to ani náhodou.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.