Reklama

pátek 7. února 2020

Problém malého národa - Stará otázka znovu aktuální

Stanislava Kučerová
7.2.2020
Musíme konečně žít sobě, žít kladně a beze strachu.
Jít bez bázně svou vlastní českou cestou.
T. G. Masaryk

Píše se rok 1886. Česká veřejnost žije už 26 let obnoveným politickým a spolkovým životem. Političtí vůdcové formulují státoprávní program. Jsou v trvalém napětí s vídeňskou vládou, narůstají antagonismy. Zápasí se o uznání českého jazyka ve školách a v úřadech, spory se vedou o zřízení každého jednotlivého českého gymnázia, každé střední školy. Proti sobě stojí Češi a Němci, O politickou strategii a taktiku vedou spory dvě strany, Staročeši a Mladočeši.

Teprve nedávno /1882/ byla rozdělena pražská universita na českou a německou. Česká byla velmi chudě vybavena a jen někteří profesoři tu přednášeli česky. Shodou okolností právě profesoři české university, Gebauer, Masaryk a Goll vypověděli v té době boj proti pravosti rukopisů Královédvorského a Zelenohorského. /Ten spor však v skrytu doutnal již od doby, kdy se RKZ objevily, od r.1817, 1818./ V souvislosti s rukopisným bojem skupina horlivých Masarykových stoupenců založila časopis Čas na podporu vědeckého bádání a historické pravdy proti povrchnosti a prázdnému vlastenčení.

Úvodní článek do nového časopisu napsal mladý talentovaný literární historik a kritik H.G. Schauer /1862-1892/. Článek pojmenoval „Naše dvě otázky“ a kritizoval v něm českou národní a kulturní malomoc, litoval, kolik sil se vyplýtvá ve zbytečných žabomyších válkách. Stála ta námaha za znovuvzkříšení národa zato? Máme dost sil na samostatnou kulturní tvorbu? Neměli bychom svou tvořivost uplatňovat v rámci větší a zavedené kultury německé? A dokáže hodnota námi vytvořené kultury zabezpečit naši existenci před odnárodněním? /Čas 26.12.1886/

Článek vzbudil svou skepsí u české veřejnosti všeobecné pohoršení. Byla skepse oprávněná? V době, kdy Schauer psal svou úvahu, nejstarší buditelé již dávno nebyli mezi živými. Už jen v historické paměti trvala generace Dobrovského i Jungmannova. Už jen svým dílem žil Kollár, Purkyně, Palacký, Šafařík, Čelakovský, Tyl, Mácha, Erben, Němcová, Mánes, Havlíček, Smetana, Hálek.

Každý z těchto /a řady jiných/ zakladatelů i pokračovatelů svým životem a dílem dosvědčil, že stojí za to rozvíjet kulturu svého národa. Učenec, vědec, sběratel, překladatel, spisovatel, básník, malíř, hudebník…ukazovali národu jeho dějiny, odkrývali jeho duši, jeho vnitřní osud. Probudili jeho sebeuvědomění, sebepoznání. Inspirovali, podněcovali, povznášeli. Dali prožít vítězství i prohry, sny, touhy, radosti i zklamání, nejistoty hledání i vzácné štěstí úspěchu. Uvedli jej do světa fantazie, poesie, krásy. Jak by to bylo možné v rámci kultury jiného národa? A tak jako pokračuje život národa ve sledu jeho generací, tak pokračuje i život jeho kultury, stále otevřený, stále nedokončený.

Schauer byl mladším současníkem žijící generace takových tvůrců jako byli Neruda, Dvořák, Zeyer, Čech, Fibich, Jirásek, Aleš, Vrchlický, Janáček a – v neposlední řadě – Masaryk. Ti a mnozí jiní, nejmenovaní /jde nám o příklad, nikoli o úplnost/ nepochybovali, pracovali, tvořili. A po nich přicházeli po celé následující století další tvůrci naší kultury, a je naší hanbou, že na ně zapomínáme.

Pro Masaryka nebylo pochyb o významu úsilí potvrdit existenci a povznést úroveň vlastního národa. Svědčí o tom jeho celoživotní dílo. Ale vyslovil se k dané otázce i přímo svou úvahou „Problém malého národa“ / přednášky pro krajany v Chicagu 1902 a péčí Sokolské organizace pro veřejnost v Kroměříži 1905/. Nemůžeme citovat dílo celé, ale zasloužilo by si to. Jako příklad realistického pohledu na naše postavení v Evropě, jako příklad důvěry a přesvědčivé samozřejmosti Masarykova postoje proti oslabené mravní vůli, za novou energii, za poctivou práci, která nikdy nekončí.

„…. I národ malý může být uvědomělý, kulturní, svéprávný, samostatný duchovně i politicky. To není ještě zlo, být národem malým. Malost je v tom, že člověk neprohlédne a nehledá prostředky k odstranění své malosti. Velcí národové mají také těžké problémy jako my. Když jsme národ menší, máme jiné prostředky, jako člověk, který má chaloupku, nemůže pracovat takovými prostředky jako ten, kdo má palác. Ale je otázka, nemůže-li být člověk v chaloupce šťastnější, vzdělanější než člověk v paláci. Ovšem běda mu, bude-li se opičit po tom, kdo má palác.

Národní myšlenka je humanitní myšlenka, všichni národové tvoří lidstvo. Láska k vlastnímu národu neznamená nenávist k národu jinému. Ne národ, ale stát může utlačovat. Ve jménu humanity žádáme práv svého jazyka. Národ politicky samostatný nemá jistě příčiny přemýšlet o zachování jazyka. Mluví-li se o jazyce, myslí se obyčejně to, co se jím podává. Myšlenky a city, uložené hlavně v dílech básnických. Básník právě proto působí více než spisovatel vědecký, že klade důraz na cit. Krásná literatura nás národnostně vychovávala a vychovává dosud. Otázka cti národa je otázka cti každého jednotlivce.

Vzájemná závislost všech států a národů, velkých i malých, neustále roste. Mezinárodní vázanost hospodářská a technická, kulturní i politická se stále zvětšuje. Světová centralizace pokračuje přes občasné zvraty. Musíme se jako národ malý zapojit do této humanitní tendence světové. Otázku českou musíme stále řešit jako otázku světovou. Musíme se spojovat s jinými národy, musíme dbát o růst autority mezinárodní. Ale především, ***jako členové malého národa nesmíme nikdy zapomínat, že „každý z nás musí být z křemene, aby byl celý národ z kvádrů“/ Jan Neruda/.

Po převratu 1989 nabyla zvláštní aktuálnosti druhá ze Schauerových otázek: Budou kulturní hodnoty národa s to zabezpečit jeho existenci před odnárodněním? Ano, mají takovou sílu a moc, ovšem za předpokladu, že jich národ nebude soustavně zbavován, že s nimi bude nerušeně komunikovat, že se s nimi bude setkávat ve škole i na veřejnosti, že se bude učit vážit si jich, ctít je a milovat. Neděje se tak.

Kulturní tradice národa jsou vymycovány, historická paměť zasuta, uvědomělá identita a svébytnost národa je v ohrožení.

Po roce 1989 byla zpochybněna sama idea národa a národního státu údajně ve prospěch evropské integrace. Jako by federalizace národů nebyla slučitelná s identitou jejích jednotlivých částí. Jako by neplatily systémové vztahy celku a částí, obecného a zvláštního, hromadného a individuálního, logicky nadřazených a podřazených kategorií. Jako by idea integrované Evropy vylučovala svébytnost integrujících se národů. U nás se idea národa důrazně zavrhla, vlastenectví bylo ztotožněno se zlopověstným nacionalismem /prý je zdrojem všech konfliktních vztahů mezi národy/ a jako takové bylo prohlášeno za extrémismus.

K deklarovaným zájmům zastánců evropské integrace odmítat národní stát jako překážku slučování přistoupily u nás ještě dvě skupiny protičeských resentimentů . Ta první navazuje ještě na staré Rakousko a odmítá celé naše národní obrození. Proč by bývalo neprozřetelným „obrodičům“ nemohlo stačit zemské vlastenectví, proč usilovali o vzkříšení jazyka, když přece existovalo heslo české šlechty, monarchii tak příznivé: „Nicht tschechisch, nicht deutsch, echt böhmisch, fest österreichisch, für Gott, König und Vaterland“?

Ta druhá souvisí s nevraživým odmítáním vzniku Československé republiky r. 1918 u politických aktivistů v českém pohraničí s německým osídlením. Celých 20 let existence československého státu se propagandisticky orientovali na revanšistické a separatistické síly doma i za hranicemi, snažili se všemožně demokratický stát rozvracet a posléze, ve 30.letech, vydatně podpořili agresi hitlerovského Německa i organizovanou záškodnickou a teroristickou činností.

Domnívali jsme se, že po vítězství Spojenců ve druhé světové válce byla existence Československé republiky, osvobozené z nacistické poroby za přispění i vlastního domácího a zahraničního odboje, obnovena a potvrzena definitivně a bez všech rekriminací. Věřili jsme, že mírové dohody a smlouvy, které Spojenci uzavřeli, uzákoněné procesy demilitarizace, denacifikace a demokratizace Evropy potvrdily legitimitu poválečného uspořádání a poskytují nám jistotu, že žádné hrozby z minulosti již nehrozí.

Mýlili jsme se. Po r.1989 proběhla transformace centrálně řízeného hospodářství a privatizace státního majetku. Vrátila se svoboda, ale nejen demokratickým silám. Zároveň se otevřela stavidla i starým proudům nedemokratickým, protinárodním a protičeským. Znovu se přetřásá otázka „nesamozřejmého národa“.

T.G. Masaryk zdůrazňoval mnohostranný význam věrnosti tradici, ideálním hodnotám, které v minulosti vytvořili vynikající předkové. Husův boj za pravdu a pravdivost přesvědčení, Žižkovu neohroženost v spravedlivém boji, Chelčického usilování o pravou lásku k bližnímu bez konfliktů a násilí, lásku k míru a práci pro mír Jiřího Poděbradského, Komenského snahy vzdělávací a všenápravné – těmito humanitními ideály nás každého osobně zavazoval.
 V tom duchu vychovávala prvorepubliková škola a dochované čítanky jsou toho výmluvným dokladem.

Avšak po r. 1989 vypukla, kde se vzala, tu se vzala, nevyhlášená psychologická válka s cílem zbavit nás historické paměti, tradic, smyslu, hodnot, které nás integrovaly, povzbuzovaly, oduševňovaly. Zbavit nás morální jistoty a síly.
Po všech historických peripetiích, ke kterým po vzniku Československé republiky r.1918 došlo, čelíme posledních 23 let systematickému pokusu přehodnotit nevybíravým způsobem naše národní dějiny. Cizí útočníci, nájezdníci a uchvatitelé minulých dob stejně jako bezohlední mocipáni, hamižní kořistníci a rozkrádači se těší uznání a obdivu. Ke kritice , posměchu a zapomnění jsou odsouzeni naši buditelé. Proč vydupávali ze země národ, který byl již z velké části asimilován? K čemu obnovovali český jazyk a vraceli český národ mezi ostatní národy Evropy? K čemu kladli základy věd, umění, hudby, techniky, architektury, školství, průmyslu, všech oborů lidské kulturní činnosti, které patří k životu v moderní civilizaci? Jen vytvořili podmínky k tomu, aby roku 1918 mohlo vzniknout Československo, podle nepřátel neprozřetelný, umělý a neorganický útvar, odsouzený k zániku. A nebýt Československa, nebylo by Mnichova, nebylo by odsunu, nebylo by Února 1948 ani srpna 1968…Obrozenci to vlastně všechno zavinili.

Mezi disidenty se objevil názor, že nebýt Jungmanna a Šafaříka, mohli jsme mluvit německy, tedy velkým, ne-li světovým jazykem a mohli jsme žít v klidu a blahobytu. Mohli jsme spočinout v lůně velmoci a nemít již žádné dosavadní nesnáze. Zapomíná se ovšem, že velmoci mají nesnáze zase jiného typu, že např. vedou války, přepadají, ničí, plení, okupují. Jestlipak se jim také říká, že se mají vyrovnat se svou minulostí? Nebo se předpokládá, že jen malý národ má svědomí?

K publicistickému bontonu u nás patří stěžovat si na historická traumata, která národ utrpěl /1620, 1938-9, 1968, 1992 /a která mu prý bolestně připomínají „nesamozřejmost“ vlastní existence a vyvolávají pocity neklidu, nejistoty, permanentního ohrožení, vyšinuté chování. Chybujeme prý tím, že se dovoláváme svých mýtů a kýčů, uctíváme ikony a nedokážeme opustit fetiše, mytologizujeme si své dějiny , vězíme v nacionalismu, nechceme opustit falešné vědomí, nadřazujeme kulturu nad politiku, odmítáme vyrovnat se se svou minulostí. Avšak co má znamenat ono „vyrovnání se“ s minulostí?

Opustit vlastní verzi, abychom mohli převzít hodnocení minulých dějů od svých odpůrců, přijmout verzi protivníka, který má /nejen/ mediální propagandistické prostředky nás k tomu nutit? Proč renomovaní tvůrci veřejného mínění kopírují hodnotící soudy protičeských historiografů? Jistě vědí, že pravda českých dějin je základem naší identity. Vědí nepochybně i to, že lživé podání dějin v imperiálním zájmu ohrožuje morální bytí malého národa. Proč nevyhlásí jednou provždy, že už dost bylo nezdarů a traumat, a že je třeba vydat se na cestu znova a lépe? Místo toho přepisují, devastují a dehonestují národní dějiny. Moderátor velmi frekventovaného televizního pořadu o české historii připomíná natěšeného kuželkáře, který se svými besedníky v kulečníku poráží vítězoslavně jednu naši historickou osobnost či událost za druhou.

Hru prožívá s neskrývaným potěšením. Nelze reagovat na nepřetržitý proud pochybných informací, který se valí z médií ze všech stran, jen aby kompromitoval, zpochybnil a znevážil všechny a všechno v českých národních dějinách a kultuře. Připomenu jen namátkou. Není pravda, že si „československý národ“ vymyslel zcela účelově Masaryk r.1918, aby mohl zdůvodnit vznik Československé republiky. Idea československého národa byla živá od společných počátků národního obrození Čechů a Slováků a sílila spolu s ním. O spojení a vyvedení Slováků z maďarského područí uvažoval např. Havlíček, který právě od Slováků očekával vůdcovskou roli, jarost a sílu.

Spojení historií rozděleného československého národa předpokládal Masaryk ještě mnoho let před první.válkou světovou. A nebyl sám. A není pravda, že národní obrození bylo /zlopověstně/ nacionalistické. Bylo humanitní. Od Kollára přes Palackého k Masarykovi, všichni kladli na první místo /vše/lidství, lidstvu podřizovali národ. Dokonce i neurvalému šovinistickému napadání Slovanů vůbec a Čechů zvláště chtěl Masaryk čelit demokraticky a humanitou /aféra T.Mommsena/. A kultuře jsme dávali přednost před politikou ne proto, abychom mohli pěstovat „národní mytologii“, ale proto, že v nesvobodném režimu přejímá funkci veřejné výměny názorů literatura.

Politika je doména vládnoucích držitelů moci, literatura se stává útočištěm ovládaných. Přináší obraz doby, duševního stavu společnosti, společenských problémů a politických úvah. Literatura má ovšem hodnototvornou povahu, předkládá hodnotící soudy o hodnotách lidského života, a předkládá je v umělecké /také hodnotové/ podobě. Ale hodnoty /to, co chceme, co potřebujeme, co ctíme a co milujeme/ nejsou vysmívané „ mýty, fikce, fetiše“, jak nám namlouvají renomovaní tvůrci veřejného mínění. Je to duchovní bohatství společnosti i jedince, národního kolektivu i občana. Bez ideálních hodnot /idejí, norem, příkladů, vzorů, ideálů, vizí/ chybí jak jedinci tak i kolektivu něco velmi podstatného: uvědomělé lidství, smysl pro dobro a čest, krásu a lásku.

Pociťujeme všeobecný úpadek. I president republiky popisuje vnější projevy demoralizace národa, mluví o ztrátě respektu k poctivé práci, o hluboké degradaci úcty a sebeúcty, kulturnosti chování, vztahů k lidem i věcem, o nekritickém obdivu povrchnosti, okázalosti, líbivých gest… Mohli bychom pokračovat a zmínit všudypřítomnou korupci, neúctu k zákonům i morálce, bezohlednou hrubost slovem i činem, militantní fanatismus, absolutní netolerantnost, prodejnost, hloupost…Není se co divit. Je to přirozený následek dlouhodobého a systematického působení jak společenské reality /kasinového kapitalismu/ tak ideologického vlivu masmédií, která zbavují občany úcty k tradicím a kulturnímu odkazu předků s vidinou jakéhosi nového životního stylu užívat si života bez odpovědnosti a zábran. Bylo řečeno, že není demokracie bez demokratů. A platí, že bez morálky, sebeúcty, sebedůvěry a bez národní hrdosti není demokratů. Bez výchovy hodnotami k hodnotám v rodině a ve škole i na veřejnosti všeobecný úpadek nelze překonat.

Nová naděje pro národní výchovu je na obzoru. Ukazuje se, že integrace Evropy přestala být tabuizovaným nedotknutelným božstvem. J. Robejšek nedávno konstatoval, že se federalismus dostává do odstředivky dějinného vývoje, a že národní perspektiva představuje užitečný model lepšího řešení. Národ má a plní své úkoly. Uspokojuje potřebu lidí najít pevný bod v chaotickém světě a poskytuje jistoty v čase zmatků. Národ je řeč, historická paměť, znalost sociálních reálií. Důvěrně známé sociální a materiální prostředí. Odlišnost a sounáležitost, které federalismus neposkytuje. Ukazuje se, že vlastenectví, láskyplný pocit domova, pocit silné sounáležitosti a odpovědnosti k vlastnímu národu a jeho zemi, jazyku a kultuře podrží si svůj význam i v procesech integrace v celoevropském i světovém měřítku. Bránit svůj národ a svou příslušnost k němu má smysl i v době postupující globalizace. A snad už to nebude „extrémismus.“Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.99 komentářů :

 1. Moc pěkný článek my Čeští vlastenci zemi cizákům nedáme. A s místními „Evropany" si poradíme.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:40
   Tak začni.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. 12,08
   Opisování píčovin,to jediný ty incestní buzno umíš?!
   Pravda děsí leda vlastizrádce a kolaboranty....Čechy neděsí!

   Smazat
  4. 11:55 Už národ začal nevolí západní kolaboranty proto milion úchylek vyřvává v práglu.

   Smazat
  5. porad orodovat za tatička je tak leda pro žačky mateřinek jinak si všimni že je mini sto let tomu nazad a nevratitelne

   Smazat
  6. A další bomba do českého rybníka! Frontální útok Sudeťáků. Prý jsme se podíleli s Němcema na holokaustu!

   https://aeronet.cz/news/prepisovani-dejin-nebere-konce-nejprve-usneseni-eu-o-podilu-sssr-na-vzniku-ii-sv-valky-a-ted-nove-pry-cesi-byli-spolupachateli-nacistu-a-iniciatory-planu-zidovskeho-holokaustu/

   Smazat
  7. 15:09 To čeho jsme právě svědky, je likvidace vlastního národa kolaboranty a devianty, jako nástroji vnější reakce. Je to opačný proces než národní obrození. Je to národní devastace! Bohužel tato rakovina je v pokročilém stádiu.

   Smazat
  8. 15:21
   I na takové případy rakoviny mnohdy zabírá cílená léčba....I když je to drastické,ale výsledky jsou!

   Smazat
  9. 15:09 Kniha vyjde Německy, Česky a Hebrejsky. To jsou podlý svině ty Sudeťáci! Chtějí proti nám na základě lží poštvat Židy, proto to vydají Hebrejsky.

   Smazat
  10. 15:41
   V tomhle případě je pálení takových knih povoleno!!!!!

   Smazat
  11. SOuhlas. Začalo to Pithartem a jeho Podivenem - zkreslujícím historii a vyvolávajícím podobnou skepsi a pocit viny jako onen zmiňovaný Schauer. A teď vychází nová kniha, že prý se Češi podíleli na holcaustu Židů... Čekám, kdy si někdo usmyslí psát o o tom, jak čeští přistěhovalci v 19. století zabíjeli V Americe Indiány, aby mohli začít hospodařit na jejich půdě... Prostě hnus. Pamatujte si tyto bláboly a učte své děti pravdu. Historickou pravdu A autory podobných škvárů žeňte bičem!

   Smazat
  12. 15:41 jo,svině sudeťáci,ale dobře jim pomáhají zdejší svině.Mezi autory této knihy je i zdejší "historička".

   Smazat
  13. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  14. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  15. 9;02
   CTRL-C A CTRL-V,VÍC TĚ TY buznaincestní podřadnej poblbanej kriple nenaučili????!!!!☺

   Smazat
  16. Bakunin kdysi prohlasil : Varuj se maleho naroda.
   Udalosti v Libanonu /i jinde /davaji jemu za plne za pravdu/.
   Tak dlouho Izreal vedl valky, vyhlazovaci masakry, okupace az se arabove spojili a zacali se branit. VYhnali Izreal z Libanonu a navic mala skupina vlastencu Hezbollah ziskala vladu do svych rukou /2006/,ve spojenectvi se Syrii a Iranem , kterym Usaci znicili nepritele Saddama a ted se tak pridava Irak..
   Bylo by zajimave vedet co vedel Kreml a Putin v souvislosti s vrazdou iranskeho generala .
   Vi se ,ze vi hodne..
   Proc Masaryk fanaticky utocil na Rukopisy? Mohl rict ,ze jsou podvrh a odejit stredem. Utocil , agresoval bez konce. I prilis pravdy /spojene s agresi skodi/.
   V celem svete se vyskytovaly podobne podvrhy a nikdo se nevzrusoval..Nakonec byl poslan z USA do Cech , kde jiste a samozrejme dostal instrukce ..
   Jinak je jiste, ze drivejsi inteligence byli predevsim Vlastenci a dnes je to jejich fanatismus zrady a poroby opet antinacionalismem do germanismu..
   Podas germanovi ruku a ukradne ,co ukradne urve ti vic nez vsecko. A vyvrazdi vse zive..
   Politici souhlasili s Ceskoslovenskem s Trojskym konem fanatiku , dale snadno zfanatizovatelnych slovaku ..
   To byla struktura ke zbourani , kdyz president Wilson Grantor Evropy a vsech statu odejel zpet do Washingtonu a na vse rychle zapomnel. Ani Dohoda nebyla nikdy ratifikovana Kongresem , vime kdo vladne Kongresu. A tak plany se zacaly vyplnovat..Na pristi tragedie.. Nasi politikove souhlasili s Ceskoslovensko-germansko-ukrajinsko-madarskym-polskym Ceskoslovenskem...To se tezko da prehlednout...
   Ani vybudovani rozsahleho MORERNIHO prumyslu v Ceskych zemich /1918-1939/,nebylo k zahozeni a Hitlerovi prislo VELMI VHOD..Az prilis vhod a bez poskozeni..

   Smazat
  17. 0:44 Souhlas! To kdyby se místo Mäsárika-Redlicha a jeho huhňavého přískoče Beneše se stal prezidentem republiky pan generál Gajda, pak by naše vztahy s bratrským Polskem i méně bratrskými Maďarskem byly natolik dobré, že otázka slovenské i německé autonomie by bývala vyřešená a v roce 38 bychom nestáli sami jak kůl v plotě proti všem, zrazeni a opuštěni západními masonskými darebáky!

   Smazat
  18. A kdyby Čechy&Morava zůstaly součástí Rakouska, nikdy by se Sudety nevzbouřily a vítězi války pak nemuseli nahrazovat vzdělané pracovité Němce negramotnou loupeživou menšinou importovanou ze Slovenska! Rusáci by neovládl toto území a my dneska mohli mít prosperující zemi. Místo toho máme v Evropě nejdražší vodu, telefon, elektriku, potraviny (a to je pro východní Evropu dělají ještě ošizené z náhražek) a to vše za 1/3 mzdu než má za stejnou práci Rakušan či Francouz ...

   Smazat
 2. Dr. Kučerová jako vždy skvělá, přinejmenším těch pár přeskákaných odstavců, do nichž jsem teď přes den stihl rychle nahlédnout.

  Tohle přesně je to klíčové téma dnes pro nás!

  OdpovědětSmazat
 3. Málokdo si uvědomuje, že naše území (Čechy a Morava) jsou v dlouhodobé historii Evropy jedním z nejstabilněji "drženým" územím. Protože i za Rakouska jsme byli právně jako celek, byť "jen" České království. Habsburkům to dávalo i jeden královský titul navíc.
  Místo toho, abychom na to byli hrdí, co dokázali naši předkové, klidně souhlasíme se zrádci, kteří nám svým "vlastenectvím" podsouvají naši malost. Když se podíváme do historie, tak málokterý tak srovnatelný "malý" národ dokázal a dal světu tolik, co náš. A navíc bez kolonií nebo vyvražďování celých "ras" domorodců. A navíc správně vzniká otázka, jak to bylo s našimi dějinami, když je psali často cizinci a ještě k tomu v cizích službách. A když se něco "objeví" pro nás je to pokládáno za - jak je dnes módní - fake news. Ačkoliv stejně důvěryhodný či nedůvěryhodný zdroj podobného ražení třeba v "zájmu" Německa je pokládán za fakt div ne svatý (či dnes spíše správně multikultikulturně ďábelský?) a hotovo, tečka. Podobně je to s i jinou historií, kdy "u nás" kolují "oficiálně" jemně řečeno již vyvrácené bludy, když sami skuteční vědci,(ne ti pokorní placení slouhové) dávno jsou jinde a eventuálně i změnili výklad.
  Dovolím si rýpnout. Už přes dvě století bychom tu měli multikulti, kdyby nebylo těch "parchantů" Husitů! Blázni, chtěli původně jen svoje (i když už nepůvodní) náboženství s malou detailní změnou a navíc ti neznabozi chtěli "vyčistit" Augiášovy chlévy církve od samotné církvi, která se dnes sama za sebe paradoxně veřejně stydí a dokonce se klaní sobě cizím symbolům, i prý symbolům ďábla (to nevím, nechodím do Vatikánských kostelů a chrámů) a klaní se představitelům jiných církví, třeba líbaje jim nohy.
  A teď si představte pořádkumilovného, důkladného, pečlivého a svědomitého souseda, který neumí ale v podstatě nic jiného než krást, vraždit, loupit, napadat a ničit. není Vám ho také "líto"? Mně teda ne, on nikdy nebude šťastný a skutečně volný. Žije v zajetí své domnělé "velikosti".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Je malý ten, kdo má malý cíl - být gumovým kolečkem EU integrace ve 4. říši Národa německého? Být Gójem = oslem nadlidí podle učení Rabína Ovadia Josefa?

   Nebo být sebou samým, Čechem podle druhé sloky (nepoužívané v hymně - což je škoda) hrdě se hlásícím ke svým a ke Slovanstvu?

   Zatím jsou u moci stoupenci první varianty - mnohdy se za Čechy jenom vydávající se... využívají ekonomickou i společenskointelktuální podporu z ciziny a plní úkoly pro cizáky na úkor Českého národa.

   Smazat
  3. Myslím, že ten nejmenší a nejodpudivější "Čech", který se tady narodil za posledních 200 let byl Havel. Nesvéprávná troska, ovládaná vlastní ženou jako pětileté dítě, živená Sorošem a CIA, prožraná chlastem, kouřením a prášky, přeprogramovaná na nejubožejšího pudlíka Washingtonu.

   Smazat
  4. 14,41
   Vy bejt věčně vožralej jako hovado budete ještě rád(a to udavač Havel byl!)za někoho,jako byla paní Olga.
   Veškrnová ho v tomu lezení do amianálu,chlastu a hulení podporovala,až ho málem odrovnala....bohužel,nevyšlo to.-(

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. 8:54
   CTRL-C A CTRL-V,VÍC tě ty buznaincestní podřadnej poblbanej untermensch nenaučila????!!!!☺

   Smazat
  7. Utahli nas na nudli nezavislosti v 1918,zavisle na povinnem krmeni,osaceni a ubytovani rusinu, ukrajincu, polaku, slovaku -drotaru a cikanu navrch, /ti na s za to dost nenavideli/. Vsecky jsme stacili vycpat ,aby se meli dobre..A nezebrali jako predtim..
   Dostali jsme 3 miliony rakouskych !!! germanu, abychom dbali prisne a dodrzovali jejich demokraticke svobody a vubec vsechno co chteli jinak OSN by zacalo rvat a ti nas nenavideli zbesile ,snad nejvic jiz od 7-8.stoleti /markyz Gero/..
   Co se vlastne upeklo v Parizi a ve Washingtonu tenkrat?
   Nadseni neznalo mezi a cesi se ukazali hospodarskym zazrakem /jako dnes rusove/ co umi.
   Na rozdil od Germanu , kteri dostavali obrovske miliardy od 1870,0d 1918,od 1945 .
   Jako propaganda proti komunistum.. Amerika udelala hospodarsky vyvoj nejdrive vykradenim Jihu a okradanim ostatnich statu sveta.. Neokolonizace..
   Aby se Hitler poradne z nas napakoval pomoci zapadu na jejich valky..
   Genocida nabozenskych valek od 1618 nebrala koncu v hlavni roli germani a tak bylo videt ,ze se hodi jako fanatici zmasakruji kazdeho na koho se jim ukaze..
   Obrovsky tlak na nas /i inteligentu, kteri vykrikovali svoje nekonecne kritiky na nas narod/, Slovany pak zpusobil ,ze se casto nekteri cesi otocili proti sobe..To trva dodnes.
   Kdyz na vas po staleti jeci propagandu, ze jste uplne nejhorsi , nekteri podlehnou bohuzel..
   Nekteri se dokonce stanou fanatici, aby se zalibili Hitlerum nebo Sorosum a spol..

   Smazat
  8. 9:18 Nauč se to Putlerprde! Pak sem budeš moct taky dávat místo těch svých výskřeků po vypití flašky formáče co v něm tvůj primář archivuje potracený cigorky i nějaký skutečný texty s obsahem - sic!
   P.S.: Buznaincestní asi jako tady tenhle tvůj vypouštěč? - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC301.jpg

   Ten se taky na oko i voženil, ale když manželka zjistila co je zač tak vod něj utekla a totéž poradila svým dcerám! Co nejdál! Proto žijou na Západě a vnuky mu zásadně nepučujou! Proto je Olivřík Stounů nemoh vidět! Furt - "tak kdy už přijdou, chci si je natočit" a ten žůžovák kremelskej se jen uculoval, jako vždycinky když začne bejt vilnej, až mu lícní kosti trčely z tý jeho ugrofinský dršky jak sáně - a prej "až večer v soukromí" !!! ☺

   Smazat
  9. 2:04 Přesně tak! Kdyby se místo Mäsárika-Redlicha a jeho huhňavého přískoče Beneše se stal prezidentem republiky pan generál Gajda, pak by naše vztahy s bratrským Polskem i méně bratrskými Maďarskem byly natolik dobré, že otázka slovenské i německé autonomie by bývala vyřešená a v roce 38 bychom nestáli sami jak kůl v plotě proti všem, zrazeni a opuštěni západními masonskými darebáky!

   Smazat
 4. Skutečně kvalifikované počtení. I proto hned vyvolává mnoho dalších otázek. Nejsme v Evropě jediný tzv. malý národ, vlastně většinu států tvoří malé národy, skandinávské státy, balkánské státy, Belgie, Nizozemí, Portugalsko, Pobaltí, Irsko, Maďarsko, Finsko... V čem jsou problémy malých států shodné, v čem se lišíme, třeba právě geoploticky - to srdce Evropy?
  Bohužel doba po r. 1990 s restaurací kapitalismu a prioritním zájmu všech vrstev o peníze před vším ostatním, vcelku pochopitelně zájem o vlastní existenci, přežití doby před "nějakou" historií, národním obrozením, velikány ducha. Proto to vše musí být dnes ponižováno, ostouzeno, falšováno, aby se lehčeji a bez naplňování pojmu národ "žilo" toužené carpe diem. Co ví narození po r. 1990 o naší historii - a pokud ví, kolik z toho je jim dávána pravda. Neb pravda v každém případě a v našem právě ta pravda o národu je kontraproduktivní pro diktaturu kapitálu.
  Podobně jako Hitler ve své době, jsme my dnes zaměření na falšování naší "židobolševické" minulosti 1948-1989, ale to je v rámci odnárodnění a semletí lidstva a jeho historie do jedné hromady odpadů a výkalů s kulturou a civilizací pro přežití kapitálu jedinou cestou. A co kapitalismu pak zbývá v boji o přežití: buďto lidstvo, nebo kapitalismus. Buďto mír nebo války. A přece nelze žádat po kapitalismu, aby dělal něco pro mír ve Světě, když je mír pro kapitalismus horší než mor. A proto i ti, co dávají přednost míru, jsou pro kapitál zločinci.
  Náš národ měl v historii mnohokrát na kahánku, ale tentokrát již stojí na vrcholu skály, odkud světovládný otrokář Spartakus dnešní doby zbytečnosti, které ho obírají o růst zisků, musí svrhávat ze skály. Jinak tam spadne sám.

  OdpovědětSmazat
 5. Paní Kučerová má můj obdiv. O naší historii dříve vědělo více lidí, obyčejní lidé věděli kdo kdy vládl atd., což jsem vždycky obdivoval, můj případ to nebyl. Ale dnes v souvislost se snahou loutkovodičů zlikvidovat naši historii, kulturu a myšlení i jednotlivých států v Evropě, je toto pravdivé připomínání naší historie neobyčejně důležité a záslužné, lze jen poděkovat. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
 6. Paní Kučerová,opět bravurně napsáno,díky.

  OdpovědětSmazat
 7. A MYSlÍTE..., BUDE TO STAČIT ???

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Každý musí začít u sebe! Když budete mít za vzor alkoholika a lidskou trosku Havla, můžete si rovnou rezervovat místo na krchově.
   Pro národní obrození mělo obrovský význam Sokolské hnutí. To je ta zdravá filozofie! K tomu my musíme přivést mladou generaci.

   Motto: V zdravém těle zdravý duch!; V mysli vlast, v paži sílu!; Tužme se!

   Smazat
  2. 14,52
   Vaše heslo by po půl hodině čumění do mobilu dnešní havloomladina možná vygooglila,ale že by tomu heslu rozuměla.....nebuďte naivní pane....

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. 8:56
   Bravo pyone. Bravo.
   Tvé gliové buňky dokázali rozhýbat neurony, které za ta léta tvého živoření vyplodily alespoň pár bezduchých řádků, která pokládáš za svá nejvyšší životní moudra. Bravo.

   Smazat
  5. 8:56
   CTRL-C a CTRL-V,VÍC tě ty buznaincestní kriple nenaučil????!!!!☺

   Smazat
  6. 9:16 Nauč se to Putlerprde! Pak sem budeš moct taky dávat místo těch svých výskřeků po vypití flašky formáče co v něm tvůj primář archivuje potracený cigorky i nějaký skutečný texty s obsahem - sic!
   P.S.: Buznaincestní asi jako tady tenhle tvůj vypouštěč? - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC301.jpg

   Ten se taky na oko i voženil, ale když manželka zjistila co je zač tak vod něj utekla a totéž poradila svým dcerám! Co nejdál! Proto žijou na Západě a vnuky mu zásadně nepučujou! Proto je Olivřík Stounů nemoh vidět! Furt - "tak kdy už přijdou, chci si je natočit" a ten žůžovák kremelskej se jen uculoval, jako vždycinky když začne bejt vilnej, až mu lícní kosti trčely z tý jeho ugrofinský dršky jak sáně - a prej "až večer v soukromí" !!! ☺


   Smazat
  7. 09:16
   Oóóóó, jak "Ynteligentní" příspěvek hodný tvora postiženého demencí...

   Smazat
 8. Pociťujeme všeobecný úpadek. I president republiky popisuje vnější projevy demoralizace národa, mluví o ztrátě respektu k poctivé práci, o hluboké degradaci úcty a sebeúcty, kulturnosti chování, vztahů k lidem i věcem, o nekritickém obdivu povrchnosti.Vše od 1990 úpadek podporuje....
  https://www.reformy.cz/protiustavni-ceska-televize/
  http://www.nwoo.org/2020/01/28/soucasne-skolstvi-likviduje-mladez-vyroba-nervaku-fetaku-a-trosek/

  OdpovědětSmazat
 9. SAMOZŘEJMĚ JE TO JEN NOSTALGIE A CHYBI navrh CO DĚLAT DÁL

  brutálně řečeno ,"jen popisovánim a volánim po vlastenectvi to nevytrhem!"

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co třeba začít volit jen slovanské rody svými zastupiteli na všech stupních? Žádat a prosadit tyto informace do volebního zákona? Upřednostňovat zboží z domácích luhů a hájí? Ignorovat cizí kulturu? Vést k tomu své děti, atd.?

   Smazat
  2. P.S.-Pro výše vzdělané úkol vložit do Wikipedie tyto rody s jejich potomky?

   Smazat
  3. P.P.S.-I malé "Wikipedie" obcí a měst,stačí?

   Smazat
  4. 14,07
   Promiňte mi mírnou ironii,ale dovolí nám fašoEU mít vlastní,domácí zboží z luhů a hájů?????
   Tož tomu nevěřím ni náhodou.-/

   Smazat
  5. 14:10-diktát trhu je dvojsečná zbraň.

   Smazat
  6. Ten 12:43 a 11:57 a další podobné příspěvky mají za úkol jen rozbít diskusi a "srazit" náladu. Podobně jako ti, co srší nenávist. A proto je dobré jim ukázat "tátovo" kladivo. Jen provokuje, co dělat dobře ví, několikrát v minulosti jen na tomto fóru dostal odpověď (i ode mne) a tak zbývá jen jedno. Pozdravujte Vencu a Milana. Jo, a také svého šéfa, kterému řekněte, že už musíte dostat jiné školení, že to funguje jen na Vás a podobné.

   Smazat
  7. 15.27 je lhář a on sam tu způsobuje rozval nic nevi a je bez sebe nenávisti!

   Tak nam řekni ty "nalado"s kladivem a možná i srpem sam, co mame dělat proti našemu rabováni okrádáni a nedřistej tu,nejsme na Letné.
   Mazej vybulit předsedu!

   Smazat
 10. Uznání, a dík paní Stanislavě Kučerové.

  OdpovědětSmazat
 11. Doporučuji zajet se podívat do Turnova, kde je v nově zrekonstruovaném muzeu k vidění největší plátno v Evropě od Mikoláše Alše, Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Pobití_Sasíků_pod_Hrubou_Skálou

  OdpovědětSmazat
 12. A dneska nám o morálce kážou Svěráci! To jest ti, kteří si na rozleptávání naší národní identity a heroického odkazu našich skvělých předků založili živnost.

  OdpovědětSmazat
 13. vlastenectví bylo ztotožněno se zlopověstným nacionalismem /prý je zdrojem všech konfliktních vztahů mezi národy/ a jako takové bylo prohlášeno za extrémismus.

  Je to přesně naopak! Je to míchání národů, ras a kultur, co je příčinou nenávisti, válek a konfliktů. To je přeci evidentní fakt!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Žádná ideologie nemůže ani vzdáleně nahradit národní kořenovou identitu. Proto se rozpadají impéria. Kdyby tomu tak bylo, máme tady stále Římské impérium.
   Impérium, protože nemá přirozené lidské kořeny, tak se od jistého okamžiku drží při životě brutalitou. Řím byl přímo učebnicovým příkladem. U Amerického impéria jsme byli svědky tohoto překlopení do fáze brutality právě v minulých letech.

   Smazat
  2. 13,45
   A ještě chvíli svědky budeme,bohužel NEchtěně a povinně!

   Smazat
 14. Schody se zametají od shora, kde to nejvíc smrdí! Všechny "demokrat."vlády,parlament.senátní odkladiště-senát,zkorumpované státní zastupitelství, soudy i policie.
  Mají nás plně pod kontrolou-ale demokraticky ?!?
  http://www.czechfreepress.cz/ekonomika/seznam-ceskych-neziskovek-i-prehled-jejich-cinnosti.html To je HNUS !!

  OdpovědětSmazat
 15. Moderátor velmi frekventovaného televizního pořadu o české historii připomíná natěšeného kuželkáře, který se svými besedníky v kulečníku poráží vítězoslavně jednu naši historickou osobnost či událost za druhou.

  Tohle prase se naštěstí už smaží v pekle!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To byl jeden z největších magorů a úchylů polistopadového režimu. Ten napáchal tolik zla, že satanáši ho budou vařit tisíc let, než ho uvaří.

   Smazat
 16. Karel Havlíček Borovský, 1851

  Otázka, máme li se státi Němci aneb chceme-li zůstat tím, čím nás Bůh stvořil, totiž Slovany a Čechy, jest již dávno rozhodnuta. Byla zajisté jedna doba jmenovitě od císaře Josefa 1780 až asi do pádu Napoleona, ve které se již umrlčí truhla strojila pro staroslavný národ český, domnělý dědic stál již nedočkavě u skonávajícího a čekal až oči zavře. -

  Avšak jako vojny Napoleonské vůbec otřásly celou Evropou, tak oživnul jimi duch našeho národu; -- mocnářové, bojujíce proti velikému císaři francouzskému, který je chtěl všechny pod své komando připraviti, museli nevyhnutelně povzbuditi ducha mezi svými národy. Na vyšší rozkaz mluvilo a psalo se toho času v novinách o svobodě a samostatnosti národů, o svržení cizího, i u nás v Čechách četlo se tenkrát ve spisech pod rakouskou censurou vydaných (!!) o velikém hrdinovi Žižkovi, ( pro něhož neměli až posud jiného jména než lupič, tak že i sprostý český lid tomu již uvěřil, že tento vznešený obhajce české svobody byl nějaký sprostý vražedník a škůdce, ) i jméno Husa došlo ke cti a všechny slavné a čestné upomínky z české historie vyvolány jsou z hrobu zapomenutí, do kterých je rakouská vláda ve spolku s jezovity od bitvy bělohorské starostlivě byla uložila. -

  Takovými zoufalými prostředky bojovali absolutní mocnářové evropští proti tomu, aby oni sami nepřišli pod absolutní vládu Napoleonovu, a poštěstilo se jim: avšak přirozená věc to byla, že myšlenky od nich ku pomoci svolané neupokojily se pádem Napoleona, nýbrž žily pak ještě dále, zakořenily se a nesly ovoce nemilé těm, kteří je na počátku rozesíti poručili.

  Národové počali skutečně od té doby mysliti na své vysvobození z absolutní vlády, a ještě posud žijeme v čase pracování národů evropských o svou svobodu. Nás Čechy zastala tato doba v dvojnásobné porobě: v narodním ohledu byli jsme poddaní Němců, v politickém ohledu byli jsme pod absolutním císařem. Úkol náš byl tedy dvojnásobně těžký; v národním ohledu museli jsme bránit němčině, v politickém museli jsme hledět, abychom proměnili císaře absolutního v konstitučního.

  Na papíře se nám nyní již obojího dostalo: jsme pod vládou konstituční, listina ústavní prohlášena jest, na svolání sněmů se čeká, národní rovnoprávnost pojistěna jest nám slavnými sliby, na úředních pečetích, v zákonnících stkví se vedle němčiny náš jazyk nyní již co bratr předešlé paní své. V životě samém ale máme až posud absolutní vládu, a němčina všude ještě i v pouze českých krajích jest panující.

  Úkol náš tedy jest, abychom obojí jak konstituci tak národnost skutečně do života přivedli, nedajíce se nikterak másti od svých národních a politických protivníků, z nichžto jedni (absolutisté a aristokrati) slibují nám, jestli od svobody upustíme, národnost, - a druzí (Němci) jestli od národnosti upustíme, svobodu.

  OdpovědětSmazat
 17. My však, jsouce Slované a demokrati, ani od jednoho ani od druhého upustiti nemůžeme, nechceme míti ani národnost bez svobody ani svobodu bez národnosti, což se také skutečně ani od sebe děliti nedá. Neboť demokratická svoboda bez národnosti jest nemožná a lživá, protože veliká většina národa, když jiný - cizi jazyk jest panující, vyloučena jest od podílu svého ve veřejných záležitostech, vyloučena jest ze všeho vzdělání a nevyhnutelně se stane služebnou té menšině, která cizího jazyku mocná jest a tím poručníctví má nad ostatními.

  A naopak zas kdybychom pro národnost zadali svobodu, kdo nám za to stojí, že ta absolutní vláda, do jejíchžto rukou jsme se podali, zejtra nebo pozejtří zase nám i národnost nevezme, aniž se budeme moci brániti, odevzdavše dobrovolně všechnu moc absolutní vládě?

  Proto považujeme všechny řeči a všechny hádky o tom, máme-li se více svobody nebo více národnosti držeti, je-li národnost důležitější nežli svoboda neb naopak svoboda přednější než národnost, všechny takové řeči považujeme za marné a již v prvním základě za chybné.

  Kdož říká : Upusť od národnosti slovanské a dám ti svobodu neb kdo mi zase řekne: upusť od svobody a demokracie a za to bude národnost tvá panující, jest zrovna tak můj nepřítel jako ten, kdo praví: Vezmu ti národnost i svobodu.

  Kde domov můj (druhá sloka)

  Kde domov můj, kde domov můj.
  V kraji znáš-li Bohu milém,

  duše útlé v těle čilém,
  mysl jasnou, vznik a zdar,
  a tu sílu vzdoru zmar?
  To je Čechů slavné plémě,
  mezi Čechy domov můj,
  mezi Čechy domov můj!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. vojta7. února 2020 14:19
   Moudrá a dostatečně polopatická slova. P.K.

   Smazat
  2. Tak, tak! Česká historie má již stovky let jedno téma. Téma set sakra živé, jak včera, tak i dnes.

   Smazat
 18. "Ale hodnoty /to, co chceme, co potřebujeme, co ctíme a co milujeme/ nejsou vysmívané „ mýty, fikce, fetiše“, jak nám namlouvají renomovaní tvůrci veřejného mínění. Je to duchovní bohatství společnosti i jedince, národního kolektivu i občana. Bez ideálních hodnot /idejí, norem, příkladů, vzorů, ideálů, vizí/ chybí jak jedinci tak i kolektivu něco velmi podstatného: uvědomělé lidství, smysl pro dobro a čest, krásu a lásku."

  Všimněte si dvojí hry režimních bazilišků! Zatímco podpora národních mýtů Tibeťanů a dalších národů, které se ocitnou na jiné oběžné dráze, než americké, je široce mediálně, knižně a finančně podporovaná, nám, českému národu je odpírána, zesměšňována a tabuizována!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No bodejď, vždyť oni nejsou Slované. Ale uznejte, že by to byla sranda, kdyby se ukázalo, že jo.

   Smazat
  2. Právě dočítám "Путь Ариев" od Aleksandra Bělova. Dokládá, že bílá rasa je na Zemi nejmladší a rozšířená od mezolitu jako civilizátor lidstva. Zajímavé na tom pak je, že stačí nějakých 12.000 let k tomu, aby se rozčlenila do nepřátelských "frakcí" a zapoměla na společný původ a poslání. Byť i samozřejmě docházelo během migrací v různách směrech k míšení s rannějšími rasami.

   Smazat
 19. Nejvíce se mně líbí, že téma stávajícího článku je mimo zájem čučkařů, proto se zde v diskusi ani nevyskytuje žádný příspěvek agenta provokatéra Pepka Vyskoče :-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14,44
   Omyl,příspěvek retardovaného cosi-kohosi byl již smazán!.-D

   Smazat
  2. Oni přijdou, jen si musí vyměnit plenky (aby mohli sedět neustále na svém místě), nafasovat emer pití (prý jsou někde u nich velké slevy) a jejich pravidelnou stravu - hamburger s pohárkem dietní eco koly, to pro tajli.

   Smazat
 20. Přatelé italské opery, věnujte tichou vzpomínku Radostoví, Lulovi a ostatním Pepkům podobným.
  Váš Psí Dečka.

  OdpovědětSmazat
 21. 14;54
  Bohužel,ještě se tady ty idioti vyskytují,žádná vzpomínka netřeba!:-)

  OdpovědětSmazat
 22. Tak jest! Tibeťané, ti podporovaní, neměli národnostní cítění, ani identitu, ani ideály. Byli porobeni "vlastními" porobenci a lámy! Proto nikdy opravdově nepovstali! To je nám však zatajováno a blbci typu MK (slouha krytý hrabětem), šéf Pirátů a další užiteční idioti mávají vlaječkami. Přitom šéf Tibeťanů jezdí po světě, je agentem CIA, bere "doláre" a radí! Proč ho v některých státech nepřijali jako osobu "non grata", si každý umí vyhledat sám.

  OdpovědětSmazat
 23. Pani profesorko ten clanek ma hlavu a patu. Jste otimistka, stale verite. Ja uz ne. Cesi si nechali za tricet let totalne znicit zemi v primem prenosu pred ocima. Nic uz neni ceske, ani tovarny ani voda z kohoutku. Je to narod delniku co slouzi, tak jak to vzdy delal. To obrozeni naroda byla hezka epizoda, ale uz skoncila. Je to smutna realita, z meho pohledu si narod, ktery odmita prolit krev za svou existenci zadnou budoucnost nezaslouzi. Moralne pokrivenych lidi mame na dva narody. Premier neumi ceskya nikomu to nevadi. Ten pristi bude mluvit bezva nemecky a hymna se hrat nebude. Jen Oda na radost. S uctou Vas zdravim.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 24. Paní profesorku obdivuji za její znalosti a vědomosti souvislostí.

  Národní obrození uskutečňovala skupina lidí, kteří vycházeli z toho, co se dochovalo mezi obyčejným lidem, kteří museli velmi často svoje názory i představy pozorně skrývat již tehdy před proněmeckou a lokajskou "vrchností" (podobně jako dnes ti různí amerikofilové a němcofilové). Přesto dokázali vrátit jazyk do původní "kondice", ale dokázali jej také obohatit a okrášlit. Čeština, je-li ovládána na slušné úrovni, je jazyk nejen přesný, ale také velmi obrazný. Přesnost a obraznost následného myšlení umožňovala a dosud "praktikujícím" umožňuje chápat okolní svět na vysoké úrovni a tak říkajíc "šmahem". Problém je jen ten, že je málo lidí u nás, kteří si pěstují kulturu vlastní řeči, jednoho ze základních symbolů každého národa. Jen to srovnejte - anglosaské jazyky jsou jazyky pro věc, záležitost, pracovní, přesné (mimo jiné i přejímáním slov z jiných jazyků, ale bez "vsunutí" do celkového systému řeči) a na druhé straně třeba ruský jazyk, jako většina slovanských jazyků, je mnohem obraznější, pocitový. Pokud čeština - především dříve - přejímala cizí slova, "vsunula" je do své struktury a zakotvila, obohatila se. Jenže dnes se nejvíce používají často otrocké významy angličtiny, aniž někdy - podle souvislostí - je pochopen správný význam. V mnohem menším množství se "někteří" snaží podsouvat německá slova a opět často bez pochopení pravého významu a odstínu chápání. Někdy to až připomíná výsměch tomu, kdo si tato slova "zadal", od toho, kdo mu je "doporučil".
  Vezměme si nyní - aniž to tuší většina lidí v Evropě - aktuální slovo KÁFIR - které je překládáno pro "nás" jako "obyčejný" slušný význam "pouhého" slova nevěřící, ale ve skutečnosti to znamená nejhorší urážku těch idiotů nevěřících psů ze špinavé louže. Právě káfirům a chováním vůči nim je zasvěcena značná část svatých knih tohoto náboženství (nemusím snad uvádět).
  Teď Němci na "svém" "velvyslanectví" křtily knihu o nás a o Němcích, jaké jsme svině podle nich, je dobré se podívat, kdo tam "z našich" byl.
  Takoví politici a takový národ se nikdy nepoučí a jen se obává jiných souvislostí. Mohou si koupit zrádce, mohou si koupit celou zem, ale sami prohrají a budou právě pro své chování v minulosti, přítomnosti a jak lze vytušit i v budoucnosti, "uvolněni". Pokud je - zase ten paradox- nezachrání Rusko. Za svou existenci vděčí Stalinovi, protože "západní" spojenci chtěli původně Německo dokonale rozkouskovat a rozdělit po Druhé sv. válce. Místo toho, aby byli rádi, sami v "cizích službách" ničí nejen Evropu, ale vyzískali si zřejmě "volnou" ruku ohledně nás.

  Ne náhodou jen ve slovanských jazycích se jim říká odvozeninou ze slova němý, oněmělý. Skutečně nic kromě svého panděra nevidí, neslyší. Jsou prostě němí a hluší.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 100% souhlas!

   Smazat
  2. Na tom něco bude. Slyšel jsem svého času zasvěcený názor, že ti němí ještě nesplatili své karmické dluhy za 2.sv.v. A vrší další.

   Smazat
 25. Nikdo soudný zajisté nevěří, že si zde západ hýčkal V. Havla, A Vondru a další exoty jenom proto, že mu šlo o zdejší demokracii a lidská práva. Šlo mu o prachy a majetek. Obojí vyšlo vrchovatou měrou. Zblblej národ se vydal všanc svému odvěkému rivalovi a zbyla mu holá řiť, ale žijeme si jako nikdy předtím. To je pravda, jsme v situaci, kdy nám tu už pomalu nic nepatří, to tu dosud nebylo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to mejdan za všechny prachy, doslovně!

   Smazat
  2. 18:07
   Zkuste to říct veřejně.....Havel byl vladtizrádce,vožrala,udavač,milovník sudetských nácků a amianální loutka....já to říkám čas od času,hodně nahlas a dost se bavím hysterickou reakcí mladých,ale i starších vygomovaných pražanů,a nejen těch!☺

   Smazat
  3. 18:18 Dokážu si to živě představit:D

   Smazat
  4. 18:07 - Ber to tak, v Otravě potřebovali Bakalu, aby přestali volit ČSSD, Praha potřebuje no-go zóny a pár pobodaných lidí na ulici, aby se lidem rozsvítilo v hlavě, prostě blbcovi to nelze vysvětlit, nepochopí to, není na to intelektuálně vybavený.
   No a když tady bude hodně blbců, tak to NWO srovná. Co myslíš, bude to škoda? Mně neuvěřitelně pomohly letenské majdany. Já koukal na ta tupá hovada, co se jela podívat do Prahy, protože jim zaplatili jízdenku. Ne, opravdu nemám strach, všechno špatné je pro něco dobré. K čemu jsou dobří tupí, nemyslící, závistiví živočichové, co jenom žerou a s.rou a večer čumí na seriály!? Nelze jim nařídit, nerozmnožujte se, jste zbyteční, musí se jim trochu pomoci, žvásty jsou k ničemu, je třeba se na to koukat globálně, s nadhledem a optimismem.:)

   Smazat
  5. V Teplicích díky snaze exsenátora Kubery už jsou!!!!

   Smazat
  6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  7. Buznaincestní kripl a jeho CTRL-C a CTRL-V,VÍC TĚ ta zvlášť škola nenaučila!!!!!☺

   Smazat
  8. 08:57 Zajímavý příspěvek, ale proč tak dlouhý?. O tom, že jsi idiot nebylo pochyb už po první větě.

   Smazat
  9. oprava času: 9:13

   P.S.: Ňák si se nám tu rozepsal Lejnere Putlerýči, což se mi moc nezdá ... přiznej se, kdo za tebe usedl ke kompu, co? A ty nový slovíčka! Jako "buznaincestní" - to je něco jako tady tenhle tvůj vypouštěč? - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC301.jpg

   Smazat
 26. No, v Rotherhamu muslimské znásilňovací gangy znásilňovaly, mučily a zneužívaly bílé britské dívky více než 20 let. To nemohl krýt jeden neschopný policista a jeden úředník, který měl hloupé poznámky o obličeji své kolegyně a škrabošce při sexu. Ani wikipedii nemohl zmanipulovat jeden selhávající jedinec. Stejně tak jedinec nemohl zmanipulovat několik vyšetřování různých komisí v průběhu mnoha let. Co z toho vyplývá? Byl Rotherham, Rochdale, Northam a další a další – setsakra dlouhý je už seznam měst, kde už byly odhaleny muslimské znásilňovací gangy. A to je jen vrchol ledovce.

  Vysvětlení? To je přeci jednoduché – nejde o selhání systému, ale o charakteristické jednání systému.

  Kdo nevěří tomu, že mocenské struktury aktuálně usilují o likvidaci Evropanů, ten je stejně zaslepený naivitou a neochotou připustit si krutou skutečnost, jako Žid, který s i v Německu 1930s přečetl Mein Kampf, poslechl několik Hitlerových projevů a zůstal v Německu, protože přeci „plán na vyhlazení Židů, to je jen taková hloupá spiklenecká teorie“

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Žid, který si v Německu 1930 přečetl Mein Kampf...

   Otec popisoval dvojí postoj židů v Čechách. Jedni, kteří žili v českém prostředí, Německo nenavštěvovali a říkali, že ,,ono to nebude tak horké".
   A druzí, zámožnější, kteří Německo znali (jazyková bariéra neexistovala pro nikoho) a kteří říkali , že to horké je. Ti byli připraveni ve 30.létech k emigraci.

   Smazat
  2. Opravdu jsem si nevšiml, že by Havlové byli připraveni k emigraci. Ti prachatější věděli, že se nějak uchytěj, že Hitlera držej prachatý z USA - Rotshield a spol, a že se vyplatěj.

   Smazat
 27. 21:21
  muSLIMÁK se hodí na dvě věci:
  Jako krmivo pro hladový prasata!!!!
  A na pokusy místo prasat!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:21 Představte si pane, že totéž si o vás myslí jiný rasista, věřicí jiného náboženství, nebo občan hospodářsky vyspělejší země.

   Smazat
 28. Bohužel historii,tak jak píše paní profesorka nikdo již neučí.Dějiny jsou čím dál tím více brutálněji přepisovány a ve školách to dětem rvou do hlavy za velké pomoci neziskovek.Děti jsou krůček po krůčku vychovávány tvrdě protičesky a protivlastenecky.Ta slova u nich za pár let budou mít nepřijatelnou konotaci. Bohužel osud tohoto národa bude záviset právě na těchto dětech.A to jak jsou dnes vychovávány je jen a jen naše vina.My to připouštíme.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je tam takova uroven ,ze skoro jako v juesej .Hadaji se zda zrusit maturity z nemciny a matematiky.Duvod ?
   Z matematiky neudelalo zkousky 60 % budouci inteligence a z nemciny 40+ % Tak to radsi zrusime at nam ty deti projdou,vice transexualu mezi inteligenci je treba v tomto hnoji z USA
   Kdyz vzpomenu na ty propracovane vyucovaci systemy za komunistu tak by clovek brecel kam az to ta dnesni holota tlaci .Mel jsem zenu ucitelku a tak vim jake meli pripravy povinne Popravit popravit

   Smazat
  2. 2222
   Ano, děti nejsou vůbec okrajová záležitost, vždyť celý článek je napsán ve smyslu ,,byli jsme a budem". Naučte děti , že minulost lze poznat i v dnešní realitě, že budovy, kolem kterých chodí, byly postaveny za Rakouska, ČSR, Protektorátu,nebo za normalizace, a pokuste se jim přiblížit, jak se tehdy žilo. Jsou filmy, fotografie, knihy. Nakonec dojdete k tomu, že bez schopnosti samostatně číst se neobejdou, chtějí - li zůstat civilizovanými lidmi.
   Nebojte se naučit děti číst v pěti, šesti letech. Nečekejte na inkluzívní školu. Tam se naučí jen čekat na ty nejpomalejší.To v životě k ničemu nevyužijí.

   Smazat
 29. Neuspěli jsme, budeme asi muset opakovat. Tak vesele zpátky do větví.

  OdpovědětSmazat
 30. V P.Z. má pan Zbořil bezva článek, navrhuje k dokreslení naší historie postavit na Staromáku nejen Mariánský sloup, ale i dřevěné popraviště na památku popravy Českých pánů.

  OdpovědětSmazat
 31. Paní profesorka píše, že "čelíme posledních 23 let systematickému pokusu přehodnotit nevybíravým způsobem naše národní dějiny. Cizí útočníci, nájezdníci a uchvatitelé minulých dob stejně jako bezohlední mocipáni, hamižní kořistníci a rozkrádači se těší uznání a obdivu. Ke kritice, posměchu a zapomnění jsou odsouzeni naši buditelé." Já to pozoruji hned od slavného převratu v roce 1989. Paní profesorka přerušila důchod a stala se děkankou jedné z fakult univerzity. Neopomněla si jako politicky pronásledovaná osoba postěžovat u Kroupy z Paměti národa. Těch 7 let, kdy měla významné postavení na univerzitě, jaksi nekomentuje. Já jsem v té době měl starost jak uživím rodinu, když v podniku, kde jsem pracoval, mi řekli, že u nich nemám žádnou budoucnost. To, co jsem v oboru techniky uměl, tehdy nebylo potřeba. Výzkumníky v oboru technologií nový režim nepotřeboval.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já s Vámi souhlasím. Nevím, kdy p. profesorka článek psala, ale chtěl jsem připomenout něco jiného.
   Jen hlupák v životě nemění svoje názory. Konfucius

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.