Reklama

úterý 4. února 2020

Skutečný úmysl zakladatelů EU? Lid překáží, proto musí být obelstěn

Ivan David
5. 2. 2020      parlamentnilisty
Pracuje se metodou sankcí a hrozby sankcemi a korupcí za spolupůsobení dezinformací, kdy zveřejňováno je jen to, co slouží cíli. Pravým cílem EU není obecné blaho, ale uspořádání společnosti, se kterým by veřejnost nesouhlasila.


Jan Kozák napsal článek, nazvaný Jak se bránit proti totálnímu nepříteli člověka, vševládnoucí síle peněz (k přečtení ZDE). Proč to zmiňuji? Autor, religionista a překladatel ze sanskrtu, totiž reaguje na rozhovor se mnou, který byl v Parlamentních listech uveřejněn pod titulkem Věříte teoriím spiknutí? Spílají vám proto do hlupáků? Europoslanec David z SPD má konspirace za hotovou věc (k náhledu ZDE). Ani to by nestačilo, abych se dnes rozepsal, ale v podtitulku Kozákova článku jsem našel následující doušku: „Vzkaz pro europoslance Ivana Davida: Demokracie je politický systém, který je drtivým vítězstvím a realizací materialistického světonázoru. Je to svět Velké matky bez Otce-Ducha.“ Jsa osloven, nezbývá mi tedy než na v článku prezentované Kozákovy myšlenky, k nimž se stavím spíše kriticky, reagovat.

Mezi demokracií a komunismem není paralela
Protože jsem získal přírodovědné vzdělání, mám tendenci hledat příčiny společenských jevů někde jinde než religionista a překladatel ze sanskrtu. Možná, že blíže náležitému obrazu společenské reality by mohl být sociolog, pokud by správně interpretoval rozsáhlá data z velkého množství metodicky správně provedených výzkumů. Rozhodně si nemyslím, že by můj výklad byl lepší než výklad religionisty nebo sociologa. Nemusí být ani nutně vzdálenější realitě. Ne snad, že bych přistoupil na souběžnou platnost více „pravd“, ale k obrazu skutečnosti je možné se blížit z různých stran. Oblohu vnímá jinak fotograf, jinak básník, jinak meteorolog a jinak třeba astronom. Pochybovat lze jistě o všem, Jan Kozák nabízí pochybnost o demokracii jako o nedosažitelném lidském snu a paralelu hledá v „komunismu“. Myslím, že zde paralelu hledat nelze, neboť snaha o dosažení sociálně spravedlivé společnosti byla definována cílem, a ne metodou. Demokracie tedy není cíl, ale způsob rozhodování. Existovaly snahy dospět ke spravedlivé společnosti násilnými prostředky, ale i demokratickými. Obě měly své limity. Nemá cenu se dohadovat, zda demokracie je, nebo není, ale dá se, myslím, rozhodnout, zda je jí více nebo méně.

Ne všichni, co se s ní ohánějí, ji vyznávají
Pokládám se za důsledného zastánce demokracie, ale s jinými důslednými zastánci bych se mohl velice snadno dostat do sporu. Někteří uznávají jen přímou demokracii, v níž by se hlasovalo o všem, jiní připouštějí, aby lid demokraticky rozhodoval, ovšem jen o bezvýznamných věcech nepřesahujících jeho odbornou kompetenci a míru odpovědnosti, kterou mu lze svěřit. Tak je tomu v případě všech českých „demokratických stran“, které jsou pro referendum, ale jen za předpokladu, že k němu nebude moci dojít, a kdyby snad přece, nebude smět řešit zásadní otázky života společnosti. Naopak je mnohem výhodnější z hlediska obecné spokojenosti, když o běžné rutině rozhodují volení zástupci a jim odpovědní úředníci. Zůstává otázka, co je běžná rutina, jak často by měly být volby a jak mezi volbami uplatňovat kontrolu veřejnosti. To se může lišit nejen podle velikosti komunity. Z mého hlediska funguje Evropská unie velmi málo demokraticky ve srovnání s českým státem a myslím i ve srovnání s většinou jiných evropských států. Jednání, které je v souladu s jednacím řádem Evropské unie, by v Parlamentu České republiky rozhodně neobstálo. Jsem přesvědčen, že jde o úmysl zakladatelů EU. Lid by překážel, proto musí být obelstěn. Pracuje se metodou sankcí a hrozby sankcemi a korupcí za spolupůsobení dezinformací, kdy zveřejňováno je jen to, co slouží cíli. Skutečným cílem EU není obecné blaho, ale uspořádání společnosti, se kterým by veřejnost nesouhlasila. Proto musí být držena stranou rozhodování.

Síla nemusí být reprezentována penězi
Jan Kozák postuluje, že vláda byla a bude vždy určena silou peněz. „Proto prý „plutokracie“ v antickém smyslu znamenala vládu Pluta, tj. „boháče“, kterým byl Hádés, podsvětní bůh smrti.“ Toto zobecnění pokládám za nepřesné, neboť vždy vládla a bude vládnout „síla“. Ta vůbec nemusí být reprezentována „penězi“. Síla může být reprezentována i něčím jiným, například přitažlivými idejemi, dobrou organizací, počtem přívrženců, jejich odhodláním, pocitem ohrožení, touhou po dominanci… ale třeba také bídou – absencí peněz spojenou s touhou po větším bohatství. Nevěřím na „tisíciletou hierarchii“ podle Jana Kozáka, jen lze připustit, že vždy je někdo „nahoře“, od privilegovaných otroků až po skutečné, byť někdy neviditelné, vládce. Bořit hierarchii může být nebezpečné, jak tvrdí Jan Kozák. Bývá tomu tak tehdy, když bořitel neodhadne správně svoji sílu ve srovnání se soupeři a nemá jasný reálný cíl.

Svobodu znemožnit se pro Jakuba Jandu i Pavla Novotného!

Jan Kozák pokládá myšlenku, že jsme si všichni rovni, za mýlku, a působení individuí typu Jakuba Jandy (míněn onen bývalý pornoherec, znám tři další celkem slušné Jakuby Jandy) a Pavla Novotného (toho z Řeporyj a ODS) pokládá Jan Kozák za výsledek mylné představy o rovnosti. Nesouhlasím. Lidé jsou si nerovni mírou nadání různými vlastnostmi, ale za sebe lidem přiznávám, a trvám na tom, že jsou si rovni svými svobodami až na hranici stejných svobod jiných osob. V každé populaci se vytváří hierarchie podobně jako „klovací pořadí“ u kura domácího. Aby společnost prosperovala, musí být vlastnosti, které jedince v pořadí zvýhodňují, takové, aby podporovaly prosperitu společnosti. Je-li tomu jinak, společnost prosperuje o to méně. A naopak, neprosperuje-li společnost, je jistě možné objevit na významných místech škůdce typu zmíněných výtečníků Jandy a Novotného, ba ještě škodlivějších. Typově se liší všeho schopný a ke všemu ochotný Jakub Janda od poněkud jinak chorobně exhibujícího Pavla Novotného. Přiznejme každému svobodu veřejně se znemožnit. Oba zmínění ji využívají.

Demokraticky boty neušiješ

Příklady o nepoužitelnosti demokracie uvedené Janem Kozákem nepokládám za vhodně zvolené. Nikdo se přece nepokouší demokraticky ušít boty. Souhlasím, že by neměli společnost řídit lidé neinformovaní a propagandou zpracovaní. Právě proto však musí být součástí demokracie dostupnost objektivních a vyvážených informací. Zároveň připouštím, že není lehké to zajistit proti síle mocných, ale je povinnost demokratů o to usilovat. Také souhlasím s námitkou, že své zástupce, kteří se ucházejí o zvolení, občané sotva znají. Neznalost roste s velikostí volebního obvodu. Právě proto je nutná možnost korekce, když občané zvoleného zástupce blíže poznají a jsou hrubě nespokojeni. Charakterizovat demokracii jako „vzpouru davů“, „vzpouru všeho spodního“, jak tak činí Jan Kozák, je chybné, neboť z tohoto výroku lze dovodit, že nositelé moci jsou jedinci ušlechtilí a cnostní. Slovo občan má stále ještě pozitivní konotaci, „dav“ negativní. Mluvme raději o vzpouře občanů bez apriorního pohrdání, ač jsou mezi nimi jistě i darebáci a hlupáci. Nelze ani akceptovat, že občané, kteří nejsou na vysokých příčkách hierarchie, pro společnost nic neznamenají, jak píše Jan Kozák. Lidé na spodních příčkách mohou být mnohem užitečnější pro společnost než mnozí na příčkách vysokých také proto, že nemají příležitost tolik škodit vzhledem k malému podílu na moci. Naopak osoby na vyšších příčkách mohou být jedinci čistě parazitní. Ano, zejména kalvínská tradice vidí v majitelích bohatství nositele dobra. To nemohu přijmout, takové pojetí překáží prosperitě společnosti. Aby mohla společnost prosperovat, musí umožňovat společenský vzestup.

Má snad totalita nějakou výhodu?
Podle Jana Kozáka se musejí bojovníci za demokracii smířit s tím, že budou nenáviděni, protože v demokracii „je nenáviděna jakákoliv autorita či předák, který by společnost stabilizoval a bránil, protože přece podle demokratického klišé „vede k návratu totality“. To je zjevná nepravda, naopak, předáci, kteří jsou pokládáni za dobré, jsou oblíbeni, někdy až uctíváni. Lidé se i v demokracii potřebují o někoho opřít. Na rozdíl od nedemokracií všeho druhu si své předáky mohou vybrat a za jejich výběr nesou spoluzodpovědnost. Reklama a peníze dokáží velmi mnoho, ale zjevně „koupená“ média ztrácejí autoritu a vliv na rozhodování. Podle Jana Kozáka demokrati vědí, že je peníze vždy porazí, a přesto stále běhají jako veverky v bubnu. Podle mě pracují demokrati pro dobu, kdy se zkorumpovaná společnost zhroutí a demokracie se bude moci zase uplatnit. Podle Jana Kozáka se v demokratických volbách stírá rozdíl „mezi těmi, kteří něco vědí…. a těmi, kteří to nevědí (díky chabé inteligenci a zcela bez poznání)“. Ani to není pravda. Lidé nejsou jen buď zcela chytří, nebo úplně hloupí. K rozpoznání, co je prospěšné, není potřebná genialita. Naopak je běžné, že „intelektuálové“ lpí na nesmyslných idejích, které prakticky uvažující lidé dávno prohlédli a zavrhli. Má snad antidemokracie-totalita nějakou výhodu? Ujímají se v takovém systému vlády ti nejmoudřejší, nejodpovědnější, nejmravnější?

Poznej svého hamouna
Jan Kozák ze svého předpokladu o nutném následku demokracie – o vládě zvolené blbci – dovozuje, že ti, kteří to s demokracií myslí vážně budou vždy jen „…marginální trpící součástí obrovské spodinové vzpoury davů, v němž budou kralovat … hamouni bez svědomí, inteligence a páteře, kteří budou ochotni té povodni ke škodě své země a ve svůj prospěch sloužit. Aby demokracie mohla fungovat, musel by v každém voliči přebývat malý král, který by měl starost o prospěch celé země – předpoklad ovšem zcela nereálný.“ Tato úvaha je krásným příkladem, že z chybných premis nelze dovodit správný závěr. Myslím, že si ještě dobře pamatujeme devadesátá léta, kdy „hamouni bez svědomí a páteře“, byť často s „inteligencí“, vykradli a pomohli vykrást tuto zemi. Říkali tomu „demokracie“, ale ve skutečnosti se dopustili megapodvodů, protože zneužili svého postavení. Patřili, a tím spíše dnes patří právě k horním příčkám společenské hierarchie, nešlo o nějakou společenskou spodinu. Jejich voliči ve své naivitě měli starost o prospěch celé země (a jistě také svůj), zatímco „elita“ myslela na sebe a opakovala dokola, že když se budou mít dobře oni, pomůže to všem.

Sluníčkáři se nejprv musejí historicky znemožnit

I další teze Jana Kozáka je podle mého soudu chybná: „Jakýkoliv řád vytvořený na základě poznání totiž vytváří a brání hranice všech hodnot, které je nutno bránit, aby nedošlo k potopě.“ Jak je to ve skutečnosti, popsal svým veršem stále nedoceněný básník Karel Kryl: „A intelekt, když bez duše, tak podoben je ropuše či slepci s mečem v tanci.“ Poznání navazující na předpoklad, že jim to projde, překročilo hranice všech hodnot. Že je mně a mně podobným předurčeno padnout v „donkichotském boji“? Možná. Ale pokládám to za lepší než se někomu posmívat z hlubokého křesla staré knihovny. Jan Kozák si klade otázku, zda nejsou „dnešní „sluníčkáři“ a „pravdoláskaři“ nikoli úchylným a kriminálním, ale pravým chtěným a přirozeným plodem tohoto nasměrování (samotnou pravou podstatou „evropských hodnot“, tj. „obranou ideologie židokřesťanství a biblického boha hříšníků“…). Pro mne jsou „sluníčkáři a pravdoláskaři“ jen lidé propadlí scestné ideologii. Že je scestná, o tom jsme přesvědčeni my ostatní. Tyto typy tvoří v Evropském parlamentu víc než 50 %. To oni dnes rozhodují o budoucnosti. Vedle nich vidím nějakých 20 až 30 % lidí, kteří mají nadání postavit se vždy na vítězící stranu. Ano, to se v krátké době několika let nedá vyhrát. Oni se musejí „historicky znemožnit“. Já jim budu pomáhat, aby se před občany znemožnili dřív, než způsobí nevratné škody.

Nevsadil bych na ně ani pětník

Na rozdíl od Jana Kozáka bych nevsadil ani pětník na jeho hypotetickou ušlechtilou elitu. Nevidím překážku ve „starých krámech židokřesťanství a biblické tradice“. Ty opravdu nestojí v cestě, ani nejsou ukazatelem další cesty, jak myslí jiní. Jak Kozák radí „načerpat nové síly skrze pravdu“ za dveřmi těch starých krámů. Doporučuje knihy edice Bibliotheca gnostica. Obávám se, že boj se neodehrává v knihovně. Spoléhám na postupující zkušenost občanů. Postupuje na můj vkus příliš pomalu. Postupuje možná mnohem pomaleji než destrukce společnosti, ale demokracie sotva dává jinou možnost. Žádná duchovní elita vyzbrojená „poznáním“ sama reálné společenské procesy nezvrátí.

57 komentářů :

 1. Donkichotský boj ..., nesmysl
  Jak je to v tom biblickém příběhu a Davidovi a Goliášovi ???

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní5. února 2020 0:34
   prokazatelně neznáte dvě základní poučky:
   1) proč stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko ?
   2) nejstrašnější smrt je z vyděšení

   Smazat
 2. Kdybychom tu měli ideální, spravedlivý systém, tak to bychom asi byli v nebi. Ale to nehrozí. Potom demokracie je nejlepší, ze všech špatných systémů, jak řekl W. Churchill. tedy doslova: „Demokracie je nejhorší způsob vlády na světě. Mimo těch ostatních způsobů.“
  Takže kritici demokracie si jistě najdou mnoho důvodů, proč ji kritizovat. Ale mají lepší řešení? Nikoliv. Ostatní řešení se vyznačují mnohem zásadnějšími nedostatky.
  |Já považuji za slabé místo demokracie to, že pro svou existenci, vyžaduje trvale aktivní občany, neprivilegované členy společnosti. Ano, v demokracii si nejsou všichni rovni, to není totalitarismus. Čestní a schopní, by měli mít možnost postupu do vedení země, bez ohledu na původ, nebo majetek a méně schopným, by měl být zajištěn důstojný a aktivní život, dle jejich schopností. Pokud umdlí ve své aktivní kontrole, je jim demokracie zlikvidována a nastolena plutokracie, fašismus, či jiná forma totality. To se může odehrávat plíživě, postupnou likvidací demokratických prvků správy společnosti. A neaktivním občanům je současně nalháváno, že to je vylepšení demokracie. V současnosti nám to názorně ukazuje EU.
  Jak toto slabé místo ohlídat? Hlavně, být si ho vědom a mít vůli demokracii udržet. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jak kdosi řekl, nejlepší by byl osvícený monarcha. Někdo kdo je chytrý, není svazovaný nesmyslnou korektností, rozvážný má vizi, nemusí a nedovolí krást a chce pro svůj lid to nejlepší. A ať už tady uvedu kohokoliv a pár typů bych měl, vždycky se někdo ozve s námitkami, třeba proto že je hloupý, není rozvážný, nemá vizi, chtěl by krást a chtěl by to nejlepší jen pro sebe. Tak takovým by se asi osvícený monarcha nelíbil, to chápu. Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
  2. 1:46-monarcha může mít hloupé děti, není lepší volba a odvolání "Vůdce, prezidenta, vládu" lidmi?

   Smazat
  3. Všichni to mají s demokracií pomotané. Prý není za demokracie násilí. Ale je. Jsou to exekuce. Srovnal bych tento výdobytek převratu s dobou nacizmu. U exekucí trest je nesouměřitelný se škodou, kterou dlužník způsobil. Exekuce má za následek často nepřímo i smrt oběti. Za komunistů nebylo možné se dostat do spárů exekutorů. Pan doktor David byl členem vládnoucí strany, a proto nechce o své vině slyšet. Všechno vidí jinak, tak nějak po svém. Dosud se nevyrovnal se svou minulostí. U čeho jiného se má při nápravě začít?

   Smazat
  4. 1.46 Váš "osvícený monarcha" je nejlepší akorát tak pro sebe ... a své dvorní penězoměnce... jako majitel psí množírny, který fenky hned nesežere jako Číňam, ale nechá je urodit k smrti. Strom také hned nespálíte v krbu, ale nejdříve ho necháte plodit a budete sklízet aniž byste mu věnoval péči podle hesla vysaj a odhoď, jako "nadnárodní" kapitál národní majetky. Zplundruj, vyždímej a táhni za novou kořistí jinam...

   Smazat
  5. „Dav nepotřebuje vůdce, ale koně, kteří by táhli jeho káru, kam on si přeje. Vůdce potřebujeme my. Proto je obdivujeme. Ne dav, ale elita uctívá Fridricha, Napoleona, Hitlera.“ Rudolf Jičín

   Smazat
  6. Anonymní5. února 2020 8:34
   Za občany nikdy nikdo káru netáhnul. Pouze se každý „obdivovaný vůdce“ a jeho klika vezli. Vy, kteří ty vůdce obdivujete, jste dav. P.K.

   Smazat
  7. 9:08 Omyl! Masy jsou zženštilé a potřebují být vedeny, ale nesmí mít v čele nějakého ráčkujícího opilce, profesůrka s hláskem jako konipásek a ukradeným perem v kalhotách, nebo uslintanýho žvanila s holí či šimpanzoidního jako krysa z kanálu pištícího estebana, nýbrž potřebují muže s holínkami, který udeří do stolu a zařve: "Toto je správná cesta!" A tak to dnes mohu shrnout prohlášením, že já jako neznámý jedinec jsem povstal proti neobolševismu a zahájil boj s tímto rudým lejnem a neskončím, dokud jako jev definitivně nezmizí ze života nejen Čechů!!! Jen napneme-li k tomuto posvátnému cíli veškeré své síly, vůli, důmysl, píli a houževnatost, jen pak budeme moci opět začít stoupat k výšinám, tak jako kdysi naši dávní předkové, kteří nedostali výsadní postavení na Zemi darem, nýbrž si ho museli za cenu nesmírné brutality vybojovat!

   Smazat
  8. Anonymní6. února 2020 8:23
   Jedinec s holínkami, nebo bez nich, se často mýlí. Kolektivní názor bývá správnější. Proto jsou parlamenty. Ale i ty mají sklon k „omylům“. Ještě je třeba mít možnost, referendy parlament kontrolovat. To není bolševismus, to je demokracie. Tak se snad přidáte? P.K.

   Smazat
  9. 10:48 Jistě, jsem rovněž pro referendum, které je ale nemyslitelné bez Moderátora! A tím musí být formulovař otázek, kterým masy z podstaty nemohou nikdy porozumět. Průběh takového referenda lidu je zde! Modeátor vysvětlí problém a pak lidu klade otázky a ten mu bezprostedně odpovídá! - https://www.youtube.com/watch?v=Hpn9iPLbNDc

   Smazat
  10. oprava: bezprostředně ... (proto se tomu také říká "přímá demokracie"!).

   Smazat
 3. Pane Davide, vidím obě názorové množiny, Vaše a pana Kozáka ve velkém průniku. Nazval bych jej "Vůdcovskou demokracii s diktaturou sdílených morálních hodnot". Určovatelem těchto hodnot budou "stařešinové" národností státu, vykonavateli a kontrolory občané pomoci voleb, včetně možnosti odvolání "vůdce" z vedení státu přímo.

  Docela bych uvítal pokračování vašeho dialogu nebo i rozšířené diskuze o další účastníky na téma "jaké Česko chceme"? Zdá se, že téma je aktuální a žádáno.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. este ze jsi tu, stary brachu
   nikdo mne jiz nechce
   ze prej kecam hovadiny
   ,ale ty jsoi opora
   starej brachu od zdi
   proto zdravim z Floridy
   huhuhhuhahah H.H.

   Smazat
  2. nick honolulu nenapsal prispevek 1:25 !
   To napsal nejaky nedomrdek na drogach.
   Urcite nejky levicovy "soudruh" !

   Smazat
  3. 1"37-ani jste to nemusel psát, znám své...

   Smazat
  4. Porad ve sluzbe ,pozadej Vencu o censorskou pasku na rukav ,budes se zase citit jako kdysi v hasicarne kde jste diskutovali Pavlika Morozova
   a Venca si bud emoci oddychnout .Zna sto ,udelat kozla zahradnikem ....

   Smazat
  5. Dlouho schvaloval za Jidassky gros a jini s nim ,tisice represivnich zakonu proti svym volicu, to nebude zapomenuto.
   Z toho neunikne..

   Smazat
  6. 2:17 Ale jen do okamžiku kdy mu dám čuchnout k této mé sukovici! - https://vimeo.com/82853398

   Pak vodsud jen s hrstkou svých odulých kumpánů odtáhne kam patří, mezi sobě podobné tu! - https://www.youtube.com/watch?v=LhXXiVgILKQ

   Smazat
  7. Miroslav Povolný5. února 2020 1:21
   Ten „stařešinský“ systém zde už také máme. Např. v Radách televize, nebo rozhlasu. Ale řekl bych, že pracují ku prospěchu, jenom malé části národa. P.K.

   Smazat
  8. P.K.-Každý máme asi na mysli jiné "stařešiny". Já věkem, Vy možná funkčně, v tom je dost podstatný rozdíl.
   Ve starých kulturách v čele bojovníků byl nejlepší z nich ale diplomacii a tradice určovali a udržovali stařešinové rodu věkem, kteří měli poslední slovo. A protože byli pevně spjati s rodem a závislí i na jeho existenci, snažili se myslet. Podle čeho myslí radní "stařešinové" bude asi také závislé na rodu, ze kterého pochází, inu nová, moderní doba ale spravedlivá, nejsou vůdci bojovníků.

   Smazat
 4. Předpokladem dobře fungující společnosti je,aby ji řídili ti nejkvalifikovanější ve všech oborech lidské činnosti.Demokratická rozhodnutí však plodí rozhodnutí nanejvýše rozhodnutí průměrná a neaktuální.Proto rozhodnutí a řízení schopných autoritativních jedinců ,kteří společnosti řídí mají lepší výsledky,které se projeví na fungování celé společnosti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlas, pokud mají i morální integritu. Problém morálnosti a čistých úmyslů se ovšem vztahuje i na vlivové organizace, média ap., na které voliči nemají "páky". Co s tím?

   Smazat
  2. Velmi dobre , tak vidime ,ze Putin se vubec neboji vzit na sebe Veskerou zodpovednost za trvani sve vlady.
   Srovnej se zlocincema , kteri pachali nelidske zlociny a pak odesli do ustrani si uzivat "krvave odmeny".. Casto ve stovkach milionu ..

   Smazat
  3. „Připíjím na zdraví všech moudrých politiků a statečných generálů, všech skvělých ideologů a úctyhodných ochránců všech náboženství, kteří na tomto světě už po tisíciletí bojují za mír, svobodu, štěstí a spravedlnost – a na zdraví všech těch chudáků, kteří za to musí platit svou krví.“ Johannes Mario Simmel

   Smazat
  4. koník5. února 2020 11:33
   Ačkoliv jsem od něho nic nečetl, tipuji, že Mario Simmel byl přesvědčený demokrat. P.K.

   Smazat
 5. Pravda o režimu:
  https://uloz.to/file/6WsmvjWvFSSp/pravda-o-rezimu-docx

  OdpovědětSmazat
 6. Jestliže společnost dosáhla materiálního dostatku, proč mít za až rozhodující kritérium "prosperitu"?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní5. února 2020 2:49
   Prosperita určuje postavení státu mezi ostatními státy. Zajišťuje jeho obranyschopnost, možnost investic do vzdělání a vědy, sociální a zdravotnické možnosti apod.
   Je však nutno uhlídat státní zdroje, před rozkradením „jelitou“. P.K.

   Smazat
  2. Zajisté P.K. 9:00, ale otázka z 2:49 se týká všech. Srozumitelně, kam se to ženeme, proč?

   Smazat
  3. Anonymní5. února 2020 9:49
   Teoreticky, bychom se měli hnát k dokonalosti. Nejenom si dokázat zajistit zdroje pro svou bezpečnost, ale také je umět rozdělovat, pro důstojný a aktivní život celé společnosti.
   Prakticky, se ženeme k celoplanetární koncentraci moci, v rukách nikým nevolené bandy. P.K.

   Smazat
  4. P.K. 9:59, shoda. Na to jsem se ptal.

   Smazat
 7. Dr. Davide, u nas je 22:30
  a nas president prave ukoncil velmi dulezity projev
  k narodu !
  Cesi maji pravo vedet co rekl a udelat si predstavu o nynejsi situaci ve svete a v Americe.

  Ja to prelozit nesmim , cenzori to okamzite smazou, tak at to prelozi nekdo s tech u vas, co jsou provereni a vzdy politicky "korektni" jak je po nich zadano na NR z Moskvy !
  (Aspon bude sranda, kviceni a prskani !)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A kdo to tobe preklada z english do czechise ???

   Smazat
 8. V te nasi africe jsem ja soustal slepice
  pozdeji vsak s cernochy soustali jsem opice. Po prijezdu do juesej zacal ja jsem novou eru
  s dvema mymi letadly lital ja od polu k polu
  spiona ja provozoval pro Cia, Mossad a i M-petku pracoval
  Z toho ja mam penzi sladkou nedelam nic jenom zeru
  steaky slepice a ze zvyku opice
  Mam ja hlavu dutou ,to aby se tam hodne veslo
  proto zde ja poucuji orisky a hurvinky
  z te male zemicky kde maj maly slepicky
  a ne jako my zde zereme si voly kravy a psy v cine
  proto mne polibte prdel spejblove ,mam ja schuzi
  s Polaky a ju es many o Cine a Putinovi
  co nam strili nase era
  huhuhuhahahaha Hovnocucu vr

  OdpovědětSmazat
 9. V jednom bych s autorem nesouhlasil. Nevím proč, ale spousta lidí má tendence preferovat autoritářské režimy. Jak jinak si vysvětlovat podporu monarchistů, ale i stran silných vůdců? I když podpora monarchie není silná, zdá se mi setrvalá. Oproti tomu je podpora Babiše výrazná, přitom je víc než zřejmé, že ANO je stranou jednoho muže. S Babišem toto hnutí stojí, ale i padá.
  Možná je to tím, že lidi nechtějí být obtěžováni vlastní odpovědností za stav obce, města, nebo země, kde žijí. Odmítají přijmout svůj díl odpovědnosti. Dost často se setkávám s lidmi, kteří nechodí volit, nebo si vyberou špatně, ale potom odmítají svůj díl viny na vzniklé situaci. Mnohem pohodlnější pro ně je pak nechat vládnou diktátora, nebo monarchu a potom v ústraní fňukat a nadávat.
  V Čechách dosti častý jev.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co je horší? Nevolit nebo volit špatně? Nevolit je forma protestu, který vede až k znemožnění předstírané demokracie. Volit špatně znamená převzít odpovědnost za bordel kolem sebe.

   Smazat
  2. 7:33 děláte si alibi a pohodlí, hloupě.

   Smazat
  3. Anonymní5. února 2020 7:33
   Na to asi neexistuje univerzální rada. Každý si musí vyhodnotit, která cesta spíše povede k nastolení, nebo posílení demokracie, tj. jaké politické subjekty, jsou voleb účastny. P.K.

   Smazat
  4. 9:01
   "Zvol si svého kata"
   Otázkou je, kdy bude možné použít hlasovací lístek "nesouhlasím", "nevybral jsem" .. atd. Pokud dostanete omezenou možnost výběru a volíte i přes svůj nesouhlas s názory voleného, legalizujete směr prosazovaný voleným. Otázkou je zda je chyba ve Vašem malém rozhledu a nebo je chyba v samotném systému, který postupnými kroky vytvoří podmínky pro zakonzervování vládnoucích struktur. Můžeme potom hovořit o řízené opozici?
   Strany s opozičními názory, které na sebe váží jisté procento voličů v době voleb, aby při reálném rozhodování vždy podpořili "ten správný názor", zdánlivě pod tlakem okolností .... řečeno stručně, opozice nevykazující reálný odpor proti stávající moci.
   Zde prosím nevztahovat na střetnutí ANO vs "demokratická" opozice. Zde jde o střetnutí zprostředkovatelů a odběratele. Odběratel přeskočil zprostředkovatele a ti vidí nebezpečí v jediném. Pokud to samé provedou ostatní odběratelé, bude zprostředkovatelská činnost zbytečná. (vysvětlení terminologie: výrobek = státní rozpočet a státní zakázky, zprostředkovatel = politická strana, odběratel = oligarcha, firma atd.
   Je velice jednoduché tvrdit, že Ti co nejdou k volbám si dělají alibi ..... problém takto nastíněný zakrývá skutečný marasmus naší polistopadové politiky.
   ABC

   Smazat
  5. Pro ABC: Máte pravdu kolego, proč u všech hlasování se předsedající ptá, kdo je pro, kdo proti a kdo se zdržel hlasování? U voleb do "demokraticky" zvolených orgánů jsou jen dvě možnosti. Buď hodit lístek pro kteréhokoliv lidem nastrčeného kandidáta, nebo nejít k volbám. A ti co vládnou, tenhle opičí volební systém nikdy nebudou chtít změnit. A nikdy se z voleb vlastně nedozví co si lidé opravdu myslí. Jak zní jeden fórek o volbách: "Volby jsou prostředkem k tomu abyste si mezi lumpy mohli zvolit toho svého."

   Smazat
 10. Název demokracie jen fíkový list pro kapitalismus a zastupitelská demokracie stojí za pendrek. Před volbami se naslibují hory doly a pak si tzv „elity" jedou svou.

  OdpovědětSmazat
 11. Když slyším tvrzení "demokracie je nejleší systém ze špatných" , přeběhne mi zimnice po zádech. Lidé opravdu nic lepšího nevymysleli? Znamená to, že se poznání populace za deset tisíc let neposunulo? Nikam jsme nepokročili?
  Napadá mě jedna úvaha. Jak se vyvíjel poválečný politický systém v naší zemi, z pohledu .. dejme tomu svobody jednotlivce. Po nástupu cesty budování socialismu bylo potřeba se vypořádat s rozdělením majetku ve společnosti a také se západem řízenou opozicí. Proběhla spousta křivd a svoboda jednotlivce byla omezena. Postupem let se sevření uvolňovalo, přes přitažení po roce 1968 až do stavu v osdesátých letech, kdy nebylo tak patrné. Po přelomovém roce jsme měli svobodu ... bylo možné beztrestně porušovat některé zákony, hlavně ty o státním majetku. Po jeho rozebrání mezi vyvolené, začalo období postupného svazování svobody jednotlivce a to pokračuje po malých krocích i nadále.
  Kdy konečně pochopí ta naivní většina, že lépe už bylo? Nyní, pokud se lidé neprobudí, bude stále hůře. Postupně bude nesvobodu v podobě rozličných zákazů, nařízení, vyhlášek a pokud za jejich nedodržení, pociťovat stále více lidí. To je skutečná demokracie a jejím cílem je, aby co největší skupina byla nucena pracovat na zbytek společnosti. Skupina nemajetných, odsouzených k blahovůli těch pomazaných. Ale to tady už bylo, pod jinými názvy v základě stejný systém.
  ABC

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní5. února 2020 10:17
   V drtivé většině s Vašimi příspěvky souhlasím. Zde jste na druhou misku vah, proti demokracii, položil otázku: „Lidé opravdu nic lepšího nevymysleli?“
   Vzhledem k tomu, že jste si na ni neodpověděl, tedy se nejspíš nerad, smiřujete s tím, že nikoliv. Naznačujete, že systém, kterým jsme si zde na Východě prošli, nebyl tak zlý. Je možné, že v některém období, to tak bylo. Ale pokud se nedokáže udržet v konkurenci s ostatními, bohužel, je špatný.
   Příklad můžeme vidět v současném Putinismu, kterému fandím. Lidé se nemají kdovíjak, neboť hlavní směrování zdrojů, vede k zajištění bezpečnosti země. Tak to musí být, od dob, co existují nějaké civilizace. Kdo to zanedbal, neexistuje. P.K.

   Smazat
  2. Myslím, že lidé vymysleli a vymýšlí i vhodnější způsoby života. Vezměme si prosazování udržitelného rozvoje a omezení vlivu působení člověka na okolní prostředí. Cestou je decentalizace výroby, i za cenu menší efektivity. Vytváření lokalit soběstačných v základních potřebách a v rámci možností daných prostředím. Omezení výroby neužitečných předmětů, odklon od politky preferující zisk atd. Tyto směry mají logiku, bohužel by muselo dojít ke změnám v přerozdělování výsledků práce, k zefektivnění řízení státu, k omezení byrokracie, zlodějin ... atd.
   Vládnoucími elitami doposud prosazovaná a navrhovaná řešení jsou pouhým pokusem převést bohatství, nebo lépe řečeno reálné hodnoty a svobodu jednotlivce, do rukou povolanějších, chytřejších?, schopnějších? a nebo nemorálnějších?
   Co je to udržení konkurence? Nesmyslná výroba předmětů mizivé užitné hodnoty? Honba za maximalizací zisku a nebo budování suverenity státu s důrazem na silnou armádu, schopnou způsobit případnému agresorovi neakceptovatelné ztráty?
   Máli se změnit svět, musí se změnit myšlení a morálka ve společnosti. Ale morální společnost je nebezpečná, nemusela by tolerovat manýry svých vůdců.
   Putinismus ... je to vytváření suverénního státu se zahraniční politikou respektující své partnery a nabízející alternativní přístup proti agresivnímu západnímu způsobu kolonizace silově a ekonomicky slabších států?
   V Rusku mají šanci se posunou vpřed, vyvážit společnost a udělat ji odolnější, proti vlivům ze zahraničí. Pokud půjdou směrem z důrazem na vzdělání a urovnání hodnotových měřítek, pokud se pokusí navyšovat životní úroveň obyvatel, která musela být v uplynulých letech upozadněna z důvodů posilování a zabezpečení pozice Ruska vzhledem k okolnímu světu ... kdo ví?
   Kde jsme my?
   ABC

   Smazat
  3. Anonymní5. února 2020 12:07
   „Kde jsme my?“
   Nejspíš to byla řečnická otázka, ale rád se jí chytnu. My jsme v liberalistické EU, která směřuje k rozkladu svých členů. Bohužel, jediná naše neliberalistická strana má nevýznamných cca 10%, takže postupujeme dále k tomu rozkladu. P.K.

   Smazat
 12. Nedomnívám se, že je užitečné polemizovat s článkem nějakého překladatele ze sanskrtu. Jeho článek jsem nečetl, ale předpokládám, že jen oslavuje současný bordel a předkládá představu, že žijeme v "nejlepším z možnývh světů" a "ta hrozná síla peněz". Podsouvání podobných myšlenek určitě nepotřebujeme.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:22-zajímavé, článek jste nečetl ale předpokládáte...
   Četl jste aspoň ten od pana Davida?

   Smazat
 13. Demokracie je chápána jako vláda lidu, v dnešní liberální realitě je to ale vláda práva vytvářeného parazity nad tím právem zblblým lidem - právní EU a právní státy.

  Demokracie má být ve skutečnosti svrchovanou kontrolou lidu nad "nějakou" vládou z lidí, závislých na projevovaných požadavcích lidu a na shora od Boha daných moudrých pravidlech, které jsou nadřazeny lidskému blbému rozumu ..

  O systému té nějaké vlády a o ustavení moudrých pravidel pro vládnutí je potřeba diskutovat, ale škoda slov ..., když téměř nikdo nechápe a nechce se učit od teoretika Marxe a praktiků Lenina a Stalina .., Putin se ale učí ..

  OdpovědětSmazat
 14. Davide, Davide tohle se ož opravdu nedá číst, jeden větší blábol než druhý. EU je a taky bude!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:43
   Třetí říše taky taky měla být tisíc let....jak dlouho trvala víme všichni!:-)

   Smazat
  2. Blbci jsou a taky budou, než na tu blbost nezajdou ..
   Základní pravidlo evoluce - když se něco přemnoží (jako třeba blbci), tak přirozený systém v rámci samoregulace to přemnožení eliminuje

   Smazat
  3. Jsi zaslepenej a hloupej - hloupý druh uknowna - jsou tady i další druhy unknownů,ale ty jsi ten hloupý. EU nebude -tenhle moloch plný vyžeráků se rozpadne. Ostatní státy to prostě přestanou živit -pak to budeš živit ty sám? Tu úřednickou, zbytečnou sebranku?

   Smazat
  4. 11:43
   Taky si pamatuji cosi, co mělo být na věčné časy a už se o tom dočtete jen jako o epizodě dějin. Raději nevěštěte, pak já vám odpovím "Lomikare do roka a do dne". Uvidíme...

   Smazat
 15. Kterápak je to, pořád ještě parlamentní politická strana, která má ve volebním programu dosáhnout, demokratickou cestou, systémovou změnu?

  OdpovědětSmazat
 16. Pan David napsal pozoruhodný článek. Jako niterný demokrat ho velmi oceňuji.

  Jako demokratoskeptik však musím zdůraznit, že Churchilovu výroku o demokracii je nutno porozumět.
  Churchil (jako příslušník vyšší kasty) říká ve skutečnosti toto: Demokracii jsme vymysleli proto a takovou, abychom rozdělili a opanovali lid podle zdánlivě férových pravidel, a on se tedy nebouřil proti „spravedlivému“ řízení státních záležitostí.

  Pro život jednoho každého člověka existuje takováto modlitba:
  Bože, dej mi sílu změnit to, co změnit lze, dej mi trpělivost snášet to co změnit nelze, a dej mi rozum, rozpoznat to první od toho druhého.

  Analogicky v životě komunity (rodiny i státu) jsou procesy, které by měly být řešeny demokraticky, a procesy, které by měly být řízeny koncepčně a autoritativně.
  Kdo však má rozhodnout, které jsou které?

  To současná demokracie neumožňuje. Zato umožňuje, aby politika byla bezectným obchodem s vlivem.
  Politik je najat na 4 roky, aby si zaobchodoval s vlivem směrem k cíli skrytého režiséra.
  Naopak diktátor je k témuž činění najat na dobu neurčitou.

  Jsou-li v jednotlivých státech pravidla demokratičtější než v EU, je to proto, že EU byl založena, aby se usnadnilo nadnárodní řízení, které by i tak probíhalo, ale mnohem pracněji.
  EU se snaží co nejrychleji zničit všechny své členské státy, aby ji nestihly reformovat.

  Doufám, že se EU rozpadne, protože reformovat ji evidentně nelze. Máme na to pěkné české přísloví:
  Kdo čím zachází, tím i schází.
  PB

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.