Reklama

středa 19. února 2020

Stát by neměl být privatizován

Leo K.
19. 2: 2020 KosaZostra
Rusofóbní komentátor Práva se ve svém pravidelném sloupku, s názvem Pod černou vlajkou puberťáctví, ostře obul do Tomáše Tožičky. Rozčílila ho totiž věta
„Kapitalismus a pravicová politika jsou prostě zločiny proti lidskosti. Ještě že se můžou vymlouvat na Stalina, který byl ovšem proti nim jen masový vrah amatér.“
„Můžeme tu mít režim, který si vybudujeme, zajistí nám důstojnost, bude humanistický, zajistí rozvoj a nebude ničit planetu.“


Je to pěkná představa, tak jsem se začetl do tajmlajny pirátského kandidáta na Twitteru. Dozvěděl jsem se, že demokracii jsme nedostali od kapitalistického ani žádného jiného establishmentu a že ji vybojovali pracující. Že kdyby demokratické volby měly něco změnit, tak je kapitalisté prostě zruší.

Že před třiceti lety jeden průser skončil a druhý začal. Že čeští komouši lezou do zadku kapitalistům i Číňanům. A že lidé s centristickými názory, tedy ti, kteří nejsou vyhroceně nalevo ani vyhroceně napravo, jsou ohrožením demokracie, pokud jsou aktivní ve veřejném životě. (Vlastní komentář začíná teprve v dalším odstavci – pozn. Leo K)

Každý může svobodně hlásat své názory. Tedy za kapitalismu. Za reálného socialismu vybudovaného pracujícími, když se konečně zbavili těch centristů, to neplatilo. Kapitalismus dokáže být bezesporu taky pěkná svině. Je, stejně jako reálný socialismus, dílem lidských bytostí a ty nebývají dokonalé ani takové být většinou nechtějí. Rozdíl je ale podstatný: reálný socialismus svobodu a iniciativu jednotlivce potlačuje, kapitalismus na ní staví.

Mnoho spoluobčanů žije s pocitem, že za zlo ve světě může někdo konkrétní nebo něco konkrétního. Jedni jsou přesvědčeni, že je to soused s větším fárem, druzí viní chemtrails a ilumináty, třetí Kalouska a Sorose, a kandidát Tožička vidí bubáka v kapitalismu. Nestálo by to za řeč, kdyby ho nevzala pod křídla strana, která aspiruje na řízení země…

Článek pokračuje ještě celým jedním odstavcem. Kdo má zájem, tak si ho z odkazu přečte, ale já chci poukázat na to, proč je tenhle dandyovský článek (tajmlajna, pěkná svině, fáro atd.) čistokrevnou a sprostou manipulací. Pominu zjevné bláboly

… každý může svobodně hlásat své názory. Tedy za kapitalismu…

Ale pro jistotu ještě i odpovím proč jde i v tomto případě o blábol. Kapitalismus je totiž ekonomický systém a ten mohou mít i autoritativně řízené země – například Čína. Svobodně může každý jedinec hlásat své názory v demokracii – bez ohledu jaký ekonomický systém ta demokracie používá. A když tam ty názory nebude moci hlásat – tak nejde o demokracii, zatímco kapitalismu je to úplně jedno. V tomhle populistickém „zamyšlení na pět řádků,“ se autor s vysvětlením nepáře, ale problém, PROČ Tožička nemá podle jeho mínění pravdu, nevysvětlí nýbrž setře z jedné vody na čisto.

Říci, že kapitalismus staví na svobodě a iniciativě je jenom půl pravdy. Když jsem napsal tuhle větu, hned mě napadl text písně Voskovce a Wericha Půl párku. Když si dáte v hospodě jenom půl párku, nemáte nárok na chléb jako kuvert. Podobně, když se spokojíte s poloviční informací, zcela ztrácíte možnost nezávislého názoru, což je nejčastější chyba občanů, kteří se spokojí s informací z jednoho zdroje. Ať je jakýkoliv.

„Přísahám při svém životě a lásce k němu, že nikdy nebudu žít pro druhého člověka, ani žádat, aby on žil pro mne,“

zní proslulá přísaha Johna Galta v bibli samolibosti Atlas Shrugged (Atlantova vzpoura) Ayn Randové. Povýšená sebeláska a změna každého myslitelného statku v druh zboží („protože o peníze jde až v první řadě“), to je filosofie kapitalismu. Jenom kapitalistická novořeč silným slovům pýcha a nadutost říká sebevědomí a sobectví nazývá potřebami a touhami.

Aktuální nedůvěra k jeho bezcitné formě je pak pro PR mágy jenom výzvou k volání po návratu „ke skutečně svobodné společnosti,“ k laissez-faire kapitalismu.

„Jenom státní regulace mohou za nedostupné bydlení, za nouzi neúplných rodin, za téměř 10% exekučně stíhaných, et cetera, et cetera.“

Jenže i tohle tvrzení je manipulací. Je totiž taková společnost skutečně svobodná? Anebo ještě srozumitelněji: „Může opravdu každý člen této společnosti deklarovanou svobodu využívat?“

Vzpomeneme-li švýcarskou ústavu: …gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht, und dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen, (je jisté, že jen ten je svobodný, kdo své svobody využívá, a že síla národa je měřena blahobytem chudých) jsme okamžitě ohlušeni tvrzením, že tu svobodu „po právu“ mají ti, jež jsou schopni ji využívat ale také zároveň slyšíme námitku, že jsou to ti, jež jsou „všeho schopni.“

„Mnoho morálky si člověk nemůže dovolit, jinak bude smeten nemilosrdnou silou kapitalismu. Přežít mohou pouze ti, co jsou ochotni podvádět,“ nechal se slyšet nositel Nobelovy ceny za ekonomii Robert Shiller. „Kapitalismus podporuje podvody, pokud ho neregulujeme. Politická regulace je jediným řešením problému,“ řekl ekonom, na kterého jsou nyní rozzlobení jeho pravicoví kolegové. Shiller si ale trvá na svém. S pravdou se podle něj peníze vydělat nedají.

Trhem jako prostorem, kde hledáme svoje pracovní uplatnění, je dána ochota lidí prodávat sebe sama jako zboží, konkrétněji jako pracovní sílu na trhu pracovních příležitostí. Trh sám je založen na konkurenci, i když krajně nedokonalé.

Tento jeho základní princip nás nutí vnímat druhého jako konkurenta, nikoliv jako přítele a spolupracovníka.

Chceme-li získat a udržet si práci, a to prakticky všichni chceme, pak se musíme chovat právě takto. Čím více jsme přesvědčeni, že kapitalismus nemá alternativu, tím více jsme ochotni akceptovat jeho základní princip konkurence mezi lidmi a hlavní cílovou hodnotu – maximalizaci osobního prospěchu. Avšak kapitalismus není založen na konkurenci sobě si rovných jedinců, ale na velmi nerovném vztahu vlastníků výrobních prostředků, nadnárodních investičních fondů apod. na straně jedné, a většinového, privilegiem velkého majetku nevybaveného uchazeče o práci na straně druhé.

Výraz „liberální demokracie,“ píše Alexandr Tomský,

vzdává čest starému pojetí řádu, v němž vládne lid, ale ve skutečnosti přívlastek liberální označuje režim, v němž lid nevládne a je zapotřebí jej uspokojovat hmotnými výhodami a demokracii nenápadně omezovat. Autor nazývá republiku „res idiotica“, čili potřebou nabízet plebsu klasické „chléb a hry“. Degradovaná forma občanství přináší kakofonii názorů, má upřednostnit soukromé požitky před zájmem o věci veřejné, potlačit občanského ducha a zamezit hledání společného dobra. Liberální projekt na vrcholu své moci se hroutí, začíná být zřetelné, jakou frustraci individualizace společnosti způsobila. Sevřeni v náručí revoluční ideologie, ve věku centrálně budovaného individualismu, nevíme kudy kam.

A tak vedle konkurence, jako historicky relativně nového fenoménu a zdroje nových aktivistických morálních hodnot, zde existuje princip hierarchie, který má společný kapitalismus s feudalismem. I když se konkrétní forma a míra hierarchického principu mění, podstata zůstává stejná:

podřízení, ovládání většiny malou privilegovanou menšinou.

Jak při samotném ucházení se o zaměstnání, tak i při jeho každodenním výkonu, jsme podrobeni moci toho, kdo stojí nad námi a svými existenčními potřebami jsme nuceni se podrobovat jeho příkazům. Z každodenního jednání tak vzniká zvyk,

morální vlastnosti lidí žijících v kapitalismu.

Kapitalismus, který nutí lidi ke vzájemné konkurenci při ucházení se o místo, který je nutí pokračovat v tomto boji i po získání místa a který je současně nutí podřizovat se moci a jim osobně cizím cílům vlastníků firmy, tímto velmi podstatně narušuje nezbytnou a žádoucí solidaritu mezi lidmi. Hierarchická podstata systému, společně s konkurencí, formuje v procesu každodenního jednání tvořícího svou dlouhodobostí zvyk charakterovou strukturu lidí, pevnou součást vlastní osobnosti jemu, tj. kapitalismu podřízených lidí.

Touto částí je pokrytectví, předstírání,

jako norma vyžadující skrýt v podstatě nepřátelské vzájemné vztahy v procesu nutné spolupráce uvnitř firmy. Ze samé této hierarchické podstaty soukromého vlastnictví plyne také přesvědčení o přirozené nerovnosti mezi lidmi. Jiným aspektem této charakterové struktury je rozšířená iluze o soběstačnosti individua, jeho síle a nadřazenosti nad všemi ostatními či naopak beznadějné inferioritě. A co více, konkurence je forma boje, uplatnění jistého druhu síly. Vítěz řeší konkurenční problém tím, že porazí konkurenta, osvědčí větší „sílu“ k sebeprosazení se na trhu než on. Nositel této charakterové struktury tedy bude mít sklon řešit konflikty silou, násilím, což ani zdaleka neznamená vždy přímé použití síly fyzické.

Dalším aspektem tohoto konkurencí zesilovaného individualismu je osamělost.

Ta je dána nejen konkurenčním vztahem mezi individui, ale opět již samotnou hierarchickou podstatou tohoto systému. Je zajímavé, že i zde můžeme využít Aristotelovy analýzy, a to konkrétně jeho pojmu přátelství a podmínek jeho možnosti. Podle něj vzniká přátelství tam, kde mají lidé něco společného.

„V tyranidách … jest přátelství i práva poskrovnu, nejvíce jest jich ještě v demokraciích; neboť tam, kde jsou lidé rovni, mají mnoho společného.“

Kapitalismus je proto svou hierarchickou podstatou, nerovností mezi lidmi uvnitř kapitalistické firmy, nepřátelský vůči přátelství, a tato jeho vlastnost je ještě zesilována konkurencí. Tím vším rozděluje lidi, rozbíjí jejich společenství a staví je proti sobě v nepřátelském boji o osobní úspěch. Naštěstí však není aktuální společenský systém jediným zdrojem hodnot.

Jestliže si přejeme humanizaci společnosti, převládnutí vztahů vzájemné pomoci a přátelství, pak musí být především naším cílem odstranění všech vztahů, v nichž je člověk poníženou, ujařmenou, opuštěnou a opovrženou bytostí.

Bez této podstatné změny není možné dosáhnout zlepšení vztahů mezi lidmi. V této části jsem použil myšlenky a slova zesnulého Milana Valacha, protože výstižněji bych to sám neuměl. A jaký je poslední vývoj v postoji hanobeného Tožičky?

Piráti si ho vybrali do doplňovacích senátních voleb za zesnulého Jaroslava Kuberu. Tožička to komentoval slovy: „Myslím, že Piráti tím prokázali, že mají odvahu.“ To se ovšem nelíbilo plzeňskému Petrovi Viletovi, který předložil návrh na zrušení Tožičkovy nominace a protože získal dostatečnou podporu bude o něm rozhodovat celorepublikové fórum, do něhož se mohou zapojit všichni členové. Ve svém odůvodnění mimořádného přezkumu uvedl, že má z Tožičkovy nominace obavy.

„Dlouho jsem váhal, ale stále přibývá dalších výroků Tomáše Tožičky, které mi vadí a které mohou poškodit naši dlouhodobou snahu oprostit se od nálepky komunistů v černém.“ napsal Vileta.

Zkrátka být levicový je cosi jako Černá známka z dobrodružného románu Roberta Louise Stevensona Poklad na ostrově. Jak je vidět, Piráti zase tak odvážní nejsou. A tak se na závěr musím vrátit k textu Tomáše Tožičky, který byl tak pohrdavě komentován Alexandrem Mitrofanovem:

„Musíme nastavit demokratická pravidla tak, abychom všichni společně mohli hledat systém, který nám bude vyhovovat. Ne tak, aby jen pár lidí rozhodovalo o tom, kudy se svět bude vyvíjet. […] Za poslední dekádu v Evropské unii zemřelo několik desítek tisíc lidí hlady či zimou a to mi přijde ve 21. století s prostředky, které máme, úplně absurdní.“

Vám, kteří odsuzujete Tožičku, to přijde normální?26 komentářů :

 1. Ja jsem z toho sahodlouhého članku nezpozoroval co autor chce

  Chce současně panujici kapialismus bez přivlastků

  -vycházejici z gangsterismu a hodlajici dalšich 30 let rabovat republiku jako to dělá dnes

  nebo

  Socialismus vycinkaný nadšenými ovčany a vyžadujici znova znárodněni?

  Či jiný systém a JAKÝ?

  Dovede v tomto duchu nékdo diskutovat,nebo jak to bude?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak jako otrokářský systém, feudalizmus není na věky ani kapitalizmus i když je nevím jak korupční, zlodějský nebo válečnický !! Lidskou civilizaci nemůžete trvale postavit na nezřízené chamtivosti a masové zlodějně !! No a potom konečně přijde SOCIALIZMUS s převahou znárodněné výroby a svobodnými lidmi !!

   Smazat
  2. Tak vidite pana Tondu,že to jde se vyjadřit a nezcenzurovali ho.
   Chce to odvahu.
   Škoda,že komunistům umřel jejich nejlepši agitátor Lenin,no ale zase ho vycpali a dali do mausolea a mohou na něho vybirat vstupné..
   takove penize se mohou hodit!

   Smazat
  3. Domorodci ČR stale nepochopili,že v kapitalismu je třeba se honit za penězi jak blbec.

   To pochopili však davno kapitalisti a jedou jak pily.
   Žadne bitvy ostrými myšlenkami jak my chudi a pak krvavý odchod dodom,kde si zuboženi ovčané všimnou,že jim kdosi vykrad kapsy!
   Tady plati totiž DAVAJ DĚNGI!
   Proto se musime od kapitalistů poučit a najit mezi sebou ty lidi,kteři nam umožni se dostat na ty dvě třetiny chybějicich mezd a 500 miliard co kradou jak straky ročně penzistům a ne,že ne ANO!

   Smazat
  4. Re (00:36):
   Mám za to, že autor se plně ztotožňuje s vyjádřením Tomáše Tožičky, jak ho ocitoval v samém závěru svého článku, viz text psaný kurzívou.
   Vy se s ním ztotožnit neumíte?

   Smazat
 2. Moudře psaný článek, který umožňuje a nutí myslet. Pokud ovšem byl v úvodu míněn Mitrofanof (Saša!), tak ten už dávno není komentátorem Práva, zmizel odtamtud i kdysi frekventovaný Jiří Pehe. Nakonec stačí umolousaný Josef Koukal se sociálně demokraticky rozmilým Jelínkem. Ten Lukáš se tak opravdu jmenuje. To nevymyslíte!

  OdpovědětSmazat
 3. 0.36
  Za JINÝ system by se dal považovat tzv solidárni systém státu,který má Německo ve svém članku 20 jejich Zakladniho zákona, tam nahrazujiciho Ústavu.
  Solidárni je tam prý proto,že tam majitelé velkých peněz,kteři prý jsou silnějši a bohatši než obyčejni občané, plati taky podle toho daně a jak to tam je s posilánim peněz do daňových rájů a do Švycarska nevim.
  Ale prý se stalo,že data byla vyzrazena a oni museli doplácet rychle miliony eur, jinak by šli do basy.
  Taky tam jsou proto vyšši mzdy,kde nelze krást dalši dvě třetiny platů, které v ČR občanům chybi a tak si nemohou dovolit šetřit na penzi a po zadluženi je prý vadný exekučni zakon pošle pod most,kde už je nával.
  Ono o tom prý nechtěji naši intelektuálové psát, protože je to zakazano ve škole učit, kvůli zblblého školstvi.
  Akorat ti co umi německy si pak najdou co je to sociálně ekologický tržni hospodářský system,ale ministerstvo v Česku na to neumi vydat brožuru,aby to vysvětlilo jak podnikat.
  Neni to ani v naši Ustavě protože, by bylo potřeba na schvaleni dvoutřetinové většiny v Parlamentu no a tak si to žadná strana ani hnuti neda do Programu bo by se pak nedalo krast důchodcům 500 miliard ročne jako vývoz kapitalu bohačů,kteři považuji social za svoje penize a ukradnou je nebot Parlament se neumi informovat vo co de a drži daňovým podvodnikům štanglu!

  OdpovědětSmazat
 4. jako uvaha dobra ale nejprve musi vstat novi bojovnici s maršalskou hulkou a ti jaksi taksi dobro došli bez vudcu nejde udělat vubec nic a ti co si dnes na ně hraji jsou jen pouhymi žvanily plnici rozkazy z hlavniho vudcova stanu v bruseli

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8.13 A kdo těm maršálům, podle vás, půjde dělat za šušeň kanonenfutr bez práva kořistit, loupit a beztrestně znásilňovat na nepřátelském území? Fanatici ideologí (náboženských i nenáboženských) věřící v posmrtný život či v posmrtnou rehabilitaci, v zápalu boje odsouvají (často vědomě - KAMIKAZE) sebezáchovu do pozadí, zatímco žoldáci ji odsouvají až úplně na první místo... protože kadáver si žoldu ani kořisti neužije a kořínky fialek apod. jsou odspoda dosti nudné a zcela zdarma. A opravdově bojovat a současně se především snažit vyváznout nepoškozen/a, klasicky nejde. To už chápou i v USA, i v Izraeli.
   Prostě troubů ochotných pokládat své bezcenné životy za majetky a blaho jiných, dokonce z jiného národa, katastrofálně ubývá. Řeší spíše, zda je lepší být v zajetí na Floridě, nebo na Jamalu.
   Takže se investují bioliony dílem do vývoje robovrahů, do bombardérů řízených z bunkru v bezpečí druhé strany světa, respektive do izraelské taktiky leteckých raketových útoků podle cynického schéma PŘELETĚT CIZÍ, NEUTRÁLNÍ ÚZEMÍ BEZ POVOLNÍ, NA NĚM/ZA NÍM SE SCHOVAT ZA CIVILNÍ DOPRAVNÍ LETADLO NA PRAVIDELNÉ LINCE V PROSTORU VHODNÉM PRO VYPÁLENÍ RAKET, ODPÁLIT JE... A BEZPEČNĚ ZDRHNOUT. Úspěch spočívá v tom, že obránce se nemůže bránit, protože není vyvolený, aby riskoval BEZ MEZINÁRODNÍCH NÁSLEDKŮ sestřelení tolika, často neutrálních, Gójim. Jako Britové v roce 1915 nasadili Němcům jako vějičku RMS Lusitania, na které pašovali vojenský materiál a kryli vše neutrálními cestujícími... A aby Německým ponorkám usnadnili situaci, vyřadili polovinu z kotlů, takže parník (jeden ze dvou tehdy nejrychlejších transatlantiků) se mohl pohybovat pro útok vhodnější rychlostí... A NAVÍC NEBYL VYŠKRTNUT ZE SEZNAMU VÁLEČNÝCH POMOCNÝCH LODÍ Královského námořnictva... Takže nic nového pod Sluncem vážení. Čestně se ve válce nehraje ani v pohádkách, že?

   Smazat
 5. Kapitalismus je postaven na individualismu, kolektivismus - demokracii odmítá i když tvrdí že ne, jako škodlivou.
  Skutečná demokracie je postavena na přirozeném kolektivismu. To znamená, že svobodní jednotlivci společně vládnou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je pravda. Proto je kapitalizmus s demokracií neslučitelný. Ostatně to vidíme denně kolem sebe.

   Smazat
 6. V kapitalisté vládnou skrze privátní kapitál. Ten způsobuje čím dál větší mase lidí existenční ohrožení. Z logiky věci se můžeme vládě privátního kapitálu dostatečně účinně bránit sociálním - společným kapitálem. Ta nejdůležitější část sociálního portfolia nám však byla ukradena a obohatila portfolio privátního kapitálu. Tou ukradenou částí je země/území. Země, voda a vzduch nejsou produkty lidské činnosti, proto nemohou být privátním majetkem - kapitálem. Co bylo má být vráceno. Komu? Obcím, městům, regionům, krajům, státu. Pak bude podstatně oslabena strana privátního kapitálu a posílena strana kapitálu sociálního. Zespolečenštění země/území je prioritní pro eliminaci existenčního ohrožení privátním kapitálem.

  OdpovědětSmazat
 7. Znají se dva systémy pro tuhle dobu kapitalismus a socialismus a který je lepší ať si to každý přebere sám.

  OdpovědětSmazat
 8. Že je kapitalismus zločinem proti lidskosti - to je automatické a samozřejmé, je to bytostní součástí diktatury kapitálu, jinak by nebyl kapitalismus. Proč je kapitalismus zločinem proti lidskosti? To není jen proto, že svými penězi ovládá mocenské struktury státu, politické strany a její politruky a prostřednictvím jejich si hájí své majetky, jejich prostřednictvím si své majetky rozmnožují na úkor zaměstnanců a jen pro slepé nejsou ve střetu zájmu do očí bijícího: neb ti politruci za jejich zájmy bojují jako lvi - podívejme se na naší scénu - kdo bojuje za neplacení daní kapitálem? Kdo bojuje za dotace ze státní kasy pro kapitál? Kdo bojuje za beztrestnost největších zlodějů v dějinách českého státu? Kdo bojuje za privilegia kapitalistických "elit". Samozřejmě ten kdo ovládá mocenské struktury nemůže sloužit občanům státu, ale těm, co mají moc v rukou - a je jedno jest-li přímo, nebo zprostředkovaně přes politruky. Přesto ovšem všechna čest Babišovi, neb on vstoupil na politickou scénu osobně a pokud mocenské struktury ovlivňuje je to viditelné - na rozdíl od těch oligarchů, co vládnou přes různé kašpary fialové, kalousovité, bartošíkové, ukňourané či jinak žlučovité a také některé třeba i ženské političky neženského hermafroditního vzhledu. Mocenské struktury jsou v kapitalistickém státě ne na obhajobu občanů a existence státu, ale jen a jen na obhajobu kapitálu proti občanům. Proto i ten výrok Ustinova - že "války jsou terorem bohatých, terorismus je válkou chudých". I proto nemůže být v kapitalismu občanská armáda, ale jen žoldácká, bojující za zájmy a peníze kapitálu! A proto jsou války, které vedou kapitalistické státy vždy teroristické, zištné, dobyvačné, agresívní, protilidské, zločinné!

  OdpovědětSmazat
 9. Problém je v tom, že to není tak jednoduché. Dnešní kapitalismus se zformoval vývojem zcela logickým do nadnárodních konglomerátů a dokázal si prostřednictvím vlastnictví zmonopolizovat de facto výrobu. Jemu nikdy nezáleželo na zemi, kde sídlí, vyrábí nebo prodává. Jde prostě jen a jen o prachy. Protože mají peníze, dokáží si koupit nezbytnou část společnosti jednotlivých států, či politických "konglomerrátů" jako EU. Hodně lidí (tedy reletivně hodně) je závislých na těchto nadnárodních společnostech. Ti prakticky nikdy epůjdou proti svému "kupci" a kl tomu přidejte další navazující "lépe postavené" vrstvy občanů a dostanete se k politice. Právě proto musí po celém světě nechat degradovat lidstvo jako celek, když předtím jej neprozřetelně v zájmu technické revoluce jej museli v mnohem větším rozsahu nechat "vstřebávat" vzdělání.
  Jakýkoliv kapitalismus si na demokracii v dnešním smyslu chápání jen hrál, a vlastně ani nelhal, protože demokracie původně znamená vládu vybraných (vlastníků otroků v tom starém Řecku). Vždycky i zajišťovali jen tu nejmenší nutnou podporu pro své zájmy. Proto i tolik nenávisti k Sovětskému svazu a ostatním soc. zemím. Chtěli využívat a stále ještě využívají především Čínu jako výrobní a hodně levný komplex. Jenže ta se postavila téměř zcela na vlastní nohy a začíná překážet jejich ziskům.
  Proto pro spravedlivější společnosti jednotlivých národů by bylo třeba zlikvidovat finanční a tím i politickou sílu nadnárodních společností. Samozřejmě, že to dobře ví a tak znemožňují prostřednictvím - především v dnešní době - neziskových nestátních organizací, které jakby hájily zájmy především jednoho státu (u nás dvou - hádejte), ale za tím vším je nadnárodní "šlechta". Znemožňují vytvoření jakéhokoliv potenciálního hnutí, politické strany, či zrození jednotlivců, které by byli schopni vést ostatní právě proti nim. Proto opakuji, že by jediným řešením bylo zlikvidovat moc těch nadnárodních parazitů a jejich přisluhovačů.

  OdpovědětSmazat
 10. No co se týče vůdců tak to zas neni takova bida.

  Ja bych tvrdil,že našim vedenim by,když nechce třeba pan Hampl,mohlo být i SPD a každý, kdo přijde s nápadem nejlépe dobrým.
  No takový napad jak se snažit napodobit kapitalisty a zdanit jim ty ukradene penize už je dost dobrý,nebot po vykradeni aktiv bude bida a pan Babuš tež nema penize.
  Tak by se mohl ten pan "rebel"tady i přidat a myslet s nami jak to všecko uskutečnit.
  Kdyby tu napsal třeba ten PROGRAM VOLIČŮ, nebo alespon navrh prvniho bodu tak by to mohl být trhák!
  Jde o penize a co tu mame,je tu jen pár rozumných lidi k tomu vymyslet jak,dostat ty dalši dvě třetiny platu,"co nam kradnú" a tak se Sjednotit v boji za penize!

  To SPD a pan doc. by nas tež mohl vest,ale chev SPD se stydi opravit ten SPD program i když tu jeden diskutujici napsal,že je jenom DOSTATEČNÝ to bratři a sestry, je ve škole znamka 4 a pak už je jen 5 a to znamená nedostatečně!
  Pan Samuraj by se tu mezi nami mohl objevit i se svoji kamikadze obsadou a my bychom mu

  PŘIMOU DEMOKRACII,KTERÁ JAK VŠICHNI VIDITE TU JDE A HNED

  vysvětlili jak nato.Ten solidni stat jak v Nemecku by moh z Německa zabrat bo to je jejich vyvozni artikl akorat Makrela ho dupe jak může a chce rozbit cele EU.
  To,že to ve Švedsku ty oni zgichali nehraje žadnou roli!
  Oni tam naletěli na neomarxismus a vypada to,že naše vlada je taky na dobre cestě,to zgichat!
  Mam podezřeni,ale že panu Samurajovi to kdosi zakazal nebot pry slibil v nějakém tom projevu dat voličům hlas a tak ho blokli.

  No jak nebude chtit tak si musime my domorodci sami vymyslet JAK NA TO a i když to trochu dýl bude trvat jak mit ve Sněmovně tu většinu,abychom dohnali Německo v těch platech a tak to stejně musime udělat,jinak utřeme hubu!.

  Technika internetu a zdroje tu jsou, a my miglanci máme POTENCIAL tak si zazpiváme starosvětskou pisničku "NESERME SE" a bude hotovo!
  Dyt je tu i pan doktor a pan general i ten by se tu moh mezi nami objevit i na koňu jak Masaryk!

  Co na to "rebel" řikaš?

  OdpovědětSmazat
 11. No co se týče vůdců tak to zas neni takova bida.

  Ja bych tvrdil,že našim vedenim by,když nikdo nechce,mohlo být i SPD a každý, kdo přijde s nápadem nejlépe dobrým.
  No takový napad jak zdanit ty kradene penize už je dost dobrý,nebot bude bida a pan Babiš tež nema penize.
  Kdyby tu kdosi předpsal třeba ten PROGRAM VOLIČŮ, nebo alespon navrh prvniho bodu tak by to mohl být trhák,kdyby si to strany osvojily!
  Jde o penize vymyslet jak,dostat ty dalši dvě třetiny platu,"co nam kradnú" a tak se Sjednotit v boji!

  To SPD a pan doc. by nas tež mohli vest,ale SPD se prý stydi upravit ten SPD program a nesmime ho za to kritizovat i když tu jeden diskutujici napsal,že je jenom DOSTATEČNÝ to bratři a sestry, je ve škole znamka 4 a pak už je jen 5!
  Pan Samuraj by se tu mezi nami mohl objevit i se svoji obsadou a my bychom mu

  PŘIMOU DEMOKRACII,KTERÁ JAK VŠICHNI VIDITE TU JDE A HNED

  vysvětlili jak nato kdyby chtěl.Ten solidni stat jak v Nemecku by bodl.
  To,že to ve Švedsku ty oni zgichali nehraje žadnou roli!
  Oni tam naletěli na neomarxismus a vypada to,že naše vlada je taky na dobre cestě!
  Mam podezřeni,ale že panu Samurajovi to kdosi zakazal nebot pry slibil v nějakém tom projevu dat voličům hlas a tak ho blokli.

  No jak nebude chtit tak si musime my domorodci sami vymyslet JAK NA TO a i když to trochu dýl bude trvat jak mit ve Sněmovně tu většinu,abychom dohnali Německo v těch platech a tak to stejně musime udělat,jinak utřeme hubu!.

  Technika internetu a zdroje tu jsou, a my miglanci máme POTENCIAL tak si zazpiváme starosvětskou pisničku "NESERME SE" a bude hotovo!
  Dyt je tu i pan doktor a pan general i ten by se tu moh mezi nami objevit i na koňu jak Masaryk!

  Co na to "rebel" řikaš?

  OdpovědětSmazat
 12. No co se týče vůdců tak to zas neni takova bida.

  Ja bych tvrdil,že našim vedenim by,když nikdo nechce,mohlo být i SPD a každý, kdo přijde s nápadem nejlépe dobrým.
  No takový napad jak zdanit ty kradene penize už je dost dobrý,nebot bude bida a pan Babiš tež nema penize.
  Kdyby tu kdosi předpsal třeba ten PROGRAM VOLIČŮ, nebo alespon navrh prvniho bodu tak by to mohl být trhák,kdyby si to strany osvojily!
  Jde o penize vymyslet jak,dostat ty dalši dvě třetiny platu,"co nam kradnú" a tak se Sjednotit v boji!

  To SPD by nas tež mohlo vest,ale prý se stydi upravit ten program a nesmime ho za to kritizovat i když tu jeden diskutujici napsal,že je jenom DOSTATEČNÝ to bratři a sestry, je ve škole znamka 4!
  Pan Okamura by se tu mezi nami mohl objevit i se svoji obsadou a my lidovi komentátoři bychom mu

  PŘIMOU DEMOKRACII,KTERÁ JAK VŠICHNI VIDITE TU JDE A HNED

  vysvětlili jak na to kdyby chtěl.Ten solidni stat by bodl.
  Ve Švedsku naletěli na neomarxismus a vypada to,že naše vlada je taky na dobre cestě!
  Mam podezřeni,ale že panu Okamurovi to kdosi zakazal nebot pry slibil v nějakém tom projevu dat voličům hlas a tak ho blokli.

  Ve Sněmovně mit tu většinu,abychom dohnali Německo v těch platech!

  Zdroje tu prozatim jsou, a my voliči máme POTENCIAL tak si zazpiváme starosvětské pisničky pisničky a bude hotovo!


  Co ty na to "rebel"?Kdyby se to ztratilo,tak bychom mohli ten text dat i jinde na internet,mam ho opsaný!

  OdpovědětSmazat
 13. Dal jsem tu pro vás pane REBELE souhlasný text,ale jeho vydáni bylo zablokováno.
  Jste na dobre stopě!

  OdpovědětSmazat
 14. Svět je jedno velké divadlo jenom nevíme kdo je skutečný režisér. My obyčejní lidé jsme pouze loutky na výrobu peněz pro mocné. Masmédia nás každodenně ubespečují jak se máme dobře.Chléb a hry....

  OdpovědětSmazat
 15. Dobrý článek, ale téma je tak široké, že si z článku mnoho lidí uvědomí a vezme jenom to co upřednostňuje a považuje podle sebe za důležité a celkový smysl článku mu unikne.
  Ono už to označení kapitalismus je zavádějící, výstižnější je označení soukromo akciový kapitalismus, protože socialismus je také kapitalismus, a to státní kapitalismus, kde největším kapitalistou je stát.

  To co nazýváme kapitalismem lze výstižněji označit ne jako nadvládu kapitálu, ale nadvládu obchodu ve všech oblastech života, který teprve vytváří zisk a vede k mamonu -"soukromému kapitalu", který se údajně podílí na vytváření blahobytu společnosti - to je nebetyčná blbost a modla dnešní doby ..

  Dnešní společnost je zblbnutá obchodováním se vším, všechno je na prodej a všechno lze koupit, ta posedlost obchodem nás dovedla k blbosti, která je také obchodovatelná ..
  Aby bylo s čím obchodovat, tak se musí pořád něco spotřebovávat a vyrábět, a to jsou samozřejmě z větší části blbosti, to co lidé potřebují k životu "obchodní kapitalismus" a jeho posedlost a nenažranost neuživí ..
  Společnost takových bláznů se hrne do kolapsu ..

  OdpovědětSmazat
 16. Čím víc okradeš kupujícího - třeba i souseda, tím jsi lepší biznismen. Došlo to tak daleko, že neopravitelné spotřebiče sotva přečkají dvouletou záruku. Proto ji chtějí snížit...
  Potraviny jsou samé nezdravé náhražky,ale pěkně obarvené a nachucené až způsobují závjslost. Tak podvodné zdravotnictví má také dobrý biznis.
  https://www.protiproud.cz/zdravi/810-zahada-nasi-doby-jsme-casto-obezni-a-soucasne-podvyziveni-klamave-vyzkumy-a-lzi-o-potravinach-zabije-nas-sest-gramu-cecka-denne.htm
  Výzkum měl jednoznačný závěr: rakovina je primárně záležitostí životního stylu. Genetika hraje u rakoviny jen roli předpokladu, a tím zásadním klíčem k uzdravení je výživa.

  OdpovědětSmazat
 17. noviczech
  ...rakovina kosí lidi jako chřipka, potraviny to je hrůza a začátek nemocí, výrobky co nejlevněji a co největší šmejd, ale jak to říkal pan Werich v té pohádce: "..ale kdo nám pomůže, kdo nám pomůže...?!!!
  Jste názoru, že se to samo zlepší? Asi ani jeden z nás, že..., musíme si asi sáhnout ještě hlouběji na dno.....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nemoci, léky na ně, to je výnosný kšeft, výroba potravin, které jsou jejich hlavní příčinou, také. ...
   Rozdíl mezi socialismem a parlamentní demokracií u nás je také v tom, že zatímco socialismus lidi spojoval (v národní frontu s vůdčí úlohou KSČ), v parlamentní demokracii politické strany jsou soupeři bojující (teátrálně) proti sobě. Společnost nespojuje ale naopak rozděluje. Krásně se to povedlo s útoky na Babiše trvajícími již roky. Rozděl a panuj nadnárodní, zejména bankovní kapitále, že? Toto má být udržitelná společnost?

   Smazat
 18. Ad 18:18.Patřím k levici, ale měli bychom si právě proto uvědomovat chyby, které se staly v době "porodu" lidové demokracie a pak snah o budování socialismu. A chyb nebylo málo a pokud je nebudeme registrovat, analyzovat a znovu si připomínat, budeme na nejlepší cestě je znovu opakovat. Kapitalismus není blbý, je dokonale vzdělaný v marxismu a tedy ví, jak na to, aby se sociálně spravedlivý stát nikdy nekonal. A socik nebude mít nikdy tolik prostředků, aby mohl korumpovat třeba ty, co by měli korupci hlídat a bránit ji. - A oni ji brání, dnes zuby nehty proti kritice - vykoukalové.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.