Reklama

neděle 8. března 2020

75. výročí ostravské operace

Bohumil Svoboda
8. 3. 2020
Úvodem
Před 75. léty 10. března 1945 byla zahájena nejtěžší a nejkrvavější bitva za osvobození tehdejšího Československa, probíhající převážně na jeho území.
Zrada Československa západními velmocemi, především Velké Británie, Francie a jimi podepsaná Mnichovská dohoda ve prospěch Hitlera vedla k rozbití Československa a posunutí hranic ve střední Evropě ve prospěch fašistického Německa.

 Vše,co jsme měli k dispozici pro svou obranu, bylo fašisty zneužito pro naši porobu.

Československá armáda, na základě Mnichovské dohody byla nucena opustit pohraničí, výborně vybudovaný obranný systém, a vše předat fašistické armádě. Nacisté toho okamžitě využili a obsadili Sudety a následně zabrali celé území České republiky. Díky Českému zbrojnímu průmyslu zvýšilo fašistické Německo své zbrojní kapacity o 25%.Získalo více než 460 tanků, 3000 děl a minometů, 1500 letadel, milion pušek a kulometů. Nacisté se vyzbrojili a získali nové válečné zbrojnice. Kvalitu obranného postavení fašisté, včele s Hitlerem, vysoce ocenili, aniž by tušili, že za 6 let je budou muset využít ke své vlastní obraně. Fašistům padla do rukou také celá vojenská výzbroj. Slovensko vyhlásilo „Samostatný Slovenský štát“ a postavilo se, tak jako Maďarsko, po boku fašistické říše.

Severovýchodní část země měla pro nacisty, díky mohutnému průmyslovému potenciálu, klíčový význam.Mezi centra válečné výroby patřila právě oblast Ostravska, Karvinska a Třinecka, s rozvinutým strojírenstvím a rozsáhlou uhelnou pánví. Ještě počátkem roku 1945 se zde těžily desítky tisíc tun uhlí denně. Továrny vyráběly velké množství surového železa, pancíře, těžké motory pro tanky, klikové hřídele pro těžké loďstvo, torpédoborce, ponorky a části torpéd. Vyráběly se zde také komponenty raket V-1 a V-2, včetně plášťů munice všech ráží.Šlo tedy o masovou produkci výzbroje pro pěchotu, tankové vojsko, letectvo i námořnictvo. Po vypuknutí války se výrobní úsilí ještě muselo zvýšit. Strategicky významným byl důležitý železniční uzel s velmi hustou železniční nákladní dopravou.

To vše významným způsobem podpořilo válečné úsilí nacistického Německa, paradoxně proti Polsku, zrádným západním mocnostem a státům západní Evropy, které nás Hitlerovi prodali v Mnichově a byly fašisty napadeny v prvním pořadí. Po zákeřném přepadení Sovětského svazu bylo vše vrženo na východní frontu. Blesková válka se, díky hrdinství Rudé armády a Sovětského lidu, nezdařila tak, jak si Hitler představoval. Sovětská armáda po velmi těžkých ztrátách zastavila Německý postup na linii Leningrad, Moskva a Stalingrad. Od té doby se charakter války změnil ve prospěch Sovětského svazu. Díky nezadržitelnému postupu Rudé armády se koncem roku 1944 a zejména v prvních čtyřech měsících roku 1945 přiblížil nezadržitelný konec fašistického Německa.

Hlavní tíže osvobozovacích bojů ležela na východní frontě a Rudé armádě.Její pozice začínaly na Litevském pobřeží Baltu, přes Maďarský Balaton až do Jugoslávie.Na západě Evropy byla sice západními mocnostmi vytvořena válečná linie, od Severního moře až po Švýcarsko a současně směrem do severní Itálie,ale postupovala velmi pomalu. Jiná situace se vytvořila v protektorátu. Díky horám obklopujícím celé jeho území a propracovanému systému obrany z předválečného období, zůstávalo celé území Moravy a Slezska stále v týlu bojující fašistické armády.

Němci si byli vědomi svého konce, protože Sověti se blížili k Německým hranicím.Vědomí kruté odplaty za všechny válečné zločiny, stupňovalo jejich bojové úsilí,a proto každou píď země zuřivě a usilovně bránili. Pro svou obranu využili v plné míře vše, co jsme v třicátých létech vytvořili, pro svoji vlastní obranu.

Už v tuto dobu se stala aktuální otázka poválečného uspořádání Evropy. Na konferenci v Jaltě souhlasili Rooseveldt a Churchill s návrhem Stalina a stanovili demarkační linii. To byl klíčový moment pro budoucnost Československa. Podle tohoto plánu mělo být poválečné Československo osvobozeno Sovětskou armádou a zůstat pod vlivem Sovětského svazu. Západní spojenci nesměli tuto linii překročit a vstoupit přes Prahu do Československé republiky. Tato dohoda byla pro Československo v budoucnosti rozhodující.

Američané už těžké boje s fašisty nepředpokládali. Naopak velmi těžké boje čekaly Rudou armádu na Ostravsku. Stalin považoval za nejdůležitější dobytí Berlína a pro hlavní  směr úderu přes Polsko uvolnil obrovský potenciál vojsk. Základem útočících vojsk byly tankové svazky T-34, kterých bylo vyrobeno přes 50 tisíc. Maršál Žukov se obával obklíčení ruských jednotek fašisty z východního Pruska. Toto nebezpečí Sověti za velkých ztrát odvrátili. Na levém křídle však operovala velmi silná Skupina armád střed, od které Hitler očekával udržení svých pozic v Československu. Tuto sílu ležící v týlu Sovětských jednotek bylo nutné zničit.


Zahájení bojů o Ostravsko

Počátkem roku 1945 pověřil Stalin generála Petrova a jeho 4. Ukrajinský front o síle 255 tisíc mužů útokem na Ostravsko, nacházející se v rovinatém terénu mezi pohořím Beskyd a Jeseníků. Z jihovýchodu měl do protektorátu proniknout 2.Ukrajinský front, pod velením maršála Malinovského.

10. března 1945 zahájil 4. Ukrajinský front ofenzivu z Polska směrem na Český Těšín. Němci ale před dělostřeleckou přípravou opustili takticky přední obrannou linii,zakopali se na druhé a zuřivě se bránili. Sovětům v útoku navíc bránilo velmi nepříznivé počasí, které takřka znemožnilo využití letectva na podporu tankových vojsk a pěchoty. Sověti neměli potřebnou živou sílu, ani tanky, dělostřelectvo a letadla, protože hlavní jejich síly byly soustředěny na Berlín. Postup byl pomalý a 17. března se zastavil úplně. Nutně docházelo přeskupování vojsk. Němci měli důkladně vybudovaných pět obranných linií sahající až do hloubky 50 km, s kvalitními železobetonovými pevnostmi, které jim byly postoupeny Československem po mnichovské zradě. Tisíce zajatců a obyvatel okupovaných území budovalo další opevnění, zákopy a protitankové příkopy v několika řadách, kladlo desetitisíce min a natahovalo kilometry ostnatého drátu. Většina obcí se opevňovala s využitím členitého terénu. Mezi domy Němci umísťovaly tanky, protitanková děla a pěšáky vyzbrojenými pancéřovými pěstmi. Nejodolnějšími prvky obrany Němců byly železobetonové pevnosti ze třicátých let. Tvořily ucelenou linii desítek kilometrů od Bohumína až po západ Opavy.

155 tisíc zuřivě se bránících Němců pod velením generála Nehriga a téměř milionová armáda pod generálem Schörnerem, velitelem střední skupiny vojsk, která se chtěla později dostat přes Prahu do zajetí Američanů v Plzni, měly za úkol udržet Slezsko a severní Moravu před proniknutím Rudé armády na střední Moravu k Olomouci.

Obranná linie zahrnovala 1500 děl, minometů, 300 tanků, samohybných děl a 120 letadel. Němci soustředili hlavní síly na přístupech k Ostravě. Tři divize nechalo na ostrahu Polských hraničních přechodů. Sověti neměli dostatek sil na překonání do velké hloubky členěné fašistické obrany a čekaly je velmi těžké krvavé boje.

15. března od severu začal útočit nově postavený 1.Ukrajinský front, maršála Koněva. Probíhaly velmi těžké, několik týdnů trvající boje o město Ratiboř, které bylo zcela zničeno. Sověti museli likvidovat fašisty dům po domu. Nemohli si dovolit postupovat vpřed s nepřítelem v zádech. Proražení německých pozic na sousedních úsecích přimělo generála Petrova změnit plán postupu útoku na Ostravsko. Po odražení útoku na Těšín se rozhodl pro obchvat. Hlavní útok připravoval ze severovýchodu od obce Žory směrem na Wodzislaw Sľaski a Opavu. Před Opavou se vojska měla otočit a od západu pokračovat k Ostravě. Pro tento směr vytyčil Petrov 38. Armádu. První gardová armáda generála Grečka měla za úkol pokračovat od východu na Těšín a Ostravu.

Významnou úlohu sehrála gardová armáda generála Gastiloviče, postupující údolím Váhu od Liptovského Mikuláše, a vázala na sebe značnou sílu Němců. V lokalitě působily i Československé jednotky generála Svobody. Bylo rozhodnuto o přesunutí jeho 1. Tankové brigády a 1. Smíšené letecké divize k posílení úderu na Ostravu. Jednomu stíhacímu pluku velel František Fajtl, který na vlastní žádost přešel z Anglie do Svobodovi armády.


Boje o Ostravu

22. března byl zahájen útok na Ostravu. Generál Petrov se rozhodl zaútočit klamným úderem 38. Armády na Těšínsku, kam Němci okamžitě přesunuli část svých vojsk západně od Ostravy a oslabili své pozice bránící Rudé armádě v útoku z obchvatu. Sovětům se podařilo prolomit severní pás opevnění, ale zuřivá obrana nacistů nedovolovala rychlejší postup.

Stalin nebyl spokojen s pomalým vývojem a nařídil 26. března odvelet generála Petrova z funkce velitele 4. Ukrajinského frontu a nahradil jej generálem Jeremenkem. Mezi tím se sváděly na celé frontě kruté boje. Němci se sice pokoušeli o protiútoky, ale ty byly Sovětskou armádou likvidovány, zpravidla velmi brzy. Svazky Rudé armády spolu československými tankisty dobyli Žory a pokračovaly v dalších bojích k Woozislawi, kde se zastavili na obranném pásmu před hranicí s Československem.

Generál Jeremenko požadoval posílení frontu o nejméně 20 tisíc vojáků a dostatek tanků. Nakonec dostal pod své velení Šedesátou armádu a 31. tankový sbor, čímž posílil svoje tankové síly na úroveň Němců. Proti sobě tak stálo 300 tanků na každé straně. Děla a gardové raketomety 4. Ukrajinského frontu spustili 15. dubna 1945 masivní přípravu útoku na celé linii, dva dny před úderem vojsk maršála Žukova na Berlín. Důvodem tohoto načasování bylo udržet Schörnerovu Skupinu armád střed v protektorátu a nedovolit posílení Hitlerovských jednotek bránících Berlín. Nastalo poslední dějství dramatu nazvaného „Ostravská operace“.


Boje o Opavu

36.tisíc vojáků šedesáté armády generála Kuročkina dostala za úkol dobýt dobře opevněnou Opavu. Generál Jeremenko považoval Opavu za klíčový bod, z kterého mohli fašisté ohrozit Petrovova vojska a jejich útok, z obchvatu na osvobození Ostravy. Zničující letecké nálety nabývaly na intenzitě. Sověti předpokládali dobytí Opavy hned první den útoku, ale situace se vyvinula úplně jinak. Opavský směr bránila zkušená lyžařská divize generála Hunta, posílená zbytky tankových divizí. Sověti nastoupili od Sudic, v relativně úzkém koridoru a postupovali vějířovitě třemi směry. Západní mířil přes Polskou Pilszcz, kde se však postup zarazil. Tanky útočící přes Chlebičov a Pusté Jakartice rovněž narazily na tuhý odpor Němců a tři dny bez úspěchu bojovali o každý kousek země. Urputné boje s protiútoky na obou stranách donutily velitele 60. armády poslat do boje čerstvé zálohy, které prorazily obranu v noci 18. dubna. Pusté Jakartice za to zaplatily úplným zničením. Pro útok na Slezskou metropoli z východu bylo nutno překročit řeku Opavu a vybudovat předmostí. Průnik se podařil brodem u Kravař. S podporou letectva se podařilo zlomit obranu u Štítiny a otevřít cestu k Opavě z východu. Městu stále hrozilo obklíčení. Po čtyřech dnech postoupila rudá armáda o 10 km a pronikla k vnitřnímu obrannému pásmu Opavy. V přímém směru od severovýchodu čekal vojska opevněné Kateřinky a Malé Hoštice se zbytky tankových divizí umístěných východněji. Na Hitlerovy narozeniny 20. dubna, se postup téměř zastavil. Velení 4. Ukrajinského frontu bylo nuceno, pro závěrečný úder, doplnit jednotky o čerstvé síly. Sovětským průzkumníkům se podařilo zlikvidovat štáb Německé obrany a zatknout velitele divize generála Hunta. Sovětská letecká armáda generála Ždanova s Československými bitevníky a stíhači absolvovala stovky bojových akcí. Významně se podílela na podpoře pěchoty a tankových sil spolu s ničením ohnisek Německé obrany. Luftwafe byla nucena opustit letiště v Dolním Benešově, ale jejich letadla z týlu sváděla tvrdé souboje se Sovětskými letouny. Opava se dvěma tisíci devíti sty obyvatel a 250 zničených domů, to pocítila nejvíce. Stala se nejzničenějším městem v naší republice a konečně byla osvobozena. Němci se stáhli, snažili se o protiútoky, ale byli pokaždé odraženi.


Přímé boje o Ostravu

21. dubna večer, začaly přímé boje o město Ostravu. Rudoarmějci obsadili nádraží a brzy ráno most přes řeku Opavu na ratibořské ulici. Dopolední dělostřelecká příprava podpořila postup na náměstí republiky. Silný odpor Whermachtu na železničním náspu u západního nádraží byl zlomen pozdě odpoledne. Šedesátá armáda zastavila ofenzivu v podvečer 22. dubna. Následující den dobyli Sověti Kylešovice

Následný hlavní úder na Ostravu, vedl obchvatem u Štítiny a trval deset krvavých dnů. Vojska bojovala o každou vesnici a skoro dva dny bojovala o Mokré Lazce. Němci se snažili ukrýt v pevnostech ze třicátých let u Smolkova, ale pět objektů pevnosti bylo ostřelováno jen krátce. Rudá armáda se rozhodla opevněnému vrchu vyhnout a obejít jej přes Hrabyni, která byla zcela zničena. Nikdo v té době netušil, že boje o strategickou vyvýšeninu budou trvat týden s velkými ztrátami na obou stranách. Následný hlavní úder zahájený 26. dubna vedl přes Háj, Velkou Polom, Porubu směrem k Odře. Němci se snažili v noci probít ven. Sovětská pěchota manévr prohlédla a protiútok zastavila. Nejpomaleji postupovala gardová armáda generála Grečka. Za necelé dva měsíce se posunula k Ostravě na nejkratším směru jen o několik kilometrů. Německé pozice v Polsku se dlouho nedařilo pokořit. Jeremenko se proto rozhodl posílit gardovou armádu v části Grečkova pravého křídla. Jeho vojska překročil hranice u Hatě a pokročila přes Dargov, Hlučín a Peckovice k Odře. V cestě jim stály podstatně větší a odolnější pevnosti z třicátých let.

29. dubna byla situace pro Němce bezvýchodná. Kolabovalo zásobování střelivem zbraněmi i proviantem. Prudce klesala morálka vojsk a přibývaly dezerce vojáků. Rudá armáda postupně prostor obkličovala a uzavírala Němcům ústupovou cestu. Schörner však nebyl ochoten kapitulovat a potvrdil rozkazy o ústupu bojem. Místní průmysl pomohl zachránit Hitlerův rozkaz - udržet výrobu co nejdéle provozuschopnou. S postupem času neměli nacisté dost prostředků ani odhodlání vše zničit. Sověti především pojali oblast jako chráněnou zónu pro budoucí rozvoj Československa bez ohledu na vlastní oběti. Proto zde nedocházelo k plošným leteckým náletům ani zničující dělostřelbě. Útočili proto jenom na taktické cíle i za cenu velkých vlastních ztrát na lidských životech. V době, kdy řeka Odra zůstala poslední překážkou na cestě k Ostravě, rozhodl generál Jeremenko o úloze Československých tankistů podplukovníka Janka. Do města měli vstoupit jako první.Nejvýhodnější se jevil brod u Korýtka ve Výškovicích. 30. dubna tanky pod palbou přebrodily řeku. Městem postupovaly v podstatě bojovým průzkumem přes Vítkovice, Zengrovou a Ruskou ulicí dále do centra. Na tento okamžik čekali Češi, Moravané a Slezané 6. let. 

Prvosledové jednotky 38. a první gardové armády překračovaly řeku na pontonech, provizorních mostech, upravenými brody, zbudovaných ženisty, a pokračovaly z levého břehu od Koblova po Hošťálkovice přes Mariánské Hory a Hrušov do dalších čtvrtí bez velkého odporu. Sověti osvobodili většinu Ostravy 30. dubna v den, kdy Hitler spáchal sebevraždu a na Říšském sněmu zavlála rudá vlajka. Sověti postupovali k říšskému mostu přes Ostravici a podél řeky dále na Frýdek Místek ve snaze obklíčit fašistickou 1. Tankovou armádu.

V Německém prostoru ještě zůstávala Orlová, Karviná, Český Těšín Třinec a další menší města. Přesto, že tam kvůli nucenému vystěhování nebylo mnoho Čechů, kolem 3. května vítali Rudou armádu. Ústup Němců se stal závodem, kdo z koho, včetně zoufalé bitvy u Frýdlantu o udržení úzkého ústupového koridoru. Takový byl obraz prvních květnových dnů. Obsazením Ostravy byl dokončen průlom nacistických linií. Žádný obranný val západním směrem již neexistoval.


Závěr a celkový rozsah operace

57 dnů trvajících bojů Ostravské operace skončilo 5. května 1945, před Krnovem, Moravským Berounem, Olomoucí, Novým Jičínem a Frenštátem. Fašistická říše tak přišla o poslední funkční surovinovou, uhelnou, hutní a strojírenskou výrobní základnu. Ukrajinský front v Ostravské operaci útočil na rozloze 15 tisíc kilometrů čtverečných. Fronta byla místy široká přes 170 km a sahala do hloubky přes 100 km. Velká část bojů se odehrála na území v Polském Slezsku. Vojska musela dvakrát překročit řeku Odru, a probít se velmi důmyslnou obrannou linií. Na obou stranách bylo během dvou měsíců zraněno a zabito přes 200 tisíc lidí. (S Ostravskou osvobozeneckou operací se vůbec nedá srovnat osvobozenecké úsilí Americké armády, která při osvobozování západních Čech a Plzeňska podle historických dokumentů ztratila okolo 165 vojáků. To není překlep)
Nikdy před tím a nikdy potom neprošla naše země tak krvavým a zničujícím střetem jaký se odehrál v průběhu Ostravské operace na severní Moravě a ve Slezsku.

Obtížnost bojů potvrdil, mimo jiné, tehdejší velitel 4. Ukrajinského frontu maršál Jeremenko, který po válce prohlásil: “Během celé války, se vojska 4. Ukrajinského frontu nesetkala s tak hluboce členěnou a propracovanou obranou jako při bojích o Ostravu." 

Jak náš národ nyní vyjadřuje své díkuvzdání?

Většina občanů a především pamětníků, si uvědomuje, jaké oběti přinesli naši osvoboditelé.Pamatujeme si s jakou vděčností a spontánní radostí jsme je vítali. Pamatuji si, že mnozí dospělí plakali štěstím, že je mohou obejmout a pohostit z toho mála, které nám zbylo na konci války.

Po několika létech jim, našim osvoboditelům, na památku těch, kteří položili své krásné, většinou mladé životy za to, abychom my mohli žít,postavili památníky a sochy významným vojevůdcům.

Nyní po 75ti létech jsou nám, našimi prodejnými hromadnými sdělovacími prostředky, vymývány mozky překroucenou historií tak účinně, že i na Ostravsku se našli gauneři, kteří znesvětili v nedávných týdnech památník hrdinům Ostravské operace. Co náš parlament a vláda udělala, aby zabránila řádění podobným zločincům. Já se za tuto jejich nečinnost hluboce stydím.

Filmový Dokument i tento článek doporučuji k šíření. Děkuji za pochopení.
Zdroj informací.

1. Hlavním zdrojem informací, ze kterých jsem čerpal,je filmový dokument: Bitva o Ostravu 1945Mnichov, Protektorát a osvobozovací boje Ostravské operace.

Poděkovat je třeba tvůrcům dokumentu, především Jaroslavu KORYTÁŘOVI za námět, scénář a režii, Společnosti POLAR televize Ostrava s.r.o. a všem jejím spolupracovníkům, kteří mimo jiné prokázali odvahu šířit pravdu v době, kdy naši společnost zachvátila nebezpečná rusofobie, překrucování dějin a nechutné štvanice proti Rusku, šířené mnohými pravicovými poslanci a zejména našimi hromadnými sdělovacími prostředky

2. Buzuluku do Prahy: Generál Ludvík Svoboda.

3. Dějiny vojenského umění. - Vlastní poznámky ze studia na VAAZ.


Poznámka: Tvůrci filmového dokumentu čerpali z rozsáhlých zdrojů, ve kterých se některé údaje mohou různit. Mohu říci, že odchylky jsou v mezích statisticky nevýznamných chyb. Protože ještě žijí pamětníci této operace a jejich přímí potomci, prosím, aby přispěli k jejich upřesnění v komentáři.


Prof. Ing. Bohumil SVOBODA DrSc.
Člen asociace Vojáci proti válce


55 komentářů :

 1. Ostravu osvobodila spojenecká vojska protihitlerovské koalice.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Československo nechali okupovat signatáři Mnichovské dohody. Podpis zástupců SSSR na této dohodě není. Teď jsou státy, které se na okupaci podílely, našimi nejbližšími spojenci. Způsobili násilnou smrt okolo 300 tisíc obyvatel. Němci tady na rozdíl od Rusů z roku 68 zřídili gestapo. Němečtí vojáci v posádkách vyjížděli na trestné výpravy, při kterých se vesele vraždilo místní obyvatelstvo. Za sovětské okupace po roku 1968 jejich vojáci seděli v kasárnách a důstojníci kšeftovali s civilním obyvatelstvem. Prodávali benzín, barevné televizory a ruble.

   Vymazat
  2. Kolik z nich bylo Američanů, Britů, Franncouzů, Kanaďanů....?

   Vymazat
  3. Pro 15:48 Dovolím si doplnit ještě nářadí, nabíječky autobaterií, fotoaparáty, tranzistorová rádia Riga, hodinky Poljot a vůbec kde co:)))

   Vymazat
  4. 15:02
   Doplň si vzdělání. Byla to Rudá armáda. Spojenci bojovali úplně někde jinde.(a hlavně kšeftovali, jak je naznačeno v americkém fimu o opreraci v Ardenách. Která mimichodem mohla skončit zatlačeníma hrdinných vojsk USA VB do severního moře. Kdyby Stalin nevyhověl prosbě o pomoc a místo přeskupení a dozbrojení nazahájil třeba tu Ostravskou operaci.
   Václav

   Vymazat
  5. 15:02
   To ti řekl člověk v plísni ?
   Že tě huba nebolí !

   Vymazat
 2. Nesmíme si nechat vnutit novodobé výklady o osvobození naši republiky. Hlavní tíhu nesla Rudá armáda a osvobodila nás. Samozřejmě jí patří dík a i ostatním, kteří se podíleli na našem osvobození.

  OdpovědětVymazat
 3. Mám tady otázku pro historiky. Nespáchal Hitler sebevraždu když se dozvěděl, že Ostrava padla?

  V památníku v Hrabyni jsem se dozvěděl, že tam v okolí padlo 20 tisíc sovětských vojáků a 5 tisíc Čechoslováků. Za totality se chodilo na brigády stavět Hrabyň. Tehdy by mne tam nikdo nedostal. Poprvé jsem tam byl až před několika léty. Nelíbilo se mi, že do expozice tahali události, které neměly s Ostravou nic společného. Ať si postaví památník u Plzně.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den.
   Jste sice anonym, ale budiž.
   O výstavbu památníku se zasadil generální ředitel VŽKG v té době, Ing. Rudolf Peška, CSc. Chlapi tam opravdu chodili místo práce na výstavbu památníku. Říkalo se, že si "Peška staví pomník". I kdyby tomu tak bylo - Ing Peška měl nárok, s ním i pan. Ing. Frischer, kteří přišli s gen. Svobodou od Buzuluku až do Prahy. Když přišel Ing. Peška k gen. Svobodovi, byl to mladíček. Pan. Ing. Frischer byl podstatně starší. Ing. Peška to postavil na památku těch, kteří nepřežili - svých spolubojovníků.
   A pro Vás se hodí asi toto:
   "Svět nebude zničen těmi, kteří páchají zlo, ale těmi, kteří se na ně dívají, aniž by něco udělali."

   S tím, že by Vás tam nikdo nedostal se alespoň nechlubte.

   Vymazat
  2. Paní Jelínková, nikdo mne nepožádal. Na brigády se nejezdilo jednotlivě, ale ve skupinách. Navíc jsem to měl z ruky, tj. dosti daleko. U nás v podniku nebylo možné jet na brigádu v pracovní době. Ve Vítkovicích asi ano.

   Vymazat
 4. Kdyby Západ nevstoupil do bojů s fašistickým Německem, tak Rudá armáda došla až do Paříže. Jen si každý musím uvědomit, že 3/4 fašistických vojsk stálo proti RA a zbytek byl na západní frontě.

  OdpovědětVymazat
 5. Jak tak čtu vyjádření "Anonymní 8. března 2020 15:02", tak dostávám dojem, že ostrov Okinawa v roce 1945 dobyla "spojenecká vojska protihitlerovské koalice".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jak am.hrdinové na konci války ničili.
   https://www.arfa.cz/masakr-o-kterem-se-nesmi-mluvit-701-mrtvych-prazanu-americka-letadla-zurive-pustosi-prahu-14-unor-1945-den-kdy-zemrela-dcera-josefa-lady-lzi-s-navigaci-a-hodinkami-byla-to-pomsta/#.XkrjsDJKjIU
   https://www.pokec24.cz/historie/proc-americane-a-britove-znicili-drazdany/

   Vymazat
  2. Anonymní 8. března 2020 15:55
   Musíte si uvědomit, že je to klasický rozbíječ diskuse, který je za to placen. "Cenzor" jej a jemu podobné propouští zřejmě jako "provokaci". No aspoň nepíše sprostě.

   Vymazat
 6. Dobrý den.
  Narodila jsem se v roce 1943, takže i nepamatuji z války prakticky nic. Za to co vím, je od rodičů a třeba mých spolupracovníků z VŽKG, kdy jsem měla tu čest a pracovat s panem Ing. Ervínem Frischerem - Žid a Ing. Rudolf Peška, CSc. - GŘ VŽKG - Rusín. Oba přišli s generálem Svobodou až do Prahy. Pan Ing. Frischer z gulagu a následně z Buzuluku. Tady na Ostravsku víme, že Ostravsko-Opavská operace byla nejtěžší při osvobozování naší vlasti. Dále bych doporučila si přečíst o průzkumníkovi z čs. tankové brigády, kterého Němci přibili za živa na vrata stodoly ve Šítině.
  https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/vojak-ivan-kubinec-umuceny-ostravska-operace-stitina.A150418_002903_ostrava-zpravy_jog
  Moji křesničku v roce 1945 zavraždili Němci v Brně v Kounicových kolejích. Letos 18.2.2020 by se dožila 100 let a její jméno je na pamětní desce, která visí na škole v Ostravě-Kunčičkách. To je její místo hrobu.
  A co se týče mě, budu do smrti svojí nejdelší vděčná Rudé armádě, ruskému lidu i Prvnímu čs. armádnímu sboru za svůj život. Za spojence považuji např. francouzské partyzány, kteří padli na Strečně.
  A blíží se výročí vstupu, bez referenda, naší země do NATO. Kdy bude referendum o uznání 16. března 1939 jako dne okupace ( Výnos o Protektorátu vyhlášený a podepsaný Hitlerem) )naší země hitlerovským Německem? Prodané "našimi tzv. spojenci"? Dožiji se toho vůbec?
  Přijatelný den.

  OdpovědětVymazat
 7. Fuhrerova slova "Vydáte-li Ostravu, vydáte Německo!" jsou známá jako jedny z jeho posledních.
  Nezměrná vděčnost SSSR a Československé armádě bojující po jejím boku za osvobození Ocelového srdce republiky! Jako rodilý Ostravák jsem vyrostl v oblasti hlavních bojů ve směru na Štítinu, Hlučín a Hrabyň, vím co zůstalo např. z Bolatic... I v lesích za Porubou k Dobroslavicím v tzv. Hlučínské pahorkatině je možno najít dodnes pozůstatky bojů- zákopy a zbytky munice... Krev našich předků a Rudoarmějců tam vsákla do země která mi díky tomu zůstane navždy svatou...
  S úctou k osvoboditelům bez nichž bychom tu dnes nebyli
  Martin původem z Ostravy-Poruby,
  dnes z Jeseníků

  OdpovědětVymazat
 8. Jasně, a loni v červnu se v Normandii vylodila spojenecká vojska USA, Británie, Francie, Kanady
  a "Německa" a zatlačila Rudou armádu do Berlína.

  OdpovědětVymazat
 9. Dramatické ztráty Rudé armády nebyly důsledkem nějaké obětavosti nebo snad dokonce hrdinství. Byly důsledkem extenzivního pojetí vedení válečných operací ze strany sovětské generality, mizerného výcviku, výzbroje a chaotického velení RA. Ovšem největší podíl na ztrátách mělo neuvěřitelné pohrdání cenou lidského života ze strany sovětských pohlavárů

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Každá válka je hrozná- Rusové jsou vlastenci..
   Armageddon je blízko! Nyní je čas opustit města! 300 milionů lidí zemře v kolapsu civilizace.
   https://beforeitsnews.com/alternative/2020/02/armageddon-is-near-it-is-now-time-to-leave-the-cities-300-million-will-die-in-civilization-collapse-2-3713923.html Pondělí 24. února 2020.

   Vymazat
  2. 300 milonů ? To není zas tak moc, pořád ještě miliarda číňanů zbyde

   Vymazat
  3. Nepište blbosti , Francouzi s Brity prohráli za pár týdnů , Rusové vyhráli , měli snad prohrát ?

   Vymazat
  4. Pane 16:51, vy musíte pracovat pro nějakou podvratnou organizaci. Vaše poznámka je špína, kterou kydají na Rusy. Před časem jsem si na youtube vyslechl rozbor toho lživého tvrzení, že sovětští vojáci postupovali přes mrtvoly svých spolubojovníků. Na základě rozboru počtu padlých a počtu odvedenců z SSSR a z Německa bylo dokázáno, že přes mrtvoly se šlo i na straně Němců. Ztráty na obou stranách byly vyrovnané. Vy asi budete myslet na počty civilistů zabitých wehrmachtem v Rusku. Rusové nevybili v Německu tolik obyvatel jako Němci u nich doma. Nepopletl jste si to?

   Teď nám pěkně přiznejte, kdo vám tu blbost namluvil?

   Vymazat
  5. Pro 16:51 Omílaná odrhovačka nemající nic společného s realitou. Už ji nepoužívají ani západní historici. Němci hlásí 10 miliónů mrtvých, z toho 8 miliónu na frontách. Sovětská strana 23 - 28 miliónů mrtvých, z toho 10 miliónů na frontách. Největší ztráty měla Rudá armáda na začátku bojů, kdy celé armády padaly do zajetí. Např. při porážce Jihozápadního frontu (srpen - září 1941) padlo do zajetí 650 tis. sovětských vojáků a důstojníků. Do zajetí padlo za celou válku cca 3,5 mil. sovětských vojáků. 2,5 miliónu jich zajetí nepřežilo. V přímých bojích to nebylo tak dramatické. Po Stalingradu se karta obrátila. Za II. sv. války vyslalo Německo do boje 700 divizí. 500 jich bylo zničeno na Východní frontě. Všimněte si poměru bojových a nebojových ztrát v Německu a v SSSR.

   Vymazat
  6. Anonymní 8. března 2020 16:51 je hlupák a nic neví o válečnictví.
   Obrana dobytého území taktikou blesková války je z hlediska ztrát nesrovnatelná s osvobozeneckými operacemi opevněného protivníka ..
   Blbci to ale nemůžou pochopit a pořád budou papouškovat nesmysly o chybách RA :
   ... extenzivního pojetí vedení válečných operací ze strany sovětské generality, mizerného výcviku, výzbroje a chaotického velení RA.

   Vymazat
  7. Soudě podle odborného vyjadřování bude pisatel 16:51 voják z povolání. Nebude to technik, avšak bigoš z Vyškova, který končil před 10 nebo 20 léty. Chtěl bych mu něco poradit. Vaše tlachy na internetu určitě sledují vaší podřízení a také k vašemu překvapení také váš nadřízený. Může se stát, že se režim změní. Oni vás udají nějaké komisi, která bude mít za úkol očistit armádu od blbců. Proto vám radím, nechte psaní takových sraček. Zajděte za náčelníkem a nechte se přeložit do skladu podvlékaček. Penze se pak dožijete.

   Vymazat
  8. 16.25 Vy by jste samozřejmě vedl humanitární válku. V takovém konfliktu je strategie nadřazana lidskému životu. Není výmyslem pohádky Šíleně smutná princezna: oni obětují pravé křídlo, my obětujeme obě(zlehčeno), Vojevůdče, chytrolíne. Před těmi ztrátami sovětů se akorát tak pokloňte a nešpoekulujte, protože jinak by jste tady nebyl! I Němci obětovali Pauluse u Stalingradu a jeho armádu. Hitler mu zakázal kapitulovat!

   Vymazat
  9. K Anonymu 8. března 2020 16:51

   Vy,který takto hodnotíte Rudou armádu a boj národů SSSR, by jste se měl alespoň na chviličku zamyslet nad tím, proč ještě v průběhu napadení SSSR nazvali váku Velkou vlasteneckou válkou. Oni totiž zcela pochopili, že to není jen "nějaká" válka , ale , že je to válka ze strany nacistického Německa, válka vyhlazující. Nebudu uvádět statistiky padlých, mrtvých, vypálených vesnic atd. Můžete zde psát svoje teorie o špatné výzbroji,neschopnosti velitelů RA a pohrdání lidských životů pohlaváry SSSR. Že se netydíte, čiší z Vás nenávist ke všemu ruskému. Jsem narozen v r.1945 a mě osvobodila RA. Nebýt obětí vojáků a lidí SSSR tak již tady jako národ nejsme a o Slovanech to platí rovněž. Toť vše co jsem Vám chtěl říci.

   Vymazat
 10. Pamatujeme si s jakou vděčností a spontánní radostí jsme je vítali. Ne, nepamatuji. Pamatuji s jakou zlobou a odporem jsme na ně hleděli 21.8.1968

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bylo tady 5 zemí, tak si nech ty kydy, vymytý mozku!

   Vymazat
  2. 16.54 Buďme rádi , v 68. přišli , zachránili nás na 20 let od té kapitalistické zkázy !

   Vymazat
  3. re:16:54
   Copak, dědeček, nebo tatíček, byli čeští kolaboranti ?
   A, že se sionistický převrat v 68 roce nepodařil , díky Bohu za to. Mohl jsem vystudovat VŠ a mám zajímavou práci a nemusím dnes otročit v nějaké montovně.

   Vymazat
  4. 18:18 můj táta ironicky říkával, ty kurvy komunistický mě dali zadarmo byt 3+l, mě taky 3+1 a ještě jsme si mohli dovolit koupit chalupu. Půjčku jsme měli za starejch časů jedinou a to novomanželskou, kterou nám po narození dětí stát stornoval. Dneska bych tak akorát do konce života splácel do hypotéku a pěkně v předklonu byl na všechny strany uctivej. Tohle mladým nezávidím, křiví to charakter. Hej hou, rudý dědeček

   Vymazat
 11. Ono je to těžké, když i nejvyšší státní představitelé se k těmto válečným událostem staví, mírně řečeno, vlažně. To samé je případ Koněv, Vlasovci a navazuje na to současnost, tedy případ Němcov.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No nedivte se, soudci a prokurátoři se též číní.
   napsat, že vojáci kteří bojují mimo hranice ("bojují za Prahu") jsou žoldáci = trestny čin.
   obhajoba historických faktů = rusomilství nebo fejk! A připosraní poslanci k tomu hasitě skantují (a mlaskají)
   Václav

   Vymazat
  2. Pane, Němcov není problém vlády, ale blbého voliče, myslím to upřímně, až křišťálově:)

   Vymazat
 12. 165 obětí americké armády na českém území je včetně zraněných. Padlých je ve skutečnosti 14, z toho 7 při autonehodě.

  OdpovědětVymazat
 13. Pane profesore, díky za Váš článek nabitý konkrétními údaji.Nemohl byste popsat průběh osvobozování Rudou armádou i u některých dalších regionů?

  OdpovědětVymazat
 14. Sláva Rudé armádě osvoboditelce od nacistických okupantů. To jsou fakta které nelze popřít. Ať se dnešní skopčácký poskoci snaží sebevíc.

  OdpovědětVymazat
 15. Jaké se asi budou učit ve škole děti dějny za 10 či 20let

  OdpovědětVymazat
 16. Tak si také zapamatuj s jakou zlobou a odporem hleděli občané jiných států na osvobozenecké tažení USA a spojenců třeba ve Vietnamu, Afganistanu, Iráku a v dalších snad 100 zemích. Já budu pak spokojen.

  OdpovědětVymazat
 17. Je zajimave ze rusove..spise soveti nebombardovali a neodstrelovali ceske prumyslove objeky a ze to meli narizeno tejdejsim generalnim stabem jejich armad..
  Ostravu opravdu mohli dobyt pomerne snadno..)))
  Mohli ji rosekat na atomy..
  Del i tanku a samozrejme letactva meli v te dobe skutecne hodne..
  Neudelali i presto ze tam padlo spousta ruskych..sovetskych vojaku..))
  Zajimave...))

  OdpovědětVymazat
 18. Osvobození Rudou armádou jsem osobně nezažil. Přesto jsem jejím příslušníkům neskonale vděčen, že dokázali třetí říši srazit na kolena. Lidstvo do té doby nikdy nebylo ve větším ohrožení, zejména slovanské národy. Proto nechápu ten obdiv k našim současným "spojencům" jedni nás zradili, druzí okupovali a vraždili s výhledem na konečné řešení. A my se tetelíme blahem, že jsme opět jejich součástí, vzpomínky na tyto jejich "šlechetné skutky" soustavně potlačujeme. Ti z východu neměli žvýkačky, najlonky a kdovíco, ale měli odvahu, motivaci a vydrželi to, co by jinou armádu srazilo na kolena.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den.
   Dávám to tady již několik let, a přidám i dnes.

   „Chraňte se vzbudit Rusa. Vy netušíte, čím tohle probuzení pro vás skončí. Můžete ho zadupat do bláta, promíchat s exkrementy, vysmívat se mu, ponižovat ho, opovrhovat jím a urážet ho…
   A v tu chvíli, kdy se vám začne zdát, že jste nad Rusem zvítězili, že jste ho zničili, na věky věků zostudili, rozdrtili na prášek, najednou se stane něco neobvyklého a pro vás překvapivého: On přijde k vám domů. Unaveně klesne na židli, na kolena si položí samopal a zadívá se vám do očí.
   Bude cítit prachem, krví, smrtí. Ale bude ve vašem domě. A v tu chvíli vám Rus položí otázku: „V čem je síla, bratře?“ A právě v tuhle chvíli tisíckrát zalitujete, že nejste Rusovi bratrem. Protože bratrovi on dokáže odpustit. Ale nepříteli nikdy. Francouzi si to ještě pamatují. Němci to vědí… Rus žije spravedlností. Obyvatel Západu žije lživými brífinky a záludnými tiskovými konferencemi. Dokud v jeho srdci žije spravedlnost, Rus se vždy dokáže zvednout z bláta, z temnot, z pekla. A s tímhle vy nedokážete udělat vůbec nic.“

   Přidám ještě jeden citát.
   První německý kancléř Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen, vévoda z Lauenburgu (1. dubna 1815, Schönhausen, Pruské království – 30. července 1898, měl prohlásit:
   "S Rusy bych já nikdy nebojoval. Oni se pomalu rozjíždějí, ale potom je nezastaví nikdo."

   A to, co řekl Albert Einstein o válkách určitě znáte. "... Ta čtvrtá by se vedla s klacky!".

   Přeji hezký den.

   Vymazat
  2. 9:24
   Tak to je, naprosto perfektně pospsáno. Vidím to stejně. Navíc, a to jsem se přesvědčil sám (a také i slyšel od paní, jejíž strejda byl v německé armádě a pak střídal zajetí jak americké tak ruské, prohlásil o Rusech (v porovnání s Američany): Rus má duši.

   Vymazat
  3. 9.24 Je to tak.

   Vymazat
  4. Ještě k Rusku. Jsem naprosto přesvěčen o tom, že RUsko nikdo nikdy neporazil a neporazí. Ale vidím tady jedno nebezpečí , kdo je schopen Rusko porazit jsou sami Rusové. Stačí připomenout dobu za Jelcina . Pokles výroby byl skoro 40%. Takový pokles nebyl, ani za války. Měli by si vzít poučení a příklad Číny. Kde byli oni a kde je Čína dnes. Rusové si nesmí nechat vnutit od západu to co se stalo nám. Dnes jsme prakticky kolonií. Koho to nemusím říkat.

   Vymazat
 19. 9let nám za rudejch ve škole vtloukali do hlavy, že jediný Rus nás ve 2. SV zachránil. Proč se nepíše, že USA bojovaly vítězně v celé Západní Evropě, že tíha boju s Japoncem v Tichomoří byla pouze na Amícich, že Západní armády bojovaly v Africe, kde na sebe vázaly velké divize Němcu.
  Stále jen a jen sověti, nikdo jiný s fašouny nebojoval co a potom se divíte, že se proti tomu ozve pan Novotný a od plic, pravdivě v přímém přenosu, řekne Rusum pravdu!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10;27
   Přípni si Svatováclavskou orlicí,vem si bílý podkokenky, hnědý gatě na kolena,odznak NSDAP a jdi děkovat udavači Havlovi a vlasovcům ty zdegenerovej amianální výtruse!!!!!

   Vymazat
  2. 10:27 Ale no tak. Naučte se česky, jediný Rus přeci neporazil v té době nejlepší armádu světa. Případně sdělte, který to byl. Podle Vašeho názoru měl SSSR pomáhat američanům v pacifiku?? Nějak si nevybavuji kolik amerických, či jiných spojeneckých divizí bojovalo na území SSSR. Vy určitě netušíte, že kdyby Hitler nevyhlásil USA válku, tak ona sama by to hned tak neudělala. Pouze se dotazovala Stalina jak dlouho vydrží. Když byly napadeny zahraniční državy USA a jejich kolonizačních přátel tak na území SSSR už se půl roku bojovalo. Tedy ne někde v tramtárii, na území kdoví koho, ale na území SSSR. Takže více literatury, méně plzáků a jednou odhalíte některá, pro jiné všeobecně známá, tajemství druhé světové války.

   Vymazat
  3. Kluci kačeři, nemáte pravdu, nevím kdo z vás má dnes službu ale vy co napíšete to perla. Tohle určitě psal ten nejmladší z vás. Sovětská armáda měla především na hrbu Němce a Američané začali válku s Japonskem když jím byli napadeni na Pearl Harboru. A pak šli na pomoc Západu neb se obávali, že Sověti osvobodí celou Evropu. Jen pro upřesnění žádný RUS, Rudá armáda se skládala i z Ukrajinců, Gruzínců, Tatarů, Uzbeků...kluci, neberte jim zásluhy! Když už něco píšu, tak pořádně. Jan Chodec.

   Vymazat
  4. 14.19
   Taky vás to trklo? Že je Kačer, kdysi anonymní Libor, mnohojediný? Takový Elohim kavárny.
   Krom toho mám podezření že je, resp. byl, zároveň i Kongem. No nic. Už si aspoň nepřipadám tak sám se svou domněnkou party hnědých vejlupků střídajících se ve službě u PC.
   Samotného by mě zajímalo zda ta hnědá pakáž tomu co zde hlásá skutečně věří. Ačli mít řeporyjskou svini za apoštola pravdy dokáže mít skutečně jen vymytý mozek.

   Vymazat
 20. Krásně napsáno vážená paní, děkuji!
  Ty kteří jako Vy zůstali poctiví, pracovití a svou vlast milují - ty Rus pozná vždy, ti jsou mu skutečnými bratry a sestrami - ať již žijí kdekoliv. To jen ti, kteří se zbaběle ohnou, před zlem uhýbají a dělají že jej nevidí, ti kteří mu otročí za Jídášský groš - ti mu nestojí za pohled.
  Mír a sílu Ruské federaci- nejlepšímu ochránci světového míru!!
  Zdraví, štěstí a radost z čestně žitého života všem lidem dobré vůle!
  Martin

  OdpovědětVymazat
 21. Já jsem prožíval konec války v Brně. I zde se pokoušeli Němci zadržet postup RA. Na pomezí roviny a hor se to zdálo příhodné, obyvatelstvo bylo nahnáno na kopání protitankových příkopů, např. od řeky Svratky přes Žabovřesky, Královo pole ke Svitavě. Ale nakonec boje v ulicích proběhly rychle a největší škody byly způsobeny bombardováním, ta USA začala již v srpnu 1944, extrateroristické bombardování bylo 20.11.1944 - zahynuli snad výlučně civilisté, také mí spolužáci, byly zasaženy školy, nemocnice, divadlo, a celé ulice, třeba Údolní, Úvoz, Veveří, Obilní trh byly v troskách, hořel napalm a vybuchovaly časované bomby. Těžko se dalo pomáhat zavaleným v domovních úkrytech! Dodnes zde zejí mezi domy proluky, Brno se již nikdy z té devastace nevzpamatovalo a stalo se ze zemského hlavního města provinčním městem. Upadla kultura a čím se jedině chlubí, jsou vysoké školy, ale kde jsou ty časy kvalifiákované Masarykovy univerzity, Vysoké školy zemědělské či veterinární, farmaceutické fakulty...? A pak už jen Schörnerova armádA rychle prchala do zajetí k Američanům a cestou vraždila PO DESÍTKÁCH české občany tak "pro zábavu" - ve Velkém Mezeříči, Třešti, Německém (Sněžném) a na mnoha, mnoha jiných místech - naši dnešní "bratři ve zbrani".

  OdpovědětVymazat
 22. K provedení Ostravské operace se uvažovalo několik variant. Jednou z nich bylo, že vojska RA budou postupovat polským územím na západ podél čs hranic a jejich levé křídlo se po dosažení úrovně Ostravska stočí na jih a dobude Ostravu čelním útokem během 4 dní. Skutečně realizovaná byla ale varianta, kdy vojska RA (a Čsl arm. sboru) postupovala víceméně od severu a snažila se dobýt Ostravsko čelním postupem. Narážela však na do hloubky dobře členěnou německou obranu a poté na čsl pevnostní pásmo, které, ač vyzbrojeno jen provizorně kulomety (přičemž dělostřelectvo a zejména tanky se kryly za pevnostními objekty), se ukázalo jako jen stěží překonatelné. Průlom se nakonec podařil mj. zejména čsl tankové brigádě na Opavsku, takže poté, co jednotky RA využily tohoto průlomu, byla Ostrava nakonec dobyta pravostranným obchvatem (s čímž ale plány velení původně vůbec nepočítaly). Přitom čsl tanková brigáda v těchto bojích přišla postupně téměř o všechny své tanky, takže na květnovou přehlídku v Praze si musela vypůjčit většinu tanků od sovětských útvarů. Ostravská operace tedy, oproti té nejoptimističtější variantě počítající se 4 dny na obsazení Ostravy, trvala nakonec celých 57 dní, a to zejména „díky“ předválečným čsl pevnostem(!), a to v době, kdy vojenská technika byla svou výkonností úplně jinde než v roce 1938. Na tomto názorném příkladu je dobře vidět, proč Hitler v r. 1938 usiloval o rozložení a postupné dělení ČSR pomocí vojenskopolitického nátlaku jak na ČSR, tak na mocnosti, jakož i za pomoci vnitřní „5. kolony“ v ČSR. Čsl pevnostní pásmo byl pro tehdejší wehrmacht opravdu asi jen stěží překonatelnou překážkou.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.