Reklama

pondělí 30. března 2020

Komu patří omluva. Dějinná pravda o poválečných událostech

Stanislava Kučerová
30. 3. 2020  
Sborník, který vyšel jako soubor přednášek ze stejnojmenné konference, pořádané 25. května 2016 v Brně, se týká tématiky denacifikačního odsunu Němců z Československa, ke kterému došlo na základě rozhodnutí vítězných mocností z druhé světové války. Pro Čechy znamenal odsun rozuzlení dávných i nedávných problémů a excesů a základ stability poválečného uspořádání Střední Evropy. Část odsunutých Němců však označila odsun jako bezpráví, katastrofu, zločin všech zločinů. A v naprostém rozporu s historickou pravdou našla své příznivce i mezi Čechy.

Je pozoruhodné, jak po roce 1989 téma odsunu ožilo. Dříve bylo jak v Německé spolkové republice tak v Rakousku „tabu“, nemluvilo se o něm, s výjimkou spolků vysídlenců. Bylo to téma nepohodlné, trapně spojené s nacismem. Věřilo se, že potichu zmizí ze světa vůbec. Paradoxně však konec „studené války“ a sjednocování Evropy jako by probudilo démony minulosti. Objevila se „změna paradigmatu“. Leckoho ze spolku odsunutých Němců dnes láká nová příležitost přehodnotit to, co se skutečně stalo, a proměnit se z obžalovaného v žalobce. Chtěl by trestat údajné „ zločiny druhé strany“. O svých vlastních si nepamatuje nic. Zato požaduje nápravu všech křivd a odškodnění ztrát, které ho postihly. Je s podivem, že takový revanšismus získává vliv a podporu i na nejvyšších místech. Je možno zapomenout, že šlo o krutou hrozbu bezprostřední politické, duchovní i fyzické likvidace českého národa, a že se na ní Němci českého pohraničí ve své většině účinně podíleli? Početní síla skupiny obyvatel, která byla po staletí součástí českých zemí, a přece se se dala do služeb militantního mocného souseda, způsobila nezhojitelné trauma.

Posláním uvedeného sborníku je oživit historické znalosti a zkušenosti starších generací, doplnit znalosti historie u generací mladších. Bez historické paměti nelze odpovědně hájit zájmy národa, jeho státnost, jeho kulturní identitu, úroveň a kvalitu jeho života. V posledních letech si uvědomujeme stále častěji, jak neúplné a povrchní jsou znalosti historie vlastního národa ve veřejném prostoru.

Nedostatečná informovanost se projevuje i na vedoucích místech, na kterých bychom ji nečekali.

Jen zdánlivě korektní je vytrhávat historické děje ze souvislostí, kterými jsou podmíněny. A přece se s tím setkáváme i v projevech některých našich ministrů. Slyšeli jsme od nich, že odsun německé menšiny z našeho území bylo bezpráví. Jenomže, a tato námitka je na místě: Idea odsunu vznikla v době války a jako reakce na válku. Válka není bezpráví? Válka je právo?

Zamlčuje se, že v německém prostředí byla válka dlouhodobě glorifikována. Národ byl veden k přesvědčení, že dík válce si získá nesmrtelné hrdinství, porazí sousední národy a dobude nový životní prostor. Rozšíří se až do vzdálených končin. Takové války, projevy německé agrese a expanze, vypukly ve 20. století dvě. Přinesly lidstvu nezměrné ztráty. Právem nebo neprávem?

Ve válce nebojují jedinci, ale národy. Němci, Francouzi, Angličané, Američané, Rusové. Nepřátelé i spojenci jsou kolektivy, jedinec tu nehraje žádnou roli. Vzpomeňte si na E.M. Remarqua a jeho protiválečný román. V den, kdy padl sympatický hrdina, podalo vrchní velení armády hlášení, které se stalo názvem díla: „Na západní frontě klid.“ Existuje kolektivní boj armád, kolektivní vítězství, kolektivní porážka, tedy i kolektivní vina. Tou vinou se v této souvislosti nemyslí nic jiného než příslušnost k nepřátelskému kolektivu, nikoli nějaký přečin ve smyslu trestně právním. Ostatně za války vládne jiné právo než v době míru.

První podnět k vystěhování německé menšiny za druhé světové války vzešel od anglických státníků. Již v květnu 1940 bylo v britských vládních kruzích pro zahraniční politiku připraveno memorandum o stabilizaci poválečné Evropy. Bez ohledu na odsunové koncepce české nebo polské emigrační vlády nebo na radikální názory odbojových skupin u nich doma bylo pojednáno vysídlení (transfer) několika milionů Němců, žijících jako menšina v neněmeckých národních státech.V tom byla spatřována hlavní podmínka pro zabezpečení míru v budoucnosti. Angličané (N.Chamberlain, W.Churchill) měli své zkušenosti, protože po první světové válce přestěhovali Řeky z maloasijského pobřeží, které bylo od starověku řecké, na ostrovy v Egejském moři. Na pobřeží naopak přestěhovali Turky z ostrovů. Kdo se mohl ptát po jaké vině? Přestěhování obou národností se dálo pod heslem míru a předcházení rozbrojům.

V naší západní emigraci za druhé světové války dozrávala myšlenka odsunu v letech 1941–42. V domácím odboji byla přijata dříve. Každá brutalita německých okupantů ji radikalizovala, např. 17. listopad 1939. Bezvýhradný souhlas po iniciativě anglické projevili jak sovětští tak američtí vůdcové. Oba r.1943. Roosevelt tehdy prohlásil: „To, co vyvolalo takovou katastrofu, jakou způsobil světu „Mnichov“, musí být odstraněno definitivně a jednou provždy.“

Diskuse o odsunu Němců z našeho území vázne na tom, že se vychází z mírových poměrů. Válkou podmíněný předchozí kontext se zamlčuje, a tak se dospívá až k neuvěřitelnému závěru, že ten či onen člověk byl odsunut ze svého domova jen proto, že byl Němec. Přirozeně nepadne jediná zmínka o tom, že se tehdy hledal způsob, jak zabránit opakování neblahé historie. Co dělat, aby německé menšiny už nebylo možno využít k účinnému rozbíjení většinového státu.

Diskutujícím by také nemělo uniknout, že se čeští Němci dopustili vlastizrady, zřekli se československé státní příslušnosti a přijali příslušnost říšskou,Velkoněmeckou. Opustili stát, jehož byli občany, v nejvyšším nebezpečí, v době hitlerovské vojenské invaze a okupace. Jejich rozbíječské, násilné i ozbrojené nepřátelské akce proti Čechům dokonce okupaci předcházely. Po zřízení protektorátu v okupované zemi pak čeští Němci těžili z toho, že patří k okupantům a mají jejich privilegia.

Prezident Edvard Beneš za války v exilu uvažoval zpočátku o odsunu pouze omezeného počtu vyhlášených rozbíječů republiky, předních henleinovských a nacistických funkcionářů a aktivistů. Domácí odboj však postupně zaujímal stanovisko stále tvrdší. Už dříve, ve 30. letech se Němci v našem pohraničí dopouštěli násilí na Češích. Zločinů postupně přibývalo. Po „Mnichovu“ (1938) pak bylo 250.000 Čechů bezohledně z jejich domovů v pohraničí vyhnáno. Museli hledat nouzové přístřeší ve vnitrozemí. V nově zřízeném „protektorátu“ útlak pokračoval. Během války přišlo o život 360.000 Čechů vinou německé hitlerovské agrese. A tak se stanoviska k odsunu u všech odpůrců hitlerismu postupně sjednotila. Představitelé vítězných mocností, náš domácí i zahraniční odboj, všichni byli pro úplný odsun menšiny, která poskytla Hitlerovi záminku k rozpoutání války. Nejvyšší představitelé vítězných mocností, Spojených států, Velké Británie a Sovětského svazu, „Velká trojka“, podepsali 2.8.1945 v Postupimi dohodu o uspořádání poměrů po válce, v míru. Smlouva obsahovala mimo jiné i rozhodnutí o vysídlení německého obyvatelstva z Polska, Československa a z Maďarska. Nebylo to rozhodnutí prezidenta E. Beneše. Ten k němu mohl předložit jen prováděcí nařízení ( dekrety), platná na našem území.

Z odsunu byli vyňati antifašisté, a to vyvrací stále opakovanou kritiku údajně paušalizující koncepce „kolektivní viny“. Byli to emigranti z bývalé Hitlerovy „Třetí Říše“, prvorepublikoví komunisté, demokrati, humanisté. Místní samosprávné orgány rozhodovaly, komu bude vydáno nebo vráceno potvrzení o čsl. státní příslušnosti. Takových potvrzení bylo vydáno nemálo. Leckde i na základě korupčních úplatků. Okresní správní komise a antifašistické komise přezkoumávaly žádosti o uznání statusu antifašisty. Vystavovaly osvědčení o státní spolehlivosti, vracely žadatelům státní občanství, přihlížely k situaci smíšeného manželství a k antifašistickému přesvědčení. Někdy však odešli i takoví, kteří nemuseli, ať již proto, že na dokazování antifašismu v jejich sociální pozici nebylo dost času, ať proto, že nechtěli trhat rodinu, ať proto, že se chtěli podílet na budování poválečného Německa.

A ještě jeden moment, který bývá odpůrci odsunu vykládán falešně. Když byla 8. května 1945 podepsána kapitulace, válka de lege skončila, ale mír de facto ještě nenastal. Na jedné straně  ozbrojené nacistické bojůvky se nechtěly vzdát, na druhé straně někteří jejich protivníci si s dosavadními utlačovateli chtěli vyřídit účty podle starozákonního principu: “Oko za oko, zub za zub.“ Byla to dohra války, mezihra mezi válkou a mírem, poznamenaná doznívající atmosférou válečných hrůz a rozkladu. W. Churchill počítal s takovým obdobím masakrů vůči německým příslušníkům, když se po ukončení války a s návratem předválečných poměrů octnou na cizím území, které předtím násilím a terorem drželi ve své moci.

Stalo se někdy i u nás, že v době, kdy ještě neexistovala konzolidovaná státní správa, rozhodovali samozvaní uzurpátoři moci bez ohledu na celostátní zákony právní a mravní. Ale taková je válka a takové je poválečné období. „Běda těm, od nichž pohoršení pochází“, praví se v Bibli. Není historicky korektní to spojovat s organizovaným odsunem. Prezident Beneš takové excesy s politováním a rozhodně veřejně odsoudil a pranýřoval. Jeho ohrazení bylo publikováno a tyto excesy přestaly. A jen nepřátelská propaganda si libuje v nadsazování, rozmnožování a zveličování nebo dokonce vymýšlení případů poválečného účtování Čechů s Němci. Sem patří např. stále přetřásané případy jako Ústí n.L. nebo Brno–Pohořelice. Objektivní definitivní výsledky šetření stále nemáme. A vůbec není korektní, aby členové vlády zaujímali očividně protičeské postoje, podporovali revanšismus a zpochybňovali výsledky druhé světové války.

Jednotliví autoři příspěvků ve sborníku dokládají historická fakta a zkušenosti o tom, jak Němci, kteří jako menšina žili v Československu, podobně jako v Polsku a Maďarsku a v jiných zemích, byli z rozhodnutí vítězných mocností po druhé světové válce odsunuti. Byli převezeni do své mateřské, německé říše. Připomínají, že hlavním důvodem odsunu bylo vyloučit pro budoucnost jejich zneužití jako menšiny pro rozbíječské válečné cíle. Faktem ovšem je, že na rozdíl od vysídlenců z jiných zemí, mnozí vysídlenci od nás zaujali k celé akci ostentativně negativní stanovisko. Popřeli i jeho zdůvodnění. Popřeli spoluzodpovědnost za rozbití Československa v letech 1938–39 i za válečné útrapy jeho obyvatel po celou dobu války až do osvobození v květnu 1945. Založili krajanské spolky a nadace a zkonstruovali ideologii o nespravedlivém obvinění. Prožité dějiny přepisovali tak, že se sami octli v roli nikoli viníků, ale obětí. Žádali omluvu, právo na vlast, na návrat, na všemožné náhrady, rehabilitace a satisfakce. Zamlčeli ovšem, že za války byli zahrnuti obdivem a slávou za své zásluhy a podporu nacistické politiky proti ČSR. Konrád Henlein v březnu 1941 ve Vídni řekl: „V několika letech se podařilo ohrozit vnitřní stabilitu Československa tak důkladně a přivést vnitřní poměry do takového zmatku, že Československo dozrálo k likvidaci. K tomu všemu mohlo dojít jen proto, že všichni sudetští Němci se stali nacionálními socialisty.“ Někteří byli za rozbíječské zásluhy se všemi poctami vyznamenáni, byli odměněni medailemi od samého Adolfa Hitlera. Odměněných bylo 1,162.617 českých Němců. S rodinnými příslušníky tedy velká většina tehdejší německé menšiny u nás.

Sborník přirozeně poskytuje právní i historické podklady a argumenty a vyvrací stále dokola opakované nepravdy kolem odsunu, kolem tzv. prezidentských dekretů a protiněmeckých činů. Současné propagandistické akce odsunutých Němců se organizují pod heslem Smíření. Jistě, dovedli bychom se smířit, dovedli bychom se ze smíření radovat a těšit. Ale muselo by to být skutečné smíření, nikoli jenom nepravdivý název pro opuštění vlastního stanoviska a převzetí stanoviska druhé strany. Ano, Češi jsou ochotni se smířit, ale nesmí to být v rozporu s historickou pravdou, s historickou pamětí národa, nesmí to ohrožovat národní zájmy, státnost, identitu a kulturní dědictví. Na Němcích je přijmout bez restrikcí stav, který byl po druhé světové válce vítěznými mocnostmi usnesen a realizován. Smíření nemůže znamenat přijetí protičeské a velkoněmecké politické koncepce Wenzela Jaksche, který protestoval proti zrušení mnichovské smlouvy dokonce u tehdy ještě válčících velmocí. Politika a ideologa, který po skončení války přešel od dřívějších polemik s prezidentem republiky k nenávistné a nepřestajné nepřátelské kampani proti Československu a prosazoval ji jako vedoucí činitel především v programech a v působení krajanských spolků vysídlenců. Zrušení „mnichovského“ diktátu a obnova „předmnichovského“ Československa, která byla cílem domácího i zahraničního odboje za druhé světové války, mu byla nepřijatelná. S takovou koncepcí se věru smiřovat nemůžeme.

Prezident Edvard Beneš, který všechny své síly věnoval za války obnově státu, zničeného německým fašismem, řekl tehdy na adresu odsunu: „Tím rozchodem zabráníme neslýchanému masakru mezi oběma národy. Jen tak můžeme a musíme jednou – až na dnešní bolest zapomeneme – se zase jako sousedé sejít a každý ve svém novém domově bez hořkosti a v míru žíti dále odděleně, jeden vedle druhého.“

A to byl hlavní cíl konference a to je poslání i tohoto sborníku: hledat cestu k spravedlivému smíření a k demokratickému soužití v Evropě, která při své integraci bude plně respektovat svrchovanost, samostatnost a rovná práva i malých národů.


Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

57 komentářů :

 1. Pani KUČEROVÁ,
  nas,obyčejné domorodce tu zajimá daleko vice než čist to co už dávno vime vice,když by jste dokázala napsat a sepsat doklady o tom,kdy uzavře konečně to Nemecko mirovou smlouvu a kdy tedy dostaneme ty válečné reparace!.
  Viděl jsem tady diskutujici, podpindostniky režimu,kteři demoluji platné smlouvy nepodloženým tvrzenim,že nic nedostaneme.
  Prý proto,že volime strany,kteři instaluji liné a neschopné ministry zahraniči,kteři nemaji zájem o naše biliony,kterè nám patři požadat a to hned!
  Mate na to názor a jaký?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 4:13
   Vážený pane, musím se zastat paní profesorky, jednak její příspěvek pokládám za přesný a na místě. Vy, který se vydáváte za všechny domorodce na to nemáte právo. Příště použijte "Ich formu". Je totiž mnoho mladých lidí, kteří nemají žadný, nebo dobou zkreslený názor.

   Smazat
  2. 11.24
   Pane neměl by jste zbytečne dělat pani profesorce advokáta.

   Od našich intelektuálů nemůžeme dál VŠICHNI čekat dalšich 30 let jen popisy historie,když se řitime VŠICHNI do recese a stát a občané,kterym byly doposud kradeny dvě třetiny platů spoléhali,že budou zastaveny závody ke dnu státu ČR bez systémové změny a nyni je tento stát bez peněz musi se zadlužit a sami DOMORODCI nemohli naspořit žadnè rezervy.
   Tak proč se ohrazujete SÁM za všechny občany a to v situaci,kterou stále nechápeta a obracite se misto k věci "ad hominem" a nedæváte žadný nævrh na zlepšeni a to je tak drahý pane celé!,

   Smazat
  3. Je tu prý mnoho mladých lidi,kteři nemaji názor piše 11.24

   A je prý "dobou" zkreslený?
   Co to je za drzost "starých",kteři si tu zaváději cenzuru,spokojili se s "kořisti"po sudetských němcich ačkoli věděli,že nam Německo,které bylo poraženo, dluži prý 3,6 bilionů korun z reparaci,nechtěji to dodnes a nechápou,že to nyni z těch bohatých vyžraných Němců budeme muset dostávat my mladi,kterým to nyni bude chybět nejen to,ale všechno a vy si tu o nás otiráte zobák?
   Na co nam bude znalost historie,když vy ji neznáte a navic si myslite,že se z ni najime,zatimco sousedé se nám budou smát, jakou že to máme inteligenci,když se v kapitalismu,který stoji jen o penize zajimáme o odsunuté Nemce zatimco oni se zajimaji jak dostat SVOJE majetky zpátky?

   Pane važim si staršich lidi,ale vám doporučuji,

   JDĚTE DO PRDELE!

   Smazat
  4. Naprosty souhlas. Blaboly o "kolektivni vine" pani Marikove me nadzvedly. Pri odsunu se o zadnou "kolektivni vinu" nejednalo a odsouvani byli jednotlivci, kteri nebyli schopni dolozit svoji "mravni zachovalost". Proste zlocinci.

   Smazat
  5. Nevím, jestli redaktoři dovolí narušit tady budovanou virtuální realitu. Narodil jsem se po válce na území, kde se stýkaly české a německé vesnice a městečka. Před válkou si české a německé rodiny vyměňovaly děti, aby se zdokonalily v jazyku druhé strany. Válkou to všechno skončilo, nastal odsun. Pamatuji rok 1968, kdy můj strýc, který bydlel na konfiskovaném majetku, začal mluvit o tom, že se vše bude vracet Němcům. Ten poplach se šířil po celé vesnici. Zastavilo se to, až přišli Rusové. Nastal klid. Pracoval jsem v jednom ostravském podniku, kde bylo mnoho lidí ze Hlučína. Česko-německé vztahy uměli kočírovat nejlépe komunisté. O tom, co kdo za války dělal, se oficiálně nemluvilo. Při přátelských posezeních s láhví dobrého pití na pracovišti (obvykle v pátek odpoledne) jsem se dost doptával kolegy, jak to bylo za jeho služby v luftwaffe. On neměl strach popsat, co zažil a já zase jsem se neměl strach zeptat. Nepamatuji, že by někdo lidi z Prajzské kádroval nebo na ně útočil. Zlom nastal po tzv. sametové revoluci. Lidé, kteří bydleli v domech po odsunutých Němcích, zase měli důvod ke strachu, že je někdo vystěhuje. Na veřejnosti se objevili lidé jako Bratinka, B. Doležal a jiní a vše vypadalo, že jsou to oni, kdo tady má hlavní slovo. Tehdy jsem už byl bývalý komunista bez kariéry a přiznám se, že jsem měl pocit, že kdyby sloužil v německé armádě, mohl bych pomýšlet na kariérní postup. Nějak jsem se z toho později vymotal.

   Teď k paní profesorce. Tehdy jsem tak tak utáhl výdělkem provoz své pětičlenné rodiny. Prostě mi nepřidávali, když se vše zdražovalo. Paní profesorka přerušila penzi a stala se po roce 1989 děkankou pedagogické fakulty MU. Uvítal bych, kdyby nám prozradila, co sama tehdy, když se vše stavělo na hlavu, pro naší vlast udělala, aby zastavila Bratinku a spol..

   Smazat
 2. Ten článek nemá chybu.

  OdpovědětSmazat
 3. Po skončení 2.WW společné soužití Čechů s henleinovci, s revanšisty, na území Československa opravdu proveditelné nebylo. Není pravdou, že údajně byli odsunuti všichni Němci. Ostatně za vlastizradu byl v trestním zákoníku trest jistě přísnější než pouhý odsun. Prokázaně antifašističtí Němci v republice zůstali, osobně znám dva takové muže, oni jsou dnes již ve vysokém věku a jsou to vážení a plnoprávní občané ČR. Pan prezident Dr. Beneš na podzim 1945 v rámci odněmčování v novinách vyzýval Čechy s německými příjmeními, aby si je změnili na příjmení česká. Například Topferovi se měli přejmenovat na Hrnčířovy a tak podobně. Někteří tak učinili a jiní nikoli. Ano, při odsunu zřejmě opravdu došlo k některým nežádoucím excesům, ale myslím, že jich nebylo mnoho a že německou stranou jsou popisovány zveličeně. Moji prarodiče měli nevelký byt 2 + 1 a do něho v době 2.WW museli do podnájmu přijmout německou starší ženu, ono jí mohlo být teprve 65 roků. Když se pak blížil termín odsunu, ona přirozeně byla smutná, mluvila o nejistotě své budoucnosti. Naše babička s dědečkem ji přátelsky povzbuzovali, pomáhali jí připravit na vozejček veškeré náležitosti, teď si nejsem jist, zda váhový limit odváženého zboží činil 25 kg, ale spíš to asi byl limit 50 kg. Když nastal den odsunu, mí prarodiče německé ženě pomáhali dopravit vozejček na seřadiště a tam se s ní loučili. Jinak se domnívám, že po sametové revoluci JEDNOSTRANNÁ omluva pana prezidenta V. Havla sudetským Němcům byla ukvapená a velice nevhodná, on k tomu totiž neměl žádný mandát od českého národa, žel V. Havlovi i více takových či podobných nevhodných kroků nakukával Karel Schwarzenberg. Podlézavé dojíždění lidoveckých českých politiků za představiteli německého landsmanšaftu považuji za skandální a pro ně samotné politicky degradující. Bývám obrovsky potěšen, když se Němci k nám Čechům někdy zachovají hezky. Například na pohřbu bývalého ministra zahraničí ČSFR Mgr. Jiřího Dienstbiera měl krásně přátelský proslov jeho protějšek, bývalý ministr zahraničí SRN pan Genscher.
  MUDr. Václav Urbánek, CSc.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pan prezident Beneš předpokládal,co přijde.Varoval,že nastane doba,kdy z útočníka bude dělána oběť a z oběti útočník.Ta doba je tu od převratu.Však se také letěl hned Havel omluvit Němcům za odsun.MMým prarodičům bylo také nařízeno poskytnout Německé rodině místnost.Nijak s nimi ale nekomunikovali,měli strach,nedovolili si před nimi stlouci máslo,nebo vést debaty o frontě.V posledních dnech války zmizeli jak pára nad hrncem.

   Smazat
  2. Nejsem pamětník,ale vzhledem k současnym provokacím Landsmanschaftů, Benešovy dekrety byly jsou a budou určitě funkční. Excesy, které padají na hlavu jednotlivců, by možná bez odsunu dopadly ještě hůř. Jen tak mimochodem, málo se zdůrazňuje, že Dekret o odsunu nebyl výmysl prezidenta Beneše. Byl to návrh W.Churchila pro poválečné uspořádní Evropy, který toto řesení obsahoval a pod pojmem "transfer" se týkal více zemí. Jen my máme smůlu na landsmanšaty, jinak je ticho po pěšině. Jsou tací nejen v Německu ktéří se na této historii dodnes přiživují.

   Smazat
 4. Jako pamětník Protektorátu, utečenec a navrátilec ze "Sudet", potvrzuji slovo od slova text Prof. Kučerové. Snad jen, že oněch 360 000 obětí nebylo jen Čechů, ale všech občanů z původní ČSR, domnívám se. Dík za pravdivé připomenutí významné části národní historie.

  OdpovědětSmazat
 5. Když jsme u toho Rakouska - strana FPÖ, velmi podporovaná určitými českými stranami, má zrušení Benešových dekretů přímo v programu. Schválně jsem se podíval, jestli to tam furt je. Je.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rakousko nepatřilo mezi poražené země, podobně jak první Slovenská republika, která projevovala k Hitlerově třetí říši vřelé vztahy. Přesto byly Rakušané taky deportováni z pohraničních území při provádění poválečných etnických čistek, kdeždo Slováci ne. Kampak by jste je taky lifrovali? K feferonům:-? Proto co Rukušákům lze výtýkat je jenom to, že nesmyslně vytahujou kostlivce ze svých předválečných skříní

   Smazat
  2. 15:32
   Ale ano, Rakousko patřilo mezi poražené země. Bylo totiž zcela integrální součástí tzv. Velkoněmecka, a to od 12. března 1938.
   Rakušané nehrozili vstupující Hitlerově armádě (tzv. Anschluss, připojení) pěstmi a neplakali bezmocí. Oni ji vítali. A Hitlera ve Vídni zdravily davy neuvěřitelné... Rakušané byli v armádě, byli u SS, prchali v květnu 1945 na západ schovat se...
   Rakousko, tedy tzv. východní marka, mělo po válce dokonce zvláštní spojeneckou kontrolní radu čili vládu vítězných velmocí, které velel Koněv (spojenecké kontrolní radě ve starých oblastech říše velel generál USA Lucius Clay).
   Až když velmoci pocítily potřebu trochu zmírnit studenou válku, a hlavně potřebovaly nalézt neutrální území pro své neveřejné styky, dohodly se dát Rakousku "svobodu" a formou tzv. státní smlouvy předaly roku 1955 moc do rukou Rakušanům.
   Všechny čtyři okupační armády z Rakouska odtáhly.

   Smazat
 6. je tu aj istá paralela s Krymom, len Tatárov nemali kam sťahovať - nemohli zostať na Kryme,a to preto ako sa zachoali pri jeho obrane, z radov krymských Tatárov narukovalo 20 000 do Červenej armády, po odoslaní na frontu ich dezertovalo - presne - 20 000 - pridali sa k Vlasovcom napr. pri potláčaní Waršavského povstania - a naši magyari na tom boli rovnako, kolaborovali s fašistami a tak nemohli zostať na Slovensku, ale ani do Magyarska nemohli, tak ich odsunuli do Česka, podobne to bolo s Nemcami -

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Raději nám to sem do čech nepište, nebo na tom kleronáckovském obnovovaném morovém sloupu, symbolu české poroby v Praze, nebude stát Panenka Maria, ale Tatar...

   Smazat
  2. To: 11:06
   Čo si hulil, marišku? Daj si tam teda "panenku" marišku na "kleronáckovský" morový stĺp ak máš z toho nejaké psychózy.

   Smazat
 7. Právě proto by měly přibýt v našem kalendáři dva významné dny. Den zrady a den německé okupace. Řeči o tom, že bychom tím urazili naše současné spojence jaksi postrádají smysl. Jejich nynější vlády mají na tehdejší události zajisté stejný náhled jako my. Nebo snad chtějí tvrdit, že nás nezradili a Němci neokupovali?. Pokud ano, tak bych je za spojence nepovažoval a někdo se asi bojí odpovědi na tuto otázku.

  OdpovědětSmazat
 8. Německo nese odpovědnost za vznik bolševismu v Rusku. V roce 1917 tam poslalo Lenina a dalších 100 revolucionářů, které platilo ,zbavilo se tím východní fronty v roce 1917 neb v Rusku byla těmito revolucionáři zahájena VŘSR.
  Dále Německo nese vinu za rozšíření vlivu SSSR na země východní Evropy po II světové válce ( tím že napadlo SSSR v roce 1941 a v rámci války vojska SSSR osvobodila východní Evropu).
  To je dohromady taková vina, že Němci by se měli stydět do konce života a nevznášet žádné nároky vůči východní Evropě, kterou svými činy ( 1917,1941) těžce na dlouho poškodili.
  V roce 1953 byla Německu díky tlaku USA prominuta 1/2 válečných reparací za II světovou válku - i proto " se Německo postavilo brzy na nohy ".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8.46 Co máte proti SSSR ? Za Husáka tu bylo nejlépe , klid , pohoda , nikomu nic nechybělo , žádný nezaměstnaný , bezdomovec , lidi měli chaty , chalupy , jezdilo se do lido demo a k moři bez problémů , nízká kriminalita , atd.

   Smazat
  2. Nemusí mít nic proti SSSR, proč? Uvedl jenom fakta které jsou dohledatelné.

   Smazat
  3. 10:10 Taky bylo možné se dostat loukama a polma z bodu x do bodu y. Dneska je to všude samej ohradník s kobylama a ohledně volného pohybu už jsme ma tom jak ta spárkatá.

   Smazat
  4. 15.40 Proč tedy uvádí negativně vliv SSSR v Evropě ?

   Smazat
 9. Od roku 1989 a od Havlova poklonkování Němcům platí u nás dnes jedno - milníkem našich dějin je 8. květen 1945, protože válka byla přeci "legální". Dokud měl Němec plný zásobník a pálil do lidí, tak vše OK, jakmile mu ale došly náboje, pracky nahoru a už byl nedotknutelný. Co bylo před tímto datumem je zapomenuto, společná historie nám tak dnes začíná vyhnáním nebohých Němců zlými Čechy, kdy se část Němců donekonečna utápí v obrovské křivdě, která se jim stala díky jejich vlastní prosrané válce.
  K šíření těchto dezinformací Němcům slouží historici, jako je např. pan Krystlík, který vlastní překroucenou historii skládá z osobní zaryté nenávisti vůči Čechům, a také klerofašistická liga, kdy pánové jezdí na hodokvasy nejradikálnějších skopčáků a pokoušejí se dnes už dokonce o to, aby mohly probíhat "v jejich otčině", tedy na území našeho státu, který kdysi zradili a rozvrátili.

  Málokdo si to uvědomuje, ale největším propagátorem nenávisti vůči Čechům, české vládě, českému prezidentovi a české zemi se mi jeví i dnešní novinky.cz.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Samozřejmě 8.58 - protože mediální balast na serveru novinky provozuje společnost Seznam.cz, (Borgis s.r.o) taky nově provozuje Zprávy seznam.cz, odporný a hnusný bulvár Super.cz, ale i Sport.cz. a Stream- všechno ten nejodpornější šmejdový bulvár, který v ČR začal působit asi tak od roku 2000 - je to zásadně protičeský bulvár, financovaný aktivitami USA asi jako TV Nova. Vyloženě ničí českou občanskou společnost, a poštvává lidi proti sobě navzájem. Schválně uveřejňují jen články, které lidi emocionálně poznamenávají, a burcují ke strachu a nenávisti, jakoby za to, co se děje, mohou "ti druzí" neskutečně štvali proti prezidentovi i premiérovi, v prezidentské kampani vycházely stovky článků na podporu Drahoše, denně byly články o sebevrazích, utopencích, uhořelých lidech, autonehody, čapí hnízdo a utýraní psy-ani jeden den nevyšel bez utýraných psů, až teď je nahradil "koronavirus"a stal se bulvární jedničkou! To lidi nasírá a rozčiluje ( u internetu jsou jen starší ročníky) a hlavně - tato media cíleně získávají peníze určené počtem diskuzí k článkům, prostřednictvím neuvěřitelně hnusných reklam, které tam dříve kolem článků jen byly. Teď blikají, zmítají se, vnucují se, formace byla upravena tak, aby mohly vstupovat i do průběhu diskuzí - i tam se vnucují pitomé reklamy, a že je těmto "novinářům" všechno fuk, estetiku nemají vůbec, žádná pieta, žádný vkus - do článků o úmrtí "koronavirem" vsouvají reklamy na erekci a články o ženském orgazmu,polohách soulože a podobný hnus. Obr hnus jsou články produkované Super.cz - a lidi u internetu? Těm zatím NEDOCVAKLO! co je to za sprostý kanál. Ti jsou na tom už ZÁVISLÍ! Čtou to DENNĚ! Blábolí k tomu DENNĚ! Stovky diskuzí! Jeden diskutující nenávidí druhého, v současné době staří nenávidí mladé! Podnikatelům přejí aby zkrachovali, všem přejí trápení a nedostatek zábavy. Jsou tou nemocní úplně nadšeni. Stěžovat si na společnost Seznam.cz není možné, protože nepodnikají podle našich zákonů- je to prostě cílený rozvraceč naší české společnosti. Proto útočí na všechny - na vládu, na občany, s cílem úplně rozvrátit českou společnost abychom se navzájem pobili až přijde čas. Ale ti, kteří dřepí denně u internetu to odmítají brát na vědomí. Jsme ubohé lidské společenství, necháme se rozesrat navzájem od kohokoliv a špatně dopadneme. Senioři u internetů se toho nedožijí, ale na jejich potomky čeká strašný život.

   Smazat
  2. Neomarxismus, ideologii propagujici ty nejhorši svinstva

   si udržuji pro sebe zejména ČSSD a KSČM prý se od něho nikdy nedistancuji nebot je "jejich!!" Podporovani jsou špinavými piráty,kteři chtěji rozvrat,kriminalitu, teror a svoji špinu,prý je to ta nová ideologie majitelů velkých peněz tzv Investorů,kteři nam kradou léta i dvě třetiny platů a ted se opiraji o virus,aby pobili naše dědečky a babičky a nemuseli jim platit penze.
   Ty čuňata si tu špinu osedlali,vyrábi špatné zákony, hlavně všechny dostat do exekuce a nyni čekaji,že je budeme dále držet u moci v jejich policejnim státě,který si tady v zubožené a vykradené ČR instaluji nebot kdo lže i krade!.
   Parlament je tak jimi ohlupený,že nepoznal ani to,který,zákon schválil jako policejni stát a ted jim bude jejich voličům rozbijet pusy ,ačkoli do prdlamentu takovi zmetci vůbec nepatři!

   Smazat
 10. Bylo by mozne tento sbornik sehnat?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. https://www.kosmas.cz/knihy/225088/komu-patri-omluva/

   Smazat
 11. Vyhnání Němců a související vyvražďování původního (Germánské a keltské kmeny tu byly dávno před příchodem slovanů) Německého obyvatelstva bylo "důstojným" vyvrcholetím více nž sto let trvajícího procesu národního obrození a národně osvobozenecké revoluce

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nebýt odsunu , tak už dnes žádná Česká republika neexistovala !

   Smazat
  2. A vadilo by to něčemu ?

   Smazat
  3. Slovenská republika taky dlouho neexistovala, Polsko přestalo "jenom" nějakou dobu existovat, a přesto to neznamenalo konec světa.

   Smazat
  4. 11.51 Sudeťákům určitě ne , Čechům kromě vás určitě !

   Smazat
 12. Nevím čemu se divit. Mnoho kolaborantů a jejich potomku se vzpamatovalo. Nejdříve se možná nasunuli do KSČ a jiných partají a tam pokračovali v udávání a dnes svobodně hlasají opět příslušnost ke gestapu a opět udávají a zkreslují dějiny. Prostě to mají v krvi. Čert je vem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Spíš nalezli do kapitalistických stran , škodili tu a po únoru utíkali na západ a škodili odtamtud !

   Smazat
  2. Čert je nevezme anonyme 9.30 - čert si je pěstuje a vyživuje.

   Smazat
 13. Lepší, než toto sáhodlouhé povídání masarykovské autorky, by bylo uvést řádnou bibliografickou citaci "sborníku". Také uvést, zda "sborník" je otevřený, nebo po kapitalistickém způsobu uzavřený, t. j. prodejní cenu a záak jeho publikování. Také, když už se paní autorka tak dlouze rozepsala, uvést autory příspěvků do sborníku, abychom si mohli udělat obrázek, z jaké posice to kdo psal.

  OdpovědětSmazat
 14. Skvělý článek fakta jsou fakta a žádné lži to nezmění Češi a skopčáci nemůžou žít v jednom státě.

  OdpovědětSmazat
 15. O Němcích si iluze nedělám.Je to výbojný národ.Prakticky všichni sudeťáci vítali Hitlera,viz Cheb,Kraslice.Stejně tak byl plný Wenzel platz v březnu 1939 při příjezdu Wermachtu.Je mezi námi příliš kolaborantů,které sami volíme do vysokých funkcí.Havel,jeho rodina kolaborovala,Fiala psal nebo ještě píše do sudetoněmeckého plátku,Bělobrádek,Herman v první řadě vedle Poselta na sjezdu sude%táků,snaha uspořádat jejich sjezd v Praze,Wolnerovo Ostravské proněmecké vysílání.BIS v idí všechno,jen ta vzrůstající kolaborace "našich politiků" jim není známá????

  OdpovědětSmazat
 16. Ať se jim omluví Hitler. Ten za to může !

  OdpovědětSmazat
 17. Je lidem pomoci? Pokud veřejnoprávní média nezačnou pracovat objektivně-pro lidi není pomoci. Kdo vlastní média ten má obrovskou moc nad obyvatelstvem. Schválení špinavé práce ČT parlamentem a vládními politiky byla spáchána nenapravitelná chyba na kterou my občané těžce : doplatíme.Další generace vyrůstá v každodenních lžích. Kdosi řekl :Přesvědč dvě generace a získáš celý národ !

  Je třeba si to pamatovat. Nejlépe kdyby někdo vedl seznam vlastizrádců. Jednou se bude hodit.

  OdpovědětSmazat
 18. Tak tu máme nový film : Nabarvené ptáče

  https://www.csfd.cz/film/167371-nabarvene-ptace/prehled/

  Kde jsou skopčáci hodní a Slované největší svoloč.

  Parodie na film Jdi a dívej se který opravdu ukazuje skopčácký zločiny:

  https://www.csfd.cz/film/99087-jdi-a-divej-se/prehled/

  OdpovědětSmazat
 19. Nevíte prosím někdo, kde by se dal sehnat ten sborník?

  OdpovědětSmazat
 20. Sudetští Němci byli za své ,,bezpráví" finančně odškodněni za ušlý majetek německou vládou. A to na základě mezistátní smlouvy mez ČSSR a NSR. Tímto se Československo vzdalo válečných reparací na které stejně nemělo nárok, neb Protektorát Čechy a Morava nebyl s Německem ve válečném stavu. Smlouva byla podepsána v 70 letech v Německu. Tímto nelze vrátit majetek Sudeťákům neb byli finančně odškodněni a tyto peníze by museli zřejmě vrátit. Ministerstvo zahraničí mi kopii smlouvy na mou žádost zaslalo. Zkuste to taky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. a rakouský sudeťaky odškodňovali komančové - zaplatili jim 1,5 miliardy šilinků - to je 2 miliardy Kčs - a dnes by to bylo 30 miliard kč

   Smazat
  2. 12.19

   Nech si svoje dřisty podpindostniku,dej tu pisemné důkazy!
   Nevadi ti,že neexistuji?
   Podpiš tu mirovou smlouvu sám za možná tvého fotra po kterém přiznej se, jsi zdědil jen ty dva blesky a on sám dostal 2 metra zeme pod Stalingradem!
   Měl totiž na opasku sponu BLUT UND BODEN a to se mu splnilo,že ano?!

   Smazat
  3. 16.01 - nejsou voni (nejenom) s hesly na opascích WH, SS, Kriegsmarine či Luftwaffe nějak úplně vedle?

   Vždyť ani nevíte, co to BLUT UND BODEN znamenalo...

   Smazat
  4. 19.36

   napište diskutére jasně co chcete na př.

   Chci,aby se dále naši sousedé smáli českým hloupým Honzům,kteři šufti za třetinu platů,které maji
   a to proto,že si Némecko uživá biliony doposud nevyplacených peněz z reparaci ,které patři naši republice a proto má český dělnik právě jen třetinu platu,nic nenašetři na ten korona virus a na vypadek miliard.
   Za tyto doposud nevyplacené penize si nakoupili poraženi skopčaci naše továrny,které jim vydělávaji dalši miliardy.
   Samozřejmě žadal pan Okamura SPD včas dne 20.1.2019 při 26. schůzi sněmovny vyplaceni těchto zadržovaných penez.
   "Zmrdi"prý naši "zastupci" mu to ve Sněmovně odmitli a ještě se mu vysmáli!
   Kdy si dá do sveho Programu pan Okamura, že posili svůj pouze prý "dostatečný" program tak,aby dostal většinu ve Sněmovně!
   Co vy tu děláte pane,když sám nevite jak dostali asi vaši soukmenovci to co chtěli, tj BLUT UND BODEN a teď chtěji po vás ještě navic odškodněni za odsun,prý byli "vyhnáni" a zdá se,že ani vy nevite,že to naši intelektuálové stále vice zapinkávaji a nic o tom,vysoce potřebném nepiši!

   Smazat
  5. 16.01 Vážený pane, chtěl bych s váma na úrovni a odborně podiskutovat. Prosím vysvětlete mi co to je to podpindostník a dřist? Děkuji.

   Smazat
  6. 19,36
   To je tuším něco jako Návrat k půdě,ne????SS untermensch na opascích měli Meine Ehre heisst Treue,Wehrmanch Gott mit Uns!

   Smazat
  7. 9.56

   BLUT UND BODEN je "krev a půdu".

   Těm vojækům namluvili,že na východě dostanou půdu.
   Museji však za to platit krvi a oni věřili!
   Skutečně ji uchvátily nakonec ty divize SS a Wehrmachtu bohatě.
   Zajistily to ruské kaťuše a metr půdy pro každého i do hloubky!.
   Později to raději změnili na Gott mit uns!
   A skutečně je bůh měl rád a povolal je k sobě!
   No a byli tehdy i takovi SS mani,že zůstali věrni fujerovi i poté co natáhl bačkory!
   (Meine Ehre ist Treue!)A bylo hotovo!
   A teď by chtěli snad repete a to společně s námi a GŘ TV OHLUPENÝMI domorodci,kterým krade ten capar livými manipulacemi z informacemi v TV hlasy a kdovi zda takove zmanipulované volby vůbec plati!?
   Zeptejme se al Hamajdy,zda vi co je kop do řiti.
   Do Prdlamentu ta zrůda nepatři,at emigruje na Lesbos mezi své!

   Smazat
  8. 12:40
   Krev a půda to bylo v Německu motto hlavně zemědělců počátkem,30.let 20.století je podporoval hlavně Heinrich Himmler,ovšem větu Gott mít uns měli vojáci Wehrmachtu na přezkách od začátku.....to jen tak lehce na okraj.Mějte hezký den.

   Smazat
 21. Lehce mimo téma, ale zato o Němcích.

  Experiment doktora Kentlera. Od roku 1969-2003 se předávaly opuštěné děti speciálně do "péče" trestaných pedofilů s ti, že to já je bude mít pozitivní vliv.

  A hned první reakce čtenáře J.Smetany na iDnes: Nechci je v zadnem pripade omlouvat, ale je snad normalni sve dite pohladit, polibit a ukazovat mu rodicovskou lasku. Nebo je uz zakazano se sveho ditete i dotknout, vykoupat ho, prevkeci?

  Co k tomu říct? Možná dodat: ale jistě, a taky je normální cpát synkovi prsty do prdelky a ptáka do pusinky.

  OdpovědětSmazat
 22. S těmi ztrátami je to trochu jinak. Z těch 360 tisíc mrtvých je většina obětí holocaustu, protože byli židovského původu, a týkají se celého Československa (včetně Podkarpatské Rusi). Takže bych rozhodně netvrdil, že za války zahynulo 360 tisíc "Čechů". Nežidovských Čechů za okupace zahynulo asi 50 tisíc. Což už není takový rozdíl oproti počtu obětí odsunu (10-30 tisíc). Tohle všechno si lze snadno najít na wikipedii.

  OdpovědětSmazat
 23. Zapomíná se jedno (a nehledejte to v Benešových dekretech, protože to Beneše ani nenapadlo): Odsunuti byli příslušníci Německé Říše (Domů, do Říše!). Klíčem byly potravinové lístky. Německé byly podstatně vydatnější než hladové české, ovšem Němci je přiznávali jen těm, kdo požádali o příslušnost k Říši. Ti, kdo si raději ponechali hladové české, později odsunuti nebyli. Bylo to jednoduché, bylo to spravedlivé. Odsunuti tak byli i Češi, kteří se přihlásili k Němcům.
  Mimochodem, z těch 360.000 obětí bylo Židů 80.000. Na Německé wiki může být libovolný nesmysl a také tam je.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To jsou údaje z české wiki.

   https://cs.wikipedia.org/wiki/Oběti_nacistického_Německa_v_Československu

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.