Reklama

středa 18. března 2020

Zelenou propagandě nacismu a přepisování dějin? O českém národě (kapitola čtrnáctá)

Profesor Mojmír Grygar

Mojmír Grygar
18. 3. 2020   
Redakce děkuje autorovi - panu profesoru Mojmíru Grygarovi - že může otisknou jeho další, v pořadí již čtrnáctou úvahu na téma česko-německého dotýkání a potýkání. Ponor do historie nám otevírá nové pohledy na situaci až příliš aktuální a na hrozby, dnes už jen málo skryté.1. 
Události posledních týdnů, zejména podivný zákon Nejvyššího soudu umožňující propagaci knih a symbolů nacistického typu, vyvolávají nutnost znovu se vracet k nebezpečným pozůstatkům minulosti. Zdá se, že během posledních třiceti let, řečeno námořnickou mluvou, se veřejnosti v důsledku trvalého obrácení plachet vštěpovala představa, že nacistický režim nebyl tak nebezpečný, jako komunistický. Řekne-li český publicista, že členové StB jednali hůře než gestapáci, je to svědectví ztráty elementární historické objektivity a projev z řetězu utrženého antikomunismu. 
Oslavy vítězství nad Německem byly inscenovány tak, že z nich byli vyloučeni představitelé bývalého Sovětského svazu. Evropské a světové veřejnosti se sugeruje představa, že válka byla vyvolána stejnou měrou Hitlerem, jako Stalinem. To není koncepce vyjadřující okamžitý politický zájem – již několik let platí strategie vidět v Putinově Rusku hrozbu demokratické Evropě a světu. V oficiálních materiálech Severoatlantického paktu najdete tvrzení, že Rusko ohrožuje západní demokracie svým životním stylem. Tedy ne již komunismem, ale nejasně definovanými zvykovými, kulturními nebo etnickými faktory. Připomíná to antisemitismus živený a definovaný instinktem. 

Výsledky volební kampaně ve Spojených státech ukazují, že myšlenka socialismu začíná hrát v samém ohnisku superkapitalistické velmoci významnou úlohu (podle statistik většina mladých Američanů nedůvěřuje kapitalismu). Obhájci daného stavu využívají jako argument krach Sovětského svazu, a to je také důvod, proč dnešní Rusko představují jako klon komunistického režimu a proč z Putina činí reprezentanta východního postkomunismu. To však neodpovídá skutečnosti, vždyť američtí experti ve zbořeništi sovětského režimu záměrně pěstovali kapitalismus předpotopního typu a Jelcinovo pojetí demokracie jim docela vyhovovalo. Připomíná-li Putin historii Sovětského svazu, pak proto, aby vyzvedl statečnost sovětského lidu a jeho vůli a schopnost zvítězit nad německými útočníky a jejich pomahači (i ti však mají pohříchu na oslavách vítězství nad Německem vyhrazená místa). Aby se tomuto pozitivnímu dědictví sovětské éry ulomil hrot, atlantické mocnosti se již dlouhá léta snaží Rusko izolovat, trestat sankcemi a jeho účast ve válce s nacismem bagatelizovat. 

Tématem této kapitoly nejsou otázky sovětského komunismu, ale v aktuální situaci nemohu opomenout skutečnost, že Stalinovi přísluší jeden přehlížený historický čin – na dobu mnoha generací zdiskreditoval původní myšlenky socialismu, a proto mu patří „zásluha“, že obhájci parlamentního kapitalismu mohou před veřejností kdykoli předestřít hrůzy sovětské éry. Připomínka gulagu, násilné kolektivizace vesnice a politických procesů stačí přetrumfnout proměnu zaostalé agrární země v průmyslovou velmoc. Již dlouho je politicky nekorektní hovořit o tom, že tato země dokázala čelit několikanásobné převaze německých armád a že v době, kdy se ještě nemohla vzpamatovat z děsivých následků války, musela čelit nebezpečí atomového útoku. Také není vítána zmínka, že sovětští odborníci dokázali v krátké době vyrobit atomovou pumu a brzy i její účinnější verzi a že v dobývání vesmíru získali dokonce primát. Buď jak buď, porážka Sovětského svazu ve studené vilce je pořád používána jako   n a d č a s o v ě p l a t n á  karta v souboji kapitalismu s komunismem. Ale dějiny nejdou podle pravítka, víme, že od povstání Spartakova povstání otroků uplynulo několik století, než se podařilo otrocký systém jako hnací sílu starověkého hospodářství nahradit výkonnějším vykořisťováním chudých zemědělců a bezzemků.2.
Vraťme se k centrální otázce našich úvah – k česko–německým vztahům a jejich proměnám. Zastavme se na chvíli u Adalberta Stiftera (1805–1868), německého autora, jehož dílo ztělesňuje pozitivní stránku soužití dvou kmenů a národů v jednom uzavřeném prostoru. Jeho vrcholné dílo Witiko (Vítek, 1867) je velkolepě komponovaný román, ve kterém autor líčí dramatické události po smrti vévody Soběslava, kdy vleklé válečné střety rozhodovaly, kdo se v zemi uchopí vlády. Hrdina románu, rytíř Witiko z Horní Plané, považuje za svou povinnost zúčastnit se po boku českých rytířů boje za vítězství spravedlnosti a práva. Stifter prožívá dávnou historii Českých zemí jako součást dějin německého kmene pocházejícího z Bavor. Román vyšel dřív, než Beneš Třebízský a Jirásek vytvořili své první romány věnované českým dějinám, husitství a době pobělohorské. Stifterův Witiko je první historický román z dávných českých dějin a jeho uměleckou hodnotu ocenili vyhraněné osobnosti, jako Nietzsche, Rilke nebo Kafka. Thomas Mann Stiftera dokonce řadí „k nejpozoruhodnějším, nejtajemnějším, skrytě nejodvážnějším a podivně nejúchvatnějším vypravěčům světové literatury“. (Naproti tomu Pavel Kosatík, postmoderní relativista nerozlišující historickou hodnotu od aktuální, si neodpustil, aby se Stifterovi v Menší knížce o německých spisovatelích z Čech a Moravy občas nepoškleboval.)

Zmiňujeme-li se o pozitivním významu Stifterova eposu o německém rytíři Witikovi, nemůžeme nepřipomenout skandální skutečnost, že sudetští Němci, vysocí představitelé Hitlerova režimu, pojmenovali po válce svůj krajanský spolek podle Stifterova románu Witikobund. Zatímco Stifter považoval přátelství mezi Němci ze Šumavy a Čechy za přirozené, dané příbuzenstvím, krajinou a společnými dějinami, zakladatelé Witikobundu již před válkou promýšleli strategii a taktiku radikální germanizace českých zemí. Uvádím jména a hodnosti hlavních představitelů této krajanské organizace: K.Höß, vedoucí nacistický funkcionář v Praze, Jičíně a Hradci Králové; K. Kraus, šéf gestapa v Bělehradě; W. Becher, odpovědný za orgán nacistické strany Die Zeit a za Bavorský rozhlas; W. Stein, člen teroristické organizace Freikorps a vedoucí Hitlerjugend v Sudetech; F. Seiboth, vedoucí školitel NSDAP; S. Zögelmann, šéf Hitlerjugend v Protektorátu, dobrovolník SS; E. Anrich, historik, člen SS; Franz Karmasin, důstojník SS, státní sekretář v Tisově vládě na Slovensku. Skutečnost, že lidé tohoto typu mohli v Adenauerově éře pokračovat v politické činnosti, svědčí o bankrotu denacifikačního procesu ve Spolkové republice. Prudká změna politiky, kdy se Sovětský svaz téměř den ze dne stal nepřítelem a kdy základním principem americké politiky se stalo „omezování, zadržování, ohražování“ (containment) válečného spojence, hluboce a na dlouhá léta poznamenalo vztah obou velmocí. Okupované Německo se naproti tomu změnilo z včerejšího nepřítele ve spojence – nepřítel našeho nepřítele je nás přítel. A.M. Euler, známý průkopník letectví, kritizoval v nově zřízeném západněmeckém parlamentu Američany, že se denacifikace zvrhla v čistku jako po občanské válce, a prohlásil, že je čas „spálit minulost“ a povzbudit německý lid, aby čelit „nebezpečí z Východu“. Witikobund, na rozdíl od umírněných krajanských organizací, představuje tvrdé jádro sudetského revanšismu, který sice své požadavky postupně mění, přizpůsobuje aktuální skutečnosti, ale v podstatě zůstává věren původnímu programu křtěnému starým pangermanismem a novými vášněmi studené války. 

Členové katolického sdružení Ackermann Gemeinde, kteří již před lety založili v České republice své pobočky, se vyjadřují o revanšistech z Witikobundu chlácholivě – namítají, že počet členů tohoto spolku je zanedbatelný. To je pravda, ale zapomněli dodat, že Wittikobund je záměrně uzavřenou skupinou, tvrdým jádrem sudetského hnutí a že svou funkci vidí v ideologické funkci, v ochraně a propagaci původních požadavků. Jedna věc se jim bezpochyby podařila – vštípili říšským Němcům politickou koncepci, podle které sudetská otázka není podružným aspektem poválečné situace, ale naopak – centrálním zájmem celého německého společenství. To znamená, že osud odsunutých soukmenovců se má stát neustálou připomínkou toho, jak západní demokracie porušily vlastní princip sebeurčení národů. A že k tomu došlo, svědčí nedávný výrok kancléřky Merkelové, která neviděla jediný rozumný důvod poválečného odsunu Němců okupovaných území. Připomeňme ještě, že Bernd Posselt, dlouholetý předák Landsmanschaftu, inspirován taktikou členů Witikobundu, je s to měnit taktiku – nehovoří již o návratu, odškodnění nebo o změně hranic, ale usiluje o navrácení velkých německých znárodněných majetků, zejména šlechtických, oklikou – podřízením českého práva právu mezinárodnímu, unijnímu. 

Není dnešní spor o Babišův střed zájmu, kdy se české zákony dostávají do rozporu s bruselskými, pouze předehrou dalších procesů? Ani nedávné rozhodnutí královéhradeckého soudu o navrácení několikamiliardového majetku německému šlechtici Karlu Des Fours Walderode nevěstí nic dobrého. Bernd Posselt, Kamerad některých našich politiků–sudetofilů, již dlouho lobbuje za svého přítele vévodu Hanse–Adama II. Liechtensteina. Fakt, že mu Posseltův spolek udělil řád Karla IV. je výmluvný – mezi dekorovanými najdeme několik zapřisáhlých nepřátel Čechů. Jedním z nich je Rudolf Lodgman von Auen (1877–1962), potomek anglického pobělohorského panstva, zakladatel a dlouholetý šéf Sudetendeutsche Landsmanschaft, známý svým zatvrzelým antisemitismem – po válce nazval Karla Kramáře „židovským hovnem“ a v podobném duchu protestoval v Bundestagu proti únosu Adolfa Eichmanna izraelským Mossadem roku 1961; zaštítěn poslaneckým mandátem a řadou vyznamenání prohlásil, že Izraelci porušili mezinárodní právo. 

Mezi nositeli sudetského řádu je také Lev Prchala (1892–1966), který opsal neuvěřitelnou politickou dráhu: na začátku, ve dnech mnichovské krize, vidíme generála, jak obviňuje Beneše „za zradu národních zájmů“ a míří na něho pistolí, na konci se stává obráncem a přítelem sudetských Němců a se svým přítelem Wenzlem Jakschem (1896–1966) prosazuje návrat sudetských Němců do Československa. Prchalovi ani Jakschovi přitom nevadilo uzavírat společenství s nacistickými pohlaváry, kteří dík poválečným amnestiím unikli trestu za podíl na válečných zločinech.3. 

Zde narážíme na jeden z houževnatých mýtů o poválečném Západním Německu, na všeobecné přesvědčení, že se Adenauerovi podařilo bývalé nacisty obviněné a podezřelé z válečných zločinů, v krátkém čase proměnit v příkladné demokraty; totéž platí o jejich souputnících a desítkách milionů Němců, kteří se podíleli na vyhlazovací a totální válce. Evropská a světová veřejnost s ulehčením ocenila symbolické gesto západoněmeckého kancléře Willy Brandta klečícího před pomníkem válečných obětí ve Varšavě. Již méně pozornosti, nebo žádnou, vzbudilo jednání kancléře Helmuta Kohla, který při jedné oficiální příležitosti navštívil vytipovaný vojenský hřbitov v Německu. Některým novinářům, zejména zahraničním, přitom neuniklo, že v kancléřově dohledu byly také hroby významných velitelů SS. Kohl to zřejmě nepovažoval za přešlap, protože německá veřejnost si již v Adenauerově době osvojila, mírně řečeno, toleranci ke  v š e m  soukmenovcům padlým „za vlast“. 

V Německu, nejen západním, si lidé zvykli na to, že o některých věcech se mluvilo jen doma a mezi svými, navenek však bylo nutné držet se oficiální verze o Hitlerově éře. V roce 1956 jsem při návštěvě východního Německa zažil zvláštní příhodu. Seděli jsme v útulné hospodě, která unikla bombardování spojeneckých letadel, popíjeli jsme pivo a měli jsme pocit klidu a míru. Náhle se na prahu místnosti objevili dva ruští vojáci se samopaly připravenými k akci, zběžně očima přelétli hosty a zmizeli právě tak rychle, jak rychle se objevili. Klid vzápětí a ještě víc porušil mladý voják (udivilo mne, že jeho uniforma se až na orlici s hákovým křížem ničím nelišila od uniformy wehrmachtu) – povstal, obrátil se k našemu stolu a na dálku začal hlasitě nadávat – Co jste to udělali s naší vesnicí, proč jste ji vylidnili, vydali na pospas pohraničním vojákům? Na slova rozčileného gefreitra nikdo nereagoval, rozhovory trochu ztichly, my jsme se rozhodli nebrat nadávky na vědomí a za chvíli byl zase klid, ale jen zdánlivý. Tato příhoda vybavuje jinou v přibližné stejném prostředí, jen na druhé straně hranice. V lokále bylo nabito, na stolech hořely svíčky, lidé u stolů tiše hovořili, vládla sváteční nálada. Zdvořilý číšník na otázku, zda se něco neoslavuje, tiše odpověděl, že lidé z městečka i odjinud se scházejí, aby si připomněli rozdělení Německa. Datum si nepamatuji, ale předpokládám, že se vztahovalo k nějaké významné události z dob Třetí říše. Do třetice ještě připomenu rozhovor s jedním starším Němcem z Brna; odehrál se ve vlaku někde za rakouskými hranicemi. Pán byl zdvořilý a snad i potěšen, že může svou lámanou češtinou oslovit Čechy. Bez zaváhání se rozhovořil o tom, jak museli opustit Brno, jak je lidé v Bavorsku vítali nadávkami – To vy máte na svědomí rozbití Československa, to vy jste podněcovali válku, nečekejte od nás pomoc, my ani vláda vám nic nedá, postarejte se o sebe sami, vidíte, v jakých troskách žijme. – Přežili jsme, řekne pán bez afektu, spíš s uspokojením a dodá: Sbírali jsme v bukovém lese žaludy, lisovali z nich olej, ukázalo se, že to bylo cenné platidlo. Tak jsme si pomohli. Dnes už nemá cenu někoho obviňovat, byla to strašná doba a dnes si žijeme dobře.17. 3. 2020

76 komentářů :

 1. Šel v ČT seriál BBC o šoa. O Auschwitz mi z něho zůstalo v paměti pár čísel. V Osvětimi prošlo službou cca 13 tisíc příslušníků SS a Zbraní SS. Z nich se cca 8 tisíc dožilo konce války. Z nich cca 500 bylo po válce za svou činnost vyšetřováno a 50 PADESÁT!!! odsouzeno. Za MILION zavražděných!!! A nikdo z Němců o Osvětimi a tamním vraždění nic nevěděl! Podobně to samozřejmě bylo i v dalších lágrech. A už vůbec nikdo dnes nepřipomíná, že kromě cca 6mil Židů zahynulo z přímé viny Němců cca 27mil Slovanů (vždyť to byli jen "untrmenši", že)!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nervozita a pobláznění roste. Ale pídí se někdo o skutečném původu nemoci? Myslím, že tohle je v tom dnešním světě bojových prostředků to nejdůležitější....

   Smazat
  2. Drzosti Václava Moravce v ČT neberou konce. Komu slouží se brzy ukáže, mě je to jasné. Poslal bych ho za Stropnickým.

   Smazat
 2. Měli bychom se Němcům omluvit, že jsme těch roušek nedodali více.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty roušky byly pro migranty, my je nepotřebujeme.

   Smazat
  2. Vždyť i Belgičané se svých roušek vzdali ve prospěch migrantů. Máme přece kresťanské kořeny a Evropskou Kinderstube. Nicht War Frau Merkel ?

   Smazat
 3. Denacifikace Německa je velký mýtus. Na svých místech zůstala pomalu celá nacistická justice, armádní důstojníci a pod.. Úměrně tomu odpovídalo také stíhání a trestání válečných zločinců. Neměli důkazy, svědky a pod., přičemž svědci zmizeli v plynových komorách, byli zastřeleni, nebo upáleni za živa. Byly označeny zločinecké organizace, avšak sami jejich členové zločinci nebyli, nebyla prokázána konkrétní vina, samotné členství nestačilo. Tak proč by se německý kancléř nepromenádoval po hřbitově s hroby waffen SS, byli to přeci poctiví soukmenovci, dokonce ti nejlepší. Taky přemýšlím, proč se někteří naši politice paktují s Landsmanschaftem. To je jako kdyby v Polsku někdo diskutoval s někým v Německu o Východním Prusku. To téma je pro Poláky, stejně jako pro Němce, tabu. A proč protože je Poláci posílají důrazně do patřičných končin. A to za každého režimu, o hranici na O hranici na Odře a Nise se nediskutuje. Jenom tady se najdou plačky, které lkají o tom, o co všechno jsme se odsunem ochudili. Dobové týdeníky, fotografie a výsledky voleb, hovoří jasně, ochudili jsme se v první řadě o nacisty a jejich sympatizanty. Pokud by vyhráli oni, tak s námi žádný poválečný dialog nenavazují. Maximálně před vstupem do plynové komory, nebo v sekyrárně, možná ani to ne. Jenom tady je možné, jeden den pokládat věnce na německých popravištích a druhý vystoupit na sjezdu těch, kteří nám ten odsun a ztrátu majetku, nikdy nezapomenou a plácat o drahých krajanech. Krev a půda, jeden ze základů germánské nauky. Ta půda je zatím tady, ta krev zatím u nich. A mělo by to tak zůstat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Drazí krajané by chtěli restituce z května 1945, když měli naarizováno. Tedy nejen židovský majetek, ale také ten český z časů deportací z pohraničí a do táborů.

   Smazat
  2. 8:29
   Jak píšete, určitě zustala v Německu určitá část lidí ( nacistu ) po válce v politice, stejně jako velká část komoušu u nás po 89 roce.
   Ale určitě nenajdete dnes v Německu pomníky Hitlera nebo jiných zločincu z války, tak jako v dnešním Rusku stovky pomníku, muzeí, Stalina!
   I naše STB verbovala po válce několik českých zločincu, kteří spolupracovali s fašounem!
   Němec se dnes vypořádal se svou minulostí na rozdíl od Rusa!

   Smazat
  3. Šnekohlte 10:12, mezi nacisty a komunisty je velký rozdíl. Jen blbeček mezi ně dává rovnítko. A navíc, v dnešním Rusku nestojí snad jediný Stalinův pomník. Ty byly odstraněny hned po roce 1956. Zato v té vzorově děsně protiruské Gruzii jich stojí jako když naseje. Jako hloupost tam máš dál?

   Smazat
  4. Indická běhna a její extra NEznalost dějin!!!!A tvojí milovaný amiokupanti SI K SOBĚ NATAHALI NEJVÍC NACISTŮ,ty vyrovnaná havlo3,14čo Geriatrická,na to nezapomeň!!!!

   Smazat
  5. 10:12 Tak jistě, oni budou Rusové předstírat, že vyhráli druhou světovou válku a Stalin u toho nebyl. Asi jste vůbec nepochopil o čem je řeč. A že Němci nemají pomníky A. Hitlera, to myslíte vážně?? K vyrovnání se s minulostí byli dokopáni zejména nakládačkou za druhé světové. Jinak by hajlovali dodnes a vy byste nejspíš měl funkci v Národním souručenství a chodil s kasičkou Winterhilfe.

   Smazat
  6. Indicky trouba by se mel podivat do Lotyšska,clenu EU na kazdoročni oslavy wermachtu.

   Smazat
  7. 11:02 Tak vy jste mě pobavil, jenom jsem zapoměl dodat, že komunisti jsou horší a mají podstatně více obětí ve svých řadách jak nacisti, víme soudruhu!
   Jinak se jeďte podívat kolik stovek pomníku je dnes v Rusku Stalina a Lenina, máte špatné info, jo a těch rudých hvězd co svítí v Moskvě. Mezi SSSR a Ruskem není prakticky žádný rozdíl.

   Smazat
  8. 13:12
   Bagoune, podstatně více lidí za 2 sv v Lotyšsku pozabíjel rus, než wermacht, tak se jim nedivím! J e to jen jejich věc! Pne hloupej!

   Smazat
  9. Lotyšští SS hráli s těmi svými německými SS-spolukumpány fotbálek a vítěz si mohl zastřelit židů, kolik chtěl. Tohleto je pravdivá historie. A Indický Běžec by si asi taky chtěl zastřílet. Fuj, to je ale lidská spodina. Divím se redakci, že ho vůbec v diskuzi trpí!

   Smazat
  10. 14:40 Pouze vaše lež, ale nic nezměníte na tom, že v Litvě pozabíjela vojska SSSR více lidí jak wermacht, ubožáku!

   Smazat
  11. Se tomu nediv, indický štvanče, když Litva postavila vzorně SS-divize, když se v ní opevnili Němci a když byla válka. Ostatně, co pořád pleteš tu Rusko, tu SSSR, tu Lotyšsko, tu Litvu, tu Gruzii.... tu pomníky Leninovi, tu zase Stalinovi... už si konečně udělej pořádek v hlavičce!

   Smazat
  12. Indický běžec je obyčejný fašista. S takovými se slušný člověk nebaví.

   Smazat
  13. 16;06
   Stejně jako Havel se řídí slovy HEIM INS REICH!!!!!

   Smazat
  14. Jak se Němec "vypořádal" se svou minulostí je možno si zagooglovat a třeba: Členi NSDAP, kteří byli po 1945 politicky činní:
   https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_ehemaliger_NSDAP-Mitglieder,_die_nach_Mai_1945_politisch_t%C3%A4tig_waren

   Taky je tam uveden náš Sigfried Zoglmann, co byl velitelem HitlerJugend v Protektorátu, spolupracovník Heydricha, v posledních letech války se "vypařil", dostal se přes americké zajetí do politiky a později do západoněmeckého Bundestagu, zúčastnil se m.j. i při první česko-německé smlouvy prosazené Havlem...

   Smazat
  15. Klídek, už jsme tu zažili vševěda Honolula ze Smíchova, tak moudra platfusáčka z Postoloprt, vydávajícího se za indického běžce, taky přežijeme.

   Smazat
  16. 15:23 Co jste tím chtěl říct, že komunisti mají ve svých řadách podstatně víc obětí jak nacisti ? To má být vyjádření čeho ? A že v Moskvě svítí rudé hvězdy, no to je pravda, s hákovým křížem jste totiž zamrzli na cestě.

   Smazat
  17. kachna,podle vašich příspěvků jste velký idiot .Tato vaše klasifikace nebude asi zveřejněna.Ale nechť

   Smazat
  18. Kachna by měl vzít na vědomí, že tu není vítán.

   Smazat
 4. To je zajímavé s těmi symboly, protože jsem chtěl nedávno pro svou partnerku koupit přívěsek s kolovratem a bylo mi řečeno, že tento symbol je zakázaný jako symbol hnutí propagující nacismus. Na otázku proč, když se jedná o slovanský symbol, mi bylo řečeno, že právě proto.

  OdpovědětSmazat
 5. Velký áda než se odpráskl řekl že jiní budou pokračovat kde oni skončili. A kdo pokračuje je snad každému jasné. Nejvíc to odnesli Slované ztráty na životech.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Myslím si, že po dnešní situaci, už nikdo Němcům nevěří. Horší je, že nechci ani odhadnout, kolik zdejších firem je jimi ovládáno. Tato naprostá ekonomická závislost, se bude velmi těžko narovnávat do normálu. Zatím jsme na kratším konci špagátu, ale snad jsme o trochutnat chytřejší.

   Smazat
 6. Co dal Bakala lidem ČR? Ještě nic a ministryně Maláčová ho "nemůže" přesvědčit ani přes sestru, která je Bakalovo ženou. Kdo přemýšlí ….

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Díky, to vysvétluje i příslušnost v Aspenu.

   Smazat
 7. Sice je to od tématu, ale zase to je jednička ve zprávách na celém světě. Už jsem tady napsal, že co se týče koronavoru, je nutné paniku za každou cenu udržovat a presstituti celého světa se mohou přetrhnout aby to plnili. Teď jsem dokoukal video V.V.Pjakina ze 16.3.2020 a nemohu jinak než citovat jeho slova o koronaviru "Je to velkolepá podívaná, jedná se o celosvětový podvod, je to tak obecně řečeno, hoax v každém smyslu slova". Chytráci kteří teď začnou řvát, že Pjakin to či ono, by se měli zamyslet zda tu ze sebe chtějí (i když anonymě), dělat, jak s oblibou říká Pjakin, debily. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
 8. Jak zmiňujete, anonyme 8.55, tak velký Áda měl pravdu. Dokud se události okupace a vzniku druhé světové války, dopady, následky a důsledky budou mezi lidmi přežvejkávat, bude to pokračovat. A přežvejkává se to pořád, už sedmdesát let v mediích, ať už tištěných, internetových nebo TV - neustále se ukazují a omílají záběry z války, stále se něco odtajňuje a podobně. Tedy měl Áda pravdu. První světová se nepřežvykuje - proto prostě skončila. Třicetiletá válka se taky nepřežvykuje a nemáme s tím žádné starosti. Ale druhá světová se přežvykuje pořád, protože jsou media - a media, jak známo, vydělávají nejvíce na tragediích, hrůzách, válečných zvěrstvech, a smrti. Proč právě tohle lidi potřebujou nejvíce k osobnímu vzrušení, nikdo nechápe.Asi nějaká zvrácená nemoc lidstva - sympatické, úsměvné, kladné a pohodové články, na tom by media nevydělaly, protože to lidi nezajímá. Ale zabíjení, následky, důsledky, příčiny apod. bude lidi asi zajímat pořád. Konečně - svět jako takový je už zvrácený, což se dokazuje prakticky dnes a denně. Dokud se bude na zvrácenosti vydělávat, bude tu stále, bude zvětšovat svůj objem, protože media se nenechají připravit o byznys. Kdyby přišla náhle nějaká mediální pohroma, jakýsi mediální koronavirus, a ze dne na den by to všechen ten elektronický zmar zahltilo a usmrtilo - skončily by všechny války, všechen hnus, zmar, tragedie a zabíjení. Lidi by chodili ven trhat kytičky, radovat se ze sluníčka a chodit na sousedské potlachy, každý by byl zdravý a veselý. Ale právě to lidi nechtějí. Být zahrabaný doma u elektroniky a vzrušovat se hrůzou, je to pravé ořechové. Zkrátka - zvrácený svět. Hezký den.

  OdpovědětSmazat
 9. Pane Grygar, nevím kdo dnes přepisuje dějiny, ale vím, že do mě komouš 13 roku ve škole cpal hodně lži o druhé sv: Až po roce 89 se dovídáme kdo povraždil 20 000 Pol. vojáku v Katyni, Rus, kdo po 14 dnech napadení Polska Němcem se přidal RUS spolu s Němcem dokonal obsazení Polska.
  Dnes vy co inklinujete k Rusku, vám pravda není po chuti, ani se nedivím! Takových roku žít ve své pravdě (RUSKÉ) a pak najednou je vše jinak, to musí na každém rusomilovi zanechat následky!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Najednou je všechno jinak jen v tvé omezené hlavě. O Katyni jsme věděli, ne ze školy, ta se drobnostma nezabývá. Měli jsme na doslech „štvavé stanice“, které vedly už tehdy jednostrannou propagandu, které snad mimo tebe, nikdo nevěřil. Zvažovali jsme informace (propagandu) z jedné i z druhé strany. Ty jsi jednostranně zazátkovaný hlupec, který nepřemýšlí, ale jen věří. A zrovna zločincům z USA a NATO. To se tedy povedlo, Ty, omezenec, nás tu chceš mustrovat, co si máme myslet. Takhle hloupí byli snad jen politruci v 50.letech.
   Jinak na tom, co jsme se učili v dějepisu se moc nic nezměnilo. Sověti zabrali tu část Polska, která vždy patřila k Rusku a kde bylo převážně ruskojazyčné obyvatelstvo. Učinili tak až ve chvíli, kdy v Polsku přestala fungovat jejich vláda a státní orgány.

   A ještě k dalším lžím, které jsi tu v minulosti trousil:
   Sovětské oběti našeho osvobození byly o tři řády vyšší než ty americké.
   Bombardování civilních cílů na našem území byla specialita spojeneckých letců – především amerických. Sověti bombardovali jen opevnění bránící se nacistické armády.
   Rusové (Sověti) nás v roce 1945 neokupovali ale osvobodili a zachránili před germánskou genocidou. Po Židech jsme byli na řadě my – západní Slované. Sovětská armáda se z našeho území stáhla už na podzim 1945. Takže tu nemohla ani nastolit vládu komunistů.
   Okupace z roku 1968 se počtem obětí ani chováním okupanta nedá srovnávat s tou nacistickou (německou) v roce 1938-39, která měla za cíl zotročení našeho národa a po válce jeho vyhlazení.

   A pamatuj - nikdo nemá pravdu, jen někdo je k poznání reality blíž a někdo, jako ty, o hodně dál. Probuď se!

   Smazat
  2. 10:03 Žasnu, kam jste chodil do školy, že tam do vás 13 let cpali nesmysly o druhé světové válce. Je vidět, že jste díky tomu přišel o všeobecný přehled. My jsme se o druhé světové učili pár hodin. Vy jste zřejmě šel z mateřské školy rovnou na akademii Jana Žižky z Trocnova a nebo vám trvalo trochu dýl, než jste danou látku "pochopil".

   Smazat
  3. A nemohl byste nám zde prozradit a svěřit, k čemu inklinujete vy, indický běhoune, když tak ostatní napadáte za údajnou - podle vás - inklinaci k Rusku? Jednak máme demokracii ( vzpomínáte, jak jste za ni zvonil a cinkal v roce 1989) a můžeme si tudíž inklinovat k čemu chceme, a pak - že byste se nám otevřel, když neustále jen píšete urážky a nadávky, k čemu inklinujete vy? A taky proč? A proč pořád melete jen informace vytržené z kontextu statik a událostí, které jste někde na internetu vyhrabal, protože všechno by se vám k vaší inklinaci nehodilo? Ovšem to je metoda zbabělců a podvraťáků,kteří už třicet let rozvrací a podvrací naši - kdysi jakž takž rozumnou - společnost, až se jim to podařilo. Už je plná podvraťáků vašeho typu - co kdybyste nastartoval, a rozběhl se jinam?

   Smazat
  4. Pro ty nedostatečně informované a pro ty blbé (indický běžec) jsem tu už jednou uváděl zdroj Isstras.eu.zs, kde píší, že Evropský soud ve Štrasburku již v roce 2014!!! pravil, že Rusko nemá na svědomí vraždy v Katyni. Jestli chodil do školy 13 roků? Spíše to vypadá na 6 roků zvláštní školy.
   Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
  5. Tady se dějiny přepisují 30let!!!!!Fricek byl kamarád,Pśonek nás nenápadně dřív,než Fricek,amiokupant nebombardoval Prahu ani Plzeň a HAVEL neBYL UDAVAČ!!!!!

   Smazat
  6. 11:14 Lžete, dědo. Evropský soud nic takového nepravil.

   Smazat
  7. 13;04
   Čtení textu a chápání obsahu je pod tvojí rozlišovací schopností!!!!

   Smazat
  8. 11:14
   Dědku, s váma polemizovat nemá smysl. Vy jste totálně zarostlej do ruského zadku, vám už nemá smysl v něčem oponovat!
   Kde jste sebral ten váš HOAX o soudním dvoru, aspoň prosím nelžete, jinak vypadáte jak totální hlupák!

   Smazat
  9. IB jako vždy nevychovaný, arogantní, propagandisticky přihlouplý. Dopoledne vykřikoval, že si tady autoři vymysleli zabavování zdravotnických pomůcek cestou do ČR v Německu. A hle, v poledne šéf krizového štábu v "naší" televizi to potvrdil. Běžče, běž se bodnout!

   Smazat
  10. 15:21
   Prosím o info kdo a kde tohle řekl. Sleduji vysílání ČT24, ale nic takového jsem neslyšel. Jinak si ty invektívy strč do ... pane " vychovaný", jinak, že neupozorňujete na ty nevychovance v obráceném gardu?!

   Smazat
  11. Indický pošuku, tady je prohlášení hejtmanky Středočeského kraje:

   https://nasregion.cz/stredocesky-kraj/kamion-mirici-s-ochrannymi-pomuckami-z-nemecka-byl-na-hranicich-zabaven

   A vem si prášky!

   Smazat
  12. Citát:
   Hejtmanka také uvedla, že ačkoliv se kraj nespoléhá pouze na státní pomoc, nedaří se respirátory a roušky sehnat. Kamion mířící s ochrannými pomůckami z Německa do Středočeského kraje byl na hranicích zastaven a zabaven na základě nově platného zákazu vyvážení těchto věcí ze země. Středočeský kraj, tak jako i jiné kraje se potýkají z nedostatkem ochranných pomůcek pro lékaře v první linii, tahle zásilka z Německa měla pomoci. Německo, tak jako ČR zakázala veškerý vývoz respirátorů a roušek mimo svá území.

   Podepsán: zav/čtk

   Smazat
  13. Indický bojovník proti hoaxů spolu s redaktorským idiotem Camperem (možná jedna a tatáž osůbka) skončili jako výrobci nenávistných hoaxů. Tomu říkám parrrreradoxy!

   Smazat
  14. 15:45,15:49 Tak vydíte vy dva hlupáci, že to byl HOAX!!!!!!!!!
   Tady se v článku o řádek níž od mazala BRANDTA PÍŠE, ŽE NÁM ROUŠKY UKRADLI NĚMCI, NIC TAKOVÉHO, JEN ZÁKAZ VÝVOZU TOHOTO MATERIÁLU Z NĚMECKA, no kucí pitomí, to zase něco nevyšlo co!
   Hlupák vždy zustane hlupákem co vy kucí!

   Smazat
  15. Teď ses předvedl, ulhanej nenávistnej idickej demagogu!
   Čeština je jazyk logický a zákony také. Když někdo někomu něco zabaví (např. pod záminkou zákazu vývozu), tak je co? No zloděj! Z toho se nevylžeš!

   Smazat
  16. Ano, je to krádež, nic jiného. Na rozdíl od naší humanitární pomoci, kterou jsme nakonec spotřebovali sami, byl materiál v Německu námi zaplacen a měl k nám zkrátka taky doputovat. Tím, že ho k nám nepustili, se Němci dopustili k r á d e ž e . Tečka.

   Smazat
  17. 16:02
   ZABAVEN=UKRADEM,ty Geriatrická nádhero z havloh@vnotnýho omylu přírody!!!!!☺

   Smazat
  18. 13.07 O Rusku hloupě "kejháte" Indický běžče... protože v SSSR byli tehdy i Ukrajina, Pobaltské země, Bělorusko... atd atd, (použijte předpřevratový zeměpis pro základní a zvláštní školy) - jejichž odpovědnost je srovnatelná s ruskou; a disproporční vliv v sovětské věrchušce a represivních orgánech měli i mistní Židé... takže o likvidaci polských antisemitů je moudřejší pomlčet a nechat to historii. Jako například letecký "generální úklid" Drážďan...

   Smazat
 10. Vy jste to sem zavlekli! A tady někdo selhal! Generál Blaško ukazuje na viníky:

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Vy-jste-to-sem-zavlekli-A-tady-nekdo-selhal-General-Blasko-ukazuje-na-viniky-617184

  „Postavíme se vám, lopaty!“ Babiš chce škrtnout Gretu a spol. kvůli viru. A je zle:

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Postavime-se-vam-lopaty-Babis-chce-skrtnout-Gretu-a-spol-kvuli-viru-A-je-zle-617239

  OdpovědětSmazat
 11. Tedy obracení dějin na ruby bylo praxí feudalismu a pak kapitalismu vždy. Jen se podívejte na dobu TEMNA, jak ji popsal Jirásek a francouzský historik Denis a jak katolický historik Pekař. Samozřejmě, že za peníze sesmolí každý pisálek historii, jaká bude požadována. Nedivme se dnešku, že její historici nejen u nás propadli za peníze takové výrobě falzifikátů - vždyť pro to byl dokonce s tímto cílem a účelem zřízen celý ústav novodobých estebáků. A že se nestydí být lháři páni z ústrku za úplatu? Myslím, že není zase tolik charakterů u nás, co by odolalo titulům za lhářství a penězům navrch.
  A jak by nebyl očišťován a leštěn zase na růžovo nacismus včetně Osvětimů, když je to základní ideologie Bruselu a spol. Kdo namlouvá světu, že "staré země EU" tvoří nadlidé, kteří mají právo rabovat nové země EU? A ti pražští Satanové a praseryjští predátoři, v jejich myslích není nic jiného ukotveno, než jak zbourat všechny pomníky, posléze i Beneše, Masaryka, Palackého, Denise.... a stavět pomníky Vlasovovi, Musolinimu,, Frankovi, Heydrichovi, Hitlerovi a obnovit koncentráky - tedy když ne ty, tak aspoň něco na způsob indiánských rezervací - také vlastně základy koncentráků, nejen Britové ve svých koloniích. Ne, nacismus nevymřel, nacismus žije v "civilizované" Evropě jako EU nacismus a ve Světě jako NATOnacismus.
  A pokud jde o okupaci 1968. Byla do puntíku stejná, jako okupace USA asi 75 zemí včetně Německa, Itálie, Srbska...., kde všude mají USA své vojenské základny. Navíc samozřejmě okupace násilná prostřednictvím teroristických válek, jako byla a je ta v Iráku, je v Sýrii, Libyi, Jugoslávii...... okupace s cílem obohatit USA vládnoucí diktaturu kapitálu vykradením cizích států. Amerika je proslulá svou genocidou - 160 milionů Indiánů vyvraždila, též přes koncentráky, 15 milionů černých otroků .... Pro kapitál právě nějaká abstinence ve vraždění je smrtící, kapitál nemůže nevraždit, zahynul by! I kuciakování je jeho způsob "žití"!

  OdpovědětSmazat
 12. Denacifikace v německé západní zóně a pak V SRN proběhla následně:
  V trestních poválečných procesech s válečnými zločinci bylo odsouzeno do roku 1956 cca 1800 slovy:Jedentisícosmsetválečných zločinců). V Norimberku v r. 46 ti hlavní, v dalších městech ještě cca 1780 zločínců. Jiní zločinci byli osvobozováni, když na svou obranu tvrdili, že plnili j e n rozkazy. Eichman ale neunikl.
  konrád Adenauer již r. 1950 prosadil v SRN / za souhlasu okupační správy a vlády USA- směrem ke všem, kteří nebyli za válečné zločiny odsouzeni- že mohou pracovat v rezortu spravedlnosti, armádě i policii .. i ve vládě.
  A tak se zločinci vrátili sloužit SRN, tedy jen ti co neutekli do Jižní Ameriky, Afriky, USA či na Strední východ/ třeba Otto. Skorceny, nebo Verner von Braun/.

  A odsun Němců ze střední Evropy?
  První záměr směrem ke " zmizení" Němců ze stř. Evropy vyslovil již v prosinci 1939 bývalý polský ministr zahraničních věcí A. Zaleski ..., řekl ve smyslu..." pokud má být do budoucna/ po masakrování Poláků, Židů, polské inteligence po 19-9-39/ ve střední Evropě klid, musí Němci odtud zmizet. A v Londýně od r. 1940 přesvědčoval i Ed. Beneše, aby postupoval stejně tvrdě.

  A demokraté, Churchil i Truman, v Postupimi souhlasili.
  M.j. Churchil průběžně v době II. sv. vákly prohlašoval: že Němce je třeba vyhubit a že se Němcům nebude nikdy omlouvat.

  A..... v deklaraci z roku 1996.... jsme vyslovili ( co do počtu ) víc omluv směrem k SRN než SRN vůči ČR.

  Ten kdo nezná svou historii....., bude nucen......

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Možná zajímavý projev Eduarda Beneše. při odsunu Němců.
   https://www.youtube.com/watch?v=FThvJ81NWtI&feature=youtu.be

   Smazat
  2. "M.j. Churchil průběžně v době II. sv. vákly prohlašoval: že Němce je třeba vyhubit..."

   No, po té válce už to moc neprohlašoval... (BTW, any link o tom jeho "prohlašování?")

   Smazat
 13. Samozřejmě, že se za socíku neříkala pravda, ale když se mělo lhát, tak se mlčelo. Když byl někdo na fotografii nepohodlný, tak se vyzmizíkoval. Ale dnes jsme ve lhaní a falšování dějin i fotografií o několik tříd výše, samozřejmě i díky internetu, ale také třeba ústavům jako je ústrk, kde za tituly a peníz se lže, jen se od huby práší. Ale zde je debata o nacismu, zda vymřel, nebo byl povýšen na politiku EU a NATO. Kdo NÁM HLÁSÁ, NŽE STARÉ ZEMĚ A JEJI LIDÉ JSOU NĚCO VÍCE, NEŽ TI Z "NOVÝCH ZEMÍ". Vzpomeňme i na to jak psali historici o době TEMNA, když byla prováděna genocida českého národa. Katolický historik s myšlením inkvizitora v procesech s čarodějnicemi - Pekař - si myslel, že vyhubení Čechů je zdravé a o té operaci pak píše francouzský historik Denis, že na tu operaci český národ málem vyhynul. Tedy lže se, jak potřebují co vládnou, dnes nám vládne diktatura kapitálu, tak samozřejmě nemůže jinak, než chválit války, vraždění lidí a vykrádání cizích zemí, bolševici zase války nenáviděli, uzavírali i nevýhodná příměří, žili z bludné představy, že život a lidé patří k sobě - na rozdíl od kapitálu, který si myslí že k sobě patří kapitál a peníze a lidé a hřbitovy, či lépe hromadné hroby.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bolševici byli přeborníci ve vraždění vlastních spoluobčanů, kteří jim byli jakkoli nepohodlní. Raději toho žvanění nechte.

   Smazat
  2. 13:16 A od koho to asi tak odkoukali ?, že by církev ? feudálové ? Angličani, Francouzi, Belgičani, Holanďani
   a další co si v Africe a Asii mastili kapsy ? Dějiny lidstva jsou dlouhé a vy nebudíte dvakrát dojem, že jste schopen se v nich orientovat. V jednom s vámi ovšem souhlasím, měl byste toho žvanění nechat.

   Smazat
  3. 14:48
   Zřejmě budete trochu pomalejší. Nikde jsem nepsal nic o Africe, ale o VLASTNÍCH spoluobčanech. A nikde jsem nepsal o půl tisíciletí staré historii, ale o poměrně nedávných a relativně čerstvých událostech 60 až 70 let starých.
   Chápu to správně, že se bolševiků zastáváte?

   Smazat
  4. 15:24
   Chápu dobře,že nechceš přijmout,že od roku 1945 je nejmasovější vrah spoluobčanů i hlavně cizích AMIOKUPANT???!!!!

   Smazat
  5. Anonyme 13:16. V moji rodině zemřel předčasně někdo za masarykovské republiky, za německé okupace a za vaší demokracie. Jen za těch proklatých bolševiků nezemřel nikdo. Necítíte se trapně?

   Smazat
  6. 13.16 Všichni ti vaši bolševici z ČSR byli řádně pokřtěnými římskými katolíky, vyškolenými povinným katechismem, Němci na GESTAPU, v KL...) nebo řádně v synagogách obřezanými Židy, vyškolenými rabíny, Němci na GESTAPU, v KL...)... Inu, své kořeny nezapřeli, ale byli to větší vlastenci, než dnešní svoloč u moci... i v kolaboraci.

   Smazat
  7. 15:33 Jakých spoluobčanů? Co to zase melete? Vemte si prášek.

   15:50 Co to jako znamená "zemřel předčasně"? Já tady píšu o VRAŽDĚNÍ spoluobčanů po stovkách vašimi milovanými soudruhy, posílání spoluobčanů po tisících na smrt do lágrů!
   Člověče, styďte se!

   Smazat
  8. 14:48 No vidíte vy intelektuále, stačí jednoduchá otázka a jste v kýbli. Tedy ještě jednou OD KOHO TO ODKOUKALI? Rozumím tomu správně tak, že ze všech vražd vám vadí, jen a pouze ty bolševické? Že se bojíte pojmenovat zbytek těch dalších přeborníků. Vlastně pardon, jejich oběti nebyli jejich vlastní občané,to se tak nebere. Pane, kdyby se tu nejednalo o mrtvé, tak by s vámi byla docela legrace. Takhle jste jenom trapák v argumentační nouzi, který už bude jenom mlít pořád dokola to samé. A na takový týpky nemám čas, ani náladu.

   Smazat
  9. 17:23
   Vy reagujete sám na sebe? Je vidět, že sem píše opravdu intelektuální výkvět.

   Smazat
  10. K vraždění spoluobčanů - za "bolševika", tedy v SSSR po pádu carismu. Tam byla občanská válka, stejně jako nap. kdysi za Napoleona ve Francii (mj. masové vraždy o bartolomějské noci),či
   za Franka ve Španělsku, masově se vraždili lidé u nás za doby Temna - procsy se smyšlenými čarodějnicemi jen k obohacení inkvizitortů a církve!!! Vraždili se evangelíci, popravovali se češtíšlechtiti na Staromáku, kde dnes znovu neonacisté Prahy staví sloup hanby českého národa. Vraždilo se u nás za 2. světové války a nejen díky nacistům, ale i početným českým kolaborantům . Samozřejmě mistry na masové vraždění historicky nepřekonané byli západní "křesťanští"imigranti do Ameriky, kteří vyvraždili 160 milionů Indiánů a 15 milionůˇčerných otroků. A to nebyla tam žádná válka ale čistokrevná okupace a řádění , nacisté v Osvětimi byli proti tomu beránci! Takže ano, bolševici i menševici v SSSRvraždili, byloto kdo z koho. Když polský diktátor Pilsudski vtrhl v r. 1918 do rodícího se SSSR, vraždil jako později Němci za 2. světové a vyráběl tam Lidice stejně jako nacisté - masový vrah a 1. nacista Evropy, učitel Adolfa Hitlera a jeho armáda jakoby SS z oka vypadla. A víte, jak vraždila ustupující
   Schörnerova armáda na konci 2. světové, s jakou bestialitou, sadismem - a pak dnes ten údiv, když Češi v odvetěpopravili německé udavače a možná i některé české kolaboranty, kteří dokázali svým udavačstvím vyvraždit i celé rodiny? Tedy toho masového vraždění bylo a je i v současnosti. Válka proti Iráku na základě vylhané propagandy vyvraždila 1,6 milionů civilistů - hrdinové z USA! A stejně válka po boku albánskokosovských teroristů proti Srbům, válka v Afganistánu, Libyi.... miliony povražděných teroristickými válkami, které vedou USA a jeho vazalové! A pak
   ten údiv, když ti zbylí po vyvražděných rodinách hodí někde doma vyrobenou bolbu, jako pomstu za organizovaný zločin Západu!!!

   Smazat
 14. Pro 13:16 když něco tvrdíte,dejte odkaz na informace...
  Já osobně a statisíce živitelů rodin si prožili bezohlednou likvidaci všeho průmyslu,hutnictví,horníků a zemědělců. Na odstupné vypočítané z minimální mzdy jsem čekal 2roky. Kolik to bylo zničených-rozvrácených rodin, sebevražd ze zoufalství a bezmoci se lidé doví až nastane pořádek.
  S hlubokým smutkem v duši vám oznamujeme úmrtí našeho drahého přítele,který se nazýval Zdravý Rozum. ZR žil vždy jednoduše a respektoval taková fakta jako:
  Neutrácej víc než kolik máš.
  Za dítě rozhodují ti kteří za něj zodpovídají Muž A Žena-jeho skuteční rodiče .
  Ovšem před 30 lety ZR začal ztrácet půdu pod nohama...
  ZR ztratil chuť do života,když zjistil,že o zloděje mafiány a kriminálníky je lépe postaráno než o jejich oběti!
  Nejdříve zemřeli jeho rodiče Pravda a Důvěra.
  Pak zemřela jeho manželka Diskrétnost.
  Někam se ztratila dcera ¨Zodpovědnost a syn Slušnost.
  Na pohřbu nebyly davy. Po 30 letech neexistuje dost lidí, kteří by je vůbec znali. Ti kteří ZR znají mají strach se přiznat, nebo mají tolik starostí v tom maratonu událostí, aby vůbec slušně přežili.

  OdpovědětSmazat
 15. Názor Kosatíka na Stiftera mne nezajímá. Stačí mi, když řekl o Řeporyjci Novotném, že má rozumné názory. Škrabal to řekl v Jak to vidí na čro 2.

  OdpovědětSmazat
 16. Tak pánové, držte si klobouky, začíná volný pád ekonomik. Ropa je nejníže za 22 let a padá dál, rubl je opět přes 80 za dolar a padá dál, padají akcie všude ve světě, padá dokonce i zlato....
  Jestli si někdo z vás myslí, že budou od nového roku zase o tisícovku vyšší důchody, jak bylo slibováno, tak asi spadl na hlavu. Nevážili jste si když bylo dobře a furt jste pyskovali, tak teď bude opravdu hůř. Mnohem hůř. Držte si klobouky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ne nemuselo by být nejhůře, dokonce i při tom strmém pádu koruny a navíc vydrancované Národní bance kapitálem. Kdo se první ozval v současné krizi, způsobené pandemií koronavirem - je to více než příznačné! Kapitál! Kapitál si diktuje, kolik mu musí pracující v miliardách ba dokonce bilionech zaplatit! A co kdybytak naopak pracující se rozhodli, že se zase znárodní krachujících kapitál, banky, pojišťovny,základní průmysl.... A pak by se ukázalo, že je nejen na platy otroků, ale také důchodců! A co takhle přestat vyhazovat 160 miliard Kč ročně na zbrojení. Nevíte náhodou, kde by ty peníze přinesly více užitku a něco lidského??? Ohrožuje někdo vás? Mne tedy mimo Němců nikdo - a Němci jsou tisíciletí vrazi českého národa, ale proti tomu by nás naše armáda neubránila, nedovede pohlídat ani pár km státní hranice!! Ona je cvičena na agresívní války ve službách diktatury kapitálu, která válkami žije a mírem hyne! Proto musíme vyhazovat miliardy za zbrojení, proto musíme se podílet na agresívních válkách, na terorismu, aby si mohlo kapitál volně krást v cizích zemích - také u nás!

   Smazat
 17. Pro IB: Jednou Němci, podruhé Rakušáci celně zabavili zaplacený zdravotnický materiál a basta!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A kdo vám řekl, že ten materiál byl zaplacený, že byla ČR jeho vlastníkem (protože jen tak by se dalo mluvit o "krádeži")? Brand?

   Smazat
 18. Tak ještě jednou, pro ty úplně tupé (indický běžec a spol), protože jsem tam původně měl malou chybičku. Adresa na ten rozsudek o Katyni je tato www.isstras.eu/cs/, na to by snad i těch 6 tříd zvláštní školy mělo stačit. Připomíná mi to jednu taky takhle tupou osobu, které jsem kdysi dávno něco objasnil (což se jí zrovna nehodilo), tudíž opáčila "tak já teda nevím jak to vlastně je..." Víš jak to je, teď jsem ti to řekl. Jenže kdo je tupej, nebo se mu nehodí jaká je pravda, dělá ze sebe mrtvého brouka, ale to je jen a jen jeho problém.
  Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dědo, ani podruhé jste ten odkaz nezvládl. Raději už se neztrapňujte. O co jste hloupější a neschopnější o to více urážíte druhé. Divím se, že ty vaše hlouposti admin pouští.

   https://echo24.cz/a/w5wCB/rusko-nema-katyn-na-svedomi-to-je-ruska-propaganda-v-cesku

   https://www.lidovky.cz/svet/stalinuv-vnuk-zpochybnoval-ruskou-vinu-za-masakr-v-katyni-soudni-spor-prohral.A161024_190448_ln_zahranici_ELE

   Smazat
 19. Souhlasím a sdílím mínění naprosté většiny voličů, že senát je to nejzbytečnější, co vůbec v ČR existuje. Zřiďme prosím pro ty politrucké vysloužilce s demencí a Alzheimrem domov důchodců, štědře je zásobujme jídlem a alkoholem, třeba i děvkami, jen ať sejdou z politické scény. Státu neprospívají a jen a jen škodí. Jsou to mluvkové, lháři, konfabulátoři a na přwstárlá kolena i děvkaři.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.