Reklama

sobota 25. dubna 2020

Hodnoty našich národních dějin nejsou ani prázdné fetiše ani falešná „simulacra“ či ikony

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.
Stanislava Kučerová
25. 4. 2020  ČNL
Po všech historických peripetiích, ke kterým po vzniku Československé republiky r.1918 došlo, čelíme posledních již (neuvěřitelných) 28 let systematickému projektu přehodnotit nevybíravým způsobem naše národní dějiny. Cizí útočníci, nájezdníci a uchvatitelé minulých dob stejně jako hamižní mocipáni, kořistníci a rozkrádači si zasluhují uznání ba obdiv, protože „něco dokázali“. Kdo si však zaslouží nejdříve kritiku a pak zapomnění, to jsou naši buditelé a obrozenci. 

Proč vydupávali ze země národ, který již byl z větší části asimilován? K čemu obnovovali český jazyk a vraceli tak český národ mezi ostatní národy Evropy? K čemu kladli české základy věd, umění, hudby, techniky, architektury, školství, průmyslu, všech oborů a oblastí kultury, které patří k životu v moderní civilizaci? Jen vytvořili podmínky k tomu, aby r.1918 mohlo vzniknout Československo, nepřáteli odmítané jako umělý, neorganický útvar. Prý nedovedlo najít modus vivendi se svými menšinami a vlastní vinou se prý rozpadlo. A nebýt Československa, nebylo by Mnichova, nebylo by odsunu, nebylo by Února 1948, srpna 1968… Obrozenci to zavinili. Mezi disidenty se objevil i názor, že nebýt Jungmanna a Šafárika, mohli jsme mluvit německy, tedy velkým, ne–li světovým jazykem, a mohli jsme žít v klidu a blahobytu. Mohli jsme žít v lůně velmoci bez vlastních nesnází. Zapomíná se ovšem, že velmoci mají nesnáze zase jiného druhu a typu, že např. vedou války, přepadají, ničí, plení, podmaňují. Ale říká se jim, tak jako nám, že se mají vyrovnat se svou minulostí? Nebo to je úkol jen pro malý národ? Jen na jeho svědomí je dovoleno útočit? Jen na to, že se odvážil bránit se?

T. G. Masaryk zdůrazňoval význam věrnosti tradici, ideálním hodnotám, které v minulosti vytvořili naši vynikající předkové: Husův boj za pravdu a pravdivost přesvědčení, Žižkovu neohroženost v spravedlivém boji, Chelčického usilování o pravou lásku k bližnímu bez konfliktů a násilí, lásku k míru a práci pro mír Jiřího Poděbradského, Komenského celoevropské snahy vzdělávací a všenápravné. Těmito humanitními ideály nás (každého osobně) zavazoval. V duchu uvedených idejí a ideálů vychovávala prvorepubliková škola. Dochované čítanky jsou toho výmluvným dokladem.

Avšak v současné době kolem nás řádí nevyhlášená psychologická válka s cílem zbavit nás historické paměti, tradic, smyslu hodnot, které nás po staletí integrovaly, povzbuzovaly, oduševňovaly. Zbavit nás morální jistoty a sil.

K publicistickému bontonu dnes patří stěžovat si na historická traumata, která národ utrpěl a která mu prý bolestně připomínají nesamozřejmost vlastní existence a vyvolávají pocit neklidu, nejistoty, permanentního ohrožení. Dovoláváme se prý svých mýtů, kýčů, fetišů a nedokážeme se zbavit svého nacionalismu. Mytologizujeme si prý neprávem své dějiny, uchováváme trvale falešné historické vědomí, nevyrovnáváme se řádně s minulostí. A neprávem nadřazujeme kulturu nad politikou.

Avšak co takové vyrovnání má podle nich znamenat? Opustit vlastní verzi, abychom mohli převzít hodnocení minulých dějů od svých odpůrců, přijmout verzi politického protivníka, který má (nejen) mediální propagandistickou sílu nás k tomu přimět? Proč renomovaní tvůrci veřejného mínění (a jsou dnes nejen v médiích, ale i ve vládě a v BIS) kopírují hodnotící soudy protičeských historiografů? Proč nevyhlásí jednou provždy, že dost bylo nezdarů a traumat a že je třeba vydat se znovu na cestu, znovu a lépe a neohrožovat přitom svou těžce nabytou identitu?

Místo toho přepisují dějiny, osobnosti a ideje problematizují, ironizují, všemožně dehonestují. Jeden stálý moderátor v ČT velmi frekventovaného debatního pořadu o české historii mi připomíná natěšeného kuželkáře, který u stolu se svými besedníky, nad něž se svou předpojatostí výrazně povyšuje, poráží vítězoslavně jednu historickou osobnost či událost za druhou. Padají pod jeho nespravedlivými zničujícími soudy – jak ty kuželky, jedna za druhou.

On se za všech politických okolností a ve všech historických situacích honosí převahou nad všemi diskutéry a tváří se jako veleinformovaný, neomylný a nezpochybnitelný nejvyšší soudce. A přitom často hlásá dávno vyvrácené nepravdy.

Příklady: – Není pravda, že si československý národ vymyslel Masaryk r. 1918, a to zcela účelově, aby mohl zdůvodnit požadavek na vznik Československé republiky. Idea byla živá od samých společných počátků národního obrození a sílila spolu s ním. O vyvedení Slováků z maďarského područí uvažoval Čech Havlíček, stejně jako Slováci Kollár a Šafárik a mnozí jiní buditelé před ním a poloviční Slovák T.G. Masaryk po něm, ještě dlouho před první světovou válkou. Československo r. 1918 bylo výsledkem mnohaletého společného úsilí a posléze i ozbrojeného boje Čechů a Slováků, kteří se pokládali za dvě větve společného národa.

– A není pravda, že národní obrození bylo nacionalistické. Bylo humanitní, všelidské. Od Kollára až po Masaryka, přes Palackého a všechny ostatní buditele, všichni kladli na první místo lidství, všelidské bratrství, jemu podřizovali národ. Dokonce i neurvalému napadání Slovanů z úst pověstného T.Mommsena chtěl Masaryk čelit nenásilně, demokraticky a lidsky (humanitou).

– Tvrzení, že jsme nadřazovali kulturu nad politiku, čímž se nás také „nápravci našich výkladů dějin“ pokoušejí deklasovat, svědčí jen o jejich nepochopení prosté skutečnosti, že v nesvobodném režimu přejímá funkci veřejné výměny názorů kultura, především literatura. Jako by nevěděli, že politika byla vždy doménou vládnoucích držitelů moci, zatímco umění a zvláště literatura poskytovala jisté možnosti jako útočiště ovládaným. Tím, že přinášela, byť i jen skrytě, obraz doby a politických úvah, duševního stavu společnosti, individuálního hledání a prožívání společenských problémů.

Literatura má ovšem hodnototvornou povahu. Ukazuje to, čeho si vážíme, co ctíme, co milujeme. Předkládá hodnotící soudy o hodnotách v umělecké (také hodnotové) podobě. Ale hodnoty naší národní literatury a kultury vůbec (ideje, normy, příklady, vzory, ideály, vize) nejsou nepřáteli vysmívané a odsouzeníhodné mýty, fikce, falešná a lživá simulákra (přetvářky), jak se nám snaží namluvit dnešní renomovaní kritici dějin našeho národa (Podivenovi pokračovatelé) a tvůrci veřejného mínění. Je to duchovní bohatství společnosti i jedince, národního kolektivu i občana. Bez ideálních hodnot chybí jedinci i kolektivu něco velmi podstatného: uvědomělé lidství, smysl pro pravdu a spravedlnost, dobro a čest, krásu a lásku.

Pociťujeme všeobecný úpadek, není na co být dnes hrdý. Předchozí prezident popisoval vnější projevy demoralizace národa, mluvil o ztrátě respektu k poctivé práci, o hluboké degradaci úcty a sebeúcty, kulturnosti chování, vztahů k lidem i věcem, o nekritickém obdivu povrchnosti, okázalosti, líbivých gest….Není se co divit, je to přirozený následek komplexního působení médií s cílem zbavit občany vztahu k tradicím a úcty ke kulturnímu odkazu předků. Bylo řečeno, že bez demokratů není demokracie. Bez morálky není demokratů, můžeme dodat. Sebeúcta a národní sebeuvědomění k morálce neoddělitelně patří. Bez výchovy hodnotami a k hodnotám v rodině i ve škole a na veřejnosti všeobecný společenský úpadek nepřekonáme. Na neobhajitelném scestí jsou i dnešní směrnice BIS pro výuku dějepisu ve školách.


Jak dál?
Integrace Evropy, jak se zdá, přestala být tabuizovaným, nedotknutelným božstvem. Velká Británie vystoupila. Islámská invaze se jeví jako hrozivá a neřešitelná. Federalismus se dostává do odstředivky dějinného vývoje. Potlačovaná národní perspektiva představuje užitečný model lepšího budoucího řešení. Národ má a může plnit nezanedbatelné funkce. Uspokojuje potřebu lidí najít pevný bod v chaotickém světě. Poskytuje jistoty v čase zmatků. Národ je řeč, historická paměť a tradice, znalost sociálních reálií. Důvěrně známé sociální a materiální prostředí. Odlišnost a přece vzájemnost, uznávaná svébytnost a přece solidarita a respekt mezi národy, to jsou důležité hodnoty, které federalismus svou necitlivou unifikací a nedemokratickou mocenskou hegemonizací neposkytuje. .

Ukazuje se, že vlastenectví, láskyplný prožitek a trvalý pocit domova, lásky a úcty k mateřskému jazyku a k národní kultuře podrží svůj význam i v procesech integrace v celoevropském a světovém měřítku. Bránit svůj národ a svou příslušnost k němu má smysl i v době postupující globalizace.Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

37 komentářů :

 1. Už jednou jsme to, právě my, to tu měli za Rakouska. No a samozřejmě pak za okupace v době Druhé sv. války. I tehdy se přepisovaly dějiny a dodnes ten vliv z Rakouského "období" trvá, protože si myslím, že mnohé co bylo dříve velmi dobře známo, bylo také přepsáno a traduje se dodnes. Proč asi církev a světská moc tak často po Evropě ničily, přepisovaly a pálily knihy? A tehdy jich bylo relativně málo, takže změnit se "to dalo mnohem snadněji".
  Pak se objeví například Mauro Orbini, čirou náhodou, ale oficiálně se nic nemění. Tohle "bude" přece fake news středověku a církve k oklamání pohanů. A tak je "přece" lépe mlčeti.
  Stejně jako u nás přepisovali historii především rodilí Němci "v cizích službách" v Rusku i v řadě dalších především slovanských zemích. Proč asi?
  A jak se to dělá dnes za existence i množství písemných dokladů je dobře vidět přímo před naším okem. A to ještě žijí "zbylí" pamětníci přepisované doby.

  OdpovědětSmazat
 2. Perfektní článek , ostatně jako vždy, od paní profesorky. Díky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 200% souhlas; jen jsem si vzpomněl na B. Němcovou "Chyže pod horami"?; dvě větvě jednoho kmene

   Smazat
 3. Nikde se nedočtu, jak za "tatíčka" Masaryka policie střílela do demonstrujících dělníků. V ČT24 nám ukážou, jak Číňani v Hon kongu rabují a ničí na co narazí, tam bojují za "demo" . A také neukáží, jak migranti demolují Francii. Ale Rusům bylo doporučeno, alespoň virtuálně demonstrovat. Já zase "virtuálně" ignorují ČT24, tam snad platí jen čas, jinak jsou zprávy pokřivené pro bruselským lezením do ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Česká televize vysílá zpravodajství tří typů. 1) důveryhodné, 2) částečně občas důvěryhodné, 3) ty ostatní. V prvním případě je to "přesný čas", ve druhém "předpověď počasí na následující den"; a za třetí vše ostatní...

   Smazat
  2. 1152: Jako anekdota dobré (mladší čtenáři neznají),
   ale zkuste si odečíst přesný čas přes internetové vysílání. Dnes v poledne zpoždění dělalo 50 vteřin. Porovnáváno s přijímačem etalonového signálu DCF77 (Mainflingen, Německo).U radiově šířeného signálu pochopitelně nic takového nezpozorujete. Takže na internetu už ani ten přesný čas...

   Smazat
 4. Čeští politici se omluvili za Koněva. Alespoň někdo projevil tu slušnost!

  https://cz.sputniknews.com/nazory/2020042411845004-cesti-politici-se-omluvili-za-koneva-alespon-nekdo-projevil-tu-slusnost/

  OdpovědětSmazat
 5. Mít svůj stát, to znamená, věčně za něj bojovat. To si jen vždy nějaká banda perverzáků myslí, že když se k někomu přidá( někam vstoupí), máme vystaráno a to na věčné časy. Ale opak je pravdou !

  OdpovědětSmazat
 6. Paní profesorko, děkuji za článek. Láska k otčině a historii svého bílého Českého národa je nepřátelskými skřety vydávána za zločin... dějí vážné pokusy kriminalizovat i důsledné chápání zákazu invazních živých organismů které je nařízeno z naší krajiny odstraňovat - i když třeba chutné nutrie, či drzí a vynalézaví mývalové se nám líbí... narozdíl od druhů eliminujících domorodé druhy - žijící v Evropě minimálně od doby ledové...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přidal bych ještě dravé želvy, šedivé veverky, a z říše rostlin křídlatku a bolševník... Ani tyto invazivní organismy zde nemají predátory, či spásající druhy.

   Smazat
 7. Paní profesorka jako vždy samozřejmě s vyznamenáním a tentokrát i s upozorněním, že je to právě úpadek našich tzv umělců a velké části inteligence, který napomáhá zničení naší státnosti a podmanění parazitům. Prapra děda.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím se vším kladným, co na adresu paní historičky a to paní bych nejradši napsal s velkým Pé, napsali čtenáři v reakci na její velice povedný a v dnešní době mnohonásobně potřebný příspěvek. V době kdy se některé profese zaprodávají a jdou s proudem, ať už to jsou média, politici, soudci, ale i někteří lékaři a další kteří ze zbabělosti jen mlčí a mají strach, je velice důležité opět připomínat pravdu, jak historickou tak i upozorňovat na překrucování pravdy v současnosti.
   Velké díky, rudý dědeček

   Smazat
  2. Pamatuji, jak neoblíbení byli za komunistů příliš(!) politicky angažovaní umělci jako Švorcová, P.Kočí, Mixa, i třeba po revoluci převrácený svazák Pavlata a další. Kolik jich bylo, 10? Dnes jsou politicky angažovaní téměř všichni umělci a prosazují politiku kavárny, debil bloku, Milionu chvilek, Člověka v plísni, lancmanšaftu atd. Ale ti komunističtí aktivističtí umělci měli jednu vlastnost, uměli skvěle své řemeslo a i tak to byli velké uznávané a respektované osobnosti u většiny národa. Dnes když vidím angažované, politicky uvědomělé hérečky Holubovou, Geislerovou, Issovou...No tedy nazdar!

   Smazat
 8. Kdosi chytrý a skutečně vzdělaný řekl: Přesvědč 2 generace a získáš celý stát. Toto se již 30 let plně uplatňuje v našem naprosto zdecimovaném školství. Čučkaři z BISKY to jistí. USA jim předává diplomy jako Havloj za ničení naší svobodné suverenity v americkém zájmu . Další důležitou součástí je devastující snížení průmyslu případně jeho předání do cizích korporací, totéž platí o bankovnictví a pojišťovnictví, veškeré energetiky, plynárenství a ropného průmyslu - splněno. Nejdůležitější však nastalo likvidací soběstačného zemědělství a prodej vody. KDUČSL s exministrem Luxem se přičinilo zrušením ČSN na potraviny. Od té doby nastala divoká "privatizace" potravinářského průmyslu. Výsledkem jsou polochemické ,navoněné, nabarvené, nachucené a pěkně zabalené potraviny jež více škodí než prospívají nám lidem. O západním zdravotnictví kdo chce vědět pravdu tak ví.

  Nyní nastala poslední fáze zotročení států a lidí: ZADLUŽIT nesplatitelnými úvěry, což na pokyn CABALY probíhá. K tomu slouží světové divadlo každodenně přenášené všemi sdělovacími prostředky- Coronavirus 19. Strach přináší zoufalství. Zoufalí a zfanatizovaní lidé poslušně dělají zoufalé věci. Gojímové vykonávají příkazy, z čehož mají profit. Jenom si neuvědomují, že po splnění "úkolu" budou jako nepotřební svědci odejiti. Soukromý FED a MMF už budou jenom upravovat úrokové sazby státům dle poslušnosti a soukromý dolar bude zachráněn.
  Zlomit tento plán mohou pouze Trump s Putinem, Čínou a Kenedym juniorem pokud je skutečně skrytě naživu. Údajně pomáhá Trumpovi již od kampaně při jeho zvolení.
  To je zvrat! Trump se rozhodl pomoci Putinovi zbavit se vlivu dolaru a tím pomoci SKUTEČNÉ vládě USA.

  OdpovědětSmazat
 9. Perfektní analýza. Děkuji. Bohužel vzhledem k názorům mladé generace jde o házení hrachu na zeď.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já mám rozhodně blíž do penálu než do kolébky a souhlasím, že mladá generace myslí jinak. Nějaké hranice a tradice jsou jim ukradené a jako jazyk používají na domluvu zvláštní změť různých jazyků a zkratek. Ovšem taková je doba. Moje generace je něco mezi. Nelpíme na nacionalismu, ale furt umíme perfektně spisovně česky. :)))

   Smazat
 10. Mavro Orbini Rauseo z Dubrovniku, mnel za ukol predlozit vsem Slovanum dukaz o tom kdo a co jsou. Knizka vznikla pomoci 320 dokumentu z ruznych archivu- Dubrovnik, Venezia, Vatikan, Malta, Praha atd.
  V roce 1550-60, ve Vatikanu, vznika idea panslovanstvi, idea ktera mnela vsechny slovanske narody sjednotit pod vladou Vatikanu.
  Kniha vznika v roce 1601.
  Polsko pada pod Vatikan 1605.
  Srbsko je pod Turkama a zbejva jen poslat Polaky a zbytek konvertitu na tam nejake Rusko...nejakou zem bohem za patou.
  1612. Polska armada je porazena po 3-deni bitve a tim konci projekt vatikanizace Slovanu jako celku.
  Kniha Kralovstvi Slovanu se ihned dostava do Index Librorum Prohibitorum a je ihned zakazana ve vsech zemich kde Vatikan ma svoje prsty.
  1611. Kdyz uz bylo jasne ze Polsko neprevalcuje Rusko, vychazi v Holandsku jeden z nejvetsich historickych padelku: De Administrando Imperio, kterou udajne napsal Constantin Porfirogenet, cisar ktery nikdy nevladl ale jaksi mnel potrebu zdelit jak se ridi imperium. V tomto dile opisuje jakesi stehovani Jiznih Slovanu i kdyz neegzistuje zadnej dukaz, ani "primal sources" ze 6-7.stoleti ..o ty brutalni valce a genocide, Ilyrijcu a Tračanu ze strany nejakych pololidi z Karpat))
  Do roku 1914. Tato knizka lezi v archivech v Dubrovniku s visackou na ktere je napsano:"Zakaz pro Srby".
  Posilam link na jeden z mala starsych vytisku. Je to v italstine, jelikoz az na rusky a srbsky preklad, chyby v jinych prekladech az 200 stran.

  Il Regno de gli Slavi hoggi corrottamente detti Schiavoni / historia di Don Mavro Orbini
  http://resolve.ubsm.bg.ac.rs/PDF/1774

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Legrační připomínka. Legrační proto, že v době vzniku onoho díla byl Dubrovník čistě italo-srbské město, pravda katolické.

   Poláci dostali od Rusů na prdel víckrát. Např. Napoleonova Velká armáda se z velké části rekrutovala z Poláků. Poláci si stále hrají na regionální velmoc", odlišnou od Rusů, ale srandovní je jejich pití čaje a la Rusko, kuchyně tak podobná ruské i některé návyky - vodkové ožírání se... atd. atd.
   Mezi Slovany vnášejí nenávist především Němci, aby ovládli Východ Evropy a Balkán. Jinam je Francouzi s Angličany nepustili.

   Smazat
  2. 13:21
   Pravda...I sam Mavro Orbini byl latinizovany Srb. Dubrovnik byl takovej Mossad stredoveku. I sam Car Dušan Silny se neodvazil cokoliv proti Dubrovniku i kdyz mnel v 14.stoleti cely Balkan pod sebou.
   Je to zvlastni pribeh s Dubrovnikem...odjakziva.
   Jinak starimskej nazev Ragusa je vlastne Rogoz...bylina ktera rostla v zatoce vedle Dubrovniku.
   Stejne tak Trieste/Italie, Trsat/Rijeka je z bylinky Trstike ktera roste vedle usti rek do more.
   Rasensko(Ilirska)-Keltska etymologie.
   Jestli neco nese nazev podle flory tak si budte jisty ze to jsou Valaši/Vlasi/Volsci (kasta pastevcu ktery uctivaly Velesa), mezitim co Boi,Dukleati,Scordisci ucitvaly Peruna, jakoz to kasta BOIovniku. BOI Haemus, Boiovske hory)))
   Do dnes je v oblasti Dubrovnik ohrance pastevniku sv.Vlaho. Dokonce i matka sv.Vita v tehotenstvi zdrhala z Dukly(Dvkla-Dvkletian-Diocletian) na Sicilii pred obcanskou valkou ktera tehdy zurila mezi ruznyma sektama a imperii.
   Dnesni Duklja, v Cerny Hore, je na starych Rimskych mapach...
   Dukla tam...Dukla tady a tak x mist na starejch mapach.
   Ale neeee....my neumime premejslet hlavou a zdravym selskym rozumem...tak potrebujeme nemce a anglany aby nam vysvetlili jaci jsme barbary a ze muzeme bejt radi ze nam vymazaly historii.
   )))
   Pozdrav.
   PS: Ta posledni veta je vlastne i jeden ze zakladnich problemu pro nas na vychode...Eugen Savojsky a jeho famozni Drang nach Osten.

   Smazat
  3. Dpoplňte, prosím, link na ten úplný RUSKÝ překlad. Děkuji.

   Smazat
  4. Preklad vzniknul v roce 1722 a napsal ho hrabe Sava Vladislavić Raguzinski, srb kterej zalozil ruskou diplomacii, na zadost Petra I Velkeho.
   Napiste
   Царството на славяните
   Vydrzte do zitra nebo zkuste tento link.
   https://archive.org/details/52B3EADAE4BC1FD13456
   Pozdrav   Smazat
 11. Člověka povzbudí, že jsou ještě mezi námi lidé jako je paní prof.PhDr. Stanislava Kučerová, CSc. Paní profesorko díky za uvedená fakta a vaše názory! M.R.

  OdpovědětSmazat
 12. Je vždy osvěžením číst řádky od paní profesorky. Škoda, že naše školství zapárkovali na špatném nádraží. Plody výuky se už dnes sem tam projevují na mladé generaci. Přesto věřím, že každá akce je odměněna reakcí. Vždyť za totáče byl taky tlak přepisovat historii a vychovávat omezence, ale jaksi se to nepovedlo. Jsem přesvědčen, že i nová generace má protilátky a je imunní proti blbosti. Uvidíme, jak se s tím poperou.

  OdpovědětSmazat
 13. Vážená paní profesorko,
  také Vám nesmírně děkuji, že v sobě nacházíte sílu, odvahu a stojí Vám za to rozvíjet nám kritické myšlení a narovnávat záměrně křivená fakta. Naši předci za tuto zemi bojovali a umírali, abychom se my měli lépe. Po 2. světové válce, kterou rozpoutali Němci a vyvraždili miliony lidí, kteří chtěli jen žít svůj skromný život, zbyla spoušť. Přeživší staří, mladí se většinou pustili do oprav, budování zdarma. Studenti se podíleli na budování velkých děl (např. přehrad, továren, ...) zdarma, za stravu a lože. Teď když hrozí neúroda a někdo si dovolí navrhnout, aby se studenti hromadně zapojili na pomoc, tak hned křičí někteří politici, že to není správné. Za těchto několik měsíců jsme měli možnost poznat, kdo je kdo, prohloubit si naše kritické myšlení. Věřme, že už nebudeme muset platit z našich daní parazitické spolky a existence, které nás a naši práci jen dehonestují, povyšují se nad námi, ale vyžadují naše peníze ve formě dotací a ještě přitom vulgárně křičí. Proč musíme poslouchat tak ordinérní a vulgární existenci jako je např. Holubová a spol? K čemu je potřebujeme?Chybí nám, když je nevidíme a neslyšíme? Nikoliv. Oni potřebují nás, tedy přesněji naše peníze!

  Ale Vás, vážená paní profesorko, a Vám podobné, potřebujeme velmi. Vaši kultivovanost, moudrost, hloubku a šíři znalostí, Vaše kritické myšlení. Posilujete nás, předkládáte nám hodnoty a ukazujete nám cestu z morálního úpadku, kterým jsme obklopeni a kterému se snažíme čelit.

  OdpovědětSmazat
 14. A kdo za to může opět skopčáci a jejich světonázory už dvakrát dostali po hubě ale asi to bylo málo. Nic není ztraceno ještě můžeme Český stát zachránit nějaká integrace nepřipadá do úvahy.

  OdpovědětSmazat
 15. Opět to napsala dobře, paní profesorka. Ukazuje nám to, jak potřebujeme mít vzdělanost.
  To co o nás říkají cizí národy a jejich slouhové z našich řad (podivenové, krystlici, apod.) by pro nás nemělo být směrodatné. Vždyť nesamozřejmost své existence, můžou spíše pociťovat Němci, Italové, a další evropské státní národy. Domnívám se, že Češi však těmito traumaty netrpí, pouze můžeme sledovat pokusy různých ubožáků (podivenové, krystlíci, atd.) nám je vnucovat.
  Češi jsou historickým státotvorným národem. Tři sta let pod Habsburky, to nezměnilo. I po rozpadu Československa, jsme středně velkým státem. Zhruba podobný počet evropských států je větší, než my i menší než my. Nemáme důvod trpět nějakou malostí. Ale musíme na suverenitě svého státu a národa stále pracovat a nikdy to nevzdávat. P.K.

  OdpovědětSmazat
 16. Děkuji, paní profesorko. Bohům za to že jste, a Vám za to, že jste, jaká jste.
  Tuhle jsem uvažoval, kdy se náš národ vyrovná se svou minulostí.
  A dospěl jsem k názoru, že to bude tehdy, až budou mít svou sochu Boleslav I, skutečný otec vlasti a zakladatel českého státu; maršál Radecký, jako jeden ze dvou českých (druhý byl Jan Žižka), z deseti historických světových vojevůdců od starověku po dnešní dny, kteří nikdy neprohráli bitvu nad níž měli velení, a generál Svoboda, jako vojevůdce, který z ničeho, jen svou vůlí, ze země vydupal armádu, aby mohl bojovat s nepřítelem.
  První založil český stát v hranicích jak je známe po dnešní dny, třetí za ně bojoval, a ten druhý, maršál Radecký? Narodil se kdy se narodil - jeho vlastí byly Čechy, co součást monarchie. A tak také vnímal svou vlast.
  Nebojoval proti své vlasti, ale za svou vlast!
  A dokud toto nebudeme schopni přijmout, dotud se svou minulostí nevyrovnáme. Howgh.

  OdpovědětSmazat
 17. „Aspoň je vidět, jaký byl důvod jejich příchodu do Evropy.” Maříková vysvětlila příčiny nečekaného migračního trendu:

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020042511848441-aspon-je-videt-jaky-byl-duvod-jejich-prichodu-do-evropy-marikova-vysvetlila-priciny-necekaneho/

  OdpovědětSmazat
 18. V televizi si vzali noví historici na mušku Jana Žižku. Náhodou jsem v neděli ráno sledoval pořad od protičeského kolaborantského historika, který skoro v každé větě v souvislosti s Žižkou zmiňoval loupež, přepadení, zlo, kořist, které měl tento vojevůdce spáchat. Údajně nevymyslel ani vozovou hradbu, ale ten nápad okopíroval z knih. Jeho výhry také nestály za řeč.

  Kdy se objeví historik, který bude mít odvahu psát podobně o Havlovi? Stránka co stránka by popisovaly chlastačky, soulože, možná i skupinový sex, aby si každý, kdo uslyší jeho jméno odplivl..

  OdpovědětSmazat
 19. Ti co vyvedli tehdejší Československo z Rakousko Uherska by nyní koukali jak puci, kam jsme ro vlezli. Kdyby byli tak odvážní jako my, tak by tehdy prohlásili, že bez Rakouska Uherska nám hrozí ekonomický kolaps a pod. a ČR by nikdy nevznikla. Jejich tehdejší odvahu jsme nahradili současnou zbabělostí a nedůvěrou sami v sebe.

  OdpovědětSmazat
 20. Souhlasím s paní profesorkou a shrnuji. Po r. 1989 jsme vstoupili do doby TEMNA č. 2. Kdo chce vědět co to byla doba Temna 1- nechť si přečte jen úvodní kapitolu E Denisse (jeho socha zatím stojí na náměstí, kde malomyslně exhibují konfabulátoří ČÉTÉ) k jeho ČECHY PO BÍLÉ HOŘE. I dnes dravci EU/NATO klovou útroby českého národa, i dnes máme stovky Koniášů a tisíce inkvizitorů - ČÉTÉ se jimi jen hemží. Temno 1jsmee přežili díky BUDITELŮM. Tehdy po 30leté válce jsme byli také vykradeni do hola a našimi historickými poklady se pyšní nejen tehdy ale dodnes zlodějské Švédsko. Co bylo od r. 1989 pozitivního uděláno pro stát a národ? Majetek státu za 11 bilionů Kč byl ukraden, byly vykradeny české banky a české pojišťovny a při tzv. "prodeji" státního majetku banka, která peníze za prodej shromažďovala vykázala manko 500 miliard Kč! Nezdá se vám kuriózní, že prodáte dům a bude navíc v minusu 5 milionů Kč. A tak hospodařili vlády až do Babišovy a nyní se snaží využít COVOID-19 k novému kradení. No a připočítejte si ještě bilionové sekery - dluhy státu, vyrobené dřívějšími vládami, které dnes z pozice opopolitiků zase vykřikují své nesmysly, ačkoliv v právním státě by dávno seděli na Mírově. Ale viděli jste někde ve Světě, že by diktatura kapitálu mohla být právním státem? Zlatý Babiš, jen mi je záhadou, proč se trhl od zlodějů a šel veřejně do politiky a ne prostřednictvím loutek, jak činí ostatní kapitalisté.

  OdpovědětSmazat
 21. Obávám se, že pánové Hřib, Kolář a Novotný, náčelníci to z Prahy, jestli ne i plukovník Koudelka, mají prsty delší, než jsem si myslel. Jak jinak si vysvětlit, že překladač Google ve verzi pro Čechy, jak to vypadá, vynechal Ruštinu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ani tak případně "dlouhé prsty", ale "vhodné" "dlouhé vedení".

   Tam hledejte případnou "chybu", pokud to není chyba nebo to není chyba na vašem počítači.

   Smazat
  2. Novodobí kádrováci by měli vydat nové bankovky, ty současné propagují TGM a Karla IV. Ty přece musíme vygumovat z naší historie.

   Smazat
 22. Bezvadný článek od paní profesorky-a bezvadná diskuze
  k němu.Ještě jsou u nás vlastenci,jen se neprojevuje kolik jich je.

  OdpovědětSmazat
 23. Vážená pani profesorka, dovolím si aj ja zo Slovenska vysloviť poďakovanie za Váš pohľad na dnešné prekrúcanie historických skutočností. Na Československo by sme mali a mohli byť hrdí. Veď, ako ste napísali, bol to "projekt" tvorený niekoľko storočí. Niekoľkými generáciami buditeľov. Spomenuli ste J.Kollára, P.J.Šafárika, o ktorých sa spolu s T.G.Masarykom s vami, Čechmi, my Slováci delíme. Na vzniku Československa má aj veľký podiel možno málo známy lekár a slov.politik Vavro Šrobár/1867 - 1950/, žiak T.G.Masaryka v Prahe, ktorý mu bol vzorom a dal mu motiváciu na pripojenie sa Slovenska k Čechom v tých búrlivých dňoch roku 1918.V roku 2017 vyšla o jeho živote kniha Vavro Šrobár - osudové prevraty- 1918 - 1944 - 1948 od jeho synovca Ľ.Olacha. V.Šrobár vykonal veľa hlavne pre Slovensko, pretože musel "bojovať" predovšetkým s maďarskou elitou, ktorá si nepriala spoločný štát. Všetci vieme, aké boli ťažké začiatky nového štátu pre Slovákov, ktorí hovorili viac po maďarsky/v Bratislave po nemecky/ než po slovensky...Napriek tomu to zvládal a spolu so zástupcami veľmocí 1.sv.vojny pomáhal tvoriť hranice ČSR... Ale už dávno sme predaný štát s nemorálnymi politikmi a médiami...Preto to tak vyzerá.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.