Reklama

čtvrtek 9. dubna 2020

Lekce koronaviru

Profesor Mojmír Grygar
Mojmír Grygar
9. 4. 2020
Historik a bohemista profesor Mojmír Grygar reaguje na aktuální situaci. Na základě historických reminiscencí prohlubuje naše podezření o umělém původu viru. Upozorňuje na utajovaný výzkum vojenských laboratoří ve světě a na několik afér, potvrzující fakt, že v mnoha zemích se pracuje na zákeřných chemických a biologických zbraních. 1. Koronvir jako přírodní jev nemyslí, nemá žádné záměry, on prostě je a působí podle své povahy. Do očí bije, že jde v historii dosud ojedinělou událost, která vtiskne jednadvacátému století zvláštní cejch a vyvolá řadu otázek. Co způsobilo tuto výjimečnou situaci? Vyvolalo ji zanedbání elementárních přírodních a hygienických pravidel, pojídání některých ptáků, zvířat, plazů? Je-li tomu tak, proč k něčemu podobnému nedošlo již dřív, kdy zanedbávání stravovací hygieny bylo mnohem horší?

Další otázka – je koronovir výsledkem laboratorních zkoušek, nebo je to ryze přírodní produkt? Nápadný je rozpor mezi tvrzením některých odborníků, kteří zjistili, že k takovému složení nemohlo dojít přirozeným vývojem, a rychlou polemickou reakcí odborníků, zejména amerických, kteří odmítli umělou genezi viru. Proč? Cožpak není známo, že ve vojenských laboratořích se již od konce 19. století provádějí pokusy vyrobit biologickou zbraň? Stojí za to ohlédnout se zpět a připomenout některá fakta, která na první pohled nemají s pandemií koronaviru mnoho společného. 

Je známo, že za první světové války byly použity bojové plyny, ačkoliv mezinárodní úmluva tyto zbraně zakázala. Je skličující, že ani jedna bojující strana tento zákon nedodržela. Americká armáda, která nastoupila v závěrečné fázi války, měla chemickou jednotku o síle 500 mužů. Němci dodali Rakušanům při jejich úspěšné operaci na italské frontě v létě 1917 nový bojový plyn, který ochromil italské vojáky, protože jejich plynové masky nový plyn nezachytily. Císař Karel, který si dal titul Kriegsherr (Pán války), odmítal odpovědnost za tento dvojnásobný akt válečného zločinu. Připomenu ještě jednu neznámou epizodu ze života Alberta Einsteina – na podzim roku 1914 pracoval v laboratoři Pruské Akademie věd v Berlíně a byl spolu s několika vědci pověřen úkolem vytvořit účinnou bojovou látku. Při pokusu došlo k výbuchu – jeden kolega přišel o život a další utrpěli zranění, Einstein vyvázl bez fyzických následků, ale trauma ho zasáhlo a definitivně utvrdilo jeho zásadní odpor k armádám a válce. 


2. 
Je mimořádná pandemie koronoviru zcela mimo trajektorii opakujícího se výskytu nebezpečných a mezinárodním právem zakázaných látek? Může se mezinárodní veřejnost spolehnout na případné tvrzení šéfů vojenských laboratoří v USA, Číně, Rusku, Japonsku, Německu a jinde, že žádná taková látka není a nebude na jejich programu?

Není to tak dávno, kdy souběžně s útokem islámských teroristů v New Yorku a Pentagonu se vynořil zákeřný strašák – antrax. V prvních dnech bylo rozesílání této látky v dopisech (3 adresáti zabiti a 23 zraněno) v hledáčku médií v nemenší míře než letecké útoky na Obchodní centrum a budovy armádního velení. Ale aféra byla brzy zapomenuta – znepokojená veřejnost se spokojila odhalením útočníka – byl jím pouze jeden osamělý unabomber, bývalý profesor matematiky, blázen (?). 

Do kategorie teroristických akcí prováděných otravnými látkami patří ne zcela objasněný případ Sergeje Skripala, bývalého sovětského zpravodajce, který byl v roce 2018 v Salisbury spolu s dcerou otráven novičokem, bojovou látkou vyrobenou v Sovětském svazu. (Shodou okolností zamořené místo vyčistili specialisté z nedaleké vojenské laboratoře, ale asanaci neprovedli dobře, protože za několik týdnů novičok opět zaútočil a vyžádal si smrt jedné ženy.) 

Podobných individuálních teroristických akcí, které byly jakoby odvozeny z levných špionážních trháků, se událo v nedávné minulosti víc. Ať tyto kauzy hodnotíme jakkoli, svědčí o tom, že vojenské laboratoře nezahálejí a stále se v nich připravují zákeřné smrtící látky. (Pokud jde o novičok, jeho složení naši specialisté znali a byli s to jej experimentálně vyrobit.) V této souvislosti se vynořuje naléhavá otázka – nebylo by načase přijmout mezinárodní zákaz výroby všech podobných látek? 

Vím, že to zní naivně, protože vždy se najde armádní laboratoř, která nebude takový zákon respektovat. Ale nastolení otázky musí předcházet řešení každého problému. O tom, že použití otravných látek je neustále v dohledu, dokazují fakta z vleklé občanské války v Sýrii. Nepřátelé syrské vlády, ať již domácího nebo zahraničního původu, opakovaně obviňují prezidenta Saddama Asada z používání sarinu proti obyvatelstvu. Tento faktor se stal trvalým argumentem umožňujícím letecký zásah států, které se považují za mezinárodního garanta korektního vedení války. Klade se otázka, proč letectvo USA a Francie včas nezasáhlo proti středověkému barbarství islamistů, kteří dokázali obsadit rozlehlé území a byli s to po dlouhou dobu vykrádat ropné bohatství země, aby získali peníze pro svou svatou válku? 

Na druhé straně je dost důvodů pochybovat o tom, že by sarin syrská vládní vojska používala navzdory a jakoby natruc varování západních zemí, které předem hrozily raketovými a leteckými útoky a jednou je také provedly. Přitom je nápadné, že účast zahraničních bílých přileb při zjišťování a prověřování těchto případů příliš hraje do karet extrémním muslimům z An-Nusry, Al-Kájdy i dalším zahraničním interventům.

3. 
Mimořádné nebezpečí představují viry, které vznikají nezávisle na vůli lidí a šíří se jako nesnadno vykořenitelné epidemie. Byl to zejména SARS, odrůda coronaviru, který se před osmy lety začal šířit v jihovýchodní Asii a který byl jakoby generální zkouškou dnešní pandemie. Téměř souběžne vypukla v Kongu epidemie eboly, která se rychle šířila a jejíž mimořádně vysoká úmrtnost – z deseti nakažených měli šanci na přežití pouze dva tři – vzbuzovala velké obavy.

Buď jak buď, tyto případy, zdaleka ne úplné, ukazují, že dnešní katastrofa, ač je její rozsah výjimečný, nutí přemýšlet o řadě příbuzných událostí. Přitom bije do očí, že se na nejvyšších místech mezinárodní politiky, lékařství, vědeckého výzkumu a výroby léčiv nenašli lidé, kteří by postřehli blížící se nebezpečí a učinili nezbytná preventivní opatření. 

Mezi nemnohými prozíravými lidmi byl Bil Gates, který již před pěti lety kritizoval mezinárodní instituce, že se nepoučily z katastrofy v Kongu roku 2004. Zdůraznil šokující rozpor mezi nákladnými a pečlivě promyšlenými přípravami války a neschopností čelit zhoubným epidemiím. Podle Gatese nákaza eboly v chudých afrických státech se měla stát varováním pro celý svět. Skutečnost, že epidemie nezasáhla statisícová a milionová města a že se nerozšířila do okolních zemí, mezinárodní instituce trestuhodně uklidnila – ale jejich povinností bylo připravit se na podobnou budoucí hrozbu.


4. 
V dějinách dochází k nebývalým společenským změnám zpravidla v důsledku mimořádného šoku – to, co by lidé za normálních okolností netolerovali, pod dojmem nebezpečí a prožitých hrůz jsou náhle schopni přijmout a podpořit. 

Připomíná se mor za vlády Karla IV. – netkví právě v této apokalypse mentální předpoklady vzniku radikálního hnutí, které bylo fascinováno představou viny a hledalo radikální řešení? –

Po napoleonských válkách si lidé nelibovali pouze v útěšné biedermeierovské idyle, ale také v ideálních duchovních perspektivách, které směřovaly k nápravě zlých poměrů. K těmto procesům, vyznačujícím se humanistickým a sociálním utopismem, patřilo také české národní hnutí. (Proč Němcová žádala Klácela, kněze–augustiniána, aby ji poučil o komunismu?) 

Hekatomby první světové války vedly k pádu tří tisíciletých monarchií, k výbuchu bolševické revoluce v Rusku a souběžně ke zrodu Hitlerova krvavého válečného běsnění živeného nedávnou hrůzou z poválečného chaosu. (Nacismus nereagoval jen na versaillské mírové smlouvy, ale také na katastrofické znehodnocení peněz ve Výmarské republice). 

Nebýt u nás kolektivního prožitku okupace a druhé světové války, neotevřela by se cesta k odsunu Němců, k znárodnění a k budoucnosti ve znamení socialismu. (Přečtěte si, prosím, protokoly Sjezdu syndikátu českých spisovatelů z roku 1947 – nebudete věřit, jaká shoda tehdy panovala mezi českými vzdělanci různých vyznání a generací vzhledem k společné socialistické budoucnosti. Kam to všechno zmizelo? Kdo to pokazil?) 

Nejinak tomu bylo i po Listopadu. Veřejnost již byla syta reálného socialismu, který se drasticky vzdálil od poválečných představ o socialismu a demokracii (sám pojem lidové demokracie, tedy lidové lidovlády, nevzbuzuje mnoho důvěry). Disidenti a prosazovatelé kapitalismu tehdy nechtěli nic vědět o nadějích jara 1968, kdy nešlo jen o základní proměny v reálném socialismu, ale také v tehdejším kapitalismu. 

Pouze silným odporem k režimu jedné strany si vysvětlíme, že veřejnost nepostřehla nebezpečí skrývající se v léčbě šokem, v překotném zavádění kapitalismu a v celé řadě změn, které tento nový režim nevyhnutelně podmiňovaly a doprovázely. Heslovitě si je připomeňme – výprodej průmyslu, bank a přírodního bohatství, omezování zemědělské produkce, beztrestnost veřejných krádeží (teorie zhasnutého světla), restituce církevního majetku, přepisování dějin v duchu austrofilského katolicismu (rehabilitace Habsburků, znevažování První republiky, nesouhlas s odsunem sudetských Němců) a oslabování samostatnosti státu jednostranným podřízením nadnárodním mocenským strukturám. 

Negativní změny zasáhly i do společenského vědomí – šlo o falzifikaci pojmu svoboda, jak to názorně dokládá okřídlený výrok jednoho pravicového politika–rockera: „Mám-li volit svobodu nebo dobro, volím svobodu.“


5. 
Pandemie ukázala, že sebevětší vojenská moc je vůči neviditelnému škůdci slabá.

Fotografie obrovské armádní nemocniční lodi, jejíž bílá barva s červenými kříži vypadá na šedém pozadí Manhattanu jako přízrak a současně jako výtka – stát (America first!) sice již předem myslel na zraněné vojáky budoucí války, ale s ničím podobným nepočítal pro případ, že jednou bude muset chránit obyvatelstvo jako celek před zákeřnou pandemií.

Lidé jsou si vědomi toho, že nic se již nenavrátí do doby před koronavirem.

Koronavirus jakoby mávnutím proutku zpřeházel dosavadní hospodářské, politické a vojenské priority – příroda drastickým gestem smetla se stolu záměry i těch nejmocnějších lidí a institucí. Aby byla pandemie potlačena a její původce bezpečně držen na řetěze, bude nutno podniknout dalekosáhlá opatření. 

Podaří se držet na uzdě a překonat globalizaci, která boří hranice, národní a lokální zájmy a oslabuje stát ve prospěch nadnárodních korporací? Podaří se posílit mezinárodní spolupráci, jejímž smyslem nebude maximalizace zisku, ale starost o zdravé životní prostředí pro každého na této planetě?

Kdo si dnes vzpomene, že Zbygniew Brzezinski, stratég studené války a od kolébky nepřítel všeho ruského, krátce před smrtí se vzchopil a navrhl nově jmenovanému prezidentovi, aby se prezentoval Trumpovou doktrinou – dohodou tří velmocí, Spojených států, Ruska a Číny, které by se stály zárukou mezinárodní spolupráce a stability.

Trump se cítí ve svém prezidentském majestátu dotčen nosit roušku, ani našemu bývalému prezidentovi se do toho nechce. Rozumím tomu – generálové se neradi vzdávají svých epolet. Je smutný pohled na papeže Františka, jak stojí sám s rouškou na svatopetrském náměstí a mluví – do prázdna. Nic takového církev nepotkalo od dob katakomb. Není to chvíle k mimořádnému zamyšlení? Neměli by křesťanští teologové, židovští rabíni, imámové, buddhističtí dalajlamové odpovědět na prostou otázku – jaká je příčina této zkoušky? Co ji způsobilo? 

Proč Bůh (ať má jakoukoli podobu) seslal na lidstvo tuto zkoušku? Je to nová potopa jako trest za naše viny? Důsledek svobodné volby, kterou jsme uplatnili navzdory božím zákonům a přikázáním? Nebo je to anonymní varování přírodních sil, které reagují na to, jak lidé překračují limity a hranice nepsaných zákonů? 


6. 
Koronavir drasticky obnažil rozpor mezi osobním bojem za vlastní štěstí a principem společenské solidarity. Lekce pandémie bude mít smysl, když lidem dojde, že cestu k bezpečnější a spravedlivější společnosti neurčuje boj silnějšího proti slabšímu, ale respektování svobody, životního stylu, osobitosti jiných lidí, národů a kultur. 

V západním tisku se v těchto dnech projednává ožehavý problém – ukazuje se, že i mocnosti jako USA a Britanie jsou závislé na dovozu léčiv z Číny. Tuto situaci nevyvolala potřeba mezinárodní spolupráce a dělby práce, ale zájem západních výrobců léčiv o zvýšení zisků přenesením výroby do zemí s nižšími provozními náklady. Nesvědčí tento příklad o paradoxním rázu dnešní mezinárodní výroby a obchodu?

Pan doktor Baxa v jednom rozhovoru řekl, že Čína zaznamenala v boji s nákazou úspěch, protože policejní metody jsou vždy účinnější. Ne, pane Baxo, nejde o policejní metody, ale o vyšší míru společenské odpovědnosti, kterou dostává čínský občan již do kolébky. Jde o vysokou míru sociability, schopnosti žít ve společnosti, nenadřazovat osobní zájmy nad zájmy společné. 

Zprávy, které přicházejí ze Spojených států ukazují, jak přijde běžnému Američanovi zatěžko vzdát se osobní svobody, jak nerad respektuje zájem celku. Zvykl si, obrazně řečeno, na své kolty, na svou dovednost sám si zjednat svou svobodu, svou přítomnost i budoucnost. 

V poslední době se na Západě horlivě diskutuje o budoucnosti kapitalismu a jeho možnostech. Zdaleka to není téma pro radikální levici, zabývají se jím ekonomové, kteří jednají spíš jako lékaři než hrobníci (Atkinson, Stieglitz, Krugman, Piketty, Milanovic a mnoho dalších). Všichni vycházejí z toho, že dnešní stav a hlavně neustále se prohlubující nerovnost musí být překonána. 

Lekce koronaviru naznačuje nezbytnou revoluční změnu, ale ne jako destrukci, dobývání Bastily nebo Zimního paláce, nýbrž jako proměnu mentality. To je bezpochyby mnohem těžší úkol než dobývání a obsazování domnělých, vytipovaných nebo skutečných ohnisek zla.

Nepromarní-li lidstvo tuto drastickou lekci, tisíce mrtvých nebude marnou obětí.57 komentářů :

 1. Tady je odpověď od šílenců z eu pandemie je absolutně nezajímá :
  „V Bruselu se zbláznili.“ Radim Fiala ohodnotil ekonomický dopad klimatických opatření EU v době pandemie COVID-19

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020040911776955-v-bruselu-se-zblaznili--radim-fiala-ohodnotil-ekonomicky-dopad-klimatickych-opatreni-eu-v-dobe/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Toto by nemělo panu Grygarovi uniknout!
   "Symboly a obrazovou řeč slovanské nacionalistické propagandy mapují vědci z brněnských univerzit."
   Český stát financuje svoje hrobníky a kolaboranty s cizí mocí! A teď se podržte! Český stát vydá na tuto protistátní činnost 4 884 000 CZK, slovy pět milionů korun! To je jako kdyby SSSR financoval Goebbelse.
   Jak dlouho nás tihle paraziti budou ještě vysávat?

   https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vedci-zkoumaji-symboly-slovanske-nacionalisticke-propagandy/1878240?

   https://www.muni.cz/en/research/projects/52087

   https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11908848

   Tento projekt je zaměřen na zkoumání vizuální kultury propagandy inspirované různými motivy nalezenými v slovanských nacionalismech na území České republiky a na Slovensku. Kromě toho je projekt zaměřen na diskurzivní analýzu nacionalistických agend, jak je možno je sledovat v různých politických projevech, prohlášeních a také na platformách sociálních médií různých politických subjektů v obou státech. V tomto ohledu se projekt zaměřuje na analýzu anti-evropské povahy politických diskurzů, a to jak vizuálních, tak písemných, v daných zemích. Takováto analýza má umožnit rozkrýt metody jejich využívání a zneužívání v politickém diskursu.

   Předmět a cíle řešení grantového projektu:
   a) Zkoumání vizuálních a rituálních projevů slovanských nacionalismů a jejich identitární roli
   b) Propaganda v písemné formě (politické projevy, vyjádření atd.) bude podrobena obsahové a diskurzivní analýze
   c) Zkoumání způsobů, jimiž propaganda pracuje s veřejností
   ---------------------------------------
   Pokud někoho zajímá, jak vypadá takový dobytek, který si za našich pět melounů bude královsky dva roky válet šunky a přitom plivat na Čechy svinstvo, podívejte se sem:
   https://www.denik.cz/z_domova/politolog-marek-cejka-uzavreni-hranic-nas-pred-extremisty-neochrani-20151116.html
   Za první republiky by tohohle Čejku zavřeli do kriminálu až by zčernal. Třeba se najde nějaký génius, který k tomu napíše něco chytrého a možná nějaký úředník, který tomuto svinstvu vystaví stopku a pošle Čejku dělat.


   Mimochodem, narazil jsem na fašounskej hnus na facebooku stačí kliknout sem. Když už tam budete, nahlašte obsah jako nenávistný(tlačítko Další pod hlavním obrázkem)

   https://www.facebook.com/groups/1474581979470108/

   Vymazat
  2. 18:46 Vypadá to, že po Koňevovi zboří Pustevny od Jurkoviče a postaví tam pangermánskou eurochatu.

   Vymazat
 2. Cesta od osamělého davu (D. Riesman) nazpět ke kooperující společnosti nebude krátká. Globální kapitalismus hodlá pokračovat.

  OdpovědětVymazat
 3. Tak krásně napsaný článek,jsem již dlouho nečetla. Děkuji

  OdpovědětVymazat
 4. Inu technologie se vyvíjí, barevné revoluce včetně té naší sametové se již okoukali a je k ním potřeba kolaborace zevnitř. Takových MSG či VH není mnoho, nejsou zadarmo a trvá to dlouho, než se vyhledají a připraví, v 21 století jíž out! Vojenský jsme již za zenitem, jsou jiní lepší. A tak nabízí se poněkud více "high tech" řešení. Něco napovídá i síť bio laboratoří po celém světě, sběr genetických materiálů různých etnických skupin, nasi přátelé mají tradici i know how. Jenomže se to nějak vrací k páníckovi, holt je to takový bumerang. I tak dle rčení cui bono, dá se vcelku přesně vysledovat, která je ta "druhá strana". A Čínu bych instaloval, spíše jako oběť. Také to vyjevilo v plné nahotě, co je ve skutečnosti "západní civilizace". Ta úroveň péče na západ od nás! Je to hnus velebnosti! Děkuji Ti Bože za Babiše. Andreji, jseš stejné krve, nedej se. A Primula ať se promořuje sám i se svou celou rodinou. Asi mu již hrabe

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano - i elektronika se vyvíjí anonyme 23.14. A internet promořil už asi každou domácnost.Ještě před čtrnácti dny se na diskuzích (novinky) ječelo "Prymuláááá na hrááád" teď je z něho zločinec, protože se snaží uvést zblblou společnost zase do normálu.Máme svobodu? Ano! Tak kdo si to může dovolit a chce, ať dřepí doma celé dny u internetu a ťuká do klávesnice nadávky a nenávistné žvásty, zacpanou hubu může mít i při jídle, ale ostatní lidi nechte na pokoji - žít! Ne každý naletěl na žvásty a poplašné zprávy, které mají rozesrat společnost, ne každý snáší koronafašizmus, kdy musí venku vdechovat do plic vlastní pot namísto čerstvého vzduchu. Diskuzní smečka z novinek už nemocná je - virus jim zcela určitě poničil mozek. Co je to "promořování" ještě před pár dny nikdo nevěděl, teď jsou všichni hltači bulváru, jimž je možno nakecat cokoliv, chytří jak sto opic.

   Vymazat
  2. Ještě jednou k tomu promorovani, UK a jeji předseda vlády chtěli profitovat a rychle couvli. Samotneho PM museji umístit na JIP, snad se jiz zlepšuje, náš slavný chirurg Pití věřil že to je pro něj brnkacka a zřejmě nebyla a změnil názor. Promorovani je samozřejmě přirozený jev, jenom bych k tomu přistupoval velice opatrně, jak AB. Jinak jsme celá rodina procházeli opakovaně snad nejhoršímu virovými onemocněními zhruba od prosince do února. Myslím že zde již neco bylo, jenom jsme o tom nevěděli. Tak přeji zájemcům veselé promorovani a prosím radsi mne z toho vynechte

   Vymazat
  3. 23:57 "... A Primula ať se promořuje sám i se svou celou rodinou..." - i s Baxou a tím englickým náčelníkem Borisem, autorem toho nápadu, jenž hraje nyní divadlo pravdivé asi tak, jako "TOUNY" před ním. - sck

   Vymazat
  4. 23:57 Sám jste opice. Promořování vymyslel Boris a hraje hlavního hrdinu tak znamenitě, že sklidil potlesk opic. sck

   Vymazat
  5. Můj názor na rozhodnutí "vševědů" o nakažení občanů ČR je podobný vašemu :

   Teď odborně lid seznámit,
   že jej chtějí nakazit.
   A aby v budoucnu byl klid,
   nezbývá, než souhlasit.
   Však než do mne virus zanoří,
   ať se sami promoří.

   A můj názor má jednoduché pozadí:

   "Pokud je informace o OCHRANĚ SENIORŮ a lidí náchylných k onemocnění stejně pravdivá a spolehlivá, jako prohlášení "OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ MÁME DOST", tak musí být ohrožené skupiny velmi, velmi znepokojeny!!!!

   P.S. A mít se velmi, velmi na pozoru.

   Vymazat
  6. Teď lituju, že jsem nešel na novinařinu. Mohl bych nejméně půl roku psát přiblblé slinty pořád na jedno kopyto -koronavirůůůůs - koronavirůůůůs -koronavirůůůůůs -a zblblí občané by k tomu brebtali pořád stejné žvásty. Spoustu žvástů na diskuzích a já bych vydělal. Nevadí vám, že do těch zvratků o tisících mrtvých lítají reklamy na zvětšení penisu,a na erekci, že jsou vedle počtu mrtvých i články jak nejlépe souložit, že vedle toho lítají reklamy s nějakýma hovadinama, a pod novinkama je super.cz se svými rozkroky a prdelkami? Myslíte, že se tohle dá brát vážně? Neuráží vás to? Všichni tihle novináři mají z vás prču, píší ty svoje bláboly a ukazují pořád nějaké mapky schválně, brebtají o "mrtvých" i když ti nezemřeli na žádný koronavirus, ale na nemoci stáří a sešlostí věkem! Nebo si vážně myslíte, že bez koronaviru by byli všichni senioři nesmrtelní? Smířil jsem se už s lecjakýma šaškárnama, ale nikdy jsem si nemyslel, že přijde něco takového. Podněcování paniky, vyvolávání strachu, nenávisti, blábolení lidí o "vychcípání" - tohle je podle vás normální život ve svobodné zemi? Je to parodie na svobodu - je to účelová šaškárna, a už bude trvat věčně, protože když by to chtěla vláda ukončit, lidi u internetu budou řvát jako pominutí. Že v této zemi umrzly tisíce bezdomovců -na to kašlete - a zvěsti o stovce zesnulých na stáří z vás dělají psychopaty.

   Vymazat
  7. 23:57 přijde mi, že prázdně plácáte. Pokud je vám zatěžko přijmout omezení, která se vší pravděpodobností umožňují projít epidemii Covid 19 s co nejmenšími ztrátami na životech i v hospodářství, pak mi vás není jen líto, jste mi odporný. Sobectvím, nebo hloupostí, nejspíš tím obojím. Jedno i druhé je lidské společnosti podobně nebezpečné. Dohromady s mocninou. JiH

   Vymazat
  8. Víte co anonyme 17.15? Stejně jste diskutující z novinek, jakých je na NR většina. Přečtěte si ty neskutečně - neuvěřitelně odporné a sprosté nadávky dnes prezidentovi Zemanovi - nadává mu stará smečka, kteří se strašně bojí o své mizerné životy, přitom jsou sprostí jak primitivní kanálové. Ještě štěstí, že ten odporný novinkový bulvár nečtou mladí lidi - co by si pomysleli o té hulvátské smečce starých vetešníků? Že se to drobet nestydí! Kvičí a ječí, a pořád si vynucují nějaká seniorská privilegia. Taky by měla vláda zavést vysoké pokuty za sprosté nadávky prezidentovi a premiérovi na diskuzích - a nekompromisně za ty nadávky krátit důchody. Proč má brát od státu důchod šmejd, který sprostě nadává prezidentovi? Je to taky starý pán - to jste si nevšimli? Vynucujete si ohledy, ječíte kvůli chřipce, a přitom jste omezení a nevychovaní - celé dny dřepíte u počítače -k čemu jste pro společnost užiteční? Vy covide - co jste napsal k umrzlým bezdomovcích? Prdlajs - nezájem - už je to dávno? Aha -tak to jo. Hlavně že si pořád něco vynucujete. Jste naprosto bezohlední - začali mi být tito lidé neskutečně odporní! Ještě že jsou ty diskuze, abychom viděli na vlastní oči, co je mezi námi za lidský odpad!

   Vymazat
  9. 21:07 aha, to jste vy, který se opakovaně pohoršuje nad jinými, aniž by byl schopen věcně zareagovat na kritiku svého vlastního textu.
   Proč se domníváte, že já ze 17:15 a řada dalších jsme nutně důchodci, proč si dovolujete tvrdit, že napadám či napadáme prezidenta ČR, jak se opovažujete do jednoho pytle házet seniory a vymýšlet kdejaké jejich sankcionování?
   Jak jsem napsal, hloupost a sobectví jsou lidstvu nebezpečné. Pokud se vyskytnou společně, tak s mocninou. Zvažte, do jaké míry můžete být daných vlastností nositelem.
   PS
   dovolím si vás ubezpečit, že pokud "dřepím" u počítače, jde o profesi a pokud si vás a jiné čtu, je to ze zájmu o úroveň a reakce ve společnosti. S potěšením jsem si i vás otestoval. Dík za poskytnutou službu.

   Vymazat
 5. Děkuji moc. Něco tak zajímavého a perfektně vysvětléného jsem dlouho nečetl! A děkuji Bohu, že ještě máme tak vynikajíci lidi, kteří něčemu rozumí!! Mirek

  OdpovědětVymazat
 6. Autor je Vlastenec a diky za jeho clanek.
  Koronavirus, ac objektivni, je predevsim medialni zalezitost ku prospechu financni oligarchie.

  OdpovědětVymazat
 7. Živočišné druhy orientované individualisticky v přírodě přežívají zpravidla jen jednotky milionů let (viz např. dinosauři). Druhy orientované sociálně naproti tomu prospívají už STOVKY milionů let - viz mravenci, termiti, včely. Mělo by se nad tím lidstvo zamyslet.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je poněkud jednoduché dělení. I dnes "individualistický" savec žije poměrně často jako člen své skupiny, tj. stáda, smečky, tlupy atd. Přežití spíše souvisí s podmínkami k životu a schopnosti se jim včas přizpůsobit. I dnes má větší šanci všežravec (kam de facto patří i "člověk"). Neznám až tak podrobnosti, ale myslím si, že "starý" rod mravenců by buď neuvěřitelně rychle vymřel, či naopak díky několikerým změnám životních podmínek by se mohl stát dominantním vše likvidujícím druhem. Dinosauři také podle nám předkládaných informací žili často ve velkých skupinách, kde měli ochranu před dravci.
   Ale vaši myšlenku chápu.

   Vymazat
 8. Americkou logikou je skutečnost, že původcem je ten, kdo dokáže virus první odhalit, izolovat a popsat. A hlavně, svůj nález zveřejní.
  To, že mohl zabíjet, a zřejmě také zabíjel, i dřív a jinde, není relevantní. Přirovnat by se to také dalo k českému: Nezavřeli tě proto, že jsi kradl, ale že tě přitom chytili.
  I ve vlastním zájmu by se měli novináři ptát na důvod zavření laboratoře ve Fort Detrick. Ten současný prevít nemusí být posledním a zdaleka ne nejhorším.
  To jenom pro ty, kteří dnes začínají volat po předložení účtu za současnou, ale hlavně budoucí ztrátu Číně.
  Osobně už nevěřím nikomu, přičemž si nechávám místo i pro "konspirační" teorie. Spousta věcí by se nám ještě před několika lety zdála nepředstavitelných. A dnes jsou denní realitou. Tak proč nepřipustit možnost, že virus vznikl uměle a dostal se na světlo boží třeba vadnou kanalizací a třeba z americké laboratoře. A třeba právě z té ve Fort Detrick.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tam se virus uvolnoval 1 rok a siril a siril. Zprvu byla infekce za chripku, pozdeji jako poskozeni E cigaretami. Odtud do Italie a pak teprve do Wuhanu skrze US Army. Naprosta podlost a lez USaku, ze za to mohou netopyri, ktere Cinani basti od nepameti!
   USA a Americane jsou zlo, ktere znici tuto planetu.

   Vymazat
  2. Virus má tolik ideálních vlastností, že o jeho přírodním / přirozeném původu lze možno s vysokou pravděpodobností pochybovat.

   Vymazat
 9. Na téma novičok se toho napsalo již mnoho. Mne asi nejvíc zaráží, že britští specialisté věděli v řádu minut o jakou jde látku a měli ve stejném řádu k disposici protilátku, která Skripala zachránila(?).
  Smekám klobouk. V britských nemocnicích mají v šuplatech neustále k disposici protilátky proti všem bojovým otravným látkám. I těm, které jsou tak okrajové, že se o jejich existenci dozvědělo nejméně 90 % veřejnosti, včetně té lékařské, až po použití. Lékaři prominou, ale na medicíně jistě vyučují nejméně dva semestry téma bojových otravných látek a novičok má samostatnou kapitolu. Alespoň na britských lékařských fakultách určitě. Protože jinak si nedovedu vysvětlit tak bleskovou reakci.
  Stejná sorta lidí, která vymodelovala kauzu novičok, mohla s klidným svědomím vytvořit i problém s Covin 19. Proč s klidným? Protože nás mají vcelku oprávněně za naprosté blbce. Když jsme nepokládali všetečné otázky tenkrát, proč by jsme je měli pokládat nyní. A když je nezačneme klást nyní,s čím se vytáhnou příště?

  OdpovědětVymazat
 10. Přidávám se, děkuji za velice dobrý článek, neurážlivý, ale zvláště dobře hodnotící situaci u nás vlastně od doby národního obrození až po současnost.

  OdpovědětVymazat
 11. CIA už v listopadu z Wuchanu domů hlásila, že říjnový experiment se povedl a virus dovezený příslušníky US Army v říjnu se ve městě úspěšně uchytil. Bohužel se experiment Amíkům poněkud vymkl a řádí teď daleko mohutnější silou na "vyspělém" Západě a nejvíc asi v zemi původu.

  OdpovědětVymazat
 12. Směšné dohody o morálce ve válce. Válka je přece už ve své podstatě zločin proti lidstvu. Zvrácení lidé vymíšlí zákony o vedení války. Už tu máme HUMANITÁRNÍ BOMBARDOVÁNÍ a můžem vydat zákony o střílení placatých nábojů a takových humálních věcí by šlo vymyslet nekonečné množství. Kradly ropu aby měly na válku ale někdo jí musel kupovat a dodávat potřebný válečný materiál. Humanita zvrhlíků. Prapra děda.

  OdpovědětVymazat
 13. ... kardinálna bude odpoveď na otázku - je tento vírus prírodný ?, alebo umelý ? .... odpoveď posunie ľudstvo k ďalším poznaniam ...( skúsenostiam, vedomostiam, atď )

  OdpovědětVymazat
 14. Syrský prezident se jmenuje Bašák Asad.

  OdpovědětVymazat
 15. Odpovědi
  1. Když už, tak oficiálně takto: Bašár al-Asad

   Vymazat
 16. Pořád čekám, kdy se objeví zpráva, že Skripal a jeho dcera podlehli účinkům koronaviru, neb jejich organismus byl předtím oslaben útokem novičoku. Divím se, že James Bond s tím ještě nepřišel.

  OdpovědětVymazat
 17. Fikaně napsany článek. Moznosti,jak se neco stalo,nebo se muze stat. Hlavne si nikoho nerozhazet.
  Mne to ale pripada jako podpora NWO. Uvedomit si a respektovat kulturu vsech-jasně, to je napad,myslenka,idea, uz jste to zkousel pane vysvetlit "uprchlikum"? A jak ty nektere obcany chcete k tomu respektu dohnat? Nasilim? Kdyz by se jejich vira a kultura mela respektovat? :) :), oni to pochopi?, kdyz jim to vysvetlite? A proc by meli?,kdyz mame mit taky ten respekt a pochopeni. A ti rozumnejsi to preci uz zkouseli, a kolikrat za to vysvetlovani a podani pomocne ruky obdrzeli ritualni smrt či znasilneni...
  Nezlobte se prosim,toto tady uz bylo tyto myslenkove reseni...
  Chcete zakaz vyroby a vyzkumu biolatek a viru pro armadu? Ale to tady preci taky mame.. Na to jsou mezinarodni umluvy...
  Nelezel nahodou tento prispevek od pana Grygara v supliku nekolik let...?
  Bez urazky, ale vse co by melo zajistit stabilitu,ne-vyrobu virů a bakterií,klonovaní, valky(osn,nato a spol.), to tu mame, ale zrejmě se špatnýma,úplatnýma lidma,kteri nam kradou nase uspory a stat pred ocima. To je to, na com mel pan Grygar po jeho letech koukani na svet prijít. Vse ostatni je jen úplatné,nefungující(a v soucasne dobe došlé na konečnou) dogma,ktere nas zavedlo prave tam,kde ted jsme...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10:56 V většině s Vámi souhlasím, jenom ti uprchlíci se přece nemohly sami z nějakého vnitřního popudu sebrat a dostat i přes moře do Evropy a ještě dál. Parazit je bez zábran a morální člověk omezený.

   Vymazat
  2. 10:56 namísto abyste mistroval autora článku, máte možnost být autorem úvahy, která vámi vytýkané "chyby" mít nebude. Jak to tak vypadá, chcete od jiných víc, než jste sám schopen dokázat.

   Vymazat
 18. Díky, do tohoto téma se určitě nezapojí naší vulgární spoluobčané. Naše společnost kopíruje (je pod vlivem) i zákony z mechaniky, třeba akce a reakce, či spojené nádoby. Ve svém intelektuálním vývoji,který nevím do jaké míry je náhodný, ale jeho cesta vede metodou " pokus & omyl ". Želbohu, měla by následovat etapa zhodnocení s cílem neopakovat blbosti,což se nekoná. Zhodnocení zkušeností si nahrazujeme expanzí těchniky a technologií, což končí omylem, že " poručíme větru dešti " a nakonec ten omyl stejně zaplatíme. Tak omyly opakuje každá generace.

  OdpovědětVymazat
 19. Strašák padl! Lékaři v Austrálii uvedli, jak léčit Covid-19 bez léků. Pouze zamezit dehydrataci..
  Objektem výzkumu byla obyvatelka čínského Wu-chanu (47), která zavítala do Austrálie a byla později hospitalizována se symptomy Covid-19: slabostí, dušností, suchým kašlem a zvýšenou teplotou (příznaky jakékoliv chřipky). Vědci připomněli, že pacientka neměla patologické choroby a škodlivé zvyky. Její imunita byla tedy v pořádku. Prostě se jí stačilo vypotit. Takže vážnější rýmička.
  V nemocnici ženě nedávali antibiotika, ani protivirové přípravky. Jedinou léčbou byla nitrožilní infúze tekutiny na podporu vodní bilance v organismu, což lze pro lidi s mozky nahradit zvýšením pitného režimu o 100 %, což se radí i u běžných virových onemocnění. Takže i Covid-19 je jen chřipka a panika kolem ní je šířena buď z blbosti a nebo ze zákeřnosti.

  Pacientka se za dva týdny uzdravila. Rozbor krve ukázal zvýšené množství buněk imunitního systému, což je příznačná reakce organismu v boji s obyčejnou sezónní chřipkou.

  „Náš průzkum svědčí o tom, že nehledě na to, že Covid-19 je způsoben novým virem, mají původně zdraví lidé při uzdravení stabilní imunitní reakci podobnou jako při chřipce,“ sdělila jedna z autorů výzkumu Catherine Kedzirska.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Máte naprostou pravdu anonyme 11.34 -ale už to nikam a nikde nepište - ti lidi zafixovaní na koronavirus bez něhož už nedokážou žít, to vědět nechtějí! Oni chtějí až do konce života nosit roušku na nose, pořád budou brebtat o nějakých protilátkách, přičemž kdyby jim lékaři dali nějaký sajrajt, který jim zničí v těle všechno ostatní, budou to požírat, a ještě si budou lebedit. Ne - vážený - nic jste nepochopil. Tihle lidé se nebojí. Jsou tak jako tak zašiti doma u počítače, stejně z bytu nevylezou, ale všechen ten zmar přejí těm druhým. Jen ať se dusí v rouškách! Jen ať je všude zavřeno! Jen ať přestanou navždy existovat hospody! Jen ať jsou lidi naštvaní a nešťastní - právě nad tímhle zmarem si oni libují. Oni nechtějí ukončit koronavirový karneval, naopak!

   Vymazat
  2. 11:34 kolik máte nakoupeno přípravků, které na počkání léčí cokoli z toho, co nezvládá oficiální medicina? Buďte rád, že jste mezi prvními, ke kterým se tohle doneslo. Až se to dozvědí i farmaceutické firmy, zavřou to do trezoru a vás umlčí. Zakonspirujte se!

   Vymazat
  3. 11:34

   Škoda, že to nevěděly ty desítky tisíc mrtvol po světě, které předčasně opustily toto slzavé údolí. Bývalo jim stačilo pořádně se napít vody a hrobníci nemuseli dělat přesčasy.
   Tak rychle rozšířit tu dobrou zprávu, ať si lidé mohou vyzkoušet jak je to prosté, stejně jako dostali příležitost vyzkoušet si to lidé v Číně, Itálii, Španělsku, Anglii, Iránu, USA aj.

   Vymazat
 20. Není třeba nic vymýšlet , nejlepší život tu byl za Husáka , žádní nezaměstnaní , bezdomovci , klid a pohoda !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A žádnej Coronavirus.

   Vymazat
  2. A žádný bulvár, a žádné šíření paniky, a žádné diskuze, a žádný soukromý schvalovací proces.

   Vymazat
 21. Expanze. To je motiv kapitalismu od jeho vzniku bez ohledu na oběti. Jeho dnešním představitelem je diktátor Trumf, který si už osobuje "právo" na těžení surovin na měsíci. Tyto lidi nezadrží v jejich bezhraniční hamižnosti nic než spojení mírových sil.
  Tito lidé jsou v zájmu svých mocichtivých a hmotných zájmů schopni učinit cokoliv, tedy vyvinout i tak barbarskou biologickou zbraň jakým je nynější nebezpečí. Ano místo toho, aby svět hledal možnosti mírové mezinárodní spolupráce, zvlčilé nadnárodní korporace usilují jen o využití možností, jak jiné úspěšné okrást, zastrašit, sankcionovat, vyhrožovat. Vždyť ani Putin a ani čínsky představitel nikdy nevyzývali k napadení jiné země, ale naopak ke spolupráci pro mír a šťastný život na naší planetě. Astronomicky zadluženým USA nezbývá než usilovat o nadvládu a teror, nejde jim o žádnou demokracii či svobodu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejdřív by se museli na ten Měsíc f y z i c k y dostat.
   Vyhlašovat si můžou co chtějí, ale já být na místě představitelů jiných velmocí, tak jsem prozatím potichu a jednoho dne oznámím:
   Noha našeho spoluobčana prvním vstoupila na Měsíc a s ním přibyla na místo jednotka naší armádní policie s lasery na ochranu povrchu Měsíce před dopady nežádoucích těles ...

   :)

   Vymazat
 22. Není to sice k tématu, ale zajímalo by mne zda si majitel hospody, který nerušeně provozujte ten svůj pajzl, může taky zažádat o náhradu ušlého zisku. Naposledy v Bílině, asi dostane pokutu a část z ní zaplatí z příspěvku státu ? Není to nějaké divné ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 14.15 - Každá hospoda je u vás pajzl? Hm - divné uvažování. A co je jediné správné - házení lopatou, nebo dřepět za kancelářským stolem?

   Vymazat
 23. Smrtící virus ničí své tvůrce. Obrovské rozšíření koronaviru ve světě ponechalo poněkud ve stínu otázku o původu COVID-19. V USA doufají, že si světová veřejnost nevzpomene na článek zveřejněný v mezinárodním časopise NATURE z listopadu 2015, ve kterém se američtí vědci chlubí svými experimenty s netopýry. Text obsahuje informaci o tom, že byl izolován nový druh viru nebezpečného pro člověka. „Zkoumali jsme virus SHC0914, který byl objeven u netopýrů čeledi Rhinolophidae (vrápencovití) žijících v Číně a vytvořili nový hybridní virus sestávající z povrchové bílkoviny a základu viru atypické pneumonie (SARS), který byl adaptován pro imitaci lidského onemocnění. Virus infikoval buňky lidských dýchacích cest“, psalo se v materiálu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Těch pár set bilionů korun co požadují po Číně, bychom měli požadovat všichni my ostatní. Na Americe. Ve zlatě nebo v břidlicové ropě. :)

   Vymazat
 24. Dovolím si podotknout, že k proměně mentality je nejprve potřeba dobýt Bastilu, Zimní palác a možná ještě nějaký dům, třeba i bílý. Mentalita vzniká nejen dědičně, ale i v rodině a škole. To vše je pod kontrolou té druhé strany. Náboženství generuje spíše odklon od racionálního myšlení směrem k poslušnu, takže to mají pojištěné ze všech stran. Článek je výborný, ale řešení jsou zatím viděna dost roztříštěně.

  OdpovědětVymazat
 25. Rád bych věděl, jestli se ještě někdo z diskutujících pamatuje na Meningokok - před několika málo lety se sem začal údajně odněkud šířit meningokok, který vyvolával taky úplně stejné příznaky jako chřipka, ale během jednoho dne postiženým obrovsky vyletěla horečka, na těle se udělaly fialové skvrny a druhý den zemřeli? Mladí, starší, puberťáci i batolata. Meningokok - tzv. meningitida - taky měl za následek řadu úmrtí v celém ČR, hlásily ho všechny regiony, nebyla a dosud není proti tomu žádná léčba, a dostalo se to sem údajně od pendlujících Afričanů, kde je tato nemoc hojně rozšířena. Ale novinky o tom nepsaly dvacet článků denně, prostě se to přešlo, žádné zmatky, žádná panika - přitom meningitida každého napadeného zabije velice rychle. Není třeba spekulovat, jestli je starý nebo mladý, protože meningokok je zabiják - na to Covid nemá. Jestli je spousta lidí, kteří nemají vůbec žádné příznaky chřipky, prostě vůbec nic, a přitom koronavirus mají, a opačně, jestli mají příznaky chřipky, ale koronavirus to není, - tak o čem to vůbec je? Asi se jedná o nějaký průzkum, co lze vůči občanům bez problémů aplikovat, co všechno snesou a vydrží a jak dlouho - tento průzkum běží všemi zapojenými státy, protože všechny vlády postupují naprosto stejně - už to je podezřelé. Ale potvrdilo se, že na základě paniky ze strachu lze na občanech aplikovat cokoliv. Dobrovolně se dusí v rouškách, vdechují své vlastní bacily, které vylučují dechem -a to má udržet všechny zdravé a v pořádku? Nevěřím tomu, a nikdy tomu věřit nebudu. Je to totalitní karneval.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Osobo 21:27, nepřipadá vám dost věrohodný počet onemocnění Covid19, jejich průběh, podíl těžkých průběhů se smrtností ve starší generaci? Vy nevíte, jaké náklady a hospodářské ztráty představují běžná období, nikoli skutečné epidemie, obyčejné chřipky? Vy jste stále přesvědčen, že se vůbec nic, docela nic, s objevem nového viru přenosného mezi lidmi, že se vůbec nic, co by zasloužilo pozornost, že se nic takového neděje? Víte vy, že že jisté kultury jsou natolik vyspělé, že roušky ohleduplně nosí i za obyčejného chřipkového období. Aby chránili nejen sebe, ale i svoje okolí. A nejméně, vám nevadí, když namísto práce, vy nebo kdokoli jiný strávíte týden v posteli s rizikem komplikací, popř. zatížen antibiotiky? To jste skutečně tak jednoduchý, že ani to vám nedochází?

   Vymazat
  2. Vy osobo 23.14 ( to důchodci ještě nespí? To jsem blázen - a že se nebojí?) - já jsem napsal o meningitidě ( to je taky VIRUS!) - smrtelné!!! meningitidě, která vedle seniorů zabíjí i pacholata. Proto je to fuk? A už přestaňte žvanit o tom "viru" vy jeden "vire" - vy jste tím úplně posedlý! Jestli jste odpověděl mně, měl jste napsat názor na meningitidu a ne si žvanit pořád o vašem viru - založte si svůj vlastní virus web a tam se obklobte virusovými žvanily -můžete se třást hrůzou denně od rána do večera - nás normálně myslící už konečně nechte na pokoji - už nám konečně dejte pokoj! Nebo chcete, aby všichni zblbli? Vy složitej?

   Vymazat
  3. 9:28 tak jste se vynadával. Důchodce nejsem, sůva ano, pokud víte, co znamená takový biorytmus. Meningitida je, tuším, bakteriálního původu, nenabývá epidemických rozměrů, krom mortality zanechává i stopy na duševní výkonnosti. Chci věřit, že vás se to netýká.
   Na vás jsem si dovolil reagovat proto, že vyvoláváte dojem, jako by bylo zbytečné jakkoli reagovat na šíření onemocnění, novou epidemii, vyvolanou virem SARS-CoV-2. Reagujete až hystericky, což může odrážet i váš intenzivně, do podvědomí zatlačovaný strach z diskutovaného onemocnění.
   Pokud jde o mou osobu, domnívám se, že věc nazírám bez zatěžujících obav, racionálně. Vám přeji nejméně podobnou, raději ještě lepší duševní rovnováhu. Proto vás osobo, zdravím srdečně.

   Vymazat
 26. Hlavně by si na "západě" a nejen tam, měli konečně oficiálně uvědomit, že liberalismus je skutečnou podstatou ultrapravicový a proti lidský. Žádné experimenty na základě kapitalismu, tím samozřejmě tím spíše ne na základě liberalismu, nemohou mít naději na žádný dlouhodobý úspěch.
  Cesta je, ale je dlouhá a náročná především na čas. Protože je třeba přestat lidem blbnout hlavy, místo toho poskytovat co nejvyšší vzdělání pro každého jednotlivce podle jeho schopností, ale co je důležitější, vychovat si k tomu poctivé a kvalitní učitele, profesory, přednášející. Bylo by nutné všechny banky a i bankovní operace dát pod trvalou a nekompromisní kontrolu a kuratelu (a to i bez těch neoprávněných platů) států, protože by pak banky měly plnit ty funkce, které skutečně pomáhají rozvíjet průmysl, zemědělství, služby. Muselo by se přejít k tomu, aby každá země byla především co nejvíce soběstačná, protože jen s přebytky byste měli vlastně obchodovat. Rozvíjet jednotlivé národy všechny stejně a bez protěžování. Museli bychom se naučit vážit si skutečné přírody a pomáhat ji.
  Především však trvám osobně na kvalitě vzdělávání a to tak, že žádný papír "na titul" není směrodatný, jen skutečně projevené znalosti a schopnosti by měli rozhodovat. Měla by se rozvíjet schopnost logického uvažování, měla by se oceňovat morálnost činů. Hodnotou by měla být poctivost.
  Jenže na západě" se tímhle zabývat nebudou. Budou hledat cestu přes cestu Číny, ale ta nebude "pracovat", protože je založena na zázraku, který vznikl na stejném podkladě jako kapitalismus - na ekonomické expanzi. Muselo by se přestat lhát, že "udržitelná" společnost nejde, jen proto že se to "pár lidem" nehodí do krámu.

  OdpovědětVymazat
 27. Přidám k dobrému článku jen dvě menší poznámky. 1.Jste si pane profesore opravdu jistý tím, že příroda smetla ze stolu záměry i těch nejmocnějších institucí atp.? 2. K mentalitě: Myslím, že většina lidí je dobrého založení a snaží se vesměs dělat to, co je společnosti prospěšné, v proměně mentality bych problém neviděl. Snad jen v tom smyslu uvědomění si toho, že k žádné faktické změně systému nedojde a nikdy nemůže dojít, dokud se nezmění samotné základy fungování finančních institucí. Pokud bude kapitalismus zachován a bude dál fungovat na stávajících principech, které jsou doposud nepřekročitelné, vždy bude v budoucnu výsledkem pouze prohloubení systémového dluhu, ekonomické krize a problémy s tím spojené. Ani koronavirus na tom nic nezmění.

  OdpovědětVymazat
 28. 21:56 K vašemu bÓdu 2. Možná je "vir" poslední varování nejen kapitalizmu, ale lidstvu. Nenalezne-li se řešení, tak máte pravdu, v tom, že kapitalizmus oddálí svůj konec. S odřenými zády laťku podleze, dluh z části rozeseje po světě a přejde na totálně bezhotovostní platby. Tak se úplně pro nezasvěcené znepřehlední ekonomický vývoj, ale i toto řešení je jen dočasné. Budoucnost je ve hvězdách.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.