Reklama

neděle 17. května 2020

Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – 134. díl. Projev Reinharda Heydricha 2. 10. 1941


Petr Žantovský
Petr Žantovský
17. 5. 2020 PL
Ačkoli jsem před několika dny vydal knihu komentovaných dokumentů z doby nacismu a jeho souvislostí (Svět včerejška, dneška a… - ke stažení zdarma zde ), ještě stále vyvstává potřeba i tento soubor dále doplňovat o další dokumenty a historická fakta.Převlékači historie se činí neméně, a tak je třeba stavět lžím hráz, co nejvyšší to jde. A jediným smysluplným pojivem jsou fakta. Nezvratná a trvalá. Proto se k tématu války a nacismu vracíme znovu i dnes a nevylučuji, že to není naposledy.

Pro dnešní díl tohoto cyklu jsem vybral „inaugurační“ projev, který přednesl tři dny po svém nástupu do funkce faktického vládce Protektorátu Reinhard Heydrich. Předložil tak našim národům opravdu jasnou a zřetelnou perspektivu, jak se může níže dočíst přímo z autentického záznamu.
Několik podstatných okolností. Reinhard Heydrich nastoupil na místo zastupujícího říšského protektora v Praze na konci září 1941. Vnějším důvodem změny na tomto postu byl jistě fakt, že jeho předchůdce Konstantin von Neurath byl Hitlerem odvolán s poukazem na jeho „přílišnou shovívavost“ (a to poté, co nechal vraždit české studenty, zavřel vysoké školy, přijal české obdoby Norimberských protižidovských zákonů a přetransferoval veškerou domácí strategickou výrobu do služeb nacistického válečného průmyslu), a také pro údajně malou schopnost vyrovnat se rázně se sílícím vnitřním protiněmeckým odbojem. Je pravda, že Neurath byl ve vládních i diplomatických službách už před Hitlerovým nástupem, a Vůdce k těmto lidem ze „staré školy“ nepožíval velkou důvěru.

To Heydrich byl jiná třída. Už ve čtrnácti letech sloužil ve Freikorpsu (německé paramilitární oddíly), který se podílel mj. i na rozvrácení pokusu o Bavorskou republiku rad (1919). Mimochodem z Freikorpsu se rekrutovaly mnohé další klíčové osobnosti nacismu, třeba Ernst Röhm, šéf SA (Sturm-abteilungen, úderné oddíly, ozbrojená pěst NSDAP), či Rudolf Höss, velitel vyhlazovacího tábora Auschwitz - Birkenau u polské Osvětimi. Krátce řečeno: Heydrich byl do protektorátu nasazen jako příslib totálního zdecimování vnitřního života a odbojových skupin. Jak víme, pointu přinesl atentát na Heydricha, zhruba půl roku po jeho nástupu do Prahy, 27. května 1942 – v těchto dnech si tedy připomínáme jeho výročí. V důsledku atentátu přišly o život tisíce nevinných lidí a začala opravdová genocida. Jejím symbolem pak už nebyl ani tak Heydrichův resp. Neurathův nástupce ve funkci vrchního protektora Kurt Daluege (a po něm pak Wilhelm Frick), nýbrž státní tajemník a později říšský ministr pro Protektorát K.H.Frank.

Vraťme se však na začátek, k tomu, co přinášel Heydrich na samém počátku své krvavé mise.

Dva kati českého národa: Reinhard Heidrich a K. H. Frank

Projev Reinharda Heydricha 2.10.1941 v Černínském paláci, sídle říšského protektora v Praze:


Příslušníci strany, pánové!

Z rozkazu vůdce jsem převzal před třemi dny vedení úřadu říšského protektora místo ochuravělého říšského protektora, říšského ministra von Neuratha.

Těší mne, že již dnes po třech dnech, mám příležitost pozdravit vás, spolupracovníky protektorátního štábu protektorátní vlády, úřednický sektor, především též představitele svrchovanosti strany v tomto bojovém prostoru - samozřejmě kromě svých užších spolupracovníků ve funkci náčelníka bezpečnostní policie a SD - také vás, páni vrchní zemští radové, kteří jste venku nositeli spásy a - jak doufám - bojových úkolů na poli správy.

Vůdcova směrnice, kterou jsem obdržel pro tento úkol, jejž považuji za omezený jak časově, tak i v jiném směru, tato vůdcova směrnice zní: Mám v tomto prostoru jednoznačně a se vší tvrdostí zajistit, aby obyvatelstvo, pokud je české národnosti, pochopilo, že se nelze vyhýbat realitě příslušnosti k říši a poslušnosti vůči říši; Němci musí vidět, že tato část říše je součástí říše a že zde na jedné straně požívá Němec ochrany a hraje vůdčí úlohu - má ji hrát, jak mu přísluší - ale že má i tomuto právu odpovídající povinnost chovat se a jednat jako Němec.

V politickém směru znamená to, co mi řekl vůdce, uznání linie, kterou zde až dosud udával z politického hlediska státní tajemník Frank. Znamená to současně samozřejmý, lidský, reálný a přátelský předpoklad pro spolupráci mezi kamarádem Frankem a mnou.

Ještě krátce úvodem, pánové! Vy ve mně vidíte všeobecně náčelníka bezpečnostní policie a SD. Vidíte ve mně - v každém případě jsem si zvykl, že tomu tak ve správě je - muže exekutivy, jenž hledí podle možností vyřešit všechno jen exekutivně. Tento názor je chybný a falešný a já bych chtěl, dříve než vám řeknu něco o problémech tohoto prostoru, aby bylo i zde, jako často už jinde, jednoznačně jasno o pojetí, podle něhož se chápu svých úkolů jako náčelník bezpečnostní policie, jako SSmann a spolupracovník říšského vůdce SS, jako nacionální socialista.

SS (SD a bezpečnostní policie jsou součástí SS) jsou úderným oddílem strany ve všech otázkách zajišťování nacionálně socialistické ideje. Být úderným oddílem znamená být vždy před masou, být zvlášť dobře vyzbrojen, být schopný nasazení a rozumět boji. Úderný oddíl však také nedělá nic, co by se dálo bez vůle a bez plánu celého vedení. Předpokladem úkolu zajistit ideu však není a nemůže být jen snaha vidět věci pouze po vnější, výkonné stránce a plnit úkoly a rozkazy je vniknout hlouběji do problémů, vmyslet se do nich a jednat se znalostí věci, nedívat se na ně jen povrchně, ale hluboce se jimi obírat a pochopit je. Tak jednáme jako výkonné orgány, jsouce si vědomi poslání vůdce i říše, onoho poslání, jež vede přes velkoněmeckou říši k říši velkogermánské. Vůdce mi při odchodu řekl: Mějte na paměti, že vždy tam, kde vidím, že je ohrožena jednota říše, vyberu jednoho velitele SS a vyšlu ho z pověření říše, aby zachoval jednotu říše. Můžete si tak z těchto vůdcových slov odvodit celkové poslání SS, a tím i mé zvláštní poslání zde.

Říkám předem: Nemám v úmyslu lpět nyní na svém místě na jednom úkolu proto, že je pěkný a souvisí s ním reprezentace, nýbrž chápu svůj úkol zde jako bojový úkol, který mám splnit v zastoupení jiného, abychom mohl, až jej splním, ohlásit vůdci: "Můj vůdče, splnil jsem jej. Nyní se mohu opět věnovat svému hlavnímu poslání." Neznám však dosud dobu, jež je mi vymezena; budou-li to týdny či měsíce, to závisí na vyřešení, na problémech tohoto úkolu, to závisí na rozkazu vůdce.

Hovořil jsem o úkolech SS jako celku. Mohl bych je shrnout do hesla: "Nepřítel všech nepřátel a ochránce všeho německého", a to má platit zejména pro tento prostor. Úkol "nepřítel všech nepřátel" obsahuje hlavní směrnici pro naše policejní a zajišťovací úkoly, nejen v užším, ale i v širším smyslu slova. Nevidím v tom jen úkol zatýkat a předávat k odsouzení a dohlížet, ale chápu to jako systematické zkoumání nepřátelských vlivů, ale i vlastních chyb v jednotlivých oblastech života.
Druhá stránka tohoto úkolu, "ochránce všeho německého", má své zdůvodnění již ve vnější formulaci skutečnosti, že vůdce ustanovil říšského vůdce SS říšským komisařem pro upevnění němectví. A když jsem nyní převzal tento úkol zde, v protektorátu, jsou oba tyto pilíře koneckonců též základy mé náplně úkolů: odrazit a potlačit vše nepřátelské a zajistit, avšak i plánovat pro budoucnost, všechny věci, které jsou dobré pro němectví a nutné pro budoucnost.

Nechte mne nyní trochu se rozmáchnout, abych právě celkové problémy také tohoto prostoru postavil do všeobecné souvislosti, abychom nebyli jako klapkami na očích omezeni jen protektorátními hranicemi.

Předpokladem pro válku, pro splnění této války, pro obsazení nutných prostorů a pro formování a utváření velkoněmecké a velkogermánské říše bylo vnitropolitické zabezpečení říše. Z toho především vyplývá a zde také začal původní vývoj úkolů SS a policie - kromě toho bylo naším úkolem plánovat podle osobních příkazů a směrnic vůdce v tehdejší cizině výzkumnou a průzkumnou metodou všechno to, co se během vývoje mohlo stát předpokladem pro mnohé politické, ale i vojenské úspěchy a události. K tomu pak přistupovala následkem politického vývoje v evropském prostoru nutnost a úkol zaměřit se na návrat Němců, řídit návrat občanů německé národnosti z prostorů, které jsou dnes na východě obsazeny našimi jednotkami, těch občanů německé národnosti, kterým by se bylo určitě stalo totéž, co se dnes děje občanům německé národnosti na Volze, kdyby vůdce nebyl rozkázal a dosáhl nanejvýš naléhavého převedení tohoto půl milionu občanů německé národnosti. A teď k samotné válce.

Musí nám být jasno, že všechny události posledních let, všechny vojenské a politické otázky, mají úžasnou organickou souvislost. Musíme mít také jasno v tom, že předpoklady této války a její následky vyžadují - při naprosto tvrdém vedení této války až do konce - aby se zachovala a dále vytvářela tato říše a aby byla dovedena k velikosti. Neboť všechny politické mezihry, ať diplomatické, zahraničně politické či jiné povahy, byly jen přípravnou prací velkých, jasných věcí, totiž těch, že nepřátelé říše, vedeni židy a svobodnými zednáři, si koneckonců kladli za cíl, že toto Německo, snažící se o vzestup svým vnitřním ideovým vedením nacionálního socialismu, že toto Německo je nebezpečím pro světové plány židovstva celého světa. Že proto bylo uděláno vše, aby se Německo stalo malým a aby je zničili. To proto, že poznali, že v dějinách Německé říše vždy, když už žid věří, že nás má na zemi, povstal odněkud z německého prostoru, z německých lidí, někdo, jenž dal dohromady Němce neslýchanou ideovou silou a svou osobností, stmelil je v jednotu a potom je vedl k velikosti a překonání nebezpečí a viděl, že jen tehdy mohl být německý vývoj rušen a brzděn, jestliže mohla přijít rána dýkou z německého prostoru.

Nyní jsme v Evropě obsadili pod vůdcovým vedením velmi mnoho prostoru, což je vojenským předpokladem pro další vedení války a její vítězné ukončení. Musíme si říci jasně, že obsazení tohoto prostoru v každém případě nebude v mnoha zemích přechodným, nýbrž konečným obsazením, přičemž je lhostejno, jaká bude forma kontaktu těchto prostorů s námi. To však znamená, že budoucnost říše závisí na ukončení války, na schopnosti říše a na schopnosti lidí této říše získané prostory udržet, ovládnout a popřípadě s říší spojit. Závisí tedy na způsobu, jak jsme schopni s lidmi zacházet, vést je a spojit s námi. Musíme zde však rozlišovat velké skupiny, jednu skupinu tvoří prostory s germánskými lidmi, to je s lidmi, kteří jsou naší krve, a proto jsou vlastně našeho charakteru. To jsou ti, kteří špatným politickým vedením a vlivem židovstva jsou nějak pokřiveni, kteří teprve pomalu musí být dovedeni k základním prvkům současného myšlení. Jak to vidím, jsou to tyto prostory: Norsko, Holandsko, Flandry, později i Dánsko a Švédsko. Jsou to ty prostory, jež jsou osídleny Germány a které nějakým způsobem, a musíme si zde udělat jasno, zda v konfederaci, jako župa či nějak jinak, budou patřit k nám. Je jasné, že musíme nalézt vůči těmto lidem docela jiný způsob jednání než vůči národům jiné rasy, slovanským či podobným národům. Germána se musíme chopit tvrdě, spravedlivě, ale musíme jej vést lidsky, podobně jako vedeme náš národ, jestliže ho chceme udržet natrvalo v říši a chceme-li, aby s ní splynul.

Druhou skupinou jsou východní prostory, jež jsou zčásti osídleny Slovany, to jsou prostory, kde je třeba vědět, že dobrota bude chápána jen jako slabost, to jsou prostory, kde sám Slovan vůbec nechce, aby se s ním zacházelo jako s člověkem rovnoprávným, a je zvyklý, že pán si s ním nezadává. To jsou teda prostory, které máme nyní na východě vést a udržet. Jsou to prostory, v nichž musí jednou vládnout německá horní vrstva, po dalším vojenském vývoji budou sahat až hluboko do Ruska, až daleko k Uralu; tyto prostory musí být naší surovinovou základnou, jejich obyvatelé se stanou pracovníky pro velké, i kulturní, úkoly, a mám-li to říci docela drasticky, musí nám sloužit jako otroci. Jsou to prostory, s nimiž budeme vlastně nakládat, jako když se obepíná nová země na pobřeží hrází, tím způsobem, že se tam na východě vybuduje ohromný val z branných rolníků, aby se toto území už jednou uzavřelo proti bouřlivému přívalu z Asie, pak bychom je rozdělili příčnými valy, tuto půdu bychom postupně pro sebe získávali tím, že na okraji vlastního Německa, jež je osídleno německou krví, se pomalu bude vysouvat vždy jeden německý val za druhým, abychom tak postupovali s německým osídlováním na východ prostřednictvím německých lidí, kteří jsou německé krve. Z tohoto hlediska je třeba vidět všechny úkoly na východě, které tam musíme splnit. První val, o rotektorátním území budu mluvit až potom, tvoří na východě obě provincie Gdansk - západní Prusko a župa Warta, které spolu s východním Pruskem a slezskými částmi ještě asi před rokem byly vcelku plně osídleny téměř 8 miliony Poláků; to jsou prostory, které se nyní musí osídlovat zcela systematicky Němci, aby se polský živel kousek po kousku, krok za krokem vytlačil. Jsou to prostory, jež musí být jednou celé osídleny Němci. Pak stále dál na východ, k Baltu, jenž jednou bude muset být osídlen jen Němci, přičemž musíme uvážit, které pokrevní části Lotyšů, Estonců a Litevců jsou schopny regermanizace či germanizace. Rasově nejlepší živly jsou Estonci, na nichž jsou patrny švédské vlivy, pak přicházejí Lotyši a nejhorší jsou Litevci.

Dále se jedná o velkopolský prostor, jenž je nejbližší oblastí, která se musí zcela pozvolna osídlit Němci a z které se polský živel musí postupně zatlačit na východ. Pak přijde Ukrajina, jež má též žít především pod německým velením jako velká surovinová a vyživovací základna, když nejprve jistým přechodným řešením bude postupně vyloučena z velkoruského prostoru s tím, že se použije a využije jistých, v podvědomí ještě dřímajících, vlastních národních myšlenek, aniž dáme tomuto národu kulturní posilu či oporu, aniž bychom tam chtěli vypěstovat silnou inteligenci, aby tak nevznikla v pozdějších dobách nějaká opozice. Taková inteligence by se pod slabým vedením mohla po létech opět chtít odpoutat. Vcelku vzato platí tedy zde v prostorech na východě starý kolonizační princip, jenž však v protikladu k dřívější kolonizaci řádových rytířů a baltských baronů sleduje tu myšlenku, že jejími nositeli jsme my, naše krev, a že se na východě probouzí stará idea, idea řádových rytířů, jako stupeň k opanování prostoru, který nemůžeme úplně osídlit. A nyní, když máte před sebou celkový obraz, musí vám být jasné, že se českomoravský prostor natrvalo nesmí nikdy ponechat v takovém stavu, který by vůbec umožňoval Čechům tvrdit, že to je jejich prostor. Zde jde pouze o jedno, a to, že si nejdříve připomeneme, co je životně důležité a přednostní, jaké má tento prostor historické základy, že se rozhodneme, co tu vlastně jednou uděláme. Z čeho vyrostl tento prostor. Odkud jsou lidé, kam patří atd.

Chtěl bych se ještě dotknout jedné věci, doufám, že to nebude pro vás nic nového, ale přece jen bych to chtěl načrtnout. Musí vám být jasné, že v německých dějinách byly Čechy a Morava srdcem říše, srdcem, jež bylo v příznivých dobách vždy pevností němectví, že v dobách kolonizace byly stráží proti východu, že koneckonců - jak to dokumentuje i vývoj na kulturním poli - bývaly v dobrých dobách vždy pevností, a jak to řekl Bismarck, "citadelou Evropy". To je odůvodněno i tím, že první říšská univerzita před Krakovem a před Vídní byla založena zde v Praze. Když se na to nyní podíváte pozorněji, bude vám bezesporu naprosto jasné, jakou osudovou dynamiku má tento prostor pro Německo a německé dějiny. V létech německých dějin, jež chceme nyní trochu probrat, přicházely rány dýkou ohrožující říši většinou z tohoto prostoru. Tedy právě v tom okamžiku, kdy říše vítězí, v tomto okamžiku je možné, aby se tady zasazovala rána dýkou dějinám a vývoji říše; ať to je třeba - ať už líčím kteroukoli etapu němectví - ať už to je třeba Marbod (Marobud) z Čech, který postupoval proti Arminovi z kmene Cherusků, ať to jsou slovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj, kteří chtěli odtrhnout tento prostor pod pláštíkem náboženských církevních myšlenek východních církví a církevní cestou jej přivést k byzantské myšlence, ať již to byly vnější počátky třicetileté války s pražskou defenestrací nebo ať je to v současné době pokus ohrozit říši ilegálním hnutím odporu a vpadnout tak říši do zad v jejím rozhodném osudovém boji proti bolševismu.

Pánové! To vše jsou věci, které mají zcela jasný logický sled týchž myšlenek a událostí, to jsou stejné rány dýkou z tohoto prostoru.

Avšak stejně tomu bylo i opačně, vždy když vedení říše poznalo, že tento prostor je rozhodující, že Čechy a Morava mají zároveň účast, osudový, rozhodující podíl na pozitivním plánování dějin. Známe jména, která zasáhla do kolonizace východu. Ať je to král Otakar, který nakonec při kolonizaci východu dospěl jako úderný oddíl proti východu až ke Královci a toto město založil, ať je to doba Karla IV. nebo boje Bedřicha Velikého, bitva u Hradce Králové nebo i dnes nekonečná, dějinná a osudově rozhodná vůdcovská síla Adolfa Hitlera, jenž teď ve dvou etapách definitivně získává tento prostor, když z něho, z nepřátelské základny, dělá pevnost pro naše nasazení a naše boje proti bolševickému nepříteli.

A teď k současné situaci. Řekl jsem, že dnes rozhodně vývoj spěje k nové ráně dýkou. V posledních týdnech prožíváme vývoj, charakterizovaný sabotážemi, teroristickými skupinami, ničením úrody, zpomalováním práce, což zcela jasně organizuje velká odbojová organizace. Tento vývoj, i když nevede k aktivnímu povstání, přece jen zcela systematicky připravuje všechno, co má být připraveno pro okamžik, až přijde čas uvrhnout toto území ke škodě říše do nebezpečného neklidu. I kdyby to bylo jen to, že nepřítel vede a chce české obyvatelstvo vést ke vzpouře, chce, abychom utrpěli citelnou ztrátu, že jde o pracovní výkon ve zbrojním průmyslu a citelný neklid, což nakonec může být vzorem pro ostatní obsazená území. Stav v posledních týdnech byl takový, že se už dalo říci, že jednota říše byla jednoznačně ohrožena, tento prostor pod povrchem tak vřel, že se jedině dá říci, tady se musí včas zasáhnout. A chtěl bych říci zcela otevřeně, že vinu nenese jen protivník, vinu máme také my, Němci, neboť v tomto prostoru ne všichni Němci, kteří sem přišli, si uvědomili, že to je bojová oblast, bojový prostor, kde každý jednotlivý Němec, bez ohledu na kompetenci, musí též jako bojovník pro němectví zvítězit. 

Každý Němec, jenž zde vyniká, musí se cítit politickým vojákem vůdce, musí vidět zcela jasně základní linii v tomto prostoru, musí vědět, že základní linií je zajištění tohoto prostoru, boj proti veškeré české samostatnosti, a musí při zacházení s jednotlivci chápat, že Čech je Slovan a že také Čech si vykládá každou měkkost jako slabost. Že je to šílenství povolit v jednotlivých případech, protože ten druhý to neuzná, ihned toho využije a vyloží si to jako slabost; jakmile se mu povolí, přijde podruhé s větším požadavkem. Na víc je však v tomto prostoru třeba, aby si nikdo nemyslel, což Němec velmi často dělá, že je v německém prostoru, že je to právě taková provincie jako v říši a že je možné zde spravovat od stolu stejnými správními metodami, což naprosto nikdy nepůjde. 

Správní rozdělení tohoto prostoru, viděno z německé strany, je pouze jedním z prostředků a metod, jak tento prostor definitivně ovládnout a vést. Je to systém, který nemůžeme srovnávat se správním rozdělením a metodami správy, jež platí v říši, vůči německým lidem. K tomu však přistupuje ještě základní myšlenka: veškeré počínání německých lidí v tomto prostoru musí být v tomto okamžiku usměrňováno naprosto jednoznačně, totiž tak, že vzhledem k válce a z taktických důvodů nesmíme připustit, aby se Čech v jistých věcech rozzuřil a vybuchl, i když musíme být v tomto okamžiku z jistých taktických důvodů tvrdí, musíme přesto jednat tak, aby si Čech, nemá-li žádné jiné východisko, nemyslel, že teď právě musí vyvolat povstání. Základní linie však musí, ač nevyslovena, i při takovém jednání platit: tento prostor se jednou musí stát německým a Čech tady nemá už koneckonců co pohledávat. To jsou věci, které můj úkol zde rozdělují na dvě velké a jasné etapy a oblasti činnosti. Jedna je blízká - zaměřená na válku - druhou začíná dalekosáhlý konečný úkol. 

První, blízká, je diktována potřebami vedení války. Potřebuji v tomto prostoru klid, aby dělník, aby český dělník zde nasadil pro německé válečné úsilí plně svou pracovní sílu a abychom nezdržovali při zdejším obrovském válečném průmyslu přísun a další rozvoj zbrojního průmyslu. K tomu patří i to, že se přirozeně musí dát českým dělníkům tolik žrádla, mám-li to tak zřetelně říci, aby mohli splnit svou práci. Ale i to, abychom dávali pozor, aby Čech nevyužil podle svého zvyku tohoto nouzového stavu říše, aby si nevydobyl pro sebe soukromé a vlastní české výhody. Tento blízký úkol předpokládá, že Čechovi nejprve ukážeme, kdo je pánem v domě, aby věděl přesně, že zde diktuje německý zájem a že zde koneckonců má rozhodné slovo říše, říše zastoupená vedením na tomto území, tedy též vámi, pánové. Říše nenechá se sebou žertovat a je prostě pánem v domě, to znamená, že ani jediný Němec nic Čechovi neodpouští, asi tím způsobem, jako je tomu v říši se židovstvem, aby neexistoval jediný Němec, jenž by řekl, ale ten Čech je přece slušný. To byl problém židovské otázky v říši, a můžete si představit, jak by takhle dopadlo řešení židovské otázky. 

Když všichni nebudeme zjevně držet pospolu a navenek nevytvoříme vůči češství jedinou frontu, bude Čech hledat stále zadní vrátka, jimiž vyklouzne chytrácky ven. O otázce, zda můžeme o jednotlivci říci, to je skutečně slušný chlap, se bude uvažovat teprve tehdy, až přistoupíme k tomu, abychom začali s dalekosáhlým konečným řešením úkolu, tedy při otázce poněmčování a podobných problémech. Přitom nesmíme zapomenout na jedno: že navenek, co se týká kultury, a to zejména důležité, si nesmíme zadat, aby si Čech nemohl dělat legraci z toho, jak se Němec chová. Němec si nemůže dovolit, aby se v lokálu ožral; tady musíme být zcela otevření: jestliže se někdo sežere, jestliže si popustí uzdu, proti tomu nikdo nic nemá, ale má to dělat mezi svými čtyřmi stěnami nebo v kasinu. Čech musí vidět, že Němec, ať ve službě, či v soukromí, se umí chovat, že je pánem od hlavy až k patě. A proto jsem nařídil, abychom dostali zde v Praze německou ústřední policejní stráž, která se bude starat především o to, aby se též Němci v tomto prostoru chovali řádně. Neboť Němec, který není vychován, jak se na vůdcovskou úlohu sluší, ten se sice cítí jako pán v domě, ale ve falešném směru, a vede si ke škodě říše hůře, než si sám dovede představit.

Dále očekávám, že vám bude při zacházení s Čechy jasné, že je třeba též jistých taktických předpokladů. Když např. vydám nařízení tisku, musí napsat bez reptání to, co potřebuji. Přesto budu samozřejmě udržovat s Čechy korektní společenský styk, přičemž musím vždy dávat pozor, abych nepřekročil hranice, abych si v každém okamžiku říkal: Dej pozor, jsou to ale Češi! Rozumíte? Stýkáme-li se z taktické nutnosti s Čechy, kteří nám slouží, i pak je nutno se vždy vracet k myšlence: Jsou to ale Češi.

Něco jiného je, a to je nejpodstatnější, že při vší tvrdosti se opravdu staráme o věci, které skutečně nejsou v pořádku. Neboť nemá žádný význam, když Čecha mlátím a se vší námahou a působením policie přivádím k tomu, aby pracoval, když on skutečně nedostává to, co potřebuje, aby měl fyzickou sílu vykonávat svou práci. V tomto směru se konala na návrh státního tajemníka Franka porada u vůdce, na níž byl přizván tajemník Backe, a my pravděpodobně přistoupíme, prosím, abyste si toto vše nechali pro sebe, než to bude uveřejněno, neboť se to musí náležitě propagačně upravit, pravděpodobně přistoupíme ke zvýšení přídělu tuku pro české dělníky, tak okolo 400 gramů, to je množství, o němž se už dá mluvit. Abych to šikovně využil k propagačním účelům, spojím to s myšlenkou: vy, čeští dělníci venku, buďte raději zticha, jinak by se mohla také stát, že bude příděl tuku opět menší. To vše jsou věci, které se musí správně psychologicky uchopit. A nyní k otázce celé propagandistické linie. Viděno ve velkých obrysech, musí se stále více zdůrazňovat myšlenka o svatém Václavu v jejím dějinném vývoji, neboť jestliže Češi svatého Václava oslavují, nemusíme jej líčit jako svatého Čecha, nýbrž tak: svatý Václav byl mužem, jenž pochopil, že český národ může žít jen spolu s německým prostorem. To se musí správně psychologicky uplatnit a obrátit zbraň; když tedy Češi oslavují svatého Václava, vlastně dokazují, že měl pravdu. To je to, co se dá historicky využít.

Za druhé je třeba pro nejbližší dobu války jasně Čechům ukázat: ať nás miluješ nebo ne, ať pomýšlíš na samostatný stát později nebo ne, důležité je, že přinejmenším teď uznáváš, že by to bylo pro tebe v tomto okamžiku jen škodlivé, kdybys vyvolal povstání anebo kladl odpor. To je taktika a linie, kterou, myslím, musíme v tomto okamžiku sledovat. Ty lidi nezískáme, to nechceme, a ani by se nám to nepodařilo. Budeme jen prakticky všem vysvětlovat - propagandou a opatřením atd. - docela jasně, že pro Čecha je reálně nejpříznivější, když v tomto okamžiku hodně pracuje, i když si tajně myslí, půjde-li to s říší přece jen dolů, pak budu mít opět svou svobodu. To nám může být úplně jedno; hlavní věc je, že je klidný, neboť my potřebujeme klid a ticho pro konečné získání tohoto prostoru. Základní linie musí být jasná, avšak i taktika musí být jasná, každý Němec, který tuto základní linii nemá, a základní linie může být jen nacionálně socialistická, musí pryč. Kdo v taktickém jednání s Čechy opět ustupuje, toho zde nepotřebujeme, takoví Němci zde nemají co pohledávat.

Prosím vás zcela otevřeně, pokud se to týká vás či vašich spolupracovníků, řekněte mi zcela otevřeně: Tak, jak jsi to tu řekl, tak to nemohu dělat, prosím, nech mne odejít domů. Pánové, pustím bez reptání každého, aniž ztratí svou kvalifikaci, jenž je dost poctivý, aby to řekl. Ale velice tvrdě zasáhnu, jestliže během mé činnosti tyto myšlenky neuzná a nebude se jimi řídit. K tomu přistupuje i přísný dohled nad těmi říšskými Němci, kteří zde z důvodů osobní touhy po zisku při arizaci jen škodí vážnosti říše. To jsou ti, kteří udávají, že zde pracují v zájmu němectví, mají však na zřeteli ve skutečnosti pouze svůj měšec a svůj mamon.

Když se budeme na věci dívat takto, platí jako nejbližší úkol toto: základní linie je jasná, taktika je jasná, tedy všechna opatření závisejí jen na užitku pro vedení války říší, závisejí na tom, aby byla zachována základní linie, na tom, že to při taktice nepřeženeme a základní linii neuškodíme. Závisejí koneckonců na tom, abychom měli zcela jasně před očima, že vše, co se zde musí stát, je právě jen řešení pro nejbližší budoucnost, čímž nesmí utrpět konečné řešení.

A nyní, pánové, několik myšlenek o konečném řešení, musí s sebou přinést toto:

Tento prostor musí být jednou definitivně osídlen Němci. Tento prostor je srdcem říše a nemůže trpět, to ukazuje německý vývoj v historii, aby z tohoto prostoru přicházely znovu a znovu rány dýkou proti říši. Nechci však snad říci o konečném poněmčení tohoto prostoru: pokusíme se tedy teď podle staré metody poněmčit českou verbež, nýbrž říkám docela střízlivě: začíná to věcmi, s nimi můžeme už dnes maskovaně začít. Abychom získali přehled o tom, kdo z lidí v tomto prostoru je schopen poněmčení, musím provést soupis v rasově národnostním smyslu. To tedy znamená, že musím získat nejrůznějšími metodami, nejrůznějšími oklikami příležitost, abych jednou ohodnotil veškeré obyvatelstvo z hlediska rasového a národnostního. Ať už pomocí rentgenu, prohlídkami ve škole, nebo tím, že rasově přezkoušíme mládež při zdánlivém uložení pracovní služby. Musím mít celkový obraz národa a pak mohu říci, tak a tak vypadá obyvatelstvo. Jsou to takovíto lidé: jedni jsou dobré rasy a dobře smýšlející, to je pak jednoduché, ty můžeme poněmčit. Potom máme ostatní, co stojí na opačném pólu: jsou to lidé špatné rasy a špatně smýšlející. Ty musíme dostat ven. Na východě je hodně místa. Uprostřed zůstává střední vrstva, kterou musím přesně vyzkoušet. V této vrstvě jsou dobře smýšlející lidé špatné rasy a špatně smýšlející lidé dobré rasy. U těch dobře smýšlejících špatné rasy se to asi musí udělat tak, že je nasadíme do práce někde v říši jinde a budeme se starat o to, aby už neměli děti, protože je nechceme v tomto prostoru dále rozvíjet. Ale nesmíme je odradit. To vše je řečeno jen teoreticky. Pak zůstávají špatně smýšlející lidé dobré rasy. Ti jsou nejnebezpečnější, poněvadž je to rasově dobrá vůdcovská vrstva.

Musíme uvážit, co s nimi uděláme. U jedné části špatně smýšlejících lidí dobré rasy nezbude nic jiného, než se pokusit usídli je v říši, v čistě německém prostředí, poněmčit je a převychovat jejich smýšlení nebo, když to nepůjde, postavit je nakonec ke zdi; poněvadž vystěhovat je nemohu, neboť by tam na východě vytvořili vedoucí vrstvu, která by se postavila proti nám.

To jsou zcela jasné, zásadní myšlenky, které musí být vodítkem. Kdy se to stane, to je otázka, kterou musí rozhodnout vůdce. Ale plánovat a shromažďovat materiál, to jsou věci, s nimiž už můžeme začít. Musíme materiál přezkoušet, musíme využít možností, které tu jsou. Např.
Pozemkový úřad, když ho nasadíme správně politicky opačným směrem, než to udělali kdysi Češi, může nám už dnes v jakési kostře dát nekonečně mnoho, takže věřím, že za krátkou dobu, kterou tu asi budu, mohu již položit v mnohém základ pro národností záležitosti. K tomu přistupuje ještě toto: musí nám být jasno, že tyto věci je možné uskutečnit v celém tomto plánovacím období, v této nejbližší době boje, jen jestliže budou také jednotně řízeny a plánovány. Je samozřejmě jasné, že např. různí krajští vedoucí, kteří nyní patří do čtyř žup, sami uvažují a plánují v rámci celkové linie, která prospívá též župě. Ale přece bych rád, abyste nejprve viděli jedno: primárním je ovládnutí a definitivní podmanění tohoto prostoru, na pozdější dělení - pánové a příslušníci strany - je času dost pak. Nejprve musí být tento prostor zvládnout, což nedokáži, nebude-li řízen z jednoho ústředí. Nemohu s Čechy zacházet podle čtyř různých dílčích metod. To je též smyslem kancléře strany, kterou zde zřídil styčný úřad kancléře strany pod vedením župního vedoucího dr. Juryho a pod praktickým pracovním vedením příslušníka strany Schulte-Schomburga. Určitě budu vycházet vstříc všem přáním a potřebám žup ve všech záležitostech. Pouze v jediném nenajdete u mne slyšení, a to tam, kde to bude narušovat to primární, totiž nutnost podmanění a koneckonců upevnění tohoto prostoru. Avšak předpokládám, že jste nacisté, a nacista konečně ví, že celkový zájem říše je primární a že teprve pak přicházejí zájmy vlastní.


(Zdroj: Václav Král: Chtěli nás vyhubit, Praha 1961, str. 125 až 137) Kniha Svět včerejška, dneška a… ke stažení ZDE

30 komentářů :

 1. Ten projev Heydricha by měla být povinná četba na základních a středních školách. Má ho v úvodní kapitole také pan MUDr. F. Koukolík ve své skvělé knize Češi. Kdo jsme,co jsme - a jak dál. Galén 2015. Doporučuji všem, nesmírně poučné čtení

  Pan MUDr. F. Koukolík by byl skvělým prezidentem. Je nesmírně moudrý, erudovaný v mnoha oborech.

  Jenom ne herce, který bude prezidenta hrát podle scénáře. Loutky se sluchátky nepotřebujeme.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Může tady někdo vysvětlit, co se splnilo z Heydrichova plánu církevními restitucemi. Omlouvám se, ale jsem z toho volako zmetený.

   Vymazat
 2. Zbytečně dlouhé. Stručně. Češi měli být dílem vyhlazeni, dílem přesídleni a dílem poněmčeni. Ale i ti poněmčení Češi by zastávali pouze role otroků. Země samotná měla být osídlena výhradně Němci.
  Tak že pokud si dělá Novotný s Kolářem jakékoliv iluze, pokud by jejich předci zůstali na živu a v Čechách, tak jedině v pozicích otroků.
  Čechy byly průmyslovou oblastí už za dob Rakouska Uherska. To sebou neneslo jenom spoustu továren, ale zejména spoustu kvalifikovaných dělníků. Při výpadku milionů Němců bojujících na frontách by výpadek českých dělníků citelně zasáhl do zbrojní výroby. Proto bylo konečné řešení české otázky odloženo do vítězného konce války.
  Taková je pravda.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kolář možná, ale Novotný by skončil jako surovina do mejdla.

   Sám dnes o sobě mluvil jako o "synovi židovského obchodníka". Tedy v intencích Heydrichova projevu, člověk možná dobře smýšlející, ale špatné rasy, tak špatné rasy, jak jen možno, navíc psychicky vyšinutý.

   Těžko by tudíž měl takové štěstí jako Hitlerův osobní řidič, kamarád a spoluzakladatel NSDAP Emil Maurice, který měl tu čest stát se jedním z hrstky "čestných árijců" (přes Himmlerův odpor) a po válce být souzen jako nacista.

   I když těžko se dá pochybovat, že Novotnému by se právě tohleto ohromně líbilo.

   Vymazat
  2. Co naplat primáty do magistrátů jsme si zvolili my.

   Vymazat
  3. Chápu 12:05, vám je to zbytečně dlouhé. Potřebujete to zjednodušit. Pokud možno na černé a bílé. Pak se v tom vyznáte, že? JiH

   Vymazat
 3. A pak berte vazne cloveka, ktery srovnava nemeckou a sovetskou okupaci...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Spousta mladých je ale do té míry ovlivněna masovou propagandou, že nacistickou okupaci berou jako neškodnou záležitost, která byla dalece převýšena vstupem armád Varšavské smlouvy. Protože neznají historii, splývá jim osvobození od Němců Rudou armádou s vítězstvím spojenců, Praha prý vlastně ani osvobozena nebyla, ta byla jen okupována a nejhorší zvěrstva prý zde nastala díky Ruské federaci a Putinovi po roce 1968. A pak polonácci jako Kolář, Novotný nebo Hřib dělají peklo všem, kdo si jen odváží říct pravdu, Petříček je v tom podporuje a Jourová to jistí z Bruselu svým bojem proti fake news. Když se to pak lije do mozků dětí už na základce, vyjde z toho Rusko jako náš smrtelný nepřítel. Do budoucna kráčíme coby spojenci majdanských banderovců, pobaltských pohrobků divizí SS a vlasovských armád. Přitom bychom mohli být hrdí na to, že jsme byli jednou z mála evropských zemí, která nebojovala proti SSSR a spojencům. Ale to raději zamlčíme...

   Vymazat
  2. Nejhorší ale je.že Němcům lezou do zadku politici Lidovců,TOPky a dalších vlastizrádných partiček.Nyní chtějí uspořádat sjezd Sudeťáků v Praze. : Herrman,Bělobrádek,Halalík a další šmejdi.

   Vymazat
 4. Přesně tak a ve stejném duchu pokračují skopčáci mírovou cestou dál germánské ovládnutí celé Evropy. Nedají pokoj ani když už dostali dvakrát přes držku. Moc si přeji aby se eu v krizi rozpadla.

  OdpovědětVymazat
 5. Pěkný projev, kamarádi Hřib, Kolář a Novotný z něj čerpají dodnes. Zřejmě dostali z říše tolik žrádla, že se mohou samou ochotou přerazit, aby nás přesvědčili, že role Němců a sovětů byla ve druhé světové válce obrácená.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V Praze do státních institucí hodlám vstupovat s pozdravem HEIL Novotny.

   Vymazat
  2. Takhle má vypadat drobná prace. Umorna ale potrebna. Jestli se dneska globalisti a piskomilove kopou navzájem do kouli je úplně jedno.

   Vymazat
  3. No mně projev Heydricha příjemně překvapil. Češi jsou podle něj Češi, na rozdíl od Pospíšila či Dienstbiera. Jak říkají mladým: vy jste se nenarodili jako Češi, ale již jako Evropané.

   Vymazat
 6. Ale že to s náma ty Němci nemysleli špatně, že. Ne jako ty Rusové, to byla jiná hrůza...

  OdpovědětVymazat
 7. To je dobry. A jak aktualni. Ale v Českém televizním wermachtu se toho nedockame.
  Němec se muze ozrat! Ale Čech to nesmí videt. To nemá chybu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A našineci se nesmí v práci napít. Za to hrozí zetka. Ale Kalousek může být v Parlamentu (tj. v práci) nadranej nepřetržitě...

   Vymazat
 8. Němci nikdy nebyli, nejsou a nikdy nebudou naši přátelé !
  https://tadesco.org/marneho-okenko-15-05-2q2q-special-dalsi-odhaleni-mozne-az-dnes-zdal-se-mi-dnes-v-noci-sen/

  OdpovědětVymazat
 9. Shrnuto do jedine vety: Ceska verbez (!) tady (na svem uzemi) nema co pohledavat, inteligenci postavime ke zdi.
  Tohle si pamatujte. Neni to jenom usudek netvora Heydricha ale mysleni vetsiny Germanu. A podle toho se rozhodujte!
  Ke sv. Vaclavu: Ten si uvedomoval, ze bojovat s mnohem silnejsim nepritelem, ktery na svem uzemi si prakticky porobil vsechny slovanske kmeny, by byla sebevrazda. A tak se uvolil platit vazalsky obolus, ktery znamenal i prispevek na ochranu uzemi, ktere opanoval. Jeho bratr vybojny Boleslav to neschvaloval. Po smrti sv. Vaclava se Nemcum vzeprel a vybojoval s nimi spoustu stretu. Bez jakekoliv pozitivni vyhody pro Cechy. T.zn. sv. Vaclav byl inteligentnejsi a pragmatik. Nechtel zbytecne zabijeni, ktere nikam nevede.

  OdpovědětVymazat
 10. noviczech
  ...v šedesátých letech jsme dostali ředitele ZDŠ, který byl v koncentračním táboře a gestapo na něm dělalo pokusy! Přežil, ale s následky na celý život. V učení jsem potkal muže, Němce, na kterém dělali gestapáci pokusy el. proudem. Zničené zdraví měl až do smrti! A když jsem vydržel dvě minuty koukat na "Otázky Václava Moravce", nevím, co bych s těma novýma gestapákama udělal. Je mi z nás ČECHŮ hnusně, na blití.
  Co zlého a horšího ještě na nás musí přijít, aby jsme se vzpamatovali???

  OdpovědětVymazat
 11. Ceterum autem censeo, Concordiam Europae esse delendam.

  OdpovědětVymazat
 12. Ano, je to dlouhé, ale je to autentické. Zkrátit historické projevy nejde.
  Obsah je jasný. Dnes se ale vede rétorika jinak. Daleko více se blíží projevu tomuto:
  Žasnu, že tak mnoho lidí na to věří, když mají k dispozici i ten Heydrichův projev.
  "Nejlepší a nejzajímavěší články současné doby"

  http://etfuk.sweb.cz/goebbels.html

  Tož tak. Mimochodem dost aktuální, že.

  OdpovědětVymazat
 13. Opravdu si někdo myslí, že základní teze z toho projevu nesídlí v hlavách některých čelních představitelů SRN ?. To je samé EU musí, támhleti musí a pod.. Nějak jim uniklo, že Merkelová je kancléřkou SRN ne EU. I když už do jejího čela byla rovněž dosazena Němka, pravda, zatím ještě ne z rozkazu vůdce.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Žel její rodina má silnou nacistickou minulost - skoro všichni muži byli přesvědčení členové NSDAP a SS...

   Vymazat
 14. Stalin měl většinu němců vyhladit,aby již nebylo možné jejich rozmnožení a to byla jeho další z mnoha chyb.

  OdpovědětVymazat
 15. Plány měl Heydrich dokonale promyšlené do detailu. Němec se podle něho nesměl ožrat před Čechem, ale mezi svými mu to bylo dovoleno. Pane, ten Reinhard byla hlava! Znal dokonale i svoje spoluobčany. Škoda, že jsme se nedozvěděli nějaké pikantnosti o návštěvě bordelů. Jak to chodilo ve wehrmachtu jsem se doslechl na youtube.

  OdpovědětVymazat
 16. Mame smulu v te Evrope, Cesi a Polaci. U nas v Polsku existuje pronemecka strana PO (Platforma Obywatelska), bohuzel, jeste s druhe strany mamy Rusko. Jedeme spolu na jednem voziku, neexistuje Cesko bez Polska a neexistuje Polsko bez Ceska. Zdravim srdecne z Horniho Slezska, (odpuste muj cesky).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 0:53 rád Vás tady čtu, Poláku. Chápu, že vůči Němcům nezbývá, než se opírat o USA. To by ovšem nemělo znamenat nenávist vůči Rusům. Pak se skoro ve všem shodneme. Ještě připomenu, že Polsko kolonizovalo kus Běloruska i část Ukrajiny a zdaleka ne tak, jak to dokázali Češi na Podkarpatské Rusi, resp. Zakarpatské Ukrajině. Takže, chtělo by to méně velkopanské šéfy. Aby z toho nebylo čtvrté dělení Polska.

   Vymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.